PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT Lord Mountbatten Hef Bevelands kanaal Indonesische beschuldigingen met besprekingen begonnen Vandaag Churchill's populariteit aan het tanen Haringprijzen te laag voor de vissers? 190e Jaargang - No. 126 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwache Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vlisslngen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon» en Algemeen Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 3 Juni 1947. ABONNEMENTSPRIJS» 25 cent pet week3.20 per kwartaalfranco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm» minimum per adver tentie f 2.—. Bureaux gevestigd te Vlisslngen t Walstraat 58-60. telefoon 10 (2 lijnen) Middelburg i Londensche Kaai 29, telefoon 2077 en 2924 j Goes Turfkade 15, telefoon 2475 Oostburg i Gratamastraat 3. telefoon 102; Temet Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C., Middelburg^ Het wereldgebeuren. BRITSE REGEERING KOOS VOOR DE MOHAMMEDAANSE LIGA. Tegenkanting van congres-partij. Gisteren is de rondetafel conferentie begonnen tussen Lord Mountbatten en de Brits-Indische leiders over de toekomstige staatsvorm van Voor-Indië. De Engelse regering heeft zoals men weet, enkele maan den geleden haar bereidheid te kennen gegeven om tegen 1948 alle Britse troepen uit Indië te evacueren en daar mee aan een in vele toon aarden uitgesproken eis van de Indische nationalisten te voldoen. Over de vraag: wat dan, op welke wtjze zal India zich als zelfstanoige staat moeten constitueren? is tot nu toe echter nog op geen enkele wijze overeenstemming be reikt. Nog steeds staan ze in In dia fel tegenover elkaar de alle Hindoes omvattende Con gres-partij onder aanvoering van beschaafdeen hoogstaan de leiders als Gandhi en Pandit Nehroe en de Mo hammedaanse Liga onder lei ding van de fanatieke „gen tleman" Jinnah. De met een regelmaat van de klok binnenkomende be richten over relletjes en bloe dige schermutselingen tussen Hindoes en Mohammedanen tonen wel, dat de godsdiensti ge tegenstellingen na het vie ren van de Britse teugel eer scherper dan zwakker zijn ge worden. Jinnah beweert, dat Mo hammedanen onmogelijk met de Hindoes binnen het kader van één staat kunnen samen werken en eist onverzettelijk een aparte Mohammedaanse staat, Pakistan. De Congres-partij stelt zich op het standpunt van één on verdeeld India, met zonodig waarborgen voor erkenning van de rechten van de Mo hammedaanse minderheid. Aanvankelijk heeft de En gelse regering zich beperkt tot bemiddelen. Vorige week echter vloog Mountbatten naar Londen om met het vol tallige kabinet het uiteindelij ke Britse standpunt vast te leggen in een plan, dat aan de Indische leiders zou wor den voorgelegd. Reuter heeft inmiddels de hoofdzaken van dit plan gepubliceerd en daaruit blijkt, dat de Brit ten verrassenderwijs volledig gekozen hebben voor de Mo hammedaanse Liga. Engeland is bereid de verdeling van India in Hindoestan en Pa kistan te "bevorderen en aan beide staten de status van Dominion aan te bieden. De provincies Pendsjaab en Bengalen zouden tussen de twee staten verdeeld worden en in de Noord-Westelijke ge bieden zouden verkiezingen moeten bepalen bij welke staat aansluiting wordt ge zocht. Over de resultaten van de eerste besprekingen hierover zjjn nog geen bijzonderheden bekend, behalve dan dat Jin nah Maandagmorgen, nadat de andere leiders reeds ver- trokke nwaren, nog 20 minu ten alleen bij Mountbatten achterbleef. Te verwachten is natuur lijk, dat het nieuwste plan op sterke tegenltantlng van de Congres-leiders zal stui ten. Gandhi, anders prediker van geweldloosheid, verklaarde nog twee dagen geleden: Wij zullen nooit in de stichting van Pakistan toestemmen al zou heel Voor-Indië in brand komen te staan. Hoog staan de verwachtin gen over een mogelijk sla gen van de conferentie te New Delhi dan ook niet ge noteerd, maar na de mislukte missie van Stafford Cripps en de mislukte conferenties van Simla en Londen hebben pogingen om de partijen door bemiddeling tot elkaar brengen evenmin kans van slagen. Eerbetoon voor Vittorio Mussolini. Vittorio Mussolini, de zoon van de voormalige dictator, werd verwel komd met de fascistische groet toen hij de stad Rosario in Santa Fé (Ar gentinië) binnenreed in een regerings-auto en onder escorte van tien andere auto's. Eusebio Sampaterra, voormalig geestelijk raadsman van Mussolini, verklaarde op een cultu rele bijeenkomst te Ro sario, dat dé fascistische leer nimmer zou sterven. Hij hekelde fel wat hij noemde „madame demo cratie" en prees Peron, de Argentijnse president. Voorstel tot dienstplicht in Amerika. De Amerikaanse commissie voor militaire zaken heeft voorgesteld voor alle Ameri kaanse jongens bij het berei ken van de 18-jarige leeftijd of na het verlaten van de High-school een dienstplicht van zes maanden in te voe ren. Het voorstel werd gemoti veerd met de overweging, dat Amerika mogelijkerwijs binnen 25 jaar voor nieuwe militaire bedreigingen zou komen te staan. De Ver. Staten moeten daarom hun strijdkrachten op peil houden» Duitsers protesteren tegen zomertijd. In Duitsland is een pro- test-actie begonnen tegen de invoering van de dubbele zo mertijd. De vakverenigingen zijn begonnen met tegen de zomertijd te ageren en thans hebben politici en professo ren zich hierbij aangesloten. Men meent, dat het levens- rhythme in Duitsland erdoor wordt verstoord en de pro ductie schadelijk beïnvloed. Eén professor schreef, dat de dubbele zomertijd ook na delig is voor de algemene gezondheidstoestand. In de Berlijnse cabaretten hebben de conferenciers veel succes met hun mopje: Het enige wat de gealli eerden tot nu toe hebben in gevoerd is de zomertgd. Peron, de dictator van Ar gentinië, waarvoor Mussolini's zoon zoveel bewondering koestert. Staat van beleg. IN VIER CHINESE STEDEN. In de grote steden van China is de staat van beleg afgekondigd in verband met de dreigende algemene sta king, waarvoor de regering zich geplaatst zag. De communistische radio van Noord Sjensi zeide, dat de algemene staking het teken zou zrjn van de opening van het „tweede front tegen de regering, bedoeld als tegenhan ger van de burgeroorlog. De bevolking van Sjanghai heeft een enorme uitbreiding endergaan, door de aankomst van honderdduizenden hongeri ge boeren, die zich naar men verwacht zullen aansluiten bij de staking, uitgeroepen als protest tegen het feit, dat de regering niet in staat is ge weest een einde aan de bur geroorlog te maken. De staat van beleg is van kracht in Sjanghai. Tsjoen- ikng, Kanton en Tienstin. In Nanking, waar de staat van beleg niet uitgeroepen is, is alles rustig. bestaat de Geref. ge meente te Gapinge (Vrouwenpolder) 60 jaar; gaat de „blauwe tram" te Den Haag weer tot Scheveningen doorrij den. Een dollar-lening voor Franco Volgens een verslaggever van het Engelse communis tische blad „Daily Worker" zal ook Franco in de zeer nabije toekomst in aanmer king komen voor het ontvan gen van „Truman dollars", Volgens de correspondent is dit de achtergrond van de benoeming van Paul Culbert- son, leider van de West-Eu- ropese divisie van het Ame rikaanse ministerie van bui tenlandse zaken, tot zaakge lastigde te Madrid aan de Amerikaanse ambassade al daar. Een interessant opinie onderzoek. Een opinie onderzoek heeft uitgewezen dat Winston Chur chill's populariteit bij het En gelse volk circa zeventig per cent lager is dan tijdens zijn meest populaire periode in de oorlog. Het rapport zegt, „Churchill schijnt meer beschouwd te wor den als een nationaal monu ment dan als candidaat voor Parijs zonder brood. BRUSSEL ZONDER TRAMS In Par|js moesten gister morgen de huisvrouwen reeds vroeg in de rij staan om brood te kunnen krijgen en vaak nog vergeefs. De bak kersknechts waren namelijk voor 48 uur in staking ge gaan als protest tegen de weigering van de bakkers- patroons om productie-pre mies toe té staan. De regering heeft de mi litaire bakkerijen opdracht gegeven voor de burgerbe volking te bakken. IN BRUSSEL. In Brussel heeft gisteren het personeel van de trams en autobussen voor 24 uur haar taak neergelegd. De werknemers willen op deze wijze de aandacht van de regering vestigen op hun eisen tot loonsverhoging. Duizenden Brusselaars moes ten 's morgens te voet naar hun werk. De taxi's beleef den een hoogconjunctuur en het aantal fietsen was veel groter dan anders. Op sommi ge kruispunten ontstonden daardoor verkeersopstoppin gen. Een vakbondsbestuurder heeft verklaard, dat in geheel België het tram- en busver- keer zal worden stopgezet indien de eisen niet worden ingewilligd. t het leiderschap van de natie". Het verminderen van Chur chill's populariteit vertoont overeenkomst met de vermin dering in populariteit van Ne ville Chamberlain en Stanley Baldwin. Het herinnert er aan dat de mening omtrent Cham berlain veranderde van „een groot man" tot een „een dom me oude man". In 1942, zo zegt het rapport verder, was de publieke opinie omtrent Churchill, „h|j wordt een beetje oud". Een jaar later echter was z|jn prestige als oorlogsleider sterk toegenomen en begon men te geloven dat' hg in staat zou zijn Engeland door de zware jaren heen te brengen. De mening verander de toen in, „grand old man". Dit bleef zo tot 1945, toen bij de verkiezingen het volk algemeen grote eerbied toonde voor het werk dat Churchill tgdens de oorlog had verricht, maar de meeste mensen, vele die conservatief stemden in cluis, geloofden toen niet dat Churchill de aangewezen man was om Engeland ook in de toekomst te leiden. Bi opi meeste conservatieven de voor keur gaven aan Anthony Eden boven Churchill als eventueel premier van Engeland. Bg het in Januari gehouden pinie onderzoek bleek dat de De taak van de missie in Griekenland. De Amerikaanse missie in Griekenland zal tot 200 man worden uitgebreid. Op verzoek van de Amerikaanse regering zullen de leden dezer commis sie de bevoegdheid moeten krijgen nauwlettend toezicht te houden op de wijze van be steding van de dollar-lening aan Griekenland. De Griekse ministers zullen zonodig alle inlichtingen ter zake moeten verstrekken en hun ministeri- eele bescheiden overleggen. Schippersklachten zijn overdreven. Materiaalgebrek. Onlangs heeft het Belgische blad „Le Soir" uiting gegeven aan een zekere ontevredenheid, die in Belgische kringen zou bestaan over het kanaal door Zuid-Beveland. De verwijten kwamen hier op neer. dat er aan het kanaal te weinig was gedaan na de oorlogsverwoesting en dat de Belgische schippers te lang moesten wachten. De-passage brj de brug te Vlake zou lastig zijn en het gehele kanaal zag er verlaten en vervallen uit. Deze Belgische opmerkingen verdienen een nadere be schouwing omdat de Belgen de voornaamste belanghebbenden z|jn bii het kanaal en Neder land veel waarde hecht aan 'n goede samenwerking met Bel gië. TELEURSTELLING. Bij de jongste besprekingen tussen de Belgische en Neder landse regeringen over de ka naal, en rivierverbindingen is het kanaal door Zuid-Beveland niet ter sprake gekomen en evenmin werd het phantoom van het AntwerpenMoerdijk - kanaal behandeld. Men heeft zich bepaald tot het bekijken van de verbinding LuikJuli- ana-kanaal (de stop van Ter- naaien) en de tot standko- ming van een betere zeeweg Gent—Terneuzen. De belangen ven Antwerpen zouden door Cc i vische regering ver. zoigd worden in die zin, dat Antwerpen nieuwe zeesluizen zou krijgen. Het ligt in de rede, dat be paalde Antwerpse kringen dit resultaat wel wat mager von den, want blijkbaar heeft de Belgische regering nu eens niet uitsluiten^ aan Antwer pen, maar ook aan Luik en Gent gedacht. Vermoedelijk spruit de klacht over het kanaal door Zuid-Beveland uit deze teleur stelling voort en ook uit het feit, dat de urgentie van het Moerdijk-kanaal geheel naar de achtergrond is geschoven. de klachten. De jongste Belgische klach ten over het kanaal door Z._ Beveland z|jn schippersklach ten, die men moet nemen voor wat ze waard zijn. Er z|jn schippers, die na afloop van een reis moeten uitleggen aan hun directie's, waarom ze over dde reis zo lang hebben ge daan en dan ls het gemakke lijk het kanaal als zondebok te gebruiken. Het is echter een feit, dat de schippers geen noemens waardig oponthoud ondervin den bij het schutten. Wel on dervinden ze vertraging b|j het douane-onderzoek. maar dat heeft uiteraard zijn goede re_ denen, die in schipperskringen volkomen bekend zijn. erg overdreven. Op het ogenblik is het ver keer door het kanaal circa 40 van voor de oorlog en de schutcapaclteit is ongeveer 2/3 van voor de oorlog. Er is dus geen vuiltje aan de lucht zolang het verkeer zo beperkt blgft als het thans ls. Wg mogen er wel aan herin neren, dat na de geweldige vernielingen, die de Duitsers aan het kanaal hebben aange richt, binnen twee maanden eind Dec. 1944 het kanaal weer bevaren kon worden, het geen een goede prestatie van de waterstaat was. Bij de brug te Vlake heeft men regelmatig voortgewerkt aan het weghalen van de ver sperringen en men is daar nu practisch mee gereed. Ook wordt er gewerkt aan de kademuren. Wat de sluizen bij Hansweert en Wemeldinge betreft, dat kan een langduri ge geschiedenis worden. Men wacht namelijk op de electri- sche apparatuur voor de klei ne sluizen, die over enkele maanden klaar zullen zijn. De kans bestaat evenwel, dat op die electische appara tuur anderhalf jaar gewacht moet worden. Zijn de kleine sluizen in ge bruik, dan kunnen de grote sluizen haar beurt krijgen. Het kan niet ontkend worden, dat straks bg een toenemend ver keer het uitsluitend gebruik van de kleine sluizen tot ver traging aanleiding zal geven en dat het dus zaak is de re paratie zo veel mogelijk te doen plaats hebben in de hui dige periode van zeer beperkt verkeer. Indien het Belgische blad „Le Solr" daarop heeft willen aandringen, dan is dat volkomen begrijpelijk. Maar daartegenover staat toch, dat na de volledige repa ratie en de moderne electrifi- catie van de sluizen het ka naal door Z.-Beveland beter zal zijn dan het vooi* de oor log is geweest en dat ook de Bilgische scheepvaart daarvan de voordelen zal genieten. Rovers sloegen op de vlucht. overval op bakkerij. Zaterdagnacht hebben drie gemaskerde personen, die ge wapend waren met een revol ver, een overval gepleegd op een bakkerij te Delft. Zij be dreigden de bakkersknecht met een vuurwapen. Toen deze luidkeels begon te schreeuwen, maakten de indringers geen gebruik van hun wapen, doch zij sloegen de knecht met een stuk hout op het hoofd. Zonder iets te hebben kunnen meene men, sloeg: het drietal op de vlucht. Zij werden echter op gemerkt door een dame, die een nachtwaker waarschuwde en hem een vrij nauwkeurig signalement gaf. 'Deze op zijn beurt alarmeerde de politie, met het gevolg, dat reeds kor_ te tijd later het drietal kon worden gearresteerd. Geëxecuteerd. Maandagmorgen ls het dood vonnis voltrokken van P. Wie_ gers te Groningen, die ter dood veroordeeld was omdat hg illegalen had aangebracht bij de S. D. Subsidie geweigerd. Woensdag werd de Bonds dag van de „Oranje Garde" (Bond van Chr. Oranje-jeugd verenigingen) te Dordrecht voortgezet met efen huishoude_ lijke vergadering, waarin o.m. met grote meerderheid van stemmen het bestuursvoorstel werd aanvaard om aangeboden staatssubsidie af te wijzen. Luchtvaart-overeenkomst met Voor-Indië? Te New Delhi zou Zaterdag een luchtvaartovereenkomst tussen Voor-Indië en Neder land worden getekend. Men meent te weten, dat op grond van de overeenkomst Nederlandse vliegtuigen Kara chi, Delhi en Calcutta mogen aandoen van en naar de Indi sche archipel. Voor-Indië zou een luchtverbinding mogen on derhouden op Amsterdam, Rot terdam en Batavia. Bij infor maties te bevoegder plaatse kon men de juistheid van dit bericht echter nog niet be vestigen. AFWIJZING VAN DE NEDERLANDSCHE NOTA? Uitdagende woorden van Moh. Hatta. De vooruitzichten op een aanvaarding door de Indone sische leiders van de Neder landse voorwaarden gesteld in de nota die aandringt op onmiddellijke maatregelen ter verwezenlijking van Linggad- jati, worden te Batavia nogal pessimistisch beoordeeld. De voornaamste aanleiding tot dit pessimisme is de rede voering, die de Indonesische vice-president Mohammed Hatta te Cheribon heeft ge houden. Hatta beschuldigde de Nederlanders ervan geen blijken van goede wil te heb ben gegeven tijdens de jong ste onderhandelingen. H|j ver- Wijziging in de tabaks- distributie op komst. De directeur van het Rijks bureau voor Tabak heeft de sigarenfabrikanten een circu laire doen toekomen, waarin de afleveringsvergunning voor alle soorten sigaren wordt ingetrokken. Dit zou verband houden met een voorgenomen wijzi ging in de distributie van ta baksproducten. Den Helder en de Marine. Naar we vernemen, gaan plannen van het ministerie van marine ten opzichte van Den Helder in het algemeen in de richting van overbrenging van verschillende onderdelen naar deze plaats. Er is echter nog niet beslist welke onder delen dit zullen z|jn. Wèl staat vast, dat de On derzeedienst, die thans te Rot terdam (Waalhaven) is geves tigd, naar Den Helder wordt overgebracht. Het zal achter, naar verwacht wordt, eind 1948 z|jn, vóór deze overplaat sing haar beslag kr|jgt. Telefonisch referendum in volle zee. De speciale A.N.P.-verslag gever, die met de haringvloot mede uitvoer om te berichten over het verloop der haring vangst, meldt: De Ned. vissersvloot aan de N.O.-kust van Schotland heeft dezer dagen een referendum gehouden, dat vooral om de wijze waarop het plaats vond, verdient aan de vergetelheid te worden ontrukt. Reeds enige dagen maakten de vissers zich zorgen over de marktprijzen van de nieuwe haring, die in snel tempo onrustbarend daal den. Door middel van de radio telefoon aan boord van hun loggers werden zij vanaf de wal vr|j constant op de hoogte gehouden van het prrjsverloop. Het duurde dan ook niet lang of er ontstond een vrij gede primeerde stemming op de ha ringvloot. Zoals bekend, ontvangen de bemanningen der haringlog- gers, zowel de schippers als't andere scheepsvolk, als loon een zeker percentage van de netto besomming, met als ga rantieloon een bedrag voor ma trozen van 30.—. Slechte vangsten of slechte marktprij- i hebben dus onmiddellijk een grote invloed op de ver diensten der vissers. Op een gegeven ogenblik zochten enkele schippers via de radiotelefoon contact met elk aar om na te gaan of men de daling van de marktprijs geen halt kon toeroepen. Het feit, dat de consumentenprijs bijna 300 hoger ligt dan de marktprijs van de aangevoerde haring, was mede aanleiding hiertoe. Na ampel overleg werd be sloten in de vorm van een ra diotelegram stappen te doen bij minister Mansholt, indien alle vissers van de gehele vloot zich hiermede accoord verldaarden. De onpartijdige bemiddeling van het hospitaal-kerkschip „De Hoop" werd ingeroepen om als stembureau te funge ren. Om half vjjf in de middag werd het voorstel via de scheepsradio-installatie van „De Hoop" bekend gemaakt en werden de schippers verzocht mededeling te doen van hun goed- of afkeuring. De ant woorden lieten niet op zich wachten. Schip na schip verklaarde zich accoord en soms waren drie vier schopen tegelijk be zig zich hoorbaar te maken. Er is een telegram via Ra- dio-Scheveningen aan minister Mansholt gezonden. Vee-vervoer oyer de grote rivieren. Nu ter bestrijding van de smokkelhandel in vee de grens strook, waarbinnen bepaalde voorschriften bestaan omtrent registratie en vervoer van vee, is uitgebreid tot 20 km., komt de contröle op het vervoer over de grote rivieren in het midden des lands te vervallen. Het verbod tot vervoer van vee des nachts in het Zuide lijk gebied blijft echter ge handhaafd. maande de Indonesiërs om „kalm te blijven en te ver trouwen op eigen kracht." Nederland wordt met de dag economisch zwakker, zo be toogde Hatta, terwijl de re publiek daarentegen aan in-» terne kracht wint. Alle hoge Indonesische au« toriteiten zijn uit Batavia naar Djokjakarta vertrokken. Sommigen zullen daar deelne men aan de kabinetsbespre- kingen, die moeten beslissen over de aanvaarding of ver werping van de Nederlandse voorstellen. De nationalistische Indone sische pers noemt de Neder landse nota: „de laatste troef van de Nederlanders in hun pogingen om him wil op te leggen aan de republiek"» Sommige Indonesische krin gen zeggen dat de nota „han* dig en zorgvuldig is samen gesteld en op den langen duur alleen gunstig kan zijn voor Nederland." Van Nederlandse zijde te Batavia worden de beschul digingen van de hand gewe zen. In die kringen betoogt men dat de nota volkomen overeenstemt met letter en geest van Linggadjati. Oosl-l.-donesisch kabinet Maandagmorgen heeft pre mier Nadjamoedin te Makas sar medegedeeld, dat hij het kabinet hervormd heeft. Hij blijft premier. Er hebben enige portefeuille-wisselingen plaats. Alleen minister Dengah is af getreden. Volkshogeschool te Rockanje geopend. Onder grote belangstelling werd te Rockanje de volksho geschool „Onaertsduin" ge opend. De voorzitter van de Volks hogeschool, dr. H. G. W. van der Wielen, schetste de tot standkoming van deze school en gaf voorts een korte schets van de eerste Volkshogescho len in Europa, welke ongeveer In 1850 in Denemarken wer den opgericht. Ongeveer 16 jaar geleden deed de volksho geschool ook haar intrede In ons land. De school te Rockanje ls de zesde in ons land. Goedkope meubelen. Enige tijd geleden werd ge meld. dat de meubelindustleën, die goedkope meubelen ver vaardigen voorrang zouden krijgen bij de toewijzing van hout. Een redacteur van „Trouw" heeft geïnformeerd hoe het nu met die goedkope A- en B-meubelen staat. Sinds 1 Januari jl. werden door 't Rijksbureau voor Hout de volgende aantallen vervaar- digingsvergunningen voor d© productie van goedkope meu belen afgegeven: huiskamers 5255, slaapkamers 11.110, schuiftafels 13.392, vaste tafels 1441, armstoelen 20.208, stoelen 60.289, stoelgarnituren 20.196, dressoirs 13.532, twee-persoons ledikanten 9858 en kxnderledi- kanten 15.652. Model-ambachtsschool voor Roosendaal. Binnenkort zal in de ge meente Roosendaal de bouw van een nieuwe ambachts school worden aanbesteed. Voor de ontplooiing van Roo sendaal als industriestad acht het gemeentebestuur dit van groot belangen tot nu toe was de ambachtsschool onderge bracht in enkele houten barak ken, die slecht voldeden. Men is voornemens van de nieuwe school een modelschool te ma ken. welke de basis zal moe ten zijn voor het gehele industrialisatieplan van de stad. HET HERSTEL BIJ DE VLAKE- BRUG.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1