PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT Jhr, de Geer veroordeeld Voor Walcheren's bloei Ramadier waarschuwt het Franse volk Eén jaar voorwaardelijk en f 20,000*- boete Pasoendan-beweging grijpt naar de macht 190e Jaargang - No.119 Uitgave van de Firma Provinciale Zceuwschc Courant. Middelburg. Drulckeri) Firma F. van de Velde Je.. Vllssmgea. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 24 Mei 1947 ABONNEMENTSPRIJS i 25 cent pet week j 1 320 per kwartaalfranco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent pet mm., minimum per ad ver» tentie 2.—. Bureaus gevestigd te Vlisslngen i Walstraat 58-60. telefoon 10 (2 lijnen) Middelburg i Londensche Kaai 29, telefoon 2077 en 2924: Goes Turfkade 15. telefoon 2475 Oostburg i Gratamastraat 3. telefoon 102: Teroeuzen Brouwerijstra-t 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. DE NOODZAAK DER HERVERKAVELING. Over de noodzaak der her verkaveling van Walcheren zal wel bij niemand meer twijfel bestaan. Reeds voor de oorlog immers waren de agrarische toestan den niet gezond. Het toenemen der boerenbevolking leidde tot een versnippering van de frond in vele kleine bedrijven, ie aan een groot aantal land en tuinbouwers geen bestaan meer opleverden. Van de 746 land- en tuin bouwers met bedrijven tussen 1 en 3 ha. waren er niet min der dan 201, die hun hoofd beroep buiten de landbouw hadden, van de 237 met bedrij ven tussen de 3 en 5 ha. waren het er 27, van de 296 bedrijven tussen de 5 en 10 ha. waren het er nog 10. Van de in totaal 1803 land- en tuinbouwers von- den er 243 hun hoofdbestaan buiten hun bedrijf. Van de landbouwers, die hun hoofdberoep in de landbouw hadden, was het aantal, dat daarnaast nog een nevenberoep uitoefende opmerkelijk groot. Een onderzoek op tal van be drijven toonde aan, dat bedrij ven van 3 tot 7 ha. onrendabel zijn en het is niet alleen begrij pelijk, dat men na de verwoes ting van Walcheren tracht te komen tot betere agrarische toestanden, het kan ook niet anders dan toegejuicht wor den. Men heeft hier thans de mo gelijkheid om te komen tot lonende bedrijven en het zou te betreuren zijn, als men deze kans onbenut had gelaten. Want in de naaste toekomst is de positie van de land- en tuinbouwers op Walcheren moeilijker dan ooit. De bedrij ven waren hier reeds dusda nig geïntensiveerd,dat van ver dere intensivering geen heil verwacht, kon worden. De na delige invloeden van de zout waterinundatie zullen zich nog gedurende een reeks van ja ren doen gevoelen. Het afster ven van alle bomen en hees ters verleend aan de zeewind onbeperkt toegang tot alle de len van het eiland en het kli maat zal daardoor ruwer wor den. Het is vrijwel onmogelijk om over te gaan tot de teelt van arbeidsintensieve, be schutting vereisende gewassen. De exploitatiekosten zijn sterk gestegen, de opbrengsten van de grond zullen aanzienlijk ver minderd zijn. Onder deze omstandigheden is ingrijpen niet alleen ge wenst, doch tevens noodzake lijk. terwijl bovendien een her verkaveling van de grond de mogelijkheid biedt om in het trace van de zwaarbeschadig- de wegen en van de waterlo pen verbeteringen aan te bren gen, die aan het eiland slechts ten goede komen en daardoor ook aan de bewoners. Het is een agrarische her vorming, die wordt doorge voerd, zoals men er elders in het land nog geen heeft ge kend. Een hervorming, die precedenten schept in verschei dene opzichten, cn die daarom de volle aandacht verdient. Gelukkig is de ietwat alarme rende indruk, die de door het A.N.P. verminkt gepubliceerde memorie van toelichting op de Herverkavelingswet Walche ren gewekt had, grotendeels weggenomen, al kan men te gen de formulering van het •wetsontwerp bezwaren blijven koesteren. Gelukkig blijkt de Walcherse bevolking met ver trouwen de komende dingen tegemoet te zien. Gelukkig is ook van het be gin af aan de zekerheid gege ven, dat ter dege rekening zal worden gehouden met de belangen van het landschaps- schoon. Walcheren was een der mooiste eilanden van ons land. Het is door de inundatie van zijn schoonheid beroofd.Brj het herstel en vooral bij een hei-verkaveling kan veel blij vend bedorven worden, onher stelbaar. Ook hier zijn echter waar borgen geboden. Bij het opstel len der plannen is rekening ge houden met dit alles, zodat er een geheel geschapen zal wor den, dat in de toekomst we derom aan aesthetische eisen zal beantwoorden. De hervormingen op Wal cheren stellen aan het rijk ho ge financiële opgaven^. De bevolking van "Zeeland kan het slechts waarderen, dat het zich bereid verklaart, deze lasten op zich te nemen om daardoor volledig herstel en meer welvaart voor Walcheren te verzekeren. NEW FOUNDLAND WIL AANSLUITING BIJ V. S. De nationale vergadering van New-Foundland heeft eenstemmig een voorstel aan-« vaard tot het zenden van een delegatie naar Washington, die zal moeten peilen op wel ke voorwaarden New-Found land aansluiting bij de Ver. Staten zou kunnen verkrijgen. Alternatieven van aanslui ting bij de V. S. zijn: Een Canadese provincie worden, de status van zelfbesturend do minion, een kroon-kolonie worden of behoud van de hui dige regering van commissa rissen, die door het bureau voor de dominions zijn aan gewezen. Het wereldgebeuren. Het hoofd verliezen betekent ineenstorting. Communisten keuren demonstraties af. De Franse republiek beleeft op het ogenblik wel een uiterst roerige periode, een periode van stakingen, relletjes, de monstraties en incidenten. De algemene ontevredenheid on der de arbeidersklasse is in versterkte mate overgegolfd op de middenstandsklasse, op de winkeliers, de handelaren en de kleine industriëlen heeft een uitlaat gevonden in hand te houden. Met veel la- Onder de leuze ,.Weg met de geleide economie" is de midden stand een felle campagne be gonnen tegen het dirigisme, het geheel van regeringsmaat regelen om de prijzen in de han dte houden. Met veel la waai is tegen 4 Juni een sta king van tien uur afgekondigd als protest tegen het formu- lierengedoe en de bureaucrati sche paperassenwinkel. „Geef ons de vrijheid" schreeuwen de winkeliers en tezelfdertijd klinkt uit de arbeiderskelen „Geef ons brood en hoger lo nen". Vier honderd duizend metaalbewerkers hebben ge dreigd het werk neer te leggen indien aan hun eisen geen ge volg wordt gegeven. De toestand is zo ernstig, dat Paul Ramadier het nodig heeft geoordeeld een speciale waarschuwing tot het Franse volk te richten. De komende drie weken, verklaarde hij, zul len critiek zijn en indien men thans het hoofd zou verliezen, zou dat een ineenstorting van Frankrijk betekenen. Tot 15 Juni zal Frankrijk met econo mische moeilijkheden te kam pen hebben mogelijk zal zelfs het broodrantsoen ver laagd moeten worden doch daarna zal de toestand allengs beter worden. Hoofdoorzaak van de lang durige crisis was volgens Ra madier het uitblijven van een deel van de verwachte graan- verschepingen uit Amerika, Canada en Argentinië. Om het ergste af te wenden Vandaag... wordt te Vlissingen het badseizoen geopend; is het 100 jaar gele den, dat de Engelse Poolreiziger, Sir John Franklin, zijn laatste levenstekenen op het King Williams-eiland in het Poolgebied neer schreef. OVERMORGEN viert Koningin-Moeder Mary van Engeland haar 80e verjaardag; wordt te Parijs een voetbalwedstrijd Frank rijkNederland ge speeld. Joden verzoeken Truman om steun. Peter Bergson, voorzitter van het Joodse comité voor nationale bevrijding, heeft pre sident Truman verzocht de illegale immigratie in Palesti na te steunen door 20 schepen, 500 spoorwagens en 50 mil- lioen dollar ter beschikking te stellen om meer verplaatste personen uit Europa in de ge legenheid te stellen naar Pa lestina te gaan. Het ministerie van buiten landse zaken heeft geen wei gerend antwoord op het ver zoek gegeven, hoewel ook niet volmondig werd te kennen ge geven, dat het zal worden in gewilligd. De regeringen van een aantal Europese landen, vooral Frankrijk, verlenen stil zwijgende politieke steun aan de illegale immigratie. De hou ding der Franse regering is zeer bemoedigend en van groot nut, zeide Bergson. Plan van Mountbatten goedgekeurd. Naar verluidt heeft het Britse kabinet in voltallige speciale zitting zijn volledige goedkeuring gehecht aan het plan van Mountbatten, onder koning van Voor-Indië, om in de komende 13 maanden de Britse macht aan een onaf hankelijk Voor-Indië over te dragen. Het Poolse Oekraine- ieger naar Engeland. De geallieerde autoriteiten zijn begonnen 8000 man van de voormalige eerste Oekrain- se divisie van het Duitse leger, die zich in een kamp bij Rimini aan de Adriati- sche zee bevinden, uit Italië weg te voeren. Volgens de berichten worden zij per trein naar kampen in Duitsland ge bracht met Engeland als eind doel. en de staking van de metaal arbeiders te voorkomen, heeft het kabinet inmiddels beslo ten om van de tot nu toe be toonde standvastigheid af te wijken en op drie punten aan de eisen van de C.G.T., het grote vakverbond, toe te ge ven. Het minimumloon in Frank rijk zal voortaan 7000 francs netto i.p.v. bruto per maand worden voor 200 i.p.v. 208 ar beidsuren. De inkomens van minder dan 7000 francs zullen voorts vrij zijn van belasting en de regering is bereid ac- coord te gaan met het principe van uitbetaling van productie premies. Van twee kanten onder druk gezet heeft de Franse regering het wel zeer moeilijk. Slechts één politiek lichtpuntje heeft de verwarde situatie: de com munisten, pas uit de regering gezet, maken voorlopig geen aanstalten het vuur der onte vredenheid te eigen bate op te stoken. Het waarom behoort tot de duistere geheimen der commuistische tactiek, maar een feit is het. Het partijbe stuur heeft de massademon straties der arbeiders afge keurd, omdat zij „aangestookt zouden zijn door reactionnaire krachten" én daar een deel der vakbondleiders en de la gere functionarissen slaafs de parolen van het politieke bu reau plegen te volgen, kan de ze afkeuring alleen al 'n mati- gevaarlijke acties. Eerste kolenbonnen aangewezen. Met ingang van 27 Mei a.s. zij" geldig verklaard de bon nen 74 en 75 van de brand, stoffenkaart TA 707. Op elk dezer bonnen zullen drie een heden vaste brandstoffen wor den geleverd. Om te bereiken, dat de ge zinnen voor de aanvang van het nieuwe stookseizoen over brandstoffen kunnen beschik ken moeten de bonnen zo spoe dig mogelijk bij de brandstof- fenhandel worden Ingeleverd. Van officiële zijde legt men er de nadruk op. dat de handel niet uitsluitend kan worden be voorraad met de meest ge wenste huisbrandsoorten, doch slechts met die soorten, welke beschikbaar komen. Dit bete kent dat de handel genood zaakt is een gedeelte der toe gewezen zes eenheden in door sommigen minder begeerde soorten af te leveren. Over de vooruitzichten van de huisbrandvoorziening valt thans nog niets positiefs te zeggen. Er zijn echter geen te kenen, die wijzen op toeken ning van een hoger rantsoen dan dat voof de afgelopen win ter. Voor hen, die om enigerlei reden niet in het bezit zijn van bon 72 van de oude brand- stoffenkaart, zal in de loop van Juni een regeling bekend worden gemaakt. KORTE PREDICAT1E Hoeveel te meer Lucas H, vs. 13. Pinksteren heeft iemand gezegd is het feest voor mensen met lege handen. Is 't daarom zo moeilijk om Pinksterfeest te vieren? We kunnen er wel prettige dagen van maken, vooral als het weer wat meewerkt, maar daar gaat 't immers niet om. Pinksteren is het feest van zoveel weten we er allen nog wel van ja, van den Heiligen Geest en op een maal is er het besef, dat Pinksteren van Boven komt; niet van aardse makelij, maar hemelse gave. Nu moet iedere gave ont vangen worden, en daar zit misschien voor velen onzer de moeilijkheid. Sommigen zijn bang om door het ontvan gen verplichtingen te maken; ze blijven liever vrij. Anderen ontvangen wel graag, maar zullen zelf aanduiden, wat hun gegeven moet worden. En zowel het een als het ander is in strijd met de eis der „lege handen". Wij zitten onszelf voor een echt en blij Pinksterfeest vaak zo lelijk in de weg. En het zal geen Pink sterfeest worden in de hoge zin, waarin de Bijbel daar van getuigt (Handelingen 2), als wy niet bereid zijn om 't nu op Pinksteren eens rus tig over ons te laten komen, zoals de regen, komt over het dorstige land. Het zal niet tegenvallen. Wij hebben Jezus' woord. Ga eens na, wat u in uw beste en meest milde stemming graag zoudt geven aan wie u het liefste is. Dat is heel veel. En Jezus zegt, doelende op Pinksteren: hoeveel te meer! hoeveel te meer! Wij kunnen er ons geen denkbeeld van vormen. Als God gaat geven, zoals Hij op Pinksteren geeft, dan houdt alle vergelijking op, want op Pinksteren stórt Hij de Geest uit, Heilige Geest. Een tegenvaller, meent ge? Toch nog een tegenvaller? Maar dan vergeet ge de rol, die „geest" in uw leven speelt. Hoe staan we aan alle kanten aan geestelijke be- invloeding bloot, die maar al te vaak ongeestelijk bljjkt te zijn, zeer ongeestelijk. En wij zakken af en verachteren dag by dag. Het beeld dat wy tonen, én het beeld, dat wij zien, geeft weinig moed. Wie durft 't nog van mensen wachten En nu wil God met Zijn Geest alle verkeerde invloe den doorbreken, en alle „goe de" invloeden heiligen. Met Zijn Geest, die de Geest van Christus is, de Geest van liefde en van waarachtigheid, en van trouw. Maar ZIJN Geest, niet de onze. Daarom moet 't gave zjjn; daarom wil 't gave zijn; vol van belofte voor de op bouw van ons aardse leven. Zullen we 't op Pinksteren in alle ootmoed wagen? Met lege handen? Naar Hèm gestrekt. Dan wordt 't feest! Ds. J. C. SICKESZ. Duitse beul hing zich op. Kurt Mathesius, een der voornaamste beklaagden in het proces tegen de bewakers van het concentratiekamp Nord- hausen, heeft zich in een zie kenhuis te Dachau opgehan gen. Verdachte wist wat hij deed! De oud-premier van Nederland, jhr. D. J. de Geer, is door het Bijz. Gerechtshof te Amsterdam veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar met een proeftijd van 3 jaar en vijf boetes van ieder 4000.te voldoen vóór 1 Juli a.s. aan de stichting 1940'45, het Prin ses Margriet-fonds, het Karei Doorman-fonds, het Comité Ereschuld en Dankbaarheid en de Prins Bernhard-Stich- ting. Voorts werd de oud-premier het recht ontzegd zich zon der toestemming van de procureur-generaal bij het Amster damse Bijz. Hof buiten de grenzen van de gemeente zijner inwoning te begeven en tenslotte werden hem de rechten ambten te bekleden en het ereambt van Minister van Staat voor de tijd van het leven ontnomen. Bij niet-nakoming van een dezer bepalingen behoudt het Hof zich het recht voor de voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar te wijzigen in een onvoorwaardelijke. land, kon het Hof niet aan vaarden. Integendeel, zo over woog het Hof, verdachte heeft zich willens en wetens naar Nederland begeven, wetende dat hij daarmede de staat zoii benadelen, doordat hij zich in handen van de vijand begaf en volkomen in strijd met de wens van goede Nederlanders, die hem ten sterkste hadden ontraden deze verkeerde stap te doen. Voorts overwoog het Hof, dat verdachte door de Duit sers om medewerking te ver zoeken bij de verschijning van zijn brochure, gebruik heeft Op 10 Mei had de procu reur-fiscaal 1 jaar voorwaar delijk en^en boete van 4000 geëist tegen jhr. de Geer. Bij de uitspraak was de verdachte niet verschenen. OVERWEGINGEN. De president las uitvoerig de overwegingen voor, die het Hof geleid hebben bij het be palen van de sententie. Ver- dachte's verdediging, als zou zijn handelwijze niet opzette lijk gericht zijn geweest op het voordeel van de vijand en benadeling van zijn vader- Republikeinen te Buitenzorg uitgeschakeld. Nederlands leger verleent bescherming. Naar gemeld wordt, hebben ongewapende leden van de „Partai Rakjat Pasoendan" alle republikeinse gebouwen te Buitenzorg Donderdagavond zonder bloedvergieten bezet. Het bericht vermeldt, dat de republikeinse resident naar het huis van de secretaris van de „Pasoendan", dr. Koestoma, is gebracht voor bescherming en dat de republikeinse ambtena ren, toen zij hun kantoren be traden, door ongewapende Soendanezen werden opgeslo ten. De stationsbeambten wer den door 250 partijleden op dezelfde wijze behandeld. De treinen naar Batavia en Buitenzorg liepen ni^t. Deze berichten worden door een officiëlije verklaring van Nederlandse militaire zijde te Batavia bevestigd. Aneta voegt hieraan toe, dat de secretaris van de Partai Rakjat Pasoendan. dr. Koesto- rao, aan de Ned. legerautori- teiten om bescherming voor de bezette gebouwen heeft ge- De herverkaveling reeds op gang. De pachtboeren. H. Ongeveer 50 van de Walcherse boeren zijn pacht boeren en voor hen bevat de Herverkavelingswet enkele nieuwe bepalingen, die de volle aandacht zullen eisen. Deze bepalingen kwamen niet voor in de al gemene ruilverkavelingswet en zij zullen dus op Walcheren haar eerste toepassing vin den. De Herverkavelingswet-Wal- cheren staat namelijk aan de Herverkavelingscommissie toe een nieuwe pachter aan te wijzen voor bepaalde eigen dommen. Wij zullen dit met een voorbeeld toelichten. Er is een grondbezitter te Oostka- pelle, die betrokken is bij de herverkaveling en die be halve zijn bezit te Oostkapel- le nog een stuk grond heeft bij Vlissingen. Door de her verkaveling wordt het bezit te Oostkapelle vergroot en het bezit te Vlissingen ver dwijnt. Men wil immers zo veel mogelijk afgeronde be drijven scheppen, die niet uit- ver-van-elkaar-liggende stuk ken bestaan. Maar nu is het stuk grond te Vlissingen verpacht en die pachter moet zijn bestaan houden. Daarin kan de Her- yerkavelingscommissie thans voorzien. Die pachter krijgt grond. Deze zorg blijft uiteraard binnen het kader van de be staande Pachtwet, welke evenwel spoedig herzien zal worden, want aan die wet kleven nogal vrat gebreken. Maar afgezien van deze pachtwet-gebreken, wordt de man geholpen met inhuren voor een wettelijke pachtter- mijn. VOORBEREIDEND WERK. Vooruitlopende op het werk van de Herverkavelingscom missie is al heel wat werk op Walcheren verricht. Straks zal namelijk 't Verkavelings bureau, dat thans deze voor bereidende arbeid verricht, als bureau van de commissie voortwerken en de commissie zal dus al direct over uit gebreid materiaal beschik ken. Zo is men bijvoorbeeld al voor de helft gereed met de landbouwtechnische schatting van de gronden en vele boe ren hebben zich reeds op de hoogte gesteld van de te ver wachten veranderingen in hun omgeving. Zij houden er al rekening mee, wanneer ze iets nieuws op touv/ gaan zetten. Wij hebben voorlopige kaar ten onder de ogen gehad van de herverkavelingsplarmen voor bepaalde gebieden, waarop de gewenste nieu we wegen, de nieuwe water lopen enz. stonden aangege ven en voor bejwaalde stre ken betekenen done plarijxen grote verbetering, want zijn op het stuk van kron kelwegen en kronkelw-ater- tjes heel wat oude nari§k«ien recht te trekken. DE BOOMGAARDEN. Ook bij de plannen voor de nieuwe boomgaarden, die on der leiding van de tuinbouw- consulent te Goes tot stand zullen komen, is reeds met de herverkavelingswenschen re kening gehouden. Zij zijn dus ontworpen voor het nieuwe, welvarende Walcheren, dat straks zal ontstaan. EMIGRATIE. Tenslotte nog dit. Het bleek ons, dat er onder de boeren veel belangstelling bestaat voor het pachten van bedrij ven elders in Nederland. Nu reeds is er levendige belang stelling voor die mogelijkheid en het laat zich voorzierf, dat meer boeren willen vertrekken naar de beloofde grotere be drijven in de Noordoostpolder dan er boerenplaatsen be schikbaar zijn. Krijgt iemand een boerderij elders toegewe zen dan moet hij een ver klaring tekenen, waarbij hij afstand doet van het recht op Walcheren het boerenbedrijf uit te oefenen. Zijn pacht gronden of eigendomsgronden worden daarna opgenomen in de herverkaveling. Uiteraard blijven eigendomsrechten - indien ze niet afgekocht wor den volledig bestaan. Men mag dus wel grond bezitten op Walcheren, ook al heeft men niet meer het recht het boerenbedrijf daar uit te oefe nen. vraagd. Deze bescherming is door de Ned. militaire com mandant te Buitenzorg toege zegd. Het republikeinse ministerie van voorlichting meldt, dat de republikeinse resident gear resteerd is door de Ned. troe pen en dat de Nederlanders ge wapende wachten voor alle re publikeinse gebouwen gezet hebben, behalve voor het bu reau van de republikeinse re sident en het gebouw van de republikeinse voorlichtings dienst. De resident zou zeven uur na zijn arrestatie in vrij heid zijn gesteld. De republikeinse autoriteiten te Batavia hebben vergeefs ge tracht telefonische verbinding met de republikeinse autoritei ten in Buitenzorg te krijgen. Het laatste telegram uit Bui tenzorg luidt: „We kunnen niet vrij spreken". GROEN-WITTE VLAG Volgens Agence France Pres- se zou de „staatsgreep" van de Soendanese autonomisten in de grootste kalmte zijn verlopen en de republikeinse autoriteiten, die het met de beweging eens zijn, zouden hun rood-witte vlag vervan gen hebben door de groen witte Soendanese vlag. De vlaggen der Republiek Indonesia, welke Donderdag avond op normale wijze wer den gestreken, zijn Vrijdag morgen niet meer gehesen, terwijl in de stad de wit-groe- ne vlaggen worden vertoond. gemaakt van de machtsmidde len van de vijand, wetende dat deze gericht waren tegen de belangen van het Neder landse volk. Bovendien had de brochure een defaitistische inhoud, omdat daarin beëindi ging van de oorlog en overleg tussen de partijen werd ge propageerd. Dit was in strijd met het aan verdachte beken de beleid der Ned. regering. Hieruit concludeerde het Hof, dat opzettelijke benadeling van de staat en opzettelijke hulpverlening van de vijand aanwezig moeten worden ge acht. Verdachte heeft door zijn houding stof geleverd aan de vijandelijke propaganda; hij heeft sterken van de wijs gebracht en zwakften in hun zwakheid gesterkt. BIJZONDERE VOORWAARDEN. Het Hof zou, indien ver dachte niet^ zulk een hoge leeftijd had, besloten hebben tot een zware vrijheidsstraf. In aanmerking nemende de omstandigheden waaronder verdachte heeft gehandeld, de ernst van het gepleegde feit en zijn persoonlijke instelling, besluit het Hof verdachte te veroordeelen tot de genoemde straf, waaraan het bovendien nog de volgende bijzondere voorwaarden verbindt: lo. de veroordeelde moet zich beijveren zijn na tionaal plichtsbesef in de toekomst duidelijk te voelen; hij moet de boetes aan de genoemde instellin gen betalen om te her stellen wat hij misdaan heeft aan de Nederland se verdedigingskracht 3o. hij moet nagaan wat zijnentwege bovendien nog kan worden gedaan om zijn fout goed te maken. In de sententie is niet op genomen de bepaling, dat jhr. de Geer uit de kiesrechten is ontzet. SOEST. Jhr. de Geer woont in dc gemeente Soest, dat 21.500 in woners telt en een oppervlak te van ruim 4582 H.A. heeft. 2o. Een Pieter de Hoogh naar het Mauritshuis. De heer en mevrouw H. E. ten Catevan Wulfften Pal- the te Almelo hebben aan de Staat der Nederlanden ter plaatsing in het Mauritshuis een schilderij van Pieter de Hooch ten geschenke gege ven, voorstellende een achter plaatsje van een huis te Delft. Kerk moet verrold worden. In het kader van de heropbouwplannen voor de Londense binnenstad heeft men plannen onder handen voor het ver plaatsen van de kerk van St. James over een afstand van twintig me ter, teneinde tot een ver breding van de Thames- street te komen. Men wil, na de muren en de toren verstevigd te heb ben, onder het gebouw een stalen vloer aanbren gen, welke op zijn beurt fedragen wordt door ommekrachten, daarna tussen steunvloer en dommekrachten stalen rollen schuiven, en met behulp van hydralische kracht het kerkgebouw op deze rollen verplaat- De reis van de Ministers naar Indonesië. Van bevoegde zijde wordt het volgende medegedeeld Het is waarschijnlijk onver mijdelijk, dat de reis van de minister-president en de mi nister van overzese gebieds delen aanleiding geeft tot het verspreiden van talrijke ver warringwekkende berichten. In dit verband wordt het vol gende categorisch van be voegde zijde verklaard: le. Het is nimmer de v be doeling van de minister-presi dent en de minister van Overzese gebiedsdelen geweest om tijdens hun verblijf in Ned. indië enig besluit van ingrijpende aard te nemen. Het doel hunner reis was oriënterend en beoogde daar nevens met de Commissie-Ge neraal en Buitenant-Gouver- neur-Generaal en andere au toriteiten, Nederlands zowel als Indonesisch, in persoonlijk contact te treden. 2e. Na de terugkeer van de ministers zullen zij him in drukken aanstonds aan het kabinet mededelen. 3e. Eventuele besluiten zul len uiteraard niet worden genomen voor het hierboven bedoelde overleg heeft plaats gevonden. Berichten, die hierop voor uitelopen, kunnen niet anders dan een speculatief karakter dragen. UIT BATAVIA VERTROKKEN. De ministers Beel en Jonk man zijn per vliegtuig naar Singapore vertrokken. Op het vliegveld inspecteerden zij de erewacht, uitgeleide gedaan door alle hoge autoriteiten te Batavia. De Commissie-Generaal ver trekt Zondag naar Nederland. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. Te Utrecht hield de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zijn alg. vergadering o.l.v. mevr. van,.Wagen-Drewes. 700 plattelandsvrouwen waren aan wezig, vertegenwoordigend 330 afdelingen. Het hoofdbestuur werd aangevuld door verkie zing van de dames mevr. Wil- legen Prins-Visser voor Over ijssel, mevr. Schutte-van Dijk voor Gelderland, mevr. Dorst- Vors voor Zeeland en mevr. Rodenburge-van Eek voor Utrecht,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1