PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Generaal Marcos Waar zijn de walvissen nou?' Chaos dreigt in India Telefoon voor Zeeland 190e Jaargang - No.117 Uitgave van de Firma Provinciale Zccuwscbe Courant, Middelburg- Drukkerij Firma F. van de Velde Je.» Vllssingeo. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. EDITIE VOOR SCHOUWEN EN DUIVELAND, THOLEN EN ST. PHIUPSLAND. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 22 Mei 1947 ABONNEMENTSPRIJS i 25 cent per week 3.20 per kvaruslfranco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per adver tentie 2.-* Burcaur gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. telefoon 10 (2 lijnen) Middelburg i Londensche Kaai 29, telefoon 2077 en 2924 GoesTurfkade 15. telefoon 2475 Oostburg i Gratamastraat 3. telefoon 102 j Terneuren Brouwerijstra.t 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg^ Het wereldgebeuren. romantische held of rover Balkan-commissie boekte geen resultaten. Veiligheidsraad weer in debat. Ergens hoog in de bergen van Macedonië, in een klei ne bouwvallige hut is het hoofdkwartier gevestigd van een donkere man met grim mig opstaande knevel. Hij draagt een gewoon Grieks legeruniform zonder onder scheidingstekens en gewoon lijk een- stok in zijn linker hand en een pistool op zijn rechterheup. Vroeger werkte hij op een tabaksfabriek en organiseerde communistische cellen onder de tabaksarbei ders in Noord-Griekenland. Hij zette stakingen op touw en demonstraties en werd zeker eenmaal per jaar ge arresteerd en tenslotte in 1938 naar het eiland Gaudos gedeporteerd. Eerst toen de uitsers Griekenland onder de laars hadden gelopen ont snapte hij naar Macedonië en werd daar al spoedig een lei dende figuur in de vorming van afdelingen van de E. A. M., de linkse verzetsbewe ging. Eind 1944 verdween hij een tijd lang van het toneel tot hij in Mei 1946 weer op dook als organisator van te gen de regering strijdende guerilla's in Noord-Grieken- land. Hij noemt nu zich zelf opperbevelhebber van het „Griekse democratische leger" doch de regering beschouwt hem uiteraard als een ge wone misdadiger. Zijn naam is Marcos Vafiades, kortweg generaal Marcos. Zijn persoon kwam weer herhaalde malen ter sprake tijdens de zitting van Dins dagavond van de Veiligheids raad. Marcos is geen roman tische held, zei de Griek Alexis Kyroe, doch een rover en zijn guerillatroepen willen Griekenland met steun van de omringende totalitaire lan den een communistisch ter- reurregime opleggen. De Griekse afgevaardigde ver klaarde dit tijdens een nogal verhit debat over de Griekse kwestie, waarbij de discussies liepen over de Balkan-com missie van de Ver. Naties. Het is met deze .commissie, die enkele maanden in Grie kenland heeft vertoefd, een ware lijdensgeschiedenis ge worden. Oorspronkelijk had ze tot opdracht een onpartij dig onderzoek in te stellen naar de oorzaken van de spanningen in Griekenland en de gegrondheid van de Griek se klachten over inmenging van het buitenland. Al spoedig echter viel de heterogeen samengestelde commissie uiteen in een pro- guerilla en een pro-regering groep, die elkaar de geloof waardigheid van de getuigen betwistten en elk een eigen wijze van onderzoek wensten. Toen de Russisch gezinde Waar is maarschalk Zhoekof Men heeft te Londen geen bevestiging kunnen krijgen van een bericht dat maar schalk Gregory Zhoekof, de befaamde bevelhebber van het tweede Oekraine leger tijdens de oorlog, thans bevelhebber van het garnizoen Odessa, wegens het beramen van een complot tegen de Sovjet-Unie tot 15 jaar gevangenisstraf zou zijn veroordeeld. Men heeft practisch niets meer van Zhoekof gehoord, sinds in No. vember te Moskou officieel werd bevestigd, dat hij als opperbevelhebber van alle Sovjetrussische strijdkrachten op het vaste land door maar schalk Iva Konjef was opge volgd. In Maart deed een ge rucht de ronde, dat hij ont slagen was. Enkele dagen ge leden kwam uit Wenen het bericht, dat Zhoekof aan een ernstige leverziekte leed. Marshall hekelt de Amerikaanse pers. 'Op een persconferentie heeft minister Marshall zich be klaagd over de berichtgeving in dc Amerikaanse pers over de conferentie van Moskou. De journalisten hadden zich vol gens' hem meer laten leiden door hartstocht en vooroor deel dan door redelijke overwe gingen. De oorzaak is wellicht, dat de correspondenten onder de druk van hun eigen pers en van de meningen der lezers moesten werken. Voortaan moesten de jour nalisten zakelijker trachten te zijn, verklaarde Marshall. Ook v Bevin oefende vorige week critiek uit op de Ameri kaanse pers, die het de minis ters practisch onmogelijk had den gemaakt hardop te den ken. commissieleden generaal Mar cos wilden horen en de an deren zich daartegen verzet ten, ontstond zelfs verre gaande onenigheid. Het rapport van de com missie moet nog uitkomen maar onder de gegeven om standigheden is de waarde er van niet groot. Nu de com missie er niet in geslaagd is tot een eensgezind oordeel te komen is van de Veilig heidsraad zeer zeker niet een besluit tot enigerlei actie te verwachten. De guerillastrijd in Grie kenland gaaf onverminderd door, alle amnestiewetten ten spijt. Alleen ziet het er niet naar uit, dat het generaal Marcos zal gelukken de Tito van Griekenland te worden. Dat is door de Truman-leer voorgoed onmogelijk gemaakt. Stassen wil een i 0-jarig hulpprogram. Harold Stassen, mogelijk republikeins candidaat bij de komende Amerikaanse presi dentsverkiezingen, heeft zich voorstander verklaard van 'n 10 jaar durend hulpprogram „voor de opbouw van een wereldvrede en een grote ma te van vrijheid." Stassen drong, erop aan, dat de V. S. 10 procent van de totale waarde van hun pro ductie hiervoor beschikbaar zouden stellen. Stassen zeide, dat de V. S. geen betaling in dollars of geproduceerde goederen moe ten verwachten, doch een overeenkomst voor lange ter mijn, waarbij de V. S. toe gang verkrijgen tot de -ruwe grondstoffen in andere delen der wereld. Zwitserland wijst socialistisch plan af. Met een meerderheid van ruim twee derde heeft liet Zwitserse volk bij referendum een socialistisch plan verwor pen, dat Zwitserland een stoot in de richting: van de geleide economie wilde geven. Het plan had tot titel „Eco nomische hervorming en de rechten van de arbeid" en da teert reeds van 1943. De ver werping ervan betekent een ernstige nederlaag voor de so cialisten. Amerika neemt taak yan Engeland niet over. Tijdens een persconferentie verklaarde minister Marshall, het niet eens tezijn met be richten van een Amerikaans persbureau, volgens welke de V. S. binnentwee a drie jaar Groot Brittannië, mili taire verplichtingen in het gebied der Middellandse zee en het Midden Oosten geheel op zich genomen zouden heb ben. Hij wist ook niet waarop deze berichten berustten en weigerde vragen daaromtrent te beantwoorden. Hilde Bongertman en... van Schendel. De vroegere hoofd- stewardes van de K.L. M. Hilde Bopgertman, in 1936 de enige over levende bg de vlieg ramp van „de Lijster", stond dezer dagen voor het Gooise Tribunaal terecht. Zij was niet alleen lid geweest van verschillende nationaal socialistische organisa- tie's, maar had boven dien een boek geschre ven, „Jeugd in de bran ding", dat sterk pro- Duits was. Om haar tot inkeer te brengen las de voor zitter van het Tribu naal tenslotte na «nige citaten uit haar boekje, enkele fragmenten voor uit de „Nederlanden" van Arthur van Schen del. UtrechtEindhoven nog niet electrisch. Aan de verwachtingen, wel ke de Spoorwegen koesterden, om reeds voor Pinksteren het baanvak Utrecht-Eindhoven electrisch te kunnen berijden, is door de tegenslagen, die bij de werkzaamheden aan de on derstations werden ondervon den. de bodem ingeslagen. Het is de N.S. niet mogen gelukken de outillage van de onderstations acht dagen voor de daarvoor uitgetrokken tijd in orde te maken. Reizigers van Den Haag S.S. en Rotterdam-Maas naar Eindhoven en omgekeerd zul len, voorzover zij op het tra ject Den HaagRotterdam naar en van Utrecht van de electrische treinen gebruik maken, dus met Pinksteren nog te Utrecht moeten over stappen. Boerendochters naar Zwitserland. De Ned. Bond van platte landsvrouwen stelt binnenkort een aantal Ned. boerendoch ters in de gelegenheid een be zoek te brengen aan Zwitser land. De meisjes zullen voor drie maanden ondergebracht worden op Zwitserse boerde rijen. De oedoeling is, dat zij normaal in het werk ingescha keld worden. De meisjes kun nen naar Zwitserland door toe passing van het bekende uit wisselingssysteem. Binnen af zienbare tijd zullen dan ook Zwitserse boerendochters een tegenbezoek aan Nederland brengen. Ook zij zullen arbeid op Ned. boerderijen verrichten. Weer rondvluchten boven Amsterdam. De K.L.M. heeft besloten om de bezoekers van Schiphol weer in de gelegenheid te stel len een rondvlucht te maken boven de hoofdstad. De rond vluchten, die een kwartier zullen duren en met ingang van 25 Mei elke Zondagmid dag (uitgezonderd dagen als Tweede Pinksterdag) zullen worden uitgevoerd, worden thans gevlogen met DC-3 toe stellen. Amerikaanse onderscheidingen. Tijdens een plechtigheid ten huize van de Amerikaanse mi litaire attaché, kolonel Frank M. S. Johnson, zijn 19 leden van de Ned. Strijdkrachten on derscheiden met de Ameri kaanse „Bronze Star-Medal" voor bewezen diensten. Boven dien jyerd de „Medal of free dom with silver palm" uitge reikt aan dr. ir. W. Hupkes, oud-president-directeur der Ned. Spoorwegen, en aan ser geant O. M. M. Koene van de Ned. Strijdkrachten. 100ste repatriëringsschip in Nederland. Als op Dinsdag' 27 Mei a.s. de „Sloterdijk" aan de kade van de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam meert, is daar mede het honderdste repatri- eringsschip in ons land aange komen. De circa 900 passa giers, die de „Sloterdijk" aan boord heeft, zullen het totaal aantal gerepatrieerden, dat sinds Januari 1946 in ons land aankwam, brengen op 78.199. Bij de repatriëringsdienst verwacht men, dat na de aan komst van de ^Sloterdijk" nog ciya 30.000 repatriërenden in ons land zullen aankomen/ waarbjj echter 15.000 officie ren, onderofficieren en man schappen met hun gezinnen gerekend worden, die zullen worden afgelost door de 2e di visie. Dit zijn militairen, die na hun bevrijding uit de krijgs gevangenkampen weer in wer kelijke dienst bij het K.N.I.L. zijn opgekomen en die thans door de militairen van de twee de divisie zullen worden afge lost ENTHOUSIASTE BEGROETING VAN DE WILLEM BAREND SZ TE IJMUIDEN. 770 walvissen werden buitgemaakt. Honderden hadden zich Woensdagmorgen vroeg reeds naar de sluizen te IJmuiden begeven om de Ned. walvis vaarder „Willem Barendsz" te zien binnenvaren. Ook burge meester Arn. J. d'Ailly van Amsterdam, de directeur-gene raal voor de scheepvaart, Mr. J. J. Oyevaar, de president commissaris van de Ned. Wal visvaart Mij., baron C. J. Col- lot d'Escury en de havenmees ter van Amsterdam, de heer B. de Vries, waren bij de slui zen aanwezig. De bemanning van de „Wil lem Barendsz" heeft de hon derden, die haar op dit vroege uur een spontane groet brach ten, in de letterlijke zin van het woord beloond: ontelbare blikjes sigaretten en dozen si garen vlogen door de lucht in de menigte, die vaak ware veldslagen voerden om deze gaven te bemachtigen. „Waar zijn de walvissen nou", hoorden we een klein jochie tegen zijn vader zeg gen. En inderdaad van walvis sen was er uiterlijk geen spoor. Het enige wat aan dek opviel waren de pinguins, die in grote kisten op het achter dek hun intrede in ons land deden, en het gele vliegtuigje, Mountbatten wil snel beslissen. In een onderhoud dat twee uur duurde, heeft de onder koning van Indië, Lord Mountbatten, aan de premier Attlee medegedeeld, dat de situatie in Indië van die aard was dat alleen snelle beslis singen een burgeroorlog kon den voorkomen. Mountbatten gaf de mi nister-president 't advies dat de Britse regering de politie ke leiders van Indië zou uit nodigen voor een conferentie in Londen inplaats van de ronde tafel conferentie, wel ke de tweede Juni te Simla gehouden zal worden. De onderkoning gebruikte herhaalde malen de zin, „ab solute chaos". Hij zeide Att lee dat een ronde tafel con ferentie, in Londen gehouden, meer zou bijdragen tot een uiteindelijk wederzijds be grijpen da neen conferentie, welek in de met tegenstrij digheid geladen sfeer van In dië zou worden gehouden. De onderkoning zal van daag de kabinetszitting bij wonen. Men verwacht dat Attlee dan het kabinet zal vragen een beslissing te ne men over Mountbattens voor gestelde plan betreffende machts-overdracht aan de Indische leiders. De voorstellen welke Mount batten heeft gedaan en wel ke hij de premier gevraagd heeft aan het kabinet voor te leggen zijn: 1. Een laatste poging te ondernemen om de Indische leiders te bewegen voort te gaan met het oorspron kelijke Engelse plan waar bij een verenigd-Indië de machtspositie van Engeland zou overnemen. 2. Indien dit plan voor de Indische leiders niet accep tabel zou zijn, zouden zij moeten overeenkomen Indië te verdelen. Onder de ogen van zijn meisje doodgereden. Een 23-j. motorrijder, de heer J. Alberts uit Almelo, is op de onbewaakte overweg van de Deldense straat nabij het Nij- reesbos te Almelo onder een met volle vaart rijdende trein gekomen en dodelijk veronge lukt. Alberts had een bezoek ge bracht aan zijn verloofde, die juist tegenover de onbewaakte overweg woont. Nagewuifd door zijn meisje en haar zus ter reed hij de overweg op juist op een moment, waarop een extra trein met militairen met grote snelheid uit de rich ting Hengelo naderde. Hij zag de trein niet naderen, omdat hij naar de meisjes omkeek en hoorde het naderende gevaar al evenmin door het geronk van zijn mo tor. dat met opgevouwen vleugels op het dek stond. De vangst van zeven maan den Zuidpool-expeditie, walvis sen, die, iridien achter elkaar gelegd een afstand van 21 km zouden beslaan, is voor een groot deel opgeslagén in het inwendige van de „Willem Ba rendsz". STRENGE CONTRÓLE. Een cordon van douanebe ambten bewaakte de valreep en zag toe, dat geen onbevoeg den aan boord gingen. Burge meester D'Ailly en wethouder B. S. Polak daarentegen maak ten de reis naar Amsterdam mede. Hoe streng de dounane-con- tróle wel was moge blijken uit de woorden, die kapitein Vis ser tot een douanebeambte sprak: „Mijnheer, ik ben de kapitein van de boot, mag mijn vrouw even aan boord?" De drukte bjj de sluizen heeft ons niet meer in staat gesteld te con stateren of dit verzoek werd toegestaan. DE VANGST. Een der opvarenden vertel de van de valreep af een paar van zijn indrukken: „Het meest opwindend was de jacht. Meestal wordt de walvis van uit het kraaiennest gesigna leerd. Het beste is dan het dier van achter te naderen. De grootste afstand, waarop het geschoten kan worden, be draagt twintig meter. Het is een buitengewoon goed seizoen geweest. Een woord van hulde is wel op zijn plaats voor hen, die het minder spectaculaire •werk op de „Willem Ba rendsz" verrichtten: het om zetten van 34 millioen liter zout water in zoet water." In het 155e en laatste num mer van „De Walviscourant" staat de eindstand van de ex peditie Opgetekend: 401 blauwe vinvissen, 354 gewone vinvis sen en 15 potvissen, een totaal dus van 770. De „Willem Barendsz" arri veerde tegen twaalf uur in Amsterdam, Frankfort-Amsterdam door de lucht. Van eind Mei af zal de KLM in samenwerking met de Tsjechische Luchtvaartmaat schappij de CSA op de dienst naar Praag een tussenlanding maken te Frankfort, het cen trum van de Amerikaanse be- zettingszóne in Duitsland. De aldaar gelegerde militairen kunnen thans Vrijdags en Maandags een snelle verbin ding hebben met het Ameri kaanse verlof-centrum Amster dam. Tevens hebben de verlof gangers op Schiphol een zeer goede aansluiting op de Am- sterdam-Londen-dienst Verwacht wordt dat de luchtverbinding 1 vele Ameri kaanse manschappen naar Ne derlands hoofdstad zal trek ken. De Amerikaanse autori teiten hebben volledige mede werking toegezegd. Noodgebleden komen achteraan. Een officiële toelichting. Hoe groot de moeilijkheden zijn, waarmede de P.T.T. ten aanzien van telefonie en radio distributie in de afgelopen pe riode te kampen heeft gehad en thans nog elke dag heeft tc strijden, bleek overduidelijk uit een inleiding over dit onder werp, die de directeur van de telefoondienst in Breda (het district, waaronder ook Zee land valt), de heer Scheide man, tijdens een persconferen tie in Middelburg hield. Deze bijeenkomst ging uit van de Stichting Herstel Zeeland 1945 en werd o.m. bijgewoond door vertegenwoordigers van de Ka mer van Koophandel en Fa brieken in Zeeland. De heer Scheideman ver telde in het büzonder over do moeilijkheden in Zeeland, die begonnen toen in 1942 70 van de abonné's werd uitgeschakeld, terwijl de toe stellen naar een magazijn in Breda werden overgebracht. Dit magazijn met 5000 toe stellen werd na Dolle Dins dag door de Duitsers leegge roofd. Na de bevrijding was er dan ook een begrijpelijk tekort aan apparaten en te vens aan droge elementen. Wat erger was: talrijke cen trales waren met de grond gelijkgemaakt of zwaar ge havend, terwijl ook vele „luchtroutes" kapot waren. Op Tholen werd het koper draad gebruikt voor het bun delen van takkebossen, zon der dat men liieraan iets kon doen. De eerste eis was de kabel netten weer in orde te krijgen, een werkje, dat geen sinécure was, wanneer men bedenkt, dat het noodzakelijke materi aal practisch niet te krijgen is. Om twee voorbeelden te noemen: palen voor „luchtrou tes" kunnen wij uit Tsjecho- Slowakije importeren, doch de ze komen eerst in 1948. Spij kers mochten niet ingevoerd' worden x>mdat Nederland een eigen spijkerindustrie heeft. Deze kon echter niet werken omdat zij geen grondstof had. Nu zijn spijkers besteld in Frankrijk, welk land dit onont beerlijke artikel maar niet af levert. De opbouw en het her stel van de getroffen centrales is een hoofdstuk apart. Dat er echter door de mannen met de platte pet stevig is aangepakt, blijkt wel uit het feit, dat er op 1 Mei 1947 in het district Bre da (West-Brabant en Zeeland) al weer 15.299 aansluitingen bestonden, waarvan 15 nieu we abonné's zijn. Op 1 Sept. 1945 bedroeg dit aantal slechts 5100 aansluitingen! WERK AAN DE WINKEL. In Zeeuwsch-Vlaanderen werd na de bevrijding allereerst ge streefd naar herstel van de in terlocal verbindingen. De luchtlijn AlkmaarDen Helder werd naar Breskens overge bracht, en met dit materiaal. dat in N.-Holland overbodig was geworden, werd de inter- locale luchtlijn in Z.-Vlaande ren opgebouwd, waarbij krijgs gevangenen ingeschakeld wer den Hevige storm bracht aan deze lijn echter veel schade toe. Onder de Schelde kwamen enige verbindingen, doch deze werden vernield door het scheepvaartverkeer. Later zijn de verbindingen Waarde— Walzoorden en Terneuzen Ellewoutsdijk per kabel her steld, terwijl er een radiotele- fonieverbinding kwam tussen Oostburg en Vlissingen. De ka belverbinding GoesTerneuzen zal deze week door Philips ge leverd worden. Ook op Schouwen- en Dui- veland was veel kapot. Hier heeft men zich weten te behel pen door gebruik van Duitse kabels. Op Walcheren hebben de P.T.T. arbeiders een jaar in de lasputten gezeten om de ka bels aan een onderzoek te on derwerpen, een werk, dat nu gelukkig voltooid is. HOE STAAN DE ZAKEN? Vele telefoongebruikers en z\j, die nog steeds op een aansluiting wachten, zullen ongetwijfeld benieuwd zijn, hoe de zalïen er thans voor staan. Welnu, de mededelin gen van de heer Scheideman waren niet ongunstig. Wel iswaar wachtten in het na jaar van '46 nog 690 perso nen in het district op aan sluiting, waarvoor 16.000 kg. koperdraad, 9000 isolatoren en 1700 palen nodig zijn, doch men slaagt erin steeds meer gegadigden te helpen. Zo zijn in Vlisingen momen teel bijna alle aanvragers voorzien. In het voorjaar van '48 zal de centrale al daar geautomatiseerd wor den. De automaat van Seroosker- ke (50 nos.), die pas in wer king is gesteld, is al weer vol, doch wordt binnenkort met 50 uitgebreid. Ook Middelburg en Goes krijgen uitbreiding. Des ondanks blijft het aantal aan sluitingen te gering: er wordt veel intensiever getelefoneerd dan vroeger, wat ook blijkt uit het aantal interlocale gesprek ken, dat voor Vlissingen steeg van gem. 443 (1939) tot 575 (1947), voor Middelburg en overig Walcheren van 783 tot 1891 en voor Terneuzen van 418 tot 706 per werkdag. Natuurlijk hebben de tele foongebruikers nog vele Mach ten. Daar is het probleem van de doorverbindingen des nachts en op Zondag, die aan bepaalde normen zrjn gebon den. De openstelling hangt na melijk af van de omvang van 't telefoonverkeer. Het gekke geval doet zich voor. dat plat telandsgemeenten om 7 uur sluiten, terwijl 7—8 u. n.m. eigenlijk een spitsuur is. Ook over het lange wachten op verbindingen wordt braaf gemopperd en niet ten onrech te. In Zeeuwsch-Vlaanderen moet men soms 3 uur wachten op een verbinding met Vlissin gen! Ook de centrale te Vlis singen is dikwijls traag in het antwoorden. Een en ander is een gevolg van de slechte be zetting: het is uitermate moei lijk om geroutineerd personeel te vinden, zelfs nadat men de eis van Mulo-opleiding heeft laten vallen. Telefoontoestellen zijn er momenteel voldoende, maar zij kunnen niet worden gereserveerd, daar er in ons land nog 84.000 personen op aansluiting wachten. Over uit breiding van de automatisering in Zeeland valt helaas nog wei nig definitiefs te vertellen. NOODGEBDEDEN BENADEELD? Wij laten tot slot enige cij fers volgen over het aantal aansluitingen op telefoonnet en radiocentrale, waaruit men zou kunnen opmaken, dat de be woners van de niet getroffen gebieden bevoorrecht zijn bo ven de bewoners van de ge troffen plaatsen. Dit is echter niet waar. Men moet wel be denken, dat in deze laatste ge bieden zeer veel vernieuwd moet worden en dat het tekort aan materiaal en arbeidskrach ten een hartig woordje mee spreekt! Het is zonder meer duidelijk, dat Zuid-Beveland er veel gunstiger voorstaat dan West Z.-Vlaanderen! Het hoogste aantal telefoon aansluitingen bedroeg vóór de bevrijding en op 1 Mei '47 op N. en Z.-Beveland resp. 2204 en 2266, O. Z.-Vlaanderen 1583 en 1498, W. Z.-Vlaanderen 770 en 544, Vlissingen 692 en 575, overig Walcheren 1252 en 1265, Schouwen—Duiveland 887 er* 795, Tholen 403 en 298 en St. Philipsland 86 en 71. Voor Ra diodistributie-aansluitingen, waarnaar enorm veel vraag is, luiden deze getallen resp. voor N. en Z.-Beveland 2229 en 4201. O. Z.-Vlaanderen 2073 en 2920. W. Z.-Vlaanderen 1263 1301: Vlissingen 742 en 817, overig Walcheren 1849 en 1732, SchouwenDuiveland 591 en 622, Tholen 209 en 357. Men ziet het: aan het adres van de telefoondienst past niets dan lof. Maar wij zullen pas juichen, wanneer ook de achterstand in de getroffen ge bieden is ingehaald, omdat men tenslotte ook daar zit te popelen naar telefoon en radio- muziek en wanneer wij weer kunnen bellen zonder een eeu wigheid op aansluiting te be hoeven wachten. 300ste sterfdag van Hooft herdacht. In de Nieuwe Kerk te Am sterdam, het Nederlandse Pan theon, waarin zovele van Ne derlands grootste zonen een laatste rustplaats vonden, werd gisterochtend het feit herdacht, dat de grote renais- sance-dichter Piefer Cornelis- zoon Hooft 300 jaar geleden de ogen voor altijd sloot. Prof. dr. J. Romein, hoog leraar te Amsterdam hield een rede met als titel P. C. Hooft als geschiedschrijver. De minister van onderwijs, dr. J. J. Gielen, legde daarna namens de regering een krans van aronskelken op de plaats in het koor der kerk, waar de stoffelijke resten van Hooft liggen en wethouder Franke een krans van rhododendrons namens het gemeentebestuur van Amsterdam. De plechtigheid werd bijge woond door de Belgen Kamiel Huysmans en Herman Teir- linck. Ere-promolies bij de Hooft-herdenking. Ter gelegenheid van de Hooft-herdenking vond Dins dag in de aula van de gem. Universiteit van A'dam een senaatszitting plaats, tijdens welke aan Henriëtte Roland Holst, Camille Huysmans, Her man Teirlinck en P. N. van Eyck het doctoraat honoris causa in de letteren werd ver leend. Als promotor van Henriëtte Roland Holst en Camille Huys mans trad prof. dr. J. M. Ro mein op, die hen in zijn rede de „kerkvaders van het socia lisme" noemde. Prof. dr. N. Donkersloot trad als promotor op van de beide andere pro movendi. De „jonge doctoren" dank ten voor de hun bewezen eer. Hollandse nieuwe voor de Koninklijke familie. Woensdag is te Vlaardin- gen binnengekomen de VI. 216 Hennie, schipper Arie Visser, met 348 kantjes nieu we haring, de vangst van zes schepen waaronder zich zulk een goede kwali teit bevond, dat deze haring in oranje vaatjes aan de Ko ningin en aan het Prinselijk paar werd aangeboden. Waar Nederlands eenheid ontstond.... De Dordtenaren, die in het uitreiklokaal van de distri butiedienst in het Hof te Dordrecht hun levensmiddelenkaar ten komen halen, be seffen doorgaans niet, dat zij op historische grond staan, immers in deze lokaliteit is de eenheid van Nederland geboren. Daar werd in 1572 (dus dit jaar pre cies 375 jaar geleden) de eerste vrije Staten vergadering gehouden. Daar kreeg het verzet tegen de Spaanse ty- rannie vaste en wet telijke vormen, bewerk stelligd door vertegen woordigers van een aantal vrije Hollandse steden. De vereniging voor V reemdelingen ver keer te Dordrecht heeft het plan opgevat deze eerste Statenvergade ring op waardige wijze te herdenken op 19 Juli, de dag waarop de deputaties van de ste den voor het eerst bij eenkwamen. Men is voornemens deze herdenking elk jaar te herhalen. Een erecomité zal worden gevormd, be staande uit burgemees ters van de steden, wel ke in 1572 een verte- fenwoordiglng naar de tatenvergadering zon den. Ministers op Java. TERUGREIS NAAR NEDER LAND OP 23 MEI A.S. pe ministers Beel en Jonk man zullen zich op hun te rugreis naar Nederland in de namiddag van 23 Mei per vliegtuig naar Singapore be geven. Te Singapore zullen zij logeren bij de gouverneur-ge neraal, Malcolm Macdonald. Ten paleize van de gouver neur-generaal zal te hunner ere een diner worden gege ven. De volgende dag zullen zij de reis naar Nederland«per Skymaster voortzetten. Minister Jonkman heeft Woensdagochtend het bezoek, dat Sjahrir hem dezer dagen gebracht heeft, beantwoord. Woensdagavond zouden de Nederlandse ministers een af scheidsreceptie houden op. het paleis Rijswijk..

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1