kJ0* 'n Vulpen voor f 4.80 meubel-tentoonstellingszaal ALGEMEENE ZEEUWSCHE Nu is het tijd De avond vün 28 Jllei? Houdt die vrij! Sandijck's Vulpenhuis RADIO TEMME wegens enorm succes x speciale aanbieding Toegang vrij 't Js af buuvm let 'a op het loodje ANTON HUNINK J. ROSKAM Kon. Ver. „Oost en West" Afd. Zuid- en Noord-Beveland Algem. Vergadering op Donderdag 22 Mei a.s., 's avonds 8 uur, in het Schut tershof te Goes. Na afloop der vergadering LEZING door dhr. J. P. VAN DAM over: Nederlands taak in Indië. Telefonisch aangesloten onder No. 239 (K 1189) C. GOEDBLOED, Brood- en banketbakkerij, Grijpskerke. Telefonisch aangesloten onder No. 321 (K 1182) C. MESU, Hengstenhouder, NIEUW- EN ST. JOOSLAND. om de ketel van uw centrale verwarming vakkundig door een monteur te laten schoon maken en nazien. Dan bent U er van ver zekerd dat, als het nieuwe stookseizoen begint, uw ketel in orde is en U van uw kolen- rantsoen een zo groot mogelijk rendement hebt. Br. no. 469, Bur. P.Z.C., Middelburg. U zult het NIET KUNNEN geloven. Zend ons heden nog een postwissel "a 5.10 en we zenden U franco aangetekend per post zo'n prima Amerikaansche vulpenhouder. U ZULT ER GEEN SPIJT VAN HEBBEN!!! Wacht niet langer en doe het.nu eerst. TELEFOON 2273 - MIDDELBURG Grote Protestvergadering te Goes op Dinsdag 20 Mei 1947 in café ,,'t Slot Ostende". Aanvang 1 uur n.m. Alle varkenshouders in de provincie Zeeland, benevens alle 5600 leden en bestuurs leden van plaatselijke var kenshoudersverenigingen, aangesloten bij de Federatie van Varkenshouders vereni gingen in de Provincie Zee land, worden op bovengé- noemde vergadering ver wacht. Op deze vergadering zal het bestuur van de Fede ratie verslag uitbrengen van het persoonlijk onderhoud met het bedrijfschap voor vee en vlees te Den Haag op 19 April j.l., waar de belangen van de varkenshouders door het bestuur met deze instan tie zijn besproken. Ook niet-leden worden op deze vergadering uitgenodigd. Spreker: de Heer H. J. COLSEN te Sluiskil. Het Bestuur van de Fede ratie van Varkenshouders verenigingen in de Pro vincie Zeeland. Souburgs Mannenkoor houdt zijn repetities elke Maandagavond van 810 uur in het muzieklokaal aan de Burchtstraat. Komt U ook eens luisteren? U bent van harte welkom en verplicht U tot niets. Gevraagd le monteurs 2e monteurs hulpmonteurs. M. DE DREU CO's N.V., Official Forddaeler, Goes. Telefoon 2267. Voor direct gevraagd een flinke, NETTE BROODBEZORGER en een halfwas bakkersbediende. Kan tevens worden geplaatst een LEERLING in de banket bakkerij. Fa. J. W. v. d. LINDE ZN., Walstraat 98, Vlissingen. BIJ DE OOSTKERK MIDDELBURG Ze zijn er weer de NIEUWE HOLLANDSE MAATJES HARING bij WolteringVerburg Kerkstraat 5 Telefoon 518 Vlissingen. Bij de N.V. Kon. Mij. „De Schelde" te Vlissingen kunnen geplaatst worden enige jongedames om tot calqueuse te worden opgeleid. Aanmeldingen schriftelijk aan de Directie of mondeling op het hoofdkantoor, afdeling personeel, te Vlissingen. Kledingmagazijn „NIEUW ENGELAND" Lange Giststraat 11 (benedenhuis) - Middelburg, heeft een enorme sortering PETTEN met onbreekbare klep, prima zijden ZELFBINDERS. Prachtige jongens zomerjasjes tot 8 jaar. Stoffen jongensbroekjes op 5 punten. Prima OVERALLS, enz. enz. Ter overname wegens ver huizing: schrijfmachine „Re mington II", wagen 29 cm., tabulator 10 dec., in pr. staat; schrijfbureau, prachtig mass, eiken, vooroorl., bladmaat 87 x 147 cm., tekentafel, verstel baar; 2 rieten fauteuils met dito tafeltje, ook gesóhikt voor tuingebruik. Te bez. L. Vorststraat 86, Goes. mandoline-vereniging „DE TOKKELAARS", middelburg. Direct.: M. P. VENTEVOGEL. Voelt U iets voor het man- dolinespel? Geeft u dan op als lid of leerling. Dinsdags van 810 uur, Giststraat 7. zaal „De Eendracht", Middelburg. Het Administratiekantoor van H. J. TEN HACKEN, leraar Boekhouden M.O. Het goede adres voor het inrichten, controleren en bijhouden van Uw boekhouding BELASTINGZAKEN. Scheldestr. 27, Tel. 82, Vliss. In het gem. ziekenhuis „Sehouwen-Duiveland" te Noordgouwe kunnen nog een 3-tal leerling verpleegsters worden geplaatst. Erkende opleidingscursus; salaris 675 per jaar plus vrije kost, in woning, bewassing en genees kundige behandeling. Wegens teleurstelling wordt tevens gevraagd: 1 hoofd voor de keuken, goed kunnende koken. Maand salaris 117.50, vrije kost, in woning en bewassing, alsme de geneesk. behandeling. Sollicitaties omgaand aan het Bestuur der inrichting te Noordgouwe. Laat Uw stofzuiger reviseren en repareren bij tegenover Postkantoor, Middelburg. Telefoon 2557. Het adres voor strijkijzers, kookplaten, scheerwaterbak jes, theelichten, straal-/ kachels, Rebuilt stofzuigers, soldeerbouten, enz. enz. j\ronen en lampekappen in; alle prijzen. zijn wij vanaf DINSDAG 20 MEI tot ZATERDAG MIDDAG 24 MEI a.s. met onze in café-restaurant „FLORA", Grote Markt 22 te Goes, Tel. 2329. Profiteert alsnog van onze Blanke HUISKAMERS, geheel massief, compl. ƒ435. Alle soorten HUISKAMERS, met groot dressoir, uit schuif tafel, compleet, vanaf 495.tot 875. Gothische HUISKAMERS met 2 Mr. lang gebeeld houwd dressoir, extra zware uitvoering, compl. 995. Eng. SLAAPKAMERS, zeer solide uitvoering, be staande uitgrote driedeurskast,. 2 massieve nacht kastjes, 2 gestoffeerde stoelen, grote ronde tafel met onderblad,'2 pers. toogledikant 524. Tevens grote collectie bijzetmeubelen, boekenkasten, theekasten, losse fauteuils, garnituren, enz. Ook betaling via schade-enquêteboekje. Alles met volle garantie en leverbaar binnen 14 dagen. Zaal geopend van 9 uur v.m. tot 8 uur 's avonds. Woninginrichting J Showroom tel. 44775 38719. Fabriek en werkplaatsen tel. 41495- Rotterdam Verzuimt niet deze buitenge wone tentoonstelling van onze meubelen te komen zien Wij werken uitsluitend met voor oorlogse stoffen en materiaal. Atelier voor kunstnijverheid. DORA PRINS, Gortstraat 58, Middelburg. Uw adres voor kleine geschenken. Handwerken op bestelling met inlevering van materiaal. Brei- en borduurwerk. Wegens vertrek te koop houten 1-pers. ledikant met nachtkastje en stoel (wit gelakt). Wijngaardstraat 41, Goes. GEVONDEN: 3 TEXTIELKAARTEN. Tegen advertentiekosten te rug te halen: Penninghoek- singel 9, Middelburg. Terstond: gevraagd een BAKKERSKNECHT. J. MOERMAN, Bakker^, Koudekerke (W.) Gemeente Hoedekenskerke. Burgemeester en Wethou ders van Hoedekenskerke roe pen sollicitanten op voor de vacante betrekking van tweede ambtenaar ter secretarie, op een jaarwedde van 1500 tot 1800.„behoudens ho- ëere goedkeuring". Vereisten: 'LO-opleiding. Indiensttreding zo spoedig mogelijk. Sollicitaties vóór 25 Mei a.s. aan de burgemeester van Hoedekenskerke te Baarland. Gevraagd: LANDBOUWERSKNECHT met enige tractorkennis. P. J. DE REGT HUIJSSEN, Biervliet. Terstond gevraagd een in wonend landbouwersknecht bij H. BAECKE, H 512, Bier vliet. ALGEMEÉNE ZEEUWSCHE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. MIDDELBURG DE MODERNE ZEEUWSCHE INSTELLING DIE U VOLLEDIGE ZEKERHEID BIEDT Vermoei U niet!! Een electrische wasmachine doet de was beter. Ook bij zeepschaarste. Vegen moet U ook niet, dan verspreidt het stof zich. Neem een stofzuiger. Reeds een prima apparaat 120. Ook een klopveeg stofzuiger 150. A.v.Roon LangeViele 62, Middelburg Electrische kookplaten en kacheltjes. Ook wasfornuisjes ontvangen en bezems, borstels en waterslang. NAAR, DE JONGENS AAN BOORD: ZESTÏELN CENTEN PER WOORD E.E.M SF?JEPTÏ:(-E1GRA,M naar. ELEEM VAREND SCHIP,WAAR OOK,TER WERELD K05T MAX. SLECHTS f 3, t5" VOOR, R.O WOORDEN OE MINDER,- \.sr hJT HOEDER ZINGT3 ©aai lowt m. at&diy. wppe-Wpe-tap. "Watdkaaqttiekop kijtv'Mgje ,'t 3d al &WMM. - hap. Stoop mans' KINDERMEEL gezonde kinderen w H.J< LANGE VQR&TSTRAAT 51-53 Vult Uw kapokbedden bij. Vraagt een vergunning en wij leveren U gaarne onze prima kapok. B.z.a. metselaar. Woning moet beschikbaar zijn. Brieven No. 458, Bur. P.Z.C., Middelburg. Uit voorraad leverbaar: alle soorten gras- en klaverzaden. Zeeuwsche zaadhandel K. A. MIJNSBERGEN. Westwal 46a t-o. Geref. Kerk, Goes. Telefoon K 1100 2208. Alg. Ned. Bouwvakarbeidersbond, Afd. Vlissingen. Secr.: Ravensteynplein 14. VERZILVERING VACANTIEBONS. Leden en ongeorganiseerden op Woensdag 21 Mei a.s., van 7—9 uur, in het Concertge bouw. Er kunnen ten hoogste 11 bonnen worden verzilverd. HET BESTUUR. H.H. WINKELIERS. Kent U hem nog FIRMA I. DE HAAS, ROTTERDAM. Grossier in Huish. artikelen, Galanterieën en speelgoederen Wij zijn weer present en hebben een filiaal te Goes, Wilhelminastr. 14 Telefoon 2698. Nu nog weinig, doch binnen kort hopen wij een stroom van nieuwe en goede artike len te brengen. Schrpft U eens aan ons filiaal wat U nodig heeft? De Walcherse vrouwen zijn bekend om hun properheid, zij gebruiken voor hun keu kens, gangen, plafonds en kelders, steeds T E O F L A T. Deze is afwasbaar, bladdert niet en geeft niet af. Verder volop KWASTEN, TERPENTINA, SCHUURPAPIER, GLANSVERF v. b enz. enz. Alles bij: S P R U IJ T's VERF-, VERNIS- EN GLASHANDEL, Kr. Weele 19, Middelburg. 5lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllll"iiil SCHOENREPARATIE KOUSENREPARATIE M Aanzetten van nieuwe voeten voor Dames- M en Kinderkousen en Herensokken. Op verzoek binnen 24 uur klaar. AANBESTEDING. De aanbesteding van de 60 woningen te O. en W. Sou burg. wordt NIET op 24 Mei, maar op 29 MEI 1947 gehou den. Ir. F. H. KLOKKE, Molstraat 13, Middelburg. Als U rookworst kooptIet op wat U koopt! Koop KwaliteitIet op het loodje! De naam Anton Hunink is Uw garantie voor kwaliteit voor geur, aroma en smaak! HOFLEVERANCIER DEVENTER Middelburg 1 Lange Deltt 129 M lÉlillllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH Mevrouw H. C. GOMPERTS, Teunisbloemlaan 10 te Bentveld (gemeente Zandvoort) zoekt voor spoedige in diensttreding een flinke hulp in de huishouding eventueel 2 vriendinnen of een betrouwbaar echtpaar, dat te samen alle voorkokende werkzaamheden kan verrichten. Paperclips 56 ct per doos (500 stuks). Perforators 5.90 en 2.95. Hechtmachines 3.60. Nietjes 24/6, 25/5 en 3Vo. Reservemesjes voor ootloodsliiomachines. MIDDEf BURG - TELEFOON 2727 KROMME WEELE 1 Te koop: Kinderwagen of te ruilen voor Wandelwagentje. Noordbolwerk 4, (Noodw.), Middelburg. Uit een exploit van mij, deurwaarder, dd. 14 Mei 1947, uitgebracht ten verzoeke van PETRUS JOHANNES SELIS, wonende te Westdorpe, ten deze. woonplaats gekozen heb bende te Terneuzen aan de Walstraat no. 7, ten kantore van de advocaat Mr. C. C. WABEKE, alsmede te Middel burg, aan de Lange Noord straat no. 66, ten kantore van de procureur Mr. W. H. VER MAAS, blijkt dat is gedag vaard SOPHIA DOROTHA, echtgenote van mijn requi- rant, zonder bekende woon- en verblijfplaats in het Ko ninkrijk en daarbuiten, om op Woensdag, 16 Juli 1947, des voormiddags te 10.30 uur te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements- Rechtbank te Middelburg in het Gerechtsgebouw aan het Hofplein no. 8, aldaar, ten einde te horen eisen, dat tus sen partijen echtscheiding zal worden uitgesproken. P. F. VAN MAAREN, Deurw. AANBESTEDING. Op 2 Juni, 14 uur, zal in het Raadhuis te Yerseke in het openbaar worden aanbesteed HET BOUWEN VAN 18 WONINGEN voor rekening van de Gemeen te Yerseke op een terrein al daar. Bestek en acht tekeningen worden, zolang de voorraad strekt, uitsluitend gezonden na ontvangst van een post wissel van 15.door de Gemeente-Secretarie van Yer seke. Restitutie op de dag van de aanbesteding 7.50. De architect J. ROODENBURGH „B.N.A." P. Lastmankade 4, A'dam-Z. Tel. 26260. H.H. Landbouwers. Tegen concurrerende prijs lever ik prima binnenlands ROOD KLAVERZAAD van teelt 1946, zeer winter- vast, ook alle andere zaden, soortecht en prima kiem- kracht. Aanbevelend, J. WESTSTRATE Jz., Doel- straat A 375 n. Krabbendjjke.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 8