Zangconcours te Groede UIT DE PROVINCIE Felle in 't Oosten Fransen bezoeken Zeeland ZEEUWSCH-VLAANDEREN Chr, Hist, Gemeentepo'itiek "chouv/en en Duiveland Tholen Bezoek aan de oorlogs graven. Zaterdag en Zondag hebben ongeveer 300 Franse vrouwen en mannen, de laatsten groten deels oudstrijders, die in 1940 in Zeeland tegen de Duitsers vochten, een bezoek gebracht aan deze provincie. Zij werden Zaterdagavond te Goes verwelkomd door de bur gemeester Mr. W. C. ten Kate, waarop de Franse kolonel Bil- leron antwoordde met dank voor de ontvangst. Het muziekgezelschap „Eu- phonia" riep met de Marseil laise en het Wilhelmus de gas ten een muzikaal welkom toe. Zondagmorgen werd na de mis een kort bezoek aan het kerkhof te Goes, waar enkele Franse soldaten rusten, ge bracht. Hierna ging het gezelschap naar het kerkhof te Kapelle, waar 75 Franse soldaten be graven liggen. Op*het kerkhof, waar 'n 50- tal Nederlandse soldaten een erewacht hadden betrokken, hebben verschillende sprekers het woord gevoerd, o.a. de heer H. K. Kramer, voorzitter van het plaatselijk comité voor het verzorgen der Franse graven, de burgemeester van Kapelle de heer H. G. van Surjlekom, de heer M. C. de Dreu, voor zitter van de vereniging van oud gemobiliseerden, Pasteur Jaspin uit Haarlem en kolonel Billeron van het Franse regi ment, dat in 1940 op Zuid-Be veland streed. Namens het de partement van oorlog en Ne derlandse regering sprak kolo nel Metting van Rijn, terwijl de Franse ambassadeur, de heer Rivière, de rij van spre kers op deze herinneringsdag gewijd aan de gevallenen sloot. Vervolgens werden kransen gelegd door de ambassadeur, namens de Nederlanse rege ring en de verenigingen van Franse en Nederlandse oud strijders. Na een minuut stilte was het officiële gedeelte ge ëindigd en legden verschillende bezoekers bloemen op de af zonderlijke graven. Te Goes werd vervolgens een gemeenschappelijke maaltijd genuttigd waaraan o.a. jtamens het provinciale bestuur van Zeeland het woord werd ge voerd door het lid van Ged. Staten, de heer Lockefeer uit Hulst. In de loop van de dag wer den nog bezoeken gebracht aan de kerkhoven te Vlissin- gen, Weméldinge, Schore en Wilhelminadorp, waar zich ook enkele graven van gesneuvelde Fransen bevinden. Jachthaven van Terneuzen Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling de jachthaven van Terneuzen bij de ponton van de Prov. stoombootdienst deze week geheel gereed te maken voor gebruik. Met Pinksteren zal de haven gebruik zijn. Men stelt zich voor een plechtigheid aan de opening te verbinden. Weer coloradokevers. Evenals vorig jaar vindt ook nu op de Walcherse kust weer een invasie van colora dokevers plaats. Bij honderden vallen ze op het strand neer en de jeugd toont zich alweer actief in het verzamelen van de schadelij ke insecten. BENOEMING. De heer A. K. Kievit, thans ambtenaar ter gemeente-secre tarie te Scherpenisse, ig be noemd tot adjunct-commies op de 2e afdeling der Provinciale Griffie voor Zeeland te Mid delburg. J. H. van Dale een beroemde Zeeuw. Vandaag is het 75 jaar ge leden, dat J. H. van Dale, de bekende samensteller van het Nieuw Nederlands woorden boek. dat algemeen bekend •staat als ,,de dikke van Dale" te Sluis overleed, waar hij in 1828 werd geboren en zijn le ven lang woonde. Deze Zeeuwse geleerde was een auto-didact. Hij werd op 18-jarige leeftijd ondermeester aan de openbai'e school te Sluis en tien jaar later hoofd der school. Hij verwierf bevoegd heden voor het lesgeven in Frans, Duits, Engels, wiskun de, natuurkunde en landbouw kunde. Bovendien bestudeerde hij de oude Germaanse talen, in het bijzonder het Gothisch. Tussen de bedrijven door wist hij zich nog op te werken tot een geschiedkundige van naam en werd hij gemeente archivaris van Sluts'. Van zijn hand verscheen „Een blik op de vorming der stad Sluig van 1587-1832". Eerder verscheen van zijn hand reeds „Een bij drage tot de geschiedenis in het bijzonder van Zeeuwsch Vlaanderen". Het spreekt vanzelf dat zijn verdiensten werden beloond met het lidmaatschap van tal van geleerde genootschappen o.m. het Zeeuwsch Genootschap Zijn gezondheid leed onder de intensieve studie en hij werd enige malen ziek. Toen hij tenslotte overleed, was zijn bekende woordenboek slechts half verschenen. De verdere uitgavè werd verzorgd door zijn vriend Jansen. Nagekomen advertentie M.V.en A.V.Middelburg VELDTRAINING terrein Meelfabriek: 's Dinsdagavonds, 7 uur, 3e en lagere elftallen, 's Woensdagavonds, 7 uur, le en 2e elftal, 's Zondagmorgens, 10 uur, terrein Modderoord, voor d oeiverded igers. Het Amsterdams-Rotterdams Toneelgezelschap onder leiding van ALBERT VAN DALSUM en A. DE- FRESNE vertoont HET HUIS AAN HET MOERAS (Ladies in Retirement), Eeir thriller van E. PERCY en R. DENHAM. Goes: Maandag 19 Mei „Prins van Oranje", 's Avonds nog enkele kaarten aan de zaal. Zierikzee: Dinsdag 20 Mei, Concertzaal. Middelburg: Woensdag 21 Mei, Schouwburg. Oostburg: Donderdag 22 Mei, Ledeltheater. Axel: Vrijdag 23 Mei, het Cen trum. Aanvang der voorstellingen om 8 uur precies. Voor bij zonderheden zie „Zeemeeuw" en aanplakbiljetten. In tegenstelling met de aan kondiging in de „Zeemeeuw" wordt het stuk te Goes dus opgevoerd op Maandag 19 en te Zierikzee op Dinsdag 20 Mei a.s. De kaartverkopen blijven onveranderd. Op Hemelvaartsdag werd het 28ste concours der Chris telijke zangverenigingen, aan gesloten bij de ring Zeeland, te Groede gehouden. Uit alle delen van de provincie Zee land waren zangers en toe hoorders op de weide van de heer Chr. Brakman samenge komen. Het was een enorme drukte. De opening had plaats door de ringvoorzitter, de heer J. Ornee te Middelburg. Na een gemeenschappelijk gezang hield de burgemeester van Groede een toespraak. Hij memoreerde o.a., dat dit zangconcours zo'n mooie aan vulling was op het feit, dat dit jaar de zangvereniging van Groede haar 35-jarig jubileum vierde. Daarna nam het con cours een aanvang. De uit slagen luidden als volgt: 3e afdeling: Oostdijk „Oost- dijks Zangkoor", 186 pt., 2e pr.; Grijpskerke, „Halleluja", 186 pt., 2e pr.; Kloetinge, Kerkkoor, 199 pt., 2e pr.; Goes, „Jubilate Deo", 228 pt., le pr.; Lewedorp, „De Lof- stem", 218 pt., le pr-; Katten- dijke, „Soli Deo Gloria", 184 pt., 2e pr.; Groede, „Hallelu ja", 209 pt., le pr.; Oostburg, „Soli Deo Gloria", 213 pt., le pr.; Krabbendijke, „Hosanna", 192 pt., 2e pr.; Borssele, „So li Deo Gloria", 216 pt., le pr.; Zoutespui,. „Looft den Heer", 246 pt., le pr. 2e afdeling: Wissekerke, „Hosanna", 182 pt., 3e pr.; Zoutelande, „Hosanna", 218 p.. le pr.: Wolf aartsdijk, „Looft den Heer", 204 pt., 2e pr.: Kloetinge, „Onder Ons", 202 pt, 2e pi'. le afdeling: Nieuwdorn, „Tot nut en genoegen", 217 pt., 2e pr.; Kamnerland, „Soli Deo Gloria", 196 pt., 3e pr.; Kruiningen, „Soli Deo Gloria", 220 pt, le pr.; Kapelle-Bie- zelinge, „Sursum Corda", 240 pt, le pr.: Souburg, „Soli Deo Gloria", 236 pt, le pr.: Ber gen op Zoom, „Zanelust" 242 pt, le pr.; Midielburg, „Soli Deo Gloria", 234 pt., le pr. Uitmuntendheid A: Bres- kens, „God is mijn lied", 235 pt, 2e pr.; Zierikzee, „De Lofstem", 211 pt., 3e pr.; Vlissingen, „Hosanna", 241 pt., le pr. Uitmuntendheid B: Axel, „Asaf", 274 pt., le pr. Ds. Derksen uit Groede be- S.s. Elandsfontein naar Vlissingen. AFBOUW OP DE WERF „DE SCHELDE". Voor de oorlog heeft de N. V. „Vereenigde Nederland- sche Scheepvaartmaatschappij" bij de wferf Schichau te Dan zig in aanbouw gegeven het dubbelschroefmotorschip „Elandsfontein". Bij het uitbreken van de oorlog was de bouw zover gevorderd, dat de romp te water was gelaten en de ma chines gereed stonden voor inbouw. De Duitsers hebben het schip niet afgebouwd. By het offensief van de Russen en de belegering van Danzig, heeft het schip gedurende enige uren onder het vuur der Russische batterijen gelegen. Tengevolge van enige treffers is het gedeeltelijk gezonken. Toen Danzig bezet was, heb ben de Russen het schip ge licht. Het is gelukt de Russi sche autoriteiten van het Ne derlandse eigendomsrecht te overtuigen. Na langdurige on derhandelingen is men er in geslaagd het schip op 15 Mei j.l. terug te krijgen. Het schip zal nu in Danzig worden gedokt en voorlopig zeewaardig gemaakt. Over omstreeks twee maanden zal het door L. Smit Cp.'i internationale sleepdienst naar Nederland woi'den gesleept. De Koninklijke Mij „De Schelde" te Vlissingen zal het schip afbouwen. De „Elandsfontein" is een zusterschip van het r, „Klipfontein" van de Holland- Af rika lyn en zal, zodra het I gereed is, in de dienst van sloot het geslaagde concours geze Ijjn worden Ingezet, De lengte van de „Elands fontein" is 527'2", de breedte 62'6", de holte 38'3". Het schip meet 10.825 brutoregisterton- nen en 6.635 netto register- tonnen. Gehoopt wordt, dat het schip in de loop van 1948 gereed zal komen. Nieuwe toekomst voor Terneuzen? Met betrekking tot het op heffen van de stop van Ter- naaien, waarover de laatste tijd in de Belgische pers ge ruchten de ronde doen, schrijft de Brusselse „Nieuwe Gids" van Zaterdagmoren het volgen de: De opheffing van de stop ig ongetwijfeld een werk, dat eens zal moeten worden uitge voerd. Het heeft echter hoege_ naamd niet het karakter van hoogdringendheid, dat de Luikse kringen eraan wensten hechten. De opheffingvan de stop moet ten doel hebben toe gang te verlenen aan schepen van grote afmetingen. Zulke schepen bestaan echter op het ogenblik niet en zullen ook in de nabije toekomst niet worden gebouwd, daar een embargo is gesteld op de nieuwbouw ten einde de reeds te omvangrijke Belgische binnenvloot tegen nieuwe concurrentie te be schermen. Het Is zelfs een open vraag of na de opheffing van de stop 1000-tonners ge bouwd en gebruikt zouden worden. De ervaring op het Albertkanaal wijst erop. dat men de voorkeur blijft geven aan schepen van 60Ó ton. Met betrekking op de Gentse aanspraken op de bouw van een nieuwe Sluis bij Terneuzen, merkt het blad verder op, dat het twijfelachtig is of de Nieuwe Sluis van Terneuzen, op Belgische staatskosten ge bouwd, in de eerste plaats de Gentse belangen wel zou die nen. Men rekent zonder de waard, in dit geval dus Ter neuzen zelf. Het blad wijst er_ op, dat Terneuzen geogra fisch uitstekend is gelegen voor penetratie naar West Bel gië en Noord Frankrijk. Ter neuzen werd; in het verleden lam gelegd door tolgrenzen. Deze tolgrens wordt binnen kort evenwel afgeschaft en het is dan weer de vraag, aldus de Nieuwe Gids, of de milliar- den, die de Belgische staat op Nederlands grondgebied zou investeren, niet eerder zullen dienen om Terneuzen tegen over Antwerpen te bevoorde len, dan om Gent te hulp te komen. met gebed. De opbrengst van de speldjesdag voor „Het Hooge- land" bedroeg te St. Anna- land 56.30. Organisatie voor Zeeland. Zaterdag j.l. werd te Goes een di*uk bezochte vergadering gehouden van Chr. Hist, bur gemeesters, secretarissen, ge meenteraadsleden en staten leden, die gepresideerd werd door de heer J. C. Vogelaar, burgemeester van Baarland. Na schriftlezing en gebed ver welkomde hij de vele aanwe zigen uit alle delen van Zee land, waarna hy herinnerde aan de oprichting van de lan delijke vereniging op 6 Jan. j.l. te Utrecht. Het is echter noodzakelijk, dat ook een ge westelijke vereniging tot stand komt, waar men zich in enger verband kan beraden over de vele moeilijke proble men, waarvoor de Overheids personen zich thans gesteld zien. Besloten werd tot oprich ting van een dergelijke ge westelijke vereniging. Alle aanwezigen gaven zich op als lid. Het voorlopig bestuur werd als volgt samengesteld: voor Walcheren de heer L. v. d. Hiele te Veere; voor Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen de heer P. van Bendegem te Axel; voor Westelijk Zeeuwsch Vlaanderen de heer H. I. Brakman te Retranchement; voor Schouwen Duiveland M. de Boer te Haamstede; voor Noord-Beveland de heer A. A. Schuit te Kortgene en voor Zuid-Beveland de heren mr. W. C. ten Kate te Goes en J. C. Vogelaar te Baarland. REDE MR. BEERNINK. Daarna hield de heer mr. K. J. Beernink, lid der Twee de Kamer en gemeente-secre taris van Rijswijk (Z.H.) een inleiding over: „Christelijk Historische Gemeentepolitiek'.' Spr. schetst eerst de toe stand van de bevrijding af tot nu toe en spreekt zijn blijdschap uit over de ontwik keling der Chr. Hist. Unie, die, hoewel dood verklaard, er toch wezen mag met haar 55.000 leden. Vervolgens wijst hij op de plicht der Overheid om bij haar beleid uit te gaan van de souvereiniteit Gods en te regeren naar de H. Schrift. Op verschillend terrein mag Overheidsinmenging pas plaats hebben als de eigen organen in gebrekè blijven. Verder behandelt hij het streven en de doelstelling van de Partij van de Arbeid met haar socialisatie-gedachte, die de ondernemingszin en het particulier initiatief doodt. Wij verzetten ons tegen deze machtspolitiek, maar voeren een sociaal vooruitstrevende politiek. Chr. Hist, gemeente raadsleden zijn voor een voor zichtige financiële politiek, maar hebben aandacht te schenken aan de noodzakelijke, nuttige en culturele belangen. In dit verband besprak spr. verschillende artikelen uit het C.H.-beginselprogramma. Wij streven naar zelfstan digheid der gemeenten. De verantwoordelijkheid der be sturen moet bevorderd wor den. Tenslotte wijst spr. op de centralisatiegeest van deze tijd, byv. de politie, de brandweer enz. Hij besluit met de wens, dat deze pas opge richte vereniging in het be lang van ons land en volk mag werkzaam zyn. Verschillende vragen, de ge meentepolitiek betreffende, werden nog gesteld en door de heer Beernink beantwoord. Groede HERSTELRAAD. De afgeloopen week vond door de Herstelraad van Groe de een tweede distributie plaats van verschillende goe deren en extra punten. Axel GEVOLG VAN DE INUNDATIE. Op <Ie Groote Plaat onder de gemeente Axel, waar vroeger honderden fraaie bomen ston den, zijn thang de laatste ge rooid1. Alle bomen zijn slacht offer geworden van'de inun datie van 1944. Inmiddels is reeds met nieuwe aanplant begonnen. CHR. BIBLIOTHEEK. Te Axel is onder leiding van ds. D. J. Couvée een voor lopig bestuur gevormd voor een Christ, openbare biblio theek, terwijl men tevens zal trachten een leeszaal te ope nen en winterlezingen te or ganiseren. Donderdag 22 Mei a.s. wordt een eerste ledenvergadering gehouden in de kerkekamer van de Ned. Herv. kerk. Er zijn reeds 30 leden toegetre den. Men ving reeds aan met de inzameling van boeken en gelden. Sluis Danstenten te Sluis. Vrijdag is de raad van Sluis in openbare vergadering bijeen geweest. De agenda vermelde het al of niet toe stemming geven tot dansen in de zogenaamde „danstenten" gedurende de kermis. De voorzitter deelde mee, dat er verschillende verzoeken tot het plaatsen van een dergelij ke tent ingekomen waren. Hij was echter van mening, dat volgens politieverordening geen danstenten i^ Sluis mo gen worden geplaatst. De heer Marijk, zelf geen voorstander van dansen, zou nu toch wel gelegenheid wil len scheppen, waardoor de exploitanten van deze tenten hun bedrijf kunnen uitoefe- Excelsior en Brabantia moeten degradatie wedstrijden spelen. DISTRICT i. ADORFC 21; Sparta HDVS 2—1; Ajax—EDO 3—1; DWSVSV 5—2; 't Gooi— Feyenoord 02. ADO en Sparta kwamen de finitief in veiligheid. Hermes DVS moet nog even een betere kans afwachten om zich op voldoende afstand van Emma, dat mag rekenen op een ver lenging van de competitie, te rug te trekken. Hetzelfde geldt eigenlijk ook nog voor de an dere verliezers van deze Zom dag. Het geringe krachtsver schil in deze afdeling wordt in het ranglystje duidelijk gede monstreerd. Nummer drie staat met 19 punten slechts zes punten voor op de hekke- sluiters en daaruit zou weer kunnen worden afgeleid, dat Emma toch nog altijd een kansje heeft om de dans te ontspringen. Ajax 18 12 3 Feyenoord 19 9 4 DWS Sparta VSV ADO RFC EDO H. DVS 't Gooi Emma 7 5 8 2 8 2 8 2 7 3 7 2 6 4 4 3 45-27 27 6 54-42 22 7 31-28 19 8 35-33 18 8 42-43 18 9 29-32 18 8 45-42 17 8 31-31 16 8 37-42 16 8 27-37 16 5 3 10 37-56 13 DISTRICT n. DIIC—Blauw Wit 0—1; StormvogelsDe Vole wijekers 1—3; DOS—Neptunus 1—1; Excelsior—HBS 1—1; Haar lem—DFC 0—1. Volewijckers hadden een goede dag. Hun eigen inspan ning leverde twee punten op eu Haarlem liet zich verslaan door DFC. Een lelijke tegen valler voor de ro'odbroeken. Blauw Wit heeft door de schra le zege op DHC de kleine kans ook behouden. Door het ge drang van de grote bonzen kwam DHC diep in de moei lijkheden, maar Excelsior, dat zowaar een gelijk spel en een punt uit het vuur sleepte te gen HBS, kon de dans niet meer ontspringen. Volew. 18 12 1 Blauwwit 18 10 3 Haarlem 19 11 1 Xerxes 18 10 2 DFC 19 11 0 Neptunes 18 8 3 DOS HBS Stormv. DHC Excels. 19 19 17 18 19 5 59-38 25 5 39-31 23 7 60-42 23 6 55-44 22 8 47-35 22 7 32-25 19 •45 18 7 2 10 33-35 16 6 1 10 24-36 13 4 4 10 24-52 12 2 5 12 22-46 9 7 4 8: DISTRICT Hl. Ensched. BoysQuick 26; Be Quick—AGOVV 2—3; Vi tesseTubantia 32; NEC Heracles 42; Wageningen Enschede 43. De overwinning van NEC brengt de Nijmegenaren op ge lijke voet met de leiders Go Ahead. De laatste wedstrijd zal hier de beslissing moeten bren gen. Vitesse speelde het klaar om de laatste wedstrijd tegen Tubantia te winnen, waardoor laatstgenoemde weer naar de onderste plaats afzakt. Wint Tubantia de laatste wedstrijd dan wordt het een beslissing en dit is dan ook de voordelig ste situatie, welke Tubantia nog kan bereiken. Dan komt echter ook Ensched. Boys nog in de herkansing, zodat het dan een competitie met een zou worden in het staartje Oosten. Go Ahead 19 13 3 3 42-22 29 NEC 19 12 5 2 45-25 29 AGOVV 19 9 4 6 44-32 22 Quick 19 9 2 8 38-38 20 Wagen. 20 6 8 6 34-37 20 Heracles 20 5 8 7 35-31 18 Enschedé 19 5 6 8 34-36 16 Be Quick 18 5 5 8 34-43 15 Ensch. B. 20 6 3 11 37-46 15 Vitesse 20 6 3 11 37-56 15 Tubantia 19 4 5 10 29-41 13 DISTRICT V. Velocitas—GVA.V 2—5; Fri- siaHeerenveen 02; Achil lesLeeuwarden 11; HSC Be Quick 0—1. [In theorie zou Be Quick na de magere overwinning op HS C nog met Heerenveen gelijk kunnen komen. Naar onze me ning is het echter nog slechts een kwestie van één wedstrijd en dan zijn de mannen van Lenstra onbereikbaar. Toch hebben zij tegen Frisia nu niet bepaald getoond acht plaatsen hoger te zetelen. Achilles is uit de brand en Leeuwarden zal ook wel uit het vuur blijven. Voor Velocitas was de opgave weer eens te zwaar en hoewel Frisia ook verloor, wordt nu de ruimte om nog voldoende punten te verzamelen erg eng. 1 92-36 32 3 48-44 24 3 35-20 23 8 3 6 47-54 19 6 4 6 29-36 16 5 5 7 26-28 15 5 5 8 30-39 15 4 5 7 21-39 13 5 1 11 22-45 11 4 1 11 33-51 9 3 3 12 36-50 9 Heerenv. 18 15 2 Be Quick 16 11 2 Sneek GVAV Veendam HSC Achilles Leeuw. Emmen Frisia Velocitas DISTRICT VI. EindhovenLimburgia 33; De SpechtenBrabantia 51. Door de nederlaag van Bra bantia tegen de Spechten kwam eerstgenoemde club de finitief op de laatste plaats. EindhovenLimburgia was zonder belang; de punten wer den gedeeld. MW 20 13 4 Sltt. Boys 20 12 4 PSV 20 11 5 Limburgia 20 9 4 Elndh. Maurits Sp. Em. Juliana Spechten Bleyex-h. Brabantia 20 3 54-15 30 4 48-29 28 4 41-30 27 7 46-40 22 6 6 8 29-32 18 6 5 9 34-38 17 6 4 9 34-45 16 5 6 8 33-51 16 5 6 9 42-56 16 5 5 10 29-43 15 5 3 12 33-44 13 Nederland-Zwitserland op 21 September. Naar A.N.P.-sport verneemt zal op Zondag 21 September a.s. de interlandwedstrijd Ne- dexiandZwitserland worden gespeeld. De ontmoeting vindt naar alle waarschijnlijkheid te Amsterdam plaats. Promotie en degradatie. Het bestuur van de K.N.V.B. heeft besloten dit seizoen een volledige promotie-degradatie- competitie voor alle klassen te laten spelen. Met deze compe titie zal zo spoedig mogelijk een aanvang worden gemaakt. Indien mogelijk zullen de (ont moetingen op Zaterdagavond plaats vinden, indien er zich althans geen reismoeilijkheden voordoen. Inzake de competitie om het kampioenschap van Nederland zal eerst later een beslissing vallen. Het Franse elftal voor 26 Mei Voor de wedstrijd tegen Ne derland op 26 Mei a.s. zal het Franse elftal vermoedelijk als volgt worden samengesteld: Doel: Da Rui. Achter: Jedrejak en Rodri guez. Midden: Cuissard, Gregoire en Prouff. Vóór: Heine, Heissei'er, Sini- baldi, Baratte en en Vaast. nen. De burgemeester ant woordde hierop, dat het de wil van de raad is geweest geen danstenten te plaatsen, doch B. en W. hebben nu ge meend opnieuw het oordeel van de raad te moeten vra gen. De-heer v. Dale is het eens met de heer Marijk. De heer Smorenburg meende, dat ver schillende caféhouders er door gedupeerd zullen zijn. De heer Dusardeyn wilde, dat dan alleen in café's en niet in de danstenten dranken verkocht zouden mogen wor den. De heer v. Dale diende een voorstel in om de veror dening voor een jaar in deze zin te wijzigen, dat zij die in 1938-1939 gelegenheid gaven tot dansen en wier bedrijf door de oorlog verwoest werd, nu een danstent mogen ope nen. Dit voorstel werd in stemming gebracht en met al gemene stemmen aangenomen. Zierikzee PACHTKAMER ZIERIKZEE. Bij Kon. besluit zijn be noemd in de pachtkamer van het kantongerecht te Zierik zee tot eerste lid P. L. Kre- pel te Bruinisse, thans plaats vervanger van het eerste lid, tot plaatsvervanger van het eerste lid J. van de Stolpe, landbouwer te Ouwerkerk, P. Boudeling, landbouwer te An na Jacobapolder (gem. St. Philipsland) en tot plaats vervanger van het tweede lid B. G. Friderichs, landbouwer te Oud-Vossemeer. De Ambachtsschool. AFSCHEID A. DE VRIES. Woensdag hield de vereni ging „Ambachtsschool voor Schouwen-Duiveland" te Zie- i'ikzee een algemene ledenver gadering De voorzitter mr. du Croo memoreerde het overlijden van de heer Anker. Inplaats van de directeur, de heer A. de Vries, die op 1 April wegens het bei-eiken van de pensioen gerechtigde leeftijd de school verliet, werd de lieer W. Hack uit Rotterdam benoemd. Het jaarverslag van de ad ministrateur werd zonder wij ziging goedgekeurd. Ook de rekening over 1946 en de be groting over 1948 werden goedgekeurd. De aftredende bestuursleden, jhr. mr. J. Schuurbeque Boeije en J. Roggeband werden herko zen. In de vacature van de heer A. Anker werd de heer J. Steutel gekozen. De voorzitter deelde nog mee, dat de nieuwe directeur zo spoedig mogelijk in dienst zal treden. Zaterdagavond nam de di recteur van de Ambachtsschool Schouwen-Duiveland" in een feestelijk met bloemen ver. siex-d lokaal officieel afscheid van het bestuur, leraren en leerlingen. De voorzitter van het be stuur, mr. du Croo, bracht de heer de Vries dank voor alles, wat hij voor de school en de leerlingen deed. In deze dank betrok hij eveneens mevr. de Vries, dié hij een bloemstuk aanbood, terwijl de scheidende directeur als herinnering een ets van de Zuidhavenpoort ontving. De waarnemend directeur van de school, de heer Goetssch, danke, mede namens de leraren voor de prettige samenwerking en bood de scheidende directeur een wan delstok met zilveren knop aan. Nadat de administrateur, de heer Vermaat, nog gesproken had, voerde de heer -A- Vane uit Bruinisse namens de leer lingen op zeer humoristische wijze het woord en bood, uit naam van hen. een koppel lam meren aan „om de brandnetels in de tuin op te ruimen" De heer de Vries dankte al len voor de vriendelijke woor den tot hem en zijn vrouw ge richt. Elk der leerlingen ontving a.]g aandenken een foto van de directeur temidden van lera ren en leerlingen. Muziekconcours op tweede Pinksterdag. Ter gelegenheid van het 60- jarig bestaan der muziekver eniging „Oefening kweekt kunst" te Wemeldinge, zal op 2e Pinksterdag te Wemeldin ge het 25ste muziekconcours worden gehouden. 27 vereni gingen zullen aan dit con cours deelnemen. GECOMMITTEERDEN VOOR EINDEXAMENS KWEEKSCHOLEN Bij besluit van de minister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen. werd in groep 14 aangewezen als gecommitteer de bij de in 1947 af te nemen eindexamens der Rijks-, Ge meente lyke- en Bijzondei'e Kweekscholen voor onderwij zers en (of) onderwijzeressen, mej. E. M. Rlsseeuw te Oost burg voor nuttige handwerken en S. J. Klompe, consulent bij de Rijksinspectie voor lichame lijke opvoeding te Goes, voor lichamelijke opvoeding. In deze groep werd mej. dr. H. C. M. Ghijsen te Domburg aangewezen, als plaatsvervan gend gecommitteerde. De heer A. A. Leenhouts, in specteur van het Lager onder wijs in de inspectie Middelburg, wérd benoemd als voorzitter der gecommitteerden in groep 15. Van 15 Mei af keuken- emaille vrij. Nader vernemen wij, dat de distributie van metalen, ser viesgoed met ingang van 15 Mei reeds werd opgeheven. Bruinisse WATERSCHAP BRUINISSE. De vergadering van ingelan den van het calamiteuze wa terschap Bruinisse keurde de begroting 1947/'48 goed. Be sloten werd tot het uitdiepen van de waterleidingen en de Spuiboezem „De Kraag", met een dragline. De Molenweg, die wegens het feit dat de Rijksweg ZijpeZierikzee is afgesloten, al het verkeer dat op het eiland komt ontvangen moet, en die daardoor zeer heeft geleden, zal worden ver beterd. MIDDENSTANDS VERENIGING. De Middenstandsver. te Brui nisse besloot in haar algeme ne ledenvergadering zich weer aan te sluiten bij de K.N.M.B. In een contactcommissie voor distributieaangelegenhe den werden gekozen mej. Jo Haek en de heeren A. van den. Berge Jstz. en Ph. v. d. Est. Portefeuille ontvreemd. Vrijdag 16 Mei j.l. is ten nadele van de heer P. E. te Tholen uit zyn auto een le deren jas met portefeuille, waarin een groot bedrag aan geld en geldswaardige papie ren, gestolen. Door de politie wordt een onderzoek ingesteld. Keuring het Nederlandse trekpaard. Deze week had te Tholen de stamboekkeuring plaats, uitgaande van de vereniging „Het Ned. Trekpaard" voor merriën van 3 jaar en ouder. Goedgekeurd wei'den: Do- rine van Iz. C. Geluk, Tho len; Prinses van Lionne en Victoria van Prins van E. J. Kosten, Tholen; Ida van de Peukepolder van gebr. Stout- jesdijk, Tholen; Annie van J. B. Swagemakers, Tholen; Erno van M. J. Buijs, Poort vliet; Elza van Jac. Boonman, Oud-Vossemeer; Ida van de Langstraat van A. A. Geluk, Oud Vossemeer; Ella van „De Wouter" en Eva van „De Wouter" van M. C. Geuze, Oud Vossemeer: Sabina van P. J. Goorden, Oud Vossemeer; Margriet van M. K. v. Nieu- wenhuyzen, Oud Vossemeer; Dorine van P. J. Ooms, Oud Vossemeer; Tonny van de Boshoeve van gebr. C. en M. van Tilbeurgh, Oud Vosse meer. Scherpenisse MEER PETROLEUM. Te Scherpenisse is het ini tiatief genomen een verzoek aan de minister van econ. zaken te richten om meer pe- ti'oleum beschikbaar te stellen voor kookdoeleinden. Oud-Vossemeer OOMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM. Tot voorzitter van de Com missie tot wering van school verzuim te Oud-Vossemeer werd gekozen de heer G. Je- roense te Oud-Vossemeer. (Ingezonden mededeling) 'N ADRES waar U zo wat van alles kunt krijgen op gebied van genees- en versterkingsmid delen, verplegingsartikelen, medische instrumenten, breukbanden, buikbanden, elastieken kousen, hoogte- zonnen, toiletbenodigdhe den, enz., is dat van A. C. VAN DER REST, Lange Kerkstraat Goes. Telefoon 2468. Bediening door Apothekers assistenten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 6