PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT: De vakbeweging op Java Rotterdams wonde Sumner Welles wil dollars voor Italië Wordt Axel kampioen 190e Jaargang - No.U4 Uitgave vao de Firma Provinciale Zeeuwsche Courant. Middelburg. Drukkerij Firma F. vao de Velde Je» Vllsslngea. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- to Algemeen Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 19 Mei 1947 ABONNEMENTSPRIJS i 25 cent per week3.20 per kwartaal franco per post 1 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per adver tentie 2.—. Bureaus gevestigd te Vllselngen i Walstraat 58-60. telefoon 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaal 29. telefoon 2077 en 2924» Goes i Turfkade 15. telefoon 2475: Oostburg i Gratam astraat 3. telefoon 102: Tcrs razen Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300^Z^C^Mlddelburg^ Het wereldgebeuren Communisten zoudenanders aan de macht komen. Togliatti krijgt geld uit Moskou. De 78-jarige leider van de Italiaanse liberalen, Nitti, zet onverdroten zijn pogingen voort om een nieuw kabinet te vormen, waarin alle par tijen, met uitzondering van de half-fascistische Uomo Qualunque en de partij van de monarchisten vertegen woordigd zijn. Ook de commu nistische dus. Of Nitti's po gingen succes zullen hebben is nog niet bekend, maar vast staat, dat de nieuwe regering, hoe zrj ook uit zal vallen, reeds aanstonds voor grote moeilijkheden zal komen te staan. Het uitblijven van graanverschepingen uit Ar gentinië heeft een zeer moei lijke voedselsituatie gescha pen en ook voor de toekomst zijn de vooruitzichten niet gunstig. Naar schatting zou de graanoogst van dit jaaar slechts de helft zijn van die van het vorig jaar, hetgeen betekent, dat Italië ongeveer twee drie millioen ton graan zou moeten invoeren. Die om standigheid is blijkbaar Sum ner Welles, voormalig onder minister van buitenlandsche zaken in de Ver. Staten, ook bekend. In een radiorede drong hij aan op meer eco nomische hulp aan Italië in verband met de toenemende ernst van de economische toestand. Alleen op die ma nier zou kunnen worden ver hinderd, dat de communisten in Italië de macht in handen nemen. De communistische partij is volgens Welles de enige politieke partij in Ita lië, die de toenemende onte vredenheid kan exploiteren en daartoe over ruime finan ciële middelen beschikt. En kele der hoogste functiona rissen in de Italiaanse rege ring hebben de bewijzen in handen, dat Togliatti, de communisten-leider, gelden uit Moskou ontvangt. Onder de politie in. geheel Italië be vinden zich voormalige fascis ten, die zich thans bg de communistische partjj hebben aangesloten. De enige gewa pende macht, waar de rege ring op vertrouwen kan, zijn de carabinieri, niet meer dan 65.000 in getal. Indien het tot een opstand zou komen, kan men moeilgk geloven, dat de troepen van Tito, aan de andere zijde van de grens, niet actieve medewerking zou den verlenen. Het terugtrek ken van de Britse en Ame rikaanse troepen zal dit ge vaar aanzienlijk vergroten. Sumner Welles drong ei dan ook op aan meer dan 120 millioen dollar van het Amerikaanse hulpverlenings program voor Italië te be stemmen, gevolgd door een verhoging van de credieten van de exportbank. Welles gaf uiteraard zijn persoonlijke mening weer en vertolkte niet het officiële standpunt van de regering. Zijn woorden echter zullen ongetwijfeld weerklank vin den by die Amerikaanse poli tici, die ook Italië en Frank rijk zo spoedig mogelijk wil len betrekken in Truman's plannen tot steunverlening. In elk geval is in Amerika ver hoogde belangstelling en zorg voor de gang van zaken in Italië te constateren. Waarom Spanje neutraal bleef. GEHEIME DOCUMENTEN GEPUBLICEERD. De Britse admiraliteit heeft enige strikt geheime-doéu- menten bekend gemaakt, ver slagen van besprekingen tus sen Hitier en zijn chefs van leger, marine en luchtmacht. Hierin is sprake vandrie be langrijke besluiten, welke Hitier tussen 21 April en 31 Juli 1940 nam en die vitale gevolgen hadden op het ver loop van de oorlog. 21 April verwierp Hitier het plan om Spanje en Por tugal te bezetten, daar dit alleen uitgevoerd kon worden met goedkeuring van Spanje, welke goedkeuring niet werd gegeven. „Spanje stond in 1940 klaar om de oorlog in te gaan, maar alleen de naijver van Italië weerhield het dit te doen. De Italiaanse aanval op Griekenland in de herfst van 1940 ergerde Spanje." Op 5 Juni verwierp Hitier het plan van admiraal Dö- nitz voor een aanval op Gi braltar met gebruikmaking van geheime wapens, die door de Luftwaffe waren gescha pen. omdat deze wapenen in Britse handen zouden kunnen vallen." Op 31 Juli liet hij de plan nen voor een aanval op ,de V. S. vanuit de lucht geheel varen, omdat de weinige vliegtuigen, die er zouden ko men, van geen betekenis zou den zijn en slechts in de be volking de wil om weerstand te bieden zouden versterken." Communisten weer voor Jenan. Volgens de radio der Chinese communisten zouden commu nistische troepen in Noord- Sjansi de onmiddellijke omge ving van Jenan, hun voormali ge hoofdstad, bereikt hebben. Jenan werd op 19 Maart jJ. door de regeringstroepen ver overd. Amerikaanse missie naar Griekenland. In Griekse regeringskringen werd verklaard, dat men bin nenkort een speciale missie van pres. Truman te Athene verwacht voor het tekenen van de uiteindelijke overeenkomst betreffende de Amerikaanse hulp aan Griekenland. In deze kringen werd tevens verklaard, dat Herbert Hoover, de ex_ president der V.S., mogelijk aan het hoofd van deze missie zal komen te staan. Wereldvoedseltoestand blijft zorgelijk. Het Amerikaanse departe ment van landbouw heeft voor speld, dat de wereld opnieuw een jaar zal ingaan, waar in het niet waarschijnlijk is, dat de voedselpositie veel zal ver beteren, daar de gesteldheid van de vroege oogst in de voor naamste landbouwgebieden wijst op een weinig grotere, zo niet even grote, oogst voor het verbruiksjaar 19471948 als voor 19461947 is binnen gehaald. Zweeds actrice naar Hollywood. De Zweedse actrice Marta Torén is naar Hollywood vertrokken met een contract van Universal-International. In Zweden heeft zij nog niet voor de film gespeeld. Zij was een leerling van de oefen school van het Kon. Theater voor dramati sche kunst te Stok- holm, waar zij door de Amerikanen „ontdekt" werd. Aan deze school waren Greta Garbo en Ingrid Bergman vroeger ook leerling. Motorboot plofte uit elkaar. Zondagmorgen om half tien is een in het water van de Keizersgracht te Amsterdam liggende plezierboot van on geveer 5 meter lang met een hevige klap geëxplodeerd, on middellijk daarop in brand gevlogen en gezonken. De eigenaar van de boot, de 44-jarige G. C. Huurplan, werd de lucht in geslingerd en kwam zeven meter verder in hachelijke positie over de kabel te hangen, waarmede 't vaartuig aan de brug over de gracht was vastgelegd. De man had het bewustzijn niet verloren en wist zich aan de lijn vast te klampen tot een snel toevarend roeibootje hem te hulp was geschoten. Hij bleek ernstige hoofdwon den te hebben opgelopen en is in het Binnengasthuis op genomen. De kracht van de explosie was zo hevig, dat talloze rui ten van woningen, zelfs in de Herenstraat, de Prinsenstraat en aan de Keizersgracht, ge broken zijn. Ook zijn kozijnen ingedrukt. De oorzaak van het onge luk is tot dusverre onbekend. De heer Huurman gebruikte de boot voor pleziertochtjes was Zondagmorgen bezig de motor op gang te bren gen, toen deze plotseling ex plodeerde. Vliegfeest op Ypenburg. Duizenden Hagenaars wa ren Zaterdag en Zondag naar het vliegveld Ypenburg ge trokken, dat Vrijdag officieel door H.K.H. Prinses Juliana werd heropend, ter gelegen heid waarvan een groot vlieg feest werd gehouden. Een van de hoogtepunten van het afwisselend program ma was de demonstratie stuntvliegen door de piloot van Prins Bernhard, Gerben Sondermann, die met een Bucker-Jungmann zijn duize lingwekkende toeren verricht te. Een ander hoogtepunt van het programma was ook het optreden van de Franse pa- rachutiste Michele Bellu, die tot tweemaal toe uit een Fok ker D 9 sprong en beide ma len behouden landde, al kwam zij dan ook bij haar tweede sprong enige kilometers verder in de weilanden terecht. Paniek in Lahore. Een paniek begint zich meester te maken van de in woners der Voor-Indische stad Lahore, waar reeds drie da gen een steeds feller worden de burgerstrijd woedt en reusachtige branden een rook kolom doen opstijgen, die ki lometers ver in de omtrek zichtbaar is. Behalve de tempel en de zijdemarkt, die in lichterlaaie staan, zijn er in twaalf ver schillende delen van de stad winkels en huizen in brand gestoken. Blijkens de berich ten, die uit deze hel te New Delhi binnenkomen, is de be volking aangegrepen door ra zernij. De politie heeft versterkin gen ontvangen en troepen zijn in het geweer geroepen. Uitreisvisa naar België? TEGEN DEVIEZEN- SMOKKEL. Naar aanleiding van vragen van het lid der Tweede Ka mer, de heer Dassen, inzake uitreisvisa, heeft de minister van financiën het volgende geantwoord: De regering overweegt door welke middelen paal en perk kan worden gesteld aan de omvangrijke smokkelhandel in deviezen. Over dit onder werp wordt overleg gepleegd met de Belgische regering, die heeft toegezegd de Ned. regering bij de bestrijding van het voornoemde euvel te wil len steunen. In het kader van de boven, bedoelde overwegingen wor den onder meer de voor- en nadelen van bet instellen van een uitreisvisum onder het oog gezien. Indien tot bet instellen daarvan zou worden overge gaan, dan zal ten aanzien van het grensverkeer naar België in ieder geval een bijzondere regeling worden getroffen. Hieruit blijkt, dat het niet in de bedoeling van de rege ring ligt het grensverkeer practisch onmogelijk te ma ken. Nederlandse kinderen In Duitsland. KOMEN VOEDING TEKORT. Op 20 Mei zal de eerste groep van vijftig Ned. kinde ren, die in Duitsland woon achtig zijn, voor een drie weekse vacantie naar het va derland kunnen vertrekken, waar zij door familieleden zullen worden opgenomen. Het betreft hier kinderen uit de Ned. kolonie in Aken. Door Ned. artsen is vastge steld, dat zij om gezondheids redenen een periode van de gelijke voeding zeer nodig hebben. Weer één ei. Op 22 Mei a.s. zal wederom voor alle leeftijdsgroepen een bon voor één ei worden be kend gemaakt. Gouden jubileum yan de Kath. Volkspartij. De Kath. Volkspartij heeft Zaterdag met een vergadering te Utrecht haar gouden ju bileum gevierd. Feestredenaar was mgr. dr. J. Witlox, die herinnerde aan het levens werk van wijlen dr. Schaep- man. Mr. E. M. J. A. Sassen sprak over „De toekomst van een politiek in Kath. geest". Minister Neher over de wederopbouw. Minister Neher hield ter gelegenheid van de Wederop- bouwdag te Rotterdam een toespraak, die door beide ra diozenders werd weergégeven. De heer Neher herinnerde er aan, dat Rotterdam heeft be sloten, regelmatig een op bouwdag te vieren. Op 18 Mei 1940 is opdracht gegeven tot het maken van een nieuw stadplan. De oorlog, die wij allen ge dragen hebben, is over ons heen gegaan en nu wijden wij ons sedert Mei 1945 aan het hersteL Het wordt in ons land niet altijd beseft, dat in Rotter, dam een wonde is geslagen, die een groot percentage uit maakt van de gehele wonde, die Nederland te dragen heeft en daardoor wordt het niet altijd begrepen dat, wanneer er in deze stad iets gebouwd kan worden en dit in dezelfde quanta elders nog niet moge lijk is, dit een gevolg is van een juiste verdeling en een juiste opvatting. Wij horen en lezen dikwijls: waarom moeten er nu eerst bankgebouwen verrijzen en waarom geen woonhuizen. Nu is een van de eerste taken die VOETBALOVERZICHT M.O.C. nam de leiding van R.C.S. over. Onbelangrijke wedstrijden in 1e en 2e klasse. Ie KLASSE. Helmond—NAC 5—2. Helmond heeft geprobeerd het doelgemiddelde nog zoveel mogelijk op te knappen en de Bredanaars vonden het wel goed. Zij zullen nu volgende week een Helmondia tegen zich vinden, dat bij de plaatsgeno ten niet zal willen achterblij ven. Of NAC zich tweemaal achtereen zal laten inma ken...? DISTRICT IV BW 20 16 2 2 49-16 34 NO AD 20 12 5 Willem H 20 13 2 Longa 20 7 7 NAC 19 9 2 7 4 VW 20 Helmond 20 Vliss. 20 Bar. DNL 20 Helmond. 19 RKTW 20 3 42-28 29 5 46-22 28 6 41-31 21 8 47-36 20 9 42-41 18 7 3 10 36-47 17 5 5 10 27-49 15 5 3 12 24-57 13 4 4 11 23-36 12 4 3 13 29-44 11 2e KLASSE. Dosko—Internos 81; De ZeeuwenTernenzen 30. Geheel overeenkomstig hun positie op de ranglijst hebben deze vier rivalen dit laatste karweitje opgeknapt. 2e klasse A TSC 22 17 4 1 90-30 38 DOSKO 21 15 1 5 83-48 31 Goes 21 13 5 3 59-33 31 De Z.wen 20 13 2 5 52-36 28 Alliance 21 11 5 5 54-30 27 M'burg 21 7 6 8 40-41 20 RBC 22 8 3 11 58-61 19 Breskens 20 6 3 11 37-58 15 Internos 21 4 7 10 35-53 15 Hero 21 4 6 11 51-74 14 Tern 21 4 2 15 42-60 10 Biervliet 21 1 2 18 25-102 4 3e KLASSE E. BurghMOC 04; Zeelan- diaZierikzee 43; Yerseke Steenbergen 3—1; EMMRo- bur 3—2. Met de afwerking in 3 E gaat het een slakkengangetje. Iets duidelijker is de toestand geworden door de overwinning van MOC, dat de kop van RCS overneemt en deze wel niet meer zal afstaan. Zeelandia heeft tegen Zierikzee voor de overwinning nogal moeten sjouwen en kreeg de puntjes niet cadeau. Yerseke deed heel nuttig werk tegen Steenbergen en is weer wat vei'der uit de slagen. EMM behaalde ook al een kostbare overwinning en laat de positie van eerste re serve achter de lantaarndrager nu aan Robur over. De Goese- naren krijgen het nog kwaad te verantwoorden. Res. 2e klasse E Dosko 2 17 15 1 1 66-27 31 16 11 1 17 10 2 18 8 2 5 5 6 2 6 1 5 3 Goes 2 Tern. 2 MOC 2 RCS 2 15 Vliss. 2 16 Stefob. 2 15 De Z. 2 15 M'burg 2 16 Bresik. 2 15 4 45-18 23 5 39-25 22 8 38-37 18 5 26-26 15 8 30-32 14 8 33-35 13 7 30-36 13 2 4 10 22-54 8 1 1 13 19-58 3e KLASSE F. SluiskilClinge 02; Aar denburgSteen 16; Oost burgSchoondijke 6—1; Hoofd plaatAxel 05; Hulst— IJzendyke 00. De laatste klip kon Clinge omzeilen en nu moeten de Clin- genaren afwachten wat Axel zal doen. Steen, dat hoewel het zelf won, hierdoor werd uitge schakeld, zal het volgend jaar nog eens mogen proberen. Voor Axel is deze week de situatie RCS in zeer gunstige zin gewijzigd. De wedstrijd tegen Aarden burg, welke met 21 werd verloren destjjds, is ongeldig verklaard. Zij zullen daarbij wel geen tweede fout maken en dan rest nog een thuiswed strijd tegen Hulst, die ook wel niet zoveel moeilijkheden zal opleveren. Met Hoofdplaat, dat wij nog iets hoger aanslaan als Hulst, hadden ze tenminste geen moeite. Schoondrjke kreeg weer een zware pil te slikken en heeft nog maar een hele kleine kans, door tegen Steen, nu dit kansloos is, met inspan ning van alle krachten twee punten te veroveren. Dan zou den ze gelijk staan met Aar denburg, tenzij nog twee winst punten in mindering worden gebracht wegens niet opkomen tegen Steen. IJzendijke vero verde nog een puntje tegen Hulst. 3e klasse F 22 15 4 3 60-27 34 4 78-24 32 4 61-35 31 Clinge Axel Steen Oostburg C. Boys Hoofdpl. Sluiskil Honten. Hulst Ijzend. Aardenb. 20 16 O 21 14 3 20 10 5 21 9 6 5 61-44 25 6 66-42 24 19 9 3 7 47-54 21 20 8 5 7 48-46 21 22 7 6 9 63-64 20 21 7 5 9 40-49 19 22 5 1 16 44-72 11 21 2 2 17 35-90 6 'Schoond. 21 3 0 18 25-81 4 twee winstpunten in minde ring wegens niet opkomen. RESERVE 2e KLASSE E. Breskens IIVlissingen II 3—0; RCS II—Middelburg U 33; Steenbergen IIGoes II 0—1. De Middelburg reserves haal den heel onverwacht een punt weg in Souburg en hebben ge dacht, dat zij nu definitief vei lig zouden zijn, doch Breskens II dacht er anders over en smaakte na 15 wedstrijden voor het eerst het genoegen van een overwinning op Vlis singen IT. Goes n kreeg het in Steenbergen niet cadeau. 3e klasse E 18 14 3 1 78-25 31 19 14 2 3 58-24 30 wij allen te vervullen heb ben, niet alleen, dat de mens wone, maar dat de mens goed zal kunnen wonen en in deze stad is het voor de welvaart van de bevolking van deze stad, maar ook voor het ge hele land beslist noodzakelijk, dat die lichamen, waarin de ze welvaart haar basis kan vinden, zo spoedig mogelijk weer worden tot stand ge bracht, en ook, dat daarnaast het wonen van de mens met deze ontwikkeling gelijke tred zal kunnen houden. Knoeierij met zeep op groote schaal. De C.C.D. in Overijssel heeft dezer dagen een merkwaardige „zwarte zeep-affaire" ontdekt. Een bedrijf in dekzeilen en scheepsbenodigdheden te Zwartsluis, bleek de afgelopen jaren zeer belangrijke toewij zingen voor zeep ontvangen te hebben. Deze zeep zou zoge naamd gebruikt moeten wor den voor het insmeren van dekzeilen. In. werkelijkheid gebruikte de firma hiervoor echter bon- vrije smeermiddelen. De firma bleek niet minder dan ruim 11000 kg aan zeep-toewyzin- gen ontvangen te hebben. De ze zeep is bijna geheel in de zwarte handel verdwenen. ODIO 17 14 1 Zeelandia 16 11 1 Zierikzee Steenb. Yerseke EMM Burgh Robur RKFC 2 77-25 29 4 49-27 23 8 30-36 15 6 2 12 32-50 14 5 1 9 36-51 11 3 4 9 22-59 10 4 2 11 26-57 10 4 1 13 34-59 2 4 11 22-51 De Zeeuwen Terneuzen 3-0. Het is de laatste weken dui delijk merkbaar dat de beslis sing reeds gevallen is. Ook nu was het weer een lauw par tijtje, waarin de Zeeuwen ein delijk weer eens een overwin ning konden boeken. Door het weer medespelen van W. Lerjn- se was het moreel van het elf tal weer wat opgevoerd, hoe wel hg zich op de rechtsbuiten plaats nog niet geheel durfde geven. De eerste helft gaf een dui delijk overwicht aan van de thuisclub. Het plaatsen leek echter nergens op, waardoor de Terneuzen-verdediging vrij gemakkelijk meester van het terrein kon blijven. De gasten kwamen enkele malen voor het doel van v. Vlaanderen, maar verder dan een kopbal van Ressar, die over de lat ging, waren ook zij weinig gevaarlijk. De rust ging met dubbel blan ke stand in. Het eerste goede schot kwam van de voet van v. Pien- broek, hetwelk de lat millime terde. Na 7 min. weet de Smit Florussen met een hard schot te passeren (10). Een vrge schop schoot v. d. Velden te gen de binnenkant van de paal, Nadat W. Leijnse zelf voor het tweede doelpunt had gezorgd, komt een hoge bal van zijn voet tegen de lat, waarnaar Florussen tevergeefs greep, zodat Naerebout weinig moei te had de bal in het net te de poneren (30). Nog eenmaal kreeg van Wyk een kans, doch hg knalde jammerlijk naast, hierdoor de gelegenheid om de eer nog te redden om jzeep brengende. Australische communisten zeer actief. Linggadjati aanvaard. Soekarno heeft het congres van de Indonesische vakbewe ging te Malang geopend. In zyn openingsrede wees Soe karno op het besef, dat de arbeiders hebben van het na tionale streven. Hij erkende het recht op loonactie en het streven naar sociale verbe tering, maar dit moet onder geschikt blijven aan het na tionale belang. Hij wees er op, dat het land vreemd ka pitaal nodig heeft en dat de buitenlandse ondernemingen aan de bezitters teruggege ven moeten worden. De Australiër Campbell dreigde met een internationale boycot van de Nederlandse scheepvaart, indien niet toe- f egeven wordt aan de eisen er republikeinen op Java. De heer Kupers van het N.V.V. vroeg zich af of dit C.C.D. ontdekt zwendel met suikerbonnen. Ambtenaren van de C.C.D. ontdekten bij een grossier in levensmiddelen te Drachten een tekort van 22.000 rant soenen suiker. De grossier bekende van de bevrijding af 60 a 80 coupures 50 kg. (16.000 rantsoenen) te heb ben verkocht aan een arbei der van een zuivelfabriek te gen prijzen, die varieerden tussen 75 en 250 per cou pure. Ook ruilde hij suiker tegen kleding, keukengerei, meu belen en dergelijke goederen. De arbeider van de zuivelfa briek verkocht op zijn beurt coupures en ook wel suiker ahn een bakker, een ijsfa- brikant en een loodgieter. Aan laatstgenoemde, die als geheim distillateur bekend stond, verhandelde hij meestal suiker in natura. De grossier, de arbeider van de zuivelfabriek en de loodgieter werden in verze kerde bewaring gesteld. De haringprijzen. De prijs van de na 16 Mjei aangevoerde gezouten ge kaakte of ongekaaitte maatjesharinr blijft, zoalg men weet, voorlopig vrij. Voor verse haring gelden de volgènde maximumprijzen: per stuk 7% cent, per kg. 52 cent. Voor gezouten vol le en ijle haring mag ten hoogste 8 cent per stuk wor den berekend. Voor het schoonmaken rnag ten hoog ste 2 cent per haring in re kening worden gebracht. Ge rookte, gestoomde. gemari neerde en gebakken haring mag tegen ten hoogste 10 cent per stuk worden ver kocht. Een gefileerde bokking mag tegen ten hoogste 12^ cent per stuk worden ver kocht. De winkelier mag voor een rolmops, bestaande uit een gehele haring, ten hoogste 11 cent in rekening brengen. Het publiek dient er re kening mee te houden, dat de haringhandel nog over ge zouten haring van de vorige teelt beschikt. Dergelijke haring mag te gen ten hoogste 8 cent per stuk worden verkocht. Minister Mansholt naar Amerika Deskundigen op graangebied te Washington achten het vol gens United Press mogelijk, dat de ministers van voedsel voorziening van Frankrijk, Bel gië en Nederland zich naar de Ver. Staten zullen begeven om de aandacht op hun graante- korten te vestigen, in geval het bericht juist is, dat de Britse minister voor de voed selvoorziening, John Strachey, de kwartaalconferentie van de internationale noodvoedselraad op 26 Mei zal bywonen. Ontwikkellngsprogram voor de landbouw. Minister Mansholt heeft in het kader van het Academisch Weekend van de Wageningse Hogeschoolvereniging een re de gehouden, waarin hg o.m. mededeelde, dat hg binnenkort een ontwikkelingsprogram voor de landbouw aan de Sta ten Generaal te kunnen voor leggen. Soekarno naar Pasoendan Naar het Franse persbu reau A.F.P. meldt, zal Soe' karno Maandag een tournee door West-Java beginnen. In verband met de Pasoendan- beweging wordt aan deze reis grote betekenis toegekend. Aanvankelijk is er sprake van geweest, dat Sjahrir Soe karno zou vergezellen, maar de huidige politieke situatie eist zijn aanwezigheid te Ba tavia. up net strand bg Kijk duin zijn vijf levende Colorado kevers gevonden. wel in het belang der Indo nesiërs zou zijn. De heer Blokzijl van de E. V.C. betoogde, dat de Neder landse troepen teruggetrok ken moeten worden en meen de, dat de Verenigde Staten deze militaire actie betalen. Hij sprak van Nederland als een Amerikaanse kolonie en verzekerde, dat zijn vakbewe ging zou meewerken indien de internationale vakorgani satie optrad tegen de lege ring van Nederlandse troe pen in Ned. Indië. Roach, tweede secretaris van de Australische havenar beiders-organisatie, waar schuwde tegen invasie van Amerikaans kapitaal. Ro ach zeide, dat de Australische havenarbeiders de boycot op Nederlandse goederen zouden opheffen als de Indonesiërs daarom zouden vragen. Reuter meldt, dat het con gres aan de Australiërs ver zocht de boycot van Neder landse schepen voort te zet ten omdat de Nederlandse marine de havens der repu blikeinen blokkeert. De heer Kupers van het N.V.V. verklaarde aan Aneta, dat de republikeinse vakbe weging ernstig overweegt een delegatie naar Australië te zenden voor opheffing van de boycot. Het congres heeft een motie aangenomen, waarin volle medewerking wordt toe gezegd voor uitvoering van het Linggadjati-verdrag. Het congres had echter bezwaar tegen de handhaving van de Nederlandse troepenmacht in Ned. Indlë en was veront waardigd over de blokkade van de republikeinse havens. „Vogelcholera" in ons land. De laatste weken zijn in Nederland enkele gevallen van vogelcholera bij kippen vastgesteld, o.a. in Drenthe. Daar vogelcholera zeer be smettelijk is en bij verschil lende vogelsoorten kan voor komen, is de mogelijkheid niet uitgesloten dat de ziekte nog op andere plaatsen kan uitbreken. De smetstof wordt vaak overgebracht door kraai en, mussen en duiven. Pluimveehouders wordt aan geraden bij het geringste ver moeden van cholera direct hun dierenarts te raadplegen en een gestorven exemplaar, goed verpakt en voorzien van naam en adres en van de waargenomen ziekteverschijn selen, op te sturen naar de Gezondheidsdienst voor pluim vee te Beekbergen. Schooljongen vond hertenjong. De veertienjarige scho lier Wim van Ouwerkerk heeft op de weg tussen Hilversum en Baarn, waar deze door de bossen van „de Vuursche" loopt, een hertenjong gevonden, dat nog slechts enkele uren oud kon zijn. Het diertje dook ineen toen de knaap het opmerkte. Deze heeft lange tijd ge wacht om te zien of de moeder nog komen zou, doch toen dit niet het geval bleek, heeft hij zich over het hertje ont fermd. Het'is thans huis dier in de woning der fa milie van Ouwerkerk en wordt met de fles hope lijk succesvol groot ge bracht. Bezuiniging bij de politie. De regering heeft besloten binnenkort over te gaan tot bezuiniging bij de politie. De bedoeling is, dat 30 pet van het politie-corps zal worden afgevoerd. Vermist vliegtuig gevonden. Het Nederlandse gevechts vliegtuig, type Firefly, dat sinds Woensdag op Oost-Java vermist werd, is door een pa trouille van het Indonesische republikeinse leger gevon den. Naar verluidt is het vliegtuig bij de top van dc Andjasmoro neergestort. Vol gens het bericht zyn de in zittenden van het vliegtuig gewond en naar een republi keins militair hospitaal over gebracht. Het vier maanden oude zoontje van de fam. G. in Den Haag had zich met het hoofd ondër het kussen gewoeld en is tengevolge daarvan gestikt. H. M. de Koningin heeft Zaterdag op het Loo de deel nemers aan het internationale landbouwcongres, dat op het ogenblik in Den Haag wordt gehouden, ontvangen. Te Praag zullen stand beelden worden opgericht voor Masarijk, Roosevelt en Stalin.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 5