ZWITSAL Strijkijzer reparatie Concours-Hippique te Kruiningen Kapptc en lid NeveUeilanJ 5 maanden hoogspanning De Zeeuwse Reisgids is weer verkrijgbaar Succes voor de vlietruiters. Op Hemelvaartsdag werd door de landelijke rijvereni- ging „Vlietruiters" te Krui ningen een Concours-Hippique georganiseerd. De vele aan wezigen hebben Kunnen ge nieten van dressuur-demon- straties, zowel individueel als in patrouilles, alsmede de springnummers en aangespan nen tuigpaarden. De burgemeester van Krui ningen opende officieel het concours. De volledige uitslagen lui den: Dressuur achttallen: le pr., wisselbeker, L.R. Noord-Beve land, Wissekerke; 2e pr., me daille, L. R. Oranjeruiters, Axel; 3e pr., br. medaille, L. R. De Paardebloem, Goes; 4e pr. L.R. De Schelderuiters, Terneuzen; 5e pr. L.R. de Schouwse Ruiters, Dreischor. Dressuur viertallen: le pr. medaille, L.R. De Schouwse Ruiters; 2e pr. L.R. St. Hu- bertus, Bergen op Zoom. Individuele dressuur, kl. B. le pr., zilv. med., S. v. Hoe ve, L.R. Julianaruiters, Zaam- slag; 2e pr., br. medaille, C. Verhulst, Oranjeruiters; 3e pr. J. Mol, N.-Beveland; 4e pr. Adri v. Hoeve, Julia naruiters; 5e pr. L. Moer- mond, De Schouwse Ruiters; 6e pr. C. A. Dees, Julianarui ters. Individuele dressuur, kl. N: le pr., zilv. medaille, J. A. Breure, N. Beveland; 2e pr., verzilv. medaille, G. Wage naar, De Paardebloem; 3e pr., br. medaille, M. A. Geuze, Oud-Vossemeer; 4e pr. Joh. v. Oevelen, De Schouwse Ruiters; 5e pr. J. de Feijter, De Paardebloem; 6e pr. A. Steendijk, De Schouwse Rui ters. Aangespannen tuigpaarden, Gelders type, le pr., zilv. medaille, Durable, L. Boone, Ritthem; 2e pr., verzilv. me daille, Quick, C. Lammerts, Kruiningen; 3e pr. Jet, S. v. Hoeve, Zaamslag; 4e pr. Bon zo, L. Moermond, Dreischor; 5e pr. Frits, J. Missu, Zaam slag; 6e pr. Castor, J. de Feijter, Axel. Aangespannen tuigpaarden, Gronings type. le pr., zilv. medaille, Adetta, A. C. Mos selman, Kruiningen; 2e pr., verzilv. medaille, Fleur, A. A. Visser, Kruiningen; 3e pr. Lo- rette, Dieleman, Zaamslag. Vrijheidsdressuur. le pr., zilv. medaille, J. de Feijter, Axel; 2e pr., br. medaille, le groep Schouwse Ruiters, Dreischor. Patrouille springen, le pr., zilv. medaille, De Schouwse Ruiters; 2e pr., verzilv. me daille, 2e gr. De Vlietruiters; 3e pr., br. medaille, Oranje ruiters; 4e pr., 2e gr. N. Be veland; 5e pr., le gr., N. Be veland. Springconcours, klasse N. 1. M. Snoep, zilv. beker, Krui ningen; 2. verzilv. medaille, J. J. Vogelaar, Wissekerke; 3. A. WisseNijsse, br. med., Goes; 4. G. de Klerk, Ter- neuzen; 5. C. Lammerts, Krui ningen; 6. J. Dees, Zaamslag. Springconcours, klasse B. le pr., zilv. medaille, Jac. de Feijter, Axel; 2e pr., verz. medaille, D. Scheele, Terneu zen. Tally H.O. le pr. W. Ka- kebeeke, Kruiningen; 2e pr. A. J. de Feijter, Goes; 3e pr. Mej. C. v. d. Endt, Krui-1 ningen; 4e pr. A. Steendijk, Dreischor. Een bloemenmand voor de beste prestaties werd toege kend aan mevr. M. Snoep, Kruiningen, voor de prestaties van haar man, die oorlogs invalide is en zgn rechterarm mist. De jury werd gevormd door de heren J. Gehrels te Am sterdam, G. de Wilde te St. Maartensdijk en J. Petrie te Hoofddorp. WIELRENNEN VAN BEEK WINT DE RONDE VAN KAPELLE. Zaterdagmiddag werd te Kapelle voor de 3e maal de ronde van Kapelle verreden. Bijgewoond door een talrijk publiek en verreden onder prachtige weersomstandighe den, kan deze ronde goed ge slaagd heten. Al spoedig hadden er uit looppogingen plaats, waarvan de Oostzaner Gerard van Beek voordeel wist te trek ken. Nadat v. d. Elshout uit Made en de Booij uit Alk maar door pech waren uit geschakeld, ging van Beek er alleen van door. Er ont stond een grote jacht, die ingezet was door Piet de Vries, J. van de Turk en A. v. d. Neut, doch deze slaag den er niet meer in van Beek in te halen. De uitslag is als volgt: 1. G. van Beek, Oostzaan; 2. P. de Vries, Vlaardingen; 3. J. v. d. Turk, Geldrop; 4. A. v. Neut, Amsterdam; 5. H. J. Smits, Amsterdam op 1 ronde; 6. v. d. Duif, Zaan dam; 7. J. H. v. d. Weger, Harderwijk; 8. J. H. Verha gen, Assendelft; 9. C. P. Fa- sel, Amsterdam; 10. G. Slop, Amsterdam. DE VOORRONDE. Voor de grote ronde had nog een voorronde plaats op gewone fietsen over een tra ject van 11 km. De uitslag van déze voorronde is: 1. G. La- voog, Kapelle; 2. G. Lepoe- ter, Kapelle; 3. A. Bartelen, Nispen; 4. H. Lacor, Yerseke; 5. P. Kloosterman, Bieze- linge. TENNIS NEDERLAND VERLOOR VAN ZUID-AFRIKA. Door de 41 nederlaag te gen Zuid-Afrika is Neder land uitgeschakeld van ver dere deelname aan de wed strijden om de Davis-cup. Zuid-Afrika moet nu in de derde ronde uitkomen tegen Engeland, dat van Polen won. BOKSEN QUENTEMEIJER EURO PEES KAMPIOEN. Onze landgenoot Hennïe Quentemeger uit Enschede be haalde Zaterdagavond te Du blin de Europese titel in het halfzwaargewicht voor ama teurboksers door in de finale op punten te winnen van de Fransman Nowijasz. DAMMEN VREDERUST—THOLEN 20—8. Dinsdagavond, 14 Mei jl., werd te Bergen op Zoom een propaganda-damwedstrijd ge speeld tussen de damclub van de Stichting „Vrederust" en de Thoolse Damrlub, die door „Vrederust" met 208 gewon nen werd. Officiële publicaties. D.K. OOSTBURG. 225. Tot 31 Mei a.9. bestaat ge legenheid tot het aanvragen van één toerbuitenband door personen, die na de bevrijding, doch vóór October 1946 één of meer toerbuitenbanden ontvin gen. Per persoon mag glechts één bon voor één toerbuitenband worden aangevraagd. Personen, die nè. 1 October meerdere buitenbanden ontvin gen, kunnen geen gebruik ma. ken van deze aanvragen. Bij het afhalen, zowel als bij het indienen der aanvraag dient de stamkaart te worden medegebracht. DISTRIBÜTIEDIENST GOES. Uitreiking schoenenbonnen. Op 20 Mei a.s. van 912 en van 1.304.00 uur kunnen schoenenbonnen worden afge haald t.b.v. kinderen, geboren in de maand Mei van een der jaren 1932 t.m. 1945 en kin deren geboren in de maand Juli van 1946. Tevens worden zij, wier TD-nummer eindigt 49. Pak die Jap bg z'n kraag! be val Kappie. Laat hem niet weglopen, maat! Oef! zei de stuurman, wat stinkt die knaap, Kappie, nog erger dan ikzelf, geloof ik! Maar hier is-ie! Wel, zei Kappie, en wat heb jij te vertellen, ventje? Wat ben jij hier bezig? Wat betekent dit allemaal? Doe je mond open! Hoka Heika!'zei de Japanner. Nederige onderzoeking van onmetelijk belangrijk gas, komende uit deze bodem en door domme en onwetende zonen van land van Rijzende Zon beetje bewerkt! Maakt nevels van mensen! Haya Kira! Wees niet boos, achtenswaardige grijs aard van honderd winters! Wat grijsaard!!! riep Kappie, neem hem mee, maat, we gaan terug! op een 7, 2 of 3 en nog in het bezit zijn van een inlegvel waaraan zich de bonnen 614 en 612 bevinden, doch nog niet in de gelegenheid zijn geweest hierop een schoenenbon naar keuze af te halen, voor de laat ste keer in de gelegenheid ge steld een schoenenbon in ont vangst te nemen. Radioprogramma's Dinsdag. Hilversum I: 7 en 8 Ber. 9.45 Arbeidsvitaminen. 11 Gram. 11.45 Familieber. 12 Ensemble Jetty Cantor. 12.30 Ons platteland. 12.40 Gé van Toorenburg, piano. 13 Ber. 13.15 Het staf muziekcorps van de Amsterd. politie. 14 Ida de Leeuw van Rees. 14.20 Het Aeolian sextet. 15.15 Ra dio matinée. 16.30 Sousa-med- ley. 17 Dat kun jij ook! 17.45 Rijk over zee. 18 Ber. 18.30 Ned. Strijdkrachten. 19.15 Annie Woud, alt en Johan Otten, piano. 19.45 De telefoon in de Wieringermeer. 20 Ber. 20.15 Bonte Dinsdagavond- trein. 21.30 Contact. 22.15 Buitenlands overzicht. 23 Ber. Hilversum H: 7 en 8 Ber. 10.15 Koorwerken van J. S. Bach, W. A. Mozart en A. Bruckner. 11.40 Yehudi Me- nuhin. 12.03 Love songs. 12.30 Lunchconcert d. Amusements orkest. 13 Ber. 13-50 Groot meesters der moderne orkes tratie. 15 Onder ons. 16 De Zonnebloem. 16.45 Elck wat wils. 17.50 Dora Schrama, so praan en Felix de Nobel, pia no. 18.20 Sportpraatje. 19 Ber. 19.20 Fantasia 20 Ber. 20.20 Radiofonisch festival. 21.25 Theo Oloff, viool en Ria Groot, piano. 22-30 Ber. Weerbericht BEWOLKT MET ENIGE REGEN. Medegedeeld door het K.N. M.I. in de Bilt. In de ochtend plaatselijke nevel of mist. Meest zwaar be wolkt met enige regen. Aan vankelijk nog weinig wind met veranderlijke richting, later iets toenemende wind hoofdza kelijk uit Westelijke richtingen. Weinig verandering van tem peratuur. HOOG- EN LAAG WATER. VLISSINGEN. Dinsdag is het hoog water om 1.28 en 13.52 uur (2.01 en 2.15 -f- N.A.P.); laag water om 8.02 en 20.15 uur (2.31 en 2.24 N.A.P.). HOOGWATER TE ZIERIKZEE. 20 Mei -3.09 v.m. 15.39 n.m. Hoogwater te Bruinisse 15 min. later dan te Zierikzee Laag- water Zierikzee 5.50 uur na hoogwater. ZON EN MAAN. Dinsdag komt de zon op om 4.40 uur en gaat zij onder om 20.33 uur. De maan komt op om 4.40 uur en gaat onder om 20.46 uur. •oor t-JEERD ADEMA 41 „Eindexamen H.B.S. 5 jaar", zei Hans, „daarna twee jaar in Delft gestudeerd voor electro- technisch..." De heer Protsinger staarde enigszins verbaasd naar de man, die op hem de indruk van een slagersknecht op z'n Zondags gemaakt had. „Neemt u dit formulier maar eens mee," zei hij, hem een blad papier gevend, „en vult u de vragen maar eens in. Dan gooit u het wel eens in de bus, maar ik zei u al, dat de kans op plaatsing niet bijster groot is. Uw naam komt dan op de lgst en als er eens een geschikte vacature is, zult u er wel van horen. Adieu." Hij verwaardigde zich niet meer de sollicitant een hand te geven, maar zeilde statig naar het klerkenkantoor, terwijl Hans van Linschoten zijn on der een stoel gerolde hoed op viste en bij het weggaan een kleine buiging maakte voor de apart zittende kantoorbedien de, die deze beleefdheid met een „saluut" en een amicaal opsteken van de vingers van zgn rechterhand beantwoordde. Hans van Linschoten daalde de trap af met het gevoel, dat zijn sollicitatietocht een jam merlijke mislukking was ge worden. HOOFDSTUK VIIÏ. Aangenomen. Hans van Linschoten stond op het punt naar 't café in de Korte Utrechtse Dwarsstraat terug te keren, toen hij be dacht, dat de baas hem de hele morgen vacantie had wil len geven en het dus helemaal niet nodig was, dat hij, in de stemming van moedeloosheid, waarin hg nu verkeerde, zo spoedig mogelijk weer achter 't zinken toonbank je aan het glazenspoelen zou gaan. Hg" besloot een kop koffie te drinken in de lunchroom, liet zich in de lift naar boven bren gen en zette zich aan een ta feltje bij het taartjesbuffet, waar een blondharig meisje, met een keurig gestreken schortje en een witkanten dia- deempje op het hoofd, hem een kopje mocca, een kannetje room en twee klontjes kwam brengen. Hg haalde zijn sollicitatie formulier uit zgn zak en be gon het, nieuwsgierig, te le zen. Als hij het volledig had ingevuld, was de heer Pro- slnger volkomen op de hoog te van het milieu waarin hij geboren was, de scholen, welke hij bezocht en de cij fers welke hij daarin gemid deld had gekregen, den ge zondheidstoestand van zijn ouders waar het onge neeslijke ziekten of geestelij ke afwijkingen betrof en die van hem zelf, waarbij 't de onderneming voornamelijk scheen te interesseren of hij wel eens in een ziekenhuis had gelegen, (Wordt vervolgd) 1 Het huwelijk van JACOBUS SANDERSE en ANNA JANSEN is vastgesteld op Woensdag 21 Mei a-s. Serooskerke. Oostburg. Op Dinsdag 20 Mei a.s. hopen onze geliefde Ouders, Behuwd-, Groot- en Overgrootouders W. JEREMIASSE J. JEREMIASSE— PLATSCHORRE, de dag te herdenken, waarop zij vóór 50 jaar in het huwelijk traden. Hun dankbare Kinde- ren, Behuwd-, Kleinkin- deren en Achterklein- kind. Ellewoutsdijk, Zomerstraat C 23. Woensdag 21 Mei a.s. hopen onze geliefde Ou- ders, Behuwd- en Groot- ouders JOHANNES VERHULST gJJ ADRIANA VERHULST- LEEVENSE, 0-jarige Ech ging te herdenken. jj. Dat zij nog lan£ ge- spaard mogen blijven is de wens van hun dank- bare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Westkapelle, Mei 1947. Zuidstraat A 172. Donderdag 22 Mei a.s. hopen onze geliefde Ouders en Grootouders I JOOS MESU J en CORNELIA sj: hun 40-jarige echtvereni- ging te herdenken. Hun dankbare Kinderen en Kleinkinderen. JAN MESU. S J. E. MESU— ABRAHAMSE. JOOS. JANNIE. KO- Veere, 19 Mei 1947. *******-**********•*** De gewone audiëntie van de Commissaris der Koningin in Zeeland op Donderdag 22 Mei a.s. ZAL NIET DOORGAAN. Te koop 2 weivaarzen. va ^-E VISSER« Lepelstraat 20» Serooskerke. Algemene kennisgeving. Heden overleed tot on ze diepe droefheid, onzè lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder CORNELIA LEVINA DAVIDSE, Wed. van MARINUS VAN DEN BERGE, in de ouderdom van 66 jaar. Namens de familie, J. J: WISSEKERKE— VAN DEN BERGE. F. S. WISSEKERKE. Middelburg, 16 Mei 1947. Jasmijnstraat 28. Begrafenis Dinsdag 20 Mei 1947, om 11.30 uur. Vertrek sterfhuis 11 uur. Algemene kennisgeving. Heden overleed plotse ling te Rotterdam onze innig geliefde Man, Va der, Behuwd- en Groot vader KRIJN WIELEMAKER, in de leeftijd van 59 jaar. Middelburg: E. WIELEMAKER— HAGEMAN./ C. P. M. CONTANT— WIELEMAKER. Soerabaya: P. CONTANT. Middelburg: C. KRIJGER— WIELEMAKER. P. "H. KRIJGER. J. D. CORTHALS— WIELEMAKER. L. F. J. CORTHALS. D. WIELEMAKER. H. WIELEMAKER— LAMMERS. J. J. DE GRAAF— WIELEMAKER. J. P. H. DE GRAAF. Soerabaya: K. WIELEMAKER. Middelburg: E. WIELEMAKER en Verloofde. En Kleinkinderen. Middelburg, 15 Mei 1947. Koestraat 5, Middelburg. Te koop WITTE BRUIDSJAPON met bijbeh. kousen en schoe nen en i.g.st.z. kinderwagen. Veerseweg 107, Middelburg. VERLOREN Hemelvaarts dag 's avonds laat tussen Kruiningen en Rilland een blauwe „Falcon" regenjas. In lichtingen of teruggave aan de agent van dit blad, D. H. DE BRUIJN, te Rilland-Bath. OPENBARE MEUBEL-VERKOOP. Notaris J. L. VERHAGEN te Vlissingen zal op Donder dag 22 Mei 1947 v.m. te 10 uur in het Gebouw „Concordia" aan de Palingstraat no. 25 te Vlissingen in het openbaar om contant geld verkopen een gro te partij meubilaire goederen, als: volledige slaapkamers, zwaar eiken hang- en leg kasten, eiken huiskamer ameublementen, buffetten, eiken uitschuiftafels, spie gels, schilderijen, waskas- ten met spiegels, wasstel- len, losse fauteuils en lig stoelen met kussens, bank stellen, rooktafels met garnituur, eiken hangklok ken, pcndulestellen, eiken schrijfbureau's, losse enke le nachtkastjes, losse stoe len, theemeubels, 2 per- soons- en 1 persoons bed- stellen, spiralen, en het geen verder ten verkoop zö.1 worden aangeboden. Kjjkdagen: Dinsdag 20 Mei van 16 uur; Woensdag 21 Mei van 106 uur. Verkoop geschiedt óók op schade-boekjes. Gemeente Schoondijke. Ter secretarie dezer gemeen te wordt gevraagd een tijdelijk ambtenaar voor 1 jaar op een wedde van 3000.—. Vereisten: diploma G.A. I en zelfstandig kunnende wer ken. Practische ervaring op het gebied der comptabiliteit strekt tot aanbeveling. Sollicitaties binnen 10 da gen na het verschijnen van dit blad aan burgemeester en wethouders. Café-Restaurant „In Jt Pa radijs", Bellamypark 7, Vlis singen, vraagt voor spoedige indiensttreding bekwaam CAFÉ-RESTAU RANT KELLNER; nette JUFFROUW VOOR BUFFETWERKZAAM HEDEN; KNECHT ALGEMENE DIENST; WERKSTER. Sollicitaties Bellamypark 7. WERKSTER gevraagd voor de schoonmaak. Hotel TERMINUS, Goes. DE IJsbeer, Korte Noord- straat 19, Middelburg, vraagt voor direct een KNECHT voor de werkplaats. 500ste STAATSLOTERIJ Se klasse 12e trekking 16 Met 1947. «-• HOGE PRIJZEN. 1000 137G: 219SS; 400 76S8;116SS; 20291; /200 3738 7739; 6099; 1021; 4046; S767 8700 8804; 10072; 13051; Prljten van 80.— 1019 1029 1244 1247 1313 1333 1468 1471 1319 1338 1586 1387 1627 1692 1742 1730 1779 1798 1801 1804 2084 2136 2157 2378 2467 2673 2746 2781 3016 3023 3190 3222 3229 3365 3414 3336 3707 3721 3764 3831 3896 3944 3963 4048 4108 4168 4170 4221 4318 4320 4478 4583 4621 4857 4964 3123 3177 5186 3234 5257 3274 S358 3424 5683 S878 5880 5882 5928 6012 6043 6104 6172 6203 6204 6248 6523 6544 6596 6742 6745 6812 6859 6863 6875 6939 7010 7042 7154 7237 7399 7461 7528 7575 7835 7770 7783 7833 7871 7919 7925 7942 8078 8090 8095 8183 8214 8230 8321 8343 835S 8357 8628 8837 8667 8761 8762 8816 8823 8838 8988 9092 9506 9521 9593 9790 9830 10054 I019S 10226 10237 10294 10541 10634 10666 10691 10697 10720 10827 10848 10834 10905 10996 11139 11292 11375 11443 11489 11609 11815 11668 11820 11877 11996 12087 12449 12461 12473 12533 12642 12693 12735 12767 12790 12934 13526 13628 13724 13733 13772 13820 13830 13884 14007 U143 14174 14261 14363 14382 14S0I 14635 14790 14829 14839 14886 15163 15)81 15224 15332 15402 15496 15552 15641 15735 15746 15799 15872 15943 16028 16148 16239 16242 16338 16354 16501 16539 J6S88 16726 1S78S 16790 16800 16882 16895 17117 17253 17266 17270 17276 17323 17335 17404 17740 17749 17789 17839 17847 17946 18041 18135 18189 18273 I83S0 18396 18398 18432 18452 18735 18758 18935 18962 19279 19329 19374 19414 19596 19731 19745 19783 19829 20055 2U060 20101 20201 20279 20303 20367 20460 20585 20680 20702 20808 20824 20868 20911 20976 20992 21045 21133 21256 21279 21310 21327 21382 21412 11419 1150; 2156; 21581 21618 21637 71717 21162 21785 21822 21869 21887 21910 Met Pinksteren gevraagd eenvoudig degelijk PENSION, voor 4 personen. Liefst omge ving Boulevard. Br. met prijs opgaaf no. 35. Spijk lb, Wa peningen. onder garantie. J E N O St. Jacobsstr.—hoek Lepelstr. Vlissingen. Gevraagd WERKSTER. Veerseweg 107, Middelburg. AANBESTEDING. Namens hun opdrachtgeefster het Gemeentebestuur van Waarde, zullen ondergeteken den, overeenkomstig het aan bestedingsreglement W. B., trachten aan te besteden: HET BOUWEN VAN 16 WONINGEN TE WAARDE. Bestek en voorwaarden met tekeningen zijn verkrijgbaar k f 20.per stel. (Restitutie 10.—). De aanbesteding vindt plaats op Woensdag 28 Mei 1947, te 10 uur, ten gemeentehuize te Waarde. De architecten: E. F. GROOSMAN. M. J. LE CLERCQ. Nieuwe Voorhoute 7. Kruiningen, tel. 13. BEKENDMAKING. Het Bestuur van het Cala- miteuze waterschap Oud en Jong Breskens maakt bekend, dat ingevolge art. 72 van het Reglement voor de Calami- teuze polders of waterschap pen in Zeeland, het verslag der schatting van de onzui vere opbrengst der gronden in genoemd waterschap gele gen, vanaf 19 Mei 1947 tot en met 3 Juni 1947 ter inzage van belanghebbenden ten kan tore van de Ontvanger-grif fier, Van Zuyenstraat 3 te Breskens is nedergelegd. Binnen dertig dagen na af loop van genoemde termijn van ter-inzage-ligging kunnen belanghebbenden bezwaren tegen de uitkomst der schat ting indienen bij Gedeputeer de Staten van Zeeland te Middelburg. Breskens. 15 Mei 1947. I. P. BECU, Dijkgraaf. E. SEUSS, Ontvanger-griffier. Geborgen in moeders armen een veilig gevoel! Dat heeft moeder ook, want de er varing heeft haar geleerd dat niets gaat boven Poeder Zeep Zalf Te koop 250.000 koolplanten, alle soorten. Van prima se lectie zaad Nunhem. Tevens moderne KINDERWAGEN. A. DE PAGTER, Zandweg 26, Ritthem. Inboedelverkoping Notarishuis, Middelburg. Dinsdag 20 Mei kijkdag. Woensdag 21 Mei koopdag. Te koop 6 weekse GEIT en 2 pers. kapokbed met peluw. JOZIASSE, „De Wijngaard", Koudekerke. Te koop 5 JONGE KIPPEN, aan de leg. Glacisstraat 106. yiissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 3