Zangconcours te Groede Fransen bezoeken Zeeland UIT DE PROVINCIE Cbr. Hist Gemeentepo'itiek Felle strijd in ft Oosten WALCHEREN Zuid Beveland Bezoek aan de oorlogS- graven. Zaterdag en Zondag hebben ongeveer 300 Franse vrouwen en mannen, de laatsten groten deels oudstrrjders, die in 1940 in Zeeland tegen de Duitsers vochten, een bezoek gebracht aan deze provincie. Zij werden Zaterdagavond te Goes verwelkomd door de bur gemeester Mr. W. C. ten Kate, waarop de Franse kolonel Bil- leron antwoordde met dank voor de ontvangst. Het muziekgezelschap „Eu- phonia" riep met de Marseil laise en het Wilhelmus de gas ten een muzikaal welkom toe. Zondagmorgen werd na de mis een kort bezoek aan het kerkhof te Goes, waar enkele Franse soldaten rusten, ge bracht. Hierna ging het gezelschap naar het kerkhof te Kapelle, waar 75 Franse soldaten be graven liggen. Op het kerkhof, waar 'n 50- tal Nederlandse soldaten een erewacht hadden betrokken, hebben verschillende sprekers het woord gevoerd, o.a. de heer H. K. Kramer, voorzitter van het plaatselijk comité voor het verzorgen der Franse graven, de burgemeester van Kapelle de heer H. G. van Suijlekom, de heer M. C. de Dreu, voor zitter van de vereniging van oud gemobiliseerden, Pasteur Jaspin uit Haarlem en kolonel Billeron van het Franse regi ment, dat in 1940 op Zuid-Be veland streed. Namens het de partement van oorlog en Ne- J. H. van Dale een beroemde Zeeuw. Vandaag is het 75 jaar ge leden, dat J. H. van Dale, de bekende samensteller van het Nieuw Nederlands woorden boek. dat algemeen bekend staat als „de dikke van Dale" te Sluis overleed, waar hij in 1828 werd geboren en zijn le ven lang woonde. Deze Zeeuwse geleerde was een auto-didact. Hif werd op 18-jarige leeftijd ondermeester aan de openbare school te Sluis en tien jaar later hoofd der school. Hij verwierf bevoegd heden voor het lesgeven in Frans, Duits, Engels, wiskun de, natuurkunde en landbouw kunde. Bovendien bestudeerde hij de oude Germaanse talen, in het bijzonder het Gothisch. Tussen de bedrijven door wist hij zich nog op te werken tot een geschiedkundige van naam en werd hij gemeente archivaris van Sliii'9. Van zijn hand verscheen „Een blik op de vorming der stad Sluis van 1587-1832". Eerder verscheen van zijn hand reeds „Een bij drage tot de geschiedenis in het bijzonder van Zeeuwsch Vlaanderen". Het spreekt vanzelf dat zijn verdiensten werden beloond met het lidmaatschap van tal van geleerde genootschappen o.m. het Zeeuwsch Genootschap Zijn gezondheid leed onder de intensieve studie en hij werd enige malen ziek. Toen hij tenslotte overleed, was zijn bekende woordenboek slechts half verschenen. De verdere uitgave werd verzorgd door zijn vriend Jansen. Nagekomen advertentie M.V.en A.V.Middeiburg VELDTRAIN1NG terrein Meelfabriek: 's Dinsdagavonds, 7 uur, 3e en lagere elftallen, 's Woensdagavonds, 7 uur, le en 2e elftal, 's Zondagmorgens, 10 uur, terrein Modderoord, voor doelverdedigers. Het Amsterdams-Rotterdams Toneelgezelschap onder leiding van ALBERT VAN DALSUM en A. DE- FRESNE vertoont HET HUIS AAN HET MOERAS (Ladies in Retirement). Een thriller van E. PERCY en R. DENHAM. Goes: Maandag 19 Mei „Prins van Oranje", 's Avonds nog enkele kaarten aan de zaal. Zierikzee: Dinsdag 20 Mei, Concertzaal. Middelburg: Woensdag 21 Mei, Schouwburg. Oostburg: Donderdag 22 Mei, Ledeltheater. Axel: Vrijdag 23 Mei, het Cen trum. Aanvang der voorstellingen om 8 uur precies. Voor bij zonderheden zie „Zeemeeuw" cn aanplakbiljetten. In tegenstelling met de aan kondiging in de „Zeemeeuw" wordt het stuk te Goes dus opgevoerd op Maandag -19 en te .Zierikzee op Dinsdag 20 Mei a.s. De kaartverkopen blijven onveranderd. dcrlandse regering sprak kolo nel Metting van Rijn, terwijl de Franse ambassadeur, de heer Rivière, de rij van spre kers op deze herinneringsdag gewijd aan de gevallenen sloot. Vervolgens werden kransen gelegd door de ambassadeur, namens de Nederlanse rege ring en de verenigingen van Franse en Nederlandse oud strijders. Na een minuut stilte was het officiële gedeelte ge ëindigd en legden verschillende bezoekers bloemen op de af zonderlijke graven. Te Goes werd vervolgens een gemeenschappelijke maaltijd genuttigd waaraan o.a. namens het provinciale bestuur van Zeeland het woord werd ge voerd door het lid van Ged. Staten, de heer Lockefeer uit Hulst. In de loop van de dag wer den nog bezoeken gebracht aan de kerkhoven te Vlissin- gen, Wemeldinge, Schore en Wilhelminadorp, waar zich ook enkele graven van gesneuvelde Fransen bevinden. Jachthaven van Terneuzen Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling de jachthaven van Terneuzen bij de ponton van de Prov. stoombootdienst deze week geheel gereed te maken voor gebruik. Met Pinksteren zal de haven in gebruik zijn. Men stelt zich voor een plechtigheid aan de opening te verbinden. Weer coloradokevers. Evenals vorig jaar vindt ook nu op de Walcherse kust weer een invasie van colora dokevers plaats. Bij honderden vallen ze op het strand neer en de jeugd toont zich alweer actief in het verzamelen van de schadelij ke insecten. benoeming. De heer A. K. Kievit, thans ambtenaar ter gemeente-secre tarie te Scherpenisse, is be noemd tot adjunct-commies op de 2e afdeling der Provinciale Griffie voor Zeeland: te Mid delburg. Op Hemelvaartsdag werd het 28ste concours der Chris telijke zangverenigingen, aan gesloten bij de ring Zeeland, te Groede gehouden. Uit alle delen van de provincie Zee land waren zangers en toe hoorders op de weide van de heer Chr. Brakman samenge komen.' Het was een enorme drukte. De opening had plaats door de ringvoorzitter, de heer J. Ornee te Middelburg. Na een gemeenschappelijk gezang hield de burgemeester van Groede een toespraak. Hij memoreerde o.a., dat dit zangconcours zo'n mooie aan vulling was op het feit, dat dit jaar de zangvereniging van Groede haar 35-jarig jubileum vierde. Daarna nam het con cours een aanvang. De uit slagen luidden als volgt: 3e afdeling:*Oostdijk „Oost- dij ks Zangkoor", 186 pt., 2e pr.; Grijpskerke, „Halleluja", 186 pt., 2e pr.; Kloetinge, Kerkkoor, 199 pt., 2e pr.; Goes, „Jubilate Deo", 228 pt., le pr.; Lewedorp, „De Lof- stem", 218 pt'., le pr.; Katten - dijke, „Soli Deo Gloria", 184 pt, 2e pr.; Groede, „Hallelu ja", 209 pt., le pr.; Oostburg, „Soli Deo Gloria", 213 pt., le pr.; Krabbendijke, „Hosanna", 192 pt, 2e pr.; Borssele, „So li Deo Gloria", 216 pt, le pr.; Zoutespui, „Looft den Heer", 246 pt., le pr. 2e afdeling: Wissekerke, „Hosanna", 182 pt., 3e pr.; Zoutelande, „Hosanna", 218 p., le pr.; WoKaartsdijk, „Looft den Heer", 204 pt, 2e pr.; Kloetinge, „Onder Ons", 202 pt, 2e pr. le afdeling: Nieuwdorn, „Tot nut en genoegen", 217 pt., 2e pr.; Kamperland, „Soli Deo Gloria", 196 pt., 3e pr.; Kruiningen, „Soli Deo Gloria", 220 pt., le pr.; Kapelle-Bie- zelinge, „Sursum Corda", 240 pt, le pr.; Souburg, „Soli Deo Gloria", 236 pt., le pr.; Ber gen op Zoom. „Zanglust". 242 pt., le pr.; Midielburg, „Soli De opbrengst van de speldjesdag voor „Het Hooge- land" bedroeg te St. Anna- land 56.30. Deo Gloria", 234 pt., le pr. Uitmuntendheid A: Bres- kens, „God is mijn lied", 135 pt., 2e pr.; Zierikzee, „De Lofstem", 211 pt., 3e pr.; Vlissingen, „Hosanna", 241 pt., le pr. Uitmuntendheid B: Axel, „Asaf", 274 nt„ le pr. Ds. Derksen uit Groede be sloot het geslaagde concours met gebed. S.s, Elandsfontein naar Vlissingen. AFBOUW OP DE WERF „DE SCHELDE". Voor de oorlog heeft de N. V. „Vereenigde Nederland- sche Scheepvaartmaatschappij" bij de werf Schichau te Dan zig in aanbouw gegeven het dubbelschroefmotorschip „Elandsfontein". Bij het uitbreken van de oorlog was de bouw zover gevorderd, dat de romp te water was gelaten en de ma chines gereed stonden voor inbouw. De Duitsers hebben het schip niet afgebouwd. Bjj het offensief van de Russen en de belegering van Danzig, heeft het schip gedurende enige uren onder het vuur der Russische batterijen gelegen. Tengevolge van enige treffers is het gedeeltelijk gezonken. Toen Danzig bezet was, heb ben de Russen het schip ge licht. Het is gelukt de Russi sche autoriteiten van het Ne derlandse eigendomsrecht te overtuigen. Na langdurige on derhandelingen is men er in geslaagd het schip op 15 Mei j.l. terug te krijgen. Het schip zal nu in Danzig worden gedokt en voorlopig zeewaardig gemaakt. Over omstreeks twee maanden zal het door L. Smit Co.'s internationale sleepdienst naar Nederland worden gesleept. De Koninklijke Mij „De Schelde" te Vlissingen zal het schip afbouwen. De „Elandsfontein" is een zusterschip van het m.s. „Klipfontein" van de Holland- Afrika lijn en zal, zodra het gereed' is, in de dienst van deze lijn worden ingezet. De lengte van de „Elands- Organisatie voor Zeeland. Zaterdag j.l. werd te Goes een druk bezochte vergadering gehouden van Chr. Hist, bur gemeesters, secretarissen, ge meenteraadsleden en staten leden, die gepresideerd werd door de. heer J. C. Vogelaar, burgemeester van Baarland. Na schriftlezing en gebed ver welkomde hij de vele aanwe zigen uit alle delen van Zee land, waarna hij herinnerde aan de oprichting van de lan delijke vereniging op 6 Jan. j.l. te Utrecht. Het is echter noodzakelijk, dat ook een ge westelijke vereniging tot stand komt, waar men zich in enger verband kan beraden over de vele moeilijke proble men, waarvoor de Overheids personen zich thans gesteld zien. Besloten werd tot oprich ting van een dergelijke ge westelijke vereniging. Alle aanwezigen gaven zich op als lid. Het voorlopig bestuur werd als volgt samengesteld: voor Walcheren de heer L. v. d. Hiele te Veere; voor Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen de heer P. van Bendegem te Axel; voor Westelijk Zeeuwsch Vlaanderen de heer H. I. Brakman te Retranchement; voor Schouwen Duiveland M. de Boer te Haamstede; voor Noord-Beveland de heer A. A. Schuit te Kortgene en voor Zuid-Beveland de heren mr. W. C. ten Kate te Goes en J. C. Vogelaar te Baarland. REDE MR. BEERNINK. Daarna hield de heer mr. K. J. Beernlnk, lid der Twee- dé Kamer en gemeente-secre taris van Rijswijk (Z.H.) een inleiding over: „Christelijk Historische Gemeentepolitiek'.' Spr. schetst eerst de toe stand van de bevrijding af tot nu toe en spreekt zijn blijdschap uit over de ontwik keling der Chr. Hist. Unie, die, hoewel dood verklaard, er toch wezen mag met haar 55.000 leden. Vervolgens wijst hij op de plicht der Overheid om bij haar beleid uit te gaan van de souvereiniteit Gods en te regeren naar de H. Schrift. Op verschillend terrein mag Overheidsinmenging pas plaats hebben als de eigen organen in gebreke blijven. Verder behandelt hij het streven en de doelstelling van de Partij van de Arbeid met haar socialisatie-gedachte, die de ondernemingszin en het particulier initiatief doodt. Wjj verzetten ons tegen deze machtspolitiek, maar voeren een sociaal vooruitstrevende politiek. Chr. Hist, gemeente raadsleden zijn voor een voor zichtige financiële politiek, maar hebben aandacht te schenken aan de noodzakelijke, nuttige en culturele belangen. In dit verband besprak spr. verschillende artikelen uit het C.H.-beginselprogramma. Wij streven naar zelfstan digheid der gemeenten. De verantwoordelijkheid der be sturen moet bevorderd wor den. Tenslotte wijst spr. op de centralisatiegeest van deze tijd, bijv. de politie, de brandweer enz. Hij besluit met de wens, dat deze pas opge richte vereniging in het be lang van ons land en volk mag werkzaam zijn. Verschillende vragen, de ge meentepolitiek betreffende, werden nog gesteld en door de heer Beernink beantwoord. Excelsior en Brabant! a moeten degradatie wedstrijden spelen. DISTRICT I. ADORFC 21; Sparta HDVS 21; Ajax—EDO 31; DWSVSV 5—2; 'fc Gooi— Feyenoord 02. ADO en Sparta kwamen de finitief in veiligheid. Hermes DVS moet nog even een betere kans afwachten om zich op voldoende afstand van Emma, dat mag rekenen op een ver lenging van de competitie, te rug te trekken. Hetzelfde geldt eigenlijk ook nog voor de an dere verliezers van deze Zon dag. Het geringe krachtsver schil in deze afdeling wordt in het ranglijstje duidelijk gede monstreerd. Nummer drie staat met 19 punten slechts zes punten voor op de hekke- sluiters en daaruit zou weer kunnen worden afgeleid, dat Emma toch nog altijd een kansje heeft om de dans te ontspringen. Ajax 18 12 3 Feyenoord 19 9 4 DWS Sparta VSV ADO RFC EDO H. DVS 't Gooi Emma 7 5 8 2 8 2 8 2 7 3 7 2 6 4 6 4 3 45-27 27 6 54-42 22 7 31-28 19 8 35-33 18 8 42-43 18 9 29-32 18 8 45-42 17 8 31-31 16 8 37-42 16 8 27-37 16 5 3 10 37-56 13 DISTRICT H. DHC—Blauw Wit 0—1; StormvogelsDe Volewjjckers 13; DOSNeptunus 11; ExcelsiorHBS 1—1; Haar lem—DFC 0—1. Volewijekers hadden een goede dag. Hun eigen inspan ning leverde twee punten op en Haarlem liet zich verslaan door DFC. Een lelijke tegen valler voor de roodbroeken. Blauw Wit heeft door de schra le zege op DHC de kleine kans ook behouden. Door het ge drang van de grote bonzen kwam DHC diep in de moei lijkheden, maar Excelsior, dat zowaar een gelijk spel en een punt uit het vuur sleepte te gen HBS, kon de dans niet meer ontspringen. Volew. 18 12 1 Blauwwit 18 10 3 Haarlem 19 11 1 Xerxes 18 10 2 DFC 19 11 0 Neptunes 18 8 3 DOS HBS Stormv. DHC Excels. 5 59-38 25 5 39-31 23 7 60-42 23 6 55-44 22 8 47-35 22 7 32-25 19 8 36-45 18 7 2 10 33-35 16 6 1 10 24-36 13 4 4 10 24.52 12 2 5 12 22-46 9 7 4 DISTRICT Dl. Ensched. BoysQuick 26; Be Quick—AGOVV 2—3; Vi tesseTubantia 3—2; NEC— Heracles 4—2; Wageningen— Enschede 43. De overwinning van NEC brengt de Nijmegenaren op ge lijke voet met de leiders Go Ahead. De laatste wedstrijd zal hier de beslissing moeten bren gen. Vitesse speelde het klaar om de laatste wedstrijd tegen Tubantia te winnen, waardoor laatstgenoemde weer naar de onderste plaats afzakt. Wint Tubantia de laatste wedstrijd dan wordt het een beslissing en dit is dan ook de voordelig ste situatie, welke Tubantia nog kan bereiken. Dan komt echter ook Ensched. Boys nog in de herkansing, zodat het dan een competitie met een staartje Oosten. Go Ahead 19 13 3 NEC 19 12 5 AGOW 19 9 4 Quick 19 Wagen. 20 Heracles 20 Enschedé 19 Be Quick 18 Ensch. B. 20 Vitesse 20 Tubantia 19 zou worden in het 3 42-22 29 2 45-25 29 6 44-32 22 8 38-38 20 6 34-37 20 7 35-31 18 8 34-36 16 8 34-43 15 6 3 11 37-46 15 6 3 11 37-56 15 4 5 10 29-41 13 9 2 6 8 5 8 5 6 5 5 DISTRICT V. VelocltasGVAV 2—5; Fri- siaHeerenveen 02; Achil lesLeeuwarden 11; HSC Be Quick 01. In theorie zou Be Quick na de magere overwinning op HS C nog met Heerenveen gelijk kunnen komen. Naar onze me ning is het echter nog slechts een. kwestie van één wedstrijd en dan zjjn de mannen van Lenstra onbereikbaar. Toch hebben zg tegen Frisia nu niet bepaald getoond acht plaatsen hoger te zetelen. Achilles is uit de brand en Leeuwarden zal ook wel uit het vuur blijven. Voor Velocitas was de opgave weer eens te zwaar en hoewel Frisia ook verloor, wordt nu de ruimte om nog voldoende punten te verzamelen erg eng. Heerenv. 18 15 2 Be Quick 16 11 2 Sneek GVAV Veendam HSC Achilles Leeuw. Emmen Frisia Velocitas 1 92-36 32 3 48-44 24 3 35-20 23 8 3 6 47-54 19 6 4 6 29-36 16 5 5 7 26-28 15 5 5 8 30-39 15 4 5 7 21-39 13 5 1 11 22-45 11 4 1 11 33-51 9 3 3 12 36-50 9 DISTRICT VI. EindhovenLImburgia 38; De SpechtenBrabantia 51. Door de nederlaag van Bra bantia tegen de Spechten kwam eerstgenoemde club de finitief op de laatste plaats. fontein" ls 527'2", de breedte 62'6", de holte 38'3". Het schip meet 10.825 brutoregisterton- nen en 6.635 netto register- tonnen. Gehoopt wordt, dat het schip in de loop van 1948 gereed zal komen. DIERENARTS «I. KR AA MER. Het bestuur van de Ned. Ver. tot bescherming van Die ren, afd. Zeeland schrijft ons: Onze vriend Kraamer is heengegaan. Een goede vriend was hij van mensen en dieren. Herin nert ge U nog, Walcherse boe ren, het smalle gangetje op de Markt, dat naar de serre voer de, waar we de heer Kraamer elke Donderdag konden vinden, waar hij zo menige practische raad wist te geven voor Uw vee. en waar hij zo gezellig kon vertellen over de voor vallen uit zijn practijk? Weet ge nog, dierenvrienden, hoe zorgzaam hij Uw dier on derzocht en behandelde, onbe vreesd de lastigste hond na derend, en hoe liefdevol hij U hielp om „het verstand over het hart te laten regeren" als U besluiten moest tot pijnloos afmaken van Uw trouwe huis_ genoot Dankbaar herdenken wij, afd. Zeeland van Dierenbe scherming, onze oprichter (1898), ons bestuurslid en waarn. secretaris, onze voor zitter (19311942). ons erelid. Toegewyd, deskundig en ook liefdevol, bescheiden, leidde hij het werk, en een sterke band bond hem met elk bestuurslid persoonlijk. Een man van d« oude stempel, die ontzaggelijk veel werk verzette en toch al tijd „tijd" had, van wie rust uitging en een grote blijmoe digheid. Wie hem gekend heeft, zal hem nooit vergeten. Bij zijn teraardebestelling op de vre dige begraafplaats te Koude- kerke was een afvaardiging van het Bestuur der afdeling Zeeland-Noord tegenwoordig, en aan de groeve is de over ledene dank gebracht voor al hetgeen hij voor de dierenwe reld heeft gedaan. Middelburg Gemeente richt tentoonstelling in. Het gemeentebestuur van Middelburg zal een tentoon stelling inrichten van ten be hoeve van het nieuwe stadhuis verkregen antiek, meubilair, tapijten, etc. Deze expositie wordt op Vrijdag 23 Mei te 8 uur in de Confreriezaal van het Schuttershof geopend. Circus Mikkenie- Strassburger. Grommende tijgers, snui vende paarden, grollende clowns, adembenemende toeren die, tegen alle verwachting in, steeds goed aflopen en de geur van zand, paarden en sinaasappelen. Dat is de typische sfeer voor circus roman tiek; de romantiek van gallopperende paarden, een hoofd tussen de tanden van een tijger en tromgeroffel on der de „dodensprong". En al heeft in deze Zuid- vruchtloze tijd, de geur van sinaasappelen plaats moeten maken voor de reukeloze ijsco en limonade, Circus Mikkenie- Strassburger, dat deze week in Middelburg zijn tenten heeft opgeslagen, brengt die circus-romantiek, die op de minnaars daarvan zo'n onweer staanbare drang uitoefent. Er zijn grommende tijgers, een pracht-collectie paarden. (In de stallen mopperde een Zeeuwse boer, dat het zonde was), olifanten, kamelen, be ren en een gazelle. Er zijn wonderlijke clowns, die wa ter spuiten en eieren leggen en er is een dodensprong; een dubbele salto aan de vliegende trapeze, geblind doekt en een zak over het hoofd. Er is een lassowerper, die met een touw de wonder lijkste dingen uithaalt en uit stekend de kunst verstaat om messen zo te gooien dat ze niemand' raken. Er is een voetballende olifant en een fietsende beer en een Tara- boem-die-jee-orkest dat alle nummers op geschikte wijze opluistert. Circussfeer en circusromantiek in de goede ditmaal dus ouderwetse zin van het woord en de lief hebbers zullen dit zeker we ten te waarderen. Veere MAANDAGMIDDAG RAADSVERGADERING. Maandagmiddag te 2 uur zal de Raad van Veere in vergade ring bijeen komen. MW 20 13 4 Sltt. Boyg 20 12 4 PSV 20 11 5 Limburgia 20 9 4 6 6 6 5 6 4 5 6 5 6 Eindh. Maurits Sp. Em. Juliana Spechten Bleijerh. Brabantia .20 EindhovenLimburgia was zonder belang; de punten wer den 3 54-15 30 4 48-29 28 4 41-30 27 7 46-40 22 8 29-32 18 9 34-38 17 9 34-45 16 8 33-51 16 9 42-56 16 5 5 10 29-43 15 5 3 12 33-44 13 Nederland-Zwitserland op 21 September. Naar A.N.P.-sport verneemt zal op Zondag 21 September a.s. de interlandwedstrijd Ne derland—Zwitserland worden gespeeld. De ontmoeting vindt naar alle waarschijnlijkheid te Amsterdam plaats. Promotie en degradatie. Het bestuur van de K.N.V.B. heeft besloten dit seizoen een volledige promotie-degradatie- competitie voor alle Wassen te laten spelen. Met deze compe titie zal zo spoedig mogelijk een aanvang worden gemaakt. Indien mogelijk zullen de ont moetingen op Zaterdagavond plaats vinden, indien er zich althans geen reismoeilijkheden voordoen. Inzake de competitie om het kampioenschap van Nederland zal eerst later een beslissing vallen. Het Franse elftal voor 26 Mei Voor de wedstrijd tegen Ne derland op 26 Mei a.s. zal het Franse elftal vermoedelijk als volgt worden samengesteld: Doel: Da Rui. Achter: Jedrejak en Rodri guez. Midden: Culssard, Gregoire en Prouff. Vóór: Heine, Heisserer, Sini- baldi, Baratte en en Vaast, Vlissingen J. P. Vermaas ter aarde besteld. Triest kroop de zon weg achter een wolk, zodat het leek alsof ook de natuur rouwde, toen Zaterdagmiddag het stoffelijk overschot van wijlen de heer J. P. Vermaas ten grave werd gedragen. Maar niet alleen de natuur, ook Vlissingen rouwde! Een schat van bloemen van vrien den, collega's en patiënten dekten de baar en in een wijde kring hadden zich rond de groeve de belangstellenden en oud-patiënten geschaard, om de man die zoveel voor Vlissingen en de Vlissingers heeft betekend, de laatste eer te bewijzen. Burgemeester Kolff, die met de wethouders van Oorschot en Popering het gemeentebe stuur vertegenwoordigde, her innerde als eerste spreker aan de verdiensten van de overle dene, die ruim 18 jaar raads lid is geweest, voor de ge meente Vlissingen. Ook voor het Groene Kruis, waarvan mr. Kolff voorzitter is, bete kent het heengaan van dr. Vermaas een gevoelig verlies. Namens de medische kring Walcheren, het Ziekenfonds Walcheren en het Gasthuis, sprak dr. J. J. Wolters, daar dr. Staverman door ambts bezigheden verhinderd was. Hij schetste de arbeid van de overledene op medisch- sociaal terrein. Het terrein, waarop hij voor Vlissingen zoveel heeft gedaan. De heer C. Ouwehand, voor zitter van de Nutsspaarbank, herinnerde namens het be stuur er aan hoe de overle dene 45 jaar lang zijn krach ten - aan deze instelling gaf, die hem zo na aan het hart heeft gelegen. De voorzitter van het Nuts- departement Vlissingen, de heer C. W. v. Aller, sprak een afscheidswoord namens de afdeling, waarin de over ledene vele jaren een be stuursfunctie bekleedde. De heer C. Kamermans, tot voor enkele maanden direc teur van de Nutsspaarbank, wijdde uit naam van het per soneel van de bank enkele woorden aan de nagedachtenis van de overledene. Ds. J. S. Hartjes. Ned. Herv. predikant te Vlissingen, wees er op, hoe hier een groot Vlisslnger, die zijn ei gen mening en eigen richting had, ten grave werd gedra gen. Een mens, die 't leed van anderen kon verzachten, omdat hij zelf in zijn leven 't lijden had gekend. Een mens, die steeds voor ande ren een goed, zonpig, bemoe digend of troostend woord over had en die zoeker was naar de hoogste waarde in dit leven. Na het Amen van „Onze Vader", waarmee ds. Hartjes de begrafenisliturgie sloot, brachten velen nog een stille groet aan de dode en strooi den ontroerend in alle een voud een bloem in het graf. De heer W. Visscher, een neef van de overledene dank te tenslotte voor de vele blij ken van belangstelling bij deze begrafenis. LOTERIJ VOOR DE BOMENACTIE. Enige inwoners van de stad Yuba City, Sutty County Cali fornia, zonden door bemidde ling van een Hollands-Ame rikaanse, mrs. B. J. van Hae, verschillende artikelen naar Vlissingen. Deze zullen ten bate van de bomen-actie Nieuw Walcheren verloot worden 1.per lot. De prijzen varieren van een pakje cigaretten tot een vol ledige bruidsjapon. Een en ander zal worden geëtaleerd door de firma Bobbe, te Vlissingen, waar ook de loten verkrijgbaar zijn. De trekking zal op 31 Mei geschieden door notaris Ver hagen. Arnemuiden BRAND. Dezer dagen brak brand uit in de rijwielzaak van J. Mar- teyn te Arnemuiden. De oor zaak ligt in het verwarmen van een bus teer. De brandweer die spoedig ter plaatse was, kon de brand vrij wel spoedig meester worden, zodat niet veel schade geleden werd. Westkapefle Nog geen nieuw wijkgebouw. In de afgelopen week heeft de afdeling van het Groene Kruig te Westkapelle een alge mene vergadering gehouden. Er werd gesproken over het stichten van een nieuw wjjk- gebouw. Op het terrein, dat hiervoor bestemd is, staan enige noodwoningen, zodat met de bouw nog niet kan worden begonnen. Besloten werd een paar le dikanten aan te schaffen. De secretaris las het jaar verslag over 1946 voor. De hoogtezon kan nog niet in. wer_ king worden gesteld, omdat de ruimte hiervoor ontbreekt. De heer K. van Rooijen werd als bestuurslid herkozen. De voorzitter, ds. Reus, deelde me de, dat hij door vertrek naar elders zijn functie moet neer leggen. Dr. Huijgens en de se cretaris, dankten de voorzit ter voor het vele werk, dat hij ruim 30 jaar voor het Groene Kruis deed. Namens de ver eniging werd hem een boek aangeboden. Goes Prijzen-contröle. In navolging van de prij- zencommissies elders in Zee land zal nu ook de prijzen- commissie in Goes regelma tig zittingen gaan houden, waar ieder mondeling of schriftelijk over prijzenkwes- ties kan spreken. Ook kun nen schriftelijke klachten worden ingediend. Op de eerste Maandag van elke maand des avonds van 8 tot 9 is de commissie in het stadhuis te spreken. De commissie bestaat uit: mevr. Franken, Tulpstraat 66; J. v. d^ Bos, Zuidvliet- straat 54; K. Goudswaard, Violenstraat 62; J. Hollestel- le, Vogelzang 31; A. Buys, Voorstad 53. INENTING TEGEN DIPHTHERIE. Alle te Goes wonende kinde ren van 2 jaar en ouder kun nen gratis ingeënt worden te gen diphtherie. Opgaaf kan tot 31 Mei a.s. geschieden op de gemeente secretarie 3e afdeling des morgens van 9 tot 12 uur. Schoolgaande kinderen moeten zich opgeven bij het Hoofd van de school. GYMNASTIEK- UITVOERING. Het is door de ouders van de leerlingen der gymnastiekles sen, gegeven door de heer Goe- dee te Goes, op hoge prijs ge steld, dat zij Vrijdagavond in de Prins van Oranje in de ge legenheid waren kennis te ne men van de wijze waarop de heer Goedee de lessen geeft en niet minder van de daarbij be reikte zeer te waarderen resul taten. Zowel de meisjes als de jongens afdelingen en ook de kleuters gaven blijk van het goed volgen der lessen. Kapelle GEREFORMEERDE JEUGDCENTRALE. In het nieuwe gebouw van de heer Balkenende te Kapel le had de herdenking plaats van het 10-jarig bestaan der Geref. Jeugdcentrale te Ka- pelle-Biezelinge. De voorzitter J. Keim, opende deze feest- vergadering en heette in het bijzonder welkom ds. J. v.d. Leek, de kerkeraad, de oud leden en de verschillende af gevaardigden. Na het ope. ningswoord werden door P. Sulsters twee liederen gezon gen. Deze solozang oogstte veel succes. De heer J. Hoogerheide te Wemeldinge sprak over „Tien jaren". In deze feestrede me moreerde hij wat er in de ja ren van 1937 tot 1947 op kerkelijk, staatkundig en maatsfchappelijk gebied ge beurd was. Daarna volgde pauze met tractatie. Na de pauze werd een ta bleau opgevoerd „Strijders en ballingen", dat door C. Bal kenende was samengesteld. De secretaris, J. Balkenende Jr., gaf een uitvoerig verslag. Door de meisjesclub werd een bloemenspel opgevoerd. De daarop volgende improvi satiewedstrijd viel zeer in de smaak bij de aanwezigen en werd dan ook een groot suc ces. Door de meisjesvereniging werd opgevoerd Oranje Bo ven, spel van druk en bevrij ding, voorstellende de 11 pro vincies die ieder tegen 't ha kenkruis opkwamen. Aan het slot werd door ds. 'J. v. d. Leek een opwekkend woord gesproken. (Ingezonden mededeling') 'N ADRES waar U zo wat van alles kunt krijgen op gebied van genees- en versterkingsmid delen, verplegingsartikelen, medische instrumenten, breukbanden, buikbanden, elastieken kousen, hoogte- zonnen, toiletbenodigdhe den, enz., is dat van A. C. VAN DER REST, Lange Kerkstraat Goes. Telefoon 2468. Bediening door Apothekers assistenten J

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 2