PHOVIHCIALE ZEEUWSCHE COURANT FRANKRIJK Onrust op Sumatra Toch wederopbouw vraagt brood en dollars Ook industrie en handel herbouwen onze welwaart in Zeeuwsch Vlaanderen? 190e Jaargang - No.l 13 Uitgave van dc Firma Provinciale Zeeuwscbe Courant. Middelburg. Drukker!) Firma F. van de Velde Jr.. Vlisslngen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 17 Mei 1947, ABONNEMENTSPRIJS i 25 cent per week3.20 per kwartaalfranco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per adver tentie 2.—. Bureau» gevestigd te Vlisslngen Walstraat 58-60. telefoon 10 (2 lijnen) Middelburg. Londl^Iht Kaal 29. telefoon 2077 en 2924 Goes. Turf kade 15. telefoon 2475 Oostburg Gratsmastraat 3. telefoon 102 Teneur en Btouwerl)stra-t 2. Pomekening_nr1^5^C0^£££:;J>Iiddelbnrg^ hun sterk antl-communistlsche inslag niet in de richting van Thorez zou gaan, maar dat ze zo duidelijk in de Franse bin nenlandse politiek intervenië ren als thans blijkt, is toch wel heel bedroevend voor het Franse volk! Italiaanse kabinetscrisis. Nitti, de leider der liberalen, is aangezocht voor de vorming van een nieuw kabinet in Ita lië. Hg heeft thans contact op genomen met de Italiaanse partg leiders. Het wereldgebeuren Amerikaanse financiële interventie Oproep aan de boeren. De Engelse minster van bui tenlandse zaken heeft in zijn jongste Lagerhuisrede een ern stige waarschuwing gericht aan het Franse volk om niet opnieuw te vervallen in een periode van feitelijke re geringloosheid zoals Frankrijk die heeft gekend vóór 1940. Deze waarschuwing kwam te laat, want de politieke situatie heeft zich in Frankrijk reeds op soortgelijke wijze toege spitst. Het land staat thans voor een voedselcrisis, die ern stige afmetingen zal aanne men, wanneer de boeren wei geren het nodige broodgraan in te leveren. De regering heeft Woensdag in een waar schuwing aan de boeren ge zegd. dat zij hun bezit niet veilig stellen door iets achter te houden en zij heeft gezin speeld op de mógelijkheid dat dit bezit totaal verloren gaat, wanneer de volksmenigten niet meer in toom te houden zijn. Dat ls rondborstige, maar be droevende taal: zij typeert de geweldige spanning, die op het ogenblik in het Franse volk heerst en die het op de rand van een burgeroorlog dreigt te brengen. Het wordt nu ook duidelijker waarom de communisten zich hebben gedistancieerd van de Franse regering. Zij waren reeds in conflict geraakt over het Franse optreden in Indo- China, maar zij vonden deze aanleiding niet sprekend ge noeg om af te treden. Toen kwamen de loonconflicten en daarop wilden de communisten wel uit de regering treden, om- det er thans buiten de rege ring Ramadier heel wat meer succes te behalen yalt als op positiepartij en pleitbezorgster van de arbeidersbeL Rama dier heeft trouwens in zrjn eigen partij niet veel gezag meer, want hij moet binnen die party practiseh als een smekeling' rondgaan voor het verzamelen van stemmen in dien hij steun voor zijn politiek nodig heeft. Zijn partijleden zijn namelijk van mening althans in meerderheid dat er zonder de communisten niet te rege ren valt en zij zijn niet bereid alleen de verantwoordelijkheid te dragen voor de sombere maatregelen, die Ramadier moet nemen op het stuk van loonstop, voedseldistributie, monetaire politiek, belasting- politiek enz. Voor de komende dagen Iaat zich in Frankrijk een verscher ping van de politieke tegen stellingen verwachten, waarbij de linkerzijde onder commu nistische invloed dreigt te ge raken en de rechterzijde onder affiniteit van de groep de Gaulle. Voor het buitenland klemt daarbij! zeer de vraag of Ra madier tijdens deze crisis in staat zal zijn de Franse munt voor verdere devaluatie te be hoeden. Deskundigen achten het gevaar voor devaluatie en voor 'n economische crisis In Frankrijk heel groot. Een bericht uit Parijs wil in tussen de indruk wekken, dat de Amerikanen reeds rekening zouden houden met de terug keer van generaal de Gaulle en dat zij bereid zouden zijn aan een regime de Gaulle fi nanciële steun te geven. Het linkse blad Liberation zegt, de regering te Was hington prijsstelde op het ver nemen van de Gaulle's opinie over de plannen tot het ver strekken van een lening van 1 milliard dollar aan Frankrijk. Uiteraard kon verwacht wor den, dat de belangstelling dei- Amerikaanse financiers met Francesco NitI Anti-Labor wetgeving In Amerika RECHTEN' DER VAKBON DEN WORDEN BEKNOT. Zowel de Amerikaanse Se naat als het Congres hebben op het ogenblik een wetsont werp in behandeling, dat een drastische wijziging beoogt in de sinds 1935 bestaande ar beidswetgeving. De Senaat bekrachtigde vlak voor Hemelvaartsdag een voor stel om de rechten van de vak bonden aanzienlijk te beknot ten en het stakingsrecht te be perken. Het Huis van afgevaardig den heeft het ontwerp van de hand gewezen en teruggezon den naar een parlementaire commissie voor het opstellen van een nieuwe tekst Niet echter omdat het minder ver wil gaan dan de Senaat, maar integendeel omdat het een nog scherper redactie van de nieu we arbeidswet voorstaat Hoe de houding van Truman zal zrjn, of de president van zijn veto gebruik zal maken is nog niet bekend. Minister Neher voor de microfoon. Vanavond zal de Minister van Wederopbouw en Volles- huisvesting ,d eheer L. Neher, ter gelegenheid van de op bouwdag in Rotterdam, een ra diorede uitspreken. Deze rede zal over beide zenders worden uitgezonden van 19.45 tot 20.00 uur. Vreemde mesjes voor Nederlandse baarden? Door de heer van de Born, lid van de Tweede Kamer, zijn aan de ministers van econo mische zaken en oorlog vra gen gesteld in verband met de import van grote hoeveelhe den scheermesjes uit het bui tenland terwgl de Ned. Indus trie li/? maal zoveel produ ceert als de Ned. behoefte be draagt. De heer van den Bom vraagt o.m. ook of het juist is, dat de officieren van ons leger worden uitgerust met een model scheerapparaat, waarin alleen buitenlandse mesjes pas sen. Hij vraagt te bevorderen, dat de Nëd. industrie op dit punt niet langer in gevaar zal worden gebracht. Vandaag... bestaat de Rgkscom- missie van advies inza ke musea, 25 jaar, MORGEN. is het 20 jaar gele den, dat door Prins Hen- derik de eerste steen werd gelegd voor het Olympisch stadion te Amsterdam; ...is het 15 jaar geleden, dat de Beriage brug te Amsterdam officieel in gebruik werd genomen. Tribunaal-secretaris gearresteerd. Mr. van der M., adjunct-se cretaris van het tribunaal te Leeuwarden, is naar wij ver nemen vorige week door de gemeente-politie ajdaar in ar rest gesteld, op vermoeden van gepleegde onregelmatigheden in verband met een onderzoek naar collaboratie. Men deelde ons nader mede, dat verdachte gelden zou heb ben aangenomen onder belofte bezwarende passages uit het dossier van de betrokkene te lichten. Rede van minister Huysmans te Velsen. Minister Huysmans heeft Vrijdag te Velsen met een kor te redevoering de destijds door de Duitsers van haar installa ties beroofde Walserij-West van de Kon. Ned. Hoogovens te Velsen weer in gebruik gesteld. De resultaten, welke in deze onderneming zijn behaald en de prestaties van geestelijke en lichamelijke arbeid op het ge bied van leiding en uitvoering rekende de minister tot de grootste die hier te lande zijn tot stand gebracht. De Walse rij-West is in Maart 1943 door de Duitsers geroofd. Direct daarna werd begonnen met de uitwerking van een plan tot terugwerving en herbouw. Nu de minister hier te mid den van een na zware aantas ting ten gevolge van de oorlog herrezen bedrijf stond, kon hij niet nalaten de prestaties van hen, die hier ter plaatse schou^ der aan schouder hebben ge werkt om een stuk nationale welvaart te herstellen, te noe men zonder tevens een eresa luut te brengen aan allen, die op duizenden plaatsen in den lande in industrie, handel, ver keer of ambacht in het groot en in het klein met schier on tembare ijver en met taaie vol harding reeds een stuk natio nale welvaart hielpen herbou wen. Ons volk is een nijver volk, van welks energie en voortva rendheid dit hoogovenbedrijf en wals werk een der grootste en waardigste bouwsels is. Bij een verbruikscijfer van 200.000 ton platen van meer dan 3 millimeter, kan de wal- serij-west een productie van 120.000 ton leveren. Spr. dacht hier niet alleen aan onze scheepsbouw, maar ook aan de bouw van bruggen, wagons, ketels en tanks. De minister bracht de geluk wensen van de regering over en sprak de hoop uit,, dat deze nationale industrie voor het gehele Nederlandse volk een blijvende bron van voorspoed en welvaart zou zijn. Kerkklokken worden door het Rijk betaald. Binnenkort zal de Schade- Enquête-Commissie het onder zoek en de schaderegeling ter hand nemen ter vervanging van de duizenden klokken, welke door de Duitsers uit ons land zijn geroofd. Naar wij vernemen, zal de Schade-Enquête-Commlssie de waarde der geroofde klokken op basis van de prijs op 9 Mei 1940 vergoeden, terwijl ook de kosten van het vervoer en op hangen der nieuwe klokken voor haar rekening komen. Het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft echter de els gesteld, dat de klokken aan welomschreven eisen van toonzulverheld moe ten voldoen en niet van min der kwaliteit mogen zijn dan de gestolene, opdat Nederlands klokkenbezit weer even rijk zal zijn als voorheen. Er blijken nog enige honder den klokken ln ons land te zijn opgeslagen, waarvan de herkomst niet bekend is. Vele daarvan zijn echter beschadigd. KORTE PRED1CAT1E UIT VERLIES WINST. „Doch Ik zeg u de waar heid: Het is u nut, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden". Dat is het Goddelijk Woord, dat tot vertroosting is gege ven aan de kerk van alle eeu wen om het te overdenken op de Wezenzondag. Christur gaat heen. Wat een teleurstelling voor de discipelen. Zijn omgang met hen ook in het verheerlijkte lichaam was zo weldadig; het gaf hun rust en vertrouwen. Doch Christus weet, hoe het naar Gods vrederaad goed voor hen is. Zij moeten afscheid van Hem nemen. Hij gaat hen verlaten. Wat is dat moeilijkaf scheid nemen. In het dagelijks leven van deze tijd ervaren vele vaders en moeders het als hun zoon zijn plicht jegens onze staat moet gaan vervullen in Indië. Dan gevoelen ze dat afscheid nemen ook een weinig „verlie zen" is. De toekomst van dat jonge leven is voor ons ver borgen, ook al omringen wij het met dagelijks gebed. Het afscheid is verlies; het terug ontvangen goedgunstigheid van God. In deze omstandigheid moet herinnerd worden aan het woord van de Heiland, waar in Hij allen, die enig verlies hebben te dragen, vóórhoudt, dat er eens uit verlies winst is geboren voor ons. De discipelen, die ongaarne Zijn nabijheid missen, worden vertroost. Hij verlaat hen en laat hen toch niet zonder hoop. Het verlies zal winst opleveren. Zijn Geest zal ko men- Die zal spreken van Hem, die vooruit gereisd is om een plaats voor de zijnen gereed te maken. Dit afscheid gaf enkel winst en geen verlies. Is het ook u tot winst ge worden, dat Hij is heenge gaan? Ds. E. S. DE LINT. St. Philipsland. Vliegtuig vermist. Uit Medan wordt gemeld, dat er de laatste weken een onmiskenbare activiteit heerst van zekere Batakgroepen, die ernaar streven een soort „Batakland voor de Bataks" beweging op gang te bren gen en zelfs geneigd zijn wapengeweld tegen de Atjehers te gebruiken. On langs heeft de Batakbevol- king de Atjehse lijfwacht van gouverneur Hassan ont wapend. De Bataks zeiden zelf volkomen in staat te zijn de veiligheid van de gouver neur te waarborgen. Te zelfder tijd werden be richten ontvangen, dat de Bataksbevolking tegen repu blikeinse strijdgroepen, voor namelijk uit Atjehers bestaan de, een afwijzende houding GEVECHTEN IN STRAAT BALI. Ministers keren terug uit Ned.-Indlë. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat de beide mi nisters te Batavia Vrijdagoch tend in het kader van him in formatieve besprekingen de ondernemers hebben ontvan gen. Deze besprekingen hebben zeer verhelderend gewerkt. Het ligt in het voornemen van de ministers Donderdag middag de terugkeer naar Ne derland te aanvaarden. Zij zul len de nacht doorbrengen in Singapore en hopen op 2e Pink sterdag 's avonds op Schiphol te arriveren. Dr. van Mook's positie. Volgens de „Nieuwsgier" te Batavia heeft Dr. van Mook zijn vertrek naar Washington, dat omstreeks 20 Mei zou plaats hebben, enige dagen uit gesteld. Het blad de „Nieuwsgier" te Batavia schrijft naar aanlei ding van de geruchten over de benoeming van oud-minister Meynen tot landvoogd, dat het hoopt dat in deze functie een figuur benoemd zal worden die zowel voor de politieke partijen in Nederland als voor de Indo nesiërs, met wie hg moet sa menwerken en vooral dit lijkt het blad in de huidige si tuatie van belang ook voor Amerika alleszins acceptabel heeft aangenomen en dit zo duidelgk liet uitkomen, dat de Atjehers het raadzaam oor deelden in de richting van de Atjeh-grens terug te trekken, KUST VAN BALL De marine voorlichtings dienst meldt, dat enige weken geleden een groot aantal prauwen voor infiltratie po* gingen van Java naar Bali is vertrokken en door een Ne derlands patrouillevaartuig, werd verdreven. Op 14 Mei werd een poging ondernomen om het patrouillevaartuig, dat tegen infiltratie waakt, te verdrijven. Door Nederlandse vaartuigen werden de kust* batterijen onder vuur genomen en tot zwggen gebracht. Op 15 Mei vond wederom een beschieting pl&ats, terwijl er berichten binnenkwamen, dat extremisten op Bali voet aan wal hadden gezet. VLIEGTUIG VERMIST. De marine voorlichtings dienst meldt, dat een Firefly* toestel van de marine-lucht* vaartdienst van een verken ningstocht op 14 Mei op de basis Soerabaja niet is te ruggekeerd. Tien M.L.D.-toe* stellen zijn opgestegen voor het opsporen van het ver miste vliegtuig, echter tot nu toe zonder resultant. Bij de actie van de „Ban* ckert" in de haven van Sibolga is één man gedood en één gewond. De verloving van prinses Elizabeth. NOG DEZE MAAND PUBLIEK. De onverbiddelijke weg die do erfgename van de troon moet afleggen wil dat prinses Elizabeth van nu af aan niet meer bij haar ouders zal wo nen, aldus meldt Un. Press. Verwacht wordt, dat het be sluit om de prinses apart te laten wonen volgende maand bekend zal worden gemaakt. In hofkringen vraagt men zich reeds af of deze bekendmaking zal voorafgaan aan of zal vol gen na de bekendmaking van haar engagement met Philip Mountbatten, de vroegere Prins Philip van Griekenland. Deze kringen zeggen dat de aankon diging deze maand mogelijk is doch zeker zal geschieden voor eind Juni, onvoorziene omstan digheden daargelaten. De Londense woning van de prinses zal Clarence House zjjn. Haar landhuis zal het oude Bagshot Park in Surrey zijn. Waarschijnlijk zal zij ook nog een huis hebben in Schotland. In Aardenburg gaat de eerste particuliere herbouw beginnen. Gemeentelijke herbouw plannen komen gereed. Men kan de problemen van de wederopbouw, ook die van Zeeuwsch Vlaanderen, natuurlgk altgd van twee kanten bezien. Dezer dagen schonken wij reeds ruim schoots aandacht aan al dat gene, wat op dit terrein on der de bevolking leeft en daarom is het goed ook eens de keerzijde te bezien, te gaan praten met iemand van „Wederopbouw" zelf, die waarschijnlijk men zou al thans geneigd zijn dit te ver wachten een heel ander licht op deze materie kan doen schgnen. Maar wanneer men te genover ir. C. H. van Ame- rom, het hoofd van het Streekbureau Oostburg, in diens werkkamer zit en hem hoort spreken over de duizend- en één moei- lykheden, waarvoor de man, die belast is met de taak dit gebied weer op te bouwen, zich dag in, dag uit gesteld ziet, is het merkwaardig, dat op menig punt zrjn conclusie weinig verschilt van hetgeen de gedupeerden zelf telkens opnieuw naar voren bren gen. Ook al wijst de heer Van Amerom wel eens een andere oorzaak aan Definitief herstel... veel te traag! Maar hoe komt dat? In vele gevallen geeft de gedupeerde er de voorkeur aan het werk door een aan nemer uit de eigen plaats te laten uitvoeren in plaats van door een van die grote bouwbedrijven, die niet ge mist kunnen worden bg de wederopbouw van een zó zwaar geteisterde streek. Die voorkeur voor eigen mensen is heel begrijpelijk, maar men mag toch niet vergeten, dat de plaatselijke firma's over onvoldoende capaciteit be schikken om al het werk op korte termen uit te voeren. Maar de particuliere eige-# naar is in deze gevallen zelf opdrachtgever en Wederop bouw heeft op dit punt dus bitter weinig invloed. En dan de herbouw. In derdaad is het uitblijven van de financiële regeling een belemmering. Officieel is het renteloos gedeelte van de Rgksbgdrage bepaald op 120 van de rendabele waarde. Maar officieus kan dit meer worden: 150 200 zelfs. Hiertoe moet elk geval af zonderlijk worden bekeken, stuk voor stuk en vooral bij bedrijven, waarvoor de Her- stelbank de exploitatie mo gelijkheden moet overwegen, komt het wel eens voor, dat onjuiste d.w.z. te lage belastingaangiften van voor 1940 roet in het eten gooien. Het is dan ook inderdaad een feit, dat er nog niet één plan uit Den Haag terug is. Ook op dit punt moet de heer Van Amerom de con clusie van de gedupeerden zelf bevestigen. En toch wordt er herbouwd. Aardenburg is er om te be- In Zeemvsch Vlaanderen verrijzen hier en daar reeds z.g. Woningwet-woningen. Deze foto geeft een klein complex te Zuidzande, dat dezer dagen gereed komt. wijzen, dat het kèn. On danks alle bezwaren. We schreven reeds eerder over de stichting „Aarden burg herbouwt" welke hier dank zij de medewerldng van „Nationaal Grondbezit" tot stand kwam en de bedoeling heeft voor de particuliere herbouw-plichtigen een in stantie te scheppen, die al hun moeilijkheden tracht op te vangen, plannen klaar maakt, financiële regelingen ontwerpt in overleg met de betrokken instanties. En dan gaat bouwen! Want daar komt het ten slotte op aan. Inderdaad is het zover, dat in Aardenburg volgende week van de eerste veertig panden, welke de stichting onder handen geno men heeft, er zestien aanbe steed zullen kunnen worden. En de rest zal spoedig vol gen! Ir. van Amerom, die voor zitter van het stichtingsbe stuur is, vertelt hoe men in dit geval ook Den Haag maar eens een beetje onder druk heeft gezet. Met als resultaat, dat men aan leder een financiële regeling heeft kunnen voorleggen, waardoor "hU nauwkeurig weet voor welke lasten hg komt te staan, en dat er in Aarden- burg inderdaad gebouwd gaat worden, Er is reeds een eer ste contact om te onderzoe ken of iets dergeiyks moge lijk is voor Schoondgke en Oostburg, ook al zyn de om standigheden daar weer an ders. WONINGWET WONINGEN. Dan is er nog de kwestie van de woningwetwoningen. Men kan dit natuurlijk zien als iets anders dan herbouw. De kernen van de Zeeuwsch Vlaamse steden en dorpen komen op deze wijze niet terug. Maar er komen toch woningen en dat acht ir. Van Amerom het aller belang rijkst. De gemeenten hebben zowel voor 1946 als voor dit jaar alle een aantal te bouwen woningwet-woningen toegewe zen gekregen. Zrjn die ook allemaal gebouwd Helaas niet! Aan wie de schuld? Het materiaal is er en ook op het vraagstuk van de ar beidsmachten mag het niet afstuiten. Maar er zijn ge meenten, waar men er niet toe is gekomen het toege wezen aantal ook te laten bouwen. Ten dele omdat men misschien een beetje huiverig is voor later, wanneer de particulier wèl heeft kunnen herbouwen. Zal men dan de ze complexen nóg zonder gro te stroppen kunnen exploi teren Maar mag daar niet tegen over gestéld worden, dat maar 10 van een eventu ele strop voor rekening van de gemeente komt en dat herbouwplichtigen deze wo ningen in de toekomst ook in eigendom zullen kunnen krijgen En dan zijn er helaas nog plannen, die wel klaar wer den gemaakt, maar waarvan de uitvoering aanzienlijk werd vertraagd doordat de architect uit Holland, die dichter by huis ook volop werk kan krggen, de plannen bewust of onbewust traineerde. Huizen, die vorig jaar voor de winter klaar hadden moeten zgn, werden pas zó laat aan besteed, dat de winter spel breker kon worden en een vertraging van vele maanden onvermgdeiyk werd. Hoe het ook zg: van de 430 woningen .welke in 1946 in Zeeuwsch Vlaanderen ge bouwd hadden mogen wor den, zgn er maar 260 aanbe steed en voor 1947 zullen het er van de 910 waar- schgnlijk ook niet meer dan 4 5 honderd zgn. Helaas is Wederopbouw niet bij machte bij gemeen ten en bouwers het tempo te bepalen. OPBOUW-PLANNEN. Dan is er ten slotte nog de kwestie van de Opbouw- plannen van de gemeenten, waarvan de goedkeuring tot dusver strandde op de moei- lgkheden, welke ontstaan bg het berekenen van de finan ciële consequenties. Gelukkig begint het op dit gunt te dagen. Het plan van choondgke werd als eer ste in den lande reeds of ficieel goedgekeurd, ook al worden er uit de bevolking nog pogingen aangewend op een bepaald onderdeel nog een herziening te verkrijgen. Evenals voor Schoondijke het geval is geweest, is men er op het Streekbureau in geslaagd een weg te vinden nu ook Oostburg te helpen in een aanzienlek versnelde doorrekening van het plan, zodat op zeer korte termyn de definitieve goedkeuring voor deze gemeente mag wor den verwacht. Ook Aarden- burg en Sluis zullen weldra volgen, daarna IJzendyke en Hoofdplaat. Men ziet het: de keerzijde van de Zeeuwsch Vlaamse wederopbouw-medaile ver toont een beeld, dat van de grote moeilijkheden een over eenkomstige afbeelding geeft. Hoogstens onder een enigs zins andere belichting. En de conclusie kan ook niet anders zyn, dan dat er vele problemen dringend om een spoedige oplossing vra gen. Een heel spoedige zelf. Maar die zal nimmer be reikt kunnen, wanneer be volking en Wederopbouw elk aar niet weten te vinden om in eendrachtige samen werking en met volledig be grip voor elkanders moeilgk- heden en zorgen te arbeiden aan het éne grote doel: de wederoprichting van het ge troffen gebied uit de erbarme lijke noodtoestand. waarin bezetting en bevrijding het hebben gebracht. Gentleman-lnbreker. Uit het politie-onderzoek tegen de Arnhemse agentu ren-handelaar G., die met Pas sen betrapt werd op een in braak en toen met een re volver een burger doodde en een politieman ernstig ver wondde, maar tenslotte door een andere burger met een stok bewusteloos werd gesla gen, is gebleken dat men met' deze arrestatie een goede slag heeft geslagen. G. heeft een dubbel leven geleid. Voor het oog der we reld was hg een keurig koop man, maar 's avonds ver* dween hg op het pad der mis daad. In Arnhem en zijn vroe gere woonplaats Breda, heeft hg 40 inbraken gepleegd. Bg huiszoeking bracht de politie tevoorschgn: een auto, 1 schrgfmachine, 4 telmachi nes, een motor, 7 radio-toe* stellen, veel gouden en zilve ren sieraden, tapgten, een jachtgeweer, veel geld, alles van diefstal afkomstig. Tulpenfeest ln Holland-Michigan. Alhoewel de tulpen in het Amerikaanse plaatsje Hol land (Michigan) nog niet ge heel in bloei zgn, zal toch het beroemde jaarlgkse tulpen- feest doorgang vinden. Bg de opening van het feest konden de Amerikanen weer eens zien hoe zindelgk de Hollanders toch zgn. De feestelgk met bloemen ver sierde straten werden door de vrouwelijke jeugd in bont gekleurde nationale costuums geschrobt en geveegd en ook de kleine van bloemen ge maakte windmolen ontbrak niet. Men heeft voor het feest duizenden tulpen uit Holland laten komen en ook de om liggende steden hebben hun kleurige bgdrage voor het feest gegeven. Het feest dat vier dagen zal duren, zal bestaan uit parade, bloemencorso's, mu ziekuitvoeringen en dansen. De festiviteiten vallen dit jaar samen met het honderd jarig bestaan van het plaatsje. Churchill zorgt voor deviezen. Winston Churchill zorgt door zgn publicaties voor dollars voor zgn land. Naar schatting hebben zgn artikelen al meer dan 100.000 dollars op gebracht en thans heb ben enkele Amerikaanse tijdschriften het recht van publicatie van zgn memoires aangekocht voor meer dan één mil- lioen dollar. Dc memoi res zullen ook in boek vorm verschgnen, waar van het eerste deel in Januari zal uitkomen. KEUKEN-EMAILLE VAN DE BON. Binnenkort zal het keuken- emaille zonder bon verkocht kunnen worden. Staatsloterij. Trekking van 16 Mei. 1000.— 1376 21955 f 400.— 7658 11655 20291 200.— 3738 7759 8089 8485 10986 16316 100.— 1821 4046 5767 8708 9604 10972 13851 13967 20804 21203

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1