Spanning in de 3e klasse Ktappae en kei Wewel^ealon J N.A.C.-VLISSINGEN 2-0 Agenda vlot afgewerkt SPORT EN WEDSTRIJDEN Het voelbalprogramma Welke clubs zullen kampioen worden? DISTRICT IV le klasse: HelmondNAC jn deze laatste voor Helmond te spelen wedstrijd bestaat wei nig kans dat zrj revanche kun nen nemen voor hun 70 ne derlaag. Op eigen terrein zal Helmond echter wel trachten er een prestige-kwestie van te maken om althans met een kleinere nederlaag te eindigen. 2e klasse A: DoskoInter nos; de ZeeuwenHero; Alli ance.Terneuzen. Hoewel Internos op eigen veld Dosko met een gelijk spel naar huls heeft gezonden, valt te betwijfelen, gezien de 61 nederlaag tegen Terneuzen of Dosko er deze keer genoegen mee zal nemen. De Zeeuwen spelen het tegen Hero wel klaar, terwijl Terneuzen voor Alliance wel een veer zal moe ten laten. 3e klasse E: BurghMOO; —SteenbergenEMMRobur. Zeeland iaZierikzee; Yerseke Een overwinning van MOG op Burgh, wat waarschijnlijk is, zou MOC de leiding in haar klasse kunnen bezorgen, nu RCS zo nu en dan een steekje laat vallen. Zierikzee heeft aan Zeelandia een zware tegen standster, vooral nu deze laat ste tegenwoordig in goede vorm is. Yerseke heeft in Steenbergen reeds haar meer dere moeten erkennen doch of het evenals tegen Odio een •101 overwinning zal worden is zeer twijfelachtig. Een over winning van EMM op Robur is geenszins uitgesloten en zal EiMM een beetje beter op het paard helpen. 3e klasse F: SluiskilClin ge; AardenburgSteen; Oost- burgSchoondyke; Hoofd plaatAxel, Clinge zal in zjjn laatste wedstrijd van dit seizeen on getwijfeld trachten zijn supe rioriteit tegen Sluiskil te tonen mede in verband met het daar van afhangend kampioenschap. Ook de kans van Steen om de top te bereiken is er nog en het is dus niet twijfelachtig, dat zij zegevierend uit deze wedstrijd komt. Oostburg speelt het tegen Schoondijke wel klaar. Axel's kans om als eerste de finish te bereiken is minstens even groot als die van Clinge, doch de tegenstan der Hoofdplaat is altijd nog geen katje om zonder hand schoenen aan te pakken. Res. 2e klasse E: Breskens 2Vlissingen 2; RCS 2—Mid delburg 2; Steenbergen 2 Goes 2. Kerknieuws NED. HERV. KERK. Bedankt voor Brielle ds. L. Baks te Yerseke. GEREF. KERKEN. Beroepen te Putten: J. M. Bloemkolk te Gapinge. CHR. GEREF. KERK. Beroepen te Elburg: J. C. v. Ravenswaay te Zaamslag. KERKELIJK EXAMEN Het prov. kerkbestuur van Noord Holland heeft tot de Evangeliebediening in de Ned. Herv. kerk toegelaten de heer J. J. Moll te Vlissingen. i JONGELINGS VERENIGINGEN OP GEREF. GRONDSLAG. ^Ruim 10.000 leden van de Ned. Bond van Jongelingsver enigingen op Geref. Grondslag uit geheel ons land, kwamen Donderdag te Groningen bij een, waar de 51ste Bondsdag van deze jon ge 1 ingsve r eni gfh- gen werd gehouden. In acht kerken en gebouwen werden inleidingen gehouden over de ..Jongelings-vereniglng en het evangelisatiewerk", „de politieke scholing van ons jon geren", terwijl tevens enkele opwekkende toespraken wer den gehouden. BONDSDAG JONGELINGS- EN MEISJESVERENIGINGEN. Evenals vorig- jaar hebben de bonden van de Ned. Herv. Jongelings- en Meisjes vereni gingen op Geref. grondslag 'n gecombineerde bondsdag te utrecht gehouden. De ochtendbijeenkomst van de bond van Ned. Herv. Jonge- lingsver. werd in Tivoli ge opend door dr. J. Vermaas uit Amersfoort, die na zijn ope ningswoord een Hemelvaarts- overdenking hield. De samen- komst werd besloten met een referaat door ds. H. Bout (Rotterdam): „De Heilige thrift en haar gezag". Tegelijkertijd kwam de Bond van Meisjesverenigingen bij- ln dp Nicolaïkerk, tot hét afhandelen van een aantal huishoudelijke zaken. In dezd vergadering, die onder leiding stond van de bondspresidente, mevr. Mulder—Rupke, hield mevr. v. d. Walvan Walsum (Wageningen) een inleiding over: „Wat is ons levensdoel". In de de middagvergaderingen behandelde ds. J. de Lange 'het onderwerp: „Geloof en jeugd", ds. W. Vroegindewey (Huizen) „Waarom Hervormd" en ds H Harkema (Wijk bij Heusden): ,,De positie van onzQ jongens in militaire dienst. s Vlissingen 2 zal voor Bres kens 2 een te zware opgaaf zijn. RCS 2 heeft met Middel burg: 2 de punten reeds ge deeld, doch thans is niet uit gesloten dat de belde punten !n Souburg blijven. Goes 2, dat Steenbergen 2 reeds een lesje heeft gegeven, heeft ook thans weer de beste kansen, doch felle tegenstand kan wor den verwacht. Tribunaal Goes. UITSPRAKEN. Woensdag deed de Tweede Kamer van het Tribunaal te Goes uitspraak in de volgen de zaken: C. P. Bakker, 26 jaar, schipper te Zaamslag, 5 jaar internering tot 14 Mei 1952 en ontzetting rechten. A. M. Visser, 38 jaar, land bouwer te Sluis, 2Vz jaar in ternering tot 14 Nov. 1949 en ontzetting rechten. E. W. Wieland, 39 jaar, landarbeider, Axel, 1 jaar in ternering tot 14 Mei 1948 en ontzetting rechten. C. R. v. Hurck, Iosarbeider, 31 jaar, Philippine, 1 jaar internering tot 14 Mei 1948 en ontzetting rechten. E. P. Velleman, 25 jaar, administrateur, Terneuzen, de tijd van voorinternering en ontzetting rechten. G. M. de Roeck, 23 jaar, fabrieksarbeider, St. Jan steen, 8 jaar tot 14 Mei 1955 en ontzetting rechten. De Eerste Kamer wees de volgende vonnissen: A. M. ReijnierseKoole, 52 jaar, vroeger te Middelburg, thans te Leeuwarden, ver nietiging van het vonnis van de Derde Kamer, voor zover een jaar internering werd ge adviseerd, doch handhaving van de ontzetting rechten. S. G. F. van Strien, 33 jaar, boekhouder Goes, 2V2 jaar internering tot 14 Nov. 1949 en ontzetting rechten. C. Koert, assistent-accoun tant, 45 jaar, Goes, 9 maan den internering, verbeurdver klaring van de schrijfmachi ne, in gebruik bij het Ne- derl. Beheersinstituut en ont zetting rechten. J. v. d. Weele, 37 jaar, loodgieter, Goes, voorinterne ring en ontzetting rechten. J. v. d. Werf, 47 jaar, tuinder, Renessevervallen verklaring van de beschuldi ging en vernietiging van het vonnis der Vierde Kamer, in houdende verbeurdverklaring van f 1000. Staat in gevaar. San Marino, de kleinste staat ter wereld, heeft thans bij de Geallieer den een rekening inge diend van 2y2 millioen Pond Sterling, wegens schade, welke werd ver oorzaakt door een bom bardement tijdens de Geallieerde opmars in Italië. Wanneer deze schade niet vergoed «ou wor den, zou het republiekje voor een dodelijke finan ciële crisis komen te staan en gedoemd zijn als zelfstandige staat te verdwijnen. RONDE VAN HALSTEREN. Op Zondag 18 Mei a.s. wordt de jaarlijkse Ronde van Halsteren (bij Bergen op Zoom) verreden voor profs en onafhankelijken over 120 km. Nederlandse arbeiders in België. Te Brussel hebben bespre kingen plaats gehad tussen vertegenwoordigers van de Ned. en Belgische ministeries van Sociale Zaken betreffen de de toe'passing van het principe van wederkerigheid op het gebied der sociale wetten tussen beide, landen. Deze onderhandelingen heb ben op alle punten tot over eenstemming geleid. Er is een ontwerp opgesteld, dat aan de belde regeringen zal wor den voorgelegd. In het kort zal deze nieuwe regeling hier op neerkomen, dat de, Ned. arbeiders, die in België werk zaam zijn, onder dezelfde so ciale bepalingen zullen vallen als wanneer zij in Nederland waren gebleven en omge keerd. Verder zal een Neder lander, die bijv. 20 jaar in België heeft gewerkt en daarna naar Nederland terug keert, bij de berekening van zgn ouderdomspensioen hier van geen nadeel ondervinden. Vooruitlopend op het defi nitief van kracht worden van deze nieuwe regeling zal de wederkerigheid op het gebied van de kinderbijslag reeds per 1 Juli worden ingevoerd. 47. Ze hadden nog niet ver gelopen, of Skor begon te grommen en werd onrus- bult, jong, zie je ze? - Mpf, uch, ja Kappie! zei de stuur- ti"g~ Wel, rookwolken! zei Kappie. man tussen z*jn vingers door, pff, ik -Wolken, recht vooruit, maat! 'n Hele zie ze! Wel, vooruit dan! zei Kappie en hij zette Skor op de grond. Nu gaan we eens kijken hoe het Skor-gas werkt! Londen heeft op Hemel vaartsdag de terugkeer van de Britse Koninklijke familie van haar reis naar Zuid-Afrika officieel gevierd. Uitslag geflatteerd. In een door beide zijden goed gespeelde wedstrijd moest Vlissingen met 20 de meerderheid van NAC er kennen, hetgeen de juiste ver houding niet weergeeft. Eén tegenpurit had Vlissingen ze ker verdiend. De eerste aan vallen zijn voor NAC en al direct moest Struiwigh twee harde schoten van Pirard ke ren hetgeen hij schitterend deed. Vlissingen beperkte zich tot snelle uitvallen, meestal over de rechtervleugel, wel ke zeer gevaarlijk waren. Tot de rust gingen beide partijen goed tegen elkander op (00). Direct na de rust brak v. d. Eyk door, werd in het strafschopgebied genomen, waardoor een prachtkans verloren ging. Aan de andere kant kreeg Struiwigh menig open doekje van het publiek voor zpn keurig werk. Zes tien minuten voor het einde brak Pirard door, waarna Bouwmeester via paal scoor de (1—0). Vlissingen zette alles op de aanval en een gelijk spel zat in de lucht, doch bij een onbeduidende NAC-aanval schoot de rechtsbuiten de bal op het doel, over de uitge lopen Struiwigh heen, en tot ieders verbazing verdween de bal in het doel. (2—0). Vlis singen bleef aanvallen, v. d. Schraaf zwoegde wat hij kon, maar het verdiende tegen- punt bleef uit. Goes Hero 1—1. In een matige wedstrijd heeft de thuisclub, welke met 4 invallers uitkwam, een moeizaam gelijkspel uit het vuur gesleept. Als rechtsbui ten was bij Goes de jeugdi ge Korstanje opgesteld, maar ook deze speler is nog geen uitblinker, evenals de Pool Pisni. Na 8 minuten opende de Hero-midvoor de score (0 1). Wederzijdse aanvallen leverden voor beide verdedi gingen weinig gevaar op. Nog voor de rust werd de Hero-centervoor wegens beenblessure vervangen. Na de thee pakte Goes iets beter aan en Van Sabben had dan ook eenmaal suc ces (11), waarmee het ein de kwam. De Zeeuwen Biervliet 1—1 In een slechte wedstrijd is Biervliet er in geslaagd De Zeeuwen, die het nog steeds zonder W. Leijnse moeten stellen, een puntje afhandig te maken. Vóór rust ging de strijd gelijk op zonder dat de doel- verdedigers in moeilijkheden werden gebracht. Vooral het schieten was zwak. Met blanke stand brak de rust aan. De gedachte dat de Zeeu wen na de rust uit een ander vaatje zouden tappen, is niet bewaarheid. Het was juist Biervliet dat enkele werke lijk gevaarlijke aanvallen op zette, waarbij de vleugel spelers goed in het spel be trokken werden. Na 10 mi nuten gelukte het de gasten dan ook de leiding te nemen, toen midvoor Bogte met een onhoudbaar schot van Vlaan deren het nakijken gaf. (0 1). Na dit doelpunt pakte de thuisclub wel wat beter aan, zonder dat keper v. d. Lin de gevaarlijke schoten te stoppen kreeg. Eerst 10 minuten voor het einde zorgde de Korver met een goed schot voor dat de stand gelijk, werd (11). Dosko Breskens 6 1. Breskens verscheen met 3 invallers en hbewel de Ber- fenaren technisch beter voet- al speelden, ging de strijd aanvankelijk aardig gelijk op. Na 20 minute nvlel het eer ste Dosko-doelpunt. Een mis verstand in de verdediging van Breskens bracht Dosko liet tweede doelpunt. Na de thee kwam Dosko eerst goed los, doch de in valler doelman der bezoekers wist menig schot onschade lijk te maken. Na een kwar tier moest hij echter twee maal achtereen zwichten (0 4). De Breskens-spil, die een prima wedstrijd speelde, drong in de Dosko-verdedi- ging door en legde de grond slag voor het enige Bres- kens-doelpunt, dat op onbe rispelijke wijze werd inge kopt. De Breskens-doelman stopte met de nodige bravour een strafschop en de - verde diging hanteerde met succes de buitenspelval. Toch kon Dosko er nog tweemaal door glippen en de stand op 61 brengen. RAAD MIDDELBURG Ongerustheid over arbeiderstekort. NIEUWE ZILVEREN HAMER. Een fraaie 17e eeuwse voor zitterstaf, mét de bekende Burg uit het wapen van de 'Zeeuwse hoofdstad in zilver gedreven er bovenop, prijkte Woensdagmiddag in de han den van Middelburg's burge meester, jhr. rar. W. C. Sand- berg tot Essenburg tijdens de periodieke zitting van de ge meenteraad. Dit voorwerp is aan het gemeentebestuur ge schonken door mevr. de wed. de Groot-Leven en zal voort aan regelmatig dienst doen bij de raadsvergaderingen. De eerste maal heeft de voorzitter de hamer reeds vlijtig kunnen gebruiken, want de meeste punten van de be handelde agenda waren hamer- punten. De raad verleende o.m. credieten voor de molenactie, herstel van woningen van ouden van dagen, aanbrenging van een vierde filter bij het waterleidingbedrijf, aanleg trottoirs en herbestrating van de Korte Delft, inrichting van het tijdelijk kantoor van de ge meente-ontvanger, het opknap pen van de school aan de Nieuwe Haven en verleende medewerking aan de aanvraag van woningwetvoorschotten voor herstel van woningen aan 't Zand, steun aan kleuteron derwijs en de school voor bijz. l.o., het plan tot verbetering van de Nadorstweg en het voorstel contributie te geven aan de stichting Nieuw Wal- cheren. Wij schreven over een en ander reeds uitvoerig. Het lid mevr. A. J. P. C. de Vlieger (arb.) deed een voor stel om de bijdrage van de ge meente in de opleiding voor kleuteronderwijzeressen, die men voor dit jaar wilde stel len op 50 van de kosten per leerling tot een maximum van 50 voor ten hoogste 7' leer lingen, te verhogen tot een maximum van 60, doch dit werd met 14 tegen 5 stem men verworpen. Ir. M. de Vink (arb.) drong er op aan een aesthetische oplossing te zoe ken voor de aanleg van trot toirs in de Korte Delft en stel de voor stukken hardsteen in te lassen tussen de tégelge- deelten. Het eerste werd hem toegezegd, het tweede echter niet. De heer Breel (arb.) leg de er de nadruk op, dat de kel derluiken op gelijke hoogte moeten liggen met'de tegels, anders is het gevaar van val len groot. Hetzelfde lid vestig de er de aandacht op, dat er aan de Nadorstweg sinds jaar en dag een hoop keien ligt. Wethouder van 't Westende antwoordde hierop, dat deze keien afgekeurd zijn. Hij zal ze spqedig laten verwijderen. Rondvraag. Ook de rondvraag werd in vlot tempo afgewerkt. De heer L. J. Breel beschreef de muggenplaag op de singels en de miserabele toestand van het wegdek van de Singels, terwijl de heer Goedbloed (arb.) naar aanleiding van 'n ingezonden stuk in de P.Z.C. over het vasthouden van wo ningen en bedrijven voor kan toorruimte zeide te weten dat een loods bjj het station door Rijkswaterstaat wordt vastge houden. De voorz. antwoordde, dat dit geschiedde met het oog op de brugbouw. De heer G. H. Luyefidijk (C.H.) klaag de er over, dat op een Zondag door een aannemersfirma om stagnatie in het werk te voor komen is gewerkt, zulks in strijd met de Zondagswet, waarbij de directeur van Ge meentewerken min of meer toestemming had gegeven. Volgens dit lid wordt niet vol doende spoed betracht bjj het herstel van beschadigde pan den. Hij zei ongerust te zijn over het steeds groter wordend arbeiderstekort. Weth. Köge- ler viel hem hierin bij, doch de heer van 't Westende was optimistischer: hij verwacht voor het geval, dat het tekort noodlottig dreigt te worden, een bepaling, waardoor het verboden wordt arbeiders aan niet direct noodzakelijke wer ken te laten bouwen. De heer M. Wattèl (A.R.) zou het pp prijs stellen, wan neer Jiet "ontworpen plan voor uitbreiding van de begraaf plaats aan de raad zou worden voorgelegd. De leden Schot (St.Ger.) en mevr. de Vlieger verhieven klaagzangen over 't puin, dat bij de Vliss. Molen straat en de Punt ligt, terwijl de ^aatste tevens de bouw van garages bij de nieuwbouw be pleitte. Ir. do Vink zeide van oordeel te zijn, dat de brug in de Oude Vlissingse weg niet hersteld had behoeven te wor den; door aanleg van een dui ker was veel materiaal en geld bespaard. Hij betreurde het, dat er niet meer overleg is ge pleegd met de Polder Walche ren en het herverkavelingsbu reau. Op een vraag van de heer B. A. Hesselink (Vrijh.) wanneer de Oostenrijkse nood woningen verwacht kunnen worden, antwoordde de voor zitter, dat dit niet voor het einde van dit jaar het geval zal zijn. Hierna ging de vergadering m besloten zitting. Eéndaagse retours naar België. Reeds geruime tijd geven de voornaamste stations en reis- bureaux in Nederland meer daagse retourkaarten af naar de belangrijkste stations in 't buitenland.'De retourprijs voor deze plaatsbewijzen bedraagt voor de Nederlandse trajecten het dubbele van de enkele- reis-prijs. Aangezien met in gang van 4 Mei j.l. de treinen loop van en naar België aan merkelijk is verbeterd, waar door het zeer wel mogelijk is geworden een retourreis naar verschillende Belgische sta tions op één dag te maken, hebben de Ned. spoorwegen gemeend de ééndaagse retour- kaarten naar België weer te moeten invoeren. De reizigers, die van deze retourkaarten gebruik maken genieten behalve het gerief de reiskosten geheel in Neder lands geld te kunnen voldoen, bovendien het voordeel op het Ned. traject tegen de in ons land geldende retourprijzen te worden vervoerd. Brand op de „Streefkerk". Aan boord van het Ned. vrachtschip „Streefkerk", dat in de haven van Genua ligt, is brand uitgebroken. Later Werd gemeld, dat de brand bedwon gen was. Met een bijl haar man afgeslacht. Met vijftien bijlslagen ver moordde de 39-jarige A. F. L. uit Amsterdam op 19 April 1946 haar derde echtgenoot, de 36-jarige meubelmaker Karei Schaafsma. Reeds voordien had zij de gewoonte met een b(jl onder haar hoofdkussen ter ruste te gaan. Een vroegere echtgenoot van haar verklaarde bij de behan deling voor de Amsterdamse rechtbank van haar geschei den te zijn, omdat deze vrouw hem tot wanhoop had ge bracht. Een psychiatrisch onderzoek heeft geen afwijkingen aan het licht gebracht. De officier van justitie mr. H. A. Wassen- bergh eiste een gevangenis straf van vrjf jaar. Marktberichten Veilingsvereniging „Zuid-Be land", Goes. Veiling van Woensdag 14 Mei 1947. Spina zie 1.50—5; Witlof I afw. 513; idem II afw. 1 4.50; Rabarber 3—4,50; Stoof sla 6.50—19: Prei 5.50 6; Peen 1.50, alles per 100 kg.; Kropsla 89.50 per 100 stuks; Radijs 13.50 per 100 bos. SCHAKEN Tournooi Baarn-Soest. Vlagsma, Tartakower en Wood winnaars. Op Hemelvaartsdag is het internationale schaaktour- nooi te BaarnSoest, dat in het bekende Astoria-Chalet werd gehouden, geëindigd. In groep A boekte de Rotterdammer Vlagsma een fraai succes door met een punt voorsprong op Kramer en de Engelsman Thomas op de eerste plaats te eindigen De dertienjarige Spaanse schaker Pomar bezette met Vinken samen de vierde vijfde plaats. In de laatste rondewon Pomar van de bijna zeventigjarige Hon gaar Marockzy! In groep "B won de sym pathieke schaakmeester Tar takower onbedreigd de eer ste plaats met 6% punt. De Zwitser Grob cn de Hollan der Prins werden 2 en 3 met 4 punten. De Engels man Golombek behaalde 3y2 punt. In groep C werd de En gelsman Wood winnaar met punten, gevolgd door de jonge Amsterdammer Henne- berke met 4!£ punt en Span jaard en Znosko Borovsky met ieder 4 punten. In een van de nationale achtkampen scoorde de Zeeuwse kampioen drs. M. C. Verburg 2 punten. Winnaar werd in zijn groep de Am sterdammer J. C. F. Donk met het maximaal aantal punten, 7. Tweede werd D. F. de Lange en derde J. v. d. Zande. Het resultaat van Verburg, die goed begon, viel uiteindelijk tegen. Hij bewees door de kwaliteit van zijn partijen in deze groep thuis te behoren maar was, als alle Zeeuwen die in Holland Het Hoofd van de P.R.A., Lange Voorhout 13 te 's-Gra- .venhage, vei-zoekt inlich tingen contra de Duitser. MARTIN CHRISTIAAN CARL STOHLMANN, geboren 14 November 1897 te Sundwig (Did.). Voor noemde Stohlmann is lid ge weest van de S.D., werd na de brand van Pander Sach- bearbeiter en werd na het arresteren van de 360 Ned. artsen op 2 Juli 1943, Sach- bearbeiter in het kamp Amersfoort. wedstrijd spelen, gehandicapt door gebrek aan routine en tournooi-ervaring. KORFBAL De korfbaldag te Goes. Het dreigende weer heeft de leden van 64 van de oor- spronkeiyk 66 aangegeven twaalftallen niet belet om Donderdag naar Goes te ko men, waar de jaarlijkse gro te korfbaldemonstratie werd gehouden. Met enthousiasme hebben allen hun wedstrijden ge speeld en bewezen dat in Zeeland en West N. Brabant ook deze sport op flink peil staat. TENNIS OM DE DAVIS-CUP. De eerste dag voor de Davis- cup-wedstrijd tussen Neder land en Zuid-Afrika heeft voor ong land een 20 achterstand opgeleverd. Ook Voor-Indië staat reeds 20 achter tegen Frankrijk, Ierland eveneens met 2—0 achter tegen Zuld- Slavië. Noorwegen leidt niet 20 tegen Zwitserland. Polen en Engeland staan gelijk (1-1). WIELRENNEN WIELERWEGWEDSTRIJD TE IJZENDIJKE. De traditionele kermiskoers over 100 km voor amateurs te IJzendijke is in ere her steld en zal gehouden worden op 27 Mei, 3e Pinksterdag. Officiële publicaties. DISTRIBUTIEDIENST VLISSINGEN. Aanvragen werkkleding. De Distributiedienst Kring Vlissingen maakt bekend, dat in het tijdvak van 1631 Mei a.s. gelegenheid bestaat tot het indienen van Collectieve aanvragen voor Werkkleding. Dit kan geschieden door alle bedrijven, waarin 10 of meer werkkleding dragende arbei ders werkzaam zijn. De col lectieve aanvrage moet door de werkgever worden inge diend; filiaalbedrijven worden als zelfstandig bedrijf be schouwd en kunnen de collec tieve aanvragen derhalve in dienen in de plaats van vesti ging van dit filiaal. Op het Distributiekantoor, Brouwenaarstraat 4 te Vlissin gen, loket 5 en bij de agent schappen zijn verkrijgbaar de formulieren MD 33336, waarop voor iedere arbeider- (ster) naam, TD-nummer en functie moet worden vermeld. Na 31 Mei zal voorlopig geen gelegenheid meer kunnen wor den gegeven tot het indienen van tussentijdse aanvullende aanvragen. Individuele aanvragen, dus voor zelfstandig werkzaam zijnde personen en voor perso nen, die werkzaam zijn in be drijven met minder dan 10 ar beiders, kunnen pas in het tijdvak van 2 t.m. 21 Juni a.s. worden ingediend. Alle tot heden ingediende collectieve aanvragen voor werkkleding zftn met ingang van heden vervallen verklaard. Door alle bedrijven moet der halve een nieuwe aanvrage worden ingediend. GEMEENTELIJKE ZWEMINRICHTING. B. en W. van Middelburg brengen ter openbare kennis: L dat de gemeentelijke zweminrichting aan de Noor delijke Havendrjk zal worden geopend op 16 Mei, des middags 14.30 uur. II. dat de inrichting tijdens het a.s. seizoen geopend zal z\jn t.m. 13 Sept. op: Zondag 79.30; Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag 79; 10 1; 14.30—20; Woensdag 7—9; 14—16.30; 17.30—20; Zaterdag 13.30—20. Van 14 t.m. 30 Sept.: Zon dag 79.30; Maandag, Dins dag. Donderdag, Vrijdag 79; 12.30—14; 15.30—20. Woens dag 7—9; 14—16.30; 17.30—20. Zaterdag 13.3020. III. dat de navolgende tarie ven zullen gelden: a. maandkaart voor volwas senen 1.50. b. maandkaart voor kinde ren (tot 16 jaar) 0.75. c. dagkaart voor volwasse nen 0.10. d. dagkaart voor kinderen (tot 16 jaar) 0.05, alles bere kend op 1 bad per dag. IV. dat voor het gebruik der inrichting het reglement zal gelden, zoals het laatstelijk in het seizoen 1941 gegolden heeft, en waarvan een exem plaar in ellC kamertje zal aan wezig zijn; V. en vestigen er nadrukke lijk de aandacht op, dat met het oog op de lage waterstand in het Kanaal de inrichting uit sluitend toegankelijk is voor geoefende zwemmers. Middelburg, 3 Mei 1947. Scheepvaartberichteti Aangekómen te Vlissingen 13 Mei „Wilhelmina" van Ant_ werpen. „Bernhard V" van Antwerpen. Sleepboot „Kenia" met „L.C.T. 7018" van Southampton 14 Mei „Hast IV" van Rotterdam. Vertrokken Vlissingen^ 13 Mei sleepboot „Kenia" naar Gravesend. „L.C.T. 7018" naar Antwerpen. Gepasseerd naar Antwerpen 13 Mei „Arbo" van Colchester, 14 Mei „Duurswold" van Lon den (naar Brussel), „Mary" van Lowes stoft „Margrieta;' van Rotterdam. Gepasseerd van Antwerpen 13 Mei „Rabenhaupt" naar Huil, „Zeeland" naar Shoreham, 14 Mei „Strijpe" naar Kopen hagen. Radioprogramma's ZATERDAG. Hilversum ,1: 7 en 8 Ber.; 9.15 Orkest werken van Camille Saint- Saëns; 10.35 Kors Monster, piano; 12 Amerikaans-En gels dansprogramma; 13 Ned. Strgdkr.; 13.30 Vaude ville-orkest; 14 Sportpraatje; 14.15 Gram. 15.30 Van boek tot boek; 15.45 Jan Vogel en zijn accordeon-orkest; 16.30 Rondvlucht boven Europa; 17 The Ramblers; 18 Ber.: 18.15 Hildegarde zingt met orkest; 18.30 Ned. Strijdkr.; 19.30 Uitzending voor de rij pere jeugd; 20 Ber.; 20.15 Omroeporkest; 21.30 „Doden huis", hoorspel; 22 Gevari eerd programma; 23 Ber. Hilversum H: 7 en 8 Ber. 9.05 Morgenconcert; 10.30 Jong en oud zingt; 11 De Zonnebloem; 12.30 Dansor- kest; 13 Ber.; 13.15 Dans- orkest; 14 Dansmuziek; 14.30 Filmkwartier; 14.45 Old Fashioned Dances; 15.15 De butantenconcert; 16 Bekende tenoren zingen: 17 De Wig wam; 18 Het Metropole-or- kest; 18.30 Buffalo Bill; 19 Ber.; 19.20 Metropole orkest; 20 Ber.; 20.30 Lichtbaken door Pater Henri de Greeve; 22 Vladimir de Pachman, piano; 23 Ber. Weerbericht IETS MINDER KOUD. Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I. te de Bilt, geldig van Vrijdagochtend tot Vrijdagavond. Meest matige 'wind tussen West en Zuid-West. Gedeelte lik bewolkt, overwegend droog. Iets hogere temperatuur dan gisteren. HOOG- EN LAAG WATER. Zaterdag is het hoog water om 12 uur (1.67 -f- N.A.P.); laag water om 5.57 en 18.13 uur (1.94 en 1.77 N.A.P.). ZON EN MAAN. Zaterdag komt de zon op om 4.45 uur en gaat zij onder om 20.29 uur. De maan komt op om 3.48 uur en gaat onder om 16.27 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 9