Vermogensheffing-ineens aangenomen Ajax en M.V.V. kampioen UIT DE PROVINCIE THOLEN Schouweiui Duiveland ZEEUWSCH-VLAANDREN TWEEDE KAMER Tarief wordt 20 lager. Bij de behandeling van het wetsontwerp „Vermogenshef fing ineens" door de Tweede Kamer, bleek - de heer Teu- lings (K.V.P.) van mening, dat de nationale verar ming over alle bevolkings groepen dient te worden aangeslagen. Hij betoogde voorts, dat kleine vermogens gespaard moeten worden, en dat 't ontwerp het sluitstuk van de geldsaneering zal moeten vormen. De heer van der Feltz (C. H.) bestreed het ontwerp en achtte door het ontwerp geenszins het gevaar voor in flatie bezworen. Inplaats van de heffing ineens stelde hy een gedwongen lening voor tot het bedrag dat door de heffing ineens beoogd wordt. Hy nodigde de minister uit met een ander plan te ko men. De heer de Wilde (A.-R.) betoogde, dat men met de geldsanering niet bereikt had, wat men had willen bereiken. Hij achtte het na de ver- mogensaanwasbelasting moei lijk nog eens te komen met een heffing van twee mil liard uit particulier bezit, en noemde dit „een experiment dat wel eens roekeloos zou kunnen blijken". De heer Bierema (P.v.d.V.) achtte het ontwerp lijnrecht in strijd- met de sociale rechtvEiardigheid, doch ver klaarde zich toch bereid af te wachten of er in het ont werp nog verbeteringen zul len worden aangebracht. De volgende spreker, de heer Schilthuis (P.v.d.A.) be pleitte tegemoetkoming ten aanzien van degenen die oor- logschade hebben geleden en hulpbehoevenden. De heer v. d. Weijden (K. V.P.) vroeg of de heffing bil lijk is voor hen die een klein vermogen bezitten en was verder van oordeel, dat een Oud-strijders in Rijssen bijeen. Zondag vond in Rijssen een landdag plaats van oud-strij ders die voornamelijk ten doel had de gesneuvelden van Mei 1940 te herdenken. 's Morgens werd een kerkdienst gehouden, terwijl 's middags door verschillende autoritei ten redevoeringen werden ge houden. De minister van oorlog Fievez noemde als blijvende waarden, die. de strijd ons heeft geschonken, saamhorig heidsgevoel en het besef, dat wij allen zonen zijn van één vaderland. De generaal b.d. Winkelman ageerde tegen de stemmen, die opgaan om op de weermacht te gaan bezui nigen en deelde mede, dat het beroep op de oud-strij ders om de stichting van een nationaal legermonument op de Grebbeberg te steunen niet tevergeefs is geweest. Luit. gen. Van Voorst tot Voorst was van mening, dat de opofferingen van de ge- mobiliseerden reeds hun ren te hebben opgebracht vóór de oorlog een feit werd. De Nederl. soldaat heeft zijn plicht getrouw vervuld en hierdoor medegewerkt aan de nederlaag van Duitsland. Polen en Italianen in de mijnen. De heer W. J. Hamers, voor zitter van de Alg. Bond van Werkers in het Mijnbedrijf, heeft ontslag genomen als lid van de Commissie voor pro^. ductie-verhoging omdat hij bezwaar heeft tegen de te werkstelling van Polen en Ita lianen op de staatsmijn Hen drik te Brunsum. In zijn ar gumentering voert de heer Hamers o.m. aan, dat er nog steeds 7000 Nederlandse mijn werkers in Duitse mijnen wer ken. De voorzitters van de Prot. Chr. en R. K. mijnwerkersbon den zien ln de tewerkstelling van een zeer gering aantal geen bezwaren. Tot elke prijs moet in het jaar 1948 een pro ductie van 12.000.000 ton wor den gehaald. J. SCHOUTEN BIJ DR. VAN MOOK. Dinsdag heeft het Tweede Kamerlid, de heer J. Schou ten, een langdurig onderhoud met dr. van Mook gehad. Oud-minister Meynen landvoogd. Het Dagblad te Batavia schreef Dinsdag dat in offi ciële kringen te Batavia men reden heeft om aan te nemen, dat inderdaad de benoeming van oud-minister J. B. Mey nen tot Landvoogd spoedig te verwachten is. (Ingezonden mededeling) ZEEUWSE REISGIDS. De eerste oplaag is uitver kocht. Een nieuwe oplaag is in druk. Bestellingen hierop worden in volgorde van binnenkomst uitgevoerd. Administratie Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg. tijdelijke verhooging van de vermogensaanwasbelasting meer aanvaardbaar was. De heer Van Dis (S.G.) zeide, dat er aan de beste ding van de overheidsgelden veel hapert en drong op zui nigheid aan. Hij achtte het billijk, dat de kleine vermo gens gespaard blijven en vroeg de minister de grens ruimer te willen nemen. Zijn stem wenste hij voor te behouden. MINISTER LIEFTINCK Minister Lieftinck begon met op te merken, dat het ontwerp als een onderdeel van de geldsanering moet worden gezien. Hij voerde aan de hand van een rapport een aantal rechtvaardigheidsgron den aan. Ook na de heffing ineens zal er, aldus de mi nister van financiën, een zware last op het jaarlijkse budget blijven rusten. Hij onderkent de bezwaren uit het bedrijfsleven en daar om is in bepaalde gevallen de mogelijkheid van uitstel van betaling geopend. Tegen verlenging van deze termijn, zoals die werd voorgesteld kan de minister geen be zwaar hebben. Het voorge stelde tarief echter acht hij volkomen gerechtvaardigd. Dat geblokkeerd geld vrij gegeven zal worden als de heffing achter de rug is kan de minister niet toezeggen. De investeringsgelden wil hij echter geleidelijk wel vrijge ven. Vergadering van Woensdag. Woensdagmiddag heeft, de Tweede Kamer de behande ling van het wetsontwerp Ve rmogenshef f ing-ineens' voortgezet. By de replieken merkte de heer Teulings (KVP) op be reid te zijn z'n aanvankelijk voorstel, een tariefsverlaging van 25 terug te brengen tot een van 20 Ook de heer De Wilde (AR) voelde voor dit denkbeeld zeer veel. De heer Van der Feltz (CH) verklaarde nader van oordeel te zijn, dat de mi nister de middelen niet ont houden mogen worden om zijn financiële plannen tot uitvoe ring te brengen. De aanvaar ding van de amendementen van de heer Teulings zullen het sprekers fractie makke lijker maken haar «tem aan het ontwerp te geven. Minister Lieftincrf ver klaarde, dat hij het tarief zoveel mogelijk heeft afge stemd op de hoogte die hg noodzakelijk acht Wanneer de inning der heffing is ge schied, is de minister bereid over te gaan tot deblokke ring. De heer Teulings diende een amendement in om kin deraftrek voor de vermogens heffing ineens uit te breiden tot meerderjarige kinderen tot 25 jaar. Dit amendement werd door minister Lieftinck overgenomen. Vervolgens diende de heer Teulings een amendement in, waarvan de strekking is het tarief van de belasting met 20 te verlagen, waardoor de schaal zal lopen van 4 tot 20 procent in plaats van 5 tot 25 procent. Na stemming werd dit amendement aangenomen met 49 tegen 34 stemmen. Tegen stemnden de P. v. d. A. en de C. P. N. Tenslotte werd het wets ontwerp goedgekeurd met aantekening, dat de fractie van de Party van de Vrij heid geacht wil worden te gen gestemd te hebben. J. P. Vermaas t Door granaat gedood. Op bijna W< jarige leeftijd 'oensdag te Vlissingen overleden de heer J. P. Ver maas, die jarenlang arts was in deze stad. De heer Vermaas werd in 1864 te Venlo geboren. Hij bracht zijn jeugd door ln Vlis singen, waar zijn vader mili tair apotheker was. Daar be zocht hij ook de middelbare school. Na zijn medische stu die te Leiden voltooid te hebben, keerde hij terug naar Vlissingen, waar hij al spoe dig een zeer gezien arts was. Hij had een uitgebreide par ticuliere praktijk. Bovendien trad hij op als arts van het Belgische loodswezen. Ver moedelijk was hij een der weinige Nederlandse artsen, die nog de praktijk der cho- lera-bestrijding meemaakte, want tijdens de historische cholera-uitbarsting te Ant werpen fungeerde hij te Vlis singen als quarantaine-dok- ter. Van zijn activiteit op maat schappelijk gebied noemen wij zijn jarenlang bestuurslid maatschap van het Groene Kruis, het Nutsdepartement de Nutsspaarbank. Toen hij zich uit andere maat schappelijke functies terug trok, bleef hg voorzitter van het Nutsspaarbank bestuur, dat zijn bijzondere belangstel ling had. Gedurende vijf en veertig jaar heeft hij zijn krachten aan deze spaarbank gegeven. Hij heeft zich ook jaren lang geïnteresseerd voor de politiek en was lid van de Vlissingse gemeenteraad en van de Prov. Staten. Hg was de liberale beginselen toege daan. Meer dan eenmaal is de burgerij van Vlissingen en Walcheren in de gelegenheid geweest hem te huldigen voor zijn bijzondere verdiensten. Dit geschiedde by zijn vijf en twintig jarig ambtsjubi leum, bij zgn vijftig jarig arts jubileum en bij de viering van zijn tachtigste verjaar dag. H. M, de Koningin benoem de hem tot ridder in de Or de van Oranje Nassau. Toen de heer Vermaas zgn 80ste verjaardag vierde, woonde hij tijdelijk als eva cué te Goes. Vlissingen liet zich evenwel deze gelegen heid om de populaire medi cus te eren, niet ontnemen en er werd een receptie ge arrangeerd in het gebouw van de Nutsspaarbank, waar dokter Vermaas te midden van eên schat van bloemen zijn vele vrienden en kennis sen ontving. Alle autoritei ten waren daarbij aanwezig en ook vele patiënten, die hij van kind af aan had zien opgroeien en die hij nog al len als de vertrouwde huis dokter bij de voornamen noemde. Het was een recep tie waar alle kringen van de samenleving hem dank brach ten voor de goede zorgen en de warme vriendschap. En nu wij het over de oor logsjaren hebben: Dokter Vermaas was in die dagen De 26-jarige gehuwde werk man Peter van der Meyden uit Domburg was Donderdagmid dag aan de Westkappelse zee dijk in gezelschap van zijn broer Pieter en de kostganger Tramper bezig met het clan destien demonteren van muni tie. Eensklaps ontplofte een granaat. Peter van der Mey den werd op slag gedood, ter wijl de beide anderen met zware verwondingen naar het ziekenhuis te Middelburg wer den vervoerd. Het slachtoffer was tevoren reeds bekeurd voor het zoe ken naar oorlogsmateriaal. Het vermoeden bestaat, dat hij de munitie reeds enige tyd in zyn bezit had. Bezoek van Franse oud-strijders aan Zeeland A.s. Zaterdag en Zondag hopen ongeveer 250 Franse oud-strijders, waarvan velen in de Meidagen van 1940 in Zeeland en rond Kapelle- Biezelinge hebben gevochten, een bezoek aan Zeeland te brengen. Het is de bedoeling dat er 's Zondagsmorgens in de R.K. kerk te Goes een dienst gehouden zal worden, waar- het gezelschap om plm. half twaalf naar Kapelle zal komen om daar de graven van hun gevallen medestrij ders te bezoeken. Na dit bezoek zal er in Goes een maaltijd gebruikt worden om daarna met bus sen een tocht te maken door Zuid Beveland en Walcheren. Franse boeren; Volgende week Zaterdag komen Franse landbouwers naar Goes en omgeving om met de boerenbedrijven in Zeeland kennis te maken. Zeeuwse damkampioenschappen, De uitslagen van de 7e ronde in de wedstrijden om de Zeeuwse damkampioen schappen luiden: J. SinkeDe Jonge 20; AndersonDeurloo 20; Strooband Sr.Brandenburg 11; De SmetLente 0—2; Strooband Jr.Blom 11; BoogaardVan Biemen 11; Strooband Jr.Boogaard 1 Er moeten nog 4 partijen gespeeld worden en het is nu wel duidelijk, dat de strijd om de bovenste plaats ver der voornamelijk zal gaan tussen Sinke, Anderson en Lente, waarbij Sinke door een voorsprong van 2 punten de beste kansen heeft. Van de andere spelers kan practisch alleen Boogaard, die nog 5 partijen moet spe len, gevaarlijk worden voor de leiders. De stand is nu: 1. J. Sinke, 12 punten; 2. L. Anderson, 10 p.; 3. W. Lente 10 p.; 4. Strooband Jr. 8 p.; 5. W. Boogaard, 7 p.; 6. De Jonge, 7 p.; 7. Blom, 6 p.; 8. Van Biemen 5 p.; 9. Strooband Sr. 5 p.; 10. Deurlo 5 p.; 11. Brandenburg, 4 p.; 12. De Smet 3 p. Uitbreiding museum Zierikzee. Maandag bezocht de Inspec teur der Rijksmusea het Gem. Museum van Zierikzee waar hij door de voorzitter van de museum-commissie, dr. Wes tendorp Boerma, werd rondge leid. Ter sprake kwam o.m. de restauratie van de oude schil derijen in het stadhuis. Verder had zijn belangstelling ten zeerste de uitbreiding van het Museum, waarvoor de gemeen teraad zich in de jongste ver gadering heeft uitgesproken. St. Annaland vergadering boerenleenbank. Dezer dagen kwam de Coöp. Boerenleenbank te St. Anna land ln vergadering bijeen. De voorzitter, de heer A. Bergers, herdacht in zijn openingswoord het overleden lid, de heer C. Moerland, waarna hij de alge mene toestand besprak. De oogst is in het afglopen jaar niet teleurstellend geweest, hetgeen uiteraard Invloed had op de bank. Er is een omzet bereikt van IV? millioen gul den. De rentevoet kon niet verhoogd worden. Medegedeeld werd, dat het nieuwe bankge bouw hopelijk dit jaar in ge-/ bruik komt. De winst bedroeg over het jaar 1946 1171.17, welk bedrag op de reserve werd gebracht. Bij de bestuursverkiezing werd tot nieuw lid benoemd de heer D. Dormaar, terwijl de een actieve verspreider van het illegale nieuws, dat hem van verscheidene zijden be reikte. Op zijn wandelingen gaf hij het door aan zijn vele kennissen en als men vroeg, waar het vandaan kwam omdat hij geen radio had, zei hg: „Ik heb m'n koeriers". Die had hij inder daad, want hij onderhield contact met twee actieve ille gale werkers. Acht dagen geleden werd dokter Vermaas bedlegerig voor een ongesteldheid, die zich ogenschijnlijk niet heel ernstig liet aanzien, vandaar dat Woensdag zijn heengaan nog onverwacht kwam. De teraardebestelling van het stoffelijk overschot is vast gesteld op Zaterdag a.s. te drie uur. heer C. J. J. Kooijman werd herkozen. Tot slot werd medegedeeld, dat er in totaal 509 leden staan ingeschreven. Er zijn 1700 vrije spaarders en 82 rekening couranthouders. JAARVERGADERING „GROENE KRUIS". Donderdag kwam de afd. St. Annaland van „Het Groene Kruis" in jaarvergadering bg een onder voorzitterschap van dokter H. R. M. J. van Es. Naast het voltallig bestuur waren 9 leden opgekomen. De voorzitter herdacht 't overlij den van het erelid J. N. Geluk. Uit het jaarverslag 1946 bleek dat het aantal leden met 94 is gestegen tot een totaal van 680. 206 maal werden arti kelen van het „Groene Kruis" uitgeleend. In totaal werden door de wijkzuster 1577 be zoeken afgelegd. Het tekort op de begroting van het „Groene Kruis" zal door Gemeente en Armbestuur worden gedekt. Evenals vorig jaar heeft 't W. Armbestuur zich weer bereid verklaard het tekort voor T.B.C. aan te vul len. Een maatregel om het te kort zo laag mogelijk te hou den is de verhoging van het entréegeld van 5.tot 10.—. De heer F. M. Bopgaard werd met algemene stemmen als bestuurslid herkozen. Tholen KIND TE WATER. Maandagmiddag 12 Mei jl. het kind van de fam. C. S. te Tholen bij het spelen aan de Botvest te water geraakt Ge lukkig werd dit opgemerkt door de heer W. Bout, die daarop gekleed te water sprong en het kind op het dro ge wist te brengen. Onverflauwde spanning aan staart en kop in overige districten. DISTRICT i. RJF.C.—Emma 7—0; H.D.V.S. •A.D.O. 01; E.D.O.Sparta 0—1; V.S.V.—Ajax 3—1; Feij- enoordD.W.S. 30. De nederlaag der Ajaxieden tegen de Velsenaren zal me nig Amsterdams hart geen. goed gedaan hebben. Dat niet temin toch de vlag in top kon, zal bij het vernemen van dit heugelijke nieuws misschien nog zwaardere proef aan die harten gesteld hebben. E.D.O. toch zorgde voor dit presentje door een nederlaag tegen Sparta. A.D.O. haalde de volle buit binnen. Emma komt nu achteraan hinken en zelfs een zweepslag zal hier, vrezen wij, niet meer baten. Feijen- oord leverde tegen het wat afgezakte D.W.S. nog een aar dige prestatie. Ajax Ij en. VSV RFC DWS EDO Sparta Hermes t Gooi ADO Emma 3 42—26 25 6 52—42 20 7 40—38 18 7 44—40 17 7 26—26 17 7 30—28 16 8 33—32 16 7 3640 16 17 6 4 7 27—3516 18 7 2 9 27—3116 18 5 310 37—5613 17 11 18 8 17 8 17 7 18 6 16 7 17 7 17 6 DISTRICT H. Blauw WitXerxes 21; De VolewijckersD.H.C. 41 NeptunusStormvogels 1—2; H.B.S.D.O.S. 5—1; D.F.C.— Excelsior 41. De Volewijckers duiken plotseling weer op aan de kop van het lijstje na een gemak kelijke. overwinning op de Delftenaren. Voor D.H.C. lijkt ons toch het gevaar niet zo groot meer nu Excelsior on versaagd voortging zich door een nederlaag dieper in de put te nestelen. H.B.S. kwam daardoor en door de eigen zege ook uit de slagen, ter wijl ook Stormvogels de lan taarndragers in volle een zaamheid achterliet. Blauw Wit verkleinde eigen achter stand op de kopploegen en ontnam Xerxes de mooie kans om op radicale wijze alles achter zich te laten. Volew. 1711 1 5 56—37 23 Haarlem 1811 1 6 60—4123 Xerxes 1810 2 6 55-^4 22 Blauwwit 17 9 3 5 38—3121 DFC 1810 0 8 46—35 20 Neptunus 17 8 2 7 31—2418 DOS 18 7 3 8 35—44 17 HBS 18 7 110 32—3415 Stormv. 16 6 1 9 23—3313 DHC 17 4 4 9 24—5112 Exeelsior 18 2 412 21—45 8 DISTRICT HL A.G-O.V.V.Ensch. Boys 2 1; QuickWageningen 31 Go AheadBe Quick 21 HeraclesVitesse 71; Tu- bantiaN.E.C. 01. Go Ahead en N.E.C. heb ben een benauwde middag gehad. De cijfers spreken voor zichzelf. Beide wisten echter de positie te handha ven en blijven dus de nek aan nek race in volle span ning voortzetten. Tubantia heeft wel geweldig van zich afgebeten en al mocht het niet baten, het bevestigde van deze ploeg. Nu Vitesse weer eens het keurige herstel een zware nederlaag te slik ken kreeg, bleef ook aan de staart de situatie ongewijzigd. Enschedese Boys hadden be ter gedaan met de puntjes mee te nemen, want hun po sitie mag ook nog niet volko men veilig heten. Quick le verde een goede prestatie te gen Wageningen. Go Ahead 19 13 3 3 42—22 29 NEC 1811 5 2 41—23 27 AGOW 18 6 4 6 41—30 20 Quick 18 8 2 8 32—3618 Heracles 19 5 8 6 34—27 18 Wagen.g. 19 5 8 6 30—3418 Enschedé 18 5 6 7 31—3216 Be Quick 17 5 5 7 32-^015 Ensch. B. 19 6 310 35—4015 Tubantia 18 4 5 9 263913 Vitesse 19 5 31134—5413 DISTRICT V. H.S.C.Leeuwarden 11; HeerenveenG.V.A.V. 111 AchillesVelocitas 17 SneekBe Quick 22; Em- menFrisia 11. Emmen en Frisia zullen ge lukkig geweest zijn met hun puntje, doch de ontnuchtering zal spoedig gevolgd zgn toen het frisse ontwaken van Ve locitas bekend werd. Veloci tas schijnt inderdaad wakker nodig. Sneek en Be Quick deelden ook en speelden daar mee Heerenveen zo nodig nog in de kaart. De Friezen bon nen zelf met dubbele cijfers van G.V.A.V. DISTRICT VL Emma—M.V.V. 0—2; Sitt. BoysEindhoven 01De SpechtenLimburgia 2—2; P. S.V.Maurits 11Bleijer- heideJuliana 22. En zo is toch de vlag nog in Maastricht in top gegaan, nu Sitt. Boys, dat de hele competitie door tot de laatste weken de situatie beheerste, in het zicht van de haven strandde. Dat tegen Eindho ven de leans om althans nog in een herkansing te komen, verknoeid werd, was een ver rassing nu Eindhoven vele slechte wedstrijden achter de rug had. Spechten liep een punt uit op Brabantia, terwijl Juliana zich definitief veilig stelde tegen Bleijerheide, dat zelf moet afwachten of Bra bantia uit de laatste wedstrijd nog twee punten weet te ha len, in welk geval het een beslissing kan worden. Spech ten moet dan uit de laatste wedstrijd nog winst halen om boven de 15 punten te komen. MW 2013 4 3 54—15 30 Sitt. Boys 20 12 4 4 48—29 28 PSV 2011 5 4 41—30 27 Limb. 19 9 3 7 43—37 21 Eindh. 19 6 5 8 26—2917 Maurits 20 6 5 9 34—3817 Sp.Emma 19 6 4 9 34—4516 Juliana 19 5 6 8 33—5116 Bleyerh. 20 5 510 29—4315 Spechten 19 4 6 9 37—5514 geworden te zijn en dat was Brabant. 19 5 31132—3913 Zeeuws Eerste Kamerlid. De heer J. Hommes te Heer Arendskerke heeft zijn benoemdverklaring tot lid der Eerste Kamer voor de Anti- Re v. Partij (vacature-van Asch van Wijck) aangenomen. Kanaal Gent—Terneuzen. Uit Brussel wordt gemeld, dat tgdens het jongste bezoek van de Nederlandse ministers aan Brussel in principe over eenstemming is bereikt om sa men te werken zowel voor de verbetering van het kanaal Gent-Terneuzen als voor het scheppen van een goede ver binding tussen het Julianaka- naal en het Albertkanaal, ten behoeve van het Luikse in dustriegebied. Uiteraard betreft 't hier mil- lioenen-werken, waarmee ver scheidene jaren zijn gemoeid, maar men is 't er thans over eens dat Gent zijn vergrote sluis bij Terneuzen krggt en dat Luik „de stop van Ter- nayen" die het Albertkanaal scheidt van het Julianakanaal ziet verdwijnen. Omdat de ha ven van Antwerpen door deze beide maatregelen benadeeld wordt, ,zal de Belgische re gering een aanzienlijke finan ciële bijdrage geven voor de verbetering van de sluizen te Antwerpen. Ook dat zal een millioenen-werk worden, waar mee men nog niet direct kan aanvangen. Nog sleeds de Vlake-brug. In verband met het weg nemen van de Vlakebrug heeft de consul van de A.N. W.B.' een bespreking gehad op het bureau van Wegen en Verkeer van de bond. Daarbij is gewezen op de belemme ring welke het verkeer voor Walcheren nu in de weg wordt gelegd door het ontbreken van de brug te Vlake, ook al in verband met het toe risme in het komende seizoen. Ook werd gewezen op het feit, dat grote touringcars uit Westelijk België, die Walche ren willen bereiken, niet over het veer Vlissingen Breskens kunnen komen, doch over Perkpolder—Kruinin- gen moeten komen en dus ook van de omlegging van de weg in Beveland gebruik moeten maken. Z.i. zullen ongelukken niet kunnen uit blijven. De directeur van gemeld bureau heeft deze zaak in middels ter sprake gebracht bij de bevoegde instantie en aangedrongen op directe ver betering, hetzij door het leg gen van een pontonbrug in het kanaal of een grote over- zetpont. Moderne organisatie van het bouwwezen. Vanwege het Streekbureau Walcheren wordt op Donder dag 22 Mei in de grote zaal van „De Vergenoeging" te Middelburg door de heer ir. Hulsthof Pol te Hengelo een lezing gehouden over moderne organisatie van het bouwwe zen. Corrnissas der Koningin sezoot Bruinisse. DeComrssarls der Konin gin n de trovincie Zeeland bracit, verjzeld van de grif fier m het ollege van Gede- puterde Sten van Zeeland, Maaidagmiiag een bezoek aan Bruinis. H:t gezelhap bezocht het corrolex nowoningen en do nieuvbouw nam verschillen de iiporen v. de verwoesting in Dgenschtv. Ook werd de maquette vj het wederop bouw- en ureidingsplan be zichtigd. Zierikzee COLLEGE .N GEDEPU- TEERDENP BEZOEK. De Commids der Konin gin in de proeie Zeeland en de leden van gedeputeerden brachten Maag een bezoek aan de gemee Zierikzee. In het gemeentes werd gecon fereerd met In W. van Zie rikzee. Besproken -d het herstel der kademu, waarvan de toestand zeer cht is. Op de begroting var944 was een bedrag uitgetken voor her stel en daarn werd tevens een zeven jaolan ingeleid, dat niet uitgerd kon wor den. Voor heil metselwerk is direct 700- nodig en bij de Engelse ki wordt een nieuwe betonrr nodig ge acht. Feitelijk verbetering van de geheleetbeschoeiing der havenmurciodig, waar van de kosteip 150.000 worden geraar Ter sprake lm daarna de verbetering vjde schoolge bouwen. Voor:hool A is 25.000.emor school B 60.000.nodmaar een be tere oplossing i zijn afbre ken van schoö en nieuw bouw, waarvoö ton nodig zou zijn. Voor het ren van een goede rioleringindertijd een project opgemt Een ring- riool met persing naar de Schelde zal 90.kosten. Het college i gedeputeer den heeft de >estand ter plaatse grondipgenomen. Besproken d tenslotte nog de reorgatie van de reinigingsdiensl de toestand van de slacht).tsen in de Hem. Het college vok per m.s. Irene naar Zij] en verder naar Bruinisse. Op de heenrhad het col lege de Val aadaan. MERRIE FRING. Woensdag 14i had p het havenplein te erikzee de rijksstamboekring voor merriës plaats. HOOGW//R TE ZIEREE. 17 Mei 1.19 12.53 n.m. Hoogwater te Riisse 15 min. later dan te 2kzee. Laag- water Zierikze>.50 uur na hoogwater. De heer W. Wesdorp te Stavenisse slae een dezer dagen, te Bredoor het ad ministratief exm Land. en Tuinbouw. Oostburg Dorpsvergadering. NIEUW AFDELINGS BESTUUR. De afdeling Oostburg van de vereniging West Zeeuwsch- Vlaanderen kwam Dinsdag avond in het Ledeltheater in algemene vergadering bijeen, onder leiding van de heer B. Bols. Mede aan wezig was de voorzitter van het hoofdbestuur, de heer A. Hoolhorst. De aanleiding tot deze ver gadering was in de eerste plaats het feit dat het ge hele bestuur, behalve de heer Bols, had bedankt, zodat een nieuw bestuur moest worden gekozen. De heer Bols wees er op dat de afdeling zeer zwak heeft gestaan door gebrek aan samenwerking, doch dit nu ge lukkig is veranderd, hetgeen van belang ls, gezien de grote problemen die er nog zgn. De voorzitter gaf vervol gens een uiteenzetting hoe de vereniging bestaat en wat het hoofddoel is. Sprekende over de huis- raadschade, merkte spr. op, dat hg in een vergadering te Biervliet een verwijt heeft gemaakt aan het bureau ver zorging oorlogsslachtoffers. Achteraf is echter gebleken dat de schuld vermoedelijk ergens anders ligt. Het re sultaat is echter geweest, dat met de uitgave van voor schotboekjes, waarmede men in Januari j.l. weer was be gonnen, gestopt is geworden. De schade enquête-commis- a heeft momenteel het voorschrift, de helft als voor schot uit te keren. Dit kweekt echter verzet, temeer daar er reeds volledige scha- deboekjes zijn uitgegeven. Het is echter een gevolg van het feit, dat er is ont dekt dat er met de opgave van de schade geknoeid is. De heer Hoolhorst merkte op, dat we oppervlakkig ge noegen nemen met het scha- deboekje, doch dat we over het tekort zullen gaan twis ten, omdat wij alleen genoe gen zullen nemen met ver goeding volgens vervangings waarde. Wat betreft de bouw van woningwetwoningen op grond van eigenaars, adviseerde spr., deze te nemen, omdat men dan al vast iets heeft. Daarna moet men verder werken om zijecht te krij gen. De heer 1 behandelde vervolgens m de kwestie van de bedrijtrusting en -voorraden, gaaanwijzingen hoe te handele spoorde aan tot eerlijkheidj de opgave en medewerkiraan de amb tenaren die larvoor zijn aangesteld, dat volgens spr. deze vaniede wil zijn. Ir. van Criingen sprak vervolgens ovde bouw van de woningwebiingen in de Walstraat, Wstraat en de Oudestad, tejl de heer Bols tenslotteig behandelde de kwestie vs de inbeslag genomen grom voor de bouw van novoningen enz. De druk bchte vergade ring koos tentte een nieuw bestuur als gt: de heren ir. I. v. Criingen, voorz.; R. Sondag, si; C.Hendriks, penningmeest en verder de heren D. teijn, B. Bols, W. Catsmana J. Verhage. IJzendijke aanbieding. Namens deeer P. v. Land schoot alhi< werd door de architect Lde Bruyne uit Terneuzen aoesteed het her bouwen van a woonhuis met schuurtje a de Provinciale weg No. B cA. te IJzendijke. Ingeshcreververd door fa. de Maeyer te Kuitaart voor 31.800; f de Wilde, Zuid- zande voor 32.800. De gun ning werd agehouden. Tribunal Zierikzee. UITSPRAKEN. W. Keuri St. Annaland, 21/? jaar iurnering, tot 8 Nov. 1947, met verbeurdver klaring vaivermogen tot een bedrag van' 4000. een radio toestel en ntzetting uit de rechten. J. Quistj* St. Annaland, 5 jaar lntern-in g, van 8 Mei 1945 tot 8 fei 1950, verbeurd verklaring an radiotoestel en pistool met8 patronen en ont. zetting uit le rechten. J. J. Arpt te Oud-Vosse- meer werdveroordeeld tot in ternering ;elijk aan de tijd reedg in bewaring doorge bracht er ontzetting uit de rechten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 8