PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Herverkaveling van Walcheren Terugkeer uit Indië Grote beslissingen op komst? RKTVV op de laatste p'aats Sanering beslisi noodzakelijk De Pasoendan-beweging v.. 190e Jaargang- No, 112 Uitgave van de Pitna Provinciale Zeeuwsche Courant. Mitfelburg. Drukkeri) Firma F. vj> de Veile Jr., Vlissingen. Dit blad verschijnt daglijka. behalve op Zon- en Algemeen Cbrlielijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN VRIJDAG 16 MEI 1947 ABONNEMENTSPRIJS i 25 cent pee week1 3.20 per kwartaalfranco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per adver tentie f 2.—. Bureaus gevestigd te Vlsslngea t Valstraat 58-60. telefooo 10 (2 Lijnen) Middelburg! Londensche Kaai 29. telefoon 2077 en 2924] Goes r Torfkade 15. telefoon 2475 Oostburg i Gratamastxaat 3. telefoon 102: Terneuren Broowerqstra-t 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg^ HERVERKAYEUNG. Een probleem, dat geruime tijd in de lucht heeft gehan gen, is voor Zeeland eensklaps actueel geworden, nn het ont- werp-Herverkavelingswet Wal cheren de Tweede Kamer heeft bereikt. De tekst van het wetsont werp hebben wü op dit ogen blik nog niet tot onze beschik, king, wel echte/ de memorie van toelichting, die de bedoe ling der regeriig nader ver klaart. Na lezing van dezelve moet ons uit de pen, dat dit wets ontwerp voor Walcheren zeer g^ote consequenties inhoudt en dat aan de overheid bevoegd heden worden toegekend, zó- vèrstrekkend als wij ons niet herinneren, dat ooit in norma le tijd het geval is geweest. Een en ander vervult ons met ernstige zorg. Er moet ten behoeve van de bewoners van Walcheren, die na de hei-verkaveling hier geen bestaan meer zullen vinden in land- of tuinbouw, elders een gebied van niet minder dan 3000 H.A. beschikbaar komen. Dat is geen kleinigheid en men had mogen verwachten, dat de regering: in dit wets ontwerp positieve mededelin gen zou doen over de plaats, waar de Walcherse boeren en tuinders zich in de toekomst kunnen vestigen. Bovendien zou men mogen aannemen, dat degenen, die Walcheren moe ten verlaten, tiders grond in EIGENDOM jouden ontvan gen, zoals zij op Walcheren grond in eigendom hebben. De Memorie van Toelichting toont echter a»n, dat de rege ring géén maatregelen heeft genomen om deze moeilijkheid op te lossen. Zij „denkt" aan de Noord- Oost Polder als vestigingsge- bied. In welk tempo die ves tiging zal kunnen geschieden „weet men nag niet" in Den Haag. Er zjjn namelijk nog geen huizen en gebouwen. Wanneer die «r komen is niet bekend. Boveidien moet re kening wordcfl gehouden met de mensen, d3f reeds m de Noord-Oost Palder werken. Merkwaardig is ook, dat vol gens dit wetsontwerp de Her- verkavelingseoinmissie de be voegdheid krjjgt om te bepa len, wie Wal dieren moet ver laten. Deze bevoegdheid Is zó omschreven, «lit reeds thans dnideljik is, dat alleen de wel- gestelden zulln mogen blijven en dat allereftst de minder vermogenden een schadeloos stelling kriigea en GROND IN PACHT eldera in het Jand. Er is hier «en mogelijkheid opengelaten voor grote wille keur en wie lïch even herin nert, welke staaltjes van over- heidswiljekenrer na de bevrij ding te signalen zijn geweest, vraagt zich net bezorgdheid af, of het wel democratisch is aan een COMMISSIE het recht te #ven naar eigen inzicht te bcissen over have en goed vin Nederlandse staatsburgers. De vraag stollen is haar be antwoorden. Dit bezwaar weegt des te sterker, omdatwel ten aanzien van alle rechts- en doelmatig heids!* west les beroep kan wor den aangetekend, niaarher stel en herverkaveling niet op de afloop van «leze rechtsgedin gen wachten, doch doorgaan, alsof er van bezwaar bij de belanghebbenden geen sprake is! Door deze „mogelijkheid van beroep" te scheppen, is vol gens de regering „gewaar borgd''. dat met ieders belan gen rekening wordt gehouden! Wij kunnen uit de memorie van toelichting niet anders le zen. dan dat wie van mening verschilt met de herverkave- lingscommissle het pleit al bij voorbaat verloren heeft. Waar menige Zeemv met overheidsbcsHssingen en scha- devergoedingsregelingen de laatste jaren helaas slechte er varingen heeft, kunnen wij voor dit wetsontwerp weinig bewondering hebben. Niet weg tp redeneren valt, dat een aantal bewoners van Walcheren uit Zeeland zal moeten vertrekken en dat de regering wel van oordeel is, dat er' voor deze mensen voor zieningen getroffen moeten worden, doch simpelweg nage laten heeft, hen ook maar eni ge zekerheid te geven. Het laatste woord zal over dit wetsontwerp wel niet ge sproken zijn! Met zorg, om niet te zeggen angst, zal menige belangheb bende nabije toekomst zien naderen. Hollandse nieuwe De eerste Katwijlcer vis ser wordt vandaag in de ha ven van Katwijk verwacht. Nog even geduld dus en het „zeebanket" zal het gehemel te der Nederlanders strelen. Ook in Vlaardingen wordt reeds haring verwacht. De politie te Bome doet nasporingen betreffende een geheimzinnige grijze auto, die in de stad fasclsti^Si propa gandamateriaal verspreid. Een aantal boeren en tuinders zal vrijwillig of gedwongen naar de N.O.-PoIder moeten trekken. Wetsontwerp bij de Tweede Kamer ingediend. Bij de Tweede Kamer is ingediend een ontwerp- Herverkavelingswet Wal cheren. Aan de memorie van toelichting is het vol gende ontleend. Het herstel van Walcheren is met kracht ter hand geno men, Tegenover de bewoners van dit eiland, dat in verband met zijn strategische sleutel positie een zo groot offer in het belang van de bevrijding van ons land en van de gehele geallieerde oorlogvoering heeft moeten brengen, acht de rege ring zich verplicht alles in het werk te stellen, ten einde het herstel zo spoedig en zo vol ledig mogelijk te doen geschie den. Nu het herstel van de dijken in zoverre voltooid is, dat de kostbare cultuurgrond aan de zee is ontworsteld, zal aan dacht moeten worden besteed aan het herstel van die grond en van de landbouwbedrijven en zal de uitvoering daarvan onverwijld ter hand moeten worden genomen. Onder herstel van de land bouwbedrijven wensen de mi nisters van landbouw, visserij en voedselvoorziening, van ver keer en waterstaat en van jus titie evenwel niet te verstaan het herstel van de toestand, zoals deze voor het uitbreken van de oorlog was. Daarmede zou, zo menen zijn, noch het belang van Walcheren, noch het landsbelang gediend zijn. Integendeel: Onder „herstel" wensen zij ten deze te ver staan: het in het leven roepen van economisch verantwoorde bedrijven. In de eerste plaats is daartoe nodig een nieuwe verkaveling van de grond. SANERING NODIG. Doch er Is meer. Reeds vóór de oorlog was de agrarische toestand op Walcheren niet gezond. De sterke agrarische be volkingsdruk immers had op dit eiland gelèid tot een versnippering van land- en tuinbouwbedrij ven, welke een doelmatige en lonende exploitatie in de weg stond en welke 'n sociaal en economisch blij vend ongezonde toestand had geschapen. Behalve een nieuwe ver kaveling achten de minis ters ook een sanering dringend gewenst. Daar alle bomen- en plan tengroei in het geïnundeerde gedeelte van Walcheren ge dood is, zal dus herbeplanting van bomen en struiken op grote schaal moeten geschie den. Herstel van wegen is voorts niet verantwoord, wanneer niet tegelijkertijd de tracé's verbeterd worden. Veel boch ten moeten worden afgesne den: enkele nieuwe wegen, waaronder de rijksweg Vlis- singen-Nieuwland, moeten worden aangelegd. Met uit breidingsplannen ten behoeve van de woningbouw, met plan nen voor de aanleg van havens en vliegvelden zal bij de res tauratie rekening gehouden moeten worden. De ministers achten het daarom noodzakelijk de restau ratie en de sanering in één verband uit te voeren. Het aantal bedreven op Walcheren is onder de huidige omstan digheden te groot en moet worden verminderd. De bepa lingen van de bestaande ruil- verkavelingswet zijn voor de bereiking van dit doel ten enenmale ontoereikend. In het ontwerp is dan ook, behalve in de nieuwe verkave ling, welke hier herverkaveling wordt genoemd, tevens in de mogelijkheid van sanering voorzien. De naam „herverka veling" is hier gekozen, omdat door de tegelijkertijd door te voeren sanering, van zuivere „ruil"-verkaveling niet wel meer kan worden gesproken. NAAR DE N.O.-POLDER. Wat de sanering betreft, het is de bedoeling, dat het tekort aan cultuurland op Walcheren wordt gecompenseerd door be schikbaarstelling va* land in pacht elders in ons I^nd. In de eerste plaats is daarbij gedacht aan de N.O.-polder, hoewel ook andere delen van ons land daarvoor in aanmerking kun nen komen. Uit een ingesteld onderzoek is gebleken, dat voor sanering van het bodemgebruik op Wal cheren en ter compensatie van de oppervlakten, die blijvend verloren zijn gegaan of voor andere dan agrarische doelein den moeten worden aangewend, een oppervlakte van ongeveer 3000 hectaren elders ter be schikking zal moeten worden gesteld. In welk tempo dit in de N. O.-polder zal kunnen geschie den, hangt af van de mogelijk heid in die polder gebouwen te stichten. Veel hangt hier af van de materialenpositie. Ook moet rekening worden gehou den met de aanspraken van hen, die reeds als bedrijfslei der of in andere functie in de ze polder werkzaam zijn. Er zal echter naar worden ge streefd te doen hetgeen moge lijk is om voor de Walcherse boeren binnen redelijke t\jd be huisd land beschikbaar te stel len. Zij, die dit wensen, zullen veelal voordien reeds onmisbare ervaring kunnen opdoen om trent het landbouwbedrijf in de polder en de toestanden, waaronder ter plaatse zal moe ten worden gewerkt. VRIJWILLIG? De ministers zjjn van me ning, dat vele boeren en tuin ders uit Walcheren gebruik zullen maken van de gelegen heid, hun bij deze wet geb«>den, om zich elders te vestigen en zich een goed bestaan te ver zekeren. Mocht h*t aantal vrij willigers niet voldoende zijn, dan voorziet het ontwerp in de mogelijkheid om grondgebrui kers desnoods voor verplaat sing naar elders in aanmer king te brengen. Ingewijden hebben evenwel de, overtuiging, dat van deze mogelijkheid niet of slechts bü hoge uitzondering gebruik zal behoeven te worden gemaakt. (Zie vervolg in tweede blad) Generaal Kruis over de demobilisatie van straks af te lossen troepen. In Indië 109.000 man onder de wapenen. Op een persconferentie heeft generaal Kruis Woensdag ge zegd, dat de beide divisies van de Koninklijke Landmacht, te zamen met de oorlogsvrijwilli gers en andere eenheden van Koninklijke Landmacht, on geveer 67 duizerïd man bedra gen Een divisie telt rond 18 duizend man. Het K.N.I.L. heeft momenteel 31 duizend man onder de wapenen. Bij demobilisatie wordt in principe per bataljon afge zwaaid. De klachten, die de ge neraal op zijn inspectietochten heeft aangehoord, betreffen voornamelijk de voeding en re creatie. Op Sumatra waren er enkele klachten over de ver zending der post. Normaal komt de post uit Nederland in 10 12 dagen over. „Indien de demobilisatie en de terugkeer in de burger maatschappij goed georgani seerd wordt en het Nederland se volk niet vergeet, wat deze militairen van de Koninklijke Landmacht voor Nederland de_ den, dan ben ik overtuigd, dat deze troepen na hun terugkeer in Nederland de „backbone" van het Nederlandse volk zul len zijn," aldus generaal Kruis. De wijze, waarop de Neder landse soldaten, onder zulke vreemde- en moeilijke omstan digheden dienst dóen, noemde de generaal „verbazingwek kend". Wat de demobilisatie betreft, zelde generaal Kruis tenslotte, dat. wanneer de troepen in Ne derland aankomen, zij recht streeks van de boot naar huis zullen worden gezonden. Na enkele weken komen zij nog voor enige dagen in demobili satiecentra terug, waarna ze definitief afzwaaien. De de mobilisatie kan beginnen als de tweede divisie over is. Prinses Juliana bij het Leger des Heils. HERDENKING VAN HET 60- JARIG BESTAAN IN NEDERLAND. H.K.II. Prinses Juliana heeft Donderdagmorgen in de Apol- lo-hal te Amsterdam de bij eenkomst ter herdenking van het 60-jarig bestaan van het Leger des Heils in Nederland bjjgewoond. Tijdens deze bijeenkomst voerden o.m. de chef staf van het Leger des Heils uit Lon den, commissioner John Allan, het woord. Mr. A. J. A. A. baron van Heemstra, voorzitter van het erecomité, reikte namens H.M. de Koningin aan de chef van de staf en mevrouw commis sioner John Allan, resp. de on derscheidingen van officier en ridder in de orde van Oranje Nassau uit als waardering voor het vele reliefwerk dat zij tijdens hun verblijf in de Ver. Staten in het Amerikaanse Le ger des Heils voor Nederland hebben verricht. Ook de Ne derlandse commandant van het Leger des Heils, Charles H. Durman, werd benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Het wereldgebeuren Bevin voor de a.sJ conferentie te Londen. Vier mogendhedenverdrag zal beslissend zijn. Het Engelse Lagerhuis heeft de Britse buitenlandse politiek weer eens doorgepraat en mi nister Bevin heeft gelegen heid gehad die politiek toe te lichten. Hij heeft daarbij enige belangrijke opmerkingen ge maakt. DP belangrijkste is wel, dat naar zijn mening de vol gende conferentie van de vier grote mogendheden een beslis send karakter zal hebben voor het verdere verloop der we reldgebeurtenissen. Hii wilde voor die conferen tie een sfeer scheppen, welke zou lelden tot aanvaarding van de Amerikaanse plannen voor een viermogendheden- verdra^. Het is, aldus Bevin. een on- Heeft geen revolutionnair oogmerk. Bestuur door Dr. H. van Mook ontvangen- Woensdagavond is te Bata via een officieel communiqué uitgegeven over de Pasoe.n- danbe weging: „Heden heeft de luitenant gouverneur-generaal, dr. H. van Mook, het hoofdbestuur van de „Partai Ra'jat Pasoen- dan" (Soendanese volkspar tij) in audiëntie ontvangen. Het hoofdbestuur had deze audiëntie aangevraagd met het doel om aan de regering „Willem Barendsz" komt Woensdag thuis. Naar wij vernemen wordt de Willem Barendsz in de na middag van Woensdag 21 Mei a.s. in de haven van Amster dam verwacht. Hilversum vindt een nieuwe belasting uit. Het gemeentebestuur van Hilversum voert met ingang van morgen een nieuwe belasting in^en wel op het stallen van rijwielen. De rijwielbe waarders zijn thans ver plicht controle-kaartjes van de gemeente te ge bruiken en voor elk ge stald rgwiel twee cent aan de gemeente af te staan. Zij mogen zelf vijf cent rekenen en niet aandringen op het geven van fooien. Lag der gelijke spelen. Ie KLASSE. R.K.T.V.V.V.V.V. 11; N.O. A.DDe Baronie D.N.L. 1 1; B.V.V.Helmondia 43: N.A.C.Vlissingen 20. Nu De Baronie D.N.L. ge lijk speelde tegen N.O A.D was er, hoe R.K.T.V.V. her ook opknapte tegen V.V.V., voor de Tilburgers geen kans meer de dans te ontspringen. Zij moesten beslist winnen en Baronie verliezen om nog tot een beslissingswedstrijd te kunnen komen. Voor Helmon dia, dat tegen de kampioenen net met 43 verloor, een bui tenkansje, omdat zij met hun puntenaantal ook nog aan die zware kamp hadden moeten meedoen. N.A.C. nam voor het in Vlissingen verloren punt éen bescheiden revanche op de Vlissingers. BW NOAD Willem II Longa NAC VVV Helmond Vliss. De„ Bar. Helm.dia RKTW 20 16 20 12 20 13 20 7 18 9 20 7 19 6 20 5 20 5 19 4 20 4 2 2 49—16 34 5 3 42—28 29 2 5 46—22 28 7 6 41—31 21 2 7 45—3120 4 9 42—4118 3 10 31—45 15 5 10 27—49 15 3 12 24—57 13 4 11 23—36 12 3 13 29—44 11 2e KLASSE A. R.B.C.Middelburg 55; DoskoBreskens 61; De ZeeuwenBiervliet 11; Goes—Hero 1—1. De doelpuntenmachine heeft in Roosendaal op volle toeren gewerkt en ook in Bergen op Zoom was dit het geval, al leen werd daar niet zo broe derlijk gedeeld en kreeg Bres kens er stevig van langs. De Zeeuwen en Biervliet deden het heel wat meer bescheiden en in Goes verging het beide ploegen al evenzo. Van De Zeeuwen, zowel als van Goes valt dit resultaat tegen. 2e KLASSE A. TSC Goes Dosko Alliance 2217 4 2113 5 20 14 1 2111 5 De Zeeuw. 19 12 Middelb. RBC Internos Breskens Hero Tern. Biervliet 21 7 22 8 20 4 20 6 21 4 20 4 21 1 1 90—30 38 3 59—33 31 5 80—47 29 5 54—30 27 5 49—36 26 8 4041 20 11 58—61 19 9 34—50 15 11 37—58 15 11 51—74 14 14 42—57 10 18 25—102 4 3e KLASSE E. ZierikzeeBurgh 22; E.M. M.R.C.S. 37; Zeelandia Odio 34; SteenbergenM.O. C. 0—3; YersekeR.K.F.C. 3—1. De beide Schouwense ploe gen hebben in hun afgelegen gebied broederlijk gedeeld en daarmee is Burgh wel het meeste gebaat. R.C.S. heeft het gelijke spel van Zondag niet kunnen verkroppen en E.M.M. in eigen huis een zwa re nederlaag toegebracht Zeelandia zag een 31 voor sprong in een 34 nederlaag omgezet en daarmee ging de kleine kans om nog mee te praten voor het kampioen schap, practisch verloren. M. O.C., dat het tenslotte met Odio zal moeten uitvechten, kwam met een prijs uit de bus in Steenbergen. Yerseke maakt door de verdienstelijke overwinning op R.K.F.C. een flinke sprong omhoog. RCS ODIO MOC Zeelandia Zierikzee Steenb. Burgh Yerseke Robur EMM RKFC 19 14 17 14 17 13 15 10 16 6 19 6 19 6 14 4 17 4 15 2 17 2 2 3 58—24 30 1 2 77—25 29 3 174—25 29 1 4 45—24 21 3 7 27—3215 2 11 31—47 14 2 10 26—53 10 1 9 33—50 9 112 32—56 9 4 919—57 8 41122—51 8 3e KLASSE F. HoofdplaatHulst 22; Steen Schoondijke, Sch. n.o.g. Corn BoysAardenburg 60; IJzendijkeOostburg 31 SluiskilHontenisse 32. Hoofdplaat heeft aan Hulst dus toch nog de handen vol gekregen. Voor de tweede maal liet Schoondijke verstek gaan, wat hun, gezien hun po sitie op de ranglijst, nogal kwaad doet. Corn Boys maak te het tegen Aardenburg weer bont en heeft dit seizoen een behoorlijke rol gespeeld. IJzendijke is volledig in her stel en het resultaat tegen het goed spelende Oostburg was prima. Sluiskil kon Hontenis se, dat altijd een zware te genstander is, net aan. 18 9 3 6 47—49 21 19 8 5 6 48—44 21 6 9 63—64 20 4 9 40—4918 0 16 44—72 10 216 36—85 8 Clinge 2114 4 3 58—27 32 Axel 2015 0 5 74—26 30 Steen 2013 3 4 55—34 29 C. Boys 21 9 6 6 66—42 24 Oostburg 19 9 5 5 5543 23 Hoofdpl. -- - Sluiskil Honten. 22 7 Hulst 20 7 Ijzend. 21 5 Aardenb. 21 3 Schoond. 20 3 0 17 24—75 *4 twee winstpunten in min dering wegens niet opkomen. RES. 2e KLASSE E. Vlissingen II—Terneuzen II 1—1; R-C.s. n—Goes n 2—0: Middelburg IIDe Zeeuwen II 44; Steenbergen IIDos ko F! 23; Breskens IIM.O. C. H 3—6. De Dosko-reserves werden in Steenbergen kampioen. Het resultaat van Goes n tegen R.C.S. II was verre van mooi en het ploeg je uit Souburg behaalde weer eens een van zijn opmerkelijke resultaten. Middelburg II deed tegen De Zeeuwen II goed werk en loopt langzaam maar zeker uit op de Breskens-reserves. Terneuzen II pleegt weinig constant te spelen en moest nu weer een punt in Vlissin gen laten. De Breskens-reser ves kwamen er weer eens niet aan te pas. Dosko II 17 15 1 1 66—27 31 Tern. II 1710 2 5 39—25 22 1510 1 4 44—18 21 18 8 2 8 38—3718 14 5 Goes II MOC II RCS H Vliss. H Steenb. II 14' 6 De Z. II 15 5 Midd. II 15 2 3 10 1951 7 Bresk. n 14 0 11316—58 1 5 23—23 14 15 6 2 7 30—2914 1 7 33—34 13 3 7 30—3613 het streven van de partij na der uiteen te zetten. Tijdens de bespreking kwam vast te staan, dat de doelstellingen van deze partij uitsluitend erop gericht zijn de politieke organisatie van het Soenda nese volk op vreedzame wijze te bevorderen en langs deze weg te komen tot een eigen Soendanees staatkundig ge heel binnen de verenigde staten van Indonesië. Of schoon de vorm, waarin op de bekende massavergadering te Bandoeng de hierop betrek king hebbende uitspraken zijn gegoten, de indruk moest wek ken van een. revolutionnaire bedoeling, is thans gebleken, dat de Partai Ra'jat Pasoen- dan niet meer bedoeld had dan het openbaar maken van een programma en het tot uitdrukking brengen van een geheel van wensen. De Ne derlands-Indische regering heeft met belangstelling van deze wensen kennis genomen. Zij heeft de verzekering ge geven, dat een vreedzame be weging als de Partai Ra'jat Pasoendan uit de aard der zaak vrij is om, met inacht neming der democratische be ginselen, zich te organiseren en te ontwikkelen. De artikelen drie en vier van de overeenkomst van Linggadjati gelden evenzeer voor het Soendanese volk, zodat ook aan dit volk de ge legenheid kan worden gebo den om te beslissen of het van de in genoemde artikelen neergelegde mogelijkheid al dan niet gebruik zal maken. Daar het verschillende malen gebleken is, dat pogingen werden gedaan om tegen deze beweging te ageren met inti midatie en terreur, heeft de luitenant gouverneur-generaal de verzekering gegeven, dat de Ned. Indische regering zal doen wat in haar vermogen ligt om haar leden en mede standers tegen een dergelijk optreden te beschermen." S.S.-er ontsnapte voor de tiende maal. De Helmondse SS'er van der Boogaart, die ln September '44 in het gevangenkamp Vught was opgesloten, is ontvlucht. Dit ls reeds de tiende keer dat deze politieke delinquent er in slaagde te ontsnappen. Auto refed te water. DREE PERSOXEX VERDRONKEN. Woensdag heeft nabij Mep- pel een ernstig ongeval plaats gehad, waarbij 3 personen om het leven kwamen. Een luxe-auto met 4 inzit- tenden reed door het springen van een achterband met grote snelheid in de Drentse Hoofd vaart. Toen omwonenden na enige minuten te hulp kwa men, bleken 3 der inzittenden reeds verdronken te zijn. Het waren de 75-jarige bestuurder G. Zuurman en zjjn 55-jarige echtgenote en de 40-jarige J. W. de Boer, allen uit Bor- gercompagnie. De vrouw van de heer de Boer wist zich door het portier te redden. Philips naar Duitsland. Naar aanleiding van berich ten omtrent fabricageplannen van de N.V. Philips in Aken werd medegedeeld, dat produc tie van bepaalde artikelen in de loop van 1947 aldaar en el ders in West-Duitsland tege moet gezien kan worden. gelukkige omstandigheid, dat de Sowjet-Unie met dit voor stel nog niet accoord kon gaan, want het is van vitaal belang voor alle Westelijke mogendheden. De conferentie van Londen, zoo zeide hij, zal waarschijnlijk de belangrijkste in de wereldgeschiedenis wor den. Bevin bleef uiterst vaag over de besprekingen, die te Moskou werden gehouden om tot herziening van het Engels- Ruseische verdrag te komen. Met Stalin zou afgesproken zijn „dat wij er mee zouden, opschieten". Bevin zeide het niet, maar het was wei duide lijk dat dit verdrag minder be langrijk wordt geacht dan het viermogendhedenpact van - de Amerikanen Frankrijk kreeg het vermaan te horen, dat zijn regeringen niet in een positie moesten ge raken als voor de jongste oor log in dat land gebruikelijk was. Opnieuw weigerde Bevin het Russische denkbeeld van her stelbetalingen uit de lopende Duitse productie omdat dit Russische verlangen zou re sulteren in betalingen ten las te van Engelse en Amerikaan. se belangen in de Duitse zónes. Bevin wenschte een herstel betalingsplan, waarbij Duits land betaalt zonder deze be taling af te wentelen op En geland en zijn bondgenoten. Dit plan zal slechts een ge meenschappelijk beheer voor. het Roergebied kunnen inslui ten als daaraan de economi sche eenheid van Duitsland wordt gekoppeld. Tenslotte liet Bevin zich welwillend uit over de terri toriale eisen van Polen. Frank rijk, Nederland. België. Lu xemburg en Tsjecho Slowakije. Over de vrede met Oosten rijk kan eerst beslist worden ais vaststaat wat gebeurt met de Duitse activa in dat land, want Oostenrijk mag niet eco nomisch overheerst worden door een ander land. Totzover de openbare uitla tingen van Bevin. Hij heeft gisteren ook zeer belangrijke besprekingen gevoerd over de Britse politiek in Duitsland zelf, waarvoor verscheidene edviseurs uit Duitsland waren overgekomen. De besprekingen gingen over cl*» voedselcrisis in Duitsland en over de toekom stige samensmelting van de Engelse en Amerikaanse zó nes. Bevin verwacht, dat de komende driP maanden voor de Duitse voedselvoorziening nog uiterst moeilijk zullen blij- U.S.A. helpt Duitsland. In Amerika is bekend ge maakt, dat deze maand nog 400.000 ton graan naar Duits land zal worden gezonden. Voor de maanden Juni en Juli wordt op gelijke hoeveelheden gerekend. Volgende week zal reeds 150.000 ton verscheept worden. Schepen, die reeds on derweg zijn naar Europa, wor den naar Hamburg en Bremen gedirigeerd. Gebouw barstte als een bom. In een filmmagazijn te Rome is Woensdagavond brand ont staan in een vertrek, waarin oude films worden opgeborgen. Het vuur tastte zeer snel om zich heen en ten slotte is het gehele gebouw, dat vijf verdie pingen telt, als een bom uit elkaar gebarsten. Tot Donder dagmorgen waren er reeds 23 lijken geborgen. 20 gewonden moesten naar ziekenhuizen worden vervoerd. Onder de slachtoffers bevonden zich ver schillende Engelsen, die in dienst staan van Britse film maatschappijen. Het blussings- werk werd bemoeilijkt doordat er in de naaste omgeving on voldoende water beschikbaar was. Palestina-commissie werd benoemd. De algemene vergadering der V.N. heeft Donderdag avond met veertig stemmen bü dertien onthiudingen, de samen stelling van de commissie van onderzoek inzake Palestina goedgekeurd. Z\j keurde tevens de bevoegdheden, welke aan de commissie worden gegeven, met 45 tegen zeven by één onthouding goed. Nederland heeft zitting in deze commis sie. De speciale algemene ver gadering der V.N. over het Palestijnse probleem, die 13 dagen hyeen is geweest, is Donderdag formeel gesloten. In de Sorbonne te Parijs vond een Bergson-herdenking plaat?, welke door minister dr, J. J. Gielen is bijgewoond.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 7