MOSCOOp Lenteparade Taizan's verborgen schat TRIO TAX Het recht ran de sterkste IncidentopPiccadilly l&ttfUr-Shampoott IDIUV UJDLDEM METfnuySELMR StffpWsMAPSST .CHEERIO/" Met grote blijdschap geven wij kennis van de gehoorte van ons Dochtertje en Zusje WTLHELMINA LEUNT JE W. DE POTTER P. DE POTTERSCHOUT JAN en PIET Koudekerke. 13 Mei 1947. Het huwelijk van A. C. SLOUGH en B. A. P. BRAAT zal plaats hebben heden, Vrij dag 16 Mei, des namiddags om 3 uur. Gelegenheid tot feliciteren van 56 uur, Café „Carlton", Walstraat 50, Vlissingen. Vlissingen, Scheldestraat 34. Harpenden (England), Mase field road 33. Toekomstig adres: Masefield road 33, Harpenden, England. Inplaats van kaarten. PIETER JACOB KRIJGER en PIETERNELLA AARNOUTSE geven kennis van hun voorge nomen huwelijk, waarvan le voltrekking D.V. zal plaats vinden op 4 Juni a.s., des namiddags 1.30 uur. Kerkelijke inzegening 2 uur in de Kerk der Ger. Gem., Segeerstraat, door de Wei eerw. Heer Ds. Stuijvenberg Gelegenheid tot feliciteren van 4.305.30 uur, in de Bo- gardzaaL Middelburg, Mei 1947. Noordstraat 27. Noordweg 127. Toekomstig adres: Segeerssingel 3, Middelburg. H. C. BAARENS en ALI VAN AALST hebben de eer kennis te ge ven van hun voornemen om in het huwelijk te treden. De voltrekking zal plaats hebben op Donderdag 5 Juni a.s^des namiddags 1.45 uur. Kerkelijke bevestiging in de Engelse Kerk te Middel burg door de WelEerw. Heer Ds. F. Don om 2.15 uur. Kruiningen, Markt 9. Middelburg, Seisdam 38. 14 Mei 1947. Toekomstig adres: Markt 9, Kruiningen. j A.s. Zaterdag 17 Mei hopen onze geliefde Ouders V. VAN HOUTE C. W. VAN HOUTE— SCHROEKS, hun 25-jarige echtvereni- ging te herdenken. Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is de wens van hun dank- bare Kinderen. P. J. VAN HOUTE. Z. A VAN HOUTE— GORJAINOWA. RAYA. Gelegenheid tot felicite- ren a.s. Zondagmiddag 18 J Mei na 2 uur. Breskens, Mei 1947. ij: Op Maandag 19 Mei hopen onze geliefde Zwa- ger en Zuster P. POLDERMAN jj! gjl W. POLDERMAN— DE BREE, de dag te herdenken, dat ze 25 jaar in de echt zijn verbonden. ;jc Hun dankbare familie, DE BREE. Koudekerke, Mei 1947. Receptie van 34 uur, in café „Centraal" te Koudekerke. Soldaat A. de Ridder felici teert hierbij vanuit het verre Indlë zijn Vader BL. DE RIDDER Lionstraat B 27, Arnemuiden, die heden zijn 45ste verjaardag viert. DANKBETUIGING. Sportvereniging „Tonido" dankt H.H. winkeliers en be gunstigers van Goes voor hun giften ten bate van de bazar, gehouden op 12 April LL Arts VOS, Wolphaartsdijk. Zaterdag 17 Mei AFWEZIG. EVANG. LUTH. KERK. ZONDAG 18 MEI Vlissingen 10 u. (gem. dienst, gebouw „Concordia", Paling straat) en Middelburg 5 uur Prof. P. Stegenga Azn. Ver. yan Vrijz. Hervormden te Middelburg. Zondag 18 Mei, n.m. 7 uur, in de Doopsgezinde Kerk Ds. c. c. PIJPERS, Voorburg. Ver. van Vrijz. Hervormden, Vlissingen. Zondag 18 Mei, v.m. 10.45 Ds. C. C. PIJPERS te Voorburg. Heden werd plotseling van ons weggenomen ons Zoontje en Broertje FRANK, in de leeftijd van ruim 2 maanden. Zijn diepbedroefde Ouders en Zusje: G. P. BLOK M. M. BLOK— VERMEULEN. LEONTIENTJE. Kruiningen, 13 Mei 1947. Slagveldstraat 2. De Engelenmis zal plaats hebben Vrijdag 16 Mei om 8 uur in de Parochie kerk te Goes. 3 Mei overleed te Me- dan door een ongeval ons zeer geliefd Kleindoch tertje ELLY, bijna twee jaar oud. Ze juicht voor Gods Troon. Fam. LAERNOES. Vlissingen, Zandweg 16. Nog treurende over het verlies van ons geliefd Kleinzoontje en Neefje Jacob, werden wij we derom getroffen door het overlijden in het Zieken huis te Middelburg, van ons geliefd Kleindochter tje en Nichtje LEUNT JE, in de aanvallende leeftijd van 5 jaar en ruim 7 maanden. Zwaar valt ons dit ver lies. Uit aller naam, Wed. N. ROELSE. Westkapelle, 10 Mei 1947. Noodwoning 338- Enige en algemene kennisgeving. Na smartelijk lijden overleed heden mijn in nig geliefde Vrouw en onze zorgzame Moeder, Mejuffrouw CATHARINA VAN MOOLENBROEK VERMEULEN, in de leeftijd van 42 jaar. Diep beweend door ons allen. Ons verlies is ontzaggelijk groot. Sterke de Here ons in deze smartelijke weg van be proeving. J. VAN MOOLENBROEK KEES. NELLIE. RIE. ADRI. INA. KOOTJE en JOHANTJE. Middelburg, 14 Mei 1947. Koorkerkstraat 8. Heden overleed onze innig geliefde Dochter, Zuster en Schoonzuster CATHARINA VAN MOOLENBROEK— VERMEULEN, in de leeftijd van 42 jaar. Uit aller naam, J. VERMEULEN. P. VERMEULEN— JONGEPIER. Middelburg, 14 Mei 1947. Hiermede vervullen wij de treurige plicht kennis te geven dat, na een ge duldig lijden, is overle den onze innig geliefde Echtgenoot, Vader en Be- huwdvader, de Heer JOHAN FREDERIK BROCK, in de leeftijd van 58 jaar. M. J. BROCK—JOBSE. JOS. ELSE. Vlissingen, 14 Mei 1947. Kasteelstraat 79. De teraardebestelling zal plaats hebben op Za terdag 17 Mei a.s-, te 2 uur n.m. vanaf het sterf huis. Algemene kennisgeving. Heden overleed plotse ling onze geliefde Echt genote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder JACOBA VAN LOO, geb. CLEMENT, in de ouderdom van 69 jaar. Uit aller naam, J. C. VAN LOO. Middelburg, 13 Mei 1947. Singelstraat 35. Gevraagd op administratie kantoor flinke aankomende kantoorbediende (mL of vr.), in 't bezit van diploma typen. Brieven met opgaaf van verlangd salaris onder No. 613, Bureau P.Z.C., Goes. Heden overleed, na een geduldig gedragen lijden, onze lieve Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw JANNEKE VAN DE WALLE, in de ouderdom van 71 jaar en 10 maanden. M. WOLFE RT— V. d. WALLE. F. WOLFERT. JAAP. Groede, 14 Mei 1947. Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Broeder, Rehuwdbroeder en Oom GERRIT WISSE, in de ouderdom 'van 69 jaar. Oost-Souburg: L. WISSE. C. WISSE—BROUWER en Kinderen. Sint Laurens: P. WISSE. W. WISSE—BROUWER en Kinderen. Sint Laurens, 13 Mei '47. Condoleantïe-adres Noordweg B 31, St. Laurens. Algemene kennisgeving. Heden overleed in het ziekenhuis „Bethesda" onze geliefde Tante en Oud-tante, Mejuffrouw LEINTJE PROVOOST, Wed. van A. BOTTING, in de ouderdom van bij na 88 jaar. Uit aller naam, Familie COPPOOLSE- Vlissingen, 15 Mei 1947. Bellamypark 8. De begrafenis zal plaats vinden op Maandag 19 Mei a.s. op de Algemene Begraafplaats te Middel burg om 12.30 uur. Ver trek van Bellamypark 8 om 11.30 uur. Heden ontsliep onze geliefde Vader en zorg zame huisgenoot JACOBUS PIETER VERMAAS, Arts, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, in de ouderdom van bij na 83 jaar. Ae. VERMAAS. G. OSINGA. Vlissingen, 14 Mei 1947. Koudekerkseweg W. 41. De teraardebestelling zal plaats hebben op Zater dag 17 Mei. Vertrek van het sterfhuis des middags 3 uur. Heden overleed onze beste Zwager en Oom JACOBUS PIETER VERMAAS, Arts, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, in de ouderdom van bij na 83 jaar. New-Westminster (Canada) C. VERMAAS— RUYGROK. A. PH. C. VERMAAS. ^KÖSTER-VERMAAS. M. VERMAAS. Bilthoven: C. C. VISSCHER— VERMAAS. W. H. D. J. VISSCHER. C. H. E. VISSCHER. Elk-Point-Alberta (Canada): A. I. PH. WIEGERINCK- VERMAAS. PAULA. JACK. DORIS. Batavia: H. a VISSCHER. 14 Mei 1947. VERLOREN: Portemonnaie met inhoud, w.o. distributie bescheiden, Dinsdag in de bus van Goes naar Kapelle. Terug te bezorgen tegen goede belo ning: Kapelle, A 145. Presenteert vanaf Vrijdag 16 tot en met Maandag 19 Mei a.s. de Uni versal film der M.P.E-A. met DEANNE DURBIN en RO BERT CUMMINGS. Deanne Durbin speelt haar vrolijk ste rol in 's werelds vrolijkste stad. Een film, meeslepend als diet rhyth- me van de wals, die hierin hoogtij viert. Toegang alle leeftijden. Aanvang avondvoorstelling: 7 en 9.15 uur; aanvang Zondagvoorstel ling: 3.30, 7 en 9.15 uur. Vanaf Dinsdag 20 t.m. Donderdag 22 Mei a.s. VICTOR MATURE, LON CHANEY Jr. e.a. in (One million B.C.). Strijd en avontuur in de oertijd. In één woord: ongelofelijk Toegang 14 jaar. Aanvang avondvoorstelling: 7 en 9.15 uur. Presenteert vanaf Zaterdag 17 tot en met Dinsdag 20 Mei a.s. ANNA NEAGLE bn MICHAEL WILDING („Piccadilly Incident"). Drie jaar noodgedwongen scheiding, jaren van ellende en ontberingen, konden aan haar liefde geen afbreuk doen. Rhythme, spanning, romantiek en tragedie. Toegang 14 jaar. Aanvang avondvoorstelling 8 uur. Aan vang Zondagvoorstelling 2.30 en 8 uur. Wordt verwacht als groot Pinksterpro gramma: 500ste STAATSLOTERIJ 8* utltt - 10* trekking 11 mei 1047. hoge prijzen. J10W— 10643; nasi: «SI: 16973: 17143; 4» I860: 9179: 9688; I16SS: 14S80; 14907; 19430; 19611; 11697; mo— 11170: 11218; 13622; 17911; 19641; 10401: i 109 1133; 3719; 4)97; 6624; 11706; 12896: 14346: 16016: 16145; UMi 17096; 17619; 181»; 1S27L FiBmu <nn 1211 an 1394 1470 1311 1701 1773 1911 21» 2307 2245 2231 2332 2378 3730 27» 2770 2930 8061 3230 3244 3381 8609 3611 J654 1714 8676 3663 4003 4006 4168 4210 4241 4290 4298 4473 45S2 4613 4644 4728 4849 4948 6007 5017 6324 3587 6397 6598 6601 6729 5828 5837 5937 5094 0132 6245 6430 6528 6588 6888 6915 6979 7068 7165 7251 7503 7607 70» 7777 7820 7852 7957 8015 0034 8046 8104 8106 8113 8126 8620 8093 8809 8MB 90» 9010 0127 0178 0317 9346 9-134 9440 9456 9470 0488 9619 9714 9752 9812 9834 9840 10165 10172 10367 10024 10626 10690 10772 10845 10S47 108SB 10890 10932 10961 11045 11161 11207 11210 113» 114» 11572 I175I 11784 117» 11931 11984 12182 12552 12018 12667 12717 11644 12900 12996 13101 13378 ^3407 13495 13854 13042 14114 14148 14149 14177 14192 14237 142T7 14312 143» 14403 14453 146» 147» 14881 14970 18113 15114 18204 15210 15323 1M60 15453 1»77 15584 15592 157» 16836 15598 15911 16040 16189 163» 16515 II573 166» 16641 16731 16813 16831 16938 17434 17608 17617 17823 17934 11110 18197 16449 18580 18661 18734 188» 18866 18960 19038 19046 «231 19278 195X2 19618 196» 19778 19778 19808 19833 18848 19570 19945 19955 20022 200» 10056 20061 20081 201» 20178 20263 202» 20281 20422 20451 20471 20650 20662 20745 20862 208M 20899 21522 IJ842 21450 21466 21326 21641 21599 lltlt 2181121616 21951 AANBESTEDING. Namens het Gemeentebe stuur van Westkapelle zal on dergetekende op Dinsdag 3 Juni a.s. om 2 uur in het Gemeen tehuis aldaar aanbesteden het BOUWEN VAN 6 WONINGEN AAN DE ZUIDSTRAAT. Bestek en tekeningen zjjn te- ?en betaling van 15, f 15.40 per post) na Maandag 19 Mei a.9. verkrijgbaar bij de Wed. J. AHREND ZOON, Nieuwe Binnenweg 317, te Rotterdam. Restitutie 7.50 op de dag van aanbesteding. E. F. GROOSMAN, Architect. Sichemstraat 14a, Rotterdam. Ten overstaan van Notaris Mr. G. H. LAMBERT en in tegenwoordigheid van de N.V. Algemeen Administratie- en Trustkantoor, gevestigd te Rotterdam, zijn op 12 Mei 1947 uitgeloot 20 obligatiën ad 1000.der 4 obliga tielening ten laste van de N.V. Houthandel voorheen G. ALBERTS Lzn. Co., geves tigd te Middelburg: 12, 37, 96, 128, 129, 130, 134, 222, 241, 258, 270, 276, 303, 350, 426, 431, 434, 447, 489, 497, welke stukken betaalbaar zijn per 1 Juli 1947 met 1000.— bij de Rotterdamse Bankver- eniging te Rotterdam, Am sterdam, Middelburg en Vlis singen. Wat schuimt het, hè Mammie? En wat zal mijn haar nu schoon worden en mooi gaan glanzen! Zwartkop Kinder-Shain- poon is toch maar fijn Begint vroegtijdig met de verzorging van het kinderhaar. Hondt het rein, gezond en levens krachtig door regelmatige waseching met de volkomen veilige, zeep- en alkalivrije BLOND DONKER KINDER-SHAMPOON jL De eenige goede Shampoon, welke nog steeds tegen den vooroorlogachen prijs van 20 ets. verkrijgbaar blijft. School der Ned. Herv. Gemeente Zuidsingel 132, Middelburg, Aangifte van leerlingen. Het Bestuur van de School der Ned. Herv. Gem. geeft gelegenheid tot aangifte van leerlingen voor de nieuwe cursus, aanvangende 1 Sept. a.s., op Maandag 19 en Dins dag 20 Mei van 7 tot 8 uur in het schoolgebouw. Leerlingen moeten vóór 1 Oct. a-s. de leeftyd van 6 jaar hebben bereikt. Namens het bestuur: Ds. P. J. F. VAN VOORST VADER, voorz. Ds. A. DE VRIES, secr. Voor Dames- en Heeren Rij wielen van Ned. en Eng. fabri_ kaat op Uw Rijwïelbon naar RijWIEL-CENTRALE, Koudekerkse weg 59, Vlissingen. Telef. 429. N.V. „Stoomtram Walcheren" vraagt voor directe plaatsing MONTEURS. Aanmelden aan het kantoor der Vennootschap, Markt, Middelburg. N.V. Provinciale Zeeuwsche Electrlciteits-Maatschappij vraagt voor spoedige Indienst treding een vrouwelijke klerk, kunnende machineschrijven, leeftijd 21 jaar. Schriftelijke aanbiedingen met volledige inlichtingen te zenden aan haar kantoor, Poe- lendaelesingel 10, Middelburg. Voor direct gevraagd een flinke, NETTE BROODBEZORGER en een halfwas bakkersbediende. Kan tevens worden geplaatst een LEERLING in de banket bakkerij. Fa. J. W. v. d. LINDE ZN., Walstraat 98, Vlissingen. HYPOTHEKEN a 4 in ruime mate beschik baar. Financieringen, auto's, motorrijwielen, machines, enz. Incasso- en Informatie-Bureau VAN BAAL, Halsterseweg E 106, Bergen op Zoom. Gevraagd TIMMERMAN en METSELAAR, alleen vaklieden, bij voorkeur uit Zeeland of Zeeuwsch Vlaanderen. J. G. BOSHUIZEN Zn., timmerman-aannemer, Wal straat 62, Vlissingen, TeL 265. Vlissingen en omstreken. Band Nederland-Indië. Belangrijke vergadering, waarop ouders, vrouwen en verloofden van al onze mili tairen, die in Indië zijn of daarheen zullen vertrekken, worden verwacht, op Zater dag 17 Mei a-s., gebouw C.J. M.V., Noordstraat 34, Vlissin gen, aanvang half 7. Spreekster: Mevrouw GEENSEN DEN DOELDER. Onderwerp: WAT KUNNEN WIJ VOOR ONZE JONGENS DOEN Komt allen; het is in het be lang van U en onze jongens. Gelegenheid tot vragen stel len. Voor het hoofdbestuur, De Secretaris, JAC. DE RULJTER. 23 Mei in „Juliana" te Goes 8 uur RENE «iEEjWUK PREJENTEEKT. met BERRIE KIEVITS m. GEPARD WALDEN ClABA BETTINA* MIKINV BRACKE -PETER STORCK a.d vleugel: cas rus. 1e Rang f 4.-; 2e Rang f3.- Plus stedelijke belasting Plaatsbespr. vanaf 17 Mei, 13 uur Deze week voor de boterham Prima rookvlees pekelvlees rollade gebr. gehakt jachtworst boterhamworst Saksische leverworst rund- en varkens gehakt en worst, 1.85 per kilo. Aanbevelend, Slagerij firma Gebroeders LEYNSE LANGE VIELE 43, MIDDELBURG. C. C. MANTZ verhuisd van Pr. Beatrixpl. 2, Goes, naar het oude adres Park de Griffioen 11, Telefoon 2187 Middelburg. Vanaf heden CONSUMPTIE-IJS verkrijgbaar. J. BAKKER, Slijkstraat 28 Vlissingen. HOTEL DU COMMERCE vraagt DIENSTBODE of voor d. 70 p. mnd. VERLOREN: VULPEN, gou den pen, Postkantoor alhier. Noordweg 98, Middelburg. Te koop: z.g.a.n. Zomer mantel en z.g.a.n. Winterman tel, m. 44. Havendorp 580, Vlissingen. Van de Middelburgse TAXI bedrijven Is A.S. ZONDAG OPEN voor ziekenvervoer en noodzakelijke ritten Bree 49 - Telefoon 2600. ZIE A.S. VRIJDAG. Gevraagd terstond of 1 Ju ni, wegens dienstplicht een smidsknecht of halfwas A. L. v. d. BERGE, smederij, Kattendijke. Te koop prachtige violenplanten 10 cent per stuk en slaplanten. A. v. MAASDAM, Oosthaven- dijk 1, Goes- Plaatsbewijzen buiten land heen en terug in Ned. geld betaalbaar, zonder prijsverhoging. V.V.V. Middelburg. VERKEERSHUIS, Markt. ZATERDAG 17 MEI A.S. voetbalwedstrijd Zeevaartschool Vlissingen Rijksmarineschool Ostende t.b.v. het Monumentenfonds. Aanvang 3 uur. Gemeenteterrein, Vlissingen. Entré 0.50 en 0.25.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 6