c SOLIDOX Tielej^ari^j.^srzS^ -S ^Dros Wij maken het U gemakkelijk Stofzuiger reparatie jen o Zy putten tuFuii VS Gpi nazie zchote! ^BLUE BAND* Voor de vele bewgzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze ge liefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, mejuffrouw CORNELIA SANDERSE, weduwe van GERARD DE SMIT, betuigen wij onze hartelijke dank. Vlissingen: M. C. BALJEU—DE SMIT. H. BALJEU en Kinderen. Schore: M. C. ROELINK—DE SMIT. E. R. J. ROELINK en Kinderen. Vlissingen, Mei 1947. Te huur of te koop gevraagd WINKELHUIS op 1ste stand te Middelburg. Brieven no. 451, Bureau P.Z. C.( Middelburg. Mede namens wederzijdse Familie en Kinderen betuig ik hiermede mijn hartelijke dank voor het medeleven, be toond na het overlijden van myn geliefde Man MARINUS MURRE. Wed. M. MURRE— JEREMIASSE. Axel, Mei 1947. Voor de bewijzen van deel neming, ontvangen na het overigden van onze lieve Va der, Behuwdvader, Broeder, Zwager en Oom, de heer JOHANNIS JAKOBUS VAN ROSEVELT, betuigen wij onze hartelijke dank. F. A. VAN ROSEVELT. A. D. VAN ROSEVELT— VAN LARE. A. F. VAN ROSEVELT. M. E. VAN ROSEVELT— VAN MALE. M. FRANgOISE. Schoondijke, Mei 1947. Hiermede betuigen wij on ze hartelijke dank voor de talrijke bewijzen van mede leven ontvangen na het over lijden van onze lieve Moeder en Oma, Mevrouw C. J. PAUW—BLIEK. Fam. EVERS. Biervliet, Mei 1947. Voor de bewijzen van deel neming na het overlijden van onze lieve Vader, Groot- en Overgrootvader ADRIAAN VAN DIJK, zeggen wij hartelijk dank. Familie VAN DIJK. Middelburg, Mei 1947- Haringplaats 10. Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming en de blijken van belangstelling ons betoond na het overlijden van onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer PIETER DE PAGTER, zeggen wij hartelijk dank. Middelburg: J. DE PAGTER— JONKMAN. L. DE PAGTER. A. J. DE PAGTER. C. DE PAGTER— BURGERHOFF. J. DE PAGTER. J. M. J. RIEMENS— DE PAGTER. L. J. RIEMENS. PIET. Middelburg, 13 Mei 1947. Langeviele 67. Hiermede betuigen wij on ze oprechte dank voor de be wijzen van medeleven, ont vangen na het overlijden van onze lieve Man en Vader J. VAN LEERDAM. Uit aller naam, Wed- A. v. LEERDAM- BAKKER. Middelburg, Mei 1947. Leliestraat 1. Voor de vele bewijzen van deelneming ons betoond na het overlijden van onze zeer ge liefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mej. MARIA POLDERDIJK, Wed. van A. KLAASSE, betuigen wg, namens allen onzen hartelijke dank. P. C. VAN ZWEEDEN. Vlissingen, Mei 1947. HET- HUWELIJK» 1 vereischtbij bemidde- II 0 ling: deskundige voor- II j bereiding, ruime men- I i schenkennis en jaren- 8 H lange ervaring. Dit alles vindt U Ij nbij BUREAU „DISCRETIA", de Jlbeste en betrouwbaarste orga- [nisatiehicr lelandeïNicAVitsen- P kade 31, A'dam-C. Spr.u.: 9.30- II 812 en M. W, Vr. av. 1-9. Vraagt Hdirect kostel. Inl. in blanco env. II „De Lelie" STOOMT EN VERFT OOK VOOR U I Winkel: Dam 28 rood, Middelburg. B.z.a. in Vlissingen NET MEISJE, 21 jaar, v.g.g.v., voor d. en n., voor de huishouding, klein gezin, geen zwaar werk. Br. letter A 64, bur. P.Z.C., Vlis singen. Mnqc v^rStstraaT Wij kunnen U nog helpen aan GRIJZE JONGENSJASJES van 2 tot 6 jaar, slechts 10 punten, van prima stof en geheel gevoerd- Terstond gevraagd nette winkeljuffrouw tevens voor de huishouding. Loon 10 p. week. J. BOO NE, Molstraat 23, Middelburg, broodbakkerij. BÏTSEMA Stofzuigerfabriek HILVERSUM Ohm reparatie-ald. Imuu! RE PAREERT alle merken STOFZUIGERS 1 DAMESVoor hulp in uw huishouding hebben wij een prima STOFZUIGER, fabrikaat „Excelsior", 104, Erres 140. RIJWIEL CENTRALE Koudekerkse weg 59, Vlissingen Telefoon 429. Voor spoedige indiensttre ding gevraagd: een ervaren opzichter, een bouwkundig opzichter-tekenaar, een bouwkundig tekenaar. Brieven met volledige inlich tingen en opgaaf verlangd salaris, aan Architect J. B. VAN WUYCKHUYSE, Los- kade 11, Middelburg. Mevr. JACOBSEN, Koude kerkse weg 114, Middelburg, vraagt voor direct een net flink meisje, 3 of 4 dagen per week, van 9 tot 2.30 uur. Aanmelden 's avonds tussen 7.30 en 8.30 uur. i De befaamde Nutricia Babyvoeding, die baby zoo goed doet, is thans, behalve bij het van ouds bekende depot, de Fa. J. Houmes, Dam 29 te Middelburg, óók verkrijgbaar bij: H. Jongepier, Seisstraat 37 en G. Melse, Rouaanschekade 3, aldaar. WATERVERF in vele tinten. Drogisterij DE WOLFF Paul Krugerstraat 45 Vlissingen. onder garantie. St. Jacobsstr.-hoek Lepelstr. Vlissingen. De Algem. Verladers en Eigen Vervoerders Organisatie zoekt voor haar kantoor te Middelburg een ASSISTENT. Brieven met uitv. Inlichtin gen no. 468, Bur. P.Z.C., Mid delburg. Aanmelding alleen nè. oproep. HOTEL DE KORENBEURS" te Goes vraagt een HUISKNECHT. Alleen schriftelijke aanbie dingen. Er is zelfs geen laatste spoortje'tandsteen te bespeuren, dank zij de heilzame werking van „sulforicinoleaai", Tandsteen valt niet direct opmaar pas er voor op, het is een sluipend maar zeker gevaar. Practisch iedereen heeft er last van. Solidox bestrijdt het afdoende, omdat het sulforicin joleaat" bevat. Hou de tanden niet alleen wit, hou ze ook gaaf en gezond door geregeld te poetsen met Solidox. TEGEN TANDSTEEN I* Twee maal daags poetsen met Solidox en tweo maal per jaar naar den tandarts. Zóó krijgt en houdt U witte en gezonde tanden I Te koop gevraagd ACCORDEON (pianoklavier), 12 of 24 bas sen. Brieven met prijsopgave no. 432, Bur. P.Z.C., M'burg. Te koop VASTE WASTAFEL met marmeren opstand en spiegel. Irislaan 14, Vlissin gen. 6 JU Ml Keuze 2 P. KLM A'd-Rio Janeiro tot f 6000, Huis, Huisinr. f6000, 2KoelenfSOOO 2Paardenf3000,BruyDzeelkeukens Bontmantels Zilvervossen 380 Prachtprijzen Just 1166 Postwissel BOX 309 's-Hage. Koopt b/d KLM, Kiosken, Lissone, Sigm. Giro 241.000 Huishoudster gevraagd Geref. (syn.), m. I, huisel. aanl., opgewekt karakter, goed kunn. koken, bij alleen- w. weduwn., zakenman, 60 jr. Prov. Utrecht. Uitv. soil, (liefst m. foto, welke natuurl. retour gaat), Boekhandel DE WAAL, No. 777, te Doorn. Mevr. OELE te 's-Graven- polder, vraagt een NET MEISJE van half 82 uur. Assurantie-bureau vraagt voor Zeeland enige actieve agenten. Vast salaris plus provisie. Br. letter A 610, Bur. P.Z.C., Goes. het eerst in de tv ink el uitverkocht! \STl de" Boo< MOW*'0 V»« Voor roor --Md i«n Moi»«-eoc° x««« .«•.odder V LEIDEN wv ie~2 lang Twee kinderledikanten met bedjes in goede staat ter overname aangeboden. Noord singel 138, Middelburg. Te koop electr. wasmachine met motor. L. GESCHIERE, Breeweg C 54, bij Middelb. Te huur gevraagd OPSLAGTERREIN met loods of schuur te Mid delburg of omgeving. Adres: Nadorstweg 38, Middelburg. Dr. H. NANNMG's Zetpillen tegen Aambeien miakl het inbrengen zeer gemakkelijk. Verkrijgbaar bij alle Apotheker* en Drog- f 1.50 per doosje van 12 etuka Hoofdambtenaar zoekt voor tijdelijk PENSION. Brieven no. 463, Bur- P.Z.C., Middelburg. Heer zoekt net eenvoudig kosthuis te Middelburg. Brieven no. 123, boekhandel HILDERNIS- SE, Middelburg. Jong werktuigkundige zoekt tegen 1 Juni a.s. NET KOSTHUIS (geen beroeps) te Middelburg. Brieven te richten Nieuwe Burg 12, Middelburg. Reeds honderden Piano's - Orgels Vleugels die door waterschade of oorlogshandelingen zwaar beschadigd wa ren, hebben wij in onze SPECIALE REPARATIE AFD. in- en uitwendig her steld en afgeleverd als nieuw. Vraagt zonder verplich ting prijsopgave aan SPtcRING'S PIANOHANDEL Voorstraat 344348 Dordrecht - Telef. 3431 Pianostemmen door geheel Nederland. Enige prima PIANO'S, ORGELS en VLEUGELS aangeboden. Vraagt aanbieding. Te huur gevraagd door drag linemachinist een WOONWAGEN. Brieven no. 436, Bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop wegens plaatsge brek z.g.a.n. vooroorlogs sa lonameublement, 2 crapauds en 4 stoelen. Molstraat 15, Middelburg. Ter overname aangeboden EEN ROHYP. Brieven onder letter Z 63, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop: i-g.st.z. keuken fornuis, 35.i.g.st.z. dub bel gascomfoor, 10.1 paar kinderschoenen, m. 26. Sotte- gemstraat 32, Vlissingen. Te koop: platte bakwagen met oppertuig en zware big gen. L- J. LORIER, Seisweg 193, Middelburg. Te koop i.g.st.z. KINDERWAGEN. Adres: Palingstraat 4, Vlis singen. Te koop in prima staat zijn de motor, merk Puch, 125 c.c. en stofzuiger. Brieven no. A 601, Bureau PiZ.C., Goes. Te koop z.g.a.n. lichte zomermantel, maat 40. Leeuwerikstraat 16, Goes. Te koop: z.g.a.n. zw- man telpakje, m. 42; 1. swagger, m. 42; nw. geruit rokje, m. 42; mod. zw. dameshoed. SCHUE- RING, Glacisstraat 151, Vlis singen. Te koop: wandelwagentje en poppenwagen. Brieven let ter B 65, Bureau P.Z.C., Vlis singen. Ambtenaar, wonende te Am sterdam (O.), Javastraat 56, wenst WONINGRUIL te Vlissingen. Brieven letter D 66, Bur. P.Z.C., Vlissingen, J V-"\ V S. verfrist en verkoelt. V*- Die zuivere, pittige smaak doet ze goed. Verkwikkende van vt; V.S. zit 'm in de extra» gedestilleerde peper muntolie! Fomilie-doosje von ruim 60 tobletten f. 0.30, één bon. luxe doosje f. 0 15. 3 op 1 bon. Rol f.0.15.2 op 1 bon Zyniet! MEI EXTRA GEDESTILLEERDE PEPERMUNTOLIE Gevraagd privélessen in electrotechniek, gelijk- en wisselstroom. Brieven met op gave voorwaarden, lett. E 67, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop gevraagd boerinne- pop of mooie grote pop en te koop Poolse rok (gèvoerd), h. herenschoenen, z.g.a.n., m. 42. Middelburgsche straat 82, Souburg. PHILIPS RADIO. Bod gevraagd op le kl. groot modern Philips Radiotoestel type 890 A (als nieuw). Brie ven met prijs aan W. VEEN, Mussenbroekstr. 44, Eindho ven. Wie helpt gedupeerd zaken man aan een lange lederen jas of broek. Aanbiedingen onder A 600, Bur. P.C.Z., Goes. U weet, dat spinazie gezond is en U kent natuurlijk de wijze van toebereiding. Maar hoe U van spinazie een bijzonder smake-i lijken schotel kunt maken, die ook door de „opmaak" tot toetasten noodigt, kunt U lezen in ons vijfde receptenblad. Gaarne zenden wij het toe Het bevat ook nog recepten voor - Amerikaansche vleeschballetjes, voorjaarssoep, lamsbout, rabarberdessert. Het allerfijnste van de Blue Band Keuken komt nog: Blue Band zelf. Vul onderstaande cou pon in en zend deze in open enveloppe met 2 ets. postzegel aan

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 4