Vermogensheffing-ineens aangenomen Ajax en M.V.V. kampioen UIT DE PROVINCIE WALCHEREN ZUID-BEVELAND TWEEDE KAMER Tarief wordt 20 lager, Woensdagmiddag heeft de Tweede Kamer de behande ling van het wetsontwerp .Vermogensheffing-ineens' voortgezet. Bij de replieken merkte de heer Teulings (KVP) op be reid te zijn z'n aanvankelijk voorstel, een tariefsverlaging van 25 terug te brengen tot een van 20 Ook de heer De Wilde (AR) voelde voor dit denkbeeld zeer veel. De heer Van der Feltz (CH) verklaarde nader van oordeel te zijn, dat de mi nister de middelen niet ont houden mogen worden om zijn financiële plannen tot uitvoe ring te brengen. De aanvaar ding van de amendementen van de heer Teulings zullen het sprekers fractie makke lijker maken haar stem aan het ontwerp te geven. Minister Lieftinck ver klaarde, dat hij het tarief zoveel mogelijk heeft afge stemd op de hoogte die hij noodzakelijk acht. Wanneer de inning der heffing is ge schied, is de minister bereid over te gaan tot deblokke ring. De heer Teulings diende een amendement in om kin deraftrek voor de vermogens heffing ineens uit te breiden tot meerderjarige kinderen tot 25 jaar. Dit amendement werd door minister Lieftinck overgenomen. Vervolgens diende de heer Teulings een amendement in, waarvan de strekking is het tarief van de belasting met 20 te verlagen, waardoor de schaal za! lopen van 4 tot 20 procent in plaats van 5 tot 25 procent. Na stemming werd dit amendement aangenomen met 49 tegen 34 stemmen. Tegen stemnden de P. v. d. A. en de C. P. N. Tenslotte werd het wets ontwerp goedgekeurd met aantekening, dat de fractie van de Party van de Vrij heid geacht wil worden te gen gestemd te hebben. J. P. Vertpaas t Oud-strijders in Rijssen bijeen. Zondag vond in Rijssen een landdag plaats van oud-strij ders die voornamelijk ten doel had de gesneuvelden van Mei 1940 te herdenken. 's Morgens werd een kerkdienst fehouden, terwijl 's middags oor verschillende autoritei ten redevoeringen werden ge houden. De minister van oorlog Fievez noemde als blijvende waarden, die de strijd ons heeft geschonken, saamhorig heidsgevoel en het besef, dat •wij allen zonen zijn van één vaderland. De generaal b.d. Winkelman ageerde tegen de stemmen, die opgaan om op de weermacht te gaan bezui nigen en deelde mede, dat het beroep op dé oud-stry- ders om de stichting van een nationaal legermonument op de Grebbeberg te steunen met' tevergeefs is geweest. Luit. gen. Van Voorst tot Voorst was van mening, dat de opofferingen van de ge- mobiliseerden reeds hun rén- te hebben opgebracht vóór de oorlog een feit werd. De Nederl. soldaat heeft zijn plicht getrouw vervuld en hierdoor medegewerkt aan de nederlaag van Duitsland. Polen en Italianen in de mijnen. De heer W. J. Hamers, voor zitter van de Alg. Bond van Werkers in het Mijnbedrijf, heeft ontslag genomen als lid van de Commissie voor pro ductie-verhoging omdat hij bezwaar heeft tegen de te werkstelling van Polen en Ita lianen op de staatsmijn Hen drik te Brunsum. In zijn ar gumentering voert de heer Hamers o.m. aan, dat er nog steeds 7000 Nederlandse mijn werkers in Duitse mijnen wer ken. De voorzitters van de Prot. Chr. en R. K. mijnwerkersbon den zien in de tewerkstelling j van een zeer gering aantal geen bezwaren. Tot elke prijs moet in het jaar 1948 een pro ductie van 12.000.000 ton wor den gehaald. J. SCHOUTEN BIJ DR. VAN MOOK. Dinsdag heeft het Tweede Kamerlid, de heer J. Schou ten, een langdurig onderhoud met dr. van Mook gehad. Prins Bernhard decoreerde Britse officieren. Prins Bernhard heeft Don derdagmorgen in Engeland on derscheidingen uitgereikt aan zes Britse officieren, die zich in de oorlog zowel in Europa als in het Verre Oosten op ver schillende wijzen hebben ver dienstelijk gemEiakt voor de Nederlandse zaak. Woensdagmiddag had de Prins eveneens te Londen reeds aan 19 Ned. vliegcadetten de „Vleugels" overhandigd. Kerknieuws NED. HERV. KERK. Bedankt B. Baks te Yerseke - voor Huizen (N.H.). (Ingezonden mededeling) ZEEUWSE REISGIDS. De eerste oplaag is uitver kocht. Een nieuwe oplaag is in druk. Bestellingen hierop worden in volgorde van binnenkomst uitgevoerd. Administratie Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg. Op bijna 83-jarige leeftijd is Woensdag te Vlissingen overleden de heer J. P. Ver maas, die jarenlang arts was in deze stad. De heer Vermaas werd ;in 1864 te Venlo geboren. Hij bracht zijn jeugd door in Vlis singen, waar zijn vader mili tair apotheker was. Daar be zocht hij ook de middelbare school. Na zijn medische stu die te Leiden voltooid te hebben, keerde hij terug naar Vlissingen, waar hy al spoe dig een zeer gezien arts was. Hij had een uitgebreide par ticuliere praktijk. Bovendien trad hij op als arts van het Belgische loodswezen. Ver moedelijk was hij een der weinige Nederlandse artsen, die nog de praktijk der cho- lera-bestryding meemaakte, want tijden^s de historische cholera-uitbarsting te Ant werpen fungeerde hij te Vlis singen als quarantaine-dok ter. Van zijn activiteit op maat schappelijk gebied noemen wij zijn jarenlang bestuurslid maatschap van het Groene Kruis, het Nutsdepartement en de Nutsspaarbank. Toen hij zich uit andere maat schappelijke functies terug trok, bleef hij voorzitter van het Nutsspaarbank bestuur, dat zijn bijzondere belangstel ling had. Gedurende vyf -en veertig jaar heeft hij zijn krachten aan deze spaarbank gegeven. Hij heeft zich ook jaren lang geïnteresseerd voor de politiek en was lid van de Vlissingse gemeenteraad en van de Prov. Staten. Hij was de liberale beginselen toege daan. Meer dan eenmaal is de burgerij van Vlissingen en Walcheren in de gelegenheid geweest hem te huldigen voor zijn bijzondere verdiensten. Dit geschiedde bij zijn vijf en twintig jarig ambtsjubi leum. by zijn vijftig jarig arts jubileum en bij de viering van zijn tachtigste verjaar dag. H. M. de Koningin benoem de hem tot ridder in de Or de van Oranje Nassau. Toen de heer Vermaas zijn 80ste verjaardag vierde, woonde hij tijdelijk als eva cué te Goes. Vlissingen liet zich evenwel deze gelegen heid om de populaire medi cus te eren, niet ontnemen en er werd een receptie ge arrangeerd in het gebouw van de Nutsspaarbank, waar dokter Vermaas te midden van een schat van bloemen zijn vele vrienden en kennis sen ontving. Alle autoritei ten waren daarbij aanwezig en ook vele patiënten, die hij van kind af aan had zten opgroeien en die hij nog al len als de vertrouwde huis dokter bij de voornamen noemde. Het was een recep tie waar alle kringen van de samenleving hem dank brach ten voor de goede zorgen en de warme vriendschap. En nu wij het over de oor logsjaren hebben: Dokter Vermaas was in die dagen een actieve verspreider van het illegale nieuws, dat hem van verscheidene zijden be reikte. Op zijn wandelingen gaf hij het door aan zijn vele kennissen en als men vroeg, waar het vandaan kwam omdat hij geen radio had, zei hij: „Ik heb m'n koeriers". Die had hij inder daad, want hij onderhield contact met twee actieve ille gale werkers. Acht dagen geleden werd dokter Vermaas bedlegerig voor een ongesteldheid, die zich ogenschijnlijk niet heel ernstig liet aanzien, vandaar dat Woensdag zijn heengaan nog onverwacht kwam. De teraardebestelling van het stoffelijk overschot is vast- Sesteld op Zaterdag a.s. te rie uur. Door granaat gedood. De 26-jarige gehuwde werk man Peter van der Meyden uit Domburg was Donderdagmid dag aan de Westkappelse zee- dyk in gezelschap van zjjn broer Pieter en de kostganger Tramper bezig met het clan destien demonteren van muni tie. Eensklaps ontplofte een granaat. Peter van der Mey den werd op slag gedood, ter wijl de beide anderen met zware verwondingen naar het ziekenhuis te Middelburg wer den vervoerd. Het slachtoffer was tevoren reeds bekeurd voor het zoe ken naar oorlogsmateriaal. Het vermoeden bestaat, dat hy de munitie reeds enige tijd in zyn bezit had. Bezoek van Franse oud-strijders aan Zeeland A.s. Zaterdag en Zondag hopen ongeveer 250 Franse oud-strijders, waarvan velen in de Meidagen van 1940 in Zeeland en ^ond Kapelle- Biezelinge hebben gevochten, een bezoek aan Zeeland te brengen. Het is de bedoeling dat er 's Zondagsmorgens in de R.K. kerk te Goes een dienst gehouden zal worden, waar na het gezelschap om plm. half twaalf naar Kapelle zal komen om daar de graven van him gevallen medestrij ders te bezoeken. Na dit bezoek zal er in Goes een maaltijd gebruikt worden om daarna met bus sen een tocht te maken door Zuid Beveland en Walcheren. Franse boeren. Volgende week Zaterdag komen Franse landbouwers naar Goes en omgeving om met de boerenbedrijven in Zeeland kennis te maken. Zeeuwse damkampioenschappen. De uitslagen van de 7 e ronde in de wedstrijden om de Zeeuwse damkampioen schappen luiden: J. SinkeDe Jonge 20; AndersonDeurloo 20; Strooband Sr.Brandenburg 11; De SmetLente 02; Strooband Jr.Blom 11; BoogaardVan Biemen 11; Strooband Jr.Boogaard 1 1. Er moeten nog 4 partijen gespeeld worden en het is nu wel duidelijk, dat de strijd om de bovenste plaats ver der voornamelijk zal gaan tussen Sinke, Anderson en Lente, waarbij Sinke door een voorsprong van 2 punten de beste kansen heeft. Van de andere spelers kan practisch alleen Boogaard, die nog 5 partijen moet spe len, gevaarlijk worden voor de leiders. De stand is nu: 1. J. Sinke, 12 punten; 2. B. Anderson, 10 p.; 3. W. Lente 10 p.; 4. Strooband Jr. 8 p.; 5. W. Boogaard, 7 p.; 6. De Jonge. 7 p.; 7. Blom, 6 p.; 8. Van Biemen 5 p.; 9. Sti'ooband' Sr. 5 p.; 10. Deurlo 5 p.; 11. Brandenburg, 4 p.; 12. De Smet 3 p. Uitbreiding museum Zierikzee. Maandag bezocht de Inspec teur der Rijksmusea het Gem. Museum van Zierikzee waar hij door de voorzitter van de museum-commissie, dr. Wes tendorp Boerma, werd rondge leid. Ter sprake kwam o.m. de restauratie van de oude schil derijen in het stadhuis. Verder had zijn belangstelling ten zeerste de uitbreiding van het Museum, waarvoor de gemeen teraad zich in de jongste ver gadering heeft uitgesproken. Moderne organisatie van het bouwwezen. Vanwege het Streekbureau Walcheren wordt op Donder dag: 22 Mei in de grote zaal van „De Vergenoeging" te Middelburg door de heer ir. Hulsthof Pol te Hengelo een lezing gehouden over moderne organisatie van het bouwwe- Kanaal Gent—Terneuzen. Uit Brussel wordt gemeld, dat tijdens het jongste bezoek van de Nederlandse ministers aan Brussel in principe over eenstemming is bereikt om sa men te werken zowel voor de verbetering van het kanaal Gent-Terneuzen als voor het scheppen van een goede ver binding tussen het Julianaka- naal en het Albertkanaal, ten behoeve van het Luikse in dustriegebied. Uiteraard betreft 't hier mil- lioenen-werken, waarmee ver scheidene jaren zijn gemoeid, maar men is 't er thans over eens dat Gent zijn vergrote sluis bij Terneuzen krijgt en dat Luik „de stop van Ter- nayen" die het Albertkanaal scheidt van het Julianakanaal ziet verdwijnen. Omdat de ha ven van Antwerpen door deze beide maatregelen benadeeld wordt, ,zal de Belgische re gering een aanzienlijke finan ciële bijdrage geven voor de verbetering van de sluizen te Antwerpen. Ook dqt zal een millioenen-werk worden, waar- j mee men nog niet direct kan aanvangen. Nog steeds de Vlake-brug. In verband met het weg nemen van de Vlakebrug heeft de consul van de A.N. W.B. een bespreking gehad op het bureau van Wegen en Verkeer van de bond. Daarbij is gewezen op de belemme ring welke het verkeer voor Walcheren nu in de weg wordt gelegd door het ontbreken van de brug te Vlake, ook al in verband met het toe risme in het komende seizoen. Ook werd gewezen op het feit, dat grote touringcars uit Westelijk België, die Walche ren willen bereiken, niet over het veer Vlissingen Breskens kunnen komen, doch over PerkpolderKi'uinin- gen moeten komen en dus ook van de omlegging van de weg in Beveland gebruik moeten maken. Z.i. zullen ongelukken niet kunnen uit blijven. De directeur van gemeld bureau heeft deze zaak in middels ter sprake gebracht bij de bevoegde instantie en aangedrongen op directe ver betering, hetzij door het leg gen van een pontonbrug in het banaal of een grote over- zetpont. Zeeuws Eerste Kamerlid. De heer J. Hommes te 's- Heer Arendskerke heeft zyn benoemdverklaring tot lid der Eerste Kamer voor de Anti- Rev. Partij (vacature-van Asch van Wyck) aangenomen. Middelburg „Over twaalf dagen tegen middernacht". HET MTODELBURGSCH DILETTANTEN TOONEEL. Als tweede stuk in het sei zoen 1946-47 bracht H.M.D.T. Gerard Nielens vrolijk spel in drie bedrijven „Over twaalf dagen tegen middernacht". Sommigen zullen zich herin neren, dat dit stuk jaren ge leden bij het beroepstoneel een daverend succes was. Welnu: ook H.M.D.T. heeft er in de Middelburgse Schouw burg lauweren mee geoogst. En dat valt des te meer te waarderen, daar immers vro lijke, kluchtige stukken veel hogere eisen aan de spelers stellen, dan ernstige. Inhoud heeft Over twaalf dagen tegen middernacht nauwelijks. Een Aprilmop van een dagblad voorspelt, dat er over twaalf dagen tegen mid dernacht een komeet met de aarde in botsing zal komen met als resultaat het vergaan van de wereld. Appelmans, een hereboer, komt op de ge dachte te doen alsof hij de zaak ernstig opneemt en ook anderen daartoe te brengen en vanaf dat ogenblik volgt de ene dwaze situatie op de andere. Welnu: die dwaze voorval len werden zo vlot ten tonele gebracht en zo goed gespeeld, dat twee avonden lang de uit stekend gevulde schouwburg zaal gedaverd heeft van de lach der toeschouwers. Voor een goed deel was dit te dan ken aan het feit, dat het Mid- delburgsch Dilettantentooneel blijkt te beschikken over vol doende acteurs en actrices om „typen" uit te beelden. Bert Zonneveld, die als acteur wel de beste prestatie leverde, Kneterman, de vriend van Appelman, Chris, Appelmans huisknecht en Schmidt, de lo gé, waren degenen, die het stuk „droegen" en herhaalde lijk open doekjes kregen, maar ook de prestatie van houtvester Boerma verdient afzonderlijk vermeld. Van de dames had mevr. Schmidt met slechts vijf dagen tijd van voorbereiding in moeten val len voor de oorspronkelijke speelster en er kan haar geen beter compliment gemaakt worden, dan dat dit aan niets te merken was. Bij een vorige gelegenheid werd de opmer king reeds gemaakt, dat de vertolkster van de rol van Emmy Walter een kracht is, waai- H.M.D.T. nog plezier van kan beleven. Zij heeft niet teleurgesteld en had een paar buitengewoon goede momen ten. Met dit alles wil niets ten nadele zijn gezegd van de an dere medespelenden, die zich goed van hun taak kweten en zich uitstekend aanpasten bij de met name genoemden. Het decor was als steeds prima verzorgd- De grime ge slaagd. De regie was eveneens in goede handen, al had het tempo op sommige momenten iets hoger kunnen liggen. Er zat beweging in en humor en H.M.D.T. kan met veel vol doening terugzien op de op voering van dit kluchtige stuk, dat met daverend ap plaus werd beloond en een paar uur zorgeloze ontspan ning bracht. Militair hospitaal wordt ontruimd. GEDETINEERDEN NAAR DOMBURG. Naar wij vernemen zal het Militair Hospitaal te Middel burg, waarin momenteel po litieke delinquenten zijn ge huisvest, binnen 14 dagen ontruimd worden. De gedeti neerden zullen naar een kamp te Domburg worden overge bracht. Het Militair Hospitaal komt weer ter beschikking van de Genie. Waarschijnlijk zal het gebouw ingericht worden voor legering van troepen. De S.O.D.A., die naar men verwacht omstreeks Augus tus weetf In Middelburg wordt gevestigd, zou er tijdelijk in worden ondergebracht. Zoals bekend is de oude kazerne in de Noordstraat afgebrand en nog niet opnieuw opgebouwd. Volgens verkregen inlich tingen zou het gebouw in de toekomst weer hospitaal wor den. De Genie kon ons hier van nog geen bevestiging ge ven. Gedenkteken in Middelburg In de Woensdag gehouden raadszitting heeft de heer G. H. Luyendijk het nut van het oprichten van een gedenkteken ter ere van Nederland'g bevry- ding in. Middelburg geschetst. Hierdoor worden niet alleen wij zelf, doch ook het nage slacht voordurend aan dit gro te gebeuren in onze geschie denis herinnerd. De burge meester antwoordde hierop, dat men inderdaad het plan heeft een monument op te richten, doch momenteel nog naar een ontwerper zoekt. Dit gedenkteken zal geplaatst worden op het Abdijplein, bij het nieuwe stadhuis of bij de Koepoort. Vlissingen Tentoonstelling nijverheidsonderwijs. In de feestelijk met vlaggen versierde school aan de Sotte- gemstraat te Vlissingen werd Woensdagavond de tentoon stelling van het „nijverheids onderwijs volgens het wette lijk leerlingenstelsel" te Vlis singen geopend. Talrijke auto riteiten, onder wie de burge meester van Vlissingen, de wethouders Poppe, van Pope- ring en van Oorschot, de ge meentesecretaris, de heer de Beyl en de directeur der Rijks H.B.S. waren bij deze plech tigheid aanwezig. Nadat wethouder Poppe op het nut van het Nijverheids onderwijs had gewezen en de leraren en leermeesters had gedankt voor wat zij tot stand hadden gebracht, opende de burgemeester van Vlissingen de heer B. Kolff, met een korte toespraak de tentoonstelling officieel. De directeur der school, de heer Wagenvoorde, wees er tenslotte nog op, dat dezo school een opleiding geeft naast de ambachts school, doch daarvoor geen concurrent is, omdat de school ook opleid voor vakken, dio op de ambachtsschool niet on derwezen worden. Het gezelschap maakte daarna een rondwandeling over de tentoonstelling die het werk van de leerlingen toont. Er is een afdeling electro- techniek en timmepman, plaat werk en bankwerlc. En wie de verschillende werkstukken be kijkt, weet dat de school vak lieden aflevert. Zeeuws damtiental naar Zwitserland. Het is thans vrywel zeker dat de zo populaire Goese Damclub G.D.C. met vijf van haar beste spelers, versterkt met dammers van de rest van Zeeland in Juli of Augustus a.s. een trip zal maken naar Zwitserland, waar zij één of meer wedstrijden zal spelen tegen een tiental van de Zwitserse Fëdëration Damiste Suisse. Het is de bedoeling dat de Zwitsers een tegenbe zoek aan Zeeland brengen. De „Jonge Kerk" ie Goes. Dinsdag kwam de Jonge Kerk bijeen in de bovenzaal van „De Prins van Oranje" te Goes. Na opening door de voorzit ter, sprak ds. Strating uit 's- Heer Abtskerke over „De ar beid onder buitenkerkelijken". Wanneer we met dit werk beginnen aldus spreker moeten we eerst onze eigen positie vaststellen. Buitenkerkelijken kunnen al leen bereikt worden, wanneer we hen toespreken in een voor hen verstaanbare taal. Om dit werk ten uitvoer te brengen zullen we aparte dien sten moeten houden', die ge leid worden door mensen, die dit werk kennen. De eerste eis is echter: een goede organisatie en een gron dige voorbereiding, voor dege nen die hier daadwerkelijk aan mee willen doen. Na de pauze werd het refe raat in groepverband bespro ken en volgde er een zeer leerzame discussie op, die op uitnemende wyze door ds. Strating werd geleid. Na nog enkele huishoude lijke zaken behandeld te heb ben, sloot de heer D. Meeuso deze goede vergadering met dankgebed. Goes De vlaggen uit De Burgemeester van Goes maakt bekend dat 17 Mei a.s. deg avonds een groot getal Franse oud-strijders deze ge meente zal bezoeken en ook op 18 Mei hier zal verblijven. Hij verzoekt de burgerij alsdan, uit dank voor de Franse hulp in 1940 gebracht, de vlaggen uit te steken. EERSTE Z_QMERCONCERT. De harmonie „Euphonia", di recteur de heer P. de Rooij, geeft Zaterdag a.s. haar eerste zomerconcert op de Groote Markt te Goes. Aanvang 8 uur. WOENSDAG RAADSVERGADERING. De gemeenteraad van Goes zal Woensdag 21 Mei des avonds te half acht in ver gadering bijeenkomen. Kloetinge GOUDEN HUWELIJKSFEEST. Dinsdag vierde het echt paar J. Maat en T. J. Me- lio te Kloetinge zijn gouden huwelyksfeest. 's Avonds bracht het muziekgezelschap Excelsior" een serenade. Onverflauwde spanning aan staart en kop in overige districten. DISTRICT L R.F.C.—Emma 7—0; H.D.V.S. A.D.O. 0—1; E.D.OSparta 0—1; V.S.V.—Ajax 3—1; Feij- enoordD.W.S. 30. De nederlaag der Ajaxieden tegen de Velsenaren zal me nig Amsterdams hart geen goed gedaan hebben. Dat niet temin toch de vlag in top kon, zal bij het vernemen van dit heugelijke nieuws misschien nog zwaardere proef aan die harten gesteld hebben. E.D.O. toch zorgde voor dit presentje door een nederlaag tegen Sparta. A.D.O. haalde de volle buit binnen. Emma komt nu achteraan hinken en zelfs een zweepslag zal hier, vrezen wij, niet meer baten. Feijen- oord leverde tegen het wat afgezakte D.W.S. nog een aar dige prestatie. Ajax 1711 3 3 42—26 25 Feijen. 18 8 4 6 52—42 20 VSV 17 8 2 7 40—3818 RFC 17 7 3 7 444017 DWS 18 6 5 7 26—2617 EDO 16 7 2 7 30—2816 Sparta 17 7 2 8 33—3216 Hermes 17 6 4 7 36^016 't Gooi 17 6 4 7 27—3516 ADO 18 7 2 9 27—3116 Emma 18 5 310 37—5613 DISTRICT IL Blauw WitXerxes 21; De VolewijckersD.H.C. 41 NeptunusStormvogels 12; H.B.S.D.O.S. 5—1; D.F.C.— Excelsior 41. De Volewijckers duiken plotseling weer op aan de kop van het lijstje na een gemak kelijke overwinning op de Delftenaren. Voor D.H.C. lijkt ons toch het gevaar niet zo groot meer nu Excelsior on versaagd voortging zich door een nederlaag dieper in de put te nestelen. H.B.S. kwam daardoor en door de eigen zege ook uit de slagen, ter wijl ook Stormvogels de lan taarndragers in volle een zaamheid achterliet. Blauw Wit verkleinde eigen achter stand op de kopploegen en ontnam Xerxes de mooie kans om op radicale wijze alles achter zich te laten. Volew. 1711 1 5 56—37 23 Haarlem 1811 1 6 60—4123 Xerxes 1810 2 6 55—44 22 Blauwwit 17 9 3 5 38—3121 DFC 1810 0 8 46—35 20 Neptunus 17 8 2 7 31—2418 DOS 18 7 3 8 3544 17 HBS 18 7 110 32—34 15 Stormv. 16 6 1 9 23—3313 DHC 17 4 4 9 24—51 12 Excelsior 18 2 412 21—45 8 DISTRICT m. A.G.O.V.V.Ensch. Boys 2 1; QuickWageningen 31 Go AheadBe Quick 21 HeraclesVitesse 71; Tu bantiaN.E.C. 0L Go Ahead en N.E.C. heb ben een benauwde middag gehad. De cijfers spreken voor zichzelf. Beide wisten echter de positie te handha ven en blijven dus de nek aan nek race in volle span ning voortzetten. Tubantia heeft wel geweldig van zich afgebeten en al mocht het niet baten, het bevestigde van deze ploeg. Nu Vitesse weer eens het keurige herstel een zware nederlaag te slik ken kreeg, bleef ook aan de staart de situatie ongewijzigd: Enschedese Boys hadden be ter gedaan met de puntjes mee te nemen, want hun po sitie mag ook nog niet volko men veilig heten. Quick le verde een goede prestatie te gen Wageningen. Go Ahead 19 13 3 3 42—22 29 NEC 1811 5 2 41—23 27 AGOW 18 6 4 6 41—30 20 Quick 18 8 2 8 32—3618 Heracles 19 5 8 6 3427 18 Wagen.g. 19 5 8 6 3034 18 Enschedé 18 5 6 7 313216 Be Quick 17 5 5 7 32—4015 Ensch. B. 19 6 310 35—4015 Tubantia 18 4 5 9 26—3913 Vitesse 19 5 31134—5413 DISTRICT V. H.S.C.Leeuwarden 11; HeerenveenG.V-A.V. 111 AchillesVelocitas 17 SneekBe Quick 22; Em- menFrisia 1—1. Emmen en Frisia zullen ge lukkig geweest zijn met hun puntje, doch de ontnuchtering zal spoedig gevolgd zijn toen het frisse ontwaken van Ve locitas bekend werd. Veloci- j tas schijnt inderdaad wakker geworden te zijn en dat was nodig. Sneek en Be Quick deelden ook en speelden daar mee Heerenveen zo nodig nog in de kaart. De Friezen won nen zelf met dubbele cijfers van G.V.A.V. DISTRICT VI. Emma—M.V.V. 0—2; Sitt. BoysEindhoven 01De SpechtenLimburgia 22; P. S.V.—Maurits 1—1Bleijer- heideJuliana 22. En zo is tcch de vlag nog in Maastricht in top gegaan, nu Sitt. Boys,, dat de hele competitie door tot de laatste weken de situatie beheerste, in het zicht van de haven strandde. Dat tegen Eindho ven de kans om althans nog in een herkansing te komen, verknoeid werd, was een ver rassing nu Eindhoven vele slechte wedstrijden achter de rug had. Spechten liep een punt uit op Brabantia, terwijl Juliana zich definitief veilig stelde tegen Bleijerheide, dat zelf moet afwachten of Bra bantia uit de laatste wedstrijd nog twee punten weet te ha len, in welk geval het een beslissing kan worden. Spech ten moet dan uit de laatste wedstrijd nog winst halen om boven de 15 punten te komen. MW Sitt. Boys PSV Limb. Eindh. Maurits Sp.Emma Juliana Bleyerh. Spechten Brabant. 2013 2012 20 11 19 9 19 6 20 6 19 6 19 5 20 5 19 4 19 5 4 3 54—15 30 4 4 48—29 28 5 4 41—30 27 3 7 43—37 21 5 8 26—2917 5 9 34—3817 4 9 34—4516 6 8 33—5116 5 10 29—43 15 6 9 37—5514 311 32—3913 Krabbendijke EERVOL ONTSLAG. Ged. Staten van Zeeland hebben aan de heer C. P. Vo gelaar te Krabbendijke eervol ontslag verleend als lid van dé Commissie van Advies inzake de schatting en de vaststel ling van de pachtwaarde der calamiteuze polders en water schappen in Zeeland, onder dankzegging voor de in deze functie aan de provincie be wezen diensten. Tot lid van deze commissie werd benoemd de heer S. A. N. van Oeveren, burgemeester van Wolphaarts- Biezelinge HERV. CHR. SCHOOL BESTAAT KWAR EEUW. Dinsdag vierde de Herv. Chr. shcool te Biezelinge haar 25- jarig bestaan .'s Middags werd een receptie gehouden, tijdens welk© het gemeentebestuur door een deputatie was verte genwoordigd. Na een koffie maaltijd, waaraan het vroege re personeel deelnam, werd een feestprogramma afge werkt voor ouders en leerlin gen. De avond werd ingeleid door de voorzitter van het be stuur, waarna de burgemees ter, de heer van Suylekom, de inspecteur van het Chr. Volks onderwijs, de heer Vogelaar en anderen hun gelukwensen aan boden. Ellewoutsdijk VERGADERING ORANJEVERENIGING. Dinsdagavond werd te Elle woutsdijk de huishoudelijke vergadering van de Oranjever eniging gehouden. De aftre dende bestuursleden J. H. Klooster, G. Schaalje en J. Oele werden herkozen. Het bleek, dat de rekening een ba tig slot vertoonde van. 172.30, Besloten werd op Koninginne- verjaardag enige feestelijkhe den te organiseren. Kapelle Bestrijding appelzaagwesp Dinsdagavond werd te Ka pelle een practische les ge geven voor de bestrijding van de Appelzaagwesp. Het hoofd van de Plantenziektekundige Dienst, de heer Phaff uit Goes, gaf een uitvoerige uiteenzetting over de levens wijze en de bestrijding van dit insect. Om deze insecten met suc ces te kunnen bestrijden ad viseerde hij ook de ontwikke ling van het eitje nauwkeu rig na te gaan. Men kan deze insecten het beste bestrijden met rotho- non, wat zich bevindt, hetzij in Derris of Lonchocarpus. Ook drong hy er sterk op aan om bij het spuiten met te nevelen, maar krachtig te spuiten, daar men anders al les niet bereikt. Na deze uit eenzetting werden ter plaatse de aangetaste vruchten nader bekeken, waarna een uitvoe rige bespreking volgde.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 2