loscoop SOOJWBIM Lenteparade BIOSCOOP TRIO TAX Tarzans verborgen schat Het recht van de sterkste IncidentopPiccadilly UUILLV UJQLDEN PIETfïHJUSELQQR 'sifip«smpi$sr Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van -ons Dochtertje en Zusje WILHELMINA LEUNT JE W. DE POTTER P. DE POTTERSCHOUT JAN en PIET Koudekerke. 13 Mei 1947. Het huwelijk van A. C. SLOUGH en B. A. P. BRAAT zal plaats hebben heden, Vrij dag 16 Mei, des namiddags om 3 uur. Gelegenheid tot feliciteren van 56 uur, Café „Carlton", Walstraat 50, Vlissingen. Vlissingen, Scheldestraat 34. Harpenden (England), Mase field road 33. Toekomstig adres: Masefield road 33, Harpenden, England. Inplaats van kaarten. PIETER JACOB KRIJGER en PIETERNELLA AARNOUTSE geven kennis van hun voorge nomen huwelijk, waarvan le voltrekking D.V. zal plaats vinden op 4 Juni as., des namiddags 1.30 uur. Kerkelijke inzegening 2 uur in de Kerk der Ger. Gem., Segeerstraat, door de Wel eerw. Heer Ds. Stujjvenberg Gelegenheid tot feliciteren van 4.305.30 uur, in de Bo- gardzaal. Middelburg, Mei 1947. Noordstraat 27. Noordweg 127. Toekomstig adres: Segeerssingel 3, Middelburg. H. C. BAARENS en ALI VAN AALST hebben de eer kennis te ge ven van hun voornemen om in het huwelijk te treden. De voltrekking zal plaats hebben op Donderdag 5 Juni a.s., des namiddags 1.45 uur. Kerkelijke bevestiging in de Engelse Kerk te Middel burg door de WelEerw. Heer Ds. F. Don om 2.15 uur. Kruiningen, Markt 9. Middelburg, Seisdam 38. 14 Mei 1947. Toekomstig adres: Markt 9, Kruiningen. As. Zaterdag fV Mei hopen onze geliefde Ouders V. VAN HOUTE C. W. VAN HOUTE— SCHKOERS, hun 25-jarige echtvereni- ging te herdenken. Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is de Wens van hun dank- bare Kinderen. P. J. VAN HOUTE. Z. A VAN HOUTE— GORJAINOWA. RAYA. Gelegenheid tot felicite- ren a.s. Zondagmiddag 18 Mei na 2 uur. Breskens, Mei 1947. Op Maandag 19 Mei hopen onze geliefde Zwa- -j- ger en Zuster P. POLDERMAN I W. POLDERMAN— DE BREE, de dag te herdenken, dat ze 25 jaar in de echt zijn verbonden. Hun dankbare familie, DE BREE. J Koudekerke, Mei 1947. Receptie van 34 uur, in café „Centraal" te Koudekerke. Soldaat A. de Ridder felici teert hierbij vanuit het verre Indië zijn Vader BL. DE RIDDER Lionstraat B 27, Arnemuiden, die heden zijn 45ste verjaardag viert. DANKBETUIGING. Sportvereniging „Tonido" dankt H.H. winkeliers en be gunstigers van Goes voor hun giften ten bate van de bazar, gehouden op 12 April 1.1. Arts VOS, Wolphaartsdijk. Zaterdag 17 Mei AFWEZIG. EVANG. LUTH. KERK. ZONDAG 18 MEI Vlissingen 10 u. (gem. dienst, gebouw „Concordia", Paling straat) en Middelburg 5 uur Prof. P. Stégenga Azn. Ver. van Vrijz. Hervormden te Middelburg. Zondag 18 Mei, n.m. 7 uur, in de Doopsgezinde Kerk Ds. C. C. PIJPERS, Voorburg. Ver. van Vrijz. Hervormden, Vlissingen. Zondag 18 Mei, v.m. 10.45 Ds. C. C. PIJPERS te Voorburg. Heden werd plotseling van ons weggenomen ons Zoontje en Broertje FRANK, in de leeftijd van ruim 2 maanden. Zijn diepbedroefde Ouders en Zusje: G. P. BLOK. M. M. BLOK— VERMEULEN. LEONTIENTJE. Kruiningen, 13 Mei 1947. Slagveldstraat 2. De Engelenmis zal plaats hebben Vrijdag 16 Mei om 8 uur in de Parochie kerk te Goes. 3 Mei overleed te Me- dan door een ongeval ons zeer geliefd Kleindoch tertje ELLY, bijna twee jaar oud. Ze juicht voor Gods Troon. Fam. LAERNOES. Vlissingen, Zandweg 16. Nog treurende over het verlies van ons geliefd Kleinzoontje en Neefje Jacob, werden wy we derom getroffen door het overlijden in het Zieken huis te Middelburg, van ons geliefd Kleindochter tje en Nichtje LEUNT JE, in de aanvallende leeftijd van 5 jaar en ruim 7 maanden. Zwaar valt ons dit ver lies. Uit aller naam, Wed. N. ROELSE. Westkapelle, 10 Mei 1947. Noodwoning 338- Enige en algemene kennisgeving. Na' smartelijk lijden overleed heden mijn in nig geliefde Vrouw gn onze zorgzame Moeder, Mejuffrouw CATHARINA VAN MOOLENBROEK— VERMEULEN, in de leeftijd van 42 jaar. Diep beweend door ons allen. Ons verlies is ontzaggelijk groot. Sterke de Here ons in deze smartelijke weg van be proeving. J. VAN MOOLENBROEK KEES. NELLIE. RIE. ADRI. INA. KOOTJE en JOHANTJE. Middelburg, 14 Mei 1947. Koorkerkstraat 8. Heden overleed onze innig geliefde Dochter, Zuster en Schoonzuster CATHARINA VAN MOOLENBROEK— VERMEULEN, in de leeftijd van 42 jaar. .Uit aller naam, J. VERMEULEN. P. VERMEULEN— JONGEPIER. Middelburg, 14 Mei 1947. Hiermede vervullen wij de treurige plicht kennis te geven dat, na een ge duldig lijden, is overle den onze innig geliefde Echtgenoot, Vader en Be- huwdvader, de Heer JOHAN FREDERIK BROCK, in de leeftijd van 58 jaar. M. J. BROCK—JOBSE. JOS. ELSE. Vlissingen, 14 Mei 1947. Kasteelstraat 79. De teraardebestelling zal plaats hebben op Za terdag 17 Mei a.s-, te 2 uur n.m. vanaf het sterf huis. Algemene kennisgeving. Heden overleed plotse ling onze geliefde Echt genote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder JACOBA VAN LOO, geb. CLEMENT, in de ouderdom van 69 jaar. Uit aller naam, J. C. VAN LOO. Middelburg, 13 Mei 1947. Singelstraat 35. Gevraagd op administratie kantoor flinke aankomende kantoorbediende (ml. of vr.), in 't bezit van diploma typen. Brieven met opgaaf van verlangd salaris onder No. 613, Bureau P.Z.C., Goes. Heden overleed, na een geduldig gedragen lijden, onze lieve Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw JANNEKE VAN DE WALLE, in de ouderdom van 71 jaar en 10 maanden. M. WOLFERT— v. d. WALLE. F. WOLFERT. JAAP. Groede, 14 Mei 1947. Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Broeder, Behuwdbroeder en Oom GERRIT WISSE, in de ouderdom van 69 jaar. Oost-Souburg: L. WISSE. C. WISSE—BROUWER en Kinderen. Sint Laurens: P. WISSE. W. WISSE—BROUWER en Kinderen. Sint Laurens, 13 Mei '47. Condoleantie-adres Noordweg B 31, St. Laurens. Algemene kennisgeving. Heden overleed in het ziekenhuis „Bethesda" onze geliefde Tante en Oud-tante, Mejuffrouw LEINTJE PROVOOST, Wed. van A. BOTTING, in de ouderdom van bij na 88 jaar. Uit aller naam, Familie COPPOOLSE. Vlissingen, 15 Mei 1947. Bellamypark 8. De begrafenis zal plaats vinden op Maandag 19 Mei a.s. op de Algemene Begraafplaats te Middel burg om 12.30 uur. Ver trek van Bellamypark 8 om 11.30 uur. Heden ontsliep onze geliefde Vader en zorg zame huisgenoot JACOBUS PIETER VERMAAS, Arts, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, in de ouderdom van bij na 83 jaar. Ae. VERMAAS. G. OSINGA. Vlissingen, 14 Mei 1947. Koudekerkseweg W. 41. De teraardebestelling zal plaats hebben op Zater dag 17 Mei. Vertrek van het sterfhuis des middags 3 uur. Heden overleed onze beste Zwager en Oom JACOBUS PIETER VERMAAS, Arts, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, in de ouderdom van bij na 83 jaar. Ne w-Westminster (Canada) C. VERMAAS— RUYGROK. A. PH. C. VERMAAS. Alkmaar: J. KöSTER-VERMAAS. M. VERMAAS. Bilthoven: C. C. VISSCHER— VERMAAS. W. H. D. J. VISSCHER. C. H. E. VISSCHER. Elk-Point-Alberta (Canada) A. I. PH. WIEGERINCK- VERMAAS. PAULA. JACK. DORIS- Batavia: H. C. VISSCHER. 14 Mei 1947. VERLOREN: Portemonnaie met inhoud, w.o. distributie bescheiden, Dinsdag in de bus van Goes naar Kapelle. Terug te bezorgen tegen goede belo ning: Kapelle, A 145. Presenteert vanaf Vrijdag 16 tot en met Maandag 19 Mei a.s. de Uni versal film der M.P.E-A. met DEANNE DURBIN en RO BERT CUMMINGS. Deanne Durbin speelt haar vrolijk ste rol in 's werelds vrolijkste stad. Een film, meeslepend als het rhyth- me van de wals, die hierin hoogtij viert. Toegang alle leeftijden. Aanvang avondvoorstelling: 7 en $.15 uur; aanvang Zondagvoorstel- ling: 3.30, 7 en 9.15 uur. Vanaf Dinsdag» 20 t.m. Donderdag 22 Mei a.s. VICTOR MATURE, LON CHANEY Jr. e.a. in (One million B.C.). Strijd en avontuur in de oertijd. In één woord: ongelofelijk Toegang 14 jaar. Aanvang avondvoorstelling: 7 en 9.15 uur. Presenteert vanaf Zaterdag 17 tot en met Dinsdag 20 Mei a.s. ANNA NEAGLE en MICHAEL WILDING in („Piccadilly Incident"). Drie jaar noodgedwongen scheiding, jaren van ellende en ontberingen, konden aan haar liefde geen afbreuk doen. Rhythme, spanning, romantiek en tragedie. Toegang 14 jaar. Aanvang avondvoorstelling 8 uur. Aan vang Zondagvoorstelling 2.30 en 8 uur. VTordt verwacht als groot Pinksterpro gramma; 500ste STAATSLOTERIJ /U Umm - tOt trvkklnj - U M*1 194}. HOGE PBUZEN. f tow - 10643; 14081: 1633: 16973; 17143: 40* 1880: 9178; 9688; 11933: >4880; 14907; 19430; 19611; 11697; M9- 11170: 11318; 13323; 17911; 19641; 30401; Ut 1336; 3710; «307 6834; 11706; 13836; 14346; 13013; 16110; 16004: 17066; 17619; 18139; «171. PtttMDwn/M— «16 1371 1396 1410 ISU 1101 1713 1911 3103 3201 3246 3231 2533 3378 3730 3733 3770 3930 3061 3230 3244 8381 3609 3611 3664 1714 3676 3883 4005 4006 4166 4210 4241 4290 4298 4473 4552 4613 4644 4726 4849 4948 5007 8017 8314 5587 S597 5598 8001 8729 5828 5837 9937 6994 6132 6245 6430 6518 6588 6888 6915 6979 7068 7185 7251 7803 7607 7683 7777 7820 7852 7957 6015 6034 8048 8104 6106 8123 1128 8626 8693 6869 8898 9013 9018 9127 9178 9317 9346 9434 9440 9456 9470 9488 9819 9714 0752 9812 9834 9840 10163 10172 10367 10624 10628 10898 10172 10843 10541 10859 10890 10932 10961 U04S 11161 11207 11210 11381 11439 11572 11751 11784 11768 11931 11984 12182 12552 12818 12667 12711 13844 12900 12990 13101 13378 13407 13495 13654 13942 14114 14146 14149 14177 14192 14237 14217 14312 14385 14403 14453 14668 14788 14881 14970 15113 13114 15204 15210 15323 15380 15453 13577 15584 18592 IS7S8 15830 15898 15911 16040 16189 18383 18515 16573 16638 10641 16731 16815 16831 16938 17434 17608 17517 17819 17984 18310 18197 19449 18580 18661 18784 18838 18868 18960 19038 19046 19131 19178 19322 19818 19633 19773 19778 18808 19833 1984S 19870 19943 19933 20022 20029 20036 20081 20063 20160 20178 20263 2026B 20281 20422 20451 20471 20630 20662 20743 20862 20884 20099 21» 11342 31430 21450 11526 21541 21399 11879 21511 81868 61931 AANBESTEDING. Namens het Gemeentebe stuur van Westkapelle zal on dergetekende op Dinsdag 3 Juni a.s. om 2 uur in het Gemeen tehuis aldaar aanbesteden het BOUWEN VAN 6 WONINGEN AAN DE ZUIDSTRAAT. Bestek en tekeningen zijn te gen betaling van 15, 15.40 per post) na Maandag 19 Mei a.s. verkrijgbaar bij de Wed. J. AHREND ZOON, Nieuwe Binnenweg 317, te Rotterdam. Restitutie 7.50 op de dag van aanbesteding. E. F. GROOSMAN, Architect. Sichemstraat 14a, Rotterdam. Ten overstaan van Notaris Mr. G.^H. LAMBERT en in tegenwoordigheid van de N.V. Algemeen Administratie- en Trustkantoor, gevestigd te Rotterdam, zijn op 12 Mei 1947 uitgeloot 20 obligatiën ad 1000.der 4 obliga tielening ten laste van de N.V. Houthandel voorheen G. ALBERTS Lzn. Co-, geves tigd te Middelburg: 12, 37, 96, 128, 129, 130, 134, 222, 241, 258, 270, 276, 303, 350, 426, 431, 434, 447, 489, 497, welke stukken betaalbaar zijn per 1 Juli 1947 met f 1000. bij de Rotterdamse Bankver- eniging te Rotterdam, Am sterdam, Middelburg en Vlis singen. Wat schuimt het, hè Mammie? En wat zal mijn haar nu schoon worden en mooi gaan glanzen 1 Zwartkop Kinder-Sham- poon is toch maar fijn Begint vroegtijdig met de verzorging van bet kinderhaar. Hondt bet rein, gezond en levens krachtig door regelmatige wassching met de volkomen veilige, zeep- en alkalivrije BLOND DONKER KINDER -SHAMPOON JL De eenige goede Shampoon, welke nog iteeds tegen den vooroorlogtchen prijs van 20 ets. verkrijgbaar blijft. School der Ned. Herv. Gemeente Zuidsingel 132, Middelburg. Aangifte van leerlingen. Het Bestuur van de School der Ned. Herv. Gem. geeft gelegenheid tot aangifte van leerlingen voor de nieuwe cursus, aanvangende 1 Sept. a.s., op Maandag 19 en Dins dag 20 Mei van 7 tot 8 uur in het schoolgebouw. Leerlingen moeten vóór 1 Oct. a-s. de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt Namens het bestuur: Ds. P. J. F. VAN VOORST VADER, voorz. Ds. A. DE VRIES, secr. Voor Dames- en Heeren Rij wielen van Ned. en Eng. fabrL kaat op Uw Rljwielbon naar RIJWIEL-CENTRALE, Koudekerkse weg 59, Vlissingen. Telef. 429. N.V. „Stoomtram Walcheren" vraagt voor directe plaatsing MONTEURS. Aanmelden aan het kantoor der Vennootschap, Markt, Middelburg. N.V. Provinciale Zeeuwsche Ele ctri citei ts-Maatschappfl vraagt voor spoedige indienst treding een vrouwelijke klerk, kunnende machineschitjven, leeftijd 21 jaar. Schriftelijke aanbiedingen met volledige inlichtingen te zenden aan haar kantoor, Poe- lendaelesingel 10, Middelburg. Voor direct gevraagd een flinke, NETTE BROODBEZORGER en een halfwas bakkersbediende. Kan tevens worden geplaatst een LEERLING in de banket bakkerij. Fa. J. W. v. d. LINDE ZN., Walstraat 98, Vlissingen. HYPOTHEKEN a 4 in ruime mate beschik baar. Financieringen, auto's, motorrijwielen, machines, enz. Incasso- en Informatie-Bureau VAN BAAL, Halsterseweg E 106, Bergen op Zoom. Gevraagd TIMMERMAN en METSELAAR, alleen vaklieden, bij voorkeur uit Zeeland of Zeeuwsch Vlaanderen. J. G. BOSHUIZEN Zn., timmerman-aannemer, Wal straat 62, Vlissingen, Tel. 265. Vlissingen en omstreken. Band Nederland-Indië. Belangrijke vergadering, waarop ouders, vrouwen en verloofden van al onze mili tairen, die in Indië zijn of daarheen zullen vertrekken, worden verwacht, op Zater dag 17 Mei a.s., gebouw C.J. M.V., Noordstraat 34, Vlissin gen, aanvang half 7. Spreekster: Mevrouw GEENSEN DEN DOELDER. Onderwerp: WAT KUNNEN WIJ VOOR ONZE JONGENS DOEN Komt allen; het is in het be lang van U en onze jongens. Gelegenheid tot vragen stel len. Voor het hoofdbestuur, De Secretaris, JAC. DE RUIJTER. 23 Mei in „Juliana" te Goes "N 8 uur RENE élEEjWUK PRESENTEERT „CHEERIO/" mei BERRIE KIEVITS (T ERARP WALDEH CIAEA 8ETTINB MlWNY BRACKE - PETER STORCK L D VLEUGEL: CAS RUS. 1e Rang f 4.-; 2e Rang f3.- Plus stedelijke belasting Plaatsbespr. vanaf 17 Mei, 13 uur Deze week voor de boterham Prima rookvlees pekelvlees rollade gebr. gehakt jachtworst boterhamworst Saksische leverworst rund- en varkens gehakt en worst, 1.85 per kilo. Aanbevelend, f Slagerij firma Gebroeder* LETNSE LANGE VIELE 43, MIDDELBURG. C. C. MANTZ verhuisd van Pr. Beatrixpl. 2, Goes, naar het oude adres Park de Griffioen 11, Telefoon 2187 Middelburg. Vanaf heden CONSUMPTIE-IJS verkrijgbaar. J. BAKKER, Slijkstraat 28 Vlissingen. HOTEL DU COMMERCE vraagt DIENSTBODE v.d.e.n. of voor d. 70 p. mnd. VERLOREN: VULPEN, gou den pen, Postkantoor alhier. Noordweg 98, Middelburg. Te koop: z.g.a.n. Zomer mantel en z.g.a.n. Winterman tel, m. 44. Havendorp 580, Vlissingen. Van de Middelburgse TAXI bedrijven is A.S. ZONDAG OPEN voor zlekenvervoer en noodzakelijke ritten Bree 49 Telefoon 2600. ZIE A.S. VRIJDAG. Gevraagd terstond of 1 Ju ni, wegens dienstplicht een smidsknecht of halfwas A. L. v. d. BERGE, smederij, Katten dij ke. Te koop prachtige violenplanten 10 cent per stuk en slaplanten. A. v. MAASDAM, Oosthaven- dijk 1, Goes- Plaatsbewijzen buiten land heen en terug in. Ned. geld betaalbaar, zonder prijsverhoging. V.V.V. Middelburg. VERKEERSHUIS, Markt. ZATERDAG 17 MEI A.S. voetbalwedstrijd Zeevaartschool Vlissingen Rijksmarineschool Ostend* t.b.v. het Monumentenfonds. Aanvang 3 uur. Gemeenteterrein, Vlissingen. Entré 0.50 en 0.25.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 12