De herverkaveling van Walcheren Westkapelle's offer beloond? 5 maanden hoogspanning ZUID-BEVELAND LEZERS SCHRIJVEN.. Politierechter Middelburg li TWEEDE BLAD PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT VRIJDAG 16 MEI 1947 .1 VÉRGAANDE BEVOEGDHEDEN VOOR DE STAAT. 't Rijk betaalt de kosten, maar de eigenaren zullen waardestijging moeten vergoeden. Nog steeds geen schaderegeling. (Vervolg van pag. 1.) De ingrijpende maatregelen, welke op Walcheren noodzake lijk zijn, brengen -mede, dat aan de staat en met name aan de instanties, die bg de herver kaveling van Walcheren be trokken zullen zijn, in dit ont werp van wet vérgaande be voegdheden zijn toegekend. Een behoorlijke hantering van de toegekende bevoegdhe den is in het ontwerp verze kerd. Ten aanzien van alle rechtskwesties en alle kwes ties betreffende schadevergoe dingen staat de belanghebben de van de beslissing in eerste instantie beroep open bij de rechterlijke macht, ten aanzien van alle doelmatigheidskwes ties bij de raad van beroep. Het in de wet gekozen sys teem heeft overigens het voor deel, dat het herntel en daar mede de herverkaveling niet op de afloop van de rechtsgedin gen behoeft te wachten en dus zonder vertraging voortgang kan vinden. De bijzonder gun stige ervaringen, opgedaan bg de ruilverkaveling in ons land, geven de ministers het ver trouwen, dat een herverkave ling van het geïnundeerde ge deelte van Walcheren, over eenkomstig de bepalingen van dit ontwerp, tot welhaast al gemene tevredenheid zal kun nen geschieden. NOG GEEN SCHADE REGELING. Tenslotte zy er op gewezen, dat deze wet geenszins beoogt een regeling te geven voor de vergoeding van oorlogs- en be- zettingsschade. Een dergelijke regeling im mers zou veel meer moeten omvatten dan alleen de in deze wet beoogde voorzieningen van de grond, die dan ook zijn in gegeven uit overwegingen van zuiver landbouwkundige aard, doch die overigens, en op zeer gelukkige wijze, wel ten gevol ge zullen hebben, dat reeds een deel der schade wordt opge vangen. De herverkavelingsprocedu re, die in dit ontwerp is ge volgd, vertoont uiteraard veel overeenkomst met de ruilver kavelingsprocedure, doch wijkt in verband met de bijzondere omstandigheden en ook omdat hier tevens in een sanering is voorzien, in verschillende op zichten hiervan af. Deze afwij kingen hebben mede ten doel het herstel en de herverkave ling zo vlot mogelijk te doen verlopen. HERVERKAVELINGS COMMISSIE. De herverkavelingscommis sie, die met de uitvoering van de herverkaveling wordt be last, heeft de bevoegdheid aan te wijzen, welke ondernemers niet langer in de gelegenheid zullen worden gesteld hun land- of tuinbouwbedrijf op Walcheren uit te oefenen. De ministers achten het n.l. er zij in dit verband nogmaals op gewezen absoluut onverant woord, dat de zeer grote be dragen, die noodzakelijk zyn voor het herstel van Walche ren, zouden worden gebruikt, om wederom niet levensvatba re, steunbehoevende bedrijven te vestigen. Daarom achten zy het noodzakelijk, dat de her- foor tJEERD ADEMA 39 Café „De Grote Slok" was een broeinest van menselijke stemmingen in mineur en in majeur en een kleinigheid was voldoende om de sfeer volko men te veranderen. De baas en trouwens alle bezoekers waren de laatste dagen opval lend vriendelijk voor hem ge weest, opdringend vriendelijk soms waar het vrouwen be trof, maar hij had niet de min ste zekerheid, dat hij vandaag of morgen niet het lot van ouwen Dirk zou delen en zon der proces op de keien zou ko men te staan. In de uren dat hij, zonder de slaap te kunnen vatten, rus teloos in zijn bed had gelegen, was hij tot de conclusie geko- meh, dat hij een betrekking moest zoeken bij een grote on derneming, waar het bedrijf vele facetten toonde en hij desnoods van de ene bezigheid naar de andere zou kunnen overgaan zonder dat de band tussen directie en employé daarbij zou worden verbroken. Hij had zich voorgenomen de volgende ochtend een uurtje vrijaf te vragen en, zo moge lijk, te trachten op de kan toorafdeling van een waren huis te worden geplaatst, maar hij had wel begrepen, dat hij in zijn schunnige kleding geen schijn van kans had. Er bleef hem niets anders over dan de woede van baas Govers te trotseren door hem verkavelingscommissie de hier boven genoemde bevoegdheid krijgt. De betrokkene wordt in het ontwerp evenwel een recht op schadeloosstelling toe gekend, desgewenst in de vorm van gepacht land. Met het oog hierop is ook hier de mi nister van financiën mede ter beslissing geroepen. Door de mogelijkheid van beroep is ge waarborgd, dat met ieders be langen rekening wordt gehou den. De vrijgekomen grond komt ter beschikking van die ondernemers, die hieraan de meeste behoefte hebben. DRIE STADIA. In dit eerste stadium der herverkaveling stellen Ged. Staten van Zeeland het plan van wegen, waterlopen en ka den met de daartoe behorende kunstwerken vast, waarna met de uitvoering der werkzaamhe den kan worden begonnen. Het plan van toedeling dat door de Herverkavelingscom missie wordt opgemaakt, komt overeen met het plan van ruil verkaveling in de ruilverkave- lingswet 1938, met dien ver stande, dat in eerstgenoemd plan de regelingen omtrent schadevergoedingen en andere geldelijke verrekeningen niet worden opgenomen. In het derde stadium heeft de eigenlijke herverkaveling haar beslag gehad en vindt de financiële afwikkeling plaats. Ten bate of ten laste van iede re eigenaar komt het verschil tussen de waarde van de van hem in het blok opgenomen onroerende goederen en de waarde van de hem toebedeel de kavels, zoals deze waarden uiteindelijk in hoogste instan tie zijn vastgesteld, m.a.w. de in het blok gelegen onroerende goederen moeten thans op nieuw worden geschat. Deze herschatting welke de ruil- verkavelingswet in het alge meen niet kent leek de mi nisters hier onontbeerlijk, om dat er tal van oorzaken zijn, welke waardeveranderingen tengevolge hebben gehad of kunnen hebben, zoals inunda tie, herontginning en egalisa tie, aanleg en wegen en bete re ontwatering, betere vorm, indeling en ligging der perce len. VOOR REKENING VAN HET RIJK. De kosten der herverkave ling komen ten laste van het rjjk. Aangezien deze kosten voor een zeer aanzienlijk deel tevens herstelkosten zyn en het initiatief voor de herver kaveling van het rjjk uitgaat, achten de ministers een andere regeling niet wel denkbaar. Ten laste van de eigenaren komt evenwel een eventuele waardestijging van hun eigen dom. Hiervoor wordt onder de naam „herverkavelingsrente" een schuldplichtigheid ten be hoeve van het rijk op de hun toebedeelde kavels gevestigd. De verdere bepalingen zijn we derom aan de ruilverkavelings- wet 1938 ontleend. Goes Ned. Chr. Vrouwenbond. Onder voorzitterschap van Mej. J. Donner vierde de afd. Goes van de Ned. Chr. Vrou wenbond Maandagavond in de Prins van Oranje haar 25-jarig bestaan. De zaal had door bloemen een feestelijk aanzien gekregen. De vergadering was druk bezocht. Na het openingswoord van de presidente gaf de secretares se, mevr. de Kruijter-Elenbaas, een overzicht op rijm van de achter liggende 25 jaar en van het daarin verrichte werk. De penningmeester esse, mevr. ZuidemaWoltering, bracht het financieel verslag uit. Aan de presidente, die deze functie al deze 25 jaar had be kleed, werden bloemen, een mooie tas en een foto van het bestuur aangeboden. Toespraken werden gehou den door de Bondspresidente Mevr. Knoppers uit Amster dam én door afgevaardigden uit Middelburg, Kruiningen, Kapelle en Nieuwdorp, terwijl verschillende leden bijdragen leverden. De heer van Essen vertoonde enkele Interessante films over Walcheren, Schou wen enz. Het was een gezellige vergadering, die eerst laat werd beëindigd. Wemeldinge VERGADERING TEGEN DE C.C.D. Maandagavond had in de zaal van het hotel Korstanje te Wemeldinge een boerenver- gaderlng plaats, die werd ge leid door de heer J. Zuijdwegt Mz. Spr. heette de aanwezigen hartelijk welkom en zette in het kort uiteen het doel en streven van deze vergadering. Als spreker van deze verga dering leidde hij in de heer H. H. Warrink van Bornebroek. Deze begon zijn* uiteenzetting aan de hand van het „Hoe ra ken wij de C.C.D. kwijt". Spr. stelde het zo voor; de boeren zouden zich in streek of wrjk- gedeelten verenigen, om te ko men leder in zijn eigen orga nisatie, tot een gezamenlijke actie. De boeren zouden een systeem opbouwen dat de voed selvoorziening zeer ten goede zou komen en alles meer aan zijn doel zou beantwoorden dan tot dusver. Mochten zich dan nog leden onder hen bevinden die van, het goede doel afwe ken, deze zouden zich al heel spoeddig herstellen omdat zij door anderen op het goede spoor worden gebracht Op een met de minister van voed selvoorziening gehouden con ferentie had hij de toezegging gekregen wanneer dit plan voor 70 zou slagen, op zijn steun kon worden gerekend. Tijdens de vergadering werden handtekeningen verzameld, om deze bij de ZLM in te dienen, teneinde de regering te winnen voor het beoogde doel. COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK Maandagavond werd in het C. J. V.-gebouw te Wemeldinge de algemene vergadering ge houden van de coöperatieve Boerenleenbank. Tegenwoordig waren 32 leden. De voorzitter memoreerde in het kort het 40- jarig bestaan van deze bij uit stek zo nuttige instelling. De secretaris en kassier gaven een kort overzicht over het gehou den beheer. Dit alles passeerde de revue onder grote aandacht en goedkeuring van de verga dering. De rekening sloot met een ontvangst en uitgaaf van ƒ3.969.064.83 Het balansch'fer gaf aan 1.58G.990.76. De wins* welke 1923.05 bedroeg, werd bij de reserve gevoegd en daar door steeg het bedrag tot 69.765.69. Als bestuurslid werd herkozen de heer K. J. Dominicus Fz. en tot lid in de Raad van Toezicht de heer Jac Wabeke Az. Daarna slui ting. nogmaals om zijn costuum te vragen en het onverwachte aanbod van dc baas had hem een ogenblik in grote verle genheid gebracht. Zyn gedachten waren te veel met zijn toekomstplannen bezig, dan dat hij tijd en ge legenheid had, zich in de on begrijpelijke toespelingen te verdiepen, maar toen hij de volgende morgen in het pak van de baas in de gelagkamer verscheen en deze hem een vurrode roos in de knoopsgat stak, terwijl juffrouw Marie hem overvloedig met Eau de Cologne bespoot, moest hij wel begrijpen, dat ze hem volko men in het teken van de ro mantiek zagen, terwijl hij te gelijkertijd zijn kans om als kantoorbediende te worden aangenomen, hopeloos verke ken achtte. Hij stonk zoals de baas het noemde een uur in de wind en toen hg zich in de spiegel bekeek, kreeg hij de in druk, dat hg was voortgeko men uit de kruising van een kappersbediende en een bloe menmeisje. Hij was woedend bij de gedachte, dat zijn lucht kastelen in één minuut volko men in elkaar waren gestort, maar er bleef geen andere keu ze dan de deur uit te gaan en het maar te proberen. „Je haast je maar niks", zei de baas, die een sentimen tele bui had en juffrouw Marie had, onder het wegpinken van een traan, iets van ,,'n arm schaap" gestameld, waarmee ze blijkbaar niet zozeer Hans als wel het door de familie trots harer ouders in het nauw gedreven baronesje bedoelde. Hans van Linschoten stapte door de straten met het gevoel of hij een clown uit een circus tent was, die in allen ernst voor boekhouder bij een begra fenisonderneming ging sollici teren en naarmate hij dichter bij het door hem uitgekozen warenhuis kwam, begon hg langzamer te lopen totdat hij bij de ingang besluiteloos stil stond en zich een houding gaf door quasi belangstellend een étalage van zomerjurken te bekgken. Een dichte menigte, hoofd zakelijk uit vrouwen en meis jes bestaande, drong hem zo nu en dan terzijde en het mas sale gebouw deed hem denken aan een reusachtige Oceaan stomer, in welks binnenste honderden mensen leefden en werkten of doelloos rondliepen, terwijl een onafgebroken stroom bezoekers, die er in en er uit kwamen, elkaar pas seerde. De gedachte, dat hij het pak van de baas niet geleend had om étalages te bekgken en diepzinnige bespiegelingen te houden, bracht hem er einde lijk toe, zich met de stroom naar binnen te laten drijven en daar aan de goudgegalonneer- de portier naar de administra tieve afdeling te vragen. „Tweede trap rechts, eerste verdieping", zei de portier, „di rectie en administratie. Wie moet u hebben?" „Ik... hm... dat weet ik niet Srecies", zei Hans. „De kwes- e is", zei hij, in de behoefte om iemand deelgenoot van zfln zorgen te maken, „dat ik... ch... wilde solliciteren". „Bent u opgeroepen?" vroeg de portier, zakelgk. „Dat nu juist niet", zei Hans. (Wordt vervolgd.) EEN BIOSCOOP-ORGANIST De heer I. Roose te Kloetin. ge heeft ernstig bezwaar te gen het optreden van de bios cooporganist Reginald Foort in de kerk te Nisse. Hij wenst, dat er gekozen wordt of kerk organist of bioscooporganist en dat de laatste niet in de kerken optreden. Hun stgl past niet in de kerk. Hij schrijft: Het programma deed ons schrikken en huiveren. De heer Foort sprak vóór het concert een kort woordje, vertaald door de heer C. Visser uit Goes. Het concert begon met zyn bekende herkenningsmelo die. Hij speelde Trumpet Tune van Purcell, dat het „deed", om vervolgens het Largo van Handel te spelen, on-kerkelijke muziek, over-romantisch tot het zoetelijke toe voorgedra gen. Voorts enkele orkestwer ken, gearrangeerd voor bios coop-orgel, en dan plotseling Bach. Vermoedelijk een concessie aan de kerk. Doch het werd zo on-Bachs voorge dragen, dat het voor hen, die enigszins Bach kennen,-pijnlijk was, dit te beluisteren. Een korte pauze (waarom?), waar in de heer Foort weer spreekt, iets vertelt van zijn groot bi oscoop-orgel in Engeland, en mededeelt, dat dit na dit con cert van hem kon worden ge kocht zijn handtekening voor 0.25, voor 0.50 het zelfde met een handdruk, voor 1- dit alles met zijn foto. De opbrengst voor het orgelfonds Nisse. Het doel is goed, maar is Gods huis voor koopmans schap Onder geweldig applaus gaat de heer Foort het 2e ge deelte afwerken en speelt eerst een door hem zelf ge componeerd wiegelied. Dan volgt het deze avond het beste voorgedragen werk: Sui te Gothique van Boëlmann. Vrij goede voordracht, techniek niet geheel vlekkeloos.' Tot be sluit een potpourri van enkele orkest- en pianowerken van 18e en 19e eeuwse componis ten. Het eind in zicht; dan echter wordt door een blijk baar enthousiaste (be)luiste- raar een kort woord- gespro ken, waarin deze zich als tolk van alle luisteraars weet, de heer Foort de ene loftuiting na de andere toezwaait, de luisteraars verzoekt flink te applaudisseren om een toegift, welke prompt volgt. Het ap plaus is groot, weer een ver toon van enkele onkerkelijke populaire werken. En nu dit alles is geschied, vragen we: waar ligt de fout? Niet by de heer Foort, die gaf zich zoals hij was en bekend is. De fout schuilt bij degenen die hem uitnodigden. Generaal Hjalmar Larsen, de Noorse vliegenier en Pool- onderzoeker, die leider zal worden van 'n Noors-Zweeds- Britse Zuidpool-expeditie. Indische salarissen. Door dè Ned. Indische re gering is een nieuw regle ment vastgesteld, betrekking hebbend op uitzending van Ned.-Indisch regeringsperso- neel en de duur van het dienstverband. Hiermede wor den voorzieningen getroffen ten bate van alle personen, die met het oog op de we deropbouw van Nederlands- Indië na de oorlog naar deze gewesten zijn uitgezonden, waarbij ook inbegrepen de oorlogsvrijwilligers, die als militairen aan de oorlog te gen Japan zouden deelnemen, doch in verband met de reeds gesloten wapenstilstand, bij aankomst, als burgers in 's lands dienst te werk zijn gesteld. Dit reglement voor ziet in de toekenning van uitrustingskosten, alsmede in een toelage voor kort ver band, die, ook indien vóór de uitzending geen schrifte lijke verbintenis met de re gering was aangegaan, na de diensttijd als in normale gevallen zal worden uitge keerd. Aardappelen in België, In bevoegde kringen wordt verklaard dat de oogst der nieuwe aardappelen zeer gun stig zal zijn. Voor deze oogst is 12.000 ton plantgoed in het buitenland gekocht en teza men met het Belgische poot- goed kon 10.000 h.a. in cultuur worden gebracht, de oogst wordt op 200.000 ton geschat. Het ministerie van landbouw heeft het voornemen voor de eerste week van de verkoop 'n maximumprijs vast te stellen van waarschijnlijk 2 fc 3 fr, per kg. Nieuwe burgemeester van Knocke. Tot burgemeester van Knocke is benoemd de heer Leo Lippens, die Zondag 1 Juni a.s. feestelijk geïnstal leerd zal worden. Burgemeester de Casembroot: „Ik ben gematigd optimistisch". Schadevergoedingsregeling verslechterd. Er was eens een beeld schoon meisje, dat Assepoester heette en dat een boze stief moeder had, die haar altijd de vervelendste klusjes liet op knappen en haar nooit 'n pretje gunde. Wanneer haar bevoor rechte stiefzusjes uitgingen, zat zij in de keuken te poet sen en te schrobben, terwijl zij „J'Attendrai" neuriede, want de hoop verliet haar nooit. Maar er gebeurde niets. Tot dat... Ja, totdat... Toen wij dezer dagen in het noodraadhuisje van Westkapelle zaten met n grote plattegrond voor ons uitgespreid en tegenover ons de burgemeester, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot en de se cretaris, de heer Dieleman, dfe ons vertelden, hoe de zaken er in hun gemeente momenteel voorstaan, moesten wij er aan denken, dat dit dorp, dat voor de bevrijding van het continent een even grdbt offer heeft gebracht als Caen en Bayeux, eigenlijk een Asse- poestersrol speelt, maar dat de De Ned. Herv. kerk van Cadzand was de eerste kerk in Zeeland, welke volledig hersteld werd van de oorlogs schade, welke aan dit gebouw toch niet gering was. Piano verduisterd M. P., musicus te Amster dam. destijds als militair ver blijvende te Middelburg, had aldaar in 1945 van het be heersinstituut een piano in bruikleen gekregen. Bij zijn vertrek uit Middelburg heeft hij deze piano meegenomen naar zijn kamers te Amster dam. Wegens verduistering werd verd. veroordeeld tot 6 weken "gevangenisstraf. PRIJZEN EN PUNTEN Door de 46 j. W. B. en de 45 j. W. P., beiden koop man te Tilburg, werden aan een 10-tal personen lappen costuumstof verkocht zonder textielpunten in ontvangst te nemen, tegen pry'zen van f 145 tot f 175 per lap. Ver dachten werden veroordeeld ieder tot 6 maanden gev. met aftrek. De N.V. Kon. Mij. „De Schelde" te Vlissingen was in hoger beroep gekomen tegen een veroordeling door de Tuchtrechter te Middelburg wegens het verkopen van kettingkasten tegen een ho gere prijs dan de vastgestel de, tot f 7500. In hoger be roep werd het eerste vonnis vernietigd en volgde thans veroordeling tot f 5000. Wegens overtreding Devie- zenbesluit werden veroordeeld M. A. D. te Schoondijke tot f 20 of 10 d.; A. W. te Aar denburg tot f 15 of 10 d.; J. J. H. te Bemmel tot f 10 of 5 d.; C. J. L. te Water vliet tot f 10 of 5 d.; M. G. de C. te Aardenburg tot f 10 of 5 d.; F. v. G., vlas ser te Kemseke tot f 25 of 10 d. t Ch. P. de L. te Schoondij ke nam een cassette met zil veren lepeltjes en een arm band weg. Verd. werd ver oordeeld tot 1 maand gev. voorw., proeftijd 3 jaar en f 30 of 15 dagen O.V. Zijn echtgenote E. S., die bovenstaande goederen als geschenk had aangenomen, werd wegens heling veroor deeld tot 1 maand gev. voor waardelijk, proeftgd 3 jaar. H. B. te J^Tzendgke werd wegens mishandeling veroor deeld tot f 40 of 20 d. VERZET Wegens verzet tegen amb tenaren der Inv. en Acc. had zich te verantwoorden R. J. Dh., landbouwer te St. Kruis. Hij werd veroordeeld tot 1 maand gev., voorw. met 3 jaar proeftijd en f 100 of 40 happy-ending nog bedenkelijk onzeker is. In sprookjes en Hollywoodspectacles wordt de deugd altijd beloond, maar in deze harde eeuw van Ford en Huxley, highballs en Bikini is de realiteit wel iets anders. Zal de instantie in den Haag, die het in haar hand heeft, dat de toekomst van Westkapelle roos- dan wel inktkleurig zal zijn, volharden in de rol van kwade stiefmoe der, die zij thans helaas met zoveel élan vervult, of zal zij zich ontpoppen in de goede prins, die de arme Cinderella uit haar nood komt verlossen WONINGEN, WONINGEN! „Ik ben niet al te somber gestemd en zie de toekomst met gematigd optimisme te gemoet", zegt burgemeester De Casembroot, „maar mo menteel is er nog niet veel reden om te juichen. Zeker, er zijn meevallers, doch die wegen bij lange na niet op tegen de tegenvallers en de problemen, waarmee wij thans, 2I2 jaar na de bevrij ding, dag aan dag hebben te worstelen." Natuurlijk is ook hier het woningtekort probleem no. 1. Men weet het: de oorlog ver nielde 538 panden compleet. Na de bevrijding werden in ijltempo 210 gemeente- en een vijftal particuliere nood woningen, 3 noodboerderijen en een gemeenschappelijke noodstal neergezet, terwijl 30 gezinnen onderdak vonden in bunkers. Hiermee is bereikt, dat het grootste deel van de Westkappelaars weer tijdelijk onderdak was, wat niet weg neemt, dat 100 evacué's nog niet naar hun dorp kondeft terugkeren. Inmiddels werd een bouw plan opgesteld en verrezen de eerste woningwethuizen. Wanneer we in deze opbouw- week de balans opmaken, komen we voor de woning bouw tot de volgende resul taten: op het ogenblik zijn 34 huizen in aanbouw op grond van de Woningwet of het College van Commissaris sen, terwijl twee inwoners, een landbouwer en een café- houdster, het gewaagd heb ben op eigen risico te bou wen. 15 woningen aan het Noordkerkepad en 28 aan de Arke zijn bestekklaar, maar nog niet goedgekeurd, 15 panden aan de Kreek en 11 aan de Noordstraat zijn bijna bestekklaar, 5 aan de Zuid- straat zijn bestekklaar en 12 aan de Kloosterstraat, 4 aan het Hout, 3 in de Verl. Pa penstraat en 3 aan de Mo lenwal zijn nog niet bestek klaar. Sommige architecten, die voor Westkapelle's opbouw werken, hebben te weinig per soneel, waardoor zij niet vlug genoeg vooruit kunnen. Een droevig verschijnsel is het ook, dat de twee arbei derskampen (het Zwitserse en het stenen) maar niet vol komen; nu er overal in het land steeds meer gebouwd wordt, zal dat in de naaste toekomst zéker niet het ge val zijn en het is dan ook waanzin geweest het stenen kamp, waarin zoveel koste lijk materiaal is verwerkt, te bouwen. De gemeente zou graag een deel van het Zwit serse kamp inrichten tot noodwoningen, zoals zij ook negen golfplaathutten voor bewoning wil bestemmen, maar of het zal lukken, is een tweede. Wederopbouw heeft toestemming gegeven, maar Den Haag nog met... Er wordt hard gewerkt aan het leggen van een nieuwe riolering, terwijl de aanleg van waterleidingen met de nieuwbouw gelijke tred houdt. Dit jaar wordt een zuiveringsinstallatie met biologische reiniging aanbe steed, die de verwoeste in stallatie zal vervangen. Ook met de aanleg van straten wordt spoedig begonnen. De gemeente mocht dit werk niet in eigen beheer doen. Bij de bouw van nieuwe huizen worden de toekomsti- bewoners over verschil- lende details en over de gro te van hun schuur geraad- qoop puaAOjpfn uaa 'pSaaid de moeite lonend proces. SCHADEREGELING DREIGT RAMP TE WORDEN. Natuurlijk waren ook de Westkapellenaaxs niet erg con tent met de schadevergoe dingsregeling op basis van de waarde in Mei '40, doch het Streekbureau had redelijk ge schat en verschillende inwo ners waren dan ook van plan alvast op eigen risico te gaan bouwen. Den Haag dreigt echter roet in het eten te strooien, want men heeft aan gekondigd, dat deze schattin gen verlaagd worden, en de huurwaarde van het nieuwe pand verhoogt. Wordt deze regeling inderdaad gehand haafd, dan betekent dit niet meer of minder dan een ramp voor het dorp en zyn inwo ners, want dan wil en kan geen één inwoner gaan bou wen. „Dan blijven we in he melsnaam maar in ons bun- kertje en ons noodwonlnkje hokken", zeggen zij en men kan hun geen ongelijk geven. Wat niet wegneemt, dat een dergelijke behandeling van een gemeente, die meer dan enige andere plaats van de zelfde omvang in Nederland voor de vrijheid heeft gele den, ten hemel schreiend is. Vermeld dient te worden, dat Westkapelle van het Streekbureau, de Stichting Herbouw Walcheren, de Volkshuisvesting en andere diensten in de provincie wèl in alle opzichten medewerking ondervindt. DE KREEK RECREATIEOORD. Wij moeten nog meer som bere geluiden laten horen. Het opbergen van de oogst is een kolossaal probleem, zo groot, dat vorig najaar stro, waarvan men niet wist waar het te bewaren, werd ver brand. Het nieuwe asfaltpro- cédé bij dakwerkzaamheden bedreigt steenzetters en krammatarbeiders met werk loosheid, zodat zij zich op de Vlissingse industrie zullen moeten oriënteren. De weg naar' Vrouwenpolder is nog steeds, let wel: 2% jaar na de bevrijding, niet hersteld, zodat vrachtauto's met mate rialen en ander verkeer een grote omweg moeten maken. Doch genoeg van dit alles. Laat ons dit artikel beslui ten met opgewekter klanken. Het gemeentebestuur zal het vreemdelingenverkeer stimu leren en heeft het voorne men de kreek in een recrea tieoord te herscheppen en zal tevens pogen een fietspad achter de duinen naar Zoute- lande te doen aanleggen. Het café De Valk, dat in opbouw zal hotelruimte bieden, terwijl de Waterstaatcantine en de grote bunker bij het Zwitserse barakkendorp café's worden. Deze bunker wordt oorlogsmuseum, waarin een grote maquette de geallieerde landing bij Westkapelle in beeld zal brengen. De andere bunkers hoopt men succes sievelijk te zien verdwijnen. Het muziekkorps krijgt deze zomer haar instrumenten, waarvoor Volksherstel en Vi- ruly in „De Groene" zich zo beijverd hebben, voor het Groene Kruis wordt met geld van collectes, in Utrecht ge houden, een wijkgeboiiw ge bouwd en het nieuwe vereni gingsgebouw zal verrijzen, zo dra voldoende geld bijeen ge kregen is. Waarmee bewezen is, dat Westkapelle in hard werken en plannen maken voor As sepoes niet onderdoet. En laat nu de deugd nog eens één keer beloond worden Overheidspersoneel ongerust. De samenwerkende centrales van overheidspersoneel hebben verzocht, op korte termijn een vergadering van de salaris- commissie ad hoe bijeen te roe pen, ter bespreking van de si tuatie, ontstaan door het uit blijven van de definitieve aa- iarisregeling voor het over heidspersoneel. Onder grote groepen van dit personeel neemt de onrust in ernstige mate toe, in verband met het feit, dat reeds in Oc tober 1946 overeenstemming werd bereikt ovep de salaris sen, doch de officiële vaststel ling uitblijft.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 11