SOLIDOX GfflMl Wij maken het U gemakkelijk Stofzuiger reparatie Zy putten fut uït VS PEPERMUNT *BLU E BAND* Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na hét overlijden van onze ge liefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, mejuffrouw CORNELIA SANDERSE, weduwe van GERARD DE SMIT, betuigen wij onze hartelijke dank. Vllssingen: M. C. BALJEU—DE SMIT. H. BALJEU en Kinderen. Schore: M. C. ROELINK—DE SMIT. E. R. J. ROELINK en Kinderen. Vlissingen, Mei 1947. Mede namens wederzijdse Familie en Kinderen betuig ik hiermede mijn hartelijke dank voor het medeleven, be toond na het overlijden van mijn geliefde Man MARINUS MURRE. Wed. M. MURRE— JEREMIASSE. Axel, Mei 1947. Voor de bewijzen van deel neming, ontvangen na het overlijden van onze lieve Va der, Behuwdvader, Broeder, Zwager en Oom, de heer JOHANNIS JAKOBUS VAN ROSEVELT, betuigen wig onze hartelijke dank. F. A. VAN ROSEVELT. A. D. VAN ROSEVELT— VAN LARE. A. F. VAN ROSEVELT. M. E. VAN ROSEVELT VAN MALE. M. FRANQOISE. Schoondijke, Mei 1947. Hiermede betuigen wij on ze hartelijke dank voor de talrijke bewijzen van mede leven ontvangen na het over lijden van onze lieve Moeder en Oma, Mevrouw C. J. PAUW—BLIEK. Fam. EVERS. Biervliet, Mei 1947. Voor de bewijzen van deel neming na het overlijden van onze lieve Vader, Groot- en Overgrootvader ADRIAAN VAN DIJK, zeggen wij hartelijk dank. Familie VAN DIJK. Middelburg, Mei 1947. Haringplaats 10. Terstond gevraagd nette winkeljuffrouw tevens voor de huishouding. Loon 10 p. week. J. BOO NE, Molstraat 23, Middelburg, broodbakkerij. Te huur of te koop gevraagd WINKELHUIS op lste stand te Middelburg. Brieven no. 451, Bureau P.Z. Cn Middelburg. «ITSEMA Stofzuiger fabriek HILVERSUM „uuuh Onze reparatio-afd. ,imilJ1 f REPAREERT alle merken STOFZUIGERS B.z.a. in Vlissingen NET MEISJE, 21 jaar, v.g.g.v., voor d. en n., voor de huishouding, klein gezin, geen zwaar werk. Br. letter A 64, bur. P.Z.C., Vlls singen. DAMESVoor hulp in uw huishouding hebben wij een prima STOFZUIGER, fabrikaat „Excelsior", 104, Erres 140. RIJWIEL CENTRALE Koudekerkse weg 59, Vlissingen Telefoon 429. Voor spoedige indiensttre ding gevraagd: een ervaren opzichter, een bouwkundig opzichter-tekenaar, een bouwkundig tekenaar. Brieven met volledige inlich tingen en opgaaf verlangd salaris, aan Architect J. B. VAN WUYCKHUYSE, Los- kade 11, Middelburg. Mevr. JACOBSEN, Koude- kerkseweg 114, Middelburg, vraagt voor direct een net flink meisje, 3 of 4 dagen per week, van 9 tot 2.30 'uur. Aanmelden 's avonds tussen 7.30 en 8.30 uur. Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming en de blijken van belangstelling ons betoond na het overlijden van onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer PIETER DE PAGTER, zeggen wij hartelijk dank. Middelburg: J. DE PAGTER— JONKMAN. L. DE PAGTER. A. J. DE PAGTER. C. DE PAGTER— BURGERHOFF. J. DE PAGTER. J. M. J. RIEMENS— DE PAGTER. L. J. RIEMENS. PIET. .Middelburg, 13 Mei 1947. Langeviele 67. I Hiermede betuigen wij on ze oprechte dank voor de be wijzen van medeleven, ont vangen na het overlijden van onze lieve Man en Vader J. VAN LEERDAM. Uit aller naam, Wed. A. v. LEERDAM- BAKKER. Middelburg, Mei 1947. Leliestraat 1. Voor de vele bewijzen van deelneming ons betoond na het overlijden van onze zeer ge liefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mej. MARIA POLDERDIJK, Wed. van A. KLAASSE, betuigen wij, namens allen onzen hartelijke dank. P. C. VAN ZWEEDEN. Vlissingen, Mei 1947. IHET- HUWELIJK vereischtbij bemidde- ling: deskundige voor- )1 bereiding, ruime men- f schenkennis en jaren- I lange ervaring. Dit alles vindt U bij BUREAU „DISCRETLA", de [beste en betrouwbaarste orga- [nisatie hier te lande! NicAVitsen- i kade 31, A'dam-C. Spr.u.: 9.30- 12 en M, W, Vr. av. 7-9. Vraagt Idirect kostel. inl. in blanco env. „De Lelie" STOOMT EN VERFT OOK VOOR U I Winkel: Dam 28 rood. Middelburg. Wij kunnen U nog helpen aan GRIJZE JONGENSJASJES van 2 tot 6 jaar, slechts 10 punten, van prima stof en geheel gevoerd- De befaamde Nutricia Babyvoeding, die baby zoo goed doet, is thans, behalve bij het van ouds bekende depot, de Fa. J. Houmes, Dam 29 te Middelburg, óók verkrijgbaar bij: H. JongepierSeisstraat 37 en G. - Melse, Ronaanscbekade 3, aldaar. WATERVERF in vele tinten. Drogisterij DE WOLFF Paul Krugerstraat 45 Vlissingen. onder garantie. JENO St. Jacobsstr.-hoek Lepelstr.. Vlissingen. De Algem. Verladers en Eigen Vervoerders Organisatie zoekt voor haar kantoor te Middelburg een ASSISTENT. Brieven met uitv. inlichtin gen no. 468, Bur. P.Z.C., Mid delburg. Aanmelding alleen na oproep. HOTEL DE KORENBEURS" te Goes vraagt een HUISKNECHT. Alleen schriftelijke aanbie dingen. witte landen zelfs dichtbij een lust voor bet oogj £r is zelfs geen laatste spoortje tandsteen te bespeuren, dank zij de heilzame werking van „sulforicinoleaat". Tandsteen valt niet direct opmaar pas er voor op, het is een sluipend maar zeker gevaar. Practisch iedereen heeft er last van. Solidox bestrijdt het afdoende, omdat het „sulforicin joleaat" bevat. Hou de tanden niet alleen wit, hou ze ook gaaf en gezond door geregeld te poetsen met Solidox. MET SULFORICINOLEAAI TEGEN TANDSTEEN Twee maal daags poetsen met Solidox en twee maal per jaar naar den tandarts. Zóó krijgt en houdt U witte Te koop wegens plaatsge brek z.g.a.n. vooroorlogs sa lonameublement, 2 crapauds en 4 stoelen. Molstraat 15, Middelburg. Ter overname aangeboden EEN ROHYP. Brieven onder letter Z 63, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop: i.g.st.z. keuken fornuis, 35.i.g.st.z. dub bel gascomfoor, 10.1 paar kinderschoenen, m. 26. Sotte- gemstraat 32, Vlissingen. Te koop: platte bakwagen met oppertuig en zware big gen. L. J. LORIER, Seisweg 193, Middelburg. Te koop i.g.st.z. KINDERWAGEN. Adres: Palingstraat 4, Vlis singen. Te koop in prima staat zijn de motor, merk Puch, 125 c.c. en stofzuiger. Brieven no. A 601, Bureau P.Z.C., Goes. Te koop z.g.a.n. lichte zomermantel, maat 40. Leeuwerikstraat 16, Goes. Te koop gevraagd ACCORDEON (pianoklavier), 12 of 24 bas sen. Brieven met prijsopgave no. 432, Bur. P.Z.C., M'burg. Te koop VASTE WASTAFEL met marmeren opstand en spiegel. Irislaan 14, Vlissin gen. j De loten vliegen teeg! Geen uitstel!Maakt spoed Keuze2P.KLM A'd-Rio Janeiro tot f6000, Huis, Huisinr. f6000, 2Koeien f3000 2Paarden f3000, Bruynzeeikeukens Bontmantels Zilvervossen 380 Pracht pry zen Just 1166 Postwissel BOX 309 's-Hage. Koopt b'/d KLM, Kiosken, Lissone, Sigm. Giro 241.000 Huishoudster gevraagd Geref. (syn.), m. 1., huisel. aanl., opgewekt karakter, goed kunn. koken, bij alleen- w. weduwn., zakenman, 60 jr. Prov. Utrecht. Uitv. soil, (liefst m. foto, welke natuurl. retour gaat), Boekhandel DE WAAL, No. 777, te Doorn. Mevr. OELE te 's-Graven- polder, vraagt een NET MEISJE van half 82 uur. Assurantie-bureau vraagt voor Zeeland enige actieve agenten. Vast salaris plus provisie. Br. letter A 610, Bur. P.Z.C., Goes. het eerst in de winkel uitverkocht! Twee kinderledikanten met bedjes in goede staat ter overname aangeboden. Noord singel 138, Middelburg. Te koop electr. wasmachine met motor. L. GESCHIERE, Breeweg C 54, bij Middelb. Te huur gevraagd OPSLAGTERREIN met loods of schuur te Mid delburg of omgeving. Adres: Nadorstweg 38, Middelburg. Dr. H. NANNINO's Zetpillen tegen Aambeien maakl het inbrengen zeer gemakkelijk. Verknjgbaat bij allo Apothekers en Drog- h f 1.50 per doosje van 12 eiuks Hoofdambtenaar zoekt voor' tijdelijk PENSION. Brieven no. 463, Bur. P.Z.C., Middelburg. Heer zoekt net eenvoudig kosthuis te Middelburg. Brieven no. 123, boekhandel HILDERNIS- SE, Middelburg. Jong werktuigkundige zoekt tegen 1 Juni a.s. NET KOSTHUIS (geen beroeps) te Middelburg. Brieven te richten Nieuwe Burg 12, Middelburg. Reeds honderden Piano's - Urgels Vleugels die door waterschade of oorlogshandelingen zwaar beschadigd wa ren, hebben wij in onze SPECIALE REPARATIE AFD. in- en uitwendig her steld en afgeleverd als nieuw. Vraagt zonder verplich ting prijsopgave aan SPitRING'S PIAtOHA.lDEL Voorstraat 344348 Dordrecht - Telef. 3431 Pianostemmen door geheel Nederland. Enige prima PIANO'S, ORGELS en VLEUGELS aangeboden. Vraagt aanbieding. Te huur gevraagd door drag linemachinist een WOONWAGEN. Brieven no. 436, Bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop: z.g.a.n. zw. man telpakje, m. 42; 1. swagger, m. 42; nw. geruit rokje, m. 42; mod. zw. dameshoed. SCHUE- RING, Glacisstraat 151, Vlis singen. Te koop: wandelwagentje en poppenwagen. Brieven let ter B 65, Bureau P.Z.C., Vlis singen. Ambtenaar, wonende te Am sterdam (O.), Javastraat 56, wenst WONINGRUIL te Vlissingen. Brieven letter D 66, Bur. P.Z.C., Vlissingen. V.S verfrist en verkoelt. Die zuivere, pittige smaak doet ze goed. 't Verkwikkende van V.S. zit 'rr in de extra* gedestilleerde peper muntolie! v V Familie-doosje ven ruim 60 tabletten f. 0.30, één bon. luxe doosje f. 0.15, 3 op 1 bon. Rol f.0.15,2op 1 bon Zyniei! ZuiveA als goud MET EXTRA GEDESTILLEERDE PEPERMUNTOLIE Gevraagd privélessen in electrotechniek, gelijk- en wisselstroom. Brieven met op gave voorwaarden, lett. E 67, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop gevraagd boerinne- pop of mooie grote pop en te koop Poolse rok (gevoerd), h. herenschoenen, z.g.a.n., m. 42. Middelburgsche straat 82, Souburg. PHILIPS RADIO. Bod gevraagd op le kl. groot modern Philips Radiotoestel type 890 A (als nieuw). Brie ven met prijs aan W. VEEN, Mussenbroekstr. 44, Eindho ven. Wie helpt gedupeerd zaken man aan een lange lederen jas of broek. Aanbiedingen onder A 600, Bur. P.C.Z., Goes. pi schotel U weet, dat spinazie gezond is en U kent natuurlijk de wijze van toebereiding. Maar boe U van spinazie een bijzonder smake-; lijken schotel kunt maken, die ook door de opmaak" tot toetasten noodigt, kunt U lezen in ons vijfde receptenblad. Gaarne zenden wij het U toe Het bevat ook nog recepten voor - Amerikaansche vleeschballetjes, voorjaarssoep, lamsbout, rabarberdessert. Het allerfijnste van de Blue Band Keuken komt nog: Blue Band zelf. Vul onderstaande cou pon in en zend deze in open enveloppe met 2 ets. postzegel aan Blue Band Keuken, Postbus 1, Rotterdam. COUPON: AAN DE BLUE BAND KEUKEN, POSTBUS 1. ROTTERDAM WIL MU UW RECEPTENBLAD. SERIE S ZENDEN. r NAAM: I STRAAT EN NO: WOONPLAATS:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 10