BEKLEDE WIEGEN azijnruimte te huur gevra H Merison Zn s ijzerhandel N.Y. GOUDA de beste Pepermunt ter ivereld „O P T I C A" ZIT-SLAAPKAMER ANTON HUNINK Keuken-werkmeisje E. J. SINKE-DE GRAAG „HOLLANDER" "as Dr. Brilleman Glasbrilmonturen Buitenkansje Jhpmdudie wordt f nogmeer opgevoerd! TLJ.L •Yanien BERG beschaafd jong meisje PRACTIJKDIPLOMA'S I Machinistenschool MIDDELBURG. Aangifte van nieuwe leer lingen tot de le klasse: Theoretici: eisen: Mulo-di ploma, 3 jaar H.B.S. of daar mee gelijk te stellen onder wijs. Practici: eisen: diploma Ambachtsschool of Avond school v. N. O. van 14 tot en met 23 Mei a.s. elke werkdag aan de school. Inlichtingen verstrekt de Directeur, E. VISSCHER. AMBACHTSSCHOOL MIDDELBURG. Aangifte.van nieuwe leer lingen voor alle vakken, elke werkdag van 14 tot en met 23 Mei a.s-, elke namiddag van 24 uur aan het school gebouw, ingang Zuidsingel. Eisen van toelating: 7 jaar lagere school, waarvan 6 klas sen met vrucht doorlopen. Inlichtingen verstrekt de Directeur Donderdagmiddags van 24 uur. E. VISSCHER. Op handelskantoor te Goes is plaats voor bekwame zelfstandige kracht. Gegadigden moeten, zowel theoretisch als practisch, goed op de hoogte zijn van boek houding en correspondentie en leiding kunnen geven. Uitv. inl. omtr. opleiding, er varing, leeftijd en verl. sala ris onder No. A 60^, Bureau P.Z.C., Goes. KINDERWAGEN te koop, 60.—. Ter Hogestr. 24, 't Zand, bij Middelburg. Men geniet reeds van de heerlijke koffiegeur die een voorproef is van de fijne pittige smaak DE KOFFIE. EN THEEZAAK IN HET CENTRUM VAN GOES Lange Vorststraat 40 - Goes - Telefoon 2008 HOFLEVERANCIER DEVENTER Gevraagd voor Kleuterkolonietehuis „Voorlinden", Buurtweg 90 te Wassenaar (Z.H.), niet beneden 20 jaar, v.g.g.v. Aanmelden directrice. GEMEENTE VLISSINGEN. Burgemeester en Wethou ders van Vlissingen roepen sollicitanten op naar de be trekking van KLERK 2e klasse op het Gem. Bureau voor So ciale Zaken, als assistent van de kassier. Aanstelling voor lopig op arbeidscontract. Zij, die in het bezit zijn van een der diploma's H.B.S., U.L.O. en Boekhouden, en die over boekhoudkundige ervaring beschikken, genieten de voor keur. Salaris voor ongehuw- den beneden de 21 jaar: 14§5 met 12 één-jaarlijkse verho gingen tot een maximum van 2295, voor ongehuwden van 21 jaar en ouder 1605 tot 2415, voor gehuwden 1725 tot 2535. Bovendien wordt voor. het jaar 1947 een -'óp- bouwtoelage toegekend van 20 van het grondsalaris bedragende 1100 tot 1700. Toelage voor het diploma boekhouden 50. Aanstelling boven het minimum niet uit gesloten. Sollicitatiesbinnen iO da gen aan de burgemeester. Biedt zich aan mack-chauffeur voor binnen- en buitenland. Kennis van Eng. en Duitse taal. Br. no. 447, Bur. P.Z.C., Middelburg. Voor terstond gevraagd BAKKERSKNECHT of aankomende of broodbe zorger, liefst in bezit van rij bewijs A. Bakkerij Wed. VERBOOM, Wolfaartsdijlc De Veilingsvereniging „Ka- pelle-Biezelinge en Omge ving", te Kapelle, vraagt enkele kantoorbedienden. Sollicitaties in te zenden yóór of op 17 Mei a.s. Terstond gevraagd bekwa me of vergevorderde SMIDSKNECHT. J. BUTEIJN, B 91, Wilhelmi- nadorp. Gevestigd Firma DE KLERK VAN SCHELVEN Singel 65 Clijverstraat 58 VLISSINGEN Telef. 436. Uitvoering van lood- en zink werken. Aanleg van gas- en waterleiding (erkend), r Mastiekdakbedekking Spe cialiteit in sanitaire installa ties. Veeljarige ervaring. Beleefd aanbevelénd. Op modern fabriekskantoor wordt gevraagd jonge administratieve kracht met Handelsschoolopleiding, voor leiding in de correspon dentie en expeditie. Brieven met volledige ge gevens en opgave van ge wenst salaris, no. 462, Bureau P.Z.C., Middelburg. HUISKAMERS, compleet, vanaf 375.—. SLAAPKAMERS, in gelakt, eiken en old-finish, vanaf 208. Grote sortering in eiken en old-finish DRESSOIRS, vanaf 125.—. KINDERLEDIKANTEN vanaf 20.—. Verder ruime keuze in haard- en rookfauteuils, theemeubels, spiegels, enz. 'T MEUBELMAGAZIJN Klokstraat 7 Telef. 2527 Goes Speciale aanbieding 52.- 40.50 39.65 25.90 LUIERMAHDJE, BEKLEED 5.75 LANGE VORSTSTRAAT - GOES HUISHOUDSTER gevraagd, liefst middelbare leeftijd, bij alleen won. hulp- beh. dame. J. HOOGLAND, D.uinweg B 235, Renesse. In klein adv. gezin te Haar lem wordt gevraagd NET MEISJE v.d.e.n. Werkster aanw. Aanm. av. n. 7 uur bij Mevr. v. d. HARST, Dam 31, Middelburg. C. SINKE, Hotel „De Koop handel", Vlasmarkt 6, Goes, vraagt NETTE DIENSTBODE voor dag en nacht, en WERKSTER voor de Woensdag. Bouw- en aannemingsbedrijf G. H. VISSCHER Badhuisstraat 45, Vlissingen, vraagt voor terstond FLINKE WERKSTER voor de ochtenduren. Hoog loon. Aanmelding 's avonds na'7 uur op kantoor. Gevraagd voor direct NET MEISJE voor hele of halve dagen. Mevr. VAN BOCKEL, Ka naalstraat 89, Souburg. Meisje gevraagd voor hele dagen, 70.per maand, of twee voor halve dagen. Hotel „Monopole", NieLiwendijk 4, Vlissingen. GEVRAAGD voor direct of later meisje, netjes kunnende werken en enigszins bekend met koken. Beginsalaris 60 p. m. Klein gezin, meerde re hülp aanwezig. Aanm.: Com. Schuijtstraat 74, Am- ^terdam-Z. Gevraagd op notariskantoor (Zd. Bev.) geroutineerd typiste. Aanbiedingen no. 454, Bureau P.Z.C., Middelburg^ In boekhandel te Goes is plaats voor accurate juffrouw voor winkel-administratie, enz. Br. met uitv. inl. No. A 605, Bureau P.Z.C-, Goes. Gevraagd op kantoor te Goes voor eenvoudige adm. werkzaamheden aank. kantoorbediende en .typiste, leeftijd 18 a 20 jaar. Brieven No. A 604, Bureau P.Z.C., Goes. Jongeman, 21 jaar, zoekt eenvoudig KOSTHUIS in Goes. Brieven no. A 10, Agent P.Z.C., Wemeldinge. Gevraagd WERKSTER 2 dagen p. w., Maandag en Vrijdag. K. P. DE WITTE, B 265, Koudekerke. GEMEENTE BIERVLIET. Openbare aanbesteding Namens het Gemeentebe stuur van Biervliet zal in het openbaar worden aanbesteed, overeenkomstig het aanbeste dingsreglement „W.B." het bouwen van 9 woningwetwoningen in de kom der gemeente Biervliet. Bestek en voorwaarden met tekeningen zijn verkrijgbaar ter gemeente-secretarie a 7.50 per stel. (Giro Gemeen te Biervliet no. 24167). Bij teruginlevering wordt 3.gerestitueerd. De aanbesteding vindt plaats op Woensdag 28 Mei 1947, des namiddags 2 uur, in het ge meentehuis te Biervliet. Architectenbur. JAC. FAAS, Kerkstraat 142, Telefoon 8, Biervliet. NOG AF TE GEVEN Prima W. Legh. br. '46 a. en t. de leg a 7.50 p. st. Khaki Campbell, Rockl. en Spreeuw kopeenden br. '46 a. en t. de leg a 6.50 p. st. Hoenderbe- drijf „SUMATRA", Veenen- daal. 500ste STAATSLOTERIJ Se Klasse 8e Trekking 9 Mcl 1947J HOOE PRIJZEN: W: 8159 1 MM; 3286, 8826; 9417, 13231: 14979 21213 - I; 13049: 18913 - 200: 3015; 11346; 14188: 17353: 17875: 17788^- V i: 4143; 8803: 9331: 9370: 12383: 14637; 18169: 16009' 20762. PRIJZEN VAN 80.—: 1030 1101 1311 1230 1430 1440 1302 >308 1633 1003 1861 2128 2169 2374 2801 2868 2020 2687 2788 2790 3041 3231 I 3489 3585 3598 3614 3726 3766 3805 3827 3864 3967 4037 4219 4361 4385 4402 4407 4417 4676 4710 4727 4753 4871 4907 I 5143 3377 3409 5309 5531 5856 5747 5829 5940 6059 6242 6363 6599 6672 6740 6873 6896 6899 6001 6008 6961 6963 7015 I 7273 7333 7451 7492 7632 7637 7790 7798 8013 8147 8200 8273 I 8317 8344 8460 8S56 8837 8909 8964 8071 8999 9111 9159 9343 I 9586 9664 9733 9854 9884 9935 10052 10084 10090 10141 10168 10188 I 10320 10388 10750 10776 11004 11087 11089 11274 11368 11436 11446 U483 11816 11905 11908 11910 12070 12079 12282 12302 12445 12674 12763 12860 13097 13194 13237 13250 13439 13502 13518 13567 13777 13813 13969 14011 13051 14032 14182 14362 14625 14628 14639 14670 I46S7 14826 14848 14932 14992 15017 15117 13140 15212 15307 15367 13427 15433 15474 15399 13866 16044 16209 16308 16439 10464 16482 16498 18333 16546 16580 16647 16855 16910 16934 16979 17096 17151 17244 17273 17340 17430 17443 17452 17567 17560 17638 17732 17848 18006 18000 18152 18193 18212 18281 18284 18316 18305 18302 18465 16488 18527 18590 18597 18787 18023 19081 10202 19287 19394 19404 19418 19500 19642 19663 1990» 19927 19934 19937 19908 20008 20017 20126 20127 20153 20228 20309 20537 20670 20823 20879 20978 21010 21328 21340 21394 21420 21480 21607 21609 21603 21685 1174» 21861 adviseert U: Ga eens met Uw recept naar A. L. KAMPMAN, Lange Vorststraat 49 Tel. 2094 Goes. in 5 verschillende modellen. Alle glazen en tevens op bestelling glazen in een voor afstand en lezen. Te koop invalidewagentje met gummibanden (niet met handbeweging). Seisweg 254, Middelburg. Vanaf heden kopen wij weer 2e hands boeken- Indien U iets op te ruimen hebt geef ons even een be richtje en wij komen even zien. Colportage Boekhandel Londensche Kaai 52, Middelb. Te koop een prachtige HERDERSHOND, 11 maanden oud. Adres Nieuwe Haven 25, Middel burg. Te koop een UITSCHUIFTAFEL. Seisweg 186, Middelburg. Wat stamfelt tl toch? Spréék! Spreek vlot en vrijZeg, wat U moet zeggenU kunt het leeren door Dalmeijer's schriftelijken cursus „Vrij spreken en logisch denken". Deze cursus bevrijdt U volkómen van die gj»» onaangename spreekangst. Cursist 107688 schrijft: „Als ik ging spre ken, begon ik te stotteren. Ik ben, dank zij Uw cursus, van die lastige kwaal genezen." Doe Uw persoonlijkheid niet langer tekort Stuur vandaag den bon nog weg! Si (Ungi deze l$n afknippen *.u.bj fiC Zend rot) vrijblijvend het pro«pectu» over Uw •chriftelljken curjn# ..Vrij tprekee". NAAM: BEROEP:LEEFT.: STRAAT:No.: PLAATS: S (Invallen in DRUKletten a.a.ö.f Nb Invulling, vergezeld van 15 et. In postzegel», opzenden nan Dalmeljer'a Cunusaen, Aid. K 947. Koninginneweg 182. Amatcrdara-Z. BI Openbare aanbesteding Namens zijn opdrachtgeef ster, het gemeentebestuur van Oost- en West-Souburg, zal ondergetekende in het open baar aanbesteden, overeen komstig het aanbestedingsre glement W.B., het bouwen van 60 arbeiderswoningen op éen terrein benoorden de Kanaalstraat aldaar. Bestek en tekeningen zijn vanaf 12 Mei verkrijgbaar te mijnen kantore tegen beta ling van ƒ,15.per stel. Res-' titutie voor ongeschonden exemplaren 7.50. De aanbesteding vindt plaats op 24 Mei 1947 in het raadhuis van O. en W. Sou burg te 10 uur. De architect, Ir. F. H. KLOKKE, Molstraat 13, Middelburg. Té koop gevraagd Studiepiano en Singer handnaaimachine. Brieven met merk en prijs opgave letter W 61, Bur. P. Z.C., Vlissingen. Gevraagd in fruitteelt-bedrijf tractor-chauffeur, genegen ook andere in het be drijf voorkomende werkzaam heden te verrichten. Moet in het bezit zijn van rijbewijs A. H. B. PILAAR, Kloetingse- weg 46, Goes. KOFFERS hebben wij bijna steeds in voorraad en ja wat voor kof fers. Niet van die papieren pruldingen, maar koffers die kwalitatief en uiterlijk prima zijn, echte fibre en hardplaat met degelijke sloten. Wij heb ben ze in de maten van 40, 45, 50, 55, 60, 65 en 70 cm. en de prijzen? Nu, dfe zullen U meevallen als Uziet dat wij al een 40 cm. koffer verkopen voor slechts 8.25 gld. Als U onze sortering koffers ziet zult U zeggen, ook voor goede koffers naar het bekende adres: jo FIBBE Vlissingen Middelburg. Te koop 2 woonbarakken, elk 5x6 m., nieuw, dubbel wandig met hard boardbekle ding en plafond. Staande op Walcheren. Brieven lett. R 58, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Te koop: DUITSE HERDER, beste waakhond; i.g.st.z. jon gensrijwiel en manskanarie m. of z. kooi. Groe No. 3, Kloetinge. Te koop prima eikenhouten kruissnarlge piano. Brieven no, 439, Bureau P.Z. C., Middelburg. Voor RUSTIGE BEWONING ge zocht voor DAME alleen (h.b.b.h.h.) ongemeubileerde Zorgt geheel voor zichzelf. Veel afwezig. Brieven Nó. A 595, Bureau P.Z.C., Goes. Met man en macht wordt de Halm plank productie opgevoerd. Deze sterk op den voorgrond tredende stroovezelbouwplaat werkt hard mede aan den wederopbouw. Ook op nieuwe Jaarbeursgebouwen werd Halmplank verwerkt. Vraagt monsters en onze brochure no. n Hoofdkantoor: Schiedam, Tuinlaan 10 Telefoon 69Wk BIJKANTOREN TE AMSTERDAM, ROTTERDAM, HAARLEM, KLOOSTERZANDE Mevrouw LOUDON, „Valkenhorst" te Valkenswaard (N.-Br.) vraagt niet beneden 20 jaar, om behulpzaam te zijn bij de ver zorging der kinderen en voor het verrichten van lichte huish. bezigh., v.g.g.v. Overig personeel aanwezig. U leunt kiezeft tussen gewone schriftelijke lessen en ACADEMIE-PRIVAAT- LES PER BRIEF. 90 procent van onze cursisten slaagden, terwijl het gewone percentage 80 is. OORZAKEN. Da Academie telt 18 gespecialiseerde leraren, onder wie 8 gepro moveerden. Onze eigen leraren hebben zitting In de examencommissies Uw werk wordt wekelijks gecorrigeerd en U krijgt persoonlijke aan wijzingen om te slagen. BOEKHOUDEN, ENGELSE- en FRANSE HANDELSCORRESPONDENTIE, Staatsoractijkdiploma, acte Handelskennis L.O., Middenstandsdiploma, Journalistiek, Steno, Spaans, Maleisch. Vraag gratis proefles I ACADEMIE VOOR INDIVIDUEEL SCHRIFTELIJK ONDERWIJS Lusthofstrast 8, Rotterdam In klein gezin te Scheve- nirigen wordt vóór 1 Juni ge vraagd .flinke degelijke DIENSTBODE. Loon naar bekwaamheid. Mevr. VAN SCHAIK, Stevin- straat 175, Scheveningen. Te koop: enkele VLASTREKKERS, trekbreedte 115 c.m. OPRAAPMACHINES voor deze vlastrekkers zijn dit seizoen ook leverbaar. Fa. W. DE SCHRIJVER Landbouwwerktuigen, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 6