Gaat U zich verloven? Strijkijzer- reparatie ZOMERSE KLEUREN comm IA Schrijfmachinemonteur Cake Over twaalf dagen tegen Middernacht Tieleman &Dros "ft moderne kleuren GROOT CONCOURS HIPPIQUE Opleiding Adelborsten Rijpe frambozen, „Perfecta" Per pulmancar „De Pelikaan" Hemelvaartsdag J. DE JONG, Econ. Dra., en THEA RIVIÈRE geven, mede namens weder zijdse ouders, kennis van hun voornemen om in het huwe lijk te treden op Dinsdag 3 Juni 1947, te 1.30 uur te Mid delburg, Huwelijksinzegening door de Weleerw. Zèergel. Heer Dr. N. J. Hommes, te 2 uur in de Hofpleinkerk te Mid delburg. 's-Gravenhage, Patrijslaan 6. Middelburg, Korte Delft 38. Mei 1947. Gelegenheid tpt gelukwen sen 3 Juni van 3.304.30 uur in de Sociëteit „De Vergenoe ging". Toekomstig adres: Pieter de Hooghstraat 22, Amsterdam-Zuid. 1912—1947. D.V. 15 Mei hopen onze geliefde Ouders en Be- huwdouders L. A. TANGE A. TANGE— JOOS. J. dag te herdenken waarop ze voor 35 jaar in het huwelijk traden. Dat God hen nog vele J ,15 jaren voor elkaar en voor ïjc ons moge sparen is de bede van hun dankbare Kinderen, Behuwdkind en Verloofden. Middelburg, Mei 1947. Domb. Schuitvlot 17. Gelegenheid tot geluk- wensen van 35 uur. Zo de Here wil en zij leven, hopen onze gelief- S de Ouders, Behuwd- en Grootouders JACOBUS DE BART en JOHANNA DE BART— LUCASSE, op 15 Mei a.s. hun 45-ja- t rige Echtvereniging te Ij. herdenken. Dat zij nog lang voor ons allen gespaard mo- Z gen blijven, is de wens van hun dankbare Kinde- ren, Behuwd- en Klein- kinderen. Hoedekenskerke, Mei '47. Heden overleed, na een langdurig en smartelijk lijden, na voorzien te zijn van de H.H. Sacra menten der Stervenden, onze innig geliefde Vrouw, Moeder en Groot moeder ADRIANA GERARDA JOHANNA DE CONINCK, geb. BALMAKERS, in de leeftijd van 40 ja ren. Haar diepbedroefde Man en Kinderen: JAC. F. DE CONINCK. CORRIE, JACKIE, MARIETJE. M. MIJNSBERGE— DE CONINCK. J. MIJNSBERGE en Kind. Goes, 10 Mei 1947. Heden overleed, na een smartelijk lijden, i voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Dochter, Schoondochter, Zuster, Schoonzuster en Tante ADRIANA GERARDA JOHANNA DE CONINCK, geb. BALMAKERS, in de leeftijd van 40 ja ren. Uit aller naam, Fam. BALMAKERS. Fam. DE CONINCK. Heden overleed na een langdurig, smartelijk lij den in de Psychiatrische Inrichting .Coudewater" Gem. Rosmalen, mijn lieve Zuster EMILIE KLüPPELBERG. Uit aller naam: E. E. KLÜPPELBERG. Middelburg, 9 Mei 1947. Enige en algemene kennisgeving. Heden overleed, na een kortstondige ziekte, tot onze diepe droefheid, on ze lieve Moeder MAATJE MARIA DE WILDE— POLDERDIJK, in de leeftijd van 40 jaar. ABS. JAN. KEESJE. Middelburg, 9 Mei 1947. Loskade 21. De begrafenis zal plaats vinden op Dinsdag 13 Mei a.s. te 1 uur, vanaf Loskade 21. Heden overleed, na een kortstondige ziekte, tot onze diepe droefheid, on ze lieve Dochter, Schoon dochter, Zuster, Behuwd zuster en Tante MAATJE MARIA DE WILDE— POLDERDIJK, in de leeftijd van 40 jaar. Nieuw- en St. Joosland: M. POLDERDIJK— OELE. A. A. DE WILDE. C. DE WILDE— BURGERS. A. POLDERDIJK. Utrecht: M. J. VAN STRIEN POLDERDIJK. J; M. B. M. F. VAN STRIEN en Kinderen. Nieuw- en St. Joosland: D. J. POLDERDIJK. Middelburg: t. C. BLAAUW— DE WILDE. P. BLAAUW. Middelburg, 9 Mei 1947. Heden overleed tot on ze diepe droefheid onze geliefde Echtgenote, Be huwd- en Grootmoeder ANA LOURINA POPPE, Echtgenote v^ FRANCISCUS BOONE, in de ouderdom van 75 jaar. Uit aller naam, F. BOONE. Etten (N.Br.), 8 Mei '47. Het Withof. zijn ee! Voor een goed RADIO-MONTEUR er mogelijkheid tot plaat sing voor direct, goed loon, Brieven No. 450, Bureau P.2.C., Middelburg. Zalig zijn de doden, die in de Here ster ven. God nam heden tot Zich onze lieve Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Mevr. MARTHA ELIZABETH DEES, Wed. van de Heer H. OVERBEEKE, in de ouderdom van ruim 67 jaar. Oosterhout: M. OVERBEEKE. W. B. OVERBEEKE— VOS. Vlissingen: F. REIJNHOUT— OVERBEEKE. J. REIJNHOUT. Goes: M. VAN EIJSDEN OVERBEEKE. JOH. VAN EIJSDEN. Sluiskil: P. OVERBEEKE. S. OVERBEEKE— LENSEN. En Kleinkinderen. Goes, 11 Mei 1947. Ganzepoortstraat 3. Begrafenis zal plaats vin den Woensdag a.s. om 1 uur. VERLOREN, gaande van Oranjezon via Oostkapelle, M'burg n. Vliss., donkerbl. wollen dames jas je (zeer ge dupeerd). Tegen bijzondere bel. s.v.p. terugbez. bij: drukk. WEGELING, Noordstraat 44, Vlissingen, Tel. 130. Wegens sterfgeval Woens dag a.s. de gehele dag geslo ten. JOH. VAN EIJSDEN. Ganzepoortstraat 3, Goes. Heden overleed in het Noodvèrzorgingshuis het Withof te Etten onze ge liefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder ANNA LOURINA POPPE, in de ouderdom van 75 jaar. L. BRASSER—BOONE. P. BRASSER. BRAM en SIENTJE. Biggekerke, 9 Mei 1947. Chr. Lyceum voor Zeeland. Welke Herv. predikant is genegen om enkele uren gods dienstonderwijs te geven? Brieven vóór 16 Mei a.s. te richten aah de secr. van het Curatorium, dr. A. H. OUS- SOREN, Hofplein 11, Middel burg. Koortsthermometers Luchtringen Borstpompen IJszakken Borsthoedjes Inneemglaasjes Warmwaterzakken Hospitaallinnen Veiligheidspelden enz. Drogisterij DE WOLFF, Paul Krugerstraat 45, Vlissingen. Te koop 15.000 K.G. SPAANDERS, 90 hard, te Middelburg. Te bevr. A. WIJKHUIJS, Dorps straat A 111, Serooskerke. Te koop 2-pits gasstel. Koepoortlaan 44, Middelburg. VERLOREN op 8 Mei j.l., fietsende van Vliss. via Jaag pad n. M'burg, gouden dames horloge met gouden ketting en klein kettinkje (gedachte nis). Vinder wordt verzocht tegen beloning terug te be zorgen: Wed. MOLCALJÉ. Glacisstraat 66, Vlissingen. Telefonisch aangesloten onder no. 214 (K 1189) A. GESCHIERE J.Hzn, Grijpskerke. onder garantie. JENO St. Jacobsstr.—hoek Lepelstr. Vlissingen. Garage Frans C. van der Hout Badhuisstraat 13, telefoon 133, Vlissingen. Heden aangekomen onze nieuwe Hudson Super de Luxe voor autoritten op lange en korte afstanden. Beleefd aanbevelend. Wij verven Uw Zomerkleding in &lle Vakkundige voorlichting. „De Lelie" Winkel Dam 28 (rood), MIDDELBURG. Te koop een D.K.W.-FRAME, 125 c.c., met wielen en ban den. Bellamypark 34, Vlissin gen. Te koop TUINSLANG, 12 m., met spr. en trapje. Seissingel 16, Middelburg. Te koop herenfiets met banden. Brieven no. 438, Bureau P.Z. C., Middelburg. Bezoekt op 15 Mei a-s. (Hemelvaartsdag) het TE KRUININGEN op het Gemeentelijk Sportterrein. Deelname ruim 100 paarden. Consumptietent op het terrein aan wezig. 12 verschillende nummers. Te koop z.g.a.n. 2-persoons verenbed. Voorstr. 6, O. en W. Souburg. Te koop: speenkonijnen, prima luidspreker en mooi boerinnejak. Oud Arnem. voetpad 52, Middelburg. De bezoeker v. d. Bazar der Sportvereniging „Tonido" No. 154 kan het schip afhalen bij JAC. v. BUËL, 's H. H. Kin- derendijk 36, Goes. H. JOOSSE-GOES LANGE STRAAT 51-53 Warm Geef uw kleuter een kruip- of opknooppakje, in diverse modellen voorradig voor 1 tot 3 jaar. 10 punten. Kon. Instituut voor de Marine De Minister van marine maakt bekend, dat in September 1947 op het Koninklijk instituut voor de marine te Willemsoord weder zal worden begonnen met een 3-jarige opleiding van adel borsten voor de zeedienst, voor de vliegdienst, voor het korps .mariniers, voor de stoomvaart dienst en voor de administratie. Voor toelating wordt vereist einddiploma 5-ja- rige H.B.S.-B of gymnasium B (administratie ook 5-jarige H.B.S.-A of gymnasium A). Leef tijdsgrens op 1 September 1947 nog geen 21 jaar, voor bijzondere gevallen in verband met oorlogsomstandigheden nog geen 23 jaar, be halve voor de vliegdienst, waarvoor de leef tijdsgrenzen nog geen 20 respectievelijk nog geen 21 jaar zijn. Opleidingskosten, inclusief huisvesting, kleding en voeding bedragen 500.per jaar. Sluitingsdatum aanmelding 16 Juni 1947 Nadere inlichtingen zullen worden gegeven in een radio-causerie op 14 Mei om 18.30 uur over Hilversum 1 en kunnen worden aangevraagd bij de marine-voorlichtingsdienst, Koninginne gracht 12, 's-Gravenhage. EEN BADjAS te koop of te ruil gevraagd. Brieven letter V 60, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Wij leveren CJ VERLOVINGSRINGEN voor elke beurs, 14 karaats 8 karaats goud op zilver. (Zonder Inleve ring!) Heren- en Dames-monogramringen en Fantasie- ringen. Ruime sortering in Zilverwerk, voor elck wat wils. Alle voorkomende reparaties aan goud, zilver en uur werken worden op eigen atelier net, billijk en vlug uit-* gevoerd. Ook voor de boerenstand zijn wjj ingericht 11 Goud, Zilver Uurwerken, 's-H. Hendrikskinderenstr. 51. Goes, Telefoon 2426. ALLES WAT MOMENTEEL IN NEDERLAND OP GEBIED VAN VLOEREN EN VLOER BEDEKKING GEFABRICEERD WORDT LE VERT U HET GECOMBINEERDE VLOEREN BEDRIJF TIDA-KIRA LEEUWARDEN, TELEFOON 6500 DUSDE GROOTSTE KEUS VOOR BEDRIJVEN, INSTELLINGEN, KAN TOREN, WINKELS EN HUISKAMERS Vraagt vrijblijvend offerte. heerlijke, fluweelzachte vruchten, geven een bij zonder fijn aroma aan de Frambozen-jam van Het eerst in den winkel uitverkocht! Concours Hippique te KRUININGEN op 15 Mei Hemelvaartsdag BAL in HOTEL KORENBEURS. Muziek LEON PEKAAR and his Noisy Fellows. LET OP! LET OP! Met deze laat „PERFECTA", Nijmegen, weten dat zij geen filialen bezit in deze stad. Du,s als Uw costuum of japon nog vóór Pinksteren gestoomd moet worden, rs het JUISTE adres ALLEEN L. Giststraat 4, Middelburg. Plaatsbewijzen buiten land heen en terug in Ned. geld betaalbaar, zonder prijsverhoging. V.V.V. Middelburg. VERKEERSHUIS, Markt. Gevraagd aankomend niet beneden 17 jaar, voor de provincie Zeeland. Brieven aan N.V. D. D. GROEN, Handels Maatsch., Voorstraat 379, Dordrecht. TE KOOP: een Deering grasmaaier, Smith zaaimachi- ne 1.80; vijf-balks egge; 9 tands cultivator. MARCUSSE, Smid, Oudelande. Te koop bij inschrijving a contant, van de Heer M. A. GEELHOED te 's Heer- Arendskerke, 5.94.48 H.A. (15 gem. 45 r.) rode klavers, lste en 2de snede, aan de Vlaamse weg te 's Heer- Arendskerke. Inschrijvingen worden in gewacht ten kantore van No taris H. JONKERS te Goes vóór of op 20 Mei 1947, n.m. 2 uur. Heeft U reeds ingeschreven voor de WANDELTOCHT op Hemelvaartsdag a.s. te Goes, georganiseerd door de W.S.V. „DE AMATEUR"? Inschrijvingen bij C. J. VAN WEELE, Leliestraat 19, Goes. Gevraagd le monteurs 2e monteurs hulpmonteurs. M. DE DREU CO's N.V., Official Forddaelei-, Goes. Telefoon 2267. 16, 19, 20 Mei mooie middagtocht door bloeiend Zuid-Beveland. 18, 21 Mei dagtocht naar de bloembollenvelden. 23 Mei dagtocht naar Rotterdam. GARAGE GEBRS. VAN FRAASSEN Paul Krugersraat 21, Tel. 80, Vlissingen. Dauwtrappers neemt op Uw tocht Voor U een extra goedkope aanbieding. mee uit de Coöperatie 75 gram margarine, 75 gram suiker, 50 cent ca. 250 gram overheer lijke cake. Coöperatie Coöperatie „De Broederband" u.a. „Ons Belang" u.a. Middelburg Goes Opgericht 16 April 1926. vertoont op Woensdag 14, Donderdag 15 en Vrijdag 16 Mei 1947 het vrolijk spel in drie bedrijven: voor Nederland bewerkt door GERARD N1ELEN. AANVANG 8 UUR PRECIES. Plaatsbespreking op de speeldagen ten huize van de heer G. C. REIJERS, Stationsstraat 26, van 46 uur 's namiddags. Donateurs worden verzocht hun donateurskaarten mede te brengen. Prijzen der plaatsen voor niet-donateurs: benedenrangen 2.bovenrangen 1.50, verhoogd met 20 sted. bel. Gevraagd NET MEISJE v. d. en n. Goede behandeling. Adres: M- VOOGD, Hoogstr. 87, Vlaardingen, Tel. 2562. Te koop PARTIJ BRANDHOUT. GEBR. P. en J. MESU, Rijks weg 64, Nw.- en St. Joosland, Tel. 272. Gevraagd jongste bediende. Boekhoudbureau CASTEN- MILLER, Wagenaarstraat 23, Middelburg. B.z.a. WERKMAN, bekend met paarden en machinewerk, tevens goed selecteur. Woning moet disponibel zijn. Brieven no. 5178, boekhandel VAN AKEN, Terneuzen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 4