PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT De eis tegen Jhr. de Geer Onrust op Madagascar Crisis te Batavia deviezen-misère Eén jaar voorwaardelijk met f4000.- boete Nog vijftien jaar 190e Jaargang - No. 109 Uitgave vaa de Firma Provinciale Zccuwsche Courant. Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vllssingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon. en Algemeen Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 12 Mei 1947 ABONNEMENTSPRIJS» 25 cent pet weekt 3.20 per kwartaalfranco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per adver» tentie 2.—. Bureaus gevestigd te Vllssingen» Wals traaf 5S-60. telefoon 10 (2 lijnen) Middelburg i Londeaacbe Kaal 29. telefoon 2077 en 2924» Goes» Turfkade 15. telefoon 2475Oostburg Gratamastraat 3. telefoon 102: Terneuien Brouwerijstra-t 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C.. Middelbar; WEDEROPBOUWWEEK In het gehele lanfl beste- den deze week de dagbla den bizondere aandacht aan de wederopbouw. Twee jaar is het geleden, dat ons land werd bevrijd cn er is dus alle reden om de balans eens op te maken. Misschien moet men in een noodgebied wonen om te kunnen begrijpen, dat de gang van zaken ln deze twee jaren allerminst bevre digd heeft en dat er vele grieven bestaan. Toen on langs een journalist een tocht door deze noodgebieden maakte, inspireerde hetgeen hij zag hem slechts tot de simpele opmerking: We hebben het er als volk wel lelijk btf laten lig gen....—.. Deze woorden zijn de be woners der noodgebieden uit het hart gegrepen. Het gaat immers niet om een enkele individuele prestatie, die respect afdwingt zoals er ook in Zeeland gelukkig ge leverd zijn het gaat om de grote lijnen. En die ver tonen een allerminst opwek kend beeld. Er leefde in ons volk on middellijk na de bevrijding een geest van spontane of fervaardigheid. Veel is daar van helaas niet overgeble ven. Van de gedachte, dat het gehele volk de schade moest dragen, die aan de ge dupeerden was toegebracht, is weinig terecht gekomen. De gedupeerden zullen voor zich zelf moeten zorgen, al thans voor een niet gering gedeelte, tenzijde uit eindelijke schaderegeling snel komt en zodanig uitvalt, dat men inderdaad zijn bouwplicht na kan komen. De niet getroffen gebieden zijn bijna vergeten, dat er nog altijd noodgebieden be staan en hetis pijnlijk om vast te moeten stellen, dat er niet getroffen gebieden bestaan, waar de bouwbe- drijvigheid groter is dan in Zeeland. Na tekort aan materialen heet nu tekort aan werk krachten de wederopbouw te remmen. Wat moet er op deze ma nier van de noodgebieden te recht komen? Als het goed zou zijn, goed met de wederopbouwpolitiek cn goed met de geest van ons volk, zouden de noodge bieden de voorrang moeten krijgen. Aan beide mankeert eenter het een en ander. Engeland kan ons in dit opzicht ten voorbeeld strek ken. Niet alleen omdat men daar het woningtekort nog in de loop van dit jaar in gehaald zal hebben, boven dien omdat het Engelse volk soberder leeft, dan het Ne derlandse. Terwijl hier de offervaardigheid verdwenen is, heeft de Britse regering niets ongedaan gelaten om de Engelsen te doordringen van het feit, dat wil Enge land óóit zijn oude welstand herwinnen, de Engelsen van nu zich offers zullen moeten getroosten en geen geringe ook. Zeker we behoeven ons niet te schamen. We waren ten slotte een der zwaarst ge troffen landen. En wie langs de Belgische kust rijdt, komt ook nu nog tot de conclusie, dat wat wij gepresteerd heb ben, zo gek nog niet is. Maar het kon nog zoveel beter zijn In deze Wederopbouwweek der Nederlandse pers zal ech ter de critiek niet overheer sen. Het accent zal vallen op hetgeen reeds bereikt is of eerlang bereikt zal zijn. Laten zij, in wier handen de leiding van de wederop bouw berust, daar nu vooral niet de conclusie uit trekken, dat er reden is tot zelfvol doening. We zijn als volk veel te zelfvoldaan. Toen laatst de scheidende Amerikaanse ambassadeur in Den Haag die opmerking maakte, vond men dit in Nederland niet prettig, maar een harde waarheid is nooit prettig om te horen. Laat in de komende jaren het devies worden: sober le ven aan de ene kant, maar opbouwen aan de andere en dan allereerst in de noodge bieden. In niet getroffen gebieden is de woningnood groot We twijfelen er geen seconde aan. In de noodgebieden is de nood in alle mogelijke op zichten echter nog oneindig veel groter en iedere bouw vakarbeider, die aan het werk gaat in een niet getroffen ge bied, wordt onttrokken aan de noodgebieden. Op Walcheren viel het aan tal bouwvakarbeiders al terug van 2000 tot enige honder den. Zo komen we er nooit! PAUL ROBESON TREEDT NIET MEER OP. Paul Robeson, de beroemde negerbariton, is voor het laatst als beroepszanger op getreden. De volgende twee jaar zal hg zijn tgd besteden om door het houden van voordrachten en als zanger te vechten tegen het fascis me. „Rein geweten ten aanzien van de aanklacht". Uitspraak op 23 Mei. Zaterdag werd voor het Bijz. Gerechtshof te Amster dam de behandeling van de zaak tegen jhr. de Geer voort gezet. Prof. van Hamel opende de zitting en ging over tot het voorlezen van enkele verkla ringen van getuigen, die niet zijn opgeroepen. EEN BRIEF. De president las een brief voor, die verdachte begin 1942 geschreven heeft. Dit naar aanleiding van zijn wens des tijds een tweede brochure te schrijven. De brief was ge richt aan Goedewaagen, des tijds dir. gen. van het depar tement van onderwijs. In de ze brief maakte verdachte duidelijk, dat de brochure niet in strijd was met de Duitse belangen en als een geïnspi reerd geschrift moest worden opgevat om de vrede te berei ken. Seyss Inquart gaf echter geen toestemming tot de pu blicatie. CONTACT MET HITLER. Tenslotte las de president een juist binnengekomen brief van een oud-illegaal strijdster voor. In deze brief schrijft de afzendster, dat verdachte tij dens zijn verblijf in Berlijn in verbinding heeft gestaan met Hitier, Himmler en Borne- mann. Hij zou, volgens dit schrijven, toen inlichtingen met opgave van namen heb ben verstrekt over de illega liteit Getuige Posthuma acht te een contact tussen ver dachte en Hitier, Himmler en Bornemann uitgesloten en jhr. de Geer antwoordde op Churchill gedecoreerd Winston Churchill is Zaterdagmorgen te Pa rijs gedecoreerd met de Franse militaire medail le, de hoogste Franse militaire onderscheiding. Aan de begiftiging met de medaille zijn verschillende profijten verbonden: Een pensioen van tweehonderd francs per jaar, een toelage van tweehonderd francs voor tabak en vermelding in alle officiële publicaties. Voorts heeft de begiftig de recht op saluut van alle soldaten en onder officieren, terwijl hg „in dien in beschonken toe stand op straat aange troffen, op kosten van de president van de re publiek in een taxi naar huis moet worden ge- bracht." een desbetreffende vraag van de president: „Toen ik U dit schrgven hoorde voorlezen, kon ik voor het eerst, tijdens dit proces, lachen." Vervolgens stelde de pre sident, prof. van Hamel, aan verdachte zelf enige vragen, welke door deze niet altijd naar genoegen werden beant woord. Pres.: „Ik wilde U thans en kele vragen stellen over uw brochure. U komt hierin tot de conclusie, dat het gewenst was tot vredesonderhandelin gen te komen tussen onze bondgenoten en Hitier. Acht te U het mogelijk, dat er toen een eervolle vrede mogelijk was?" Verd.: „Ik achtte de moge lijkheid hiertoe niet a priori uitgesloten. Een vrede zou Europa heel wat ellende heb ben bespaard." REQUISITOIR. In merkbare spanning wachtten de belangstellenden 's middags het moment af waarop de procureur-fiscaal, mr. W. P. Bakhoven, zgn re quisitoir zou uitspreken tegen de kleine, grijze verdachte, eens minister-president, thans een vermoeide, oude man, die zich voor zijn houding tijdens de oorlog moest verantwoor den. Precies 2 uur kwam het Hof de zaal binnen en begon mr. Bakhoven met het voor lezen van zijn requisitoir. Mr- Bakhoven zeide, dat jhr. de Geer zich strafrechte lijk te verantwoorden had. Een politieke verantwoording kan slechts worden afgelegd door dienstdoende ministers en niet door ministers van staat. Het is zowel in het belang van de staat als in dat van Je verdachte zelf, dat deze zaak strafrechtelijk wordt behan deld. Spr. behandelde eerst de houding van jhr. de Geer in verband met het defensiebe leid in 1940. De wijziging in het defensiebeleid was een gevolg van de pacifistische in stelling van de minister-pre sident, jhr. de Geer, die geen verzet tegen Duitse invloed zou hebben gepleegd. Jhr. de Geer draagt de ver antwoording van de misera bele toestand waarin zich on ze defensie aan het begin van de oorlog bevond. Hij draagt deze verantwoording echter niet alleen. Ook de andere le den van de regering, ja, het hele Ned. volk, zijn hieraan schuldig. Jhr. de Geer was volkomen beheerst door de neutrali- teitsgedachte. Toen de oorlog kwam en de ministerraad naar Engeland moest vertrek ken, raakte hij het stuur vol komen kwijt. Er ging geen leiding van hem uit. Doch ook onder de andere leden van het ministerie was onzeker heid merkbaar en tot het ver trek naar Engeland werd eerst na lange discussie be sloten. Toen de Duitse overwinnin gen kwamen, ontstond er in Ned. regeringskringen te Lon den een defaitistische geest Mr. Bakhoven meent, dat de verdediging van jhr. de Geer ten aanzien van de eer ste radiorede uit Londen in Mei 1940, waarin hij de amb tenaren aanraadde met de Duitsers samen te werken, zeer zwak te noemen is. Er ger is wat er niet instond, nL de trouw aan onze bondgeno ten en de onverzettelijke wil de strijd voort te zetten. Spr. geloofde niet, dat jhr. de Geer een compromisvrede nastreefde, die voor Neder land nadelig was. Hij liet zich echter te zeer leiden door zijn pacifistische inslag. De vredespogingen van jhr. de Geer kunnen echter nooit aanleiding zijn voor een straf vervolging. Het staat vast, dat jhr. de Geer de wens koesterde zich naar zgn gezin te begeven. Toen verdachte in Lissabon was en het plan opvatte naar Nederland te reizen, had hij ontheffing van zijn opdracht moeten vragen en niet een verkeerd gebruik mogen ma ken van de hem verstrekte visa. „Ik geloof niet", zo ver volgde mr. Bakhoven, „dat jhr. de Geer door het niet uit voeren van de opdracht Ne derland heeft benadeeld en de Duitsers bevoordeeld. Toch heeft zijn terugkeer een slech te invloed gehad op de men taliteit in Nederland." De terugkeer van jhr. de Geer heeft op de „slappe broeders" een funeste invloed gehad. Vooral op hen, die een officiële functie bekleedden. De terugkeer van jhr. de Geer werd als een geestelijke capi tulatie gevoeld en daarom gaven de Duitsers hem toe stemming terug te keren. De houding der verzetslieden in Nederland was al bepaald daar had dus de daad van de ex-premier geen invloed op. Toch heeft hij onze positie in Nederland tegenover de Duit sers verzwakt. Toen de Koningin een af schrift van het manuscript van de brochure had gelezen, liet zij een brief schrijven aan jhr. de Geer, waarin zij een antwoord gaf dat aan dui delijkheid niets te wensen overliet. Deze brief is echter nooit verzonden aangezien in middels gebleken was, dat verdachte's ;,cri de coeur" reeds in circulatie was. Een man met de eruditie en de kennis van jhr. de Geer had moeten weten, dat hij met zijn brochure de staat moest benadelen. Hij heeft echter in Nederland de vre- desactie, die hg als minister president in Londen heeft willen voeren, trachten voort te zetten. Formalist als hij is, zou jhr. de Geer genoegen hebben genomen met een for mele onafhankelijkheid van Nederland, zelfs als dit was gegaan ten koste van het ver lies van oude ideologische principes. Om al deze rede nen is het verspreiden van de brochure een verraad aan de Nederlandse zaak. Mr. Bakhoven besloot zijn requisitoir, dat bijna 3 uur had geduurd, met de woor den: Jhr. de Geer heeft ons land vele goede diensten bewezen en uw hof moge jegens hem alle barmhar tigheid betrachten, die het nodig mocht oordelen. Wij mogen hem echter de straf niet besparen. Ik heb de eer te requireren een voor waardelijke gevangenisstraf voor de tijd van één jaar, gecombineerd met een on voorwaardelijke geldboete van 4000 of 4 maanden hechtenis. Voorts ontzetting van het recht openbarë ambten te bekleden en het recht van verkiezing of ver kiesbaarheid voor de tijd van 5 jaar." DE VERDEDIGING VAN JHR. DE GEER. In de avondzitting voerde jhr. de Géer zelf zijn verde diging. Hij wees er op, dat hij wordt verdacht nietT van het plegen van een openbaar misdrijf, maar van het bezit ten van boze gedachten. „Ik ben verdacht geworden van ontrouw aan onze vrije en democratische instellingen, van geestelijke verbondenheid met mensen, die ik als land verraders beschouw. Zeker heb ik nooit sympathieën ge had voor het nationaal socia lisme. In 1933 hield ik een rede in het parlement waar van een mijner ambtgenoten zeide, dat het de scherpste aanval op het nationaal so cialisme was, die hg ooit ge hoord had." „In September 1940", zo zei de hij, „kreeg ik eervol ont slag als eerste minister. Ik had mijn taak in Londen ver vuld en meende volkomen ge rechtigd te zijn naar de mij nen terug te keren. Wat be treft het feit, dat ik mijn In dische opdracht niet uitvoer de, moet ik u zeggen, dat de zaak heel anders ligt, dan aan uw hof is voorgesteld. Minis ter Weiter heeft tegen mij gezegd: „Als gij naar Indië wilt om uw kinderen te be zoeken, wil ik u wel een op dracht geven. Ik stel er ei genlijk geen prijs op." Dat ik naar Nederland te rugkeerde is verkeerd ge weest. Niet voor het Ned. volk gelukkig, alleen maar voor mijzelf. Echter ben ik niet geleid door de een of an- Zware brand, verwoest vijf percelen. In het dorp Lithoyen (gem. lith) bg Oss is Zater dagmiddag in een schuurtje achter een boerderij een brand uitgebroken, die in minder dan, geen tijd vier boerderijen en een woonhuis in lichter laaie zette. dere ontrouwe gedachte. Spr. kon niet geloven, dat zgn terugkeer een inzinking in de kracht van het verzet heeft teweeg gebracht. Sprekende over zijn bro chure betoogde jhr. de Geer, dat er velen met hem (o.a- Lloyd George), een opvatting huldigden gelijk aan die, wel ke hij in zijn brochure uitge werkt had. „Defaitisme", zo zeide hij, „had geen deel aan mijn brochure". Spr. erkende de gewraakte radiorede scherper te hebben kunnen formuleren. Hij had geen tijd om er met zijn ambtsgenoten over te spre ken. Jhr. de Geer zeide vervol gens, dat op zijn dagvaarding geen strafuitspraak zou mo gen volgen, omdat hij niet op zettelijk de Nederlandse staat benadeeld en de vijand be voordeeld heeft. Spr. eindigde zijn verdedi ging als volgt: „Indien bij mij de opzet aanwezig geweest was, mijn land te benadelen, dan zou ik de zwaarste straf verdienen. Indien u mij deze niet geeft is het, omdat gij zelf niet aan deze opzet kunt geloven. Ik meen dat uw hof dus niet tot een veroordeling tegen mij zal kunnen komen. Mocht het oordeel echter an ders zgn, dan verzoek ik u wel rekening te houden met mijn hoge leeftijd. Misschien heb ik de avondvrede niet verdiend. Ik heb vele fouten gemaakt, maar als in deze klacht het „schuldig" wordt uitgesproken zal het zijn te gen iemand die ten aanzien van uw aanklacht een rein geweten heeft." Na repliek en dupliek van de procureur-fiscaal en jhr. de Geer, sloot de president de zitting. De uitspraak is be paald op 23 Mei om 9.30 uur. Het wereldgebeuren Franse regering zal krachtig optreden. In Indo-China wordt onderhandeld. Naast de politieke moeilijk heden in het moederland en de slechte economische toe stand heeft de Franse Unie nog steeds te kampen met toe_ nemende onrust in de overzee- Se gebiedsdelen, niet sjechts in Indo-China, maar de laatste maanden ook in Tunis en Ma rokko en op Madagascar. In Indo-China verloopt de toestand nogal naar wens van de Franse regering, getuige de recente optimistische verkla ringen van de minister van ko loniën, Moutet. Militair zijn de Franse troepen in de "voor naamste gebieden de situatie volkomen meester. Tegenstand van een geregeld Vietnamees leger wordt niet meer geboden het zijn slechts guerilla-for_ maties die de strijd voortzet ten. Onder deze omstandighe den zijn de leiders van de op stand meer dan tot dusver be reid gebleken onderhandelin gen aan te knopen om tot een wapenstilstand te komen. Eind vorige week zijn hoge Franse officieren naar Indl-China ver trokken om de besprekingen te beginnen. Op het eiland Madagascar verloopt de ontwikkeling min_ der rooskleurig, al zal de daar uitgebroken opstand de Franse militairen niet voor grote pro blemen stellen. De opstandige beweging daar wordt geleid door^de .eparatischische be weging, een inheemse nationa listische partij en enkele ge heime organisaties. Zaterdag hebben de rebellen tweemaal een nachtelijke aan- Rede van Minister Mansholt te Venhuizen. Op een vergadering, georga niseerd door de afdelingen van de Partij van de Arbeid in het district Noord-Holland-Noord, sprak Zaterdagavond te Ven - huizen minister S. L. Mans- holt over de vraagstukken, welke zich op landbouwgebied voordoen. Sprekend over de binnen landse politiek op agrarisch gebied, wees spr. op de gewij zigde toestand in ons land. Er leven in het na-oorlogse Ne derland één millioen mensen meer dan in de dertiger jaren. Zij moeten voedsel hebben en in het arbeidsproces worden ingeschakeld en nu is het zo, dat niet zo heel veel mensen meer in de landbouw kunnen worden ingeschakeld. De politiek van de regering nu is er op gericht de kleine bedigven ook in staat te stel len om te kunnen concureren. Men zal zich in de toekomst ook meer op fruitteelt en tuin bouw moeten toeleggen. Vroe ger werden bananen en sinaas. appelen geïmporteerd, doch nu dit bij de deviezen-moeilijkhe den, waarmee we de eerste 15 jaar nog wel te kampen zul len hebben, op bescheiden voet gebeurt, blyft er een vraag naar fruit. KOSTPRIJS-VERLAGING Uitvoerig ging spr. In op de plannen welke in voorbereiding zijn om de kostprijs te verla gen, niet ten koste van tuinder, boer of arbeider, doch door be- örrjfsrationaliratie, verkave ling, egalisatie, betere afwate ring en betere landbouwwerk tuigen. Voor dit laatste is het instituut voor landbouwwerk tuigen opgericht. Dit alles is niet met een handomdraai te bewerkstelligen, doch 15 jaar tijd zullen daarmee gemoeid zijn. In de begroting van '48 zal een en ander worden voor gelegd. Er zal geen subsidiepolitiek gevoerd worden, al zal het in rte overgangstijd misschien nog wel een9 noodig zgn subsidie te verlenen in de vorm van het kunstmatig op peil houden van de prijzen. val gedaan op de stad Manan- jary. die in brand staat. Zij werden volgens de Fransen, met zware verliezen afgesla gen. Volgens mededelingen in de Franse Kamer zouden de op standelingen Britse en Ameri kaanse autoriteiten om steun hebben verzocht. Een lid van de „idealistische jeugdbewe ging" zou stappen hebben ge daan bij de Britse inlichtingen dienst voor het financieren der beweging- en een andere orga nisatie zou getracht hebben de Amerikaanse consul voor de plannen der opstandelingen te winnen. Deze plannen zijn po litieke afscheidingen van Frankrijk en het uitroepen van een autonome regering binnen de Franse Unie. De Franse regering heeft be sloten elke lankmoedigheid te laten varen en krachtig op te treden tegen de opstandige be weging. Zaterdag heeft de Franse Kamer in een nogal ru moerige zitting haar fiat aan deze politiek gegeven. Slechts de communisten onthielden zich de gewoonte getrouw van stemming, hoewel zelfs op de uiterst linkse banken zwak ap plaus weerklonk na de verkla ring van Moutet over de toe stand op Madagascar. Oorlogsmisdadigers naar Nederland. Wederom is een aantal Duit se oorlogsmisdadigers naar Nederland overgebracht. De „belangrijkste" van deze groep is Richard Fiebig, beauftragte in ons land van de minister voor bewapening en oorlogs productie, die getracht heeft de economische bestaansmoge lijkheden der Nederlanders te vernietigen. Tot de andere oorlogsmisdadigers behoren Kurt Book en F. Meyer, „ver- walters", Theodor Vogt, die meehielp met het plunderen van huizen, het jacht maken op mannen en vermoorden van goede vaderlanders, en Ri chard Becker, die zich schul dig maakte aan mishandeling bij verhoren. Tevens bevindt zich onder deze groep Karl Emde, die ervan wordt verdacht bij Mid delburg op een geallieerd vlie ger te hebben geschoten, ac tief de Gestapo te hebben ge holpen, zich Joods eigendom te hebben toegeëigend en Neder landers te hebben gedwongen op zijn mosselkwekerij op Wijck auf Fuehr te werken. St. Laurenstoren ii steigers. de Op 17 Mei. de Opbouwdag, zal 's morgens in tegenwoor digheid van burgemeester Oud 'een begin worden gemaakt met het plaatsen van een stei ger om de St. Laurenstoren. De steiger zal dienen om de toestand van de toren te on derzoeken: eerst daarna kun nen de mogelijkheden van de restauratie onder ogen worden ;ezien. Wensen de Indonesiërs de Nederlandse bedrijven zoveel mogelijk vast te houden? De Nederlands-Indische voo rliehtingsdienst heeft een offi- ciëel communique uitgegeven, waarin ernstige beduchtheid wordt uitgesproken over het verloop van de economische be sprekingen met de republikeinse delegatie te Batavia. Het mislukken van de onderhandelingen wordt in het uitzicht ge steld. Grove verdachtmaking en bedreiging. Het Franse persburea AFP seint, dat in het communiqué van de Ned. voorlichtings dienst op gematigde wijze de geprikkelde stemming tot uit drukking wordt gebracht, die in Europese kringen heerst. Optimisme over de huidige fase van de Nederlands-Indi sche besprekingen is namelyk geoorloofd. Al zijn aldus de voorlich tingsdienst de militaire ac ties over het algemeen ge staakt, toch is bg de onderhan delingen, die de verwerkelij king van de Linggadjati-over- eenkomst beogen, geen voor uitgang bereikt. Te Djogja bewandelt men nog steeds een weg, die men na het accoord van Linggad- jati had moeten verlaten en men overlaadt ons met verwij ten en insinuaties, wanneer wij handelen in de geest van Ling- gadjati. Een vijftien dagen na de ondertekening van het ac coord, zo zegt het commen taar, begon de republikeinse pers opnieuw met een anti- Nederlandse campagne „alsof er geen accoord bestond". Van de andere kant schrijft het re publikeinse „Nieuwsblad": „De Nederlanders zullen ondervinden, dat onze hou ding in volle ernst tot het einde toe gehandhaafd zal big ven. Indien de Neder landers er niet aan denken de blokkade op te heffen, is het niet onmogelijk-, dat wg tot een contrablokkade zullen overgaan. De Ne derlanders zullen dan moe ten kiezen tussen twee mogelijkheden: de oorlog of een onvoordelige rege ling. Zelfs indien de vreemdeling (d.w.z. Ame rika) de Nederlanders bg eventuële aggressie zou steunen, zullen de Neder landse militaire leiders on ze stellige bedoeling om de taktiek van de verschroei de aarde toe te passen op het eerste teken van de al gemene aanval niet kun nen negeren". AMERIKAANSE STAP. Deze opmerking van het „Nieuwsblad" slaat blijkbaar op de jongste Amerikaanse stap te Den Haag, waar de Amerikaanse regering officieel aandrong op uitvoerin^van de Linggadjati-overeenkomst en herstel van het normale han delsverkeer met het republi keinse gebied. De Amerikaanse stap te Den Haag had kennelijk tot doel de Indonesiërs te waarschuwen vobr verder traineren van de onderhandelingen en omdat de Amerikaanse regering geen of ficieel contact met de republi keinen onderhoudt, vyerd deze waarschuwing via Den Haag gegeven. MENING PROF. SCHER- 31ERHORN. Prof. Schermerhorn heeft te Pontianak aan een vertegen woordiger van Aneta een on derhoud toegestaan over het communiqué van de voorlich tingsdienst. Hij verklaarde, dat in het communiqué geen spra ke is van een crisis in de hui dige situatie, doch alleen van een mededeling, welke bepaal de punten aangeeft, waarop het bereiken van oen oplossing niet verwezenlijkt kon worden. Deze punten zgn te beschou wen als van vitaal belang voor de organisatie van een vrucht- hare samenwerking en 'n prac- tische uitwerking van het ac coord van Linggadjati. Prof. Schermerhorn sprak de hoop uit, dat terstond na de terug keer der autoriteiten te Bata via de besprekingen in hogere instantie voortgang zouden kunnen vinden. Uit andere welingelichte bron verneemt Aneta nog, dat het informele overleg op bepaalde punten Zondag te Batavi%werd voort gezet. DE MINISTERS. Intussen wordt uit Ba tavia gemeld, dat de mi nisters Beel en Jonkman Zaterdagavond een offici ële ontmoeting hadden met de leden der Indone sische delegatie. K.P.M. OPGEëlST. Het republikeinse persbureau Antara meldt, dat de vereni ging van de drie Indonesische scheepvaartmaatschappijen „Gepalin" Vrijdag in een ver gadering te Djokja besloten heeft alles aan te wenden, om het monopolie van de K.P.M. in Indonesië tegen te gaan. Een deputatie zal naar Soe- karrïó worden afgevaardigd, om de president te verzoeken het daarheen te willen leiden, dat de activiteit van de K.P.M. wordt overgedragen aan de „Gepalin". NEDERLANDSE OPINIE. Het te Batavia verschonen de „Dagblad" van Zaterdag schrijft o.m. het volgende: „Van welingelichte zijde deelde men ons mede. dat de onder handelingen tussen de com missie-generaal en de Indone sische delegatie totdusverre uiterst povere, om niet te zeg gen geen resultaten hebben op geleverd en eigenlijk in een impasse is geraakt. Vrijwel elk voorstel loKt langdurige dis- cusies uit, Jnet als slot, dat de zaak op de lange baan gescho ven wordt, doordat Djogja weer ingeschakeld moet wor den. Vorderingen zijn er sedert de ondertekening van Linggad jati zo goed als niet gemaakt en de stemming aan Neder landse zyde is dan ook niet bepaald opgewekt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1