BEKLEDE WIEGEN Magazijnruimte te huur gevraagd H. Merison Zn's ijzerhandel N.V. GOUDA ZIT-SLAAPKAMER M ANTON HUNIN& Keuken-werkmeisje de beste Pepermunt ter luereld E. J. SINKE-DE GRAAG Dr. Brillem&n OPTICA Glasbrilmontaren „HOLLANDER" Buitenkansje Tk.J.L •van den BERG beschaafd jong meisje PRACTIJKDIPLOMA'S Machlnïstenschool MIDDELBURG. Aangifte van nieuwe leer lingen tot de le klasse: Theoretici: eisen: Mulo-di ploma, 3 jaar H.B.S. of daar mee gelijk te stellen onder- Wijs. Practici: eisen: diploma Ambachtsschool of Avond school v. N. O. van 14 tot en met 23 Mei a.s. elke werkdag aan de school. Inlichtingen verstrekt de Directeur, E. VISSCHER. AMBACHTSSCHOOL MIDDELBURG. Aangifte van nieuwe leer lingen voor alle vakken, elke werkdag van 14 tot en met 23 Mei a.s-, elke namiddag van 24 uur aan het school gebouw, ingang Zuidsingel. Eisen van toelating: 7 jaar lagere school, waarvan 6 klas sen met vrucht doorlopen. Inlichtingen verstrekt de Directeur Donderdagmiddags van 24 uur. E. VISSCHER. Op handelskantoor te Goes is plaats voor bekwame zelfstandige kracht. Gegadigden moeten, zowel theoretisch als practisch, goed op de hoogte zijn van» boek houding en correspondentie en leiding kunnen geven. Uitv. inl. omtr. opleiding, er varing, leeftijd en verl. sala ris onder No. A 607, Bureau P.Z.C., Goes'. KINDERWAGEN te koop, 60.Ter Hogestr. 24, 't Zand, bij Middelburg. Men geniet reeds can de heerlijke koffiegeur die een Doorproef is van de fijne pittige smaak DE KOFFIE- EN THEEZAAK IN HET CENTRUM VAN GOES Lange Vorststraat 40 - Goes - Telefoon 2008 HOFLEVERANCIER DEVENTER Gevraagd voor Kleuterkolonietehuis „Voorlinden", Buurtweg 90 te 'Wassenaar (Z.H.), niet beneden 20 jaar, v.g.g.v^Aanmelden directrice. GEMEENTE VLISSINGEN. Burgemeester en Wethou ders van Vlissingen roepen sollicitanten op ndar de be trekking van KLERK 2e klasse op het Gem. Bureau voor So ciale Zaken, als assistent van de kassier. Aanstelling vooi> lopig op arbeidscontract. Zij, die in het bezit zijn van een der diploma's H.B.S., U.L.O. en Boekhouden, en die over boekhoudkundige ervaring beschikken, genieten de voor keur. Salaris voor ongehuw- den beneden de 21 jaar: 1485 met 12 één-jaarlijkse verho gingen tot een maximum van 2295, voor ongehuwden van 21 jaar en ouder 1605 tot 2415, voor gehuwden 1725 tot 2535. Bovendien wordt voor het jaar 1947 een op- bouwtoelage toegekend van 20 van het grondsalaris bedragende 1100 tot 1700. Toelage voor het diploma boekhouden 50. Aanstelling boven het minimum niet uit gesloten. Sollicitaties binnen 10 da gen aan de burgemeester. Biedt zich aan mack-chauffeur voor binnen- en buitenland. Kennis van Eng. en Duitse taaL Br. no. 447, Bur. P.Z.C., Middelburg. Voor ^erstond gevraagd BAKKERSKNECHT of aankomende of broodbe zorger, liefst in bezit van rij bewijs A. Bakkerij Wed. VERBOOM, Wolfaartsdijk. De Veilingsvereniging „Ka- pelle-Biezelinge en Omge ving", te Kapelle, vraagt enkele kantoorbedienden. Sollicitaties in te zenden vóór of op 17 Mei a.s. Terstond gevraagd bekwa me of vergevorderde SMIDSKNECHT. J. BUTEIJN, B 91, Wilhelmi- nadorp. HUISKAMERS, compleet, vanaf 375. SLAAPKAMERS, in gelakt, eiken en old-finish, vanaf 208. Grote sortering in eiken en old-finish DRESSOIRS,. vanaf, 125. KINDERLEDIKANTEN vanaf 20.—. Verder ruime keuzë in haard- en rookfauteuils, theemeubels, spiegels, enz. 'T MEUBELMAGAZIJN Klokstraat 7 Telef. 2527 Goes Gevestigd Firma DE KLERK VAN SCHELVEN Singel 65 Clijverstraat 58 VLISSINGEN Telef. 436. Uitvoering van lood- en zink werken. Aanleg van gas- en waterleiding (erkend). Mastiekdakbedekking Spe cialiteit in sanitaire installa ties. Veeljarige ervaring. Beleefd aanbevelend. Op modern fabriekskantoor wordt gevraagd jonge administratieve kracht met Handelsschoolopleiding, voor leiding in de correspon dentie en expeditie. Brieven met volledige ge gevens en opgave van ge wenst salaris, no. 462, Bureau P.Z.C-, Middelburg. HUISHOUDSTER gevraagd, liefst middelbare leeftijd, bij alleen won. hulp- beh. dame. J. HOOGLAND, Duinweg B 235, Renesse. In klein adv. gezin te Haar lem wordt gevraagd NET MEISJE v.d.e.n. Werkster aanw. Aanm. 's av. n. 7 uur bij Mevr. v. d. HARST, Dam 31, Middelburg. C. SINKE, Hotel „De Koop handel", Vlasmarkt 6, Goes, vraagt NETTE DIENSTBODE voor dag en nacht, en WERKSTER voor de Woensdag* Bouw- en aannemingsbedrijf G. H. VISSCHER Badhuisstraat 45, Vlissingen, vraagt voor terstond FLINKE WERKSTER voor de ochtenduren. Hoog loon. Aanmelding 's~ avonds na 7 uur op kantoor. GEMEENTE BIERVLIET. Openbare aanbesteding Namens het Gemeentebe stuur van Biervliet zal in het openbaar worden aanbesteed, overeenkomstig het aanbeste dingsreglement „W.B." het bouwen van 9 woningwetwoningen in de kom der gemeente Biervliet. Bestek en voorwaarden met tekeningen zijn verkrijgbaar ter gemeente-secretarie a 7.50 per stel. (Giro Gemeen te Biervliet no. 24167). Bij teruginlevering wordt 3..gerestitueerd. De aanbesteding vindt plaats op Woensdag 28 Mei 1947, des namiddags 2 uur, in het ge meentehuis te Biervliet. Architectenbur. JAC. FAAS, Kerkstraat 142, Telefoon 8, Biervliet. NOG AF TE GEVEN Prima W. Legh. br. '46 a. en t. de leg a 7.50 p. st. Khaki Campbell, Röckl. en Spreeuw kopeenden br. '46 a. en t. de leg a 6.50 p. st. Hoenderbe- drijf „SUMATRA", Veenen- daal. a 500ste STAATSLOTERIJ ie Klasse - te Trekking 9 Mei 1947 HOGE PRIJZEN- - lMt: 3166. HM: 94T7. IttJI: 1497»; llli» - T9C3 1»; INI» - f m. MIS: 11348: 14199; I7MJ: 179TS: l: 8903; tui: 9570: 12585: 14637; 16IS9: 1CT09: J0T8L PRIJZEN VAN St, 1101 Uil 1150 1436 1446 1802 1808 1831 1808 Itól 1£>1 2189 2374 2301 2896 2820 2687 2788 2796 3041 3BI 3M Ata* «o» 3568 3898 3814 3T26 3766 3805 3827 3064 3967 4037 411 4202 4219 4361 4365 4402 4407 4417 4878 4710 4727 4753 4871 4«0 5140 5143 8377 8409 8309 53313656 8747 8829 8940 6089 8242 813 6381 6599 6672 6740 6873 6896 6899 6901 6908 8961 6963 7015 70( 7096 7273 7333 7431 7492 7032 7637 7790 7798 8013 8147 8200 827 1276 8317 8344 8460 8386 8837 8909 8964 8971 8999 9111 9189 934 9342 9368 9664 9733 9834 9864 9933 10032 10084 10099 10141 10168 1011 10209 10320 10368 10780 10776 11004 11087 11089 11274 11368 11436 11446 1141 11683 11816 11903 11908 11910 12P70 12079 12282 12302 12445 12674 12763 I2M 13031 13097 13184 13237 13230 13439 13302 13318 13367 13777 13813 13969 1401 14032 14182 14362 14623 14628 14639 14870 14687 14126 14848 14932 14992 1301 18117 15140 18212 18307 15367 15427 13433 15474 1S5V9 13868 16044 16209 I63C 16459 16464 16482 18498 16333 16346 16380 16647 16835 16910 16934 16979 1704 17131 17244 17273 17346 17430 17445 17432 17567 17369 17636 17732 17848 I80C 18090 18152 18193 18212 18281 18284 18316 18365 18392 18465 18488 18327 185S 19023 19081 19202 19287 19394 19404 19418 19380 19642 19663 199C 19937 19966 20008 20017 20126 20127 20153 20228 20309 20337 2067 20978 21010 21326 21340 21394 21420 21460 21607 21609 2166? 2164 19927 20823 21741 adviseert U: Ga eens met Uw recept naar «f if^ A. L. KAMPMAN, Lange Vorststraat 49 Tel. 2094 Goes. in 5 verschillende modellen. Alle glazen en tevens op bestelling glazen in een voor afstand en lezen. Gevraagd voor direct NET MEISJE voor hele of halve dagen! Mevr. VAN BOCKEL, Ka naalstraat 89, Souburg. Meisje gevraagd voor- hele dagen, 70.per maand, of twee voor halve dagen. Hotel „Monopole", Nieuwendijk 4, Vlissingen. GEVRAAGD voor direct of later meisje, netjes kunnende werken en enigszins bekend met koken. Beginsalaris 60 p. m. Klein gezin, meerde re hulp aanwezig. Aanm.: Corn. Schuijtstraat 74, Am- sterdam-Z. Gevraagd op notariskantoor (Zd. Bev.) geroutineerd typiste. Aanbiedingen no. 454, Bureau P.2.C., Middelburg. In boekhandel te Goes is plaats voor accurate juffrouw voor winkel-administratie, enz. Br. met uitv. inl. No. A 605, Bureau P.Z.C-, Goes. Gevraagd op kantoor te Goes voor eenvoudige adm. werkzaamheden aank. kantoorbediende en typiste, leeftijd 18 a 20 jaar. Brieven No. A 604, Bureau P.Z.C., Goes. Jongeman, 21 jaar, zoekt eenvoudig KOSTHUIS in Goes. Brieven no- A 10, Agent* P.Z.C., Wemeldinge. Gevraagd WERKSTER 2 dagen p. w., Maandag en Vrijdag. K. P. DE WITTE, B 265, Koudekerke. Te koop invalidewagentje met gummibanden (niet met handbeweging). Seis weg 254, Middelburg. Speciale aanbieding 52.- 40.50 39.65 25.90 LUIERMANDJE, BEKLEED. 5.75 LANGE VORSTSTRAAT GOES Vanaf heden kopen wij weer 2e hands boeken. Indien U iets op te ruimen hebt geef ons even een be richtje en wij komen even zien. Colportage Boekhandel Londensche Kaai 52, Middelb. Te koop een prachtige HERDERSHOND, 11 maanden oud. Adres Nieuwe Haven 25, Middel burg. Te koop een UITSCHUIFT AFEL. Seisweg 186, Middelburg. Wat. stamelt 11 toch? Sprétk! Spreek vlot en vrij! Zeg, wat U moet zeggeoU kunt het leeren door Dalmeijer's 'schriftelijken cursus „Vrij spreken en logisch denken". Deze cursus bevrijdt U volkómen van die onaangename spreekangst. Cursist 107688 schrijft: „Als ik ging spre ken, begon ik te stotteren. Ik ben. dank zij Uw cursus, van die lastige kwaal genezen." Doe Uw persoonlijkheid niet langer tekort. Stuur vandaag den bon nog weg! J* ftOU (lengt deze l$n afknippen m.n-kj Zend nilj vrtjbltivend htt protpetttu ochriftelijkco cursus ..Vrij aprtkeo". NAAM: BEROEP:LEEFT.: STRAAT:No.: PLAATS: (invullen In DRUKleiters a.u.b.j Na lovulllng. vergezeld, van 15 tf. In po»tz«gela. opzenden aas Dalmeijer-» Cursussen. AH. K 947. Koninginneweg 182. A'miterdam-2L Gevraagd in fruitteelt-bedrijf tractor-chauffeur, genegen ook andere in het be drijf voorkomende werkzaam heden te verrichten. Moet in het bezit zijn van rijbewijs A. H. B. PILAAR, Kloetingse- weg 46, Goes. KOFFERS hebben wij bijna steeds in voorraad en ja wat voor kof fers. Niet van die papieren pruldingen, maar koffers die kwalitatief en uiterlijk prima zijn, echte fibre en hardplaat met degelijke sloten. Wij heb ben ze in de maten van 40, 45, 50, 55, 60, 65 en 70 cm. en de prijzen? Nu die zullen U meevallen als U ziet dat wij al een 40 cm. koffer verkopen voor slechts 8.25 gld. Als U onze sortering koffers ziet zult U zeggen, ook voor goede koffers naar het bekende adres: jo FIBBE Vlissingen Middelburg. Te koop 2 woonbarakken, elk 5x6 m., nieuw, dubbel wandig met hard boardbekle ding en plafond. Staande op Walcheren. Brieven lett. R 58, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Te koop: DUITSE HERDER, beste waakhond; i.g.st.z. jon gensrijwiel en manskanarie m. of z. kooi. Groe No. 3, Kloetinge. Te koop prima eikenhouten kruissnarige piano. Brieven no. 439, Bureau P.Z. C., Middelburg. Openbare aanbesteding Namens zijn opdrachtgeef ster, het gemeentebestuur van Oost-K en West-Souburg, zal ondergetekende in het open baar aanbesteden, overeen komstig het aanbestedingsre glement W.B., het bouwen van 60 arbeiderswoningen op een terrein benoorden de Kanaalstraat aldaar. Bestek en tekeningen zijn vanaf 12 Mei verkrijgbaar te mijnen kantore tegen beta ling van 15.per stel- Res titutie voor ongeschonden exemplaren 7.50. De aanbesteding vindt plaats op 24 Mei 1947 in het raadhuis van O. en W. Sou burg te 10 uur. De architect, Ir. F. H. KLOKKE, Molstraat 13, Middelburg. Te koop gevraagd Studiepiano en Singer handnaaimachine. Brieven met merk en prijs opgave letter W 61, Bur. P. Z.C., Vlissingen. Voor RUSTIGE BEWONING ge zocht voor DAME alleen (h.b.b.h.h.) ongemeubileerde Zorgt geheel voor zichzelf. Veel afwezig. Brieven No. A 595, Bureau P.Z.C., J)eprodudiewrdt nogmeer opgevoerd' Met man en macht wordt de Halm plank productie opgevoerd. Deze sterk op den voorgrond tredende stroovezelbouwplaat werkt hard mede aan den wederopbouw. Ook op nieuwe Jaarbeursgebouwen werd, Halmplank verwerkt. Vraagt monsters en onze brochure no. n Hoofdkantoor: Schiedam, Tuinlaan 10 Telefoon 69444 BIJKANTOREN TE AMSTERDAM. ROTTERDAM, HAARLEM. KLOOSTERZANDE Mevrouw LOUDOJtf, „Valkenhorst" te Valkenswaard (N.r-Br.) vraagt niet beneden 20 jaar, om behulpzaam te zijn bij de ver zorging der kinderen en voor het verrichten van lichte huish. bezigh., v.g.g.v. Overig personeel aanwezig. U kunt kieren tussen gewone schriftelijke lessen en ACADEMIE-PRIVAAT LES PER BRIEF. 90 procent van onze cursisten slaagden, terwijl het gewone percentage SO is. OORZAKEN De Academie telt 16 gespecialiseerde leraren, onder wie 8 gepro moveerden. Onze eigen leraren hebben ritting in de examencommissies Uw werk wordt wekelijks gecorrigeerd en U krijgt persoonlijke aan wijzingen om te slagen. BOEKHOUDEN, ENGELSE- en FRANSE HANDELSCORRESPONDENTIE. Staatspractijkdiploma. acte Handelskennis L.O., Middenstandsdiploma, journalistiek. Steno, Spaans, Maleisch. Vraag gratis proefles! ACADEMIE VOOR INDIVIDUEEL SCHRIFTELIJK ONDERWIJS Lusthofstraat 6, Rotterdam In klein gezin te Scheve- ningen wordt vóór 1 Juni ge vraagd flinke degelijke DIENSTBODE. Loon naar bekwaamheid. Mevr. VAN SCHAIK, Stevin- straat 175, Scheveningen. Te koop: enkele VLASTREKKERS, trekbreedte 115 c.m. OPRAAPMACHINES voor deze vlastrekkers zijn dit seizoen ook lèverbaar. Fa. W. DE SCHRIJVER Landbouwwerktuigen, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 12