Wat raadsleden vroegen s+s+ Mecklenburg De kwestie van de gemeente-secretaris Weer vacantie reisjes UIT DE PROVINCIE Kanionrechier Middelburg gemoderniseerd S.D.'er in de illegaliteit TWEEDE BLAD PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Maandag 12 Mei 1947 GEMEENTERAAD VLISSINGEN Woningbouw. In de raad van Vlissingen werden bij de rondvraag vele vrtfgen gesteld. De heer Visser (P.v.dA..) vroeg wanneer de 48 Zweedse noodwoningen gereed komen; wanneer wordt aangevangen met het bouwrijp maken van de terreinen voor 42 woningen in plan-Bonedijke en de 111 montagewonirtgen achter de Anjelierenlaan en hoever de plannen gevorderd zijn voor de douw van woningen volgens systeem-Welchen. B. en W. antwoordden hier op, dat de Zweedse noodwonin- fen zeer waarschijnlijk binnen weken gereed zullen zijn; het bouwrijp maken van het ter rein Bonedijke zal gelijk uitge voerd worden met de bouw de zer woningen en met het mini sterie van Wederopbouw wordt over de aanbesteding der mon tage-woningen onderhandeld. De bedoeling is ook hier bouw rijp maken en monteren zo spoedig mogelgk in één hand te leggen. Opdracht is gege ven een plan te ontwerpen voor de bouw van pl.m. 300 Welchen-woningen, te verdelen over 1947 en 1948. TE WEINIG TANDARTSEN. De heer Poelje (P.v.d.A.) wees op het tekort aan tandartsen in onze gemeente en vroeg aan B. en W. of zij stappen willen doen bij de mi litaire autoriteiten om in dit tekort te voorzien. B. en W. stemmen toe, dat de toestand onhoudbaar is ge worden en zij zijn bereid om vrijstelling van militaire dienst voor een Vlissingse tandarts te verzoeken. MUGGENPLAAG. Mevr. Hartjes (C.H.) en de heer De Bart (P.v.d.A.) klagen over de muggenplaag bij de Spuiboezem en het Havendorp, terw|jl de eer?te ook wijst op het gevaarder losliggende rails, aandringt op hogere sub sidie voor de Herv. Diacon.- vereniging en vraagt of spoe dig aan de herbouw der Herv. scholen kan worden begonnen. De heer Marijs (A.R.) klaagt over de slechte gastoevoer vooral op de middaguren en in formeert naar de stand der onderhandelingen over de Spuiboezem met de Polder Walcheren. De heer De Wit (A.R.) ver zoekt opruiming der oorlogs obstakels achter het voorma lig „Britannia", verlichting der steigers bij bouwwerken, en wijst op het gebrek aan we- deronbouw-arbeiders, nu deze in Holland worden tewerkge steld. De heer Ventevogel (C.H.) vraagt of de verwijdering der grafstenen op „Vredehof" va.n lyvende aard is en wijst op de hinder van groentenkisten op de trottoirs. De heer Corvelejjn (R.K.) verzoekt het badstrand zo zin delijk mogelijk te houden en voor het bad- en strandleven, toe te zien op de bepalingen van het bad- en strandleven. Voorts wijst de heer Corve- Ie|jn op de grote drukte in de bussen, vooral op de spitsuren, waarvan de arbeiders de dupe worden. ANTWOORD VAN B. EN W. Burg. en Weth. antwoordden op al deze vragen het volgende: De muggenplaag zal zoveel mogelijk bestreden worden. Het is een moeilijke en kost bare geschiedenis. De subsidie voor de Diaconessenvereniglng zal ernstig bekeken worden, terwijl dezer dagen aan de Prins Willem-school zal begon nen worden. De rails bl|jven te lang lig gen, door gebrek aan vervoers middelen. De gastoevoer zal in de com missie besproken worden en de onderhandelingen met de pol der Walcheren vorderen zeer langzaam. De oorlogsobstakels zullen nog deze zomer worden opge ruimd; de verlichting der stei gers is verplichtend en over het probleem der wederop- bouwarbeiders zal in Den Haag gesproken worden. De grafstenen op „Vrede hof" z|jn slechts tijdelijk ver wijderd in verband met oprui ming bunkers en vrees voor beschadiging. Er is voor ver schillende handelaren gebrek aan pakhuisruimte. Het toezicht op het strand zal streng gehandhaafd wor den en met de directie der Stoomtram Walcheren zal over het euvel der overvolle bussen gesproken worden. Kerknieuws NED. HERVORMDE KERK. Ds. W. Reus te Domburg deelt ons mede, dat hij over enige t|jd naar Amsterdam zal vertrekken. Tot dat moment zal hij als hulpprediker te Westkapelle optreden. Door het provinciaal Kerk bestuur van Noord-Holland werd tot de evangeliebediening in de Ned. Herv. Kerk toege laten de heer J. J. Moll te Vlissingen. GEREF. KERKEN NAAR ART. 31 K.O. Aangenomen naar Murmer- woude J. Keuning, cand. te Baam, die bedankte voor Bergschenhoek, Berkum, Eind hoven, Ferwerd, Middelburg, Onnen-Haren, Schouwerzijl, Ui- rum en IJmuiden. CHR. GEREF. KERK. Tweetal te Hilversum J. G. v. Minnen te Delft en M. W. Nieuwenhu|jze te 's-Gravenha- ge-C. GEREF. GEMEENTEN. Beroepen te Tricht J. Fraan- je te Barneveld. Tribunaal Goes. EEN PILOOT OPGESPOORD Het tribunaal te Goe^ be handelde Zaterdag de zaak tegen de 28-jarige rijwielher steller J. W. van Stel uit Kapelle om nader te onder zoeken of beklaagde meege holpen heeft toen Duitsers een geallieerde piloot wilden opsporen. De getuigenverkla ringen waren niet eensluidend. Verdedigster, mej. mr. Anne Bolle, gaf toe, dat beklaagde lid was geweest van verkeer de organisaties, maar achtte niet bewezen, dat hij heeft deelgenomen aan het opspo ren van de vlieger. Het tri bunaal ging niet in op het verzoek van verdedigster tot in vrijheidstelling en deelde mede, dat het in de bedoeling ligt beklaagde nog zes maan den geïnterneerd te laten. Tegen de 37-jarige winke lier J. A. Visser uit Goes, die lid van allerlei verkeerde organisaties was geweest, en die nu erg onder de indruk daarvan was, werd voorna melijk de beschuldiging on derzocht of hij medegewerkt heeft aan een arrestatie. Mr. Terwoert pleitte cle mentie. De 40-jarige fruitkweker M. P. Meijaard uit Oude- lande was ook lid geweest van allerlei verkeerde organi saties en had een rol ge speeld bij het palen zetten. Mr. Roelofs verzocht geen verdere straf dan de reeds ondergane internering op te leggen. Uitspraken in alle zaken op 22 Mei. Raad Souburg B.enW. voorstel aangenomen Vrijdagmiddag kwam de raad der gemeente O. en W. Souburg in openbare verga dering b|jeen. Een schrijven was ingekomen van de heren S. de Pagter en J. Dingeman- se, beiden zittend voor de c.h., waarin ze hun ontslag nemen als raadslid. Laatst genoemde wegens 'zp"n benoe ming tot onderwijzer. De meeste voorstellen worden z.h.s. aangenomen, w.o. ook de bouw van 60 woningen in het bouwplan Middenhof en het aanvragen aan het r|jk van een grond- en bouwvoor- schot benevens een bijdrage van het r|jk in de jaarlijkse exploitatiekosten van die wo ningen. De bedrijfsbegrotingen en gemeentebegroting worden vastgesteld. De auto voor ge meentewerken zal worden ver kocht. Nogmaals wordt gesproken over de benoeming van de heer Mantz als gemeente-secreta- naar aanleiding van een door hem ontvangen schrij ven, waarin h|j nog geen be slissing heeft genomen. Hier over ontstaat een discussie tussen de heren de Priester (P.v.d.A.) en van de Putte (a.r.). Ook van Ged. Staten werd een schrijven over deze kwestie ontvangen. Medege deeld werd dat er thans een scheidsgerecht is ingesteld en dat de zaak van de heer Gabriëlse nu eindelijk voort gang zal hebben. De heer Bourf (P.v.d.A.) dient een motie in, de min.-pres. te verzoekën i*z|jn medewerking te willen verlenen dat het scheidsgerecht spoedig deze zaak tot een einde zalbren gen in het belang der ge meente. Verworpen met 6 stemmen /'tegen en 5 voor. B. en W. stellen voor de heer Mantz een schrijven te zen den, waarin de raad grote waardering heeft voor zijn standpunt waarbij hjj zijn persoonlijke belangen achter stelt bij die der gemeente Souburg en dat h|j zich kan verzekeren van de volle me dewerking en samenwerking, wanneer hij naar Souburg terugkeert Dit wordt aange nomen met 6 stemmen voor en 5 tegen, rechts tegen links. B|j de rondvraag dringt de heer L. C. Janse aan op ver betering van het voetbalveld en de toegangsweg daarheen. De heer J. Dingemanse G. Lindenberg 9 gesp. 17 J. Bom 5 8 W. Pekaar 8 8 L. Bom Jz. 10 8 B. Nieuwen- huize 6 6 H. van Es 7 5 J. Koeman 2 4 J. Nolet 4 4 P. Steketee 10 3 E. Vermast 2 2 P. de Rooij 2 1 Het Walcher's wetrkcomitè is gereed. Uit vorige publicaties is reeds bekend, dat het Wal- chers Werkcomité, dat vorig jaar met succes tochten geor ganiseerd heeft o.a. naar Ant werpen en Gent, ook dit jaar druk bezig is met het samen stellen van een programma voor 1947. De bedoeling van het Comité is wederom boottochten naar Antwerpen en Gent te organi seren, zomede autobustochten vermoedelijk naar Brugge, Ostende, Oisterw|jk en Tege- len en wel in de week van 4 9 Augustus. Aan deze tochten kan door iedereen worden deelgenomen; z|j zijn bedo.eld voor de arbei dende bevolking van Walche ren in de ruimste zin des woords, dus zowel voor werk nemers als voor werkgevers. Op 27 Mei zal een boottocht gemaakt worden, die uitslui tend bestemd is voor de land bouwende bevolking van Wal cheren. In verband hiermede zij opgemerkt, dat voor deze categorie tot nog toe niet veel op dit terrein is gedaan, zodat het Walchers Werkcomité in dit opzicht enigszins als pro motor beschouwd kan worden. Daar het de bedoeling is, in verband met de huidige hoge levensstandaard, de kosten van bovengenoemde tochten zo laag mogelijk te houden, wordt op alle werkgevers van Wal cheren een beroep gedaan, hiervoor een bijdrage te verle nen. Bijdragen kunnen worden gestort op girorekening 141869 van het Gemeentelijk Bureau voor Sociale Zaken te Vlissin gen of bij de kassier van dit Bureau, waarvoor deze een kwitantie overlegt. De vacantiebesteding voor de schoolgaande jeugd is reeds in volle voorbereiding. Zodra de plannen nader uit gewerkt zyn, zullen verdere publicaties volgen. zegt, dat de gloeilampjes van de straatverlichting door de jeugd worden stuk gegooid en vraagt maatregelen daar tegen te nemen. De voorzit ter doet een beroep op de burgerig, ouders en onderwij zend personeel het vandalisme te helpen bestrijden. De heer A. J. Arendse spreekt over de riolering. Dit gaat veel te langzaam. Het aantal werklieden vermindert steeds. De voorzitter licht dit toe. De heer Simonse vroeg meer toezicht dat geen onbe voegden zich op landbouw gronden begeven, terwijl de heer de Boer informeert of de klok in orde gebracht kon worden, zodat die weer geluid kan worden. Hierover is reeds gecorrespondeerd. Tenslotte dankt de heer de Pagter voor de aangename samenwerking gedurende de jaren dat hij raadslid was en de voorzitter dankt beide scheidende heren voor het werk in het belang der ge meente verricht. Sport DAMCLUB. De stand van de nieuwe lingen der Yersekse Dam club is als volgt: Logies-inlichtingendienst Door de Provinciale V.V.V. worden ook dit jaar, evenals in andere provincies ge schiedt, gegevens verzameld over de gedurende de zomer maanden beschikbare hotel- en pensionruimte. Er wordt hiermede nuttig werk ver richt, vooral nu buitenlandse reizen nog steeds niet moge lijk zijn en alle toerisme zich dus op eigen land concen treert. Middelburg ALG. NED. METAAL- BEWERKERSBOND. De Alg. Ned. Metaalbewer- kersbond passeerde op 30 April 1947 de 50.000 leden, het ledental bedroeg op die datum 50.169. De afd. Middelburg droeg aan deze groei zijn steentje bij door het bereiken van een ledental van 417, een aantal dat nog nooit bereikt was en aan de uitbreiding waarvan nog steeds naarstig wordt ge werkt. OPENBARE LES AMBACHT EN MACHINISTENSCHOOL. Donderdagmorgen en -mid dag werd in de Ambacht- en Machinistenschool te Middel burg een openbare les gegeven, waarvoor grote belangstelling bestond. De aanstaande tim merlieden, schilders, metse laars, machinebankwerkers en electro-technici zag men in actie, terwijl ook de jongens van de machinistencursus (een tweejaars-opleiding voor ma chinist bij de Koopvaardij) en ter ere van de bezoekers nog een extra schepje bovenop leg den. Zeer veel belangstelling trok een kleine, interessante expositie van werkstukken. Het aantal leerlingen neemt Verkeerszondaren. De 34-j. chauffeur J. v. d. B. reed met een autobus op de rijksweg te Kruiningen, terwijl het mistte en vroor, zo dat z|jn voorruit bevroor en h|j geen voldoende uitzicht meer had. H|j bemerkte niet, dat een voor hem rijdende auto stopte en een aanrijding was het ge volg. Verdachte werd veroor deeld tot een boete van 30 subs. 15 dgn. hechtenis. C. P. d. d. E., chauffeur te Goes, passeerde te Kloetinge een autobus, waarbij hij zich echter te vroeg weder naar het rechterweggedeelte begaf, zodat de autobus „gesneden" werd en een aanrijding volgde. Uitspraak: 30 boete subs. 15 dgn. hecht. VESTIGING. De 28-j. meubelhandelaar A. M. J. te Nisse, die weinig meu bels in voorraad had, verkocht om zijn bedrijf aan de gang te houden electrische lampekap- pen, zonder in het bezit te zjjn van een vestigingsvergunning kleinbedrijf voor verlichtings artikelen. Verdachte noemde zijn bedrijf een woninginrich ting en.meende dat de verkoop van lampekappen daarbij be hoorde. Hij werd echter ver oordeeld tot een boete van 10 subs. 5 dgn. hecht. c Overtreding Arbeidswet. De 53-j. winkelier A. V. te Vlissingen had zijn bediende 's morgens te vroeg laten begin nen. Straf: 3.boete subs. 2 dgn. hecht. Aan een soortgelijke over treding had de slager H. A. I. te Vlissingen zich schuldig gemaakt. Hij werd bij verstek veroordeeld tot een boete van 5.subs. 3 dgn, hecht. De 47-j. koopman L. V. had te Ovezande een viertal geiten doen vervoeren op kwellende wijze. De dieren stonden op 'n open vrachtauto, terwijl het 6 graden vroor en er een krach tige Noord-Oosten wind waai de. Straf: 30 boete subs. 15 dgn. hecht. De 27-j. brandstoffenhande- laar J. J. D. te Vlissingen had een hem tegemoetkomende auto aangereden. Ter zitting bleek, dat de omstandigheden bijzonder moeilijk waren ge weest; het mistte zeer sterk en verdachte had voorzichtig gereden, maar voor een voor hem uitrijdende melkwagen moeten uitwijken, die h|j eerst op het laatste ogenblik zag. D. werd schuldig verklaard zon der oplegging van straf. L. C. te Vlissingen, C. V. te Hansweert en A. V. te Bors- sele hadden mm personeel met auto's laten rijden, terw|jl het ingevolge het Rijtijdenbesluit voorgeschreven werkboekje niet was ingevuld. Z|j werden veroordeeld respectievelijk tot 5 subs. 3 dgn. hecht., 10 subs. 5 dgn. hecht, 'en 12 subs. 6 dgn. hecht. VOETZOEKER. De 19-j. landarbeider J. O. zou te Nieuwdorp met een brandende voetzoeker naar voorbijgangers hebben gewor pen. Hij werd echter vrijge sproken. De 18-j. koopman A. V. K. maakte zich te Middelburg schuldig aan een overtreding van de Spoorwegwet. Toen hij door de politie werd aangehou den meende hij aan straf te kunnen ontkomen door het op geven van een valse naam. Dit bleek echter een misrekening. Hjj werd veroordeeld tot boe ten van 3 en 15, subs. 1 en 2 weken tuchtschool. De 17-j. S. v. d. W. te Co- lijnsplaat reed met een vracht auto zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs. Uitspraak: 10 subs. 1 week tuchtschool. Chr. van W., landarbeider te Driewegen werd betrapt toen hjj aan het zoeken was naar eieren van wilde eenden. Straf 15 boete subs. 8 dgn. hecht. nog steeds toe, uitgezonderd voor de metselaarsopleiding. Dit is opmerkelijk en valt te betreuren, want juist aan goe de metselaars bestaat thans in ons land een enorme behoefte. Ter zjjner tijd hoopt men de vleugel van het gebouw, waar de machinistenschool is, uit te breiden. Tijdens.de openbare les, die 's morgens gehouden werd, kwamen enige burgemeesters van Walcherse gemeenten een kjjkje nemen. Vlissingen Oorlogsgraven in Vlissingen. Op verzoek van het „Ne derlands Oorlogsgraven Comi té", werd dezer dagen te Vlis singen een plaatselijke afdeling van dit Comité opgericht. Gebaseerd op het principe dat het een nationale plicht der dankbaarheid is, dat de graven der in Nederland rusten de gevallen eigen en Geallieer de soldaten verzorgd worden door het Nederlandse volk, stelt het Comité zich ten doel, z|jn taak o.a. als volgt ,ult te voeren. Alle graven van buitenlan ders worden geadopteerd door Nederlanders, die beloven het door hen geadopteerde graf te zullen behandelen alsof dit het graf ware van hun eigen va der, zoon of broeder. Onder adoptie wordt ver staan: le. Het aannemen van een bepaald graf, bekend of van een onbekende held. 2e. Het bezoeken van dat graf op sommige dagen ter keuze, maar vooral op 11 No vember, de verjaardag of de sterfdag. 3e. Het leggen van losse snij bloemen. dus geen onderhoud. 4e Het voeren van eventuele briefwisseling met de familie leden in Engeland, Canada of Australië, alsmede het zenden van een foto van het graf. 5e. Bij eventueel later be- zoek van de familieleden aan de graven, persoonlijk .contact en zoo mogeljjk het verschaf fen van onderdak. Ingezetenen die in aanmer king wensen te komen voor het adopteren van een der zich te Vlissingen bevindende 214 Geallieerde graven, kunnen zicht hiertoe /schriftelijk aan_ melden bjj het Vlissingse Gra ven Comité, p.a. Stadhuis, 3 e afdeling. Historisch schip van de Mij. Zeeland. De Maatschappij „Zeeland' zal over enige weken de dag- bootdienst naar Engeland hervatten op het traject Hoek van HollandHarwich. Het dubbelschroefstoomschip „Mecklenburg" van de Mij. „Zeeland" wordt bij Wilton Fejjenoord te Schiedam ge heel gemoderniseerd. In de oorlog deed dit schip dienst als depótschip voor de Britse admiraliteit. Later werd het in gereedheid gebracht voor de invasie. De „Mecklenburg" was het grootste Nederlandse koopvaardijschip, dat met eigen bemanning aan deze succesvolle operatie bij Nor- mandië deelnam. Hierna heeft het onder de moeilijkste om standigheden duizenden geal lieerde soldaten naar de Fran se, Belgische en Nederlandse havens vervoerd onder com- Bijz. Gerechtshof Middelburg Gunstige verklaringen. Het Bijzonder Gerechtshof te Middelburg had Vrijdag de zaak te behandelen tegen de Loidenaar Jacobus Dusosvva, die in Leiden belangrijk Ille gaal werk heeft verricht, doch zich in Middelburg als S.D.'er aan schandelijk ge drag schuldig heeft gemaakt- Er werd 6 jaar met aftrek tegen hem geëist. Dusoswa, die thans in het Militair Hospitaal te Middel burg verblijft, was als burger chauffeur in dienst getreden van de Sicherheitsdienst. Vol gens de beschuldiging had h|j zich in deze dienst aan tal van ergerlijke daden schul dig gemaakt Zo zou hij mee geholpen hebben aan huiszoe kingen te Veere en Middel burg naar de illegale werker A. C. v. Beest, hetgeen de weduwe van deze man kwam getuigen, doch door verdachte grotendeels ontkend werd.Hij gaf toe de wegens verden king van spionnage gearres teerde Middelburger C. Mooi- man per auto naar de „S.D.- Dienststelle" te hebben ver voerd, doch ontkende Mool- man, die later ter dood werd veroordeeld, doch door de Amerikanen werd bevrijd, aan een andere arrestant te heb ben geboeid en beide naar het Huis van Bewaring te hebben gebracht Dusoswa gaf wel toe een huiszoeking naar een radiotoestel te hebben ge daan b|j een slager te Mid delburg, waar hij levensmid delen m beslag nam. Dit was nog niet alles. Toen hij zekere P. A. Rotte tegen een Joodse jongen hoorde zeggen op de voor avond van het Jodentrans- port „voor mijn part regent net straks Engelse valscherm- troepen, dan hoeven jullie'niet weg", had hij Rotte bevolen naar de S.D. te komen om zich hiervoor, te verantwoor den. „Het huilen en smeken van deze man ergerde mij", verklaarde verd. op arrogante toon tijdens de zitting. Het bleek, dat een liefdes-affaire niet geheel afzijdig stond van dit verraad. Tenslotte vermeldde zijn dagvaarding een huiszoeking naar een radiotoestel b|j mevr. Verhage te Middelburg, waar h|j 80.en frs. 50 achterover drukte. Dit gaf verdachte eveneens toe; hjj stal om zo een reden te for ceren, dat h|j uit de S.D. moest. Dit was de Oorzaak, dat hij enige t|jd in het Oranje hotel terecht kwam. Als getuigen k décharge werden gehoord een recher cheur uit Leiden, die kwam verklaren, dat Dusoswa deel genomen had aan het onder gronds verzet, een garage houder uit Middelburg en een andere Leidenaar, die beide eveneens gunstige verklarin gen voor Dusoswa aflegden. De laatste, een ex-illegaal werker, deelde mede, dat Du soswa lid van de Raad van Verzet was geworden. Hrj had deelgenomen aan ver schillende overvallen en an der verzetswerk en was ten slotte bij de B.S. „Dusoswa heeft prima, prima werk ver richt", aldus de laatste ge tuige, die leider was geweest bjj de overvallen. Deze wist niet, waarom D. in het Oraniehotel had gezeten. Het was opmerkelijk, dat Dusoswa, die kort vóór de oorlog naar Duitsland was gegaan, waar hij tot Aug. 1940 bleef, op een vraag van de president, of hjj zich daar met politiek had bemoeid, ontkennend antwoordde, ter- wjjl zich in het dossier een brief bevond, waaruit bleek, dat hij lid was geweest van de Nat. Soc. Bond van Ne derlanders in Duitsland en Zondervan kende. Na het voorlezen van deze brief bleef verd. ontkennen. Hij merkte nog op naar aanleiding van zjjn werk voor de S.D., dat hjj niet wist, wat deze dienst eigenljjk was! Om er ten slotte weg te komen, had hjj zich aan de eigendommen van burgers vergrepen! Toen hem gevraagd werd. of het juist was, dat hjj zich aangemeld had voor de Ger maanse SS, antwoordde D„ dat hij zich niet had gemeld. Hrj versprak zich echter en deelde mede, dat hjj niet foedgekeurd was voor de .S. De procureur-fiscaal wilde de Middelburgse periode en de Leidse periode tegen elk ander stellen en eiste 6 jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest en ontzetting uit de kiesrechten voor de tijd van het leven. De ver dediger, mr. Eriks, stelde het heldhaftig gedrag van zijn cliënt in Leiden na April '44 in het licht en vroeg een rechtvaardige straf met een psychiatrisch onderzoek. De f>roc. fiscaal zeide voor dit aatste geen reden te zien. mando van gezagvoerder L. Mejjer. Toen de Maatschappij „Zeeland" in April 1946 weer de beschikking kreeg over de „Mecklenburg", was het schip totaal ongeschikt voor passa giersvervoer. De constructie van het schip had zeer te ljjden gehad zowel van de grote landingsvaartuigen, die in volle zee tijdens de invasie troepen overnamen als van het schieten met de zware, aan het dek opgestelde wa pens. Een grondig herstel bleek noodzakelijk. De trjd, dié hiervoor nodig was. werd benut om de passagiers-ac commodatie te moderniseren. Zo werd op het promenade dek een nieuwe zitsalon ge bouwd en de lounge werd ge restaureerd. Tengevolge hier van kon de eerste klasse rookkamer vervallen om plaats te maken voor een ruim autodek. Alle binnen hutten werden uitgebroken en vervangen door ruime één- en tweepersoons buiten hutten. Deze hutten werden alle voorzien van stromend koud en warm water. De eetsalon in de tweede klasse werd aanzienlijk uitgebreid. Aan het dek werden een nieuwe damessalon en rook- salon gebouwd. Het afgeslo ten promenadedek werd ver nieuwd en van vaste zit plaatsen voorzien. Tenslotte werd de „Mecklenburg" om gebouwd tot oliestoker. On der inachtneming van Lloyds nieuwste veiligheidsvoor schriften werden door het ge hele schip nieuwe electrische leidingen aangelegd. Het schip beschikt voorts over enkele luxe hutten. Het biedt plaats aan dui zend passagiers. De lengte bedraagt 364 voet en de breedte 46 voet. Het schip meet bruto 3000 register ton en kan een snelheid van 22 mijl per uur ontwikkelen. Politiek in de Schouwburg. Meer dan 100 perso nen, onder wie een par lementslid en een com munistisch gemeente raadslid, werden door de politie aangehouden tijdens een betoging in het „Théatre des Va- riété's te Parijs, waar een politiek toneelstuk werd opgevoerd. Verscheidene betogers hadden de uniformen aan, die zrj in de Duit se concentratiekampen gedragen hadden. Het stuk „Vive la Liberté" van Jean de Letraz, dat gespeeld werd is een satire op het parlement, de linkse partjjen en de linkse verzetsbeweging. De werkgelegenheid. Op 26 April 1947 stonden ingeschreven 932 (23) perso nen, waarvan er 610 jn de D.U.W. waren tewerkgesteld. Over de week eindigend 26 April 1947 werden 611 (19) personen geplaatst. Het aan tal overgebleven aanvragen bedroeg 2276 (300). De tussen haakjes geplaat ste cijfers hebben betrekking op vrouwen. Gevraagd worden o.a.: Walcheren: Leerling zetter, drukker, stoffeerders, leerling zager, kistenmakers, kleer makers, leerjongens Confec tiefabriek, sljjper, loodgieters, zandvormers, smeden, bank werker, draaier, automon teur, halfwas koperslager, naaimachinemonteur, leer jongens metaalnijverheid, leer ling electriciën, dragline ma chinisten, dragline smeerders, leerjongen autogarage, leer ling kok, leerling bakker, winkelpersoneel, loopjongen, magazijnbedienden, kantoor personeel, huisknecht, machi- ne-stiksters en -naaisters, sorteersters voor metaalfa- briek, winkelpersoneel, cas- sière, hotelpersoneel, kantoor personeel, leerling kraamver zorgster. gedipl. verpleegster, huishoudelijk personeel. Zuid-Beveland: Drukkerij- arbeiders, drukkers, zetters, arb. betonfabriek, spoeljon.- gens voor apotheek, zeilma ker, wasserjjpersoneel, leer ling vulcaniseurs, smeden, auto-monteurs, bankwerkers, plaatwerkers, electriëns, ver warmingsmonteurs, fitters- electriciëns, fabrieksarbei ders, boekbinders, expeditie- knecht, magazijnbediende, gesch. kantoorpersoneel, on geschoolde arbeiders, pedicu re, wasser|j-personeel, kousen- reparatrlce, kantoorpersoneel, huishoudelijk personeel. Tholen: Kleermaker, mon teur, bakkersknecht. Schouwen en Duiveland: Stoffeerder, leerling stoffeer der, wagenmaker, lrjnwer- kers, aank. molenaarsknecht, leerling kellner, loopknechts, huishoudelijk personeel. Zeeuwsch-VlaanderenAna lyst ,fabricatie-arbeiders, meubelmakers, leerling kap per, leerling schoenmaker, automonteur, bankwerkers, loodgieters, draaier, electri- ciëns, plaatwerker, electr. lasser, handvormers, wal-ma- chinist, loopjongen voor win kelbedrijf, expeditieknecht, kapster, naaister, textielar- beidsters, vertegenwoordig ster, verkoopster, kantoor personeel, huishoudelijk per soneel, ongesch. arbeiders. Het Gewestelijk Arbeids bureau te Middelburg heeft bijkantoren te Vlissingen, Goes, Kruiningen, Tholen, Zierikzee, Terneuzen, Hulst, Oostburg en Sas van Gent. Woningbouw in Vlissingen. Hoewel er in Vlissingen hard gewerkt wordt aan de voorbe reiding van allerlei plannen voor het bouwen van nieuwe woningen,waaraan de behoefte zo dringend is, wil het met de uitvoering van de reeds goed gekeurde plannen nog niet al tijd vlotten. Weliswaar nadert het zes tiental nieuwe woningen aan de Verkuyl Quakkelaarstraat zijn voltooiing en zal ook het complex noodwoningen aan de Vredehoflaan waarschijnlijk binnen één twee maanden betrokken kunnen worden het wachten is hier alleen nog op het gereed komen van de fundering en de bestrating maar van uitvoering der ove rige plannen is nog niet veel te bespeuren. Voor pl.m. 50 Maycrete-wo- ningen is men nu pas bezig met de funderingen, terwijl ten aanzien van de 111 montage woningen en de 30 zg. Oosten rijkse woningen zelfs het ma teriaal nog niet in aantocht sch|jnt te zijn. Gelukkig heeft men echter juist dezer dagen toch een be gin kunnen maken met de 66 nieuwe woningen welke de ga ten in Tuindorp zullen opvul len. Ten slotte moet nog wor den vermeld dat de woning- bouw-veren. „Gem. Belang" nog 27 woningen in aanbouw heeft, waaraan na de vorstpe riode met bekwame spoed wordt gewerkt, Zeeuwse Reisgids. Een oude bekende is in Zeeland teruggekeerdde Zeeuwse Reisgids, samenge steld met medewerking der Rijksverkeersinspectie in Zee land en uitgegeven door de Prov. Zeeuwsche Courant. Het boekje bevat allereerst alle veerdiensten in Zeeland met de daarop aansluitende bus- en bootverbindingen. Daarna volgt de dienstrege ling van de Ned. Spoorwegen, die tevens de verbindingen bevat naar Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, ?s Herto genbosch, Utrecht, Nijmegen en Arnhem. Vervolgens ko men de autobusverbindingen aan de beurt, gecombineerd met de tramdiensten. Een handig kaartje van Zeè- land, waarop alle verbindin gen duidelijk zijn aangegeven, voorzien van de nummers dei- tabellen, vergemakelijkt het gebruik aanzienlijk. EXAMEN TECHNISCH AMBTENAAR. Voor het examen Technisch- ambtenaar Rijkswaterstaat slaagden o.a. de volgende he ren: S. M. Haverhoek te Halste ren: M. J. op 't Hof, te 's Heer Arendskerke; C. A. Potter en J. Rus te Goes; alle leerlin gen van het Zeeuwsch Tech nisch Instituut te Goes.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 11