PROVINCIALE ZEEUWSCHE COUPAHT Historische wedstrijd in Antwerpen Ramadier ontsloeg de communistische ministers Langs de lijnen in het loeiende stadion Vandaag... Nederland herdacht de bevrijding 190e Jaargang - No. 104 Uitgave van de Firma Provinciale Zecuwsche Courant. Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde jr.. Vlissingea. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. W.O.DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 6 Mei 1947 ABONNEMENTSPRIJS» 25 cent per week 3.20 per kwartaalfranco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per adver tentie 2.—. Bureaus gevestigd te VlissingeaWalstraat 58-60. telefoon 10 (2 lijnen) Middelburg Londensche Kaai 29. telefoon 2077 en 2924 GoesTurfkade 15. telefoon 2475 Oostburg s Gratamastraat 3. telefoon 102 - Teraeuien Broawerijstra-t 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg^ Harold Strasser optimistisch. Vrede voor onze generatie. Harold Stassen, mogelijke candidaat der republikeinen voor het presidentschap der Ver. Staten, heeft na zijn te rugkeer van een tocht door Europa op een persconferen tie te Washington het volgen de verklaard: „Met volledige erkenning van de moeilijk heden, die ons wachten, ben ik toch de optimistische me ning toegedaan, dat wij voor tenminste een gehele genera tie de vrede kunnen winnen. Wat daarna gebeurt, ligt meer op het terrein van anderen om te bepalen. Stassen drong meer aan op een positieve dan een nega tieve buitenlandse politiek. Op de vraag, of hij president Truman's doctrine een nega tieve politiek achtte, ant woordde Stassen: „inder daad". Onderhandelingen tussen Frankrijk en Vietnam. Naar in Parijs verluidt zul len ergens nabij Hanoi onder handelingen worden geopend tussen de Franse regering en de Vietnamezen. Een hoge Franse militaire autoriteit zal zich naar Hanoi begeven om de Vietnamese mi nister van buitenlandse zaken te ontmoeten. De Franse re gering bestudeert thans de voorwaarden, waarop, men tot een vergelijk zou kunnen ko men. De Franse minister van luchtvaart heeft de toestand in Vietnam „in elk opzicht uit stekend" genoemd. De Times stelt vast, dat een nieuw hoofdstuk in de geschie denis van Frankrijk staat to beginnen en de aanhangers van de Gaulle nieuwe kansen heb ben gekregen. De Franse bladen tonen zich nog terughoudend en geven naar gelang van him sympa thieën uitdrukking aan hun voldoening of teleurstelling over het ontslag der commu nistische ministers. Het wereldgebeuren Nieuw keerpunt in de Franse politiek Wereldpers bezorgd. Voor de eerste maal na de oorlog hebben de Franse soci alisten zich bereid getoond te regeren zonder de steun van de communisten Zondag heeft de socialistische minister-pre sident, Paul Ramadier, de vjjf communistische leden van zijn kabinet „met dank voor de in het verleden bewezen dien sten" ontslagen wegens het breken van de ministeriële so lidariteit. Enkele uren later tekende president Auriol een decreet waarbij Dacoste, Del- bos en Moch tot waarnemende ministers werden benoemd. Dit is in het kort de laatste ont wikkeling van de politieke toe stand in Frankrijk. Ramadier kwam tot zijn be sluit. nadat de communisten het Zondagmorgen in de nati onale vergadering wat al te bont hadden gemaakt. Zoals bekend steunen de communisten de staking in de Renault-fabrieken van 20.000 arbeiders, die hoger loon eisen, haaldelijk te kennen gegeven Ramadier heeft echter her dat verdere loonsverhogingen de económische toestand van 't land in ernstig gevaar zouden brengen. Zondag diende hy een motie van vertrouwen in, waarin deze op handhaving van het loonpeil gerichte po litiek werd goedgekeurd. Deze motie werd met grote meer derheid aangenomen doch met de stemmen van de communis ten tegen. Ramadier, die te vo ren had verklaard geen genoe gen te zullen nemen met de aanwezigheid in de regering van ministers, die zijn beleid niet steunen, trok daarop uit dit tegenstemmen de enig mo gelijke consequentie. Het is nog niet zeker of de verwijdering tussen communis ten en socialisten definitief zal zijn. Het besluit van Ramadier zal nog moeten worden voor gelegd aan de partijraad van de socialisten en het is de vraag of deze er zyn goedkeu ring aan zal hechten, ze er zijn goedkeuring aan zal hechten. Men vreest; dat het algemeen verbond van vakver enigingen zal besluiten tot een actie, welke de regering aan zienlijke moeilijkheden in de weg zal leggen en de socialis ten nog meer aanhang onder de arbeidersklasse zal doen verliezen. Mocht de partijraad Ramadier steunen dan is hier mee een belangrijk keerpunt bereikt in de Franse politiek. De wereldpers toont zich in het algemeen bezorgd over de huidige situatie. De New York Times meent, dat de Franse communistische partij door het forceren van een regeringscri sis haar macht in Frankrijk wil toetsen. Het blad wijst er op, dat de communisten in Frankrijk on geregeldheden kunnen verwek ken, waaruit een burgeroorlog kan voortvloeien. Shawcross over de Labour-regering. „Indien de Labour-regering in haar huidige politiek zou falen, zal een totalitair stel sel, communistisch of fascis tisch, aan Groot Brittannië worden opgelegd." Aldus de Britse procureur- generaal, sir Hartley Shaw cross, in een redevoering te Eiland (Yorkshire) Shawcross had opgemerkt, dat de conservatieven zich ver kneukelden, wanneer zij verna men van niet officiële stakin gen en absenteïsme. Indien de arbeiders wilden deelnemen aan de ontwikkeling van de industrie moesten zij tevens de verantwoordelijkheid dragen voor het voorkomen van anar chie in hun vakverenigingen het verzekeren van de maxi male productie. Kampstaf Ravensbrück geëxecuteerd. In een officiële Britse ver klaring is medegedeeld, dat acht leden van de kampstaf van het concentratiekamp Ra vensbrück zijn geëxecuteerd. Bijna alle goudstaven thans terecht. De baggermolen „De Schel de" werkt gestadig door bij het Kruithaventje in de Nieu we Waterweg om de resten van de in de Mei-dagen van 1940 verloren gegane goud schat aan de oppervlakte te brengen. Het succes is groter dan op timisten hadden durven dro men. Thans zijn opnieuw 27 baren goud uit de baggerbak ken te voorschijn gekomen, waarmee het cijfer van 100 reeds gepasseerd is. Van de 111 goudstaven die na de oor log nog vermist werden, moe ten er nu nog slechts enkele te voorschijn komen. Nederlandse obligatielening in de Ver. Staten De „New York Herald Tri bune" schrijft, dat als gevolg van het succes van de uitgifte der Noorse lening van 10 mil- lioen dollar, de Amerikaanse belegginsbankiers op het ogen blik ernstig het plan in over weging nemen om een obliga tielening van de Nederlandse regering aan de markt te brengen. Er zou sprake zijn van een obligatielening van 20 millioen dollar op betrekkelijk korte termijn. Opstand in Amerikaanse gevangenis. Te Leavenworth in de Ame rikaanse staat Kansas zijn Zondag zevenhonderd gevange nen in de militaire afdeling van de gevangenig in opstand gekomen. De ijlings verzamelde bewa kers trachtten aanstonds met behulp van traangas de ge vangenen naar hun kwartieren terug- te drijven, doch eerst na zes uren tegenstand gaven de ze zich over. De opstand ontstond door de weigering der blanke gevange nen om aan dezelfde tafels te eten als de negergevangenen. ...ïs het 10 jaar geleden, dat het luchtschip „Hin denburg" even voor de landing te Lakenhurst verongelukte, waarbij 35 personen om het leven kwamen; ...wordt de binnenlandse postpakettendienst bij de P.T.T. weer inge voerd. Droevig einde van een vacantie. Een 14-jarige Haagse scho lier is Zaterdag bij het balspel door een zandverschuiving bij een afgraving onder Lunteren bedolven geraakt. De jongen werd spoedig uitgegraven. Drie artsen verleenden hulp, doch slaagden er niet in de le vensgeesten weer op te wek ken. De verongelukte jongen was met mede-scholieren on der leiding van onderwijzend personeel met vacantie te Lun teren. Poging tot moord. Een inwoonster van Zwolle, zekere J. L., heeft ten tweede male pogingen aangewend om haar echtgenoot door middel van rattenkruit van het leven te beroven. Enige maanden ge leden mengde zy verscheidene malen rattenkruit door zijn eten. De man bleek echter on gevoelig voor dit vergif. Dezer dagen heeft zij echter opnieuw een pakje rattenkruit gekocht en dit voor hetzelfde doel aan gewend. De man merkte, dat zijn leven gevaar liep en waar schuwde de politie. De 32-jarige daderes werd gearresteerd evenals haar zus ter, die medewerking verleend had by de moordplannen. Doodvonnis voltrokken. Het doodvonnis tegen J. Be- rendsen, wiens gratieverzoek door H. M. de Koningin is af gewezen, is Vrijdagochtend voltrokken. Hij was door het bijzonder gerechtshof te 's- Hertogenbosch ter dood ver oordeeld wegens het opjagen en insluiten van onderduikers. Admiraal Helfrich overhandigt de chèque voor de herbeplanting van Walcheren namens de Britse Marine aan de heer J. L. Verhagen, voorzitter van „Nieuw Walcheren". Van links naar rechts ziet men op deze foto de heer P. Blaauw, voorzitter van de Herbeplantings- commissie, de Commissaris der Koningin, jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford, Admiraal C. E. L. Helfrich, de heer J. L. Verhagen, captain Jeffreys, Brits marine-attaché, en de bur gemeesters van Missingen en Middelburg mr. B. Kolff en jhr. mr. W. C. Sandberg tot Essenburg. Nederland won onverdiend De „wedstrijd van Morin g" (Van onze speciale verslaggever.) Was NederlandBelgië een maand geleden een van de slechtste internationale wedstrijden, die de Oranjeploeg ooit speelde, BelgiëNederland, de revanchewedstrijd Zon dag in Antwerpen, was een van de sensationeelste en boeiendste uit de geschiedenis van het Nederlands elftal. Alles hadden de Rode Duivels erop gezet om te win nen. Waren zij niet reeds in Amsterdam „de morele win naars" geweest? En alles wat zij aan enthousiasme, snel heid en techniek, aan uithoudingsvermogen en strategische spelopvatting medebrachten, hebben zij van de eerste tot de laatste minuut in de weegschaal geworpen. Het was méér dan de Nederlanders van dit alles hadden. En toch zegevierde de Oranjeploeg! Dit was het merkwaardigste van deze onvergetelijke wed strijd, die hard was en uit gevochten werd in een moord dadig tempo, dat hier de uit gesproken beste ploeg ver loor zuiver omdat het geluk aan de kant van de Neder landers was. Lat en palen hebben het Nederlandse doel niet eenmaal, maar drie, vier maal, als Kraak royaal ge klopt was, voor doorboring behoed en als het dus bijv. 31 voor België was ge weest, zouden we niet eens hebben mogen mopperen. Bo vendien hadden de Belgen in Decleyn een schitterende mid denvoor, die echter door Möring telkens op het laatste nippertje onschadelijk werd gemaakt. De Rode Duivels liepen op het laatst te stampvoeten van woede en teleurstelling, toen door dit alles hun superiori teit onbeloond bleef. Onder geloei van de Bel gen, die vonden, dat de Hol landers te hard speelden en onder adeiploze spanning ver streken de laatste minuten en het was niet voor niets, dat de kleine schare Nederlanders op tribune spontaan het Wilhelmus inzette, toen de scheidsrechter voor het laatst gefloten had. De zegepraal was uit het vuur gesleept! VERBLUFFEND BEGIN. Razend snel golfden reeds dadelijk na het begin de aan vallen der Belgen op ons doel af, waar Kraak een verre van zekere indruk maakte. We gaan erip! zeiden we op de tribune tegen elkaar. En toen Kraak bij een hoge voorzet van de schitterend spelende Lemberechts misstompte en de bal van de lat voor de voeten van Decleyn zeilde, die natuurlijk niet faalde, toen zakte het humeur allerbe- denkelijkst. De Belgen ston den voor! (10). Maar toen Kraak bij een hard schot van Arnoul de verkeerde kant uitsprong, omdat hij de bal in een an dere hoek verwachtte dan waar hij kwam, maar zich schitterend herstelde en het leer nog net het doel uit- stompte, toen kwam Neder land los. Wel bleven de Bel gen gevaarlijker, maar de Oranje-aanvallen werden tal rijker en gaandeweg kwam ons aanvalskwintet er in. De grote vraag was toen, of de Belgen hun voorsprong zouden vergroten, of dat wij gelijk zouden maken, maar Möring, de blonde Twente naar, stond als een rots in de branding, prachtig geas sisteerd door van Bun en de debutant Schyvenaar. De Belgische voorhoede werd langzaam1 maar zeker „afge grendeld". En plotseling, na 20 miu- ten was er de Nederlandse gelijkmaker. Bergman kreeg Vijftig, zestig gulden voor een tribuneplaats Het was inderdaad sneu. Er was een ongelooflijke belangstelling voor deze wed strijd BelgiëNederland. Awel zulle, ge zult zien, dat de Ollaanders derin gaon! zeiden de Vlamingen en als ze langs de officiële weg geen kaart hadden kunnen bemach tigen, dan deden ze 't langs de onofficiële. Want dit wil de ze niet missen. Ze tastten diep in hun buidel en betaal den aan de opkopers grif vierhonderd, vijfhonderd francs voor „zwarte kaarten". Maar het waren niet alleen Belgen, die er zoveel voor over hadden. Ook vele Ne derlanders. En deze laatsten betaalden natuurlijk hun zwarte kaarten met zwarte francs, a twaalf en een halve cent! Proost! Veertig, vijftig, zestig gul den voor een tribuneplaats... Arme Lieftinck! Op vlaggengebied hadden de Belgen iets nieuws ver zonnen. De muren van het stadion van de Royal Ant werp in Deurne vormden dit maal geen staalkaart van alle mogelijke vlaggen. Nee, aan de ene kant alleen Neder landse, aan de andere kant Belgische! Het stond onberis pelijk. En onberispelijk tippelde het imposante muziekkorps van de Antwerpse politie met witte helmen op door de ring, terwijl de tribunes zich vul den. Onberispelijk zwaaide de tamboer-maïtre met zijn knots. Onberispelijk... totdat hij het waagde om zijn stok de lucht in te gooien... Hij gooide verkeerd en ge durende een seconde was alle decoriim weg. want slechts met een ridicule sprong naar achteren wist het mannetje zijn stok nog te grijpen... Toen tippelde hij door. Als of er niets gebeurd was. Möring! zuchtten de Ne derlanders als op een zeer be nauwd ogenblik onze „ster" redding bracht. Möring! zeiden ze, toen hij Decleyn wederom in zijn zak bleek te stoppen. Möring! schreeuwden ze, toen hij beter ging spelen dan ooit. Möring! krijste mijn buurman, toen hij een zeker doelpunt voorkwam en hij gaf me daarbij zo'n opstopper, dat mijn hoed tussen de toe schouwers vloog. Zo ging het, twee maal drié kwartier. Het was dè wedstrijd van Möring. Er wafen niet alleen voet- balartisten in het Antwerp- stadion. Er waren ook ijsco- artisten. Voor de hoge tribu nes wandelden ze in de ring, kleine kereltjes met grote dozen ijswafels. Tot halfweg de tribunes mikten ze die ijswafels om hoog als er iemand om deze leltkernij riep, met wonder baarlijke trefzekerheid tel kens de juiste man berei kend! Ze hadden succes, het werd voor de wedstrijd en tijdens de rust een kijkspel voor het publiek, even boei end als het voorbij marcheren van de muziek- Het geld werd door de toe schouwers naar beneden ge worpen. Maar heel wat min der trefzeker, dan de ijsco- kereltjes. De Belgen verloren. Het was sneu. Want ze verdien den te winnen. Het publiek was ontgoocheld. Behalve het Nederlandse deel. Van de vier wedstrijen na de bevrijding tegen België heeft Nederland er nu drie gewonnen (resp. met 63, 21 en 21) en een gelijk gespeeld (22, verleden jaar in Antwerpen). En dan beweerden de Bel gen nog wel, dat het maar uit moest zijn met die twee wedstrijden per jaar tegen Nederland, omdat Oranje toch eigenlijk geen tegenstan der voor hen was. Te zwak, weet u! Geloeid, ja, dat hebben de Belgen. Het Antwerpstadion was een loeiend stadion- Speelde Holland dan un fair? Was er reden om te loei en? Neen! De Oranjehemden en met name Möring en Schijvénaar speelden fors, bij het harde af. Maar nimmer gemeen. Beiden beschikken nu eenmaal over een stevige boddy. Maar zij hadden de twee beste Belgen tegenover zich en maakten die onscha delijk. En ook dit was sneu en de Belgen konden het niet ver kroppen! de bal en gaf voor. Roozen bemachtigde het leer en wilde schieten. Een Belgisch been smoorde het schot en de bal vloog weer naar Bergman, die nu hoog voor het doel plaatste. Twee, drie Belgen sprongen op om de bal weg te koppen, maar ver boven hen uit dook eensklaps het hoofd van Roozen op en ver buiten het bereik van Daenen vloog de bal in het net (1—1). NA DE RUST. Toen kwam het eindeloze Belgische offensief. Het be gon al dadelijk met een schitterende ren van Lembe rechts. Na zeven minuten liep Kraak totaal onoordeelkundig uit zyn doel. Decleyn be machtigde de bal en loste een kogel en als Möring niet op de lijn had gestaan en het leer weg had getrapt, hadden de Belgen opnieuw de leiding gehadSchoten van Lembe rechts en van linksbuiten Thirfait gingen rakelings over en binnen de 60 secon den vlogen Belgische schoten van lat en paal in het veld terugEr moest een Belgisch doelpunt komen, maar het kwam niet. Maar wel kwam na 18 mi nuten het ogenblik waarop de Nederlanders zich zonder uitzondering de keel schor hebben gejuicht. Een" Xederlanse uitval. De bal komt by Bergman, die op zyn qui-vive is en fraai naar Roozen doorgeeft. Roo zen ziet in een flits, dat Drager vrjj staat en speelt de bal naar hem toe, zjjn eigen schietkans prijsgevend. Drager legt, zeker zes a acht meter buiten het straf schopgebied. de bal even goed, schieten terwijl iedereen denkt, dat een schot van die afstand geen kans heeft, suist de bal in de tou wen voor de als een leeuw toespringende Daenen er aan te pas kan komen. Een juweel van een doel punt! (12). Sterker en sterker worden de Belgen. Weer redt de lat. Kraak blundert een paar maal en het is een wonder, dat de Belgische gelijkmaker niet komt. Onvermoeibaar verdedigen de Nederlanders. Ze houden hun voorsprong en als de scheidsrechter het eindsignaal geeft, heeft Bel gië onverdiend verloren. SPEL EN SPELERS. Niet fraai, maar sensatio neel was de wedstrijd. Hard en snel. Kraak was matig, hoewel hij goede dingen gedaan heeft. Van Bun was zeer goed, Schijvénaar was beter dan van der Linden in Hudders- field en Amsterdam. Mö ring was de ster van het veld en heeft zich ontpopt als de beste spil, die Neder land sedert jaren gehad heeft. Het was „dè wedstrijd van Möring!" Onze kantshalfs waren min der dan hij, maar alleszins voldoende. Vooral de Vroet deed vaak keurige dingen. In de voorhoede faalde Drager al évenzeer als Laken- berg in Amsterdam en daar door kon ook Wilkes zijn Huddersfieldvorm niet berei ken, Roozen echter was zeer goed op dreef, Rijvers was een prachtige zwerver, die enkele gevaarlijke schoten op zyn conto heeft staan en Bergman, hij moge dan al geen „voetballer" zijn, was een van de beste en nuttigste krachten, die in de Nederland', se voorhoede opereerden. Bij de Belgen: een prach tige achterhoede met Daenen als een doelman van groot formaat. Een sterke midden linie, bliksemsnelle buiten spelers in de voorhoede, Wassevoetballers, die keer op keer een gevaar voor ons doel waren. Maar naast hen binnénspelers, die weliswaar geen geluk hadden, maar toch ook allerminst uitblonken. Tenslotte Decleyn. Hij is een schitterend voetballer; met een grote dosis techniek. Maar is hij intelligent ge noeg? Zag hij nu waarlijk geen ogenblik kans om aan Möring te ontsnappen? Dat behoort toch ook bij het spel. Maar ja, Möring was Möring en dat betekent; de ster van het veld. En dat was voor Decleyn wel bui tengewoon onplezierig „Wij moeten bereid zijn offers te brengen". Radiorede van de minister-president. Voor de tweede maal na 1945 heeft Nederland gisteren de bevrijding van het vaderland uit de overweldiging door de Duitsers gevierd, in vele dor pen en steden zelfs begunstigd door buitengewoon mooi voor jaarsweer, waardoor deze dag een bijzonder feestelijk en stra_ lend karakter kreeg. Overal waren festiviteiten ge_ organiseerd en de bevolking heeft niet alleen door het al- lerwege uitsteken van de va derlandse driekleur en het zich tooien met de nationale kleu ren, maar ook door een opge wekte en soms massale deel neming aan de feestvreugde laten blijken, dat de 5e Mei inderdaad als een Nationale feestdag onder ons volk leeft. RADIOREDE VAN DR. BEEL De minister-president, die gelyk bekend is zich op reis naar Indonesië bevindt, hield Maandagmiddag voor de radio een rede welke tevoren op gramofoonplaten was vastge legd waarin hij de dag van de volledige bevrijding van ons land in herinnering bracht. Luisteraars, aldus dr. Beel, hoe hebt gij in die dagen de vrijheid verstaan Ongetwij feld als een breuk met wat achter u lag. De vraag is ech ter gewettigd of de onstuimige vreugde van het ogenblik, waarop uw boeien werden ge slaakt, niet gepaard ig gegaan met, ja gevoed is door te grote en onvoldoend doordachte ver wachtingen van hetgeen de verkregen vrijheid met zich brengen zou. De vrijheid bestaat niet uit een leven zonder banden, zon- lr. Hudig directeur van de Ned. Heide-Mij. Met ingang van 1 Juni is benoemd tot directeur der Ned. Heidemaatschappij ir. J. W. Hudig te Wassenaar, hoofd van de afdeling agrarische plannen van het Departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. der gebondenheid. Wij allen maken deel uit van het Neder landse volk, niemand onzer mag zich onttrekken aan de dure plicht het welzijn van onze hele volks- en staatsgemeen- schap bij al zijn handelen voor ogen te houden. Sterk en ge zond kan ons volk alleen zijn, wanneer het in deze zin uit vrye mannen en vrouwen be staat. De moeilijkheden, die het herstel van onze welvaart en de vernieuwing van onze sa menleving in de weg stonden en nog staan, werden niet ver zwegen. De regering weet. dat het belang van het vaderland of fers vraagt. Anderen hebben offers gebracht voor onze vrij heid. Wij moeten bereid zijn die offers te getroosten, welke noodzakelijk zijn om ons va derland weer op te richten. Onze vrijheid danken wij aan hen. Herdenken wij met grote vreugde en innige dankbaar heid deze bevrijding en putten wij uit de herinnering aan die dagen de geestelijke kracht, om ondanks de stormen, die over ons woeden, gestadig voorwaarts te gaan op de weg, die ons voeren zal naar de ver wezenlijking der idealen, waar voor zij stierven, die wij heb ben herdacht. Baby om het leven gebracht. De Hengelose politie heeft klaarheid weten te brengen in een afschuwelijk misdrijf. Zij arresteerde n.l. twee vrouwen, die bekenden een pasgeboren baby om het leven te hebben gebracht. De 28-jarige onge huwde A. W. B. wikkelde na een voortijdige geboorte haar kindje in een deken en gaf het daarna aan haar 50-jarige moeder, die hoewel het kindje nog leefde, het pakje in een zak deed, dit verzwaarde met een bakvorm, om het daarna in het donker door haar schoonzoon en diens vrouw in het Twente-kanaal te laten werpen. In verband met deze zaak zijn ook beide laatstge noemden aangehouden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1