PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Min. Jonkman naar Java Het eeuwfeest van Holland-Michigan Deel van het Schelde-bedrijf naar Breskens? Franse communisten in de oppositie Walter Lippman over de Truman-leer Kampeer-paspoorten 190e Jaargang - Nr. 102 Uitgave van d< Firma Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr.> Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 2 Mei 1947 ABONNEMENTSPRIJS i 25 cent pee week3.20 per kwartaal franco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS *12 cent per mm., minimum per adver tentie 12.—. Bureaus gevestigd te Vlissingen: Walstraat 58-60. telefoon 10 (2 lijnen I Middelburg.- Londensche Kaal 29. telefoon 2077 en 2924: Goes: Turfkade 15. telefoon 2475 Oostburg: Gratamastraat 3. telefoon 102: Terneuzen Brouwerijstra t 2. Postrekening nr. 359300 PZ.C.. Middelburg. Het wereldgebeuren CONFLICT OVER LOON- EN PRIJSPOLITIEK. Ramadier weigert loonsverhoging. Het is weer mis met de Franse regering. Vincent Auriol, de socialistische pre sident van de Franse repu bliek, die pas drie weken op tournee is geweest door Frans-West-Afrika, is bij zijn terugkeer in Parijs midden in een nieuwe kabinetscrisis te recht gekomen. Dit keer één, die wel niet meer bij te leg gen zal zijn. Opnieuw zgn de communistische ministers in conflict gekomen met hun collega's en was het de vo rige keer de kwestie Indo- China, die bijna tot een breuk aanleiding gaf, nu is het de loon- en prijspolitiek van de regering-Ramadier, die een botsing heeft veroorzaakt. Het begon met een wilde staking bij de grote Renault- fabrieken te Parijs. Meer dan tienduizend arbeiders legden het bgltje er bij neer en eis ten loonsverhoging. Aanvan kelijk keerde de C.G.T., het grote vakverbond, waarin de communisten de boventoon voeren, zich tegen deze sta king. Begin dezer week zwaaiden de communistische leiders echter plotseling om en stelde de partij zich ach ter de eisen der stakers. De communistische ministers wilden in de kabinetsverga dering overgaan tot wijzi ging van de monetaire poli tiek en tot verhoging van de lonen. Dit zou natuurlijk lijnrecht in strijd zijn met de tot nu toe gevoerde politiek van de regering-Ramadier, die er op gericht is de lonen te be vriezen en de prijzen, waar mogelijk, te verlagen. Ophef fing van de loonstop zou het startschot zijn voor een nieu we wedloop tussen lonen en prijzen. Ramadier heeft dan ook geweigerd op de eis van de communisten in te gaan. Aan de vooravond van de 1-Mei- viering richtte hij zich via de radio tot de arbeiders en drukte hen op het hart, in de eerste plaats de stabili teit van de valuta te eisen. Een valuta-crisis zeide hg, zou de koopkracht vernieti gen en het proletariaat in ellende storten. Wij zullen al les blijven doen om de koop kracht van de valuta te handhaven en wij verwachten alle hulp van de Franse be volking, welke zich zal moe ten demonstreren in het op voeren van de productie en het verlagen van de produc tiekosten. Het hoofdbestuur van de socialistische partij heeft zich Mei-manifest van Labour. Demonstraties in het Ruhrgebied. De nationale raad van de Labour-partij in Engeland heeft in een ter gelegenheid van de 1-Mei dag uitgegeven manifest, aangedrongen op loyale ondersteuning door de Britse arbeiders van alle in ternationale pogingen om de geweldige problemen van de wereld op te lossen. De poli tiek der arbeiders-organisa ties moet er op gericht zgn, de nog bestaande krachten van de reactie, welke uit is op imperialistische overheer sing en kapitalistische exploi tatie van de arbeidende klas se, overal te verslaan. Het manifest stelt de. ver richtingen van de Britse La- bourbeweging inzake socialis tische wetgeving en democra tisch bestuur ten voorbeeld aan de arbeiders van de ge hele wereld. Het manifest besluit' met het uitspreken van de beste wensen voor de arbeiders in landen met reactionnaire en on-democratische regeringen, waar aan het volk de rech ten van vakvereniging en vrij burgerschap onthouden wor den. Tgdens alom ln het Ruhr gebied gehouden demonstraties verschenen wederom banieren met leuzen als „Wij hebben honger, geef ons brood''. De demonstraties werden ter ge legenheid van de 1 Mei viering, georganiseerd door de vakver enigingen. Te Diisseldorf ston den 20.000 personen verzameld rondom Fritz Stahl, het plaat selijk verenigingshoofd, die aandrong op verhoogde voed- seltoewijzing. 1-MEI-VIERING IN TSJECHO-SLOWAKIJE. In Tsjecho-Slowakije is de 1-Meidag-viering voor demo cratie en vrede gevierd. De straten van Praag waren rij kelijk versierd met vlaggen en spandoeken en uit alle wijken van de stad begaven de mensen zich in de morgen uren naar de grote pleinen, waar openlucht-bijeenkomsten gehouden zouden worden. bg dit antwoord van Rama dier aangesloten door te ver klaren, dat de huidige poli tiek van bevroren lonen on vermijdelijk is. Men verwacht nu algemeen, dat de communistische partij in de oppositie zal gaan. Daarmee zou dan tevens een eind zijn gekomen aan het vreemde spelletje, dat een re geringspartij zich buiten het kabinet om, feitelijk als op positiepartij gedraagt en ageert tegen maatregelen, waarvoor zij zelf medeverant woordelijkheid draagt. In de wandelgangen van de Franse Kamer is men weer al druk aan het speculeren over andere regeringsmogelijkhe- den, zooals een nieuw expe riment Blum, een geheel uit socialisten bestaande rege ring. Pargs gaat weer enkele weken van confereren, mar chanderen en politieke hoog spanning tegemoet. Amsterdam Groningen weer door de lucht. De KLM heeft de binnen landse lijn Amsterdam-Gronin- gen heropend. Vier maal daags worden op werkdagen vluch ten gemaakt. De le en 4e vlucht uit resp. Amsterdam en Groningen worden zonder tussenlanding te Leeuwarden gemaakt, de tweede en derde vlucht gaan vla Leeuwarden. Actie tegen de doodstraf. In een dezer dagen gehou den vergadering van het Lan delijk Comité van actie tegen de doodstraf te Amsterdam werden de toekomstmogelijk heden voor de actie tegen de doodstraf besproken in ver band met de berichten over handhaving van het bijzondere strafrecht, ook na afhandeling van de huidige politieke pro cessen. Mocht het Inderdaad in de bedoeling van de regering liggen de doodstraf in het bij zondere strafrecht te handha ven, dan zal met alle kracht tegen dit noodlottige insluipsel in onze civiele rechtspraak worden gestreden. -• Algemeëh werd de houding der regering betreurd, die naar het de leden van het comité voorkomt, om politieke rede nen de doodstraf handhaaft, terwijl een belangrijk aantal ministers persoonlijk als te genstander van deze straf kan worden beschouwd. Doodvonnis voltrokken. BESCHIKKING OP GRATIEVERZOEKEN. Door H.M. de Koningin is afwijzend beschikt op het gra tieverzoek van J. Berendsen, tot de doodstraf veroordeeld bg sententie van het Bijz. Gerechtshof te 's-Hertogen- bosch. H.M. de Koningin heeft gratie verleend aan I. Metz, tot de doodstraf veroordeeld bij sententie van het Bijz. Gerechtshof te Amsterdam. Ten aanzien van Metz is de doodstraf verwisseld in een levenslange gevangenisstraf. Het doodvonnis tegen G. H. Sanner, wiens gratieverzoek door H.M. de Koningin werd afgewezen, is Donderdagmor gen voltrokken. Algemeen accoord noodzakelijk. De invloedrijke Amerikaanse journalist Walter Lippman heeft verklaard, dat de Sowjet- Unie en de Ver. Staten moes ten inzien, dat zij gevaar lo pen de mogelijkheid van keuze tussen oorlog en vrede te verliezen. Wanneer de Ver. Staten al tegen tand moeten bieden aan de Sowjet-Russi. scire expanrie aldus zeide hij, moeten zij zich niettemin niet laten verleiden tot het inne men van een positie, waardoor Overeenstemming ln Voor-Indië Het schijnt, dat de pogin gen van de onderkoning van Voor-Indië, Lord Mountbatten, om een basis van overeen stemming te vinden in de tweestrijd tussen Congrespar tij en Mohammedaanse Liga, met succes bekroond zuilen worden. De Congrespartij heeft na melijk in beginsel ingestemd met een verdeling van Voor- Indië, op voorwaarde, dat de partijen van de Pendsjaab en Bengalen, waar een meerder heid van Mohammedanen is, er geen bezwaar tegen ma ken. Het Arabisch verzoek verworpen. De Amerikaanse Zionisten hebben bg Truman gepro testeerd tegen de wijze, waar op het debat over Palestina voor de Ver. Naties wordt ge voerd. In telegrammen aan Tru man en Marshall protesteerden zij tegen het uitsluiten van het Joods bureau. Het schijnt wel zeker, dat het voorstel van de Arabische staten tot het beëindigen van het Brits mandaat over Pale stina en het uitroepen van de onafhankelijkheid van dat land verworpen zal worden. Naar men verwacht zullen de Ara bische gedelegeerden na onder linge besprekingen hun voor stel wijzigen ten einde een vol ledige bespreking van het Ara bische standpunt voor de as semblee mogelijk te maken. Wallace over de Scandinavische landen. De vroegere Amerikaanse vice-president, Wallace, heeft in zijn blad „New Republic" vérklaard, dat het nog onze ker is, hoe Zweden in een po litiek verdeelde wereld zijn weg zal kiezen. Wallace schreef „het ont breken van politieke spanning" in Noorwegen toe aan het agressieve en progressieve be leid van de sociaal-democrati sche regering. Zowel in Zweden als in De nemarken had Wallace opge merkt, dat deze landen door partij-politiek in onrust wor den gehouden en de sociaal democraten door het ontbre ken van een vooruitstrevend program tussen de groeiende krachten van rechts en links in het nauw worden gedreven. de twee partijen nog slechts één oplossing zou kunnen res ten: onvoorwaardelijke overga ve van een van beiden. Lippman gaf de volgende op somming van vereisten voor het tot stand komen van een eervolle regeling der huidige moeilijkheden: 1. Status quo in China. De twee mogendheden moeten elk ander beloven noch het na tionalisme, noch het communis me te steunen. 2. De hulpverlening aan Griekenland en Turkije moet vergezeld gaan van een ver drag, dat de Sowjet-Russische belangen bij de Dardanellen garandeert. 3. Wat Europa betreft: de centralisatie van Duitsland en federatie van de drie Weste lijke zone's, Indien noodzake lijk, moet geschieden onder het openlaten van de mogelijkheid van aansluiting voor de Sow- jet-Unie. 4. Toekenning van credieten aan de Sowjet-Unie, evenals schadevergoedingen uit de lo pende productie van Duitsland voor het vergemakkelijken van de wederopbouw ln de Sowjet- Unie. Vandaag... zal de spoorbrug bij Hedel officieel in ge bruik gesteld worden. Een feesttrein met tal van autoriteiten rijdt van Utrecht naar Eind hoven. Nationale Feestdag te Apeldoorn. H. M. de Koningin heeft aan het Comité voor de viering van de Nationale Feestdag te Apeldoorn de wens te kennen gegeven op die avond een deel der feestelijkheden £ij te wo nen. Het plan bestaat des avonds door de jeugdverenigin gen een défilé te doen houden voor het paleis 't Loo. Smokkelen per locomotief. Op het station te Roermond controleerden ambtenaren van de CCD een verlofgangers- trein van België naar Duits land. Daar zij vermoedden dat de machinist en zijn leerling zich schuldig maakten aan fraudu leus vervoer en smokkelen van levensmiddelen, werd met me- medewerking van het stations- personeel de locomotief van de trein afgehaakt en daarna grondig onderzocht. Op de machine trof men 20 pakjes Belgische tabak aan en tussen de steenkolen geladen op de tender, ontdekte men drie zak ken koffiebonen. Onder de lo comotief werden uit het truck- stel eveneens drie zakken kof fie te voorschijn gehaald. Komende benoemingen. In verband met het a.s. vertrek van de ministers Beel en Jonkman naar Ba taria, heeft minister Jonk man in een onderhoud met hét A.N.P. nog eens nader het doel omschreven van de te ondernemen reis. Dit doel vatte de minister samen in de volgende punten: In de eerste plaats willen wij, de regering, ons oriënteren ginds; daarnaast is het de bedoeling de landvoogd en de commissie-generaal in te lich ten over de verhoudingen nu hier. Wij willen voorts be- snrekingen voeren over ener zijds de loyale en de royale uitvoering van de wensen en regelingen van Malino en an derzijds van de overeenkomst van Linggadjati, waarbij aldus de minister natuur lijk ook ter sprake komt, welke personen onder de hui dige omstandigheden het meest geschikt zijn om be paalde posten te bezetten. Dit is volop aan de orde, zoals ik al óp 19 December 1946 in de Tweede Kamer heb aangekondigd, toen ik zeide, dat dit na de ondertekening van het politiek accoord zou geschieden. Ten aanzien van de geruchten, dat nu al be paalde benoemingen zijn te verwachten, zeide de minis ter, dat uiteraard voor de te rugkeer der ministers naar Nederland geen verandering Voorlichting bij leger en vloot. Naar wij vernemen zal de heer K. W. L. Bezemer. hoofd van de Marinevoorlichtings- dients, met 1 Mei deze functie neerleggen. De heei* Bezemer zal in Indonesië een journalis tieke functie aanvaarden. Kapitein-luitenant ter zee A. Kroese zal de heer Bezemer opvolgen. Kapitein N. D. van Goethem, zal binnenkort zijn functie van hoofd van de Legervoor- lichtingsdienst neerleggen. in de bezetting van de ver schillende posten is te ver wachten. De minister verklaarde nog, sprekende over de vraagstuk ken, welke zich voordoen, dat de heren Hirschfeld en Al- barda meegaan, omdat altijd heeft vastgestaan, dat na de ondertekening van het politiek accoord de financieel-econo- mische vraagstukken voor al les de aandacht verdienen? Zij zgn bereid gevonden op dit gebied de Nederlandse re gering van advies te dienen. Tenslotte zeide de minister nog, dat stellig een van de eerste punten van bespreking zou zijn, het probleem van de nog in internering «verblij vende Nederlanders. Uitrustingskosten voor Indië Het Tweede Kamerlid, de heer Logemann heeft in enkele schriftelijke vragen aandacht gevraagd voor het feit, dat minder draagkrachtigen niet in staat zijn overheidsbetrek kingen in Indië te aanvaarden omdat de uitrustingskosten te laag zijn. Ook ls in vele geval len het bedrag van 1000. waarop men meende te mogen rekenen, te Batavia niet toe gekend. Tienduizenden aanvragen verwacht. De minister van binnen landse zaken heeft enige tijd geleden aangekondigd, dat een kampeerwet aan hangig gemaakt zal worden. Momenteel heerst nog een chaos op dit gebied. Er be staan honderden, soms zeer VIJF MINISTERS NAAR BELGIË. BESPREKINGEN MET BELGISCHE EN LUXEMBURGSE COLLEGA'S Vrijdagochtend worden te Brmasel vijf Nederlandse mi nisters venvacht: baron van Boetzelaer van Oosterhout, mi nister van buitenlandse za ken, dr. Huysmans. minister van economische zaken, ir. S. L. Mansholt, minister van landbouw, ir. H. Vos, minister van verkeerswezen en prof. P. Lieftinck. minister van finan ciën, evenals de Luxemburgse minister, Dupong, eerste-mi- nister, Bech, minister van bui tenlandse zaken Margue, minister van landbouw, en L. Schans, minister van economi sche zaken. De negen ministers zullen Vrijdagmiddag op het ministe rie van buitenlandse zaken worden ontvangen door Spaak, eerste minister en minister van buitenlandse zaken, Duvieu- ?art, de Groote, E-skens, Or- ban en van der Straeten Waillet, respectievelijk mi nisters van economische zaken, economische coördinatie en 's lands wederuitrusting, van fi- financiën, van landbouw en van buitenlandse handel. 's Avonds zal op het mi nisterie van buitenlandse zaken ter ere der buitenlandse mi nisters een diner worden aan geboden. Zaterdagochtend zullen de ministers besprekingen houden over problemen, die voor de drie landen van belang zgn. De buitenlandse ministers zul len Brussel Zaterdagmiddag verlaten om naar hun land te rug te keren. Amerikaanse Nederlanders hebben belangstelling voor het land van hun herkomst. In Mei en Augustus a.s. zal men ln de stad Holland ln de staat Michigan het feit her denken, dat een eeuw geleden de Ned. nederzetting aldaar gesticht werd. In verband hiermede heeft de heer J. A. Schuurman, oud consul-generaal van Nederland te Chicago, op uitnodiging van het Nederland-Amerika- Instltuut ln Amsterdam, een lezine gehouden over het Koelinstallaties in de fabriek van Van Melle. Breskense arbeiders krijgen een herscholing. Naar \v\j vernemen be staat er een zeer grote mogelijkheid dat een ge deelte van „De Schelde'" te Vlissingen, te weten de fabriek van koelinstalla ties, binnenkort onderge bracht zal worden in het fabriekspand van Van Melle te Breskens. Een 25-tal Breskensehe arbei ders zal \vaarsch\jnlyk nog deze maand in Vlissingen een herscholingscursus vol gen, welko een half jaar zal duren. Er bestaat wel iswaar een kleine kans, dat de firma van Melle tijdelijk naar Breskens zal terugkeren, doch er is gerede aanleiding aan te nemen, dat de regering, die zeer veel belangstel ling voor de onderhavige plannen koestert, al het mogelijke zal doen om de realisering hiervan te be vorderen. Het is nauwelijks nodig te onderstrepen van welk een vérstrekkende betekenis de vestiging van een neven-in dustrie van het grootste Zeeuwse bedrijf in Bres kens, voor deze plaats, het Zeeuws-Vlaamse achterland en de gehele provincie is en men mag dan ook van harte hopen, dat de ontwor pen plannen verwerkelijkt kunnen worden. Zoals bekend verondersteld mag worden, heeft de fa. van Melle destijds vergun ning ontvangen haar bedrijf naar Rotterdam over te plaatsen. Zij liet een ontwerp voor een nieuwe fabriek ma ken en vestigde zich tijdelijk in kleinere bedrijven te Rot terdam en Vlaardingen. Zij is thans in principe bereid gevonden afstand te doen van haar Breskense fabriek on der voorwaarde, dat zij de fabriek te Vlaardingen kan doorhuren tot medio 1948. Anders zou zij zich gedwon gen achten tijdelijk naar West-Zeeuws Vlaanderen te rug te keren. •Men kan er echter op ver trouwen, dat het departement van economische zaken in dit geval medewerken zal om een voor „De Schelde" gun stige oplossing te bereiken. HERSCHOLING. „De Schelde" van haar kant stelde de eis, dat het ge meentebestuur van Breskens onmiddellijk circa 25 arbei ders uit haar gemeente zal opwekken een herscholings cursus te Vlissingen te vol gen. Hierin is toezegging ge daan. De gegadigden zullen een opleiding van een half jaar ondergaan, waarbij zij hetzelfde loon en dezelfde so ciale voorrechten genieten als de ongeschoolde arbeiders van het bedrijf. Wanneer deze arbeiders geschoold zgn, zul len zij de kern van het be drijf te Breskêns vormen. Daarnaast worden nog vijf tig arbeiders, die thans aan de koelinstallatiefabricage te Vlis-1 singen werken, in Breskens te werk gesteld. Het ligt in de bedoeling dit aantal van 75 ar beiders op den duur uit te breiden tot maximaal 104. Het gemeentebestuur van Breskens heeft zich gaarne bereid verklaard een aantal van de 70 woningen, die in Juni gereed komen, voor Schel- de-arbeiders te reserveren. FABRIEK NOG INTACT. De fabriek van de fa* Van Melle is nog grotendeels in tact. Drie verdiepingen kun nen direct gebruikt worden, wanneer de machinerieën van de firma, die hier nog opge slagen staan, verwijderd zijn en de graanschoonderij, die zich momenteel op de gelijk vloerse verdieping bevindt, naar een ander pand is over gegaan. Weliswaar zal dit laatste nog wel enige moeilijk heden opleveren, doch het laat zich aanzien, dat de eigenaar van deze zaak bereid zal zijn zgn. belangen voor de grote belangen, die aan de vestiging van „De Schelde" te Breskens zijn verbonden, op zij te zet ten. De bovenste verdieping en het dak van het fabriekspand zullen hersteld moeten worden. DE BINNENHAVEN. Wij vernemen dat de even- huële vestiging van „De Schel de" te Breskens de betrokken autoriteiten aanleiding geeft opnieuw een krachtig geluid te laten horen voor aanleg van een nieuwe binnenhaven al daar. Inmiddels mag wel ge wezen worden op de voordelen, die Breskens aan „De Schelde" biedt, dank zg de geringe af stand tussen beide plaatsen, in het bijzonder met net oog op het goederenvervoer. In dit verband herinneren wij tevens aan de voordelen die het gra tis personen- en goederenver voer over de Wester-Schelde biedt. eeuwfeest van deze Ned. ne derzetting. Uitvoerig schilderde spreker de geschiedenis van de Ned. Immigratie in de Ver. Staten. In de staat Michigan leven thans ongeveer 300.000 Ame rikanen van Ned. oorsprong. Zij hebben vrijwel geen con tact meer met het moeder land, maar toch bezitten zij uiterlijk de typische kenmer ken van de Nederlander. Dit vindt zijn verklaring hierin, dat het overgrote deel dezer immigranten tot de Ger. kerk behoort en niet gaarne met an dersdenkenden huwelijken sluit. Aangezien de Geref. kerk onder de Amerikanen weinig volgelingen heeft, zijn deze Ned. kolonisten steeds met Nederlanders gehuwd en hand haafden zo de Ned. familie band. In hun levenswijze zijn zij echter ware Amerikanen geworden. Toch is de belang stelling bij deze Amerikaan se Nederlanders voor het land van hun oorsprong zeer groot, ondanks het feit, dat zg geen Nederlands meer spreken. DE FEESTVIERING. Het eeuwfeest zal in Holland Michigan op grootse wijze ge vierd worden. De Rijkswater staat zal een grote tentoon stelling organiseren met als onderwerp „Nederland als Polderland". Er zullen sport wedstrijden worden gehouden en het is niet onwaarschijn lijk dat Ned. zwemsters hier voor naar Michigan zullen gaan. Er zullen voorts vragenlijs ten worden uitgereikt, waarop de bewoners van Holland hun personaliën kunnen invullen. Deze worden dan in Nederland onderzocht en wanneer men hier nadere bijzonderheden over hun voorouders heeft ont_ dekt, krijgen zij deze gegevens toegezonden. Het is te ver wachten, dat er veel Ameri kaans familiebezoek naar Ne derland zal komen. In Augustus zal de herden king in Holland Michigan een meer officieel karakter dragen. Generaal Kruis. Generaal Kruis is op, 1 Mei te Batavia aangekomen. Hij zal logeren ten huize van generaal Spoor. Over enkele dagen be gint de grote inspectietocht langs de onderdelen van de landmacht. uiteenlopende gemeentelijke verordeningen, en het is de kampeerders niet kwalijk te nemen, dat zij uit deze war winkel geen weg vinden. Er wordt naar gestreefd om het kamperen te beper ken tot een voldoend aantal behoorlijk geoutilleerde en onder goede leiding; staande kampeerterreinen, die daar toe een exploitatievergun ning behoeven. Op die ter reinen mag gekampeerd wor den door een ieder, die in het bezit is van een geldige kampkaart. Deze kampkaarten worden door de Ned. Kampeerkaar- ten-Centrale afgegeven aan een ieder, die daartoe een aanvraag indient, doch slechts na verkregen fiat van de politie in de woonplaats der aanvragers. Ongewenste elementen worden zoodoende reeds bij voorbaat geweerd. Bij wangedrag van de kampeerder wordt zijn kaart die hij bij aankomst op het kampeerterrein moest inle veren, ingehouden en de de linquent wordt door de Ned. Kampeerkaarten-Centrale ter verantwoording geroepen. Naar gelang van de aard van zijn overtreding wordt de kaart dan gedurende enige tgd ingehouden. Kampeerpaspoorten. Zij, die grotere vrijheid wenschen,die 's-morgens vertrekkend niet weten, waar 's-avonds hun tentje zal staan, dienen eerst te heb ben getoond, dat zij die vrg- heid waard zijn. Op aanbeveling van speci aal gemachtigde personen of organisaties of na een met goed gevolg afgelegde kam- peerproef kunnen zij een z.g. kampeerpaspoort krggen. In de gemeenten, waar de nieu we verordening reeds is aan vaard, hebben deze kam peerders dan het recht om overal, waar de eigenaar van het terrein, dat toestaat, hun tentje op te slaan, zon der dat zij zich de eerste 48 uur behoeven te bekom meren om een gemeentelijke kampeervergunning. Verwacht mag worden, dat dit jaar tienduizenden zo'n kampeerpaspoort zullen aan vragen, gedeeltelijk op aan beveling van het bestuur van de Ned. Padvinders, de Kath. Verkenners, het Ned. Padvindsters Gilde, de A.J. C., de V.C.J.C. of de Ked. Toeristen Kampeerclub. Maar lang niet allen, want een aanbeveling wordt alleen ver strekt, wanneer de gemach tigden met de aanvragers ge kampeerd hebben. Er wordt dan ook op gerekend, dat dit seizoen nog tussen de tien en vijfduizend kampeerproe- ven zullen moeten worden af genomen. .Daartoe is een twintigtal terreinen, over het geheele land verspreid, aan gewezen, waar tussen 1 Mei en 15 Juli op alle of vrijwel alle weekends proeven zul len worden afgenomen. Betere lichamelijke opvoeding gewenst. Op uitnodiging van het be stuur van de Ver. van lera ren en onderwijzers in de lich. opvoeding in Nederland, vond een bespreking plaats met vertegenwoordigers van fracties der Tweede Kamer over de noodtoestand, waarin de lichamelijke opvoeding van het Ned. volk verkeert. De aandacht werd gevestigd op het verder dalen van het peil van de lich. opvoeding in de lagere school, indien men van overheidswege doorgaat met het weren van vakspe cialisten. Ook op het gebied van de kleuteropvoeding, van de sport en van de jeugdbe wegingen dient van overheids wege regelend te worden in gegrepen. Kritiek werd ge oefend op het feit, dat de re gering in gebreke blijft, waar het geldt het bevorde ren van de lichamelijke op voeding als middel tot licha melijk en geestelijk volksher stel. MR. NIJHOFF TREEDT AF ALS REGERINGS ADVISEUR. Naar wij vernemen heeft mr. M. Nghoff wegens ge zondheidsredenen eervol ont slag verzocht als regerings adviseur voor de letterkunde met ingang van 1 Juni a.s. NEDERLANDSE BANK. Ter algemene vergadering van aandeelhouders van de Ned. Bank N.V. zijn de com missarissen, mr. R. J. H. Pa- tijn, mr. dr. W. G. A. van Sonsbeeck en mr. D. U. Stik ker. die volgens1 rooster aan de beurt van aftreden waren, her kozen. Het dividend werd vast, gesteld op 5'/, Royale fiscus in Tsjecho Slowakije. De Tsjechoslowaaksche re gering heeft een wetsontwerp aangenomen, volgens hetwelk de inkomstenbelasting wordt verlaagd, in sommige gevallen met meer dan 50

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1