PROVINCIALE ZEEUWSCHE COUBAMT Industrieën verlaten Java België rooit het wel Het achtste leerjaar Schouwensche badplaatsen reeds volgeboekt Attlee diende Ghurchill van repliek Vandaag... 190e Jaargang - Nr. 97 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwsche Courant. Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 26 April 1947 ABONNEMENTSPRIJS» 25 cent per week3.20 per kwartaalfranco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per adver tentie 2.—. Bureaux gevestigd te Vlissingen t Walstraat 58-60. telefoon 10 (2 lijnen) Middelburg i Londeyche Kaal 29. telefoon 2077 en 2924 Goes i Turfkade 15. telefoon 2475 Oostburg s Gratamastraat 3. telefoon 102 Teroeuren Brouwerijstra t 2. Postrekening or. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Het wereldgebeuren Minister Eyskens gaf een uiteenzetting van de financieele toestand. Drastisch program van bezuinigingen. Het toeval wil, dat tegelij kertijd met het aanbieden van de deviezen-nota van onzen mi nister Lieftinck, de Belgische minister van financiën, de heer G. Eyskens, in de Belgische Kamer een uiteenzetting heeft gegeven over de financieele toestand bij onze Zuiderburen. Hoewel ook minister Eys kens allesbehalve in juichende toon kon spreken welke mi nister van financiën kan dat wel konden zfln mededeelin- gen uiteraard iets opwekken- der zijn dan die van minister Lieftinck. Het begrootingstekort, dat vorig jaar 10 miliard 637 mil- lioen francs bedroeg, is voor 1947 teruggeloopen tot 10 mil liard 112 millioen. De rijksschuld beliep op 28 Februari 1947 260,6 milliard tegenover in 1940 65 milliard. Daar 't huidige nat. verm. op 190 milliard wordt geschat, vond minister Eyskens de mo netaire toestand en die van de openbare schuld zeer bevredi gend. In twee jaar tijds heeft België voor ongeveer 62 mil liard aan invoer ontvangen zonder zijn goud- en deviezen voorraad te moeten aanspre ken. Deze was integendeel eind September 1946 1750 millioen hooger dan oorspronkelijk het geval was. Om de begrooting van dit jaar in evenwicht te brengen heeft de Belgische regeering een drastisch programma van bezuinigingen uitgestippeld. De regeering zal het land het goede voorbeeld geven, zei- de de heer Eyskens en alle on- noodige en overbodige diensten afschaffen. Het ligt verder geenszins in de bedoeling van de regeering een nieuwe belasting op het kapitaal te heffen, noch eenige belasting, die de kapitaalmarkt zou kunnen ontmoedigen of het spaarwezen van productieve in- vesteeringen zou kunnen af wenden. De minister kondigde Vrouwen te kort. Tusschen de Oelaca's en Paquidari's is ln het oerwoud van de Amazo ne een oorlog om vrou wen uitgebroken. De Oelacastam die Polyga mie kent, beklaagt zich er over, dat er zulk een tekort aan vrouwen is, dat er zelfs niet een vrouw voor iederen man .is. Vreezend, dat het voortbestaan van de stam in gevaar is, wor den overvallen georga niseerd op de nederzet tingen der naburen, de Paquidari's, die een over schot aan vrouwen be zitten. Functionarissen van de Braziliaansche regeering trachten te bemiddelen. Marshall uit Moskou vertrokken. Wereldpers teleurgesteld. Op het vliegveld van Mos kou werd hij uitgeleide ge daan door Wisjinsky. Toen men den Amerikaanschen mi nister verzocht eenige woor den voor de microfoon te spreken, scheen Marshall te aarzelen. Na zich met den ambassadeur verstaan te heb ben verklaarde hij, dat hy verheugd was terug te keeren, doch dat hij betreurde, dat de conferentie er niet in ge slaagd was meer vooruitgang te boeken. Het was evenwel natuurlijk, dat men groote moeilijkheden ontmoette bij het opstellen van de defini tieve tekst van een verdrag, waarmede een reeks belang rijke beslissingen gemoeid was. Evenwel kon men bij een te rugblik op de conferentie vast stellen, dat er meer werk ver richt was dan men aanvan kelijk geschat had. Marshall zeide in elk geval te hopen, dat men zou aannemen, dat zijn bedoelingen geheel zuiver waren en geïnspireerd door ongeduld om vrede te zien heerschen in de wereld. FRANSCHE PERS OVER MOSKOU. Alle richtingen van de Fran- sche pers staan op het stand punt, dat de conferentie van Moskou een volledige mis- lukking is geworden. De onafhankelijke, rechts georiënteerde „Epoque" vindt het eenige positieve resultaat van de slotzitting het feit, dat men overeenstemming heeft bereilct over het tyd- stip van de volgende verga dering. De communistische „Humanité" spreekt nog eens zijn afkeuring uit over de steenkoolovereenkomst tus schen Engeland, Amerika en Frankrijk. „De wereld lacht ons uit", aldus het blad. in dit verband een hervorming van de fiscale structuur aan, waarbij in het bijzonder de om zetbelasting zal worden ver laagd. In afwachting hiervan zal het door de kamer- aange nomen wetsontwerp het totaal der verlagingen voor de direc te belastingen op 5,5 milliard brengen. De tragische toestand waarin de blokkeeringsmaatre- gelen bepaalde groepen be langhebbenden hebben ge bracht, waren de minister niet onbekend. De geblokkeerde 60 zal evenwel geleidelijk worden vrijgegeven. Naar verwacht wordt zal de volledige last der oorlogsscha de, die geraamd wordt op 35 milliard, na 15 jaar volledig zijn gedekt, zonder dat de openbare schuld hiervoor ver hoogd behoeft te worden. Er zal een speciale kas voor oor logsschulden worden ingesteld. Minister Eyskens besloot zijn enkele uren durende uit eenzetting met: „De regeering zal met vaste hand het pro gramma, dat zij heeft uitge werkt, ten uitvoer brengen. België vraagt niets. Het zal door eigen middelen zijn her stel en wederopbouw bewerk stelligen." Vittorio Mussolini in Argentinië. In een open brief aan het Zaterdag verschijnende week blad „Sabado" schrijft de zoon van Mussolini, Vitorio, dat hij in Argentinië is aangekomen om daar werk te zoeken op het gebied van luchtvaart of film. Men gelooft, dat Vittorio in Januari in Argentinië aan land is gegaan, nadat hij in Italië als matroos op een schip had gemonsterd. Hij neemt zich voor zijn vrouw en twee kin deren, die nog in Italië zijn, te laten overlcomen. Hij schrijft, dat hij niet van 'haat- of wraakgevoelens bezield is. De groote liefde voor zijn vader land en de bewondering voor zijn vader zullen hem echter bijblijven. De wereldproductie van rubber bewoog zioh ultimo 1946 op een niveau van meer dan 1.200.000 ton per jaar. KORTE PREDICATE WIE HEEFT GEZAG? „Mij is gegeven alle macht." Matth. 28 18b. „Dat zijn er meer, die „macht" hebben in deze we reld". Wij hebben het ervaren en wij ervaren het nog dage lijks. Allerlei booze machten hebben het blijkbaar in de we reld voor 't zeggen. Het geld heeft de macht in de wereld. En ziekte en lijden oefenen dagelijks him tyrannle uit. En tenslotte moet ieder capitulee- ren voor „Zijne Majesteit de Dood". Wat een wereld vol Gode- vijandige machten! Nu spreekt hier echter de stem van Jezus Christus, de Opgestane en Levende Heer. Klinkt Zijn stem niet als een eenzame stem? En is het niet zoo, dat Zijn stem in 't rumoer van deze wereld verklinkt. Toch be dient Jezus zich hier van de zelfde woorden als al die ge noemde machten. Maar Hij zegt het en daarmede maakt Hij aanspraak op de heer schappij en ontstrijdt aan alle andere machten hun heer schappij. „Mij is gegeven", zegt Hij. Hij heeft de macht niet ge nomen. Neen Hy heeft niets anders gedaan dan zich verne deren. Zoozeer heeft Hij ons aller ellende en zonde en dood Zich aangetrokken (letterlijk!) dat Hij aan het kruis is gestorven in een oneindige liefde voor ons. Hem nu is gegeven alle macht. Hij is de Heer. In Zijn handen is door God de hoog ste bevelvoering gelegd. Alle andere machten, die ty- rannie uitoefenen, zijn toch slechts schijnmachten en moe ten loopen aan de ketting van Jezus Christus. Ook over u en mij wil Hij gebiedend gezag uitoefenen, want Zijn gebod is onbeperkt. Ons eigen „ik" is echter van alle machten, die op aarde heerschen en zich tegen Christus verzetten, de groot ste. Christus vraagt ons: Wilt ge mij alle macht geven over u? Dat zou werkelijk het beste zijn, want voor enkeling en gemeenschap is het niet gera den om: iets te doeij buiten de ze bevelvoering van Christus om of om van een andere be velvoering heil te verwachten. Ds. H. A. Grijpskerke. VAN LOON. „Zijn beloogen zijn scheldpartijen". De Britsche eerste minisl— Clement Attlee, heeft, spre kende op het Schotsche con gres van vakvereenigingen, ge antwoord op de onlangs door Churchill geoefende critiek op het beleid van Labour. Attlee noemde Churchill den slechtsten minister van finan ciën van deze eeuw. In 1925, toen hij op advies van de „Bank of England" de gouden standaard weer invoerde, heeft hij een crisis in de steen koolindustrie veroorzaakt, waaraan Engeland thans nog lijdt. Attlee was bereid aan te nemen dat Churchill deze fout indertijd uit onwetendheid heeft gemaakt, doch hij achtte het niet aan twijfel onderhevig, dat een deel der huidige moei lijkheden een gevolg is van de toen gemaakte vergissing. Over de jongste redé van Churchill voor de „primrose league", een conservatieve or ganisatie. zeide Attlee, dat zi: geen politiek betoog was, doch een onverantwoordelijke scheldpartij. Churchill deed als of hij niets wist van de groote beweging voor zelfbestuur, die zich de laatste decennia in Azië baanbreekt. Ten aanzien van de critiek op de nationalisatie zei Attlee. dat de regeering zich er niet voor schaamt, dat een steeds grooter deel der industrie door het volk en voor het volk wordt geëxploiteerd, inplaats van in het belang van den par ticulieren ondernemer. Integen deel, de regeering is daar trotsch op. Het is interessant Churchill te hooren zeggen, dat het volk terugkeert naar de conservatieve en liberale prin cipes. Hij wil de socialisten een politiek voorzetten, die voor de conservatieven en onze liberale bondgenooten aantrek kelijk is. Wat is dat voor een politiek Het is ontroerend om te zien, hoe vaak de conserva tieven de belachelijke poging wagen de nationalisatie voor te stellen als iets, dat geheel buiten het werk van de weder opbouw staat. Natuurlijk is zij daarvoor van fundamenteel belang. De waarheid is, dat de con servatieven geen politiek en "een plan hebben om de pro blemen van het land op te los- neinen zij hun toevlucht tot scheldpartijen en trachten zij de verantwoorde lijkheid in de schoenen van La bour te schuiven. Ik ben van meening, zoo besloot Attlee, dat wij aan de na-oorjogsche moeilijkheden od voorbeeldige wijze het hoofd bieden en dat het land thans dezelfde kwaliteiten aan de dag legt dan tijdens de oorlog. Het doet mij genoegen, dat vele vooraanstaande bezoekers uit het buitenland mijn mee ning deelen. ...is het 65 jaar geleden, dat de Vlissingsche schaakve reeniging werd opgericht. MORGEN ...is het 25 jaar geleden, dat Japan door een aard beving werd geteisterd, waarbij Tokio en Yoko hama groote schade op liepen. Vijfmaal per week naar Indië. De frequentie van de lucht- dienst naar Batavia, door de KLM in opdracht van de Ned. Regeerings-luchttransport- dienst uitgevoerd, zal in het vervolg in beide richtingen 5 maal per week bedragen inste- de van 4 maal zooals tot dus ver. Deze verhooging van de frequentie komt echter nog nauwelijks tegemoet aan de enorme vraag naar Iuchtpas- sage op deze route. Boerenknecht door wals verpletterd. De 18-jarige landbouwers knecht A. Kievit, is op de Schalkwijkerweg, even buiten Haarlem, op tragische wijze om het leven gekomen. Hij was met een wals, welke door een paard werd getrokken, op weg naar een weiland. Door een mankement aan. het voer tuig schrok het paard en sloeg op hol, waardoor K. van de bok wer<j geslingerd en on der de 300 kg. zware walscy- linders terecht kwam. Hij was op slag dood. Noodlottige afloop van een vechtpartij. Twee scharenslijpers kregen nadat zy te Hilvarenbeek een flesch spiritus hadden leeg gedronken, hoogloopencje ru zie. Het gevolg was dat er 'n vechtpartij ontstond, waar bij een hunner voor de wielen van een juist passeerende vrachtauto terecht kwam. De man werd op slag gedood. Zijn tegenstander werd gear resteerd. Toegespitst op het dagelijksch leven. Bij de Tweede Kamer is in gediend een wetsontwerp be treffende wijziging van de leer plichtwet. De minister heeft zich ern stig beraden over de vraag of en in hoever het wenschelijk is de verlenging van de 'leer verplichting en het achtste leerjaar te handhaven. Hij acht dit leerjaar van eminent belang. Reeds vele jaren vóór de oorlog is van verschillende zijde op de invoering van het achtste leerjaar krachtig aan gedrongen. In het ontwerp van wet wordt dan ook voorge steld de leerverplichting: met één jaar te verlengen. In het achtste en het zevende leer jaar, dient de zelfactiviteit der leerlingen te worden ontplooid. Voorop sta verbneeding en ver dieping van datgene, wat de leerling in het dagelijksche le ven te stade komt. Het bij- Roofmoord nog niet opgehelderd. De 20-jarige R. N., die op 17 dezer te Amsterdam werd ge arresteerd in verband met de roofmoord, welke in de nacht van 6 op 7 April te Haarlem werd gepleegd, is naar het Rijksopvoedingsgesticht te Amersfoort, waaruit hij circa S maanden geleden ontsnapte, teruggebracht. Bij zrjn verhoor en bij confrontratie bleek geen voldoende bewijs om hem in arrest te houden. Naar verluidt zouden de radio-uitzendingen van de V. S. voor de Sowjet-Unie wegens bezuiniging ophouden. Naar verluidt zijn Chi- neesche regeeringstroepen in Noord-China een groot offen sief tegen de communisten begonnen. brengen van practische kennis moet op de voorgrond staan en het onderwijs moet daarop zijn gericht. In het middelpunt moeten derhalve de z.g. maat schappelijke vakken staan. Voor de jongens wordt hier in het bijzonder gedacht aan han denarbeid, voor de meisjes aan de vakken vrouwelijke hand werken en eenvoudige huis houdkunde. De minister acht het echter noodzakelijk de verlenging van de leerverplichting op te schor ten tot voldaan kan worden aan de eisoh, dat goed onder wijs in het achtste leerjaar kan worden gegeven. Hij meent, dat in de tijd van ongeveer 3 jaren aan deze voorwaarde kan worden voldaan. Welvaart voor Oost-Indonesië. Verklaring van Nadjamoeddin. Op een Donderdagoch tend te Makassar gehou den persconferentie heeft de minister-president van Oost-Indonesië, Nadja moeddin Maeng Malewa, op een desbetreffende vraag verklaard, dat kapi- taalsinvesteeringen en in dustrieën van Java naar Oost-Indonesië zullen wor den verplaatst. Als voor beelden noemde hij Brit ish-American Tabacco Company, de. Philipsfa- brieken, de Bata, de San Radiorede Schemerhorn Indische federatie in gevaar? In een hoofdartikel vraagt het te Batavia verschijnende „Dagblad" van Vrijdag naar de beweegredenen van de door prof. Schermerhorn voor radio- Makassar op 22 dezer uitge sproken woorden „doch indien onverhoopt de verwezenlijking van de geprojecteerde federa tie niet slaagt Het „Dagblad" schryft o.m.: „Wij kunnen de sterke indruk niet van ons afzetten, dat prof. Schermerhorn met deze zin snede op een diplomatieke wij ze iets bekend wilde stellen aan goede verstaanders, die niet meer dan een half woord noodig hebben. Het lijkt ons gewenscht, dat de voorzitter van de commis sie-generaal een nadere ver klaring aflegt met betrekking tot de. werkelijke bedoeling van de afgelegde woorden, die wij niet anders kunnen ver staan dan als een zinspeling, waarnaar wij slechts kunnen gissen", aldus besluit het blad. Koning Christiaan IX van Denemarken met zijn echtgenoo- te in een open rijtuig na de eerste huldiging. Francisco Canneries (fa briek van vischconserven) en oliefabrieken, waarbij een nieuwe procédé, an oliewinning direct uit dfc noot en de copra zal wor den toegepast. Nadjamoeddin was van mee ning, dat de nationalisatie van de spoorwegen en krachtinstal laties mettertijd noodzakelijk zou zyn. Over de belangstelling van de zijde van Australië ver klaarde spreker, dat de moge lijkheid van import van vee overwogen wordt. Hij bevestig de vervolgens, dat er 'n smok kelhandel in copra op de Phï- lippijnen bestond, maar kon over de omvang van de smok kelhandel niets naders me- dedeelen. Hij voegde hier ech ter aan toe, dat de geregelde export van copra het vooroor- logsche peil reeds benadert. Met betrekking tot de bodem schatten wees Madjamoeddin op de aanwezigheid van nikkel, ijzer en petroleum, welke alle reeds in exploitatie zijn. De mi nister-president deelde vervol gens mede, dat hij een reis naar Australië om contact op te nemen met regeeringsperso- nen en leidende figuren uit het vrije bedrijfsleven, overwoog. Dit kan echter, aldus de mi nister, niet plaats vinden ten zij na een gezamenlijke bespre king tusschen de Neder- landsch-Indische, de republi- keinsche en de Oost-Indonesi sche regeering. „Oost-Indone sië wenscht de overeenkomst van Linggadjati na te leven, zoodat wij de buitenlandsche vertegenwoordiging zien bin nen het verband van de Neder- landsch-Indonesische Unie". Meer aanvragen en minder ruimte dan vóór de oorlog. Niet alleen voor Walche ren, ook voor Schouwen-Dui veland zijn de vooruitzichten voor het komende zomersei zoen gunstig. Zeer gunstig zelfs. Het kan eigenlijk moei lijk anders. Reeds voor de oorlog im mers was de Westhoek van net eiland bij vacantiegangers oekend en bemind om z'n na tuurschoon, zijn mooie breede duinen en prachtig strand. En dit alles is nog vooroorlogsch. Het natuurschoon is ongerept uit de oorlog te voorschijn ge komen. Het strand en de dui nen zijn mijnenvrij en kunnen dus vrij betreden worden. De duinen weliswaar alleen langs de paden, maar ook dat is, waar zij domein gebied zijn, vóóroorlogsch. TE VEEL AANVRAGEN. Het valt dan ook niet te verwonderen dat, waar de de- viezenpositie ons noopt onze vacanties binnen de grenzen door te brengen, het aantal aanvragen voor Haamstede en Renesse (de beide badplaatsen van het eiland) groot is. Tè root zelfs. Niet, dat men op chouwen- en Duiveland de vreemdelingen niet gaarne ziet komen. Integendeel. Maar men kan ze evenmin als op het zwaar getroffen Wal cheren niet herbergen. Het aantal aanvragen overtreft zelfs dat van vóór de oorlog. Renesse bijvoorbeeld, dat voor de oorlog jaarlijks 5000 gas ten herbergde, kreeg voor '47 aanvragen voor een totaal van 10.000 personen. En het kan evenals vorig jaar aan niet meer dan 3000 onderdak ver schaffen. 7000 menschen, nog meer dus dan het aantal gas ten van vóór de oorlog, zal dit jaar teleurgesteld moeten worden. En in Haamstede is het niet veel beter gesteld. De zomerhuisjes worden in verschillende gevallen als per manente woningen gebruikt, waardoor de beschikbare ruimte voor gasten verminderd is. Maar men doet, wat men kan. Evenals vorig jaar zal ook in 1947 de R.T.M. weer kam peerwagens ter beschikking stellen. Deze omgebouwde tramwagens bieden plaats voor zeven personen en zrjn verder van alle gemakken water, licht en warmte voorzien. Ook wordt er gele genheid tot kampeeren gege ven en de eerste 75 kampeer ders hebben Renesse reeds be zocht. Men verwacht hier evenals vorig jaar zeker 1000 tentbewoners. ATTRACTIES. Eivol zal dus ook hier alles zijn gedurende de zomermaan den en vanzelfsprekend zullen de gasten onze provincie staat bekend om zyn gast vrijheid ook hier een goed onthaal vinden. Reclame voor een bezoek aan Schouwen heeft men niet gemaakt. Dat was niet noodig. Maar toch heeft men gemeend de gas ten enkele attracties niet te mogen onthouden. In Augus tus zal in Haamstede een groote land- en tuinbouwten toonstelling worden georgani seerd. Het zullen voor de ge meente ongetwijfeld drukke dagen worden, want niet alleen de gasten zuUen deze ten> toonstelling bezoeken. De be langstelling in de provincie voor deze tentoonstelling is zeer groot. Haamstede zal trouwens toch niet over ge brek aan belangstelling te klagen hebben. In Juni of Juli zullen de Brabanders die gedurende de oorlog door de Duitschers werden verplicht in Haamstede te werken er een reünie houden. Ook Renesse zal vanzelf sprekend zijn, beste beentje voorzetten. Er' zijn in deze gemeente tot vermaak van de zomer-vreemdelingen reeds zo- merfeestjes, concerten e.d. ge organiseerd. De gasten zullen zich dus niet hoeven te ver velen. Voor de maand Augustus, welke het hoogtepunt van het seizoen belooft te worden, hebben de gemeenten Renesse en Haamstede een groot Rui terfeest georganiseerd. Een attractie die door de gasten ongetwijfeld zeer op prijs zal worden gesteld, temeer waar dit feest gevolgd zal worden door een bal-champêtre. ANDERE PLAATSEN. Hoewel de andere gemeen ten op Schouwen-Duiveland geen badplaatsen zijn en dus eigenlijk zonder attractie voor de vreemdelingen, zullen zij toch van deze zomer-invasie dit althans is de verwach ting mee profiteeren. De verwachting is immers dat vele van deze badgasten tochtjes over het eiland zullen maken. Velen zullen ongetwij feld een bezoek brengen aan lijk rustig! het historische stadje Zierik- zee. Ook Brouwershaven, waar inmiddels een afdeeling van de V.V.V. in oprichting verwacht van dit drukke zo- mer-seizoen mee te profitee ren. De haven is namelijk ideaal voor watersport lief hebbers en de gemeente Brou wershaven heeft dan ook aan diverse watersportverenigin gen in ons land en België een folder toegezonden, waarin op dit feit de aandacht wordt gevestigd. NOORD-BEVELAND. Slechts door een strook wa ter van Schouwen-Duiveland gescheiden ligt enkele kilome ters zuidelyker Noord-Beve land. Hoe staat het hier met de verwachtingen voor de zo mer? Noord-Beveland Is nimmer een vacantie-oord geweest. Slechts de aller Noord-wes telijkste punt van het eiland heeft wat duin en een strand. Ook voor de oorlog brachten hier geen menschen hun va- .cantie door. Niet noemens waard tenminste. En die hier kwam had op het eiland fa milie of kennissen. Ingericht op vreemdelingenverkeer is het niet. Ook dit jaar zullen er geen vreemdelingen ko men. Tenminste niet zooals op Schouwen of Walcheren. Zoo als alle jaren zullen er ook nu wel weer enkele kampeer ders tijdelijk hun tenten op slaan, maar talrijk zullen ook zy niet zyn. Toch rijst nu de vraag of het niet aanbevelenswaard zou zijn. ook voor dit vergeten brokje zomerparadijs in ons land wat reclame te maken, want het is het ten volle aard, zelfs al zijn de duinen niet groot. Mooi zijn ze in ieder geval. En hét is er voor vele vacantiegangers een ongekende weelde heer- Acht jaar voor ontvluchtingsexpert. „Een weinig principieel avonturier" noemde mr. H. G. Th. Keune, advocaat-fiscaal bij het Bijz. Gerechtshof te Amsterdam, den 26-jarigen los werkman H. van W. uit Veenendaal, die zoowel ge durende zijn diensttijd bij de Wach-und Schutzdienst en Waffen S.S. als tijdens zijn interneering in Holland blijk gaf een waar expert in ont vluchten te zijn. Van 1941 tot 1945 zag hy zesmaal kans uit Duitsche dienst te ontvluchten. In Ja nuari 1946 kwam hij naar Nederland, maar ook daar lukte het hem in één jaar tijd twee maal te ontvluch ten. Mr. Keune eischte een ge vangenisstraf van 8 jaar. Kinderen onder vallende muur bedolven. De Prot. Bouwver. „Beter wonen zij ons doel" in Eist (Gld.) zal een twaalftal wonin gen op het terrein Kostverlo- ren doen verrijzen, waarvoor de burgemeester van Eist, de heer W. M. C. Klijn, Donder dagmiddag de eerste steen heeft gelegd. Toen het gezelschap na de plechtigheid was vertrokken, hebben eenige kinderen zich omstreeks 5 uur toegang tot het terrein verschaft. Al spe lende hebben zij de schoor van een muur weggetrokken. De muur is daarop ingestort en bedolf de kinderen onder het vallende puin. Het 6-jarig zoontje Dries van de familie G. Peters van Nijenhof werd zoodanig gewond. dat het knaapje direct is overleden. Ook voor twee andere kinderen moest onmiddellyk medische hulp worden ingeroepen. Hun verwondingen bleken echter niet van ernstige aard te zijn, zoodat zij naar de ouderlijke woning konden worden overge bracht. Clandestiene slachterij in gebombardeerd huis. Controleurs van de C.C.D. ontdekten in Deventer in een huis, dat destijds bij een bom bardement is getroffen en se dertdien onbewoond is geble ven, een complete clandestiene slachtplaats. De ruimte, waar in naar later bleek ongeveer een veertig koeien zijn ge slacht, zag er zeer vies uit, overal lag stof en hing spin rag. Van een pas geslachte koe troffen de controleurs nog 294 kg. vleesch en 30 kg. vet aan. Drie personen, die de slach tingen hadden verricht, werden in arrest gesteld. Duel criticus-actrice ging niet door. Naar het Britsche blad „Daily Graphic" meldt, zal het duel tusschen de Fransche ac trice Lise Merville en den too- neelcrlticus Roger Dornes niet doorgaan, daar de secondanten van beide partijen hebben ver klaard. dat het duelleeren van viouwen met mannen tegen de etiquette is. Zooals reeds gemeld had Lise Merville den criticus tot een duel uitgedaagd, daar hij haar een skelet had genoemd, wiens petiterig gebarenspel ge lijkt op dat van een harlekijn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1