PUOVIHCIALE ZEEUWSCHE COURANT Complot in Portugal Helgoland vernield Hoe staat het met de Ned. Belg. Tolunie? Bestandschending op Java? Gelijk spel voor Vlissingen Vrede voor Oostenrijk Vandaag De Zeeuwen verloren 190e Jaargang - Nr. 92 Uiigave van de Firma Provinciale Zeeuwscbe Courant. Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 21 April 1947, ABONNEMENTSPRIJS i 25 cent pet week1 3.20 per kwartaalfranco pet post ƒ3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per adver* tec tie S 2.""*. Bureau* gevestigd te Vlissingen s Walstraat 58-60. telefoon 10 (2 Iflnen) Middelburg i Londensche Kaai 29, telefoon 2077 en 2924 Goes i Turfkade 15, telefoon 2475 Oostburg t Gratamastraat 3. telefoon 102 Terneuzen Brouwerijstraat 2. Postrekening^nr^359300^P.Z^C^^iddelburg. Hel wereldgebeuren De grenskwestie BLIJFT een struikelblok. Opheffing van hel geallieerde besluur geregeld De ministers van buiten- landsche zaken te Moskou staan op het punt te vertrek ken. Verwacht wordt, dat een nieuwe bijeenkomst eerst in Juli zal plaats hebben. De mi nisters hebben Zondag: de be studeering; van het vredesver drag: voor Oostenrijk voltooid. Men weet dus nu zoo ongeveer op welke punten geen overeen stemming bereikt werd. De stemming van de heeren was nogal opgewekt en er werd in vriendschappelijke toon gespro ken. Men probeerde zelfs in een tweede lezing nog een aan tal geschilpunten op te lossen. Op acht kleine punten werd overeenstemming bereikt. Ook werd overeenstemming bereikt over de onderteekeningsformu- ]e, welke het verdrag straks in werking moet stellen. De ministers waren van plan Maandagmiddag de onbesliste punten nog eens in beschou wing te nemen. Dit betreft 11 artikelen van het verdrag, wel ke voorloopig ter zijde werden gelegd en 9 artikelen, die men niet ter zijde legde maar waarover ook geen overeen stemming werd bereikt. Marshall heeft gepoogd een compromisvoorstel te doen om de kwestie van de Dultsche activa in Oostenrijk op te los sen, waarbij de Sovjet-Unie «ogenblikkelijk de beschikking zou krijgen over de Duitsche activa, die zich thans in de Sovjet-Russissche zöne van Oostenrijk bevinden, maar Mo- lotof reageerde nauwelijks op dit aanbod. Marshall maakte nog de opmerking, dat de Rus sische voorstellen voor Oosten rijk neerkomen op een geheel buitenlandsch beheer van het land. De plaatsvervangers van de 4 ministers moeten nu Maan dag met een rapport komen over de grenzen van Oosten rijk, waarbij ze de Joegosla vische aanspraken moeten be- oordeelen. Bevin heeft nóg verteld hoe destijds te Potsdam de Russen aan Oostenrijk een schadever goeding van 250 millioen dol lar wilden opleggen, maar de staatshoofden kwamen tenslot te tot de conclusie, dat aan Oostenrijk geen schadeloos stelling opgelegd zou worden. Molotof ontkende, dat te Potsdam ieder staatshoofd voor zijn eigen land sprak en dat zij niet het recht hadden van schadeloosstelling af te zien voor andere geallieerden. Koning Christiaan overleden. Koning Christiaan van De nemarken is Zondagavond omstreeks 11 uur te Kopen hagen overleden. Koning Christiaan X van Denemarken stamde uit het se dert het einde van de 15e eeuw in Denemarken regeeren- de huis Sleeswrjk-Holstein-Son- derburg-Gluecksburg. De overleden koning werd 26 September 1870 op het ka steel Charlottenlund bij Kopen hagen geboren. Op 14 Mei 1912 volgde hij zijn vader op. Op 26 April 1898 was hij in het hu welijk getreden met prinses Alexandrine van Mecklenburg- Schwerin. Hij had twee zoons: kroonprins Frederik, en prins Knud. Koning Christaan werd soms „de grootste koning van het kleinste koninkrijk" genoemd. Hij was nl. meer dan 1.92 m. lang. Waarschijnlijk was hij de eenige koning, die voor zijn eigen paleis op schildwacht heeft gestaan, toen hij als kroonprins alle militaire ran gen wenschte te doorloopen. Productie. De productie in Ne derland is dank zij in voer en eigen inspanning en arbeid sinds de bevrij ding verheugend geste gen. Bedroeg de produc tie in Augustus 1945 nog maar 31 van die van 1938 (1/3 van normaal), in het laatste kwartaal reeds gestegen tot 56 van dat jaar was zij Eerste kwartaal '46 was dit 61 tweede kwar taal 68 derde kwar taal 76 en vierde kwartaal 89 van de productie 1938. Wij had den echter in 1946 600.000 inwoners meer dan in '38, zoodat het laatstgenoemde cijfer eigenlijk 109 moest luiden, wilden wij de nor male toestand terugheb ben. Toen de kwestie van het ge ven van vergoeding voor be schadigd geallieerd bezit in Oostenrijk ter sprake kwam verzuchtte Bldault: „Hier be grijp ik niets meer van, dat moet maar door deskundigen behandeld worden". Toch is er Zondag nog wel iets bereikt. Men is het name lijk eens geworden over het opheffen van fret geallieerde bestuursapparaat. Dat is al heel wat. Het verdrag met Oostenrijk zal er wel komen, ook al zal het voor geen der partijen heelemaal bevredigend zijn. Maar erg vlot en succesvol is de opstelling van het verdrag niet verloopen. Radiotoespraak van H.M. de Koningin. In het kader van de natio nale herdenkingsavond op 3 Mei zal H. M. de Koningin zich te 18.45 over beide radio zenders met een toespraak tot het Nederlandsche volk rich ten. Juich niet te vroeg Er circuleeren berichten volgens welke binnenkort de geheele of gedeeltelijke ophef fing van de sigarendistributie zou mogen worden venvacht. Naar aanleiding hiervan deelt het ministerie van economische zaken mede, dat weliswaar be paalde wijzigingen in de ta- baksdistributie worden over wogen, doch dat een beslissing nog niet is genomen. Het is zeer goed mogelijk, dat de te nemen beslissing zoodanig uit valt, dat de distributie van sigaren gehandhaafd blijft. Opstandpoging tegen het régime. Talrijke arrestalies. De Portugeesche minister van oorlog, lt- kol. Santos Cos ta. heeft medegedeeld, dat in Midden-Portugal een complot is ontdekt ter voorbereiding van een revolutie door eenige garnizoenen van het Portu geesche leger. Verklaard wordt, dat „een gering aantal" lieden met me dewerking van burgelijke agi tatoren een „linksgerichte re volutie" voorbereidden ter om verwerping van het huidige Portugeesche regiem. Deze poging mislukte en „men kon slechts twee officie ren en twee militairen, die zich aan misdadig gedrag schuldig gemaakt hebben, opsporen". Tenslotte wordt nog mede gedeeld, dat op 10 April onge veer 20 legervliegtuigen moed willig beschadigd werden en de twee saboteurs nog voort vluchtig zijn. Onlangs werden, aldus wordt gemeld, 4 vooraanstaande offi cieren van het Portugeesche leger overgeplaatst naar de Kaap-Verdische eilanden en Madeira, terwijl andere offi cieren van hun functie onthe ven werden. De staking van Thorez over de Gaulle. Maurice Thorez. de Fransche vice-premier, heeft in een rede de Gaulle ervan beschuldigd de spreektrompet" te zijn van de reactionnaire krachten in Frankrijk en van het rond zich groepeeren „misschien tegen zijn -wil" van alle vijanden van de republiek, die tevens de vij anden van Frankrijk zijn. In een overzicht van de bui- tenlandsche politiek van Frankrijk zeide Thorez. dat Frankrijk geen begeerte koes tert het Saargebied te annex- eeren. De steenkool van het Roergebied is noodzakelijk voor het herstel van Frankrijk. Frankrijk heeft zijn positie in Syrië en de Libanon verloren als gevolg van de krachtige politiek, die sommigen thans in Indo-China en Madagascar toegepast zouden willen zien. havenarbeiders te Lissabon is mislukt en de arbeiders zijn weer naar hun werk terugge keerd. Er werden talrijke ar restaties verricht en een aan tal stakers verbannen. Ook en kele bekende leiders* der oppo sitie onder wie studenten, die tot de „democratische een heidsbeweging" behoorden en officieel als „door Moskou ge- inspireerden" worden betiteld, zijn eveneens gearresteerd. Duitsche verkiezingen. De sociaal-democraten had den Zondagavond de leiding bij de eerste uitslagen der ver kiezingen in de Duitsche sta ten in de drie provincies van de Britsche zóne. In 142 dis tricten wonnen zij 16.113 stem men, gevolgd door de Christe- lijk-democratische unie met 7.261 stemmen. De communis ten behaalden tot dusver 2.564 stemmen. De kiezers toonden niet veel belangstelling voor de verkie zingen. ...viert Kroonprinses Eli zabeth van Engeland te Kaapstad haar 21ste verjaardag; viert Italië de stich ting van Rome (751 v. Chr.); is de officieele dag van de Emmabloem-collecte (zonnebloempje van licht metaal). Dr. van Mook blijft. Dr. van Mook heeft naar aanleiding van berichten in de Nederlandsche pers tegenover journalisten verklaard, dat, voor zoover hij wist, van be noeming van een nieuwen gou verneur-generaal geen sprake was. „Van mjjn kant is er geen sprake van, dat ik ontslag neem en liet verhaal dat ik Nederlandsch ambassadeur te Washington word is nieuw voor mij", aldus 'dr. van Mook. .Spoedopleiding van onderwijzers. De minister van O. K. en W. is voornemens met ingang van 1 September aan de rijks- en bijzondere kweekscholen spe ciale eenjaarlrjksche cursussen te doen houden ter opleiding van onderwijzers en onderwij zeressen. Deze cursussen zullen toegankelijk zijn voor hen, die een school voor M. O. of voor- ber. hooger en M. O. hebben doorloopen. MEJ. MR. WITTEVEEN NAAR V.S. De eerste Nederlandsche vrouw in diplomatieke dienst, mej. mr. M. Z. A. Witteveen, die benoemd is tot ambas saderaad te Washington, is Za terdagmiddag met de K.L.M. Constellation „Walcheren" naar New-York vertrokken. Bonnen voor zuidvruchten verlengd. De geldigheidsduur van de voor 100 gram zuidvruchten aangewezen bonnen 67-e re serve, 67-1 reserve en 68-t re serve, die op 19 April afloopt, is verlengd tot en met 3 Mei. Nu vacantieoord Een groep journalisten heeft een bezoek gebracht aan het opgeblazen eiland Helgo land. Naar hun bevinding is de eenige merkwaardige struc- tureele wijziging van het eiland te vinden aan de Zuid-Westzij de. waar 'n 80 m. hooge klip in de buurt van de havens omge vallen is. De havens zijn be trekkelijk ongeschonden geble ven, doch ook de Duitsche journalisten moesten toegeven, dat de maatregelen van de Britsche marine om slechts fortificaties en het geschut te vernielen succesvol waren geweest. De vogels hadden het eiland tijdelijk geheel verlaten, hoewel duizenden vogels tijdens het •bezoek der journalisten alweer boven het eiland vlogen. Duit- schers overwegen de mogelijk heid van het eiland een vacan tieoord te maken. Eigendom van appartementen. Bij de Tweede Kamer is in gediend een wetsontwerp, dat beoogt het bezitsrecht moge lijk te maken van een vertrek in een gebouw, een verdieping van een huis enz. In de toelichting wordt op gemerkt, dat onder meer te Rotterdam groote gebouwen zullen verrgzen op de plaats waar eertijds kleine huizen stonden en dat de oorspronke lijke bezitters aanspraak heb- hen op gedeeltelijken eigen dom. Jeugd naar Amerika. Zestig Nederlandsche jon gens en meisjes van 15 tot 19 jaar zullen gelegenheid krijgen een bezoek te brengen aan Noord-Amerika om gedurende de cursus 19471948 deel te nemen aan het onderwijs in de Amerikaansche middelbare scholen. Het betreft hier particuliere scholen. De kosten worden ge dragen door de American field service. Schriftelijke aanvragen voor deze scholarships worden inge wacht bij het Dep. van Onder wijs, Princessegracbt 15, Den Haag. Het monopolie der K.P.M. Een republikeinsch ambte naar heeft tegenover Aneta verklaard, dat het monopolie van de K.P.M. voor het inter- Insulaire verkeer, zooals dit onlangs door het aftredend hoofd van de afd. scheepvaart van het Ned. Ind. departement van economische zaken, den heer L. Speelman, werd uit eengezet, in strijd is met de scheepvaart-politiek van de republikeinsche regeering. De republiek wenscht namelijk de internationale en inter- Insulaire kust- en scheepvaart over te nemen in verband met de nationalisatie van de vitale bedrijven. H. J. Kruis naar Ned. Indië. Naar het A.N.P. verneemt zal It. gen. mr. H. J. Kruis op 26 April a.s. van Schiphol naar Batavia vertrekken. De gene raal zal ongeveer een maand in Ned. Indië blijven. Monetaire vraagstuk het belangrijkste. Jaspar sprak le Terneuzen. Op uitnoodiging van iet Dep. Zeeland van de Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel en de Vereeniging Havenbe- langen te Terneuzen heeft Vrijdag mr. dr. E. J. E. M. H. Jaspar, secr.-gen. vandeNed.- Belg.-Lux. Douaneovereen komst, in Hotel Rotterdam te Terneuzen een lezing gehou den over de tolunie. Spr. begon met te herinne ren aan de op 5 September 1944, dus gedurende de oor log, gesloten douaneovereen komst tusschen Nederland, België en Luxemburg en zei- de, dat de verdere ontwikke ling in drie fazen uiteen valt: le. de gelijkstelling der douanetarieven, 2e. de tolunie en de economische unie tus schen de drie landen. VERDWENEN RIVALITEIT. Alvorens de besprekingen over de eerste kwestie konden aanvangen is door de drie re geeringen geconstateerd, dat de r'. aliteit en wrijving, wel ke vroeger tusschen Neder land en België bestonden, ge- Nederlandsch vliegtuig werd vernietigd, Militaire noodzaak. Het republikeinsche „Nieuws blad" beschuldigt de Nederlan ders van schending van het be stand naar aanleiding van de beschieting van het Neder landsche vliegtuig, dat op re publikeinsch gebied geland is. Woensdag moest een Neder landsch verkenningsvliegtuig tengevolge van benzinegebrek op republikeinsch gebied, ten Noord-Oosten van Buitenzorg, een noodlanding maken. De Nederlandsche militaire woord voerder meldde, dat ten gevol ge van het feit. dat klaarblij kelijk kwaadwillige elementen begonnen het toestel te camou- fleeren. door een ter verken ning uitgezonden escadrille het vliegtuig met mitrailleur- vuur in brand werd geschoten. Ook werd volgens van de vlie gers per radio ontvangen be richten door de menigte op hen geschoten, in verband waarmede de verkenningsesca drille het vuur opende, waarbij volgens de T.R.I. twee dooden te betreuren waren, hetgeen van legerzrjde zeer betreurd wordt. Het „Nieuwsblad" schrijft: De beschieting gebeurde haar aanleiding van de militaire be paling, dat indien een Neder landsch vliegtuig op „vijande lijk gebied" een landing maakt, het een plicht van dc Neder landers is het toestel te ver nielen. Om het voor Jan Pu bliek aannemelijk te maken, werd het verhaaltje van „het onzichtbare schot" door de me nigte verzonnen. Het blad be sluit. dat „het Nederlandsche militaire apparaat alweer in het geding is gekomen". Eerste Indische onderneming vrijgegeven. De eerste stap tot restitutie van buitenlandsche bezittingen aan de oorspronkelijke eige naren is de teruggave van de textielfabriek te Plered bjj Pasoeroean, welke toebehoort aan de „Nebritex Company", een NederlandschBritsche textielmaatschappij. Dinsdag is de directie der maatschappij door de Sobsi (republikein sche vakcentrale) hiervan te legrafisch in kennis gesteld. Inmiddels is de vertegen woordiger van de Nebritex, de heer Alfred Johnson, te Djogja gearriveerd voor de officieele overname, aldus het republikeinsche persbureau Antara. De Nebritex is voor de helft in handen van de Borsumij. Ministers naar Ned.-Indië. Indien het voornemen van de ministers Beel en Jonkman, om naar Batavia te gaan; tot uitvoering komt (alleen wijzi ging in de omstandigheden zou verandering in dit voornemen kunnen brengen), zai het ver trek ongeveer 29 dezer plaats hebben. Het is de bedoeling dat beide ministers in 14 dagen uit en thuis zijn, zoodat zij niet langer dan omstreeks een week in Indonesië zullen ver toeven. M.O.C. loopt uit. le klasse. De Baronie D.N L.B.V.V. 0—3; Willem II— N.A.C. 4 40; Helmondia V.V.V. 11; VlissingenLon- ga 1—1Noad—R.K.T.V.V. 2—2. Het was zoo op het eerste gezicht geen kwade dag voor Vlissingen, doch bij nadere beschouwing zien we, dat ook Helmondia, dat wij de naaste concurrent voor Vlissingen achten, bij de wedloop om van de onderste plaats af te bljj- ven, een puntje in de wacht sleepte. Daverend is de uit slag van R.K.T.V.V. tegen Noad, waarop het plaatselijk karakter van de strijd wel van invloed geweest zal zijn. Baronie heeft het B.V.V. niet lastig kunnen maken en de Bosschenaren namen revanche vooy de nederlaag in eigen huis geleden. Het gaat onder aan de lijst spannen, Willem II deed een goede zet tegen N.A.C. en de zet van NOAD was fout. Met B. V.V. als overwinnaar is het er bovenaan nog niet veel dui delijker op geworden, al heeft B.V.V. wel betere kansen ge kregen. 2e klasse. MiddelburgT.S. ,C. 26; GoesDe Zeeuwen 4—0; HeroInternos 3—4; AllianceBiervliet- 9—1; Dos- ko—Terneuzen 21. Het is zoo. dat T.S.C. onbe dreigd aan de kop blijft gaan, maar dat een aantal ploegen taai vasthouden en blijven volgen om van een struike ling der Oosterhouters gebruik te maken. Goes sloeg daarbij een goede slag door De Zeeu wen, die eigenlijk de ernstig ste achtervolgers zijn, met sprekende .cijfers te slaan. Dit valt ons van de Vlissingers bar tegen. Dosko kan ook nog als één der achtervolgers be schouwd worden, doch het re sultaat tegen Terneuzen was niet erg sprekend. Biervliet had weer eens een minder prettige ervaring in Roosen daal en zag Alliance de 100 tegenpunten volmoken. Het zal in de wedstrijd tegen Ter nezen nog geducht spannen, vooral als Biervliet er in mocht slagen nog één puntje binnen te halen, vóór de groo te strijd tegen Terneuzen ge streden moet worden. Hero- Internos was een onbelang rijke wedstrijd. 3e klasse E. BurghYerse- ko 3—5; M.O.C. 1—5; O.D.L O.R.C.S. 00; Steenbergen Zeelandia 12; R.K.F.C. Zierikzee afgel. M.O.C. begint uit te loopen op R.C.S. en O.D.I.O., die in Ossendrecht de punten deel den in een doelpuntlooze wed strijd. Het ziet er naar uit, dat M.O.C. uiteindelijk de sterkste zal 'blijken. Het zal dan Zeelandia ook niet baten, dat zij krampachtig aan de kleine kans vasthoudt. De las tige uit-wedstrijd in Steenber gen leverde de volle buit op. Burgh is zich als derde gega digde voor de roode lantaarn komen aanmelden nu Yerseke hen in eigen huis een neder laag toebracht. De oester- menschen beginnen op het uiterste tijdstip toch nog pun ten binnen te halen en dat was hard noodig. Nu tegen Burgh was het een goede slag en daar ook E.M.M. tegen M.O.C. natuurlijk geen kans kreeg, spant het onderaan de ljjst geducht. R.K.F.C., dat niet speelde, staat er mis schien iets ongunstiger voor, doch dit is dan ook de eenige hoop van de Zeeuwsche ploe gen. 3e klasse F. SluiskilIJzen- djjke 41; Clinge—Schoon- djjke 21; AardenburgAxel 21; Hontcnisse—Corn. Boys 22; OostburgHulst 1-1; HoofdplaatSteen 21. De week zorgt 3 F voor de opzienbarende verrassing. Dat Sluiskil het tegen IJzendijke wel klaren zou was te ver wachten en dat Clinge Schoon- dijke met leege handen huls toe zou sturen is al evenmin verrassend, al zijn de cijfers voor een kopploeg niet bijzon der sprekend tegen een hek- kesluiter. Misschien is het ook nog verklaarbaar, dat Corn. Boys tegen Hontenisse niet verder dan een gelijk spel kwam want Hontenisse is een lastige ploeg. Dat echter de elftallen met de beste papie ren van de zwakke broertjes verloren, komt als een don derslag bij heldere hemel. Axel sneuvelde in Aardenburg en om gelijk te blijven deed Steen hetzelfde met gelijke cijfers in Hoofdplaat. Hiervan had Oostburg kunnen profitee- ren tegen Hulst, doch ook Oostburg liet een deel van de winst glippen in een gelijk spel. Clinge heeft nu weer de verloren voorsprong herno men en Oostburg is weliswaar een puntje verder op Clinge achter geraakt, maar op Axel en Steen een puntje ingeloo- pen. Voor Aardenburg was het een nuttige zege en het toont, dat de Aardenburgers nog wel wat in hun mars hebben. Res. 2e klasse. M.O.C. II— De Zeeuwen II 30; Breskens HSteenbergen II 13; Vlis singen n—R.C.S. TI 4—2. De Zeeuwen-reserves moes ten de meerderheid van M.O. C. II erkennen en door de overwinning van de Vlissin- gen-reserves moesten zij het vorige week op dit elftal ver overde plaatsje weer afstaan. Steenbergen II schuift daar nog even voor door een over winning op de Bressiaanders, die het ook nu nog niet tot een eerste overwinning kon den brengen. District IV NOAD 18 12 4 BW 16 12 2 Will. II 17 12 1 LONG A 18 6 6 N.A.C. 16 7 2 V.V.V. 16 Vliss. 18 Helmond 16 Helmondia 16 De Baronie-D.N.L. 16 4 2 10 RKTW 17 4 2 11 7 2 4 5 5 2 3 4 klasse. 41—22 28 36—13 26 44—19 25 37—30 18 41—30 16 35—30 16 24—45 13 24—37 12 18—30 10 17—48 10 26—39 10 2e klasse A. T.S.C. 19 15 4 Goes 18 12 4 DOSKO 17 12 1 De Zeeuwen 15 12 0 Alliance 18 8 5 0 83—26 34 2 54—28 28 4 70—41 25 3 43- 5 47- -26 24 -28 21 M'burg 18 R.B.C. 19 internos 19 Bresk. 17 Hero 17 Pern. 18 Biervl. 19 7 4 7 32—32 18 8 0 11 4851 16 4 7 8 3344 15 5 3 9 33—49 13 4 3 10 4667 11 2 2 14 35—56 6 1 1 17 24—100 3 3e klasse E. R.C.S. 15 11 1 3 46—19 23 M.O.C. 13 10 2 1 55—19 22 O.D.I.O. 13 10 1 2 57—21 21 Zeel. 12 8 1 3 37—19 17 Zierikzee 12 5 2 5 19—20 12 Steenb. 15 5 2 8 28—38 12 Robur 14 4 1 9 30—48 9 Yerseke 12 3 1 8 29—39 7 Burgh 12 3 1 8 21—47 7 E.M.M. 12 2 3 7 15—43 7 R.K.F.C. 14 2 3 9 18—42 7 Clinge Axel Steen Oostb. Corn.B. Honten. 18 Sluiskil 15 Hulst 17 Hoofdpl. 14 Aardenburg 17 IJzend. 18 Schoond. 17 18 13 2 17 12 0 17 11 2 15 8 3 7 5 7 5 7 4 7 2 7 1 3 50—21 28 5 62—21 24 4 46—28 24 4 48—36 19 5 50—34 19 6 53—50 19 4 39—33 18 8 33—40 16 6 38—42 15 2 2 13 31—71 6 3 0 15 36—69 6 3 0 14 22—63 4* Schoondrjke twee winstpun ten in mindering wegens niet opkomen. Res. 2e KI. E. DOSKO II 14 12 1 1 Goes H 12 9 1 2 Tern. II 13 8 14 MOC H 14 7 1 6 Steenb. n 11 5 15 Vliss. II 13 5 17 De Zeeuwen II 13 5 1 7 R.C.S. II 10 2 4 4 M'burg II 12 12 9 Bresk. II 10 0 19 58—22 25 41—14 19 30—21 17 27—26 15 26—24 11 27—27 11 25—31 11 15—19 8 11—43 4 10-43 1 heel verdwenen zijn en plaats hebben gemaakt voor warme vriendschap. Het is nu zoo ver, dat de eerste faze kan worden uitgevoerd en dat voorstellen zijn gedaan voor een gemeenschappelijk doua netarief in de drie landen. Ter voorbereiding werden drie raden ingesteld en in volledige samenwerking kon den nieuwe douanetarieven ontworpen worden, ondanks de groote technische moeilijk heden, zooals de fiscale be langen der drie landen, die ontzien moesten worden, het feit, dat België speciale rech ten hief, en Nederland ad ya- lorem, terwijl tevens rekening moest worden gehouden mét de plannen van de U.N.O., die o.m. algemeene tariefsverla ging wenschen. De samenwerking is reeds zoo groot, dat sedert 10 April in Genéve een gemeenschap pelijke delegatie van 100 man voor de drie landen optreedt bij het overleg over de pro posals van •'e U.N.O. De douanetarieven zullen zoo spoedig mogelijk in de parlementen behandeld wor den, zoodat het niet mogelijk is, thans reeds het bedrijfsle ven te raadplegen. Dit kan echter achteraf geschieden: de mogelijkheid van wijziging is opengelaten. NOG GEEN VRIJHAN- DELSVERKEER. Het bereiken van de eerste faze beteekent overigens niet, dat er een volkomen vrij han delsverkeer Nederland-België zal komen. Contingenteering en licenties blijven bestaan, evenals accijnzen en omzetbe lasting. Geleidelijk zullen bei de zeer ingewikkelde syste men op elkaar moeten worden op elkaar moeten worden ingesteld. Een beide partijen bevredigende oplossing kan worden gevonden. Is eenmaal de deviezen- schaarschte opgeheven, dan ligt de weg naar een volko men vrij handelsverkeer open. Eerste voorwaarde hiertoe is evenwel een geheel gelijk monetair stelsel. Niettegen staande de vele handicaps zal toch dit jaar de tolunie en derhalve de tweede faze ver wezenlijkt kunnen worden. In de derde plaats is een raad voor de Economische Unie ingesteld. Deze heeft de zwaarste taak. Onder econo mische Unie moet worden ver staan het vormen van een nieuwe eenheid op economisch gebied uit de drie betrolïken landen met behoud van ieders souvereiniteit. Alleen de poli tieke grenzen blijven bestaan, alle andere Verdwijnen. Om de vele moeilijkheden te on derzoeken, zijn 7 commissies gevormd, waaraan nog een achtste zal worden toegevoegd voor de gezamenlijke behan deling van het Duitsche vraagstuk. Het belangrijkste blijft het monetaire vraagstuk. Eerst indien onaantastbare pariteit van franc en gulden zal zijn verkregen, zijn verdere stap pen mogelijk. (Zie slot pag. 2.) Der helden asch. Dezen zomer zal op het terras van de eere- begraafplaats te Over- veen, een urn geplaatst worden, waarin zich de asch bevindt van 300 slachtoffers van het verzet, die op Wester- veld na hun terecht stelling gecremeerd wer den. De directeur van het crematorium Westerveld heeft deze asch inder tijd op een apart stuk grond laten uitstrooien, zoodat ze bewaard kon blijven. De urn is ver vaardigd door prof. L. O. Wenckebach en wordt op het oogenblik in Leiden in brons ge goten. Het is een vaas van 2Vs meter hoog met op het voestuk de insriptie. „Der helden asch is hier vergaard, hun geest bljjve in ons hart bewaard". De plaatsing van deze urn op de eerebegraafplaats zal zonder eenige plech tigheid geschieden. De Sowjet-Unie heeft Georg Branting, een Zweedsch parlementslid, candidaat ge steld voor het gouverneurs schap van Triest.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1