PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Azië zal de wereld veroveren GANDHI Vandaag... Zuidwesterstorm woedde over ons land Dn Herman B, Baruch c/e nieuwe gezant van U.S.A. De kreeftenvisscherij 190e Jaargang - Nr. 83 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 10 April '47 ABONNEMENTSPRIJS: 25 cent per week3.20 per kwartaalfranco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per adver tentie' 2.-. Bureaux gevestigd te Vlissingen t Walstraat 58-60. telefoon 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaai 29, telefoon 2077 en 2924 Goes: Turfkade 15. telefoon 2475 Oostburg r Gratamastraat 3, telefoon 102: Terneuren Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg» Het wereldgebeuren MET EEN BOODSCHAP VAN LIEFDE, GEWELDLOOSHEID EN WAARHEID. Het Pan-Aziatisch congres. Het hoofd van de voorloo- pige Indische regeering, Pan dit Nehroe, heeft de eerste stap gedaan ter verwezenlij king van een groot opgezet plan om een liga van Aziati sche volken te vormen, als bolwerk tegen elke in terventie in Azië. Op zijn uitnoodiging zgn een week lang vertegenwoordigers van twaalf onafhankelijke Aziati sche staten en van achttien andere regeeringen uit kolo niale, beschermde- of man daat-gebieden in Delhi op een Pan-Aziatisch Congres bijeen geweest. De helft van de uit- genoodigde delegaties was Mohammedaansch, zn omvatte o.a. de Palestijnsche Arabieren, de andere helft niet-Moham- medaansch, Palestijnsche Jo den, Indonesiërs, Vietnamee- zen, Chineezen, Koreanen enz. De conferentie had ten doel betrekkingen tusschen de Aziatische volken onderling te verstevigen en tegelijkertijd naar buiten een demonstratie van eensgezindheid te geven. Vlak voor Paschen werd voor een menigte van onge veer 6000 personen in tegen woordigheid van alle gedele geerden de plechtige slotzit ting gehouden. De groote ge beurtenis daarbij was de aan wezigheid van de mahatma Gandhi, de wereldbekende hon gerkunstenaar en prediker van geweldloosheid. Geestdriftig toegejuicht sprak hij op typi sche Gandhi-wijze tot de me nigte. „Azië zal de verovering van de wereld verwezenlijken door een boodschap van liefde, van geweldloosheid en van waarheid, en het Westen zal zich bij de verovering neerleg gen", voorspelde Gandhi. En hij voegde eraan toe, zich tot de Westersche wereld richtend. „De Westersche mensch werpt zich op de vervaardi ging van atoombommen. D&t kan de verwoesting van de aarde tengevolge hebben en df verwezenlijking van een bijbel- sche profetie. De wereld voor deze ramp te behoeden, dat is de missie van Azië. Azië heeft in vroeger tijden door Jezus, Mozes en Mohammed tot de wereld gesproken. Als gij Azia ten, hun boodschap begrijpt, zal de geheele wereld veroverd worden." Er werden op de conferen tie ook woorden gesproken van een minder religieuze en meer machtspolitieke strek king. Pandit Nehroe is een nuchter politicus, wars van Oostersche mystiek. „Azië is bezig zich zelf bewust te wor den" zoo sprak hij na Gandhi, „en ook de andere continenten geven zich rekenschap, dat Azië niet meer het open slag veld is, waar de imperialisti sche mogendheden elkaar be- concurreeren. Zij beginnen te begrijpen, dat in Azië mensche- lijke wezens wonen met een lang verleden en een schoone toekomst." Realistisch ook waren de voorstellen, die de Indonesi sche en Vietnameesche delega ties aan de conferentie voor legden. In een programma van vijf punten werd aangedron gen op een gezamenlijke actie van de Aziatische landen ter bestrijding van het koloniale stelsel. De Aziatische landen, die lid zijn van de N.V., zouden de kwestie der koloniale vol ken in het algemeen en die van Vietnam in het bijzonder op de agenda van de Veiligheids raad moeten plaatseri en de ontruiming van hun gebied door de buitenlandsche troepen afdwingen. Als het lukt, ver klaarde Pandit. Nehroe, zal Azië met één slag veranderen van een object van uitbuiting in de machtigste groep van de Vereenigde'Volken. Zoo ver is het nog niet. Doch de con ferentie te Delhi heeft eens te meer aangetoond, dat de na- oorlogsche gebeurtenissen in sommige deelen van Azië in wijder verband dienen te wor den bezien. En dat de uitdruk king „het ontwaken der Azia tische volken" meer is dan louter een gemeenplaats een dooddoener voor gebrek aan imperiale energie. Schumacher mag niet spreken. VERBOD VOOR DE FRANSCHE ZÓNE. Het Fransche militaire be stuur heeft dr. Kurt Schuma cher, leider van de Duitsche sociaal-democratische partij, verboden in de Fransche zóne het woord te voeren. Schumacher zou als eerste spreker op 26 en 27 April tij dens een congres van de soci aal-democratische partij in de Palts het woord gevoerd heb ben. Het Fransche bestuur heeft geen reden opgegeven voor het verbod. Verleden jaar heeft Schu macher op uitnoodiging van de Britsche Labour partij een be zoek aan Londen gebracht, hetgeen een storm van ver ontwaardiging in de Fransche pers ontketende. De Humanité, het orgaan der Fransche com munistische partij, noemde Schumacher „den nieuwen Hit- Ier en den geestelijken opvol ger van Göbbels en Göring". Soc. Eenheidspartij zoekt uitbreiding. De Duitsche Socialistische Eenheidspartij zal een propa- ganda-actle ondernemen in de Westelijke zönes van Duitsch. land. Zij zal trachten de er kenning van de Amerikaan- sche militaire autoriteiten te verkrijgen. De Beiersche Communisti sche Prtij verklaarde, dat zij besloten heeft een fusie aan te gaan met de Eenheidspartij Het gilde van Amerl- kaansche schrijvers voor ra dioprogramma's zal Woensdag aan de radiomaatschappijen formeel zijn voornemen te knen geven om in staking te gaan. De telefonlstenstak'ng in Amerika. Een wetsvoorstel, om telefo nisten, die staken, in hechtenis te nemen of te beboeten, door beide wetgevende kamers van de staat New Jersey goed gekeurd. Volgens deze wet kunnen stakers maximaal tot 30 dagen hechtenis of boeten van ten hoogste 500 dollar voor iedere dag, dat zij weg blijven, veroordeeld worden. Arbitrage bij geschillen wordt verplicht gesteld. Vertegenwoordigers van het voornaamste telefonisten-ver- bond en functionarissen van de Amerikaansche telephone and telegrah co. hebben acht uur vergaderd. Verklaard wordt, dat er aanwijzingen zgn, dat de maatschappij en de telefo nisten voor het interlocale verkeer bijna tot overeenstem ming zijn gekomen. Men neemt algemeen aan, dat zij weer aan het werk zullen gaan. Hjalmar Schacht. Hit ler's financieele „toovenaar", is te Stuttgart opnieuw voor een zuiveringsrechtbank ver schenen. „Zwarte Engel" pleegt zelfmoord. Een der voormalige be waaksters van het beruchte concentratiekamp in Ravens- brück, bekend onder de bij naam „zwarte engel", heeft kans gezien in een gevangenis te Hamburg zelfmoord te ple gen. Zij was tijdens het proces tegen het kamppersoneel van Ravensbrück ter dood veroor deeld. Haar verzoek om gratie op grond van het feit, dat zij Zwitsersche was, werd afge wezen. Overstroomingen in België. Tengevolge van de hevige regenbuien op de Paaschdagen hebben in België op talrijke plaatsen overstroomingen plaats gehad. Het vei'keer tus schen Luik en Verviers is on derbroken en ook in de omge ving van Luik hebben verschil lende trolleybussen de dienst moeten stopzetten. Het peil van de Maas bij Dinant is sterk gestegen en er wordt verwacht dat het water nog meer zal wassen. Bij Bergen is een dijk op verschillende plaatsen bezweken, waardoor aanzienlijke schade aangericht d en veel vee verloren is ->.n. In de streek van C 'leroi zijn geheele dorpen geïsoleerd en het laaggelegen gedeelte van Eupen staat ge heel onder water. is het 5 jaar geleden, dat de tabaksdistributie werd ingevoerd. Eervol ontslag voor den heer de Boer. AL9. COMMISSARIS- GENERAAL. Bij Kon. Besluit van 8 April 1947 is aan den heer F. de Boer op zgn verzoek, gerekend van 21 Maart 1947, eervol ont slag verleend als Commissaris- Generaal voor Ned. Indië on der dankbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten. 20.000 rantsoenen verdwenen. Ambtenaren van de C.C.D., constateerden bij een winkelier te Dordrecht, dat deze van verschillende artikelen een be langrijk tekort had. In totaal kon hij ruim 20.000 rantsoenen aan diverse artikelen niet ver antwoorden, waaronder 10.000 rantsoenen suiker-jam. Ver schillende artikelen waren zwart verhandeld. Tegen den winkelier en vijf mede-ver dachten is proces-verbaal op gemaakt. De Spoorwegen hadden vertragingen. Felle brand te Ooltgensplaat De Zuidwestenwind, die Dinsdagavond voortdurend in kracht toenam, groeide in de loop van de nacht aan tot een ware orkaan. Het filiaal van het K.N.M.I. te Amsterdam constateerde omsti'eeks twee uur een gemiddelde windsnel heid, gemeten over een perio de van 5 minuten, van 9,5 me ter per seconde. De sterkste windstoot had een snelheid van niet minder dan 30 meter per seconde, wat neerkomt op windkracht 12, dat is orkaan kracht. Het mag wel verwonderlijk heeten, dat de Amsterdamsche brandweer onder deze omstan digheden geen enkele maal as sistentie hoefde te verleenen. DE SPOORWEGEN IN DE STORM. Ten gevolge van de hevige storm en het zeer drukke rei- zigersvervoer hebben de spoor wegen met groote moeilijkhe den te kampen gehad. Eenige aansluitingen moesten verval len. De Schipbrug over de Maas bij Hedel werd om 23 uur buiten dienst gesteld, om dat het door de harde wind opgezweepte water met zoo'n kracht over de brug sloeg, dat Champions in de bunkers Een kweekerij van champignons uit Wasse naar heeft een aantal Noordwrjksche bunkers gehuurd om de cham pignonteelt daarin uif te oefenen. Het blijkt dat deze oorlogsobstakels zich uitstekend voor de ze vredelievende doel. einden leenen. zelfs- het voetgangersverkeer onmogelijk werd. Dientengevol ge moesten de treinen op het traject UtrechtDen Bosch over Nijmegen worden geleid, hetgeen aanzienlijke vertraging opleverde. Er werden maatre gelen getroffen om de reizigers voor Tilburg, Eindhoven en 's-Hertogenbosch nog naar hun bestemming .te brengen. Woensdagochtend werd de bovenleiding op de baanvak ken AmsterdamZaandam en AmsterdamNa ardenBus- sum vrij ernstig door de storm beschadigd. Op deze baanvak ken moest -een der hoofdspo ren tijdelijk buiten dienst wor den gesteld. Het rijden op en kel spoor veroorzaakte, vooral op de forensenuren, vertraging. GEVAARLIJKE BRAND TE OOLTGENSPLAAT. De storm dreigde in het dorp Ooltgensplaat op Goeree Overflakkee een brand, welke Dinsdagavond omstreeks 10 uur iri een landbouwschuur was ontstaan, catastrophale afmetingen te doen aannemen. De brand sloeg weldra over naar andere schuren en eenige woningen. Daar het brandende complex midden in het dorp lag, werd een groot gedeelte hiervan bedreigd. De brandwe ren van het geheele eiland werden gealarmeerd en ver leenden assistentie. Het was aan het onvermoeid zwoegen van deze brandweerlieden te danken, dat de brand beperkt kon blijven. Toch gingen twee woningen en zeven groote landbouwschuren in vlammen op. Van de inventaris o.m. een belangrijke hoeveelheid stroo en hooi en vele land bouwwerktuigen kon niets worden gered. Twee koeien, twee paarden en een varken kwamen in de vlammen om. Verzekering dekt de schade. HIJ IS BEZIG NEDERLANDSCH TE LEEREN. Was dokter en bankier. (Van een specialen ver slaggever) Het is een merkwaardige gewaarwording te staan tegen over den nieuwen ambassadeur der Vereenigde Staten bij het Nederlandsche hof. Amerika is, vergeleken bij Europa en dus ook bij Nederland, een jong land, overbruischend van jeugdige overmoed, een wereld van toomelooze vaart, van on bezonnenheid soms en van voortvarendheid in alle gele dingen. Dr. Herman B. Baruch. die president Truman hier te lande vertegenwoordigt, is het toonbeeld van het tegendeel van dit alles. Hij is een oud man in jaren de .oudste on der de Haagsche diplomaten van een bezadigd voorko men, een rustig en weioverwe gend man, een figuur, waar van kalmte uitgaat. Toen hij ons dezer dagen ontving op het kasteel Oud- Wassenaar hij zal daar blij ven wonen tot de ambassade aan het Lange Voorhout in ge reedheid is gebracht was hrj geheel in de negentiende eeuw- sche slipjas, zooals hij die waarschijnlijk droeg toen hij, lang geleden, als dokter zijn patiënten bezocht. Hij heeft wit haar en een witte baard, waarop alleen maar een hooge hoed goed staat; zijn boord was van het vaderriioorders- type uit de tijd van Napoleon lil. Zooals hij daar stond had hij kunnen dienen als proto type voor den Uncle Sam der caricaturisten. Alleen is dr. Baruch allesbehalve een cari- catuur; eerder een eerbied waardig wijsgeer, die verma nend zijn vinger opheft tegen zijn veel jongere collega's, die op conferenties met gevaarlijke plannen spelen. Misschien heeft hij dat wel eens gedaan. VAN DOKTER TOT BANKIER. Reeds op 20-jarige leeftijd, in 1892, was hij bevoegd- tot het uitoefenen der geneeskun de. Drie jaar later was hij doc tor in de medicijnen. Dé dok ter bleef dertien jaar lang zijn ambt uitoefenen; toen Werd hij bankier. Het schijnt, dat hij zich spoedig in deze nieuwe hoedanigheid naam heeft ge maakt. Zestien jaar lang is hij beursman gebleven; toen, na de Eerste Wereldoorlog, sloot de firma haar deuren. De dok ter echter gelijk hij onder zijn collega's werd genoemd GOUD UIT DE NIEUWE WATERWEG ZANDZUIGER HAALDE WEER EEN STAAF NAAR BOVEN. Na een pauze van maanden is er bij het baggeren in de Nieuwe Waterweg opnieuw een staaf goud naar boven ge bracht, afkomstig van de loodsboot, die in het begin van de oorlogsdagen een kostbare lading Ned. goud naar Enge land in veiligheid wilde bren gen, doch door de Duitschers tot zinken werd gebracht. De schipper van de zandzui ger „Sliedrecht 9", die de baar goud heeft opgehaald, heeft deze bij de politie te Rotterdam gedeponeerd. Eerst bij het lossen van de bagger in de Merwehaven werd de staaf gevonden. Het gewicht van de staaf is 12% kg. Zij zal aan de .Ned. Bank worden overge dragen. EEN GAST IN DE ZEEUWSCHE WATEREN. Krppftpntf»e>lt aewenscht ger eeuwen de kreeft niet tot Nreettenteeit gewenscm de ZeeuwSche fauna heeft be Vorige week werd de kreef tenvisscherij in de Zeeuwsche stroomen.weder officieel open gesteld en de eerste kreeften werden reeds de volgende dag aangevoerd, zooals wij gemeld hebben. Men vangt deze dieren in speciaal daarvoor opgesteld staande netten, de z.g. kreef- tenkorven. Deze soort van visscherij is, in tegenstelling met andere takken van be drijf op de Zeeuwsche stroo men, van veel jongere datum dan men zou denken. De kreeft is namelijk geen inheemsche waterbewoner, maar een gast, die zich hier gevestigd heeft en in vroe gere tijden onbekend was. In de „Kroniek van Zeeland" be handelt Smallegange ook de in Zeeland voorkomende visch- soorten en noemt in zijn hoofdstuk „Van de visch met de harde schelpen" ook kreef ten. Hij zegt er echter van, dat deze in groote menigte door de visschers van Zierik- zee uit Noorwegen gehaald worden en „versch en leven dig" in Zierikzee worden ge-, bracht. Met geen enkel woord wordt gerept van het voor komen van kreeften in de Zeeuwsche wateren zelf. Men mag aannemen dat in vroe- hoord. Toen dan ook in 1883 op de Yerseksche bank in de Ooster Schelde een kreeft werd gevangen, werd dit als een zoo groote bgzonderheid beschouwd, dat men het dier plaatste in de collectie der Nederlandsche dierkundige vereeniging. EERSTE EXEMPLAREN. Van 1883 tot 1888 ving men in de omgeving van Wemel- dinge jaarlijks eenige exem plaren en ook in de Ansjovis- weeren werd wel eens een kreeft aangetroffen, doch men beschouwde deze dieren als verdwaald, of door de vloed per ongeluk in de Zeeuwsche zeegaten terecht gekomen. In 1900 werd in het jaar verslag van het bestuur der visscherijen op de Zeeuwsche stroomen de kreeftenvisscherij voor het eerst als afzonder lijke visscherij vermeld. Er werden dat jaar 29 kreeften gevangen. DE VANGMETHODE. Door een toeval werd enkele jaren later de kreeftenvissche rij een bloeiend bedrijf. De vangmethode, die men tot op dat oogenblik voor het kreef- tenvisschen toepaste, was uitermate primitief. Met zeer stil weer voer men langs de zeedijken, ijverig speurend of men iets zag. Werd een kreeft ontdekt, dan probeerde men die met een lange stok, waar aan een beugel was bevestigd, omhoog te halen. In 1906 kwamen eenige visschers van Texel in Zeeland om daar op rog te visschen. Zjj gebruik ten daartoe staande netten, die op de bodem verankerd en langs de kant van de slik ken of van de oever geplaatst werden. De resultaten waren verras send. Men ving niet alleen zeer veel rog, doch ook kreef ten werden in groot aantal gevangen. Ofschoon de visschers van Texel hun methode van vis schen trachtten geheim te houden, duurde het niet lang of de Zeeuwsche visschers waren hiervan op de hoogte en vooral te Yerseke werd hun voorbeeld nagevolgd. In 1906 werden dan ook bijna 7000 kreeften aangevoerd. Zoo ontstond een bloeiende tak van bedrijf. DE HERKOMST. Hoelang leefden de kreeften vóór 1906 nu al daar en waar kwamen zrj vandaan? Het is bekend, dat in het laatst van de vorige eeuw een oester- kweeker te Bruinisse veel kreeften invoerde om die weder te exporteeren. Hij be waarde die in een oesterput, buiten de dijk. Op een storm achtige nacht zijn de bakken, waarin deze kreeften waren opgesloten, opengeslagen en de dieren gevlucht. Sommigen oeweren dat dit de stamva ders der Zeeuwsche kreeften zouden zgn, doch hiertegen is aan te voeren dat dan in de Grevelingen en in de omge ving van Bruinisse de meeste kreeften moesten voorkomen. Dit is echter niet het geval. Men vindt de meeste kreeften in het district Zierikzee en in het Oostelijk deel van de Oos ter Schelde Aannemelijker is het dan ook de oorzaak te zoeken in de kreeftenhandel waarvan in Smallegange's kroniek van Zeeland verteld wordt. Zeker hebben er destijds vele van deze dieren door schipbreuk en op andere wijze kunnen ontsnappen. Ook op de kust van New York zijn indertijd op dezelfde wijze de kreeften ingevoerd.' KREEFTENTEELT Tusschen de Hollandsche en de Fransche kreeften is ver schil in de kleur der kleine pootjes. Het is dan ook niet waarschijnlijk, dat de Hol landsche kreeft afkomstig is van Ostende of de Fransche kust. Hoewel reeds pogingen zijn aangewend om te komen tot de oprichting van een kreef tenteelt, zooals die ook in het buitenland wel geschiedt, is daarvan nooit iets gekomen. Men verkoopt wat de natuur oplevert, terwijl men daar naast Noorsche kreeften im porteert om die weer te ex porteeren. De kreeft wordt vooral uit gevoerd naar België en Frankrijk. werd lid van de bankiers- en commissionnairsfirma H. Heutz Co te New-York, Chi cago, Pittsburgh en Detroit. Toen Amerika de oorlog in ging was hij adviseur van de Amerikaansche Raad voor Economische Oorlogvoering in Brazilië en lid van de Alied Enemy Review Board. Op 9 Februari 1945 werd de toen 72-jarige dr. Baruch zelf tot een ambassadeurspost ge roepen. President Roosevelt zond hem naar Portugal, waar hg verbleef tot president Tru man liet weten, dat hij hem tot opvolger van dr. Stanley K. Hornbeck in Den Haag zou wenschen te benoemen. Onmid dellijk wierp de energieke grijsaard zich met geestdrift op deze nieuwe functie. Hij be gon terstond Nederlandsch te leeren en scheepte zich daar na in aan boord van het s.s. „Westerdam" van de Holland Amerika-lijn om zich tijdens de reis over de Atlantische Oce aan verder te verdiepen in de taal, de sfeer, de keuken ende nationale drank van het land, dat hem wachtte. Hij was er vol lof over toen wij herri ernaar vroegen. ONZE TAAL IN 6 MAANDEN. „En hoe vindt v onze taal, mr. ambassador?" „It is... heel mosöijk, maar binnen zes maanden zal ik u in uw eigen taal kunnen te woord staan", verzekerde hij. En hij stond ons te woord in het Italiaansch en het Por- tugeesch om te laten blijken, dat hij in talenkennis voor de Nederlandsche journalisten, die op dit punt een reputatie ge nieten, niet onder deed. Een veelzijdig man en een charmant gastheer. Als ooit de verstandhouding tusschen de Vereenigde Staten en Ne derland .zou verslechteren zal het zijn schuld zeker niet zijn, Doelmatiger berechting van economische delicten. Naar het A.N.P. verneemt, zijn bij het Ministerie van Jus titie wettelijke maatregelen in voorbereiding om te komen tot een meer doelmatige be rechting van economische de licten. Het is de bedoeling, dat voorloopig aan iedere rechtbank een economische ka mer wordt toegevoegd, terwijl als eenige appèl-instantie het Haagsche Gerechtshof zou worden aangewezen. NIEUWE BONNEN (Geldig van 13 t.m. 26 April)'. Bonkaarten KA, KB en KC 705 (Serie A). Brood: A 01 brood, 800 gram; A 02 brood 400 gram; A 03 reserve 1600 gram; A 06 re serve 800 gram. Boter, enz.: A 01 en A 02 bo ter, elk 250 gram margarine of 200 gram vet. Melk: A 01 melk: 4 liter; A 03 en A 05 melk: 7 liter. VleesehA 01 vleesch 100 gr.f A 02 vleesch 300 gram. Kaas: A 01 alg. 200 gram; A 04 res. 200 gram. Bonkaarten KDenKE 705 (Serie A). Brood: A 11 brood 800 gram; A 13 reserve 800 gram. Boter: A 11 boter 250 gram boter; A 12 boter 125 gram margarine of 100 gram vet. Melk: A 13 en A 15 melk, elk 12 liter. Vleesch: A 11 en A 12 vleesch, elk 100 gram. Kaas: A 11 algemeen 100 gr. Zeep: A 14 reserve pl.m. 90 gr. Deensche toiletzeep (vóór inlevering) Rijst, kindermeel (uit rijst be reid) of kinderbiscuits: A 16 reserve 500 gram. Bonkaarten MA t.m. MG 705 (serie A). Brood: A 21 brood: 800 gram. Boter: A 21 boter: 250 gram boter; A 22 boter: 250 gr. margarine of 200 gram vet. Melk: A 21 melk: 5 liter. Vleesch: A 21 vleesch: 300 gr.; A 22 vleesch: 100 gram. Kaas: A 21 kaas: 200 gram. Eieren: A 21 eieren: 5 eieren. De bon A 14 reserve voor Deensche toiletzeep moet uiterlijk op 19 April a.s. bij den detaillist worden ingele verd. Aflevering zal zoo spoe dig mogelijk plaats vinden. De niet aangewezen bonnen van de bonkaarten 703 kunnen worden vernietigd. Zwarte bende achterhaald. Reeds geruime tijd was het de politie van Weert bekend, dat in de omgeving van het stadje een uitgebreide smok kel- en zwarte handel gedre ven werd. De bende liet zich echter niet gemakkelijk van gen. Nadat een zekere van der V. was gearresteerd, wist de politie nog vijf personen aan te houden, o.w. drie Weertenaren. Een groot aan tal goederen, waaronder een partij textiel, tapijten, 55 paar kousen, 500 klossen ga ren, 300 strengen katoen en voorts 55,kg. tabak en duizen den meters elastiekband, kon beslag worden genomen. Bovendien werd nog de hand gelegd op een auto, waarmede de goederen vervoerd werden. Het Prinselijk gezin geniet in Zwitserland van de winter sport. De Prinses met haar dochtertjes tijdens een tocht in de omgeving van Zermatt. Brltsch contact met Soekarno. Het republikeiusclie persbu reau Antara meldt, dat d.e Britsche consul-generaal Mc Kereth voornemens is Soekar no te bezoeken. Uit welinge lichte kringen verneemt Anta ra. dat Soekarno voorbereidin gen heeft getroffen den Brit- schen consul 16 April te ont vangen. In aansluiting op het be richt van Antara over het aan staande bezoek van den Brit- schen consul-generaal aan Soe karno werd door het Britsche consulaat aan Aneta medege deeld, dat de Indonesische pre sident de wensch te kennen heeft gegeven den heer Mc Kereth persoonlijk te ontmoe ten. De laatste is voornemens, binnenkort een beleefdheidsbe zoek aan Soekarno te brengen. De woordvoerder van het Brit sche consulaat wees erop, dat dit bezoek het logisch gevolg is van de verklaring, van Attlee, waarin werd aange kondigd, dat de Britsche re geering op dezelfde wijze als de Nederlandsche over wil gaan tot de feitelijke erken ning der Indonesische repu bliek. De Empire Mayrover. Het Britsche 394 ton me tende vrachtschip Empire Mayrover, eigendom van een reederij te Singapore, dat drie maal door Nederlandsche ma rine patrouilles bij Java is aangehouden, terwijl het voer op de republikeinsche haven Cheribon, ligt nu in de haven van Batavia, waar een deel van zijn lading, bestaande uit suiker en sisal, gelost wordt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1