PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT Exporten van Java Relletjes om kale hoofden Vlissingen verloor met 2-1 Geheime documenten over Griekenland enTurkije Politieke delinquenten Fransche regeering gered. Vandaag... 190e Jaargang - Nr. 70 Uitgave van dc Firma Provinciale Zceuwsche, Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr.. Vlisslngtn. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. Maandag 24 Maart '47 ABONNEMENTSPRIJS» 25 cent per TA week 3.20 per kwartaal franco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent oer mm-, minimum per adver- W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60.- telefoon 10 (2 lijnen) Middelburg» Londen sche Kaal 29. telefoon 2077 en 2924 Goes: Turfkade 15. telefoon 2475; Oostburg» Gratamastraat 3. telefoon 102; Terneuren Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Het wereldgebeuren Een groot Turksch leger uit vrees voor Rusland Senator Colmer wil economische represailles. Nog: steeds blijft Truman's nieuwe politiek van hulpver leening aan Griekenland en Turkge en zoonoodig aan tal van andere landen, in Ameri ka de gemoederen bezig hou den. Gisteren is de inhoud van geheime documenten bekend gemaakt, die zijn voorgelegd aan de commissie voor buiten- landsche zaken en waarin de noodzakelijkheid van deze hulpverleening wordt uiteen gezet. Een dezer documenten schrijft de groeiende onrust in Griekenland toe aan de on der leiding der communisten staande linksche organisatie. Uit de „toenemende onbe schaamdheid" dezer E.A.M. en de Noordelijke buur staten van Griekenland trekt men in het document de con clusie, dat Griekenland „rijp om geplukt te worden" wordt geacht. Er is voldoende be wijs, dat de guerillastrrfders wórden geoefend en bewapend in het buitenland, alvorens naar Griekenland te worden gezonden om' daar te vechten volgens instructie van het „na tionale bevrijdingsfront", waarvan het hoofdkwartier ook in het buitenland is geze teld. Het is waarschijnlijk, dat alleen de aanwezigheid van Britsche troepen Albanië, Joego-Slavië en Bulgarije van èen agressief optreden jegens Griekenland weerhoudt. Volgens een ander geheim document bevindt Turkije zich in een moeilijke positie tegen over de Sowjet-Ünie en er is geen verlichting in de gespan nen toestand tusschen belde landen waar te nemen. De on derhandelingen over een her ziening van het verdrag van Montreux zijn vastgeloopen, daar de Sowjets speciale vóór" rechten bij de verdediging der Dardanellen wenschen. Ofschoon de Turken, aldus het rapport, tot normale toe standen wenschen terug te keeren en hun groote leger macht gedeeltelijk willen de- moblliseeren, houdt Rusland hen hiervan terug. De econo mische moeilijkheden zijn toe te schrijven aan de kosten ver bonden aan het op de been houden der huidige omvang rijke troepenmacht. Hiermee is bijna de helft van de staats inkomsten gemoeid. Er wórdt op gewezen, dat Amerika Tur- seerd bestuur, zooals dat vóór Hitier bestond. 3. Er moet een tijdelijke cen- keije's beste afnemer en leve rancier is geworden, terwijl de Sowjet-Unie bijna geen za ken meer met Turkije doet. Intusschen eatm m de Ver. Staten stemmen op, die aan dringen op een steeds driester optredien tegen Rusland. Een daarvan is de stem van Willi am Colmer, lid van de commis sie van buitenlandsche zaken Volgens hem dient „Rusiand's bluf beantwoord te worden in de eenige taal, die de Russen blijkbaar kunnen verstaan: die der economische repressa'lles" Colmer beval een straffer po litiek aan ten opzichte van landen, die door de communis ten beheerscht worden en van daag zal hij een resolutie in dienen om financieele en an dere huif» aan zulke Landen eenvoudig te verbieden. Lan den, die aanspraak willen ma ken op Amerikaansche hulp moesten zich volgens Colmer ook in alle opzichten aan po litieke overeenkomsten met de V.S. houden. Alleen op een anti-Russische houding staat de premie van een dollar-lee ning. Vrijwilligers voor Nieuw-Guinea gevraagd, Mededeeling van minister Van Haarseveen. Molotov over de organisatie van Duitschiand. Molotof heeft Zaterdag de conferentie van ministers van buitenlandsche zaken zyn voorstellen voorgelegd voor de tydeiyke politieke organisatie van Duitschiand. De volgende overwegingen zullen volgens Molotov moe ten gelden by het opstellen van een tijdelijke politieke organisatie 1. De politieke structuur moet democratisch zijn op een basis van democratische ver kiezingen. 2. De gecentraliseerde re geering: moet worden gede centraliseerd en worden ver vangen door een gedecentrali- trale regeering worden inge steld die de verantwoordelijk heid moet aanvaarden voor het nakomen van Duitsch- lands verplichtingen. 4. Op basis van een voor- loopige constitutie worden vrije verkiezingen gehouden voor een voorloopige regee ring. 5. De Duitsche regeering moet de resten van Nazisme en militarisme uitroeien. Schuilplaats tegen atoombommen. Een heer te Montreal (in Canada), die graag tot lid van het parle ment gekozen wil wor den, belooft zijn toe- komstigen kiezers, dat hy als parlementslid zal voorstellen te Montreal een groote schuilplaats tegen atoombommen te bouwen. Hij vertelde -van plan te zijn maar vast te be ginnen met het plaatsen van advertenties in de bladen, waarin gegadig den worden opgeroepen voor het pachten van standplaatsen voor de verkoop van warme worstjes en andere eet waren in het geweldige bouwwerk, dat naar zijn meening, zoolang het nog vrede is, een groote attractie voor touris- ten zal zijn en van groot nut zal blijken „als de bommen begin nen te vallen". Opnieuw een compromis tusschen de partijen. De Fransche coalitie-regee ring van Paul Ramadler is gered, dank zy afzonderlijk genomen besluiten van alle vier deelnemende partijen om in de regeering vertegenwoor digd te blijven. Algemeen bestond de ver wachting, dat een regeerings- crisis onvermijdelijk was, toen de communisten zich Zaterdag opnieuw van stemming ont hielden over de motie van vertrouwen in de regeering. STA OP, SMEERLAPPEN. Er ontstond weer rumoer in de nationale vergadering, toen minister-president Rama- dier de dappere strijd der Fransche manschappen ir Indo-China prees. Alle afgevaardigden verhie ven zich van hun zetels, uit gezonderd de communisten en juichten. Afgevaardigden der rechterzijde riepen de commu nisten toe: „Staat op, smeer lappen". Ramadier trachtte de gemoederen te sussen door er aan te herinneren, dat de ver gadering de troepen in Indo- China niet het vertrouwen moet doen verliezen in de een heid van hun regeering. Oo een persconferentie hec de minister van justi tie. ..ir. van Maarseveen, me degedeeld, dat hij een verzoek heeft ontvangen van zijn ambtgenoot van overzeesche gebiedsdeelen om politiek de linquenten over te brengen naar Nieuw Guinea, zulks voor werkzaamheden, welke tot dusver verricht werden door Japansche krijgsgevan genen, die naar hun land te ruggevoerd worden. Inwilli ging van dit verzoek heeft jezwaren; men kan moeilijk niet-berechte delinquenten overbrengen en ook het over brengen van veroordeelden brengt moeilijkheden mede, omdat de wet aanwijzingen geeft hoe gevangenschap moet worden ondergaan. Overbren ging op groote schaal is niet mogelijk. Wel zou de minister van overzeesche gebiedsdeelen aan eenige honderden arbeids krachten uit de rijen der po litieke delinquenten geholpen kunnen worden. Dat zijn dan menschen, die tot interneering veroordeeld worden en vrij willig derwaarts gaan. POLITIEKE DELIN QUENTEN. Ten aanzien van de jeug dige politieke delinquenten verklaarde de minister, dat de ervaringen in deze kampen gunstig zijn. Er is practisch je enbewaking. De mentali teit is zoo, dat men den kamp commandant niet in moeilijk heden wil brengen. De minister verzekerde er van overtuigd te zyn, dat van de jongens in speciale kam pen nog veel terecht kan komen. ARBEIDSTHERAPIE VOOR GEWONE GE VANGENEN. Met de gewone gevangenen wil men een andere richting uitgaan, namelijk die van de arbeidstherapie, om hen aldus te helpen reclasseeren. Dat wordt door een commissie voorbereid. Wettelijke maatre gelen zijn ten deze te wach ten. DUITSCHE OORLOGS MISDADIGERS. De lijst van bedoelde oor logsmisdadigers bevat onge veer 1000 namen; 440 van hen zijn aan ons land uitge leverd. BIJZ. RAAD VAN CASSATIE. De Bijz. Raad van Cassatie zal worden uitgebreid met een Kamer van drie leden ter be handeling van de eenvoudiger zaken. - BEROEPSGEHEIM VOOR DEN JOURNALIST Op deze conferentie is ook de kwestie van het beroepsge heim van den journalist ter sprake geweest, zulks in ver band met de publicatie in El- seviers weekblad van de ge heime notulen van besprekin gen der commissie-generaal en de Indonesische delegatie. Het is niet de bedoeling van den rechter-commissaris den heer Lunshof te gijzelen. Wel is het zijn voornemen te doen uitmaken of de heer Lunshof terecht zich op zijn beroepsgeheim beroepen heeft. Daarover moet een rechter lijke uitspraak komen. Truman wenscht geen deloyale ambtenaren. President Truman heeft aan alle departementen en bureaux van de regeering der Veree- nigde Staten order gegeven, onmiddellijk maatregelen te nemen ter voorkoming van het indringen van deloyale per sonen in de gelederen van het personeel. Hij verklaarde: „De aanwezigheid in de regeerings- diensten van deloyale of op ondermijning uit zijnde perso nen vormt een bedreiging voor onze democratische instellin gen. Het systeem van onder zoek, dat tijdens de oorlog werd toegepast op staatsamb tenaren, personeel van de de partementen van oorlog er marine en bureaux-in-oorlogs- tijd, zal ook van toepassing worden op al het personeel in federale dienst". De nieuwe Nobelprijzen. De Nobelistichiting heeft me deged'eeld, dat de Nobelprij zen vergroot zullen worden van 121.524 kronen tot 146.115 kronen van dit jaar af, dank zij de vrijdom van belasting, dóór de Zweedsche regeering verleend. Voor de nobelprrjs voor de vrede 1947 worden o.a. voorgesteld Paus Plus de twaalfde, Gandhi en Sir John Boyd Orr, de voorzitter van die F.A.O. De beslissing hier over zal vallen in November is het 25 jaar geleden, dat de Amerikaansche Senaat het Vredesver drag van Versailles ra tificeerde. Studentenfeestje met nasleep. Tijdens de feesten ter gele- gentoaid van het eeuwfeest van de sociëteit „Phoenix'' te Delft waren op 28 Febr.' studen ten aan het spelen met een carrier die voor een winkel huis stond. De eigenaar van de wagen wierp, om de studenten schril: aan te jagen, een bloempot naar buiten, die ongelukki gerwijs op het hoofd van een der studenten terecht kwam. Het geval liet zich echter niet ernstig aanzien Een week geleden ongeveer tiaden ech ter bij den student zoodanige verschijnselen op, dat hij in een ziekenhuis moest worden opgenomen, waar hy een paar dagen later is overleden. Geen uniforme prijsverlaging. In zijn memorie van ant woord aan de Eerste Kamer heeft de minister van econo mische zaken medegedeeld, dat hij weinig gevoelt voor een prysverlagingsactie, bestaande uit een uniforme verlaging van alle prijzen en tarieven met een zeker percentage, zooals in sommige andere lan den is toegepast. Een derge lijke maatregel moet noodza kelijk tot onbillijkheden leiden. De minister deelde mede, dat sedert de regeerlngsver- klaring betreffende de loon- en prijspolitiek van 4 October j.l. de volgende prijsverlaging een feit is geworden: Textielgoederen 10 procent meubelen 8 procent; huishou delijke artikelen 10 procent; electrotechnische artikelen 10 -15 procent; keramische pro ducten 10 procent; papierwa ren 10 procent; ry wielen en onderdeelen 510 procent; rij wiel- en autobanden 1230 procent; metaalwaren 7 pro cent. De meening van enkele le den. dat de kleinhandelsprijzen sterker gestegen zouden zyn dan de groothandelsprijzen. waardoor de marge tusschen beide prijzen zou zijn vergroot, moet de minister stellig tegen spreken. ZWARTE HANDEL. Het is aan ernstige twijfel onderhevig of de beschuldi ging, dat van de gefabriceer de wollen goederen niet min der dan 40 procent in de zwar te handel verdwijnt, gegrond is. Bij het onderzoek naar de puntenverantwoording zijn een aantal overtredingen geconsta teerd. De controles worden in de geheele textielsector voort gezet. Tomatenrel berecht. In September j.l. werden te Gennep tomaten naar het wit te doek gegooid, toen cr een negercabaretfilm werd ver toond, die eenige ontstemming verwekte. Deze tomatenactie heeft destijds in het filmvak blad nogal veel Stof doen op waaien. Het Gennepsche kantonge recht veroordeelde thans tien demonstranten tot een geza menlijke boete van 110 - we gens verstoring der openbare orde. Berucht misdadiger gearresteerd. Tijdens het laatste bezet tingsjaar werden in de ge meente Ede verschillende roof overvallen gepleegd op boer derijen, waarbij brutaal ge opereerd werd in Duitsche uniformen, terwijl de bewo ners met de revolver op de borst gedwongen werden groo te hoeveelheden levensmidde len en andere waardevolle ar tikelen af te staan. Een van de hoofdpersonen dezer bende was zekere J. H. van G„ die na de bevrijding als politiek delinquent werd gearresteerd en achter 'prik keldraad terecht kwam. Later wist hij te ontsnappen, zoodat hij, slechts bij verstek veroor deeld kon worden tot zes ja ren gevangenisstraf. Toen enkele dagen geleden een vage aanwijzing werd ont vangen, dat de gezochte in Amsterdam ondergedoken zou zijn en in de dokken werkte, begaven twee rechercheurs zich naar de hoofdstad. Na uitmuntend speurderswerk kon van G. op straat gearresteerd worden. Gematigde eischen voor de eindexamens. Naar het A.N.P. verneemt ligt het in de bedoeling van den minister van Onderwijs te bevorderen, dat, indien ko- lenschaarschte of gebrek aan leerkrachten hiertoe aanleiding hebben gegeven, met betrek king tot de eindexamens dit jaar aan scholen voor voorbe reidend hooger en middelbaar onderwijs, toestemming zal kunnen worden verleend tot het vaststellen van eigen schriftelijke opgaven in die vakken, waarin onder normale omstandigheden gebruik werd gemaakt van centraal schrif telijk werk. Dr. van Mook verwacht een regeling. Martin Behrmann-kwestie. In ons blad van Zaterdag is een Reuter-bericht afge drukt, dat een onjuiste voor stelling geeft over de oplos sing van de „Martin Behr- man"-kwestle te Batavia. De rechtzetting van dit on juiste bericht kwam niet tijdig genoeg in ons bezit om nog in ons blad van Zaterdag opge nomen te worden. De juiste toedracht met de „Martin Behrman" is name lijk dat de Nederlandsch-Indi- sche regeering na vriendschap pelijk overleg met de Ameri kaansche regeering heeft goedgevonden, dat de „Mar tin Behrman" een wettige dus een andere lading mee krijgt opdat het schip zijn Amerikaansche tarwe naar Nederland. Het Amerikaansche ministe rie van landbouw heeft be kend gemaakt, dat de V.S. in de maand Mei in totaal bijna 1.3 millioen ton tarwe naar verschillende landen zul len exporteeren. Nederland krijgt 56.000 ton! Het besluit van het ministe rie is verrassend, omdat het ministerie verleden maand be kend heeft gemaakt, dat er verder geen tarwe zou worden geexporteerd. vóór de oogst van 1947 ter beschikking zou staan. vrachtkosten kan dekken en bovendien een vergoeding Rumoer in Inierneeringskamp Dit geschiedt onder voor* waarde, dat de reedery in U. S.A. geen maatregelen zal ne men tegen de lading, die zij zal verkrijgen. DR. VAN MOOK SPRAK. Uit Batavia wordt gemeld, dat dezelfde scheepvaartlijn plan heeft nog twee schepen naar Java te dirigeeren, na melijk de „Flying Cloud" en de „Flying Arrow" om lading in te nemen, welke van de re publikeinen aangekocht zou zijn. De luitenant-gouverneur- generaal dr. van Mook heeft zijn voldoening uitgesproken over het feit, dat de „Martin Behrman"-kwestie geregeld is. De bemanning van het schip is correct behandeld, maar het was niet mogelyk ten aanzien van de Vereenigde Staten een uitzondering te maken op de gestelde regels. Nu binnenkort de overeen komst van Linggadjati wordt geteekend bestaat er grond voor de verwachting, dat op zeer korte termijn belangrijke hoeveelheden uitvoerproducten beschikbaar zullen komen. In gezamenlijk overleg tus schen de Nederlandsch-Indi- sche regeerine en vertegen woordigers van de republiek en van Oost-Indonesië zal ge tracht worden egen de leve ring van deze export de be schikking te verkrijgen over invoergoederen, welke Ned. Indië zoo dringend behoeft. De Amerikaansche economie, die zulke belangrijke bijdragen kan leveren tot het herstel van de vernietigde en beschadigde bedrijven, zal een uiterst be langrijk aandeel in de export ontvangen en de Amerikaan sche vlag naast de Nederland- sche een aandeel krijgen in het vervoer. „Zware jongen" wilde ontvluchten. Zaterdagmiddag zjjü In het bewaringskamp te Laren (N. H.) ongeregeldheden voorgeko men, welke echter door ener giek ingrypen van de kamplei ding met behulp van een de tachement van de Hilversum- sche politie spoedig zyn onder drukt. Het was de kampleiding eenige dagen geleden ter oore gekomen, dat een 4-tal z.g. „zware jongens", die met 56 kornuiten in dezelfde barak waren gelegerd, het plan had den opgevat om in de nacht van Vrijdag op Zaterdag te ontvluchten. In hoeverre aan het ont vluchtingsplan gevolg is gege ven, is slechts aan de kamp leiding bekend, die hierover geen nadere inlichtingen wenscht te geven. STRAF. Zaterdagmiddag echter werd den 60 gedetineerden uit de be wuste barak strafoefeningen opgelegd. Bovendien werd de zen zwaren jongens medege deeld, dat zy in gevangenis kleed jj zouden worden gesto ken en dat hun hoofden kaal geknipt zouden worden, ten einde hun het ontvluchten on mogelijk te maken. De gevan genen waren hierover uiterst verontwaardigd en toonden dit duidelijk. Zij begonnen een dreigende houding tegen de 20 mannen der binnenbewa king aan te nemen en werden op een rij tegen een muur ge plaatst. Eén van hen simu leerde daarbij een flauwte en kreeg als straf het bevel, dat hy moest blijven liggen. Zijn „kameraden" kwamen daarop in opstand en comman dant de Kroo riep de buiten het kamp gestationn eerde bui tenbewaking. alsmede 20 man van de Hilversumsche politie te hulp, teneinde te verhin deren, dat ook de bewoners der andere barakken oproerig zouden worden. Gewapend met stenguns kwamen deze troepen het kamp in. Zy waren de toestand onmiddellijk meester. 18 van de „zware jongens" werden gearresteerd en over gebracht naar Hilversum, Bus- sum, Amersfoort en Naarden, waar zij in politiecellen gevan gen worden gehouden. Voetbal in Zeeland De Zeeuwen speelde weer niet, maar houdt de kans in eigen hand. Positie van Biervliet hopeloos geworden. District IV le klasse. R.K.T.V.V.De Baronie D.N. L. 30; Willem nHelmond 0—2; HelmondiaB.V.V. 0— 0; N.A.C.Longa 2; Vlis singenN.O.A.D. 12. De staart rukt op en heeft reeds bereikt, dat Baronie DN L enkele plaatsen zakte. Wel ke overwinning is de nuttig ste? Ongetwijfeld lieeft R.K.T. V.V. zich kranig gehouden. Misschien moeten wy echter Helmondia's prestatie om B.V. V. te weerstaan, nog hooger aanslaan, al is het niet be paald vleiend voor de aanvals- kracht der beide ploegen. Nu had B.V.V. het geluk, dat de leiders Willem II ook al een misstap deden tegen het even eens voor de eerste klasse po sitie vechtende Helmond. Jam mer, dat Vlissingen er niet in slaagde om ook iets van de puntenrijkdom van de kop af te nemen, al is het resultaat te gen het nu leidende N.O.A.D. lang niet slecht. Hoewel we voor de kansen van N.A.C. niet veel meer ge ven, was de overwinning tegen Longa noodig om te blyven meedoen, al is het maar op de wip. Voor de Tilburgenaren maakt het niet zooveel uit. NOAD Willem H BW NAC Longa VVV Vlissingen Helmond Helmondia Bar. DNL RKTW 1510 3 2 35-19 23 15 10 1 4 36-18 21 13 9 2 2 27-10 20 13 7 2 4 41-22 16 15 5 5 5 30-23 15 13 6 1 6 26-27 13 15 4 4 7 22-39 12 14 4 2 8 21-34 10 14 3 3 8 16-27 9 13 3 2 8 16-38 8 14 3 110 20-33 7 Tweede klasse A. AllianceMiddelburg 31; HeroDosko 05; GoesTer- neuzen 50; InternosR.B.C. 3—2; BiervlietT.S.C. 0—9; BreskensDe Zeeuwen afgel. Goes en Dosko leverden beste prestaties en handhaaf den hun positie. Beiden deden dit met spreken de cijfers tegen zwakke zusjes. Toch zal het hun niet veel ba ten, omdat T.S.C. niet van plan schynt de goede positie op te even, hetgeen Biervliet tot aar schade en schande onder vond. Het lykt ons voor de Zeeuwsch-Vlamingen verder wel een hopelooze strijd, het geen ons van het pittige ploeg- je van weleer tegenvalt Mid delburg kreeg de verwachte revanche te verduren in Roo sendaal en Alliance gaf in eigen huis geen kans. Door een nuttige 32 overwinning in de plaatselijke strijd tegen R.B.C. stelde Internos haar positie veilig De belangrijkste wedstrijd, t.w. die tusschen Breskens en De Zeeuwen vond geen door gang. Het wordt voor de Zeeuwen een minder prettige situatie om, zij het in een be tere positie, te moeten optor nen tegen een wedstrijden- achterstand. En wat moet er met de beperkte tijd terecht komen van een eventueele ver lenging van de competitie bij een kampioenschap? Want die kans heeft De Zeeuwen nog in eigen hand. TSC 1612 4 0 69-23 28 Goes 15 9 4 2 43-26 22 Dosko 14 101 3 60-34 21 De Zeeuwen 12 10 0 2 39-20 20 Alliance 15 7 5 3 37-22 19 Middelburg 15 6 3 6 25-22 15 RBC 17 7 0 10 44-46 14 Breskens 15 5 3 7 31-42 13 Internos 16 3 6 7 26-37 12 Hero 14 2 3 9 31-59 7 Terneuzen 15 2 2 11 30-42 6 Biervliet 16 1 114 20-82 3 Zeelandia 10 6 1 3 33-17 13 Zierikzee 11 5 1 5 17-18 11 Steenbergen 13 4 2 7 23-34 10 Robur Burgh RKFC EMM Yersekt 13 4 1 8 26-44 10 3 1 6 17-40 12 2 3 7 15-31 9 2 2 5 11-30 11 2 1 8 24-36 Derde klasse F. Corn. BoysIJzendijke 93 AxelClinge 30; Hontenisse —Hulst 6—1. De spanning is weer geste gen nu zoowel Axel als Corn Boys twee punten aan hun bezit hebben toegevoegd. IJzendijke werd er practisch door gekraakt en zal zich niet meer herstellen. De troon van Clinge werd door Axel op nog losser pooten gezet In de mid denmoot behaalde Hontenisse in een onbelangrijke wedstrijd een opvallend resultaat tegen het aloude Hulst. Derde klasse E. M.O.C.—Robur 8—2; R.K.F. C.Yerseke 53; Zeelandia O.D.I.O. afgel.; Steenbergen Burgh afgel.ZierikzeeE.M. M. afgel. M.O.C. kwam een stapje na der tot de leiders R.C.S. door een groote zege op de jongste Goesenaren Robur. Yerseke kon de Zeeuwsche eer ook al niet redden in het West-Bra- bantsche en ging roemloos ten onder tegen de hekkesluiters, de plaats op de ranglijst daar van overnemende. Zoo is het vorig jaar zoo roemryke ploegje Yersekenaren op de onderste plaats terechtgeko men en de perspectieven lyken niet hoopvol. RCS M.O.C. ODIO 1210 0 2 38-12 20 11 8 2 1 45-14 18 10 8 0 2 46-19 16 het ondervonden Clinge 1710 2 3 42-20 22 Axel 14 10 0 4 55-17 20 Steen 14 9 2 3 36-21 20 Oostburg 12 8 2 2 42-28 18 Corn Boys 14 7 3 4 45-28 17 Hontenisse 14 6 4 4 45-40 16 Sluiskil 12 6 3 3 21-26 15 Hulst 15 7 1 7 31-35 15 Hoofdplaat 12 5 1 6 33-40 11 Schoondyke 15 3 0 12 21-52 6 Aardenb. 14 1 2 1128-61 4 IJzendyke 15 1 014 23-64 2 Res. 2e klasse E. Terneuzen nDosko II 4 1: Vlissingen IIGoes n afg.: R.C.S. H—M.O.C. n afg.; Mid delburg IIDe Zeeuwen II afg. Er is nog geen vuiltje aan de lucht voor de Dosko-reser- ves. Daarvoor is him voor sprong te groot, maar dez» onverwachte nederlaag en welk één tegen de Terneuzen-reser- ves kon wel eens een moreele knauw be teekenen, met verde- Verliezen in Ned.lndië. De regeering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgeloopen week de navolgen de verliezen zijn gerappor» teerd: Gesneuveld of overleden ten gevolge van oorlogshandelin gen: KoninklijJte Marine: Res. It. 2e klasse C. H. Kranenburg, afkomstig uit Amsterdam, ge sneuveld ten gevolge van vij andelijke actie in de omgeving van Soerabaja op 17 Maart '47. Korp. der mariniers, O.V. W. G. Bolleman, legerno. 4506418, afkomstig uit Axel (Zeeland), gesneuveld ten ge volge van vijandelijke actie in de omgeving van Soerabaja op 18 Maart '47. Koninklijke Landmacht: Sold, le klasse C. Schop, legerno. 260914005 van Ro 2-5 R.I., af komstig uit Barendrecht, ge sneuveld te Legoendi op 17 Maart 1947. Sold, le klasse W. J. Kroon, legerno. 270130004 van Ro 2-5 R.I., afkomstig uit Amsterdam, gesneuveld op 17 Maart 1947 te Legoendi. Republikeinen op Java teekenen. DE MODJOKEETO.KWESTIE Het republikeinsche kabinet te Djocja heeft besloteu de delegatie van de republiek te van de Linggadjati-overeen- machtigen tot het teekenen komst in overeenstemming met de resolutie van het centrale nationale comité. De delegatie heeft voorts instructies ontvangen om zoo spoedig mogelijk „oplossing te eischen" van alle Neder- landsche overtredingen der wapenstilstandsvoorwaarden in het bijzonder bij Modjokerto Verwacht wordt, dat de on- derteekening van de Linggad- iati-overeenkomst voor het einde van deze week zal plaats hebben. Volgens een Fransch pers bericht zou generaal Soedir- man de Nederlanders beschul digen van opzettelijke schen ding der bestandsbepalingen. De generaal zou ook aan het persbureau Antara heb ben medegedeeld, dat Neder- landsche troepen in repnbli- keinsche uniformen en onder roodwitte vlag Modjokerto binnengetrokken zouden zijn. De Nederlandsche miillaïre woordvoerder te Batavia heeft dez© beweringen pertinent te gengesproken. Uit Modjokerto wordt ge meld, dat aldaar het republi keinsche bestuur in volkomen harmonie werkt met de Neder, landscrhe autoriteiten. In het „accoord van Modjokerto' is deze samenwerking geregeld. re gevolgen en het is een ver heugend feit voor de tegen standers, te weten, dat het zoo hoog zetelende Dosko II niet onfeilbaar is. Dosko II 1312 0 1 55-19 24 Goes II 9 7 0 2 30-11 14 Tem. n 11 7 0 4 25-17 14 MOC II 10 5 0 5 20-19 10 Vlissingen II 9 4 1 4 21-19 9 RCS II 8 2 4 2 13-13 8 Steenb. H 9 3 15 18-22 7' Zeeuwen II 9 3 1 5 18-22 7 Middelb. n 12 1 2 9 11-43 4 Breskens H 9 0 1 8 9-40 1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1