PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Hoe Bath ontstond ^olotov openbaart twee geheime protocollen N.V.V. verwerpt fusie met E.V.C. Bosman ontgoocheld en verontwaardigd Modjokerto werd bezet Opinies »90e Jaargang - Nr. 67 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwsche .Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr.. Vllssingeo. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. Donderdag 20 Mrt. '47 ABONNEMENTSPRIJS» 25 cent p« week t 3.20 per kwartaal franco per port f 3.45 per kwartaal. Loss» nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per adver- W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Bureau* gevestigd te VUasingen Walstraat 58-60, telefoon 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaai 29. telefoon 2077 en 2924: Goes t Turfkade 15. telefoon 2475 Oostburg: Gratamastraat 3. telefoon 102: Terneuren Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg» Het wereldgebeuren WAT IN JALTA WERD BESLOTEN. De Duitsche patenten en uitvindingen. Btf de verdediging van de Russische eisch tot 10 milliard dollar schadevergoeding zorg de Molotov Dinsdag voor een verrassing door de inhoud van twee geheime protocollen be kend te maken, opgemaakt tijdens de driemogendheden- conferentle te Jalta in Febru. ari 1945. Aan deze conferen tie namen Indertijd Churchill, Roosevelt- Staïin deel. Het eerste geheime protocol be trof de voorwaarden voor een Russische deelneming aan de oorlog tegen Japan. Het twee de protocol bevat een driemo- gehdheden overeenkomst ever de Duitsche herstelbetalingen, pe voornaamste bepalingen uit dit protocol lulden: 1. Duitschlanl moet in na. tura betalen voor schade toe gebracht aan geallieerde lan den. 2. Dultschland moet boven dien nog de volgende herstel, betalingen verrichten: a. In de vorm van goederen als installaties, machinerieën, schepen, aandeelen in Duit sche ondernemingen enz. en b. Door jaarlijksche leveran ties van goederen uit de loo- pende productie, gedurende e^n vastgestelde periode na de oorlog 3. Een geallieerde herstelbe talingscommissie zal in Mos kou worden gevormd en be staan uit afgevaardigden van Engeland, Amerika en Rus land. 4. De basis voor de bespre kingen moet zijn een voorstel der Russische regeering dat het totaalbedrag der schade vergoeding^ 20 milliard dol lar moet bedragen, waarvan 50 voor de Sowjet-Unie is. De bekendmaking van deze protocollen heeft bij Londen sche waarnemers eenlge ver wondering verwekt. Philip Noel Baker, destijds minister van staat, antwoordde nog in Maart op een desbetreffende vraag, dat geen geheime over eenkomsten waren gesloten. Thans blijkt, dat de Russische eischen niet zoo maar uit de lucht zijn komen vallen, doch hun basis vinden in de destijds In Jalta bereikte overeenstem ming. Het commentaar van Marshall was voor de Russen weinig belovend. De Ameri- kaansche minister maakte het duidelijk, dat de Jalta-over- eenkomst betreffende de her stelbetalingen vervangen was door die van Potsdam door te zeggen: Wij zullen Molotov De Amerikaansche hulp aan Griekenland en Turkije. De officieele tekst van het wetsontwerp van Tru man's program voor hulp verleening aan Grieken land en Turkije is thans bekend. De hulp wordt als volgt omschreven: 1. Het verleenen van finan- cieele hulp in de vorm van leeningen, credieten, schenkin gen en anderszins. 2. Het detacheeren van per sonen,. die in dienst zijn van de Amerikaansche regeering om deze landen by te staan. 3. Het detacheeren van een beperkt aantal Amerikaansche militairen „om deze landen van advies te dienen". 4. Het voorzien in (a) over brenging van diensten, artike len en inlichtingen naar die landen en (b) instructie en op leiding van trpepen dier lan den. Motie van vertrouwen voor Ramadier. Communisten onthielden zich van stemming. De Fransche nationale» ver gadering heeft een motie van vertrouwen aangenomen in de politiek van de regeering Ra madier t.a.v. Indo-China. Allen stemden voor, behalve dé com munisten die zich onthielden van stemming. Voor de stemming richtte fe®r^te minister Ramadier zich tot de communisten met de volgende woorden: ,,Onze politiek is er een van vrijheid. van Fransche eenheid. U moet deze politiek aanvaarden of afwijzen. In het laatste geval, wanneet* ge uw toevlucht neemt tot tactische onthou ding, zal onze politiek geen stand kunnen houden". Volgens den perssecretaris ven Ramadier -heeft de eerste minister een zitting van het kernkabinet uitge schreven om de politieke situ atie na de motie van vertrou wen te bespreken. Hij voegde fT. aan toe, dat een bericht nit Londen, dat Ramadier na de ontnouding der communis ten van de stemming het plan heeft zijn ontslag ln te die nen, onjuist is. niet volgen op zijn terugtocht van Potsdam naar Jalta. Een levendige woordenwis seling ontstond Dinsdag op de ministerconferentie, toen Mo lotov verklaarde, dat Engeland en Amerika beslag gelegd hebben op al het Duitsche goud ln de Westelijke zones en zich in het bezit hebber, gesteld van waardevolle Duit sche patenten en wetenschap pelijke uivindingen. Bevin en Marshall antwoord den op deze beschuldiging: Al le verkregen inlichtingen zijn te boek gesteld en voor ieder een, ook voor de Sowjet-Unie. beschikbaar gesteld. Marshall stelde daarbij vast dat juist Rusland in hét bezit was van het grootste aantal gepubli ceerde geschriften over Duit sche wetenschappelijke vorde ringen. Het is geen geheim, dat in werkelijkheid de beide partij en aan inlichtingen hebben buitgemaakt wat z(j buit kon den maken en het is zeer de vraag of inderdaad alles op schrift Is gesteld en gepubli ceerd. Chineesche regeeringstroepen Jenan binnengetrokken. Het Chineesche ministerie van voorlichting maakt be kend, dat de Chineesche re geeringstroepen Woensdag om 10 uur plaatselijke tijd Jenan, de hoofdstad der communisti sche regeering, zijn binnenge trokken. Generaal Soedirman, President Soekarno heeft bjj decreet generaal Soedir man, opperbevelhebber van het republikeinsche leger, benoemd tot opperbevelhebber over.alle strijdkrachten, zoowel van le ger, marine, luchtmacht, als van de andere strijdorganisa ties en de ongeregelde eenhe den. Belgisch kabinet gevormd. Spaak, de Belgische minister van buitenlandsche zaken, heeft Woensdag het nieuwe kabinet tevormd. Het kabinet, waarin paak eerste minister en minis ter van buitenlandsche zaken is, bestaat uit 8 socialisten, 9 ka tholieken en "2 pariijlooze vak ministers. De verdeeling naar landaard is: 8 Vlamingen, 6 Walen en 3 Brusselaars. In het nieuwe kabinet zullen de soc:alisten de volgende por tefeuilles krijgen: bu:ten!andsche zaken (Paul Henri Spaak), bin- nenlandsche zaken en onderwijs (Camille Huysmans), begroo ting (Joseph Merlot), brand stoffen en energie, coördinatie en wederuitrusting, arbeid en sociale voorzorg (Léon Elie Troclet), verkeer (Achille van Acker). De katholieken krijgen de volgende portefeuilles: finan ciën (Gaston Eyskens), justitie (Paul Struye), landbouw, we deropbouw. volksgezondheid en gezin, koloniën, openbare wer ken, buitenlandsche handel, in dustrie en tenslotte handel en middenstand. De partijlooze ministers krij«en: landsverdedi- g!ng (kolonel de Frateur) en voedselvoorziening en invoer (Moens de Fernig). Medische stpdle wordt belemmerd. Hét Tweede Kamerlid, ,de heer Stokman, heeft er in vra gen aarf de Ministers Gielen. Drees en Neher, de aandacht op gevestigd, dat in Leiden meer dan 1500 studenten zich voorbereiden op het doctoraal examen geneeskunde, hetgeen in verband met de besohikba. re ruimte en de omvang vafa het docentencorps aanleiding geeft tot ernstige moeilijkhe den. Aangezien het een belang der volksgezondheid is, dat in de komende jaren een zoo groot mogelijk aantal artsen ter beschikking komt, vraagt de heer Stokman medewerking voor de noodzakelijke uitbrei ding van de academische ge bouwen. De Nederlandsche ambassadeur jhr. A. Loudon, bied; aan de filmspeelster Ingrid Bergman te New-York bloemen aan na een radio-uitzending voor steunverleening aan Nederland. De populariteit van Truman. Volgens het laatste opinie.onderzoek in de V. S. is de j>opulariteit van president Truman gestegen. Hij kreeg 51 procent der stemmen tegen 32 procent juist voor de verkiezingen in November van het vo rig /jaar en 87 procent in 1945. Mosselvisscherij in de Waddenzee. Door de adviescommissie voor-de Mosselvisscherij is aan den Minister van Landbouw, Visscherij er. Voedselvoorzie ning geadviseerd de Wadden zee voor het visschen van mosselzaad open te stellen van half Mei tot half Juli. Dinsdag kwamen in Kras- napolsky te Amsterdam de hoofdbesturen van de bij het N.V.V. aangesloten bonden bijeen ter bespreking van de vraag, of, gezien de gang van zaken, die zich bij de fusiebesprekingen en daar na heeft voorgedaan, de fusie met de E.V.C. al of niet kan worden aanvaard. De hoofdbesturen namen na uitvoerige discussie een resolu tie aan, waarin de fusie met de E.V.C. wordt verworpen. Het aangaan van een fusie, zoo zegt de resolutie, zou ook het N.V.V. het tooneel ma ken van scherpe stryd, waar door zgn strijdvaardigheid en de aantrekkingskracht op de ongeorganiseerden zouden worden verlamd. Hij gelooft valschelijk te zijn beschuldigd. Elfsteden-perikelen. „Voor mtfn gevoel blijf ik winnaar", zegt Bosman. „Ik weet. dat ik mijn wed strijd eerlyk heb gereden", klinkt door dé telefoon de ontgoochelde stem van Jan Bosman uit Breukelen, die op 8 Februari als eerste de ^eind streep van de moordende elf stedentocht passeerde. „Ik heb de voldoening, dat ik als eerste de wedstrijd heb geëindigd en voor min gevoel biyf ik de winnaar van de Elfstedentocht". „Wanneer u mijn eerlijke meening weten wilt", zoo zeide hij in 't telefoongesprek met den A.N.P.-sportverslag- gever, „dan kan Ik u zeggen, dat ik naar mijn vaste over tuiging met opzet valschelijk ben beschuldigd, van opleggen met Schippers. Ik kan u op mqn woord van eer verklaren, dat daar geen woord van waar is". Bosman vertelt dan hoe hij op 23 Februari naar Leeuwar den is geroepen. In de Frie- sche hoofdstad is hy door de voltallige commissie gehoord. Men deelde hem mede, dat hij bij Oudkerk met Schippers zou hebben opgelegd, waarbij Schippers zijn handen op de rug van Bosman had gelegd en later bij het wisselen van Bosman de zijne op de rug van Schippers. De commissie heeft n.l. van een Fries, die zegt onder Oudkerk een eind- weegs met de twee rijders te zijn opgereden, in deze zin een positieve klacht ontvangen. Bosman heeft dit ook tegen over de commissie echter ten stelligste ontkend. MOEST EEN FREES WINNEN Bosman vreest dat de hem onbekende aanklager misschien getracht heeft den jongen Fries Nauta, die als derde binnenkwam, de overwinning te bezorgen. Toen het onder zoek echter was geopend, bleek, dat Nauta zich tus- schen Franeker en Barthle- hiem heeft laten trekken door zijn broei* een feit dat door honderden toeschouwers is ge constateerd en dat Nauta dan ook volmondig heeft toege geven. Nummer vier, J. Wjj- nia, heeft het nog bonter ge maakt en is volledig gedis- qualificeerd, zoodat van den Hoorn, die als vijfde de fi nish passeerde, thans tot win naar is uitgeroepen. Wat Bosman verbaasde is, dat men hem als winnaar heeft gedisqualificeerd, maar hem niettemin een Elfsteden- kruisje zal uitreiken. „Ik zal er mijn leven lang verontwaardigd over blijven", zoo besloot Bosman, „maar ik hoop, dat een nieuw onder zoek zal worden ingesteld en dat de beslissing dan zal wor den herroepen". In plaats van den onlangs gestorven Champetier de Ribes (M.R.P.) is de candidaat van de „Rassemblement des Gau- ches", Gaston Monnerville, tot president van de raad der Fransehe republiek gekozen. Willem Pijper t In z#n woning te Leidsche- dam is in de nacht van Maan dag op Dinsdag, de Neder- landsche componist Willem Pijper overleden. Willem Pfiper werd de 8ste September 1894 te Zeist gebo ren. Hij studeerde 1912-16 aan de toonkunst-muziekschool te Uitrecht onder leiding van dr. Joh. Wagenaar en was achtereenvolgens: muziekcriti cus van het „Utrechtsch Dag blad" (1912-'22), 1 eeraar voor harmonie aan de toonkunst muziekschool te Amsterdam (1920-22), hoofdleeraar voor compositie aan het Amster- damsch conservatorium (3925- '30) pn redacteur van het tijd schrift „de muziek" (1925-'32.) In 1930 werd Pijper directeur van het conservatorium en de muziekschool van „Toonkunst" te Rotterdam. Everzwijn viel jachtopziener aan. Wilde zwnnen behooren ln het Veluwscne bosch tegen woordig geenszins tot de zeld zaamheden. De jachtopziener M., belast met het toezicht op een der groote Neder-Veluw- sche landgoederen, weet daar van mee te praten. Toen hij enkele dagen gele den op surveillance was, schoot zijn hond plotseling het veld in om te verdwijnen in een vallei, begroeid met vliegden nen. In de veronderstelling, dat er een konijntje verscho len zat, besteedde de opzich ter geen speciale aandacht aan het geval, maar de zaak werd anders, toen de hond woedend begon te blaffen en op ljer- haald fluitsignaal niet terug keerde. De jachtopziener begaf zich naar de bewuste plek, maar moest Ijlings opzij sprin gen, toen een wild zwijn uit de dalkom te voorschijn stoof en regelrecht op hem afstormde. De ever wendde zich evenwel onmiddellijk om teneinde de aanval te herhalen en eerst na de vierde stormloop, waarbij het hem alle moeite kostte de dreigende slagtanden van het woedende dier té ontwijken, had de jachtopziener zijn ge weer gereed. Het lot van den aanvaller was toen beslist. Vernielingen werden ten deele belet. Gevechten bij Semarang en Padang. De militaire woordvoerder deelde Woensdag mede, dat Modjokerto Dinsdagochtend door Nederlandsche infanterie is bezet. Eenig brandstichten en plunderen door de T.R.I. heeft plaats gehad, waartegen moest worden opgetreden. Op de tweede dag van de actie bleek, dat de sluiswerken vrg- wel geheel te hanteeren zijn, hoewel bepaalde vernielingen waren aangebracht. Thans is het beeld van de toestand als volgt: De stuw dam van Lengkong is prac- tisch intact en de vgluis is prompt in werking gesteld, zoodat een verlaging van het waterpeil kon worden gecon stateerd. Van de spuisluis van Kepadjaran is slechts één der vijf deuren beschadigd, zoodat door opening van de overige deuren de waterstand achter de inlaatsluizen ruim een me ter is gedaald. De bruggen bij Djetis zijn onbeschadigd aangetroffen. Zware tropen- regens bemoeilijkten de werk zaamheden. De staf van des kundigen en technici heeft me dicijnen voor de bevolking meegebracht. Bij Semarang dient een be^ langrijke infiltratie van rusf- verstorende elementen te wor den gemeld. Verscheidene ar restaties zijn verricht. On danks de overeenstemming over de demarcatielijn te Pa dang hebben de troepen van de T.R.I. zich nog niet op twee kilometer van deze lijn teruggetrokken. Door sluip schutters werd herhaaldelijk geschoten. Bij een treffen op Zuid-Ce lebes met een bende van vijf tien man vielen aan Neder landsche zijde één doode en twee gewonden, terwijl de te genpartij zware verliezen leed. Sjahrir heeft zich thans naar Modjokerto begeven ten einde bepaalde zaken te rege len in verband met de mllitai. re actie. Aneta verneemt, dat dr. Koets Woensdagmiddag naar Soerabaia is vertrokken om dch met de autoriteiten dsu'j: ;n verbinding te stellen. Zeeuwsche Historie HET HERREES UIT DE GOLVEN. Het vleermuis-wapen. „In den Ouden Doel is als een ontwijfelbare overlevering aangenomen, dat van Bats, een dorp in het verdronken land van Rommerswale in oude tijden een brug over de Hont geweest is, zoodat de Batse boeren te Hulst hun koren ter markt bragten en alsdan een bode vooruit zonden om de kinderen te Hulst van de straat te weren, alzoo dat de Batse boeren d:e zeer dol kwa men aanstuiven, op reis der waarts waren-", aldus een oud verhaal. Oolc waren „de opgezetenen" van Bath berucht om hun „dar tele en woeste zeden". De straf hiervoor kon niet uit blijven. Zooals dat vroeger meer ge beurde, gebeurde het ook nu; een meermin verscheen en zong voor de ooren van de verschrik te visschers: „Bat^land zal vergaan En de toren in 't water blijven staan". En het kwam letterlijk uit. Want in Nov. 1530 overstroom de bijna geheel Zuid-Beveland HET GAT GESTOPT. Een groot gedeelte van Oos telijk Zuid-Beveland ging voor goed verloren. Wel ging men dadelijk aan 't werk om de ge leden schade te herstellen En ,,'t gat, dat nu gebroecken is ter kreke ten oesten van Zuydbeve- landt te badt" heeft men zeer zeker gestopt. En dit zoo veel te meer omdat ook de magistraat van Ter Goes wilde „contri buéren an den anderen dijeken, daar Rommerswale ende dat quartier onderlecht, indient sulx beboerde ende noot ware". Het mocht alles niet baten. Bij de vloeden van 1532 1539 werd het weer overstroomd en bij de vloed van 15 Jan. 1551 ging dit Ambacht voor goed verloren. De toren bleef nog lange tijd boven het water uitsteken en diende den schippers a's baken Smallegange vertelt, dat er in 1688 nog overblijfseis van wa ren. En in het klooster van St. Michiel te Antwerpen was er vroeger een schilderij van. Toch herrees Bath uit de gol ven evenals het tegelijk vergane Rilland. Want in 1773 werd de Reegersberge polder ingedijkt En toen na de afstand van de forten Lillo en Liefkenshoek in 1785 een nieuw fort moest ge sticht worden, deed men dit op de uiterste Zuidoost punt van Zuid Beveland in de oude heer- lijkhe:d Bath. Meerminnen ver toonden zich allang niet meer en inplaats van de trotsche boe ren verschenen nu soldaten. „STOUT FEIT". In de geschiedenis heeft dit fort geen bijzondere ro' ge speeld. Begin Augustus 1809 (dus in de Fransche tiid) werd het door de Hollandsche solda ten verlaten, toen de Engelschen Wa'cheren hinnenvie'en. De En- gelschen bezetten het. maar verlieten het op 4 September weer. De Hollanders, onder ge neraal Cort Heyügers, keerden er toen terug. Dit beschouwde men-als een „stout feit" Tiidens de Belgische Opstand (18301839) is het fort uitge breid Nu hoeft men niet meer naar het fort te zoeken. Een paar half gedempte grachten en eenigc resten van de oude om walling. dat is alles. Ook van de vroeger door de Admira'ite't gestichte gebouwen is zoo goed als niets meer over. DE KERK. De kerk werd in 1890 afge broken en in Rilland opge bouwd. Zulks tot groote ergernis van de Bathenaren, die nu te Rilland moesten kerken. Toen een catechisant uit Bath aan de beurt was om een psalmversje op te geven, pas na de inwijding van de Rillandsche kerk, koos hij Psalm 79 vers 1. De donrné vond het toch beter om maar een andere psalm te laten zingen! De oorspronkelijke bewoners van fort Bath kwamen van de forten Lillo en Liefkenshoek. Zij werden naar hier overge plaatst of kwamen vrijwillig toen van de forten in 1785 af stand werd gedaan. Aan het dialect is nog te mer ken dat de bevolking niet van zuiver Zeeuwsche oorsprong is, het wijkt nogal af van het Oos telijk Zuid-Bevelandsch. Tusschen de bewoners van Batfi en Rilland was altijd eeni- ge Tivaliteït. Dit uitte zich niet alleen in het elkaar betitelen met scheldnamen d:e niet voor publicatie geschikt zijn, maar ook in veel voorkomende vecht partijen van de Rillandsche „jon ge jongens" met die van Bath Wat er nog over is van de kerkelijke registers van Lillo en Liefkenshoek wordt nu te Ril land bewaard. Deze boeken gingen in 1786 vermoedelijk naar Krabbendijkdl en van hier in 1791 naar fort Bath. In 1811 werden de doop- en trouwboeken van Lillo en Lief kenshoek afgegeven aan den „Burgemeester" van het fort Bath. Nadien waren ze tientallen ja ren spoorloos verdwenen, totdat ze bij een Rotterdamschen op- kooper weer werden ontdekt. HET WAPEk Het wapen vanvBath vertoont een vleermuis. Dit heeft som migen verle'd om de naam Bath af te willen leiden van het En- gelsche woord voor vleermuis d.i. Bat. In elk geval is het een merk waardig wapen en draagt Bath een raadselachtige naam. Van iemand, die letterlijk of figuurlijk langs een groote om weg tot zijn doel komt, zegt men4 op Zuid-Beveland: „Hij reist'over Bats naar B'orsselen". En als men ver van huis moet zijn noemt men dat „een Bat- sche reize". Bath is nu een klein plaatsje. In 1854 had het pl.m 400 inwoners en in 1942 onge veer 200. Het ligt ver van de groote verkeersweg en ver van het spoor. Maar als men daar op de zeedijk staat kijkt men over de machtige breedte van de Wes- tersche'de tot aan Antwerpep toe. Dan is dat gezient zoo grootsch, dat men er graag „een Batsche reize" voor over heeft. C. PHILIPSE. over Linggadjaii I Het A.N.P. heeft de meening van een aantal Nederlanders gevraagd over het teekenen van het Linggadjati-verdrag. Prof. Mr. P. S. Gerbrandy: „De bijzonderheden betreffen de de interpretatie lijken mij nogal dubbelzinnig". Generaal Winkelman: „Naar mijn meening is geen bevredigende oplossing ver kregen". Jhr. mr. van der Goes v. Naters: „Over uitlegging van onder deden dezer overeenkomst kan nader onderhandeld wor den. Ik hoop, dat de militaire autoriteiten er in zullen sla gen de maatregelen bij Mod jokerto als zuiver politioneel aanvaardbaar te maken". B. Blokzijl (Eenheidsvakcentr.)r „De onderteekening vervult ons met blijdschap. De over eenkomst moet leiden tot on middellijke stopzetting van de troepenzendingen en het te rugvoeren der reeds uitgezon den troepen". P. A. Kerstens (K.V.P.): „Ik ben bijzonder blij. Ik ha3 dit graag anders gewild, doch ook kinine neemt men slechts in om de koorts te verdrijven en niet omdat het een lek kernij is". Prof. Romme (K.V.P.): „Ik kan nog niets mededee- len, daar mij voor een uit spraak nog te weinig nadere gegevens bekend zijn". H. W. Tllanus (C.H.): „Over deze laatste berichten ben ik in hooge mate ver baasd. Ik kan niet inzien, dat er werkelijk overeenstemming is". J. Schouten (A.R.): „Ik reken er op, dat de regee ring op de kortst mogelijke termijn de Staten-Generaal zal inlichten". E. Kapers (N.V.V.): „De onderteekening is de allereerste voorwaarde om te komen tot een behoorlijke ver houding tusschen Nederland en Indonesië". De heer Stikker (P.v.d.V.): „Mijnerzijds bestaat er geen vertrouwen in den luitenant gouverneur-generaal". Indonesische delegatie (Batavia) „De Indonesische delegatie is verheugd kennis te hebben genomen van het feit, dat de Commissie-Generaal ge machtigd is de ontwerp-over- eenkorast te teekenen". Soekarno (Djocja): „In verband met de bereid heid tot onderteekening zal het republikeinsche kalvnet spoedig bijeenkomen om de positie te bespreken". „Het Dagblad" (Batavia): „Zulk een oplossing kan, al brengt zij misschien een tijde lijke verlichting *n de hangen de situatie, zeker niet be vredigend worden genoemd". „De Nieuwsgier" (Batavia): „Er is op het oogenbük wel aanleiding voor een beschei den exclamatie van voldoe ning". Moh. Natslr (Rep. Min. van Voor!.): „Dat beteekent een goed suc ces voor de republikeinsche regeering". Indonesiërs namen Dakota in beslag. Naar het Fransche persbu-" reau Agence France Presse verneemt, heeft het sedert eenlge dagen vermiste Dako- ta-vfiegtuig van de dienst Ba taviaBandoeng een landing gemaakt op het republikein sche vliegveld Kalldjati naby Poerwakarta. De 24 passa giers en de twee leden der be manning zouden zich in wel stand en veiligheid bevinden en onder het toezicht van re publikeinsche autoriteiten ge plaatst ztjn. Het vliegtuig zou door de republikeinen in beslag zyn genomen. Nederlandsche technici naar Argentinië? .Na de besprekingen, welke tusschen Nederlandsche en Argentynsche vertegenwoór- digers zijn gevoerd over de handelsbetrekkingen tusschen beide landen, heeft Nederland aangeboden technici naar Ar gentinië te zenden om hulp te verleenen bij het uitvoeren van het Argentynsche vijfja renplan voor economische ontwikkeling.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1