PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT De Spoorwegen en Zeeland Molotov eischt 10 milliard dollar Bosman won de Elfstedentocht niet Welke waarde heeft Linggadjati? Strijd bij Modjokerto 190e Jaargang - Nr. 66 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr.. Vlisslngen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 19 Maart '47 ABONNEMENTSPRIJS t 25 cent per week t 3.20 per kwartaal franco per port 3.45 *per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per adver tentie 2.—. Bureau^gevestlgd te VtiasIngen^WalstraatJS-eO. telefoon 10 (2 lijnen) Middelburg Londensche Kaai 29. telefoon 2077 en 2924 Gom: Turfkade 15. telefoon 2475 Oostburg Gratamastraat 'j. telefoon 102; Terneuren Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Het wereldgebeuren De economische eenheid van Duitschland besproken. De Amerikaansche plannen in de Stille Oceaan. Op de conferentie te Mos kou gaan de vier ministers dagelijks door met het spuien van hun grieven over eikaars bezettingspolitiek. Maandag was de economische toestand van Duitschland aan de orde en Molotov was de eerste die gelegenheid kreeg zijn klach ten te uiten. Hij kon er zich noch mee vereenigen dat En geland de steenkolenmijnen van het Ruhrgebied en de staalindustrieën had overge nomen, noch dat Frankrijk het Saargebied van Duitschland had afgescheiden, noch dat Engeland en de Ver. Staten tot economische fusie van hun zónes waren overgegaan. Dat alles noemde hij in strijd met deWereenkomst van Potsdam. Daarenboven hernieuwde Mo lotov de Russische eisch tot herstelbetalingen tot een mi nimum van 10 milliard dollar en tot het onder gezamenlijke controle brengen van het Ruhrgebied. Marshall op zijn beurt vroeg waarom de Sowjet-autoritei- ten geen cijfers hadden gepu bliceerd over de hoeveelheid materiaal die in de Russische zóne aan de loopende produc tie wordt onttrokken. Hij nam aan, dat deze hoeveelheden aanzienlijk zijn en beschouwde de onttrekkingen als niet in overeenstemming met de over eenkomst van Potsdam. Over één ding waren de mi nisters het volkomen eens, Duitschland dient als econo mische eenheid beschouwd en behandeld te worden. Over de maatregelen om dit in practijk te brengen werd vooralsnog geen overeenstemming bereikt. Maandag is in de Veilig heidsraad het debat begonnen over de toekomst van de vroegere Japansche mandaats eilanden in de Stilte Oceaan. Zooals bekend, hebben de Ver. Staten het alleenrecht van beheer over deze eilanden aan gevraagd. Zoo althans is de officieele formuleering. In werkelijkheid wenschen de Ver. Staten deze eilanden zon- BIDAT7LT CONFEREERT MET STALIN. Naar te Moskou gemeld werd, Is de Fransche minister van buitenlandsche zaken, Bi- dault, door Stalin in het Krem lin ontvangen. Waarnemers ter conferentie veronderstellen, dat een der belangrijke onderwerpen, die Bidault en Stalin hebben be sproken, de Fransche fin Rus sische houding ten opzichte van de Engelsch-Amerikaan- eche voorstellen voor economi sche eenheid van Duitschland is. Opstandelingen maakten radiozender buit. Naar te Buenos Aires ver luidt. hebben gemaskerde en -gewapende lieden een inval ge daan in de kantoren van de 'Amerikaansche Union Oü Company te Asuncion. De ra dio-zender der maatschappij werd meegenomen. Kort daar na riep een radiostation te Concepcion om, dat de inval was uitgevoerd door „solda ten der vrijheid" aanhan gers vaii d© revolutie, De buit gemaakte radiozender zou spoedig benut leunnen worden om het volk van Paraguay op de hoogte te houden van de vorderingen der revolutie. Nieuwe Amerikaansche protestnota. De Amerikaansche regee ring heeft opnieuw bij de Sowjets geprotesteerd tegen de arrestaties in Hongarije van leden van de partij der kleine boeren. In een nota aan den Sowjet-vertegenwoordiger in de bestuursraad wordt gezegd, dat door dergelijke handelwij ze het voortbestaan van de democratie in Hongarije in ge vaar wordt gebracht. De be- der meer in hun verdedigings systeem op te nemen door er met uitsluiting van alle an dere geïnteresseerden vlieg tuig- en marinebases op te richten. In feite zijn zij daar mee reeds begonnen. Het toe zicht van de Ver. Naties is daarbij slechts te zien als een formeele buiging voor een niet bestaand internationaal gezag. Het merkwaardige is, dat het juist niet Rusland is, dat zich tegen de Amerikaansche plan nen zal verzetten. Enkele weken geleden ga ven zij op verrassende wijze in een nota te kennen Ame rika niet het recht te zullen betwisten om in de Stille Oceaan zijn eigen politiek te volgen. Zwakke oppositie komt uitsluitend van de zijde van Australië en Engeland, die meenen als mede-oorlog voerenden tegen Japan recht -te hebben op meespreken wan neer de toekomst van de Ja pansche eilanden bepaald moet worden. Vader met twee zoons gedood. ONTPLOFFING TE HOEK VAN HOLLAND. Bij opruimingswerkzaamhe den te Hoek van Holland is Dinsdagochtend een ontzettend ongeluk gebeurd, waarbij drie dooden te betreuren vielen. Omstreeks half acht -waren enkele mannen bezig op het strand, ter hoogte van de zg. Oude Slag, met het ti-ekken van palen, waarbij zij een tractor gebruikten. Zij merk ten ook een stuk ijzer op, dat boven de grond uitstak. Op de gebruikelijke wijze, n.l. door een staaldraad eraan te be vestigen, wilden zij het stuk Ijzer met behulp van de trac tor uit de grond halen, maar op het oogenblik dat de trac tor zich in beweging zette volgde er een hevige ontplof fing. Drie mannen werden in de lucht geslingerd en 'onher kenbaar verminkt. Een vierde kwam er met enkele gekneus de ribben af. Onder het aanwezige werk volk ontstond een gewéldige paniek. De slachtoffers zijn M. van Oosten, 62 jaar, en diens 34-jarige zoon W. van Oosten, beiden wonende aan de 's Gravesandscheweg te Hoek van Holland en een tweede zoon uit Heinenoord, de 34-jarige M. van Oosten. Vermoedelijk is aan het ge vonden stuk ijzer een granaat bevestigd geweest. Juweelensmokkelaar gearresteerd. Naar de douane-autoriteiten op het vliegveld Kemajpran te. Batavia mededeelen, is even voor zijn vertrek per vliegtuig naar Australië de luitenant-vlie ger Groen gearresteerd. In sa menwerking met zijn echtgenoo te trachtte Groen juweelen te.- waarde van *een half millioen gulden naar Australië te smok kelen. Een gerechtelijk onder zoek naar de herkomst van de juweelen is ingesteld. Jam en stroop van de bon Het lid der Tweede Kamer de heer Maenen heeft den minister van economische zaken de vol gende schriftelijke vragen ge steld: 1. Wil de minister mededeelen of het juist is, dat verscheidene fabrieken, a'.smede de betrokken groot- en kleinhandel, over zeer groote voorraden stroop en jam beschikken, waarvoor geen afzet is? 2. Deelt de minister voorts de meening van de betrokken fabrikanten, dat handhaving van de gecombineerde bon (suiker, chocolade, stroop, jam, etc.) binnenkort stillegg:ng van deze stroop- en jamfabrieken tot ge volg zal hebben? 3. Is de minister bereid te be vorderen, dat de in vraag 1 genoemde artikelen ten spoedig ste zonder bon verkrijgbaai worden gesteld, of althans voor deze, in de huidige omstandig heden onmisbare producten, een aparte bon, los van de suiker bon, wordt aangewezen Het nieuwe kinderverhaal Nadat jong en oud ge smuld heeft van Kappie en zijn avonturen met de vreemde zeèrovers, begint vandaag een nieuwe ver telling over een van de talrijke avonturen van de stoeren, kapitein en zijn trouwe makkers, de maat en de stuurman. De avonturen op hét nevel eiland zullen zich ook weer in de belangstelling 'van ieder mogen verheu gen. Prins Bernhard in Zermatt. Z. K. H. Prins Bernhard is met de Prinsesjes Beatrix en Irene in Zermatt in Zwitser land aangekomen, waar zij op buitengewoon hartelijke wijze lijn verwelkomd. Het hotel ..Zermatterhorn", waar zij hun intrek hebben genomen, was geheel met Nederlandsche vlaggen versierd. Gratie verleend. H. M. de Koningin heeft gratie verleend aan twee ter dood veroordeelden, n.L A. C. Manintvelt en A. Doorewaard. De doodstraf van eerstge noemde werd veranderd in le venslange gevangenisstraf, die van Doorewaard in een gevan genisstraf van twintig jaar met aftrek. Brug te Hardenberg bezweken. Onder de druk van het drijf- ijs is de Hardenbergsche brug over de Vecht Dinsdagmorgen bezweken. Drie van de vier krukken, die het brugdek schraagden, zijn gedeeltelijk af geknapt, tengevolge waarvan de brug thans in het water hangt. VOLKSCREDIETBANK NED.-INDIE. De Algemeene Voikscrediet- bank in Ned. Tndië heeft haar arbeid hervat. Spaargelden kunnen weer worden opgeno men en ook via het agentschap van het Ned. Deviezeninstituut te Amsterdam naar Nederland worden overgemaakt. Gouden medaille toegekend aan J. v. d. Hoorn uit Ter-Aar. Vele rijders overtraden de voorschriften. Het bestuur der ver. „De Friesche Elfsteden" heeft een onderzoek ingesteld naar de gegrondheid der klachten, die naar aanleiding van de Elfste dentocht van 8 Februari j.l. te gen verscheidene deelnemers; aan de wedstrijd waren inge komen. Bij dit onderzoek zijn getuigen gehoord en aan de deelnemers zelf is gelegenheid gegeven om zich schriftelijk en mondeling te verantwoorden. Buiten beschouwing zijn ge laten die klachten, welke be trekking hebben op het zich laten dragen of op andere wij- laten vervoeren op plaat sen, waar de rijders het ijs moesten verlaten, niet alleen Generaal iwcoiaj oiLgu.u.i, ae opvolger van Stalin als opper bevelhebber van alle Sovjet strijdkrachten en vice-president van de ministerraad. omdat de ernst van deze over tredingen minder groot maar ook omdat zij door de rijders kennelijk niet als onge oorloofd werden gevoeld en deze ook vrij algemeen werden begaan. Een diepe teleurstelling was het te ervaren, dat vele rijders gezondigd hebben tegen een regel, die zeer uitdrukkelijk was vermeld in een aan ieder der deelnemers uitgereikt pro gramma, n.l. „wedstrijdrijders mogen niet opleggen, noch zich laten zuigen door niét-deelne- mers". Van een aantal deelnemers aan de wedstrijd is gebleken, dat zij over een gedeelte van het traject hebben opgelegd, terwijl andere zich door niet- deelnemers de wind hebben laten breken. Door eenige rij ders werd deze overtreding ruiterlijk erkend. DE PRIJZEN. Het bestuur heeft derhal- ve besloten aan de volgende vier rijders een prijs toe te kennen: 1. J. van den Hoorn (Ter Aar) groote gouden medaille. 2. A. Verhoeven (Dussen) ïdeine gouden me daille. 3. A. S. de Vries (Giethoorn) groote verguld zilveren medaille. 4. D. van der Duim (Oldeboorn) klei ne verguld zilveren medaille.' Alle overige wedstrijdrijders, die vóór 18.21 uur zijn aange komen, zullen het Elfsteden- kruisje met inscriptie „wed-, strijd 1947" ontvangen, uitge zonderd J. Wijnia (Edens) en W. Wijnia (Edens), die beiden zoodanig in overtreding zijn Toweest, dat zij volledig zijn "disqualificeerd. BOSMAN EN SCHIPPERS. Naar A.N.P.-sport nader verneemt zijn tegen de num mers 1 en 2 van de wedstrijd, J. Bosman (Breukelen) en K. Schippers Steenwijkerwold die niet erkend hebben een overtreding te hebben begaan, bewijzen van verschillende aard binnengekomen, met het gevolg, dat het bestuur van de organiseerende vereeniging de ze rijders onmogelijk voor de prijzen in aanmerking kon la ten komen. Het klassement van aan komst der eerste twaalf rijders op 8 Februari was als volgt: 1. Bosman (Breukelen) 16.06 uur; 2. Schippers (Steenwij kerwold) op een halve minuut; 3. J. Nauta (Wartena) 16.16 uur; 4. J. Wijnia (Edens) 16.21.30 uur; 5. J. van den Hoorn (Ter Aar) 16.21.30 uur; W. Wijnia (Edens) 16.30 uur; 7. Vermeulen (Ter Aar) 16.34 uur; 8. Verhoeven (Dus sen) 16.35 uur; 9. de Vries (Giethoorn) 16.36 uur; 10. Leffertsma (Stobbegat) 16.44, uur; 11, Schueler (Barneveld) 16.45 uur; 12. van der Duim Oldeboorn) 16.46 uur. Van deze 12 riiders komen dus thans de nummers 5, 8, 9 en 12 voor prijzen in aanmerking. MOTIE-ROMME WORDT NIET GETEEKEND Nu komt het groote werk. De republikeinsche minister van voorlichting, Mohamed Nat- sir, verklaarde aan Aneta, dat de machtiging door de Neder landsche regeering thans gege ven, de oplossing van tal van problemen ten zeerste zal ver gemakkelijken. Aan Sjahrir, die Maandag vertrokken is naar Djokjakarta en mogelijk doorgereisd naar Modjokerto, om zich op de hoogte te stellen van de toestand in dat gebied, is de brief van de Commissie- Generaal telegrafisch ter kennis gebracht. Minister Natsir legde er de nadruk op, dat het werk thans met recht begint. In Linggadjati hebben wij een basis, waarop wij kunnen terugvallen in de ko mende besprekingen over pun ten, waaromtrent nog geen overeenstemming bestaat, maar waarover bij discussies tusschen gelijkwaardige partners, ge voerd in de geest van Linggad jati, zeker overeenstemming kan worden bereikt. OFFICIEELE BEKENDA1AKÏNG. In een officieele bekendmaking zegt de Ned. regeering, dat blij kens de brief van min.-pres. Sjahrir een mate van overeen stemming is bereikt die de re geering doet vertrouwen, dat thans de onderlinge samenwer king en dringende problemen van herstel en opbouw aan stonds kunnen worden aange vat. De regeering rekent er op, dat door deze onderteekening tevens een einde zal komen aan de door haar betreurde inciden ten als te Soerabaja. Datum en plaats van onderteekening zullen VIJF DOODEN EN ZEVENTIEN GEWONDEN Modjokerto reeds gepasseerd. De snelle en succesvolle, opmarsch van de Neder landsche troepen in de rich ting Van Modjokerto, heeft tot nog toe aan het Neder landsche leger 5 dooden en 17 gewonden gekost, aldus een mededeeling van een militaire woordvoerder te Batavia. In tegenspraak met hetgeen in de brief van de commissie- generaal wordt medegedeeld, zeide deze 'woordvoerder dat de stad Modjokerto te half tien plaatselijke tijd op Maan dagavond nog niet was bezet. De Nederlandsche troepen, die de stuw bij Lengkong bereik ten, waren de stad aan de Oostelijke zijde gepasseerd. Berichten van het republi- keinsch-Indonesisch persbu reau „Antara", die meldden dat minstens zeven Neder landsche vliegtuigen Modjo kerto hebben gebombardeerd, zijn onjuist. Het ging slechts om verkenningsvluchten, waar bij pamfletten zijn uitgewor pen. Voorts verklaart de Ne derlandsche woordvoerder, dat bij de bezetting van Tarik slechts twee schoten gelost zijn. Een verkenningstoestel nam een interneeringskamp in de suikerfabriek te Soemo- bito waar. Boven Modjokerto merkte men op, dat de bevoL- king na lezing van de pam fletten rustig haar gang ging. Een Nederlandsch deskun dige, die aanwezig was bij de sluizen van Lengkong, trof reeds maatregelen voor beteu geling van de uitbreiding der overstroomingen. Uit Medan wordt gemeld, dat de Nederlandsche troepen de tabaksonderneming Sampa- li hebben bezet in verband met de doorloopende beschie tingen van deze onderneming uit. Zij leden daarbij geen ver liezen door het mortiervuur van den vijand. Te Batavia zgn 488 ge- interneerden aangekomen, die door de republikeinen werden vrfisrelaten. Gunstige kansen voor een spoorwegveerdienst tusschen Hoedekenskerke en Terneuzen. Ir. den Hollander komt zelf naar Zeeland. Bij de vele problemen, waar mede Zeeland in deze tijd van herstel PT1 wederopbouw te worstelen heeft, is ook dat van de Spoorwegen. Het is zelfs een van de belangrijk ste èn de moeilijkste en men kan zelfs zonder overdrijvin- wering, dat een onderzoek in-1gen vaststellen, dat er levens, menging zou beteekenen m de belangen mede gemoeid zijn aangelegenhe- Levensbelangen zoowel voor binnenlandsche den van Hongarije wordt van de hand gewezen. De eerlijk heid van net onderzoek inzake het* complot tegen de Hon- gaarsche republiek wordt be twijfeld. Amerikaansch vloot eskader naar Griekenland. De Grieksche regeering heeft officieel bericht ontvan gen, dat een Amerikaansch vlooteskader in de komende dagen de Pireaus zal bezoe ken. Het eskader, dat 12 schepen, waaronder een vlieg tuigmoederschip za.1 omvatten, zal eveneens een bezoek bren gen aan de haven van Soeda op Kreta. de provincie in haar geheel als voor verschillende deelen afzonderlijk. Men maakt zich in Zeeland bezorgd over de wijze waarop de leiding der Spoorwegen de Zeeuwsche problemen telkens weer terugstelt. Ernstig be zorgd zelfs en wellicht ook niet geheel ten onrechte, al magnatuurlijk niet uit het oog worden verloren, dat ook de kwesties, waarvoor de Spoorwegen zich gesteld zien, alles behalve eenvoudig zijn en dat tenslotte een landelijk be- lgng moet praevaleeren boven op Ti regionaal. Maar dat alles, neemt toch niet weg, dat er rechten zijn. waarvan Zeeland nimmer afstand kan en za1 doen omdat het om niets meer of minder gaat dan om een ,.Er op of er onder". Wij schreven de laatste tijd reeds meermalen over de Spoorw. in Zl,, het laatst noL over de helaas in ongunsti ge zin besliste kwestie van de tijdelijke sluiting van een aan. tal stations op Zuid-Beveland en dezer dagen had een onzer redacteuren in het hoofdadmi nistratiegebouw te Utrecht een-bespreking met d^n heer Aghina, chef van de Pers dienst der N.S., waarbij al de. ze vragen en problemen nog eens werden doorgenomen. Helaas is de algemeene indruk, welke zich uit de ze bespreking aan ons op dringt, ook weinig bemoe digend. De Spoorwegen volgen bij hun algemeen beleid natuurlijk een groo. te lijn deze groote lijn loopt in vele gevallen niet parallel met de wenschen en behoeften van Zeeland. Bjj de electrificatie van het spoorwegnet krijgen korte tra jecten met een intensief rei- zigersvervosr, voorrang, -zoo- dat Zeeland pas als een der laatste aan de beurt komt en zich moet troosten met de be. lofte, dat men er naar zal blij ven strevpTi deze electrificatie volgens schema uit te voeren, waardoor Zeeland op 1 Mei 1951 zijn electrische treinen zou krijgen. Maar zekerheid kan men in verband met de telkens weer stokkende mate- riaal.aanvoer natuurlijk niet geven DE MIJ. „ZEELAND" En dan de terugkeer van de Mij. „Zeeland" naar Vlissingen Van de zijde van de maat. schappij is al eens medege deeld, dat een van de belang rijkste belemmeringen voor 'n spoedige terugkeer ligt in de omstandigheid, dat de Spoor wegen ge^n kans zien de outil. lage aan de haven van Vlis slugen tijdig weer in orde te brengen, maar wanneer men er met de heeren van de N.S. over spreekt, krijgt nvn ten antwoord, dat dit een kwestie is, welke door de regeering en de provincie zal moeten wor den beslist, al verheelt men daarbij niet, dat de Spoorwe gen sterk de voorkeur geven aan de verbinding over Hoek van Holland. Het zal echter de Commissie.Tromp, welke zich bezig houdt met het geheele probleem Zeeland, zijn, die hierin advies aan de regeering moet uitbrengen en de regee ring welke overigens ook de meerderheid van de aandee len van de Mij. „Zeeland" be zit zal tenslotte moeten be- ls9pn. Het station te Vlisslngen komt nog niet voor op de lijst van stationsgebouwen, weike in 1947 en '48 voor herstel in aanmerking komen. Dat was reeds gebleken toen enkele we ken geleden deze lijst gepu bliceerd werd. Maar nog meer teleurstellend is het. da+ zelfs de voorbereidingen voo" de herbouw bij de gebouwen dienst der Spoorwegen nog niet in behandeling zijn, al zal hieraan de omstandigheid, dal nog geen definitieve beslissing is gevallen over de plaats van het station niet vreemd zijn. LICHTPUNTEN De toon, waarin deze mede- deelingen worden gesteld, kon tot dusver weinig optimistisch zijn, maar gelukkig behoeven we toch niet heelemaal in mi neur te eindigen. Er zijn een paar lichtpunten! Een van de belangrijk ste ligt in het voornemen van den president.direc- teur der Ned. Spoorwe gen, Ir. F. Q. den Hollan der zelf een Zeeuw, in Goes geboren in de loop. van de maand April naar Zeeland te komen om niet den Commissaris van de Koningin en moge lijk ook met andere nro. vinciale en gemeentelijke autoriteiten al deze pro blemen bespreken. Deze bespreking mag met vertrouwen worden tegemoet gezien Jn de verwachting, dat men d®. ze gelegenheid zal aan grijpen om de Spoorweg directie ondubbelzinnig duidelijk te maken, welke groote belangen er voor Zeeland op het spel staan. SPOOR WEG VEERDÏEN RT OVER DE WESTERSCHELDE En dan is er nog de kwestie van de aansluiting van Z.- spoorwegnet, maar verlangt, vooral nu de tolunie met Bel gië het uitzicht op groote nieuwe mogelijkheden voor de Zeeuwsch.Vlaamsche Industrie opent,, toch ook in het Neder landsche spoorwegverkeer te worden opgenomen. Er zijn meer streken van ons land, welke dergelijke wenschen naar voren hebben gebracht bijv. het gebied van Eind hoven Achel maar de heer Aghina kon ons thans mede. deelen, dat de kansen voor Zeeuwsch-Vlaanderen er in dit opzicht toch wel heel gunstig voorstaan. Er bestaat reeds contact met .Ged. Staten, over een spoor wegveerdienst tusschen Hoe. dekenskerke Terneuzen en de voorbereidingen hiervoor bevinden zich zelfs reeds in een tamelijk vergevorderd sta dium Er zijn natuurlijk nog enkele moeilijkheden op te lossen, waarvan die van de te bouwen booten en het verschil in spoorbreedte tusschen de Ned. Spoorweg^ en de tram in Z Vlaanderen wel de voornaam ste zjjn. Maar wanneer deze eenmaal overwonnen zullen ztin en wij twijfelen er niet aan, of nvn zal ze weten te overwinnen zal het ir.dus. trie-gebied van Zeeuwsch-Vl, In nog veel sterkere' mate dari tot dusver bet geval was een belangrijke rol kunnen gaan spelen In het economische le ven van Nederland België. Het soreekt overigens wel vanzelf dat de spoorbaan tus schen Goes en Hoedekcnsker nader gezamenlijk door de Commissie-Generaal en de re publikeinsche delegatie worden vastgesteld. De brief van Sjahrir is confi dentieel ter inzage gelegd voor de leden der Eerste en Tweede Kamer. FORMULE GEVONDEN2 De politieke redacteur van Aneta vernam van de Commis sie-Generaal, onmiddellijk na de bekendmaking van bovenstaand officieel bericht, dat het geen eenvoudige zaak geweest is, na het door het Knip te Malang gë- nomen besluit om geen eigen Indonesische interpretatie be treffende de overeenkomst naast de Nederlandsche te geven, de niettemin aanwezige wederzijd- sche geneigdheid tot overeen stemming in een voor beide par tijen bevredigende formule Vast te leggen. De eerrte aanwijzing, dat men hierin zou slagen, be reikte de Commissie-Generaal Maandagochtend. Daarop is Dinsdagmorgen van de regee ring te Den Haag definitief machtging ontvangen tot on middellijke onderteekening over te gaan. MODJOKERTO. Het wordt betreurd, dat nog juist voordat de laatste moei lijkheden om tot onderteekening te geraken waren overwonnen, ten gevolge van de noodtoestan den in de S:doardjo Delta, de bezetting van het sluizenstelsel onvermijdelijk was. Intusschen bleek wel, dat men bij de Commissie-Generaal ten volle overtuigd is, dat er nog een lange en moeilijke weg zal moeten worden gegaan, voordat alle hangende problemen van politieken. economischen, finan- cieelen, socialen, cultureelen aard zullen zijn opgelost. MOTIE-ROMME? Op een vraag van den Aneta- redacteur, op welke wijze deze machtiging in overeenstemming is met de motie-Rommevan der Goes van Naters, werd ge antwoord, dat dit een kwestie is, waarop het antwoord in Den Haag gegeven kan worden. Tenslotte constateerde de Commissie-Generaal, dat liet bericht van de spoedige onder teekening van de ontwerp-over- eenkomst ongetwijfeld ook in ternationaal met groote'voldoe ning zal worden ontvangen. TEEKENT SJAHRIR Sjahrir is reeds in kennis ;esteld van hei, besluit van de Nederlandsche regeering om de commissie-generaal te machtigen tot onderteekening van de overeenkomst van Linggadjati. Dinsdag zou hij deze aangelegenheid te Djog- ja bespreken met ir. Soekar- no en andere leden van de Indonesische delegatie bij de onderhandelingen. Binnen eenige dagen wordt Sjahrir met het definitieve Indonesi sche antwoord te Batavia te rugverwacht Of Sjahrir nog steeds be reid is de overeenkomst te onderteekenen op de voor waarden, welke hij de vorige week aan de commissie-gene raal heeft bekend gemaakt, hangt af van de Indonesische reactie op de actie van de Nederlandsche troepen bij Mod- okerto aldus Graham Jen kins, de bijzondere correspon dent van Reuter. Vlaanderen met name van hét ke. ondanks de opheffing Oosteliik rippl nn Vip,L Npd^r ril* a 7. Oostelijk deel. op het Neder "andsche spoorwegnet. Men beeft hier immers wel aan sluiting op het Belgische dit lijntje op 4 Mei a.s., in af wachting van deze plannen niet wordt opgebroken. De meening heerscht, dat door deze actie de goede ver standhouding tusschen de on derhandelaren, welke sedert de komst van lord Killearn met zooveel geduld was opge bouwd, thans verstoord is. VERWACHTINGEN. Onderteekening van de overeenkomst zal niet het ein de van de onderhandelingen beteekenen, aldus meldt Reu ter uit Batavia. Zij zal deze slechts op een nieuw en be grensder niveau plaatsen en een einde maken aan de eco nomische oorlog, welke in de laatste maanden in groote mate in de plaats is getreden van de militaire operaties. Een van de eerste aange legenheden, waaraan de ge mengde Indonesisch-Neder- landsche commissie haar aan dacht zal besteden, zal naar men verwacht het herstel van de economische toestand van het land betreffen. Nader wordt nog gemeld dat de brief van de republi keinsche delegatie de verkla ring bevat, dat deze delegatie harerzjjds geen behoefte heeft aan interpretatie. Wel aan vaardt zjj, dat de Nederland sche regeering zich harerzijds alleen hierdoor gebonden acht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1