PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Nederlandsche gewapenden Engeland Moskou conferentie begint Maandag r leeft sober en werkt Voorj aarsgroenten komen laat Het vliegveld voor midden Zeeland 190e Jaargang - No. 57 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwsche Courant, MiJdelhurg- Drukkerij Firma F. van de Velde Jr.. Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en alg Christelijke feestdagen. W.O.DE MIDDELBURGSCHE. VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 8 Maart 1947 ABONNbMBNI SFKIJS 25 cent per veek. t 3-20 per kwartaal, franco per oost, I 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. AUl EK» TENT IEPRIIS 12 cent per mm. minimum oer advertentie i 2.—» Bureaux gevestigd te VII vV.-lr.tiant 58-fin. tel 10 (2 ii|nen» Middelburg l.ondensche Kaai 29 tel. 2077 en 2924, Uoes Turfkade 15, el 2475, Onslburg - Graiamastraat 3, tel- 102. Terneuzen Hrniiwerijstr 2. Fostrek nr. H593IM. F Z C Het wereldgebeuren Staatsvorm en grenzen van Duitschland de belangrijkste problemen. Mislukking heeft ernstige gevolgen. Maandag zal de conferentie van Moskou over het Duitsche vraags'.uk beginnen. Voor het eerst na Potsdam zullen de mi nisters der Groote Vier zich be raden over de middelen om aan de thans chaotische toe stand in Duitschland, waarbij het land in vier moten is gehakt met elk zijn eigen bezet.ings- politiek, een eind te maken. Voor het eerst ook zal Molo- tov op eigen te-rein opereeren, voor eigen publiek en met Sta lin vlak bij de hand voor het nemen van de belangrijke be slissingen. Van de vele tw'st- punten, die het onderwerp van de discussies uit zullen maken, zijn er twee van allesoverheer- schend belang: de toekomstige staatsvorm van Duitschland en dé nieuwe grenzen. Rusland, en achter Rusland scharen zich de Zuid Europee- sche staten, heeft zich u:tge- sproken voor één onverdeeld Duitschland met Berlijn als hoofdstad. En hiermee werpt de Soviet-Un'e zich op als voor vechter van het standpunt, dat begri'pelijkerwijs alle Duitsche partijen zonder uitzondering in nemen. De Westelijke mogendheden en daarvan vooral Frankrijk zien meer heil in een een'germate gedecentraliseerd en federatief luitschland, om de herrijzenis van een sterke eenheidsstaat onmoge'ijk te maken of althans te belemmeren. In het bijzonder de Amerikaan Jonn Dulles, een van de leden der delegatie, heeft hierover uitgesproken denkbeel den. Harde noten zullen gekraakt worden over de Oostelijke gren zen van Duitschland. De Russen beschouwen de aanz:en!ijke op schuiving naar het Westen van liefst geheel Polen, de nieuwe Oder-Neisse grens als een uit gemaakte zaak, waarop niet te rug behoeft te worden gekomen. De Amerikanen echter hebben daar andere denkbeelden over en achten juist nu de tijd geko men eeps een hartig woordje over deze grenzen te sp_eken. Reeds in zijn bekende Stuttgar- ter rede deed Byrnes de wereld en speciaal de Duitschers in zooveel woorden kond, dat Amerika er alles voor voelde de Duitsche Oostgrenzen weer voor een flink deel naar 1 het Oosten terug te schuiven. Sindsdiejk zijn de Amerikaan- sche uiratingen daarover alleen maar posit'ever geworden, de woedende' Poolsche protesten ten soijt. Op dit punt werpt Ame~ika zich od a's voorvechter van de Duitsche belangen. Zulhn de V.S. posities van Engeland overnemen? De Republikeinsche voorzit ter van de commissie van het Amerikaansche Huis van Af gevaardigden voor buitenland, sche zaken, heeft verklaard: „Wg zijn nu zoover, dat Tru. man een nauwkeurige verkla ring moet afleggen over de bui- tenlandsche politiek der V S. Indien Groot-Brittannië zijn positie in de wereld moet prijsgeven, moet het Congres precies weten, welke rol de V. S. eventueel zullen moéten spelen". Amerika leent Frankrijk krijgsgevangenen. Fransche en Amerikaansche delegatie», die besprekingen gevoerd hebben inzake Duit sche krijgsgevangenen, die door Amerika aan Frankrijk zijn uitgeleend, hebben een overeenkomst gesloten. De V. B. hebben Frankrijk 426.000 Duitsche krijgsgevangenen uit. geleend. 56.000 hunner zijn in de Fransche steenkoolmijnen te werk gesteld. De Brinon ter dood veroordeeld Fernand de Brinon, de 61_jarige vroegere ambassa deur van Vichy in het bezette Frankrijk, ls te Versailles we gens collaboratie met den vij and ter dood veroordeeld. Frankrijk krijgt parachutisten Frankrijk heeft in Enge land oorlogsmateriaal aange kocht voor de ultru'ting van een parachutisten-divisie van 16.000 nui. Voor het overige verdedigen de Russen met een verbeten heid, een betere zaak waardig, de besluiten van Potsdam. Zij wenschen, en niemand zal ont kennen dat zij daar recht op hebben, de volle-buit aan her stelbetalingen in de vorm van machines en producten binnen te halen. Terwijl daarentegen de Ange'saksen, van meening dat men eerst de kip goud moet maken voor zij eieren kan leg gen, Duitschland niet van zijn economisch potentieel willen ontdoen. j Deze punten, tezamen met tal van andere zaken, het Ruhrge- bied, de zuivering, de wapenin dustrie, een eventueel vier- mogendhedenverdrag, zullen de ministers en hun adviseurs en deskund'gen de komende weken conf'ictstof te over geven. Over de mogelijke resultaten van de besprekingen zijn tot nu toe nog weinig hoopgevende klan ken gehoord. De ten halve mis lukte Londensche conferentie van de plaatsvervangers is ook een weinig gunstig voorspel ge weest. En toch schreef Wallace te recht deze week in de „New RepubFc": Een mislukking van de Moskousche conferentie 'be- teekent het begin van een psy chologische oorlog, het voorspel van het drama, aan het slot waarvan onze beschaving zal uiteen vallen. Moskou maakt zich op Te Moskou is een grootsch schoonmaak- offensief ingezet ter voorbereiding van de ontvangst der buiten- landsche delegaties voor de op Maandag aan. te vangen conferentie der Groote Vier. Men neemt aan, dat voor 't houden van de confe rentie gebruik gemaakt zal worden van de voormalige „vliegers club", ongeveer zeven 'kilometer van het Kremlin verwijderd. In de marmeren hall van dit gebouw zijn sta pel* nieuwe meubelen en tapijten opgetast. De gevel van het gebouw wordt schoon gemaakt. De vier verdiepingen hooge club staat in de nabijheid van het dy_ namo-stadion. De onderwerpen der schilderijen in het ge bouw zijn ontleend aan de luchtvaart. De gevel is versierd met tien groote reliefs ter eere van pioniers der lucht vaart. De schoonmaak-cam- pagne strekt zich uit tot alle hotels In Mos kou. Hongarije weigert aan Sowjet-eischen ie voldoen De Hongaarsche regeering heeft blijkbaar moed gevat uit het Amerikaansch protest te gen de Russische inmenging in Hongaarsche binnenlandsche aangelegenheden. De Hongaarsche premier heeft zonder meer geweigerd om gevolg te geven aan de communistische eisch om 50 leden van de partij der kleine bezitters uit het parlement te stooten. Eveneens heeft hg gewei gerd om vier min'sters van deze partij uit de regeering te doen treden. Paul Ramadier over Indo-China Op een persconferentie heeft Paul Ramadier, de Fransche minlster.president, gesproken over de toestand in Indo-Chi na. Ramadier verklaarde, dat de militaire toestand over het algemeen zeer gunstig is. Volgens Ramadier zijn thans alle Fransche garnizoens uit de omsingeling bevrijd. De eer ste minister achtte het voor al van groot belang, dat de Vletnameesohe strijdkrachten in de buurt van de hoofdstad Annam thans in tweeën zijn uiteen gevallen en geen wa. pens van de kust meer kim. nen ontvangen. Vandaag... is het 30 jaar geleden, dat graaf von Zeppe lin, bouwer van lucht schepen te Charlotten. burg overleed; bestaat de Geref, ge meente te Middelburg 60 jaar. MORGEN: is het 25 jaar gele den, dat in het Engel, sohe Lagerhuis het Iersche verdrag in der de lezing werd aange nomen. DE EERSTE SPINAZIE Aan de centrale veiling Ter Aar (Z.H.) werd Vrijdag de eerste spinazie van ons land aangevoerd door den tuinder M. Keyzer uit Ter Aar. In pan heel water gevallen Maandag Jl. viel het 3-jarig kindje J. W. G., wonende gan de Obrechtstraat te 's-Graven- hage, in 'n pan heet water, ten gevolge waarvan het kind zulke ernstige brandwonden kreeg, dat het Vrijdag in het R. K ziekenhuis aan het Westeinde overleed. Complot in Albanië Volgens de „Corriere della Nazione" zou in Albanië een complot tegen de regeering van En ver Hodja ontdekt zijn. In de hoofdstad, Tirana, zou den talrgke arrestaties zijn verricht. Onder de gearresteer den zouden zich verscheidene buitenlanders bevinden, met name drie Italianen. bezetten het s.s. Martin Bebrman Kapitein verliet het schip onder protest De herkomst van de lading Behrmann". De' Nederlandsche marine-officier, die het comman do voerde, verlangde van den kapitein Rudy Gray, medewer king bij de lossing. De kapitein weigerde deze medewerking. Het schip zal thans naar de aanlegplaats gesleept worden. Het militaire optreden had plaats omdat de kapitein had medegedeeld, dat hij Zaterdag zee zou kiezen, indien de auto riteiten geen steekhoudende re denen opgaven voor het vast houden van het «chip. Te Priok is men nog niet begonnen met het lossen van de „Martin Behrman". Prof. Verzijl gaf een uiteenzetting over de juridische gronden, waarop de in beslagneming is gebaseerd. De Nedenandsch- ïnuische regeering had het recht het schip te laten op brengen. Een expertise van de la ding heeft uitgewezen, dat de ruboer voor een groot deel afkomstig is van de Anglo- British Plantation Cy of Ja va. Voorts eischt de Britsche firma Francis Peak een deel van de kinalading op.' Een ander deel wordt opgeëischt door een Chineeschen onder nemer. Deskundigen meenen, dat ook de rest der lading ge makkelijk herkend kan wor den. Nader wordt gemeld, dat een gewapende macht, bestaan de uit mariniers, matrozen en politieagenten onder bevel yan een luitenant Vrijdagmorgen het schip bezet heeft. Een stuurman trachtte de loop plank weg te trekken, maar werd gegrepen en gebonden. De Amerikaansche kapitein legde daarop een verklaring af en verliet het schip. Ook de Amerikaansche directeur van de reedery verliet het schip en verklaarde geen aan sprakelijkheid meer te kunnen aanvaarden voor de lading. Hij zou de zaak voor de Amerikaansche maritieme commissie brengen. Intusschen meldt een Aneta- correspondent uit Singapore, dat ook van Britsche zijde stappen te wachten zouden zijn over het aanhouden van Britsche schepen door de Ne derlandsche marine in de In dische wateren. De United Press meldt ons nader: In totaal zijn vijf en vijf tig Nederlandsche militairen aan boord gegaan van de „Martin Secretaris Oost-Indonesisch parlement Tot secretaris van het Oost- Indonesisch parlement is be noemd mr. H. W. Nolting, voor de oorlog adjunct-secre taris van de Volksraad te Ba tavia. Ellende In Batavia Het republikelnsche blad „Ra'jat" te Batavia schrijft „De bevolking van Batavia heeft zoowel van vriend ais van vijand te lijden. Bij iedere wijziging in het stadsoestuur hoopt de bevolking op een verbetering van zijn lot, doch iedere verandering brengt slechts een verzwaring van lasten mede. Alle maatrege len ter verbetering z\jn Intus schen mislukt. Enkele maan den geleden verklaarde een Nederlandsche woordvoerder te Batavia, dat men groote moeilijkheden had bij het aau nemen van Indonesische arbei ders, Momenteel werken echter 25.000 Indonesiërs voor Hollanders. Dit wordt veroorzaakt, door dat hun kinderen honger lij den en zij niets meer bezitten om te verkoopen. Wat moet men' echter wel denken van onze leiders, die het volk in deze ellende hebben gedom peld?" KORTE PREDICATIE JEZUS KENT ZIJN LIJDEN „Voorwaar zeg ik U, dat één uit u mii zal verra den". Matth. 26 21. Uit de Evangeliën blijkt, dat de Heiland niet in het onzeke re verkeerde, omtrent hetgeen Hem te wachten stond. Her haaldelijk sprak Hij zijn disci pelen over Zijn lijden en ster ven. Hoe kwam het, dat Hij daarvan zoozeer overtuigd was? Omdat Hij geheel en al uit de Schriften leefde. Die laten niet in twijfel, of dege nen die Gods wil betrachten, daardoor de haat en de vijand schap der menschen op zich laden. En Jezus wist, dat Hij alleen, in onderscheiding van alle geloovigen, van den wil Gods volkomen vervuld was. .,Het Is. Mijn spijze, te doen den wil mijns Vaders, die in de hemelen is". Dat moet uitloo- pen op een botsing. Hij heeft dit voor Zijn leerlingen niet verborgen gehouden. Integen deel, Hp trach të hun te doen inzien, dat Hij op deze wijze, de zonden der m _jchen voor Zijn rekening nam. (Jesaja 53). Zóó stelde Hij zich in on ze plaats. Dat was het éénige doel, waartoe F in de wereld gekomen was. Welk een leed was het voor Jezus, elke dag opnieuw in de bedorven at mosfeer van deze wereld te leven en de zonde in al haar gestalten op Zich te nemen, zonder dat Zijn heilige en red dende Liefde ook maaf één oogenblik ons losliet! Zelfs Judas niet uit de kring der discipelen te stooten, maar hem tot het laatste oogenblik by zich te houden en nóg aan Judas' ziel te arbeiden, toen deze reeds het verradersloon by zich droeg! Zulk een lijden heeft Jezus voor ons op zich genomen. Voor zulke men schen gaat Hij de Godsverla tenheid en den dood In. Wie is dan Jezus? Hg is krachtig bewézen de Zoon van God te zijn, door de opstanding uit de dooden. Waarlijk: „God was, in Hem, de wereld moet zichzelven ver zoenende, hun zonden hun niet toerekenend, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd". Hallelujah! de weg tot den Vader is vrij. Voor Middelburg. Ds. F. DON. Kinderled'kantjes voor de getroffen gebieden De Almelosche meubelfa briek, die op de. nationale feestdag een aantal kinderle- dilcantjes beschikbaar heeft gesteld aan de ouders van ba- bies, die op dezelfde dag ge boren zgn als Prinses Marijke, heeft van Prinses Juliana een schrijven ontvangen met de wensch, deze ledikantjes naar de behoeftige gezinnen in de geteisterde gebieden te zen den. Aan deze wensch zal wor den voldaan. In drie jaar weer economische wereldmacht Voorbeeld yoor Nederland. Nu iedereen praat en velen schrijven over het verval van het Engelsche wereldrijk, is hei misschien dienstig de aan dacht te vestigen op de gewel dige inspanning, die het En. gelsche volk zich getroost voor het herwinnen van zgn economische wereldmacht. Het geeft aan Nederland op het oogenblik twee voorbeelden men leeft er soberder en men produceert er meer. Op het gebied van de bui- tenlandsche handel beginnen zich in Engeland reeds gelei delijk de vooroorlogse he ver houdingen te herstellen. In '46 werd reeds voor de export, on geveer het volume van 1938 bereikt, terwgl wg in Neder, land slechts een maximum var 46 van dit vooroorlogsche niveau bereikten. De waarde van de uitvoer in Engeland bedroeg 170 van die van 1938< de waarde van de invoer daarentegen slechts 133 Daardoor had Engeland in 1938 een invoeroverschöt van 291 millioen en in 1946 van 200 millioen. De inkomsten Belastingen op Sociale uitkeeringen? Volgens „Trouw" ligt het in het voornemen van minister L-ieftinck om op alle soc ale uitkeeringen zooals renten, ziekte-uitkeeringen, overbrug- gingsgelden, uitkeeringen van de „Stchting 1940—1945" enz., alsmedé de kinderbijslag van 31 Maart 1947 af door voorheffing, zooals bij' de loonbelasting, be lasting te heffen. De relletjes op de „Boissevaln". Donderdag arriveerde per Skymaster lt, kol. J. A. J. de 3ruyn, die van régeeeringswe. ge naar Cairo was gezonden om een onderzoek in te stellen Inzake de onregelmatigheden, die aan het eind van het vorig iaar zgn voorgekomen onder ie troepen, die met bestem ming Indonesië zich aan boord van de „Boissevain" be- vonden. Hierover vertelde lt.- kol. de Bruyn, dat de onregel-' matigheden het gevolg waren van recreatiemoeilgkheden aan boord van het schip. De man. schappen waren niet tevreden over de ontspanning, die hun ^eboden kon worden. Bij aan komst in de Oost was alles echter weer in orde en dc sfeer kon uitstekend genoemd worden. Voldoende voor Nederlandsche consumptie? Later overvloed. De langdurige vorstperiode en het kolengebrek hebben ingrijpende schade toege. bracht aan de jonge voor. jaarsgroenten. Van hetgeen voor de win ter In kassen en bakken was uitgezaaid is niet veel over. Vrgwel alle tuinders mooter, hun voorjaarsteelt laten vervallen om na de vorst periode direct uit te zaaien voor de hoofdteelt. Het rapport der Snelcommissie Waarom aan Oost-Walcheren de voorkeur. Grondonderzoek reeds begonnen. Resultaten nog niet bekend. Drie vliegvelden zal Zeeland in de toekomst hebben: het vliegveld Haamstede voor Noord-Zeeland. een nieuw vliegveld in Zw.- Vlaanderen, een nieuw vliegveld voor Mid den Zeeland. En vooral over de plaats, waar het nieuwe vliegveld voor midden-Zeeland zal komen, heeft tot dusver nog al wat onzeker heid bestaan. Over. één ding werden de des kundigen het echter ten slotte practisch eens: de beste plaats van vestig ng zou zijn het Noord Sloe, als eenmaal het be kende drie-eilanden-plan. da Walcheren, Zuid- en Noord- Beveland aaneen wil smeden, tot uitvoering zal komen. Toch komt het rapport van de Snelcommissie Walcheren tot de slotsom, dat het vliegveld niet aangelegd zal moeten wor den op het ingepolderde Noord Sloe, maar op Zuid-Oost-Wal- cheren, tusschen Middelburg, Vlissingen en Ritthem. DE MOTIVEERING. Op het eerste gezicht kan deze conclusie vreemd lijken, maar zij wordt afdoende gemo tiveerd. Er moet namelijk ernstig reke ning mede worden gehouden, dat a's gevolg van de nationale inspanning, welke de wederop bouw van ons geheele volk vergt, er .in de eerstkomende jaren geen sprake zal kunnen rijn van uitvoering van het Drie-e.landen-plan. Voor er dus een vliegveld op het Noord Sloe zou kunnen worden aan gelegd, zouden er minstens tien jaren verstrijken en-., zoo lang kan Zeeland niet wachten! De commissie heeft daarom uitgezien naar de mogeüjkhe d van een tijdelijke oplossing. Zij heeft nagegaan, of het mogelijk zou zijn om de vernielde start banen van het oude vliegveld hi; Vlissingen te herstellen en aldus Walcheren en daarmede Midden Zeeland uit de nood te helpen Men stu t daarbij echter op het bezwaar, dat dan de uit breidingsplannen van Vlissingen in gevaar komen. Een vliegveld op de oude plaats, zelfs een noodvliegveld, zou beteekenen: Geen nieuwe insteekhavens voor Vlissingen, zoolang dit nood- vliegveld in gebruik is. Een andere op'ossing was dus noodzakelijk, want als de voor teekenen niet bedriegen en Wal cheren redelijke kansen worden geboden, zal Vlissingen spoedig, in ieder geval binnen dr> jaren, aan het werk willen gaan. Ook voor de marine een goede plaats. Deze betere oplossing meent de Snelcommissie te hebben ge vonden door de aanleg te beplei ten van een vliegveld tusschen Oost-Souburg en Ritthem, een plaats, die alle mogelijke voor deelen biedt en die zoowel van uit Vlissingen en Middelburg, als vanuit Goes snel bere kbaar zal zijn. Een voordeel is bijvoor beeld, dat het vliegveld hier dienst zal kunnen doen als hulp landingsterrein voor vliegtu gen. die van vliegveldschepen ope reeren, hetgeen in de toekomst voor de marine van belang kan zijn. Het rapport der commissie deelt mede, dat het grondon derzoek in verband met de ge schiktheid van het terrein voor de aanleg van een vliegveld tijdens het schrijven van het rapport reeds begonnen was,, maar dat de uitslag ervan nog niet bekend was. Blijkbaar wordt er dus met voo-tvarendheid aan de voorbe reiding van de uitvoering van deze plannen gewerkt. Laat ons hopen, dat ook van de zijde van het Rijk medewer kers wordt verleend. De Spoor wegen kunnen Zeeland nog altijd niet aan snelle verbindingen heSen, misschien, dat een vlieg veld, hoewel de aai'eg daarva- ook verscVidene faren vergt, ten slofte Zftei*>nd uit zijn isole ment zal verlossen. Wat na de vorst nog ge zaaid kan worden aan sla. oioemkool, spinazie enz. komt aat in het voorjaar. In elk geval zal van vroege export naar het buitenland een sprake zgn. Wat er ge red is aan plantmateriaal za: product moeten leveren, dat n Nederland wordt afgezet Op het punt van consumptie zal voor den Nederlander geen vrees behoeven te bestaan .vant er is voor de overbrug, ringstgd veel wintergroente ngekuild en In schuren opge borgen. De verwachting be staat, dat de vorstschade aan Jeze producten gering zal zgn. Dit heeft betrekking op uien, peen, knolrapen, kool, .4 roten enz. Wanneer straks nog v^at versche voorjaarsgroenten af komen, dan zullen deze schaarsch zijn en duur. Komt later in het jaar een maal-de na de vorst gezaaide groente af. dan moet er vrees bestaan voor een geweldig* overvloed. De export van groenten naar ons natuurlgk achterland Duitschland, is namelijk nog altgd niet gere geld en de voorloopige in. druk van de besprekingen daarover is niet hoopgevend. uit andere hoofde rente, winst, dividenden enz. zgn echter ge daald van 236 millioen tot 50 millioen, terwgl de „on. productieve" 'uitgaven, waar onder de regeeringsuitgavea een belangrijke plaat3 inne men, zijn gestegen van 13 millioen tot 300 millioen LEVEN OP CREDIET. Daardoor is er in 1946 nog een tekort geweest op de be talingsbalans van 450 mil. lioen, 6i/, maal zoo groot al3 in 1938. Engeland leeft dus op crediet, evenals Nederland overigens. Doch men streeft er aan de overzgde van de Noord zee naar om in 1947 de ex port op te voeren tot 140 van het volume van 1938 en ln 1949 onafhankelijk van het buitenland te zijn. Daartoe moet de bevolking een heel sober leven leiden, veel sober der dan hier. Maar dit zal dan ook tengevolge Kunnen heb_ ben, dat over drie jaar. Enge land er ondanks zgn huidige verliezen aan machtsposities en invloedssferen, economisch vry krachtig voor kan staan. LONDEN ALS CENTRUM Met het uitbreiden van de handel begonnen de organen, die zich hadden ontwikkeld in de eeuwen toen het Vereenig(l Koninkrijk onbetwist heerscher der wereldzeeën en derzelver handel was, en die zich op een. groote traditie kunnen beroe rten, geleidelijk weer te func. tionneeren. Ondanks de devie- zenrestricties en allerlei an- riere beperkingen i* Londen op het oogenblik reeds weer het meest actieve commercieele en fmancieele centrum van de wereld. Vroeger was Engeland tevens de grootste credietge. ver van de wereld, maar deze rol- ls thans door Amerika overgenomen. Maar de finan. cieele exDerts en deskundigen zitten nog in Londen en hier worden vele credletgevers en -nemers than, tot elkaar ge bracht. En zoo konden kort geleden credletfaciliteïten van„ uit Londen worden ingesteld voor importeurs 'n Skand'na- vië, Frankrijk, België, Neder- 'anrf Tsjecho.Slo.vakije en Oostenrijk. En behalve deze bankiersdiensten verricht En geland reeds weer als vanouds diensten 'aan de internationale handel op het gebied van de verzorging van scheepsruimte, verzekering van ladingen, ter- mijnaffalres, enz. Soekarno verontschuldigt zich Te Soerakarta is een con gres gehouden van de Chi- neesche vereeniging Chung Hwa Hui. In deze vergadering was ir. Soekarno aanwezig, Hg .bood zijn verontschuldi gingen aan voor de vergis singen, die door de Indonesiërs tegenover de Chineezen wa ren begaan en betoogde in Uit verband, dat de houding van eenige personen en niet die van de bevolking de oorzaak waren van de betreurenswaar dige incidenten, die zich heb ben voorgedaan. „De Hoop" toch niet anti-Joodsch? Het bestuur van de Amster- damsche Roei- en Zeilver. „De Hoop" deelt thans, naar aan leiding van de berichten over het toegang weigeren aan een Joodsch meisjes mede, dat een der bestuursleden, hierover op gebeld, heeft geantwoord, dat ,JDe Hoop" geen Joden toelaat. Dit antwoord zou juist geweest zijn, Indien hij had gezegd, dat vóór de oorlog een dergelgke tendens bestond. Vastgesteld kan worden, dat de vereeni ging ln het verleden leden van Joodschen bloede telde en ook thans nog telt. Tijdens de oor log werd aan Joden, die elders verjaagd waren, toegang tot de vereeniging verschaft. Bestuurderen stellen er dan ook prijs op. te verklaren, dat zij geen verschil maken tus schen Jood en niet-Jood en dat nieuwe leden worden opgeno men volgens regelen, in de statuten gesteld, waarbg geen sprake is van eenigerlel discri minatie. Ameland nu geheel geïsoleerd. Hevige sneeuwstormen over Ameland' maakten het voor het legervliegtuig, dat regel matig de verbinding met het vasteland onderhoudt, onmoge- "jk op het landingsterrein bij lollum te dalen. Ook de weg over de Waddenzee is nu vol komen onbruikbaar. Sinds 24 Februari hebben de bewoners van het eiland geen post meer ontvangen. De verbinding tus schen de dorpen is zeer slécht en de geheele bevolking is op geroepen voor het sneeuwvry malden der wegen. De melkauto s van de melk fabriek te Hollum zgn op ver schillende plaatsen blijven ste ken, zoodat een groot gedeelte van de melk niet aan de fa briek kon worden afgeleverd. Er wordt nog gespaard! Blijkens de cyfers, door de Ned. Spaarbankbond gepubli ceerd, werd in de maand Ja nuari bg de algemeene spaar banken ingelegd voor een be drag van 9.146.441, terwyi 2.204.961 werd terugbetaald. De inleggingen overtroffen de terugbetalingen dus met bgna 7 millioen gulden. By de bankspaarbanken be liepen de inleggingen en te- nj&beta^^jn reap, 874.2-13

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1