PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT verdrag Voorloopig geen met Duitschland De Ziekenfondsen Geïnterneerden lijden honger Deviezensmokkelaars verdienen kapitalen Zeeland in 190e Jaargang - No. 51 t)llg*»e van de Firma Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vllsslngcn. DU bied verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en alg- Christelijke feestdagen. Zaterdag 1 Maart 1947 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per a-eek. 3 20 per kwartaal, franco per post. t 3.45 per kwartail. Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per inm. W O DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Bureaux gevestigd te Vli singen LVrlstiaat 58-60. tel. 10 (2 lijnenMiddelburg Londensche Kaai 29 tel. 2077 en 2924, Odes Turlkadc 15. tel 2475, Óostburg Gratemafltraat 3, tel. 102. Terneuzen Brouwerljstr- 2. Postrek. nr. 359300^^0^41^1611^ Het wereldgebeuren BEVIN LEIDDE LAGERHUIS-DEBAT IN „Ik hoop, dat Linggadjati geteekend wordt". Engelands minister van bui- tenlandsche zaken, Emest Bevin1 heeft, na een periode van be trekkelijke stilzwijgendheid, de laatste dagen zijn schade ruim schoots ingehaald. Op de lange en sensationeele verklaring over Palestina is Donderdag een uitvoerige rede gevolgd over het Britsche bu;- tenlandsche beleid in het alge meen. Op de hem eigen wijze eenigszins van de hak op de tak springend en met het veel vuldig gebruik van het voor naamwoord ik leidde Bevin in het Lagerhuis een debat in over dit beleid. Daarbij zeide hij over Duitsch1 land: „Wij kunnen niet toela ten. dat 66 mlllioen menschen in Centraal-Europa in moeilijke omstandigheden leven, doch aan de andere kant moeten wij aan de veiligheid van Europa den ken. Ik ben er zelfs nu nog niet zeker van of de Duitschers wer kelijk na twee nederlagen de gevolgen van hun nederlaag en de waanzin van een oorlog als po1 tiek middel inzien. Indien wij Duitschland in toom willen houden en voldoende tijd over houden om het builendien ook op te voeden, moeten wij een overeenkomst tusscten de vier groote mogendheden tot stand zien te brengen. Bevin stelde zïm - niet voor, dat hij naar Mcv.kou ging om een verdrag vcor Duitschland op te stellen. Hj zou al tevre den zijn indien voorwaarden ge schapen zouden worden om dit in de toekomst mogelijk te ma ken. Wat er ook bereikt moge wor den, aldus Bevin, het mag geen geval een verhooging van de lasten der belastingbetalers in ons land tengevolge hebben. Een voor ons land belang rijke passage van Bevins rede was gewijd aan Indonesië. Be vin zeide het te betreuren, dat de overeenkomst van Lingga djati, die in October werd ge- pa afeerd, niet is onderteekend. De voedsel- en grondstoffen- positie is zoodanig, dat talrijke menschen, die op 't oogenblik in nood verkeeren er mede gehol pen zouden zijn, indien Indone sië voort kon gaan met de uit voer van tal van artikelen naar de wereldmarkt. „Zonder het te wagen mij te mengen in de rechten van anderen hoop ik van harte, dat deze overeen komst, die zulk een zegenrijke werking op millioenen in het Oosten en in het Westen zal hebben, spoedig gesloten zal worden." Over de eischen tot annexatie van Duitsch grondgebied docfr Fankrijk, België, Nederland enz. toonde Bevin zich weinig geest driftig. Hoewel hij zich niet rechtstreeks in afwijzende over deze eischen uitliet, merkte Bevin wel op: „In de Engelsche zóne is.de bevolking reeds aan veel verplaats'ngen onderhevig geweest. Indien tot overgave ran gebied besloten zou wor den, zou Engeland zijn taak zeer moeilijk verder kunnen verrich ten. Deze overdracht .kan niet tegen wil en- dank geschieden. Sir Robertson hoopvol ges:emd. De plaatsvehrangend gou verneur van de Britsche zóne in Duitschland, zeneraal Sir Brian Robertson heeft als zijn verwachting te kennen gege ven, dat *n leste een aan zienlijke verbetering van de toestand in deze zóne zal In treden. In het algemeen was de voedselpositie bevredigender dan ooit', sinds bij in Duitsch land vertoefde. In de havens kwamen voldoende hoeveelhe den levensmiddelen aan om de huidige rantsoenen te haneKj; haven. De productie van. steen kool bleef in stijgende ïijri. Gevraagd om commentaar te leveren op de ^gen Enge land gerichte aanvallen in do Sowjet-Russische pers, dat Engeland' Duitsche belangen in de Britsche zóne „teger verlaagde prijzen uitverkoopt' antwoordde Robertson: Er is f;een sprake van, dat indus- rieën, fabrieken of installa ties in Duitschland aan Brit sche maatschappijen worden verkocht, geschonken of over gedragen. Admiraal King over Amerika's defensie. Admiraal Ernest King, voor malig opperbevelhebber der Amerikaansche marine, heeft tijdens een lezing te Elgin in Illinois (V.S.) verklaard, dat de V.S. hun overzeesche ver dedigingslinie duizenden mylen van het Amerikaansche vaste land moeten leggen en daar in staat moeten zijn snel en doelmatig te handelen. „Tijd en afstand als garanties voor veiligheid zijn niet meer zoo effectief als te voren". King ried aan, dat men deze linie zeer sterk zou maken om de mogelijkheid uit te sluiten, dat de oorlog het vasteland ooit kan bereiken. Hij was van meening, dat de atoombom al leen niet in staat is een oor log te doen winnen. TRUMAN WIL GEEN STIERENGEVECHT ZIEN. In antwoord op een vraag van een verslaggever betref fende het bezoek, dat president Truman van 3 Maart ai' aan Mexico zal brengen, heeft het Witte Huis verklaard, dat pre sident Truman de uitnoodtging omtijdens het komende bezoek aan Mexico een stierengevecht bij te wonen heeft afgewezen. Camille Huysmans over de relletjes in Brussel In de Belgische Senaat heeft Camille Huysmans gesproken over de wanordelijkheden In Brussel. De Belgische eerste-minlstei verklaarde dat er verschillen de dingen zijn, die hij niet bé- grijpt. Reeds twee maal werd een accoord bereikt met de be- trolckenen. Een week geleden waren de ileiders der manifestatie het nog volkomen met de regee ring eens en men had beloofd de orde te zullen handhaven. Zulks ls echter niet het ge val geweest en duidelijk is ge bleken, dat de leiders hun mannen niet in hun macht hadden. Sommige manifestan ten waren gewapend, terwijl er velen waren, die niet eens tot de krijgsgevangenen be hoorden. Engelands kolenpositie wordt beter. Attlee heeft in het Lager huis verklaard, dat de vor ming van voorraden voor de energiebedrijven voortduurt. Zij zijn thans gemiddeld over het geheele land voldoende voor 16% dag. Op 26 dezer, aldus Attlee, stonden over het geheele land 1.520.321 verzekerden als werk loos genoteerd. Hierbij komen er nog 228.700, die niet om steun hebben verzocht. Het to tale aantal toont een vermin dering van 624.200 vergeleken bij 22 Februari. KORTE PRED1CATIE SCHULD Ieder, die weieens in de Bij bel gelezen heeft, weet wel Hoe wjj daarin onszelf kunnen terugvinden. Onze karakters, onze eigenaardigheden, -ze kó men en in voor. Niet onze ra dio's, auto's, treinen en kanon, nen, maar die zijn niet het be langrijkste. Bij de rijke ver scheidenheid van menschen die in de Bijbel voorkomen, zijn ook menschen als U en ik. Ook in dat deel van de Bijbel, dat de lijdensgeschie denis van Jezus Christus be schrijft. En toch valt die rijke ver scheidenheid uiteen in slechts twee groepen: Jezus' vrienden en Zijn vijanden Wie met Je zus te maken heeft gekregen, wie van Hem gehoord heeft, kan niet meer neutraal blijven: het is óf voor óf tegen Hem. Nog steeds. Wie neutraal wil zijn, is in wezen vijand, zooals een zekere Pllatus, die zijn handen in onschuld dacht te wasschen. Allicht. Jezus zegt dat Hij alles voor ons wil zijn. Dan moeten wij wel kiezen: ons door Hem laten helpen of niet. Dus 'Voor of tegen Maar het is de vraag, wie Hem het meeste hebben doen lijden, de vrienden of de vijan den. Lichamelijk natuurlijk de vijanden, maar, wat erger is, o-eestelijk? Zijn vrienden, dl^ er maar steeds om kibbelden, wie de meeste van hen was. die sliepen als HU het moeilijk had, die hardnekkig aan zich_ zelf bleven denken en Hem niet begrepen? Het waren menschen als wij Laten wij ons niet verbeelden, onschuldig te zijn. al willen wri onder de vrienden gerekend worden. Maar als wij dan, op een of andere wijze, met dit Lijden te maken hebben, heeft dat Lijden ook met ons te maken. D?n is het door Gods genade ook tot ons behoud geweest. S P. DE ROOS 's-Heer-Hendriksklnderen Vandaag.., wordt In Frankrijk de volledige persvrijheid hersteld en mogen ook de couranten zonder toe stemming van de re geering worden uitgege ven; bestaat de spoorlijn GoesMiddelburg 75 jaar. MORGEN vertrekt Lou Bandy per K.L.M. opnieuw naar Indonesië voor een toumée. Wollen stoffen in de zwarte handel? Het Tweede Kamerlid, de heer Stapelkamp, heeft aan den Min. van Economische Zaken gevraagd of het juist is, dat de confectiefabrikanten zonder bij zondere formaliteiten wollen stoffen voor de export kunnen betrekken en dat zij, indien deze niet tot export-orders verwerkt kunnen worden hetgeen nog al eens schijnt voor te komen de stoffen in de zwarte han del „loozen". Het zou hier om vele tienduizenden meters wol len stoffen gaan. De heer Sta pelkamp vraagt ten slotte dan ook om, indien deze berichten juist zijn, maatregelen te nemen om aan deze practijken een ein de te maken. Eieren worden goedkooper. De maximumprijzen voor kippeneieren worden aanzien lijk verlaagd. Voor de produ centen zal deze verlaging op Maandag S Maart ingaan. Aangezien er eenlge tijd verloopt voordat de tegen de nieuwe prtyzen geleverde eieren in de winkel van den detail list zjjn, zullen de nieuwe maximumprijzen eerst op 17 Maart kunnen ingaan. De consumentenprijzen wor den dan 16, 15, 14, 13, 12 en 11 cent per stuk voor eieren respectievelijk van klasse 1 t/m. 6. Mergelgroeve Ingestort. Iti de mergel-groeve te Rooth-Margraten heeft zich Donderdag een ernstig ongeluk voorgedaan. Toen men daar bezig was met het opladen van mergel in een vrachtauto, is het plafond van de groeve voor een gedeelte ingestort, tenge volge waarvan twee mergel- werkers, de 34-jarige F. van P. uit Klein-Welsden en de 21- jarige J. E. uit Margraten onder het afvallende gesteente bedol ven werden. Eerstgenoemde werd op slag gedood. E. werd ernstig gewond met een bek kenbreuk naar het ziekenhuis te Maastricht overgebracht. NEDERLANDERS GEVANGEN OP JAVA. Nieuwe Constellations voor de K.L.M. De K.L.M. heeft twee nieuwe Constellations besteld, ter waar de van ongeveer 2 millioen dol lar. Deze nieuwe order brengt het aantal Constellations van de K.L.M. op 13. NOG MEER VORST? De depressie, die zich Don derdag boven Portugal afsplit ste, trok naar ons land. Hoewel aanvankelijk in het depressie- gebied slechts weinig neerslag viel, nam de neers'agintensi+eit bij de verdere ontwikkeling van de kern steeds meer toe. In de groote deelen van ons land kwam langdurige sneeuwval voor. In Brabant en L:mburg viel aanvankelijk nog vrij veel regen, doch later ging deze weer over in sneeuw. Het sneeuwgebied heeft een buiten gewoon" groote omvang en strekt z:ch uit van Denemarken tot in Midden-Frankrijk. De depressie-kern wordt gelei delijk gevuld met de zeer koude 'u.cht, die langs een groote om weg België en Frankrijk be reikten Scandinavië en West- Rusland komt nog steeds ze^r strenge vorst voor, plaatselijk tot meer dan 30 graden. Na de tijdelijke vorstvermin- dering moet op een nieuwe da ting van de temperatuur worden gerekend. Ook deze laatste aanval van de dooi op het vorstgebied is althans voor ons land weer mis lukt. 150 gram rijst per dag. Een correspondent van het te Batavia verschijnende blad ..Nieuwsgier" schrijft over zijn bezoek aan een kamp te Goen- toer, waarin 1580 Indo-Euro- peesche Nederlanders, zijn ge ïnterneerd, het volgende: Het werd my niet toegestaan foto's te maken, doch ik mocht, door bemiddeling van Indo-Europee- sche kampfunctionarissen, met de geïnterneerden spreken, hetgeen licht bracht in hun si tuatie, die in vele opzichten, vooral echter moreel, zeer cri- tiek is. De circa 500 geheel onbemiddelde kampbewoners worden door hun mede-bewo ners. die zelf leven van de verkoop van hun bezittingen, ondersteund Het rantsoen r:> bedraagt 150 gram per dag, terwyl slechts een geringe hoe veelheid suiker en in het ge heel geen vetten worden gedis tribueerd. De aankoop van voedsel op de zwarte markt kost het kamp dagelijks 2000 roepiah (republikeinsche gul den). De kampbewoners leven volkomen afgesloten van de buitenwereld en zijn zonder radio en kranten. De wanhopi ge financieële toestand dwingt langzamerhand velen tot het aannemen van het republi- keinsch burgerschap, aangezien dan het kamp mogen ver laten en dus de kosten van het levensonderhoud lager wor den. Pensioen gevraagd voor he* landbouwbedrijf. De Ned Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw-, en Zuivelbedrijf, zond een tele gram aan de ministerraad, waarin met klem wordt aan gedrongen op een spoedige In voering van een pensioenrege ling voor het landbouwbedrijf. Ongerustheid onder de mijnwerkers. Het Eerste Kamerlid, de heer Hermans, heeft aan den minister van Econ. zaken vra gen gesteld in verband met de ernstige ongerustheid, welke onder de mijnwerkers zou heerschen omtrent het bericht, dat 5000 Polen van het voor malige leger van generaal An ders in de mijnen zullen wor den tewerkgesteld. De heer Hermans vraagt of het niet de voorkeur verdient hier Neder- landsche vrijwilligers te werk te stellen. Huisvesting zou dan mogelijk zijn doordat tal van mijnwerkers zich bereid ver klaard hebben aan Nederland- sche arbeidskrachten onderdak te verleenen, terwijl er ook gebouwen vrijkomen, waarin tot dusver politieke delinquen ten waren ondergebracht, DE PENSIOENREGELING. Voorts vraagt de heer Her mans naar de geruchten vol gens welke de regeering voor nemens zou zijn haar toezeg gingen ta.v. de pensioenrege ling voor de mijnwerkers voor een gedeelte teniet te doen. MAAR ZE KOMEN IN HET GEVANG Belgen koopen benzine en plezierjachten. Wanneer men ach de moei te getroost zelfs maar opper vlakkig na te gaan hoe Neer- land's opbouw wordt geremd door egoïstische smokkelhan del en dan speciaal die van de onmisbare deviezen, komt men tot ontstellende ontdek kingen. Deviezensmokkelaars van formaat, gedreven door zuiver egoïstische motieven, verdienen kapitalen. Zij wisselen hun guldens In België op de zwar te markt tegen francs in en ontvangen dan slechts 8 in- plaats van 16 Belgische francs. Met dit Belgische geld koo pen zjj in België (soms ook in Zwitserland) goederen, die haar Nederland worden ge smokkeld en daar zwart wor den verkocht Met een zelfde bedrag aan Nederlandsch geld zou met legale handel een grooter kwantum gekocht kunnen wor den aan goederen, aie langs de normale en wettige weg in de handel zouden kunnen wor den gebracht De nieuwe spelling In België Op grond van een door de; Nederlandsche en Belgische ministeries van onderwijs ge maakte afspraak zal ook op de Belgische ministeries per 1 Mei de nieuwe spelling offi cieel worden ingevoerd De Nederlandsch schrijvende dagbladen in België zullen thans de beslissing afwachten van de „technische commissie" van het persagentschap „Bel- 7 die binnenkort bijeen zal komen ten einde de nieuwe si tuatie, die op 1 Mei zal ont staan, opnieuw te bestudeeren. Naar het zich laat aanzien, -al deze commissie zich voor iet invoeren van de nieuwe spelling uitspreken en ver wacht mag worden dat dc bladen het voorbeeld van het Belgisch persbureau zullen volgen. De meeste uitgevers staan 3r in de laatste tijd reeds op. Ie manuscripten in de nieuwe spelling te ontvangen Aan- enomen kan worden dat ook zij van 1 Mei af hun uitgaver vtitsluitend in de nieuwe spel ling- het licht zullen doen zien Arbeidsvoorwaarden bij de D.U.W. In zijn antwoord op vragen van den heer Haken deelt de minister van openbare wer ken en wederopbouw a.i. mede, dat de regeling van de ar beidsvoorwaarden by de D.U. W. niet onbevredigend ge- Toemd kan worden. Van ach terstelling by andere arbeiders is geen sprake. Ook bestaat volgens den minister geen ge vaar voor willekeur bij de plaatsing van arbeiders by de zgn. trainingswerken, aange zien deze plaatsing slechts ge schiedt voor beperkte thd in dien een minder dan normale prestatie is -gelevérd. De in spectie van de D.U.W. houdt toezicht op de overplaatsingen. De Nederlandsche guldens blijvén in België niet onge bruikt liggen. Belgische zaken lieden behoeven er slechts ca. 8 francs voor te betalen en voorzien zich op hun reizen door Nederland daarmede van. extra hoeveelheden, in ons land nu eenmaal niet meer ge distribueerde benzine. Vele Belgen hebben daartoe zelfs extra tanks in hun auto's la ten bouwen en komen op deze wijze al heel goedkoop aan deze brandstof, waarvoor ons land buitenlandsche valuta heeft gegeven. Dit is slechts één voorbeeld uit honderden. Met deze goed koop verkregen Nederlandsche guldens koopen de Belgen bijv. de laatste tijd tallqoze plezier-* jachten', in Nederland oo wel iswaar tegen zwarte prijzen, maar de guldens hebben ze immers voor de helft van de normale koers gekocht. Uiteindelijk betalen zjj "voor de jachten niet meer dan voor-oorlogsche prijs. En over de Schelde varen zy ze zonder al te veel risico naar België. Zoo zijn er tallooze andere artikelen aan te wyzen, die van ónze markten woiden af geroomd door de Belgen met hun „goedkoope guldens". ZWARTE CLEARING. Dat de smokkel een schrik barende omvang heeft gekre gen, bewijzen ook de facilitei ten, die den zakenlieden reeds geboden worden. Indien u ten minste de kanalen weet, dan kunt u in Amsterdam op ge heime (zwarte) clearing bu reaux uw guldens deponeeren, zonder risico de grens over gaan naar Brussel en daar uw karige hoeveelheid francs opnemen. En omgekeerd. - ZWARE STRAFFEN. Wat doet onze regeering tegen dit gezwel in de Neder landsche samenleving? Het is daarmee al juist ge steld als met de zwarte han del: aanvankelijk waren het verhoogingen van de gebruike lijke' boetes, naast een zoo groot mogelijke verscherping van de controle. Tegenwoordig, nu het euvel een gevaar voor de ongestoorde opbouw van ons land is geworden, begin nen de rechtbanken niet te on derschatten gevangenis- en rykswerkinrichtingsstraffen op te leggen. In -de toekomst zullen die waarschijnlijk nog strenger worden. Er gaan zelf r. '.s stemmen op om dit soort smokkelaars, die de opbouw in gevaar brengen, uit de sa menleving te verwijderen tot z!j deze met hun practijken niet meer in gevaar kunnen brengen? Regeling voor vrijwlllig-verzekerden. vGeen bijzondere moeilijkheden. li. (Slot) Wij gaven in ons eerste arti kel een beknopt overzicht van de nieuwe regel'ng. Hoe denkt men haar nu in de verschillende deelen van onze provincie uit te voeren? IN MIDDELBURG. In Middelburg berust de zie kenverzorging van ongeveer 70% der bevolking bij het Alge meen Middelburgsch Zieken fonds en voor een klein deel bij het Homoeopathisch Zieken fonds. De heer L. Onderdijk, die zoo'n belangrijk aandeel heeft gehad in de jarenlange opbouw van de ziekenverzorging, was zoo welwillend ons een toelich ting te geven op de nieuwe regeling, die thans voor de vrij willig verzekerden te Middel burg is getroffen. Hier volgen enkele gegevens, die uiterst be knopt zijn gehouden. Alle vers', rekk'n gen zullen ge lijk zijn aan die der verplicht verzekerden met uitzondering van de irtkeering bij overlijden. De ziekenhuisverpleging waar voor men aangesloten is bij de Ver. „Ziekenhuisverpleg ng op Walcheren", genaamd A-verze kering, blijft van kracht. Men bliift-dus lid van deze vereeni- ging. Dientengevolge wordt de contributie voor het ziekenfonds 40 ets voor leden van 16 jaar en ouder, terwijl voor de kinde ren beneden 16 jaar niet wordt betaald. Voor een z g. onvol'e- dig gezin wordt de contributie 60 cent per week. De contributie van de Vereeni- ging Ziekenhuisverpleging blijft ongewijzigd. In de ziekenfondscontributie van 40 ets. is inbegrepen de specialistische hulp bij opname in een ziekenhuis. Hiervoor be hoeft men -dus geen aparte ver zekering meer te sluiten. Dit beteekent dus dat de B- en Crverzekerden van de Ver- eeniging Ziekenhuisverpleging nu overgaan naar de ziekenfond sen en deze dus van 17 Febr. af de risico dragen van de be handel'ng in het ziekenhu:s, maar uitsluitend 3e klassebehan deling, terwijl alle overige ver strekkingen eveneens daarop zijn gebaseerd. Voor 2b klasseverpleging in een ziekenhuis kan men een aparte verzekering sluiten Wanneer er leden zijn die de premie van 40 ets., plus de pre mie voor Ziekenhuisverpleging A, niet kunnen opbrengen we gens hun te lage inkomen, dan behoeven zij niet direct te be danken. Vermoedelijk komt er voor hen een landelijke regeling, maar mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan zijn er ook andere mogelijkheden. Bedoeling s een reductieklasse in te stel len voor leden met lage inko mens Niemand bedanke dus om die reden voor ziekenfonds of zie kenhuisverpleging. Men zou zichelf groot nadeel kunnen be- roKkenen. IN VLÏSSINGEN. Te Vlissingen en op de dor pen werkt het Alg. Afd Zie kenfonds Walcheren, dat met ingang van 17 Febr. de volgen de regeling voor de vrijwill g verzekerden heeft ingevoerd: De premie zal bedragen f 0.50 per week per volwassene van 16 jaar en ouder. Kinderen bene den 16 jaar vrij van premie 0.75 per week voor onvolledige gewinnen. Er is met klem aangedrongen op het verleenen van een reduc tie op de premie voor de minst- draagkrachtigen. Hoewel een regeling via de gemeenten in uitzicht is gesteld, moet ieder de nonjiale premie betalen zoo lang en voorzoover er te dien aanzien geen offtcieele maatre gelen worden getroffen. Mocht voor minvermogenden een re ductie worden vastgesteld dan volgt nadere bekendmaking. De leden der vereeniging voor Ziekenhuisverpleging te Vlissin gen, voorzoover zij tevens vrij willig Ziekenfondsverzekerde zijn, zullen door betaling van 0 50 aan het Ziekenfonds daar door voor de eerste 42 dagen voor Ziekenhuisverpleging ver zekerd zijn. Bij de Ver. Z:ekenhuisverple- ging Vlissingen kunnen'zij zich voor een volgende 42 dag^n verzekeren ad 5 cent per week per volwassene (kinderen bene den 16 jaar vrij). Voor zoover de vrijwillig ver zekerden der dorpen reeds inge- scheven zijn bij de Ver. Zieken huisverpleging Walcheren te Middelburg, zijn zij niet ver plicht 0.50 te betalen. Zij betalen 0.40,indien zij hun verzekering bij genoemde vereeniging handhaven. en f 0 50 indien zij alle rechten, dus ook Ziekenhuisverpleging van het Alg. Ziekenfonds Wal cheren wenschen te ontvangen Deze rechten gaan ook voor Sa- natoriumverpleg'ngi direct zon der wachttijden in. ZUID- EN NOORD-BEVELAND Op deze beide eilanden is maar één ziekenfonds, het Alg. Ziekenfonds voor Z.- en N.-Be- veland, gevestigd. Daarnaast werkt hier de vereeniging voor Ziekenhuisverpleging Z.- en N - Beveland. Tusschen deze belde bestaat een nauwe samenwer king. Toen in 1941 de ver plichte verzekering werd inge voerd, herverzekerde het Alg. Ziekenfonds al zijn verplicht- verzekerden bij de Ver voor Ziekenhuisverpleging en enkde weken geleden werd eenzelfde besluit genomen ten aanzien va$ de vrijwillig verzekerden bij het Z ekenfonds. Deze betalen dus f 0.50 per week aan hun fonds en de vereeniging voor Zieken huisverpleging geeft hun bij op name in een ziekenhuis de uit- keeringen, waarop zij recht hebben. Eenige duizenden verplicht verzekerden zijn destijds beta lend lid gebleven van de ver- een'ging"voor Ziekenhuisverple ging, teneinde recht te hebben np een langere termijn dan 4' dagen 3e klas verpleging (onge veer 10% van de patiënten ligt langer dan 42 dagen in de zie kenhuizen) - óf om buiten be zwaar van eigen portemonnaie tweede klasse te kunnen liggen óf om u:tkeering te kunnen krij gen, als ze bu:ten de verplichte verzekering vielen, b.v. omdat ze een half jaar ziek waren of omdat ze op dat moment niét in loondienst waren. Ook nu weer stelt genoemde vereeniging deze gelegenheid weer gaarne openden verwacht wordt, dat velen daarvan ge bruik zullen maken. Op deze beide eilanden geeft de rtieuwe regeling, zoo werd ons verzekerd, dus geen aan- le ding tot wrijving of moei lijkheden, dank zij het feit, dat men ook hier van het begin af heeft ingezien dat regionale ver- eenigingen en fondsen de voor keur verdienen boven kleine, 'ocale en dat men begrepen heeft, dat men tot samenwer- k-'ng diende te komen, met be houd van ieders zelfstandigheid. Eskimo's in St. Annaland. Hoewel de winter veel narigheid meebrengt is het voor de jeugd een voortdurende bron van vermaak. Vermaak, waarbij men soms voor rare verrassingen komt te staan. Zoo herbergt St. Annalana momenteel een verzameling Eski. mo's „Achter de boom gaard" is een voortref felijke ingerichte eski. mprhut verrezen met ge scheiden zitkamer en keuken. Keuken? Ja na. tuurlijk en hier blijkt wel hoe snel Eskimo's zich weten aan te pas sen, want met behulp van een petroleumstel wordt het menu ntreld, patates frites of olie koeken. De ouderen, die met een bedenkelijk gézicht naar de bodem van hun kolenhok gluren, klagen over de kou, maar de jeugl hokt in een sneeuwhut rond een pe troleumstel samen en vindt het bar gezellig. 40 veesmokkelaars gearresteerd. Het veesmokkelaarsgilde heeft door de arrestaties die de laat ste dagen verricht zijn in de „Chaamsche zaak" een zware klap gekregen. De resultaten van het speuren der politie en ambtenaren zijn uitgebreid. Reeds zijn plm. 40 arrestaties verricht en nog meer zullen vol gen. De zaak kwam aan bet rollen na de ontdekking van een klein koffie-smokkelzaakje in Den Bosch. Men vond bij een huis zoeking een kasboek, waarin diverse inkomsten, verkregen uit desmokkelhandel, netjes wa ren geboekt. Men ontdekte ten slotte. dat er twee smokkelben den bestonden, die aanvankelijk los van elkaar werkten, doch later samen hun zaakjes op knapten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1