Zeeuwsche U Oud-Politiecommissaris verdedigde zich Daders van roofoverval gearresteerd UIT DE PROV Beheersinstituut was Waterwinplaafs indeduinen moet beschermd worden' NCIE ZUID-BEVELAND LAATSTE NIEUWS TRIBUNAAL M(DDLLBURG Beschuldigd van pro-Duilsche gezindheid. „Zij gooien mij met modder met de opzet mij zooveel moge lijk te dupeeren", aldus de re- ac;ie van den ex commissaris van politie van Middelburg Rienk Avink, die voor het Tri bunaal terecht stond, naar aan leiding van de verklaringen van de getuigen a cha-ge. Met een vloed van woorden poogde de beschuldigde zijn handelwijze tijdens de bezetting te recht vaardigen. „Met terzijdestelling van het persoonlijk belang, heb Textielpunten ongeldig verklaard. Het C.D.K. deelt mede, dat met ingang van 1 Maart a.s. de speciale textielpunten, met grijze ondergrond waarop in blauwe letters de woorden „textiel een punt" of in roode Iette-s „tex tiel tien punten" voorkomen, niet meer geldig zijn. De andere tex tielpunten blijven geldig. Bijzondere rechtspleging in 1948 geëindigd lil dc memorie van antwoord op het voorloopig verslag van «ie Eerste Kamer over de be grooting van Justitie heeft de minister van Justitie o.m. mee gedeeld, dat het in zjjn voor nemen ligt de werkzaamheden van de politieke recherche, bij zondere gerechtshoven en tri bunalen op 1 Jan. 1948 te doen eindigen. Er worden maatregelen ge nomen, de eventueel dan nog te behandelen zaken door de gewone rechtspleging te laten geschieden. De Irgoen-Zwai Leoe- ml heeft bekend gemaakt, dat de organisatie verantwoorde lijk is voor de jongste aansla gen in Palestina gepleegd. ik zooyeel als maar mogelijk was het algemeen belang ge diend", zoo zeide hij. De beschuldigde moest zich tegen verschillende-aantijgingen verdedigen. Hij werd ervan be- schuld'gd lid te zijn geweest van de Ned.-Duitsche Kultuurge meehschap, omgang te hebben gehad met leden van de 'bezet tende macht, zich een of mee- inbeslag genomen Jondsche goederen voor eigen gebruik te hehben toegeëigend en instruc ties aan de Landwacht te heb ben gegeven. „Niemand van het personeel weet, welke moeilijkheden <k binnenkamers heb moeten ver werken. Ik werd van de vroege ochtend tot de late avond las tig gevallen door de Duitschers. omdat de marechaussee en de rijkspolitie nooit „thuis" gaven Ik was niet de protégé van de Duitschers, .want, terwij! andere chefs meermalen cnmpl'menten ontvingen, kreeg ik van den Reauftragte brieven, waarin ge dreigd werd, dat, wanneer het corps de anti nat.-socialist:sche geest niet binnen 3 maanden Het varen, er maatregelen geno men zouden worden. Ik heb ech ter op alle mogelijke manieren geooogd de voorschriften te saboteeren", aldus verdachte. Van de Joodsche inboedels had hij alleen éen oude gaslamp op zolder geborgen. Les aan de Landwacht had hij niet gege ven Wel had hij genoogd deze nstelling gedeeltelijk aan de gem. politie te koppelen, opdat men de daden van de Land- wachters kon controleeren en hen eventueel in toom houden. Uitspraak over 14 dagèn. Predikbeurten Het hoofkwartier van de kustwacht te New-York heeft vernomen, dat een Constella tion van de Air-France waar schijnlijk in de Atlantische Oceaan, 544 km. ten Zuid-Wes ten van Lissabon, is gestort. Ned. Hzrv. Kerk. Baarland 9.30 en 2 ds. Beneder; Borssele 10 en 2.30 ds. Vrijlandt; Drie wegen 2.30 dhr. Heijboer; Ellc- woutsdijk 10 ds. v. Willens- waard; 's-Gravenpolder 9.30 dhr. Heijboer; 2.30 ds. v. Wil les waard; Heinkenszand 10 en 2*30 dsi Renting; Hoedekens kerke 9.30 dhr. v. d< Vrede; Nieuwdorp 10 leesd,, 2.30 ds Luuring; Nisse 9.10 ds. Lely, 2 ds. v. d. Flier; Otidelande .9.30 ds, v. d. Flier, 2 dr. Heijmans; Ovezande 10 ds. Luuring; Le- wedorp 6 ds. v. d. Waa; Goes 9.30 ds. Nutbey, 3 ds. Lely; 's-Heer Abtskerke 10 en 2 ds. Strating; 's Heer Tendrikskin- deren 10 en 2 ds. de Roos: Kattendijke 9.30 en 2 ds. Breek; Kloetinge 10 en 2.30 ds. Elde renbosch; I.ewedo-p 2.30 ds. v. d. Waa; Wilhelnvnadorp 10 dhr. Ruissen, 6 ds. Nutbey; Wol- phaartsdijk 10 en 2.30 ds. v. Dijk; Yerseke 11 ds. Baks, 4 ds. Mortier; Y/emeldinge 10 ds Baarslag. 2 ds. Odé; Krabben- dijke 9.30 ds. Baarslag, 2.30 ds Plaggemans. Gsref. Kerk. Krabbendijke 9.30 en 2.30 ds. de Bruin; Borssele 10 en 2.30 leesd.: Yerseke 9 30 en 2 ds. Booy; Wemeldinge 10 en 2.30 ds. v. Dijk. Gzref. gemeente. Hoedekens- kerke 9.30 en 1.30 Ieesdienst Nieuwdorp leesd:enst; Nisse Ieesdienst; Wemeldinge 10, 2 en 5.30 Ieesdienst; Ye-seke 9.30 en 6 ds. Stuvvenberg, 2 Ieesdienst: Borssele 9.30, 2 en 5.30 leesd.; Krabbendijke 9.30, 2 en 6 lees dienst. Vrije Evang. gemeente. Yer Seke 10. 2.30 en 7 ds. Timmer man; Wemeldinge 10 en 2.30 ds. v. Bruggen; Goes 9.30 en 6 ds Karelse. Ver. van Vrijz. Herv. Goes ICO ds. Wijhe. Leger der Heils. Yerseke 10 6 mej. Berendse. De handel in groenten en fruit. De minister van lÉukibouw, die op 12 Februari j.l. maatre gelen trof, waarbij een ieder in de gelegenheid werd .gesteld zich groenten te verschaffen rechtstreeks de veilingen of bij den tuinder, hetzij voor eigen gebruik, hetzij voor han delsdoeleinden, met in achtne ming van de maximumprijsre geling, heeft thans deze toe stand verdere wettelijke grondslag verleend door te be nalen, dat de handel in groen ten en fruit wordt uitgezon derd, van de algemeen gelden de regeling, volgens welke ypqr de vestiging. van nieuwe ,,,be- drijvën een vergunning van de overheid rtoodig is. WEES GEGROET, VOLSCHOONE LENTETIJD. Meer nog dan ooit verlangt ieder nu naai de lente. En hoewel de straffe Noordooster nog over de velden blaast zijn er toch hier en daar al teekenen, dat eens de lente weer komen zal. Zoo begonnen bij den heer W. Anker te Oost- kapelle de duiven in zyn volière omstreeks mid den Januari al te neste len en ondanks de stren ge vorst kwamen op 9 Februari de jongen uit het ei. Laat ons hopen, dat deze voorteekenen niet bedriegen. Ijsberg voor de kust van Walcheren. Op de Noorzee voor de Wal- chersche kust dryft momen teel een ijsberg. Het gevaarte, dat enkele scheepslengten lang is, - verheft zich grillig boven het vele drijfijs en is van Domburg af met behulp van een kijker zeer goed waa: te nemen. Het ontstaan van ijsbergen op de open zee is een zeldzaam verschijnsel, dat alleen optreedt in. strenge win ters met lang aanhoudende vorst. BENOEMINGEN*. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben bij de Provin ciale Stoombootdiensten be noemd tot agent S, Minder- houd Jr., en tot stuurlieden P. Geschiere, J. van Rosevelt en J. H. Hamelink, en tot vaste arbeider bij dé Provinciale we gen J. C. Bos. TE GOED VAN VERTROUWEN. Auto teruggevonden. Donderdagavond heeft de politie te Rotterdam twee per sonen gearresteerd die ojj i e roofoverval te Kapelle betrok ken waren. Een van hen, B W., is vermoedelijk zelfs de hoofddader Het blijkt thans, dat het Drie doodvonnissen geveld. Prof. J A. van Hamel, pre sident van het bijzonder ge rechtshof te Amsterdam, heeft drie doodvonnissen uitgespro ken over Nederlanders, die in Duitsche krijgsdienst waren ..etreden. De eerste ter dood veroordeelde was de 23-jarlge Amsterdammer H. J Veen- stra, die ln Januari 1944 dienst nam bij de Landstorm Neder land. P. America, een 38-jarige Amsterdammer, werd even- sens ter dood veroordeeld Hij 'iad in 1941 dienst genomen bij het vrijwilligerslegioen Neder, 'and. De derde ter dood veroor deelde is de 48-jarige Amster dammer J. M. van der Byl, die in Juli 1942 ln dienst trad bij het legioen Nederland. Na een ve-blijf van bijna twee maanden in Zwitserland voor zijn vollec'ig herstel, JiQopt E'duar'd Flipse op,- 14Apr'l a s zijn werkzaamheden bij het Rotf. Philharmonisch Orkest te I hervatten. Er komen weer rijwiel- en wandelpaden tusschen Viissingen en Zoutelande. Voorstel aan de raad. (Ingezonden mededeeling) LIEFDE ROND 1900. Het was rond 1900. De dochter des huizes had den aanvalligen leeftijd van 21 lentes, de oudste zoon bed een vriend, die iederen Zondig trouw een kopje koffie met de familie kwam drinken, i Hrj was van goeden huize, be- schaafd en ontwikkeld en viel zeer in den smaak bij vader en moeder. Bij zijn binnenkomen bloosde de dochter lieftallig. De geschiedenis is oud en altijd nieuw; zij beloofden elkander eeuwig trouw en leefden lang en gelukkig. Zooals vroeger is ook nu het kopie koffie op het Zondagsche bezoekuur van onze meest in tieme vrienden de grootc tracta- tie. Moeder doet dan haar best een echte gezellige sfeer te schep pen. Zij betrekt haar koffie van derelfdfc zaak als haar moeder in 1900, zij gaat naar De Cniyter, de koffie- en theezaak. Zooals •vroeger!. - B. en W. van Viissingen doen de gemeenteraad een voorstel toekomen met betrek, king tot voorzieningen, welke noodzakelijk worden geacht om de waterwinplaats in de duinen onder de gemeente Koudekerk© en Biggekerke te doen voldoen aan de eiscben, welke men uit een oogpunt van .ïygiëne móet stellen Het is de bedoeling dit duuig^bier slechts open te stellen voor houders yan wandelkaarten uit te geven door het Water leidingbedrijf, met dien vër: stande, dat wandelaars dan gebruik zullen kunnen maken van een wandelpad, dat door de planologische dienst is ge projecteerd Dit pad d'ent te worden afgerasterd, evenals :enige overgangen over de duinen, welke zullen worden gemaakt om gelegenneld te geven het-strand te bereiken Ook is een nieuw rijwielpad geprojecteerd, waardoor de door de Duitschers aangelegde klinkerweg zal kunnen verval len. Het ligt voorts in de be doeling, dat het' Waterleiding bedrijf eenige zeggenschan krygt over aangrenzende Vroongronden in de gemeenten Koudekerke en Biggekerke. ten einde deze in een behoor- !iike staat te. brengen en te houden. Onderhandelingen om deze gronden in erfpacht te ver- kriigen zijn reeds gaande. Voorts is een bouw verbod noodig, waarbij nog wordt aan. reteekend. dat geheel vemlel ie .woningen in dit geb'ed niet uilen worden herbouwd Over enkele boerderijen zullen nn« nadere beslissingen worden ge nomen. Voorts komt er een verbod van natuurifike beme?- ing voor een strook ter breed te vaa 100 meter landinwaarts van de dralnageleidlng. DE KOSTEN De kosten van al deze voor zieningen worden onder voor behoud op 200.000.- geraamd Bezuiniging hierop is wellicht mogelijk o.m. door bjj de be- bosschirig de Boomplant-actie van Nieuw-Walcheren in te schakelen in principe zyn .goedkeuring aan deze plannen' te hechten. FUSIE-PLANNEN Reeds Is contact opgenomen met de N. V. Waterleiding- Mij „Midden Zeeland" welke heeft verklaard, dat n.l de kapitaaiinvesteering van de gemeente Viissingen ten be hoeve van de bescherming van de waterwinplaats geen 'moet- dikheden zal behoeven op te everen by eventueele onder handelingen over fusie of nau vere samenwerking. hier een van te voren beraam de roofoverval betrof. De belde beroofden hebben zich Dinsdagavond in Rotter dam in verschillende café's opgehouden en daar laten bly- ken, dat zij over flink wat contanten beschikten. In een van de café's ontmoetten zij B. W., die hen reeds geruime tjjd was gevolgd W. gaf voor nog wel een extra-verdienste voor hen te weten. Hy had na melijk ergens nog een partijtje tabak staan en vroeg of zij dit voor hem wilden vervoeren. De beide mannen zijn hier op ingegaan. De. volgende morgen vertrokken ze met hun auto in ;ezelschap van W. In Breda hebben zij den vierden man op gehaald en in een café te Hans. weert den vijfden man ont moet. Toen het donker geworden was begaven zij zich met de vrachtauto naar de Smokkel- hoek. Hier zijn de chauffeur en zijn kameraad uitgestapt Dlotsèling van de dyk geduwd en daarna met knuppels en zware voorwerpen mishandeld. De aanranders zi1n daarna met de auto en 135u,- ver dwenen. Hoewel de beide berooiden VV. slechts anderhalve dag kenden, hebben zy niet willen gelooven, dat hy de dader van deze aanranding was. Tegen. O.ver do politie heeft men ham steeds de hand boven het hoofd gehouden. Zij zeiden zelfs vol ledig voor hem in te staan. Het verhaal van het ge vecht tusschentwee smokkel benden kwam de politie ech ter van meet af aan vry on geloofwaardig voor en steeds hebben zij dan ook B. W. als de hoofddader beschouwd. Donderdag werd de vracht auto waarmee de daders ver dwenen zyn, In een sloot bij Nieuwdorp teruggevonden. Het was hun blijkbaar tè riskant met de. gestolen wagen, waar naar natuurlijk alom werd uit gekeken, hun tocht te vervol gen. Dit heeft hen echter niet mogen bgten, want reeds Don- -erdagavbnd konden in Rotter dam twee van de drie voort vluchtlgen gearresteerd wor den. Één van hen was B. W. Naar wij vernemen heef! het waarschijnlijk in de bedoe ling van de aanranders gele gen de belde beroofden te ver moorden, zoodat zij zich niet alleen voor diefstal, nmar waarschijnlijk ook voor poging tot moord zullen moeten ver antwoorden. Naar den derden aanrande_r die nog steeds voortvluchtig Is, wordt ijverig gezocht. m Tribunaal-president verontwaardigd. Tijdens de behandeling van de zaak tegen den ove.-Iéden landbouwer Izaak Koster te Arnemuiden door het Middel- hurgsche Tribunaal, kwam vas' te staan, dat het bedrijf van dezen en zijn broer ieder 'jaar winst afwierp. Na de bevrijding (op 22 November 1944) werd door het Beheersinstituut te Goes een beheerder aangesteld. Up 1 Mei 1945 had het bedrijf, plotsel ng een schuld van ruim 13.000, waarvan 7000 aan den Prov. Voedselcommissaris. De -behee'der, de heer Diele- man, die hierover gehoord werd. verklaarde, dat er zeer veel kosten gemaakt moesten wor den. Hij wist niet hoeveel paar den en vee er op het bed-ij» waren, toen hij bedrijfsleulei werd. De oorgsi van 1944, die grnotendeels nog aanwezig was en geschat, werd op een waarde van bijna f,11.000, had hij ver kocht voor f 1635. Volgens zijn zeggen had 't radijszaad, waar- van de waarde door Koster op 400 werd geschat, slechts f 7 opgeleverd, omdat het grooten deels verrot was. „Het gevolg van uw wanbe heer!". aldus Kees Koster, een b-oer van Izaak, die als getuige werd gehoord. De voorzitter van het tribu naai toonde zich zeer veront waardigd over de wijze, waarop het bedrijf is geleid. „Het mag wel eens openlijk bekend wor den gemaakt, welk een schan delijk beheer hier is gevoerd", aldus mr. Loeft, die tevens hef beleid van het Beheersinstituut te Goes veroordeelde. „Ik vind het een schande, dat er wanbe heer wordt gevoerd over het vermogen van menschen, die zelf in een kamp zitten en e niéts tegen kunnen uitrichten". Oorlogsmuseum voor West £eeuwsch-Vlaanderen In het voorjaar hoopt West- Zeeuwsch-Vlaanderen haar eigen oorlogsmuseum ln Cad- zand te kunnen openen. Om zal daar de complete radio- zendinstaliatie die gedurende de bezetting in Bresken? en Schoondijke heeft gewerkt, tentoongesteld worden. Ook hoopt men allerlei soor ten mijnen-en dergelijke te verzamelen. De bewoners van W.-Zeeuwsch-Vlaanderen toon den al.reeds hun belangstelling doof v.erachill'endë aardige ■dingen te schenken oï in-het vooruitzicht te stelen, Mochten er nog' .personen zijn die voorwerpen hebben welke voor dit oorlogsmuseum van waarde zijn, en die bereid zijn deze voor dit doel af. te staan, dan worden zij ver zocht hiervan kennis te geven aan den heer D. Bouwense, Oude Haven 56, Oostburg. Wederopbouwbespreking kan niet doorgaan. Vrydag zou de Commissaris ;der Koningin in Zeeland, ver gezeld van Dr. Ir. v. d. Meer van het departement van we deropbouw in Oostburg een bespreking houden met burge meesters van West Zeeuwsch Vlaanderen. Nu de veerdienst Viissingen—Breskens is ge staakt is deze bespreking af gelast. Dit bericht heeft in Zeeuwsch Vlaanderen nogal wat "teleur stelling verwekt en men vraagt zich af of men West Zeeuwsch Vlaanderen dan nu als geheel geïsoleerd beschouwd. Het pro bleem van de wederopbouw is zeer urgent, en men ziet in Z.-Vlaanderen met spaning uit naar de komst van de Haag- sche deskundigen. Zeeuwsch half uur voor de radio. De heer Houtekamer, secre taris van V.V.V. te Goes, heefi de uitnoödiging ontvangen van een der radio-vereenigingen om Woensdag 5 Maart a.s. een Zeeuwsch halfuurtje voor de strijdkrachten in Ned.-Indië te verza'gen. De heer Houtekamer heefl reeds verschillende personen aangezocht om hun medewer- kmg aan deze uitzending te verleenen. De vereeniging „*Oc lavo" te Goês, zal voor het mu zikale gedeelte zorgen. reesielijkheden la Zeeland. Overal in Zeeland heeft men uiting gegeven aan zijn vreugde over de geboorte van prinses Marijke. In Burgh hebben de schoolkinderen 's middags een optocht gehouden, tezamen met de 'schoölkinderen u:t Haam stede. De harmonie „de Witte van Haamstede" luisterde zoo wel in Burgh als m Haamstede Je feestelijkheden op. In Haam stede werd 's avonds in „Ta- venu" door de Oranje-vereeni- ging een gezellige avond ge houden. Ook IJzendijke vierde feest, 's Middags werd een ijsfeest gehouden, terwijl 's avonds een muzikale rondgang werd ge maakt. Goes EXAMEN VOOR MONTEUR De bond van autohandelaars en garagehouaers de Bovag heeft voor de eerste maal te Goes examens afgenomen vooi monteur. Daarby slaagden de volgende candidaten: C. Basti. anen te B. op Zoom, M Dage vos M. Fokker, E. Priester, J. Vos te Goes. J. Francke en J. Sommeyer, Ovezande, M Ha- melinck, Wemeldinge C. Ka relse, Borssele, A; v. Ltere, 's-Gravenpolder J Lokerse, Hansweert L. de Looff, Kort- gene. W. Maartense, Kwaden damme, C. Ruster 's H. Hen driksklnderen, J. Slab bekoom J Sinke, Kloetinge. MARIONETTEN-THEATER Woensdag had in het Schut- :ershof te Goes, uitgaande van de Vereeniging voor Algemee Wetenschappelijke Belan 'angen een opvoering plaats door het Marionetten-theatei van Bert Brugman. Zeker was er aanvankelijk wel aanlei ding daarover enkele waardee rende woorden te schrijven, maar het slot van de avond was onjuist. Hoe de vertolker er toe gekomen is het Pnnse- 'ijk echtpaar op het tooneel .te brengen en te trachten de stem van Prinses Juliana na te bootsen begrijpen wij niet. De voorzitter constateerde dan ook, dat dit laatste had moeten wegblijven de sloot terecht is gekomen enz. Ongeveer een jaar wordt hij thans geassisteerd door een van zijn zonen. 's-Gravenpolder WEDEROPBOUW Te 's-Gravenpolder is het eerste herstelde bedrijf na de oorlog weder geopend. Het is de bakkery van den heer A. de Dreu. ^lland-Balh OVER DE KOP GESLAGEN. Woensdag is heer de Groot, opzichter van weg en werken der N.S. te Rilland-Bath. ter hoogte van Woensdrecht met :ijn wagentje over de kop ge slagen. De heer dé Groot be kwam daarhjj een wonde boven het oog. De plaatselijke dokter ver leende de eerste hulp en ver voerde hem naar huis. De be stuurder kwam met de schrik vrij. Vermoedelijk is er iets niet in orde geweest met het wissel. Mc. Narney treedt af. Generaal P. Monarney zai op 15 Maart zyn werkzaamhe den als militair bevelhebber ,n de Amerlkaansche zóne van Dïiltschland en als Ameri- kaansch lid van de geallieerde jestuursraail beëindigen. Op een persconferentie te 3erl\jn heeft Monarney ver klaard, dat de A.C.A. (gealli eerde bestuursraad) zijn op dracht niet vervuld heeft, in zooverre als deze geen be- stuurskantoren in Duitschland heeft gevestigd. Monarney zeide, na 15 maan den verblyf in Duitschland er meer dan ooit van overtuigd te zyn, dat Duitschland beter door een hoogen commissaris, ressorteerond onder het mini sterie van buitenlandsche za ken, zou kunnen worden be stuurd, daar de organisatie cn opleiding van het leger niet op regeeren is ingesteld. Engeland in 1947, De Engelsche labour-regcering heeft een witboek gepuhliceerd met de economische vooruitzich ten voor 1947. Attlee betoogt hier in, dat het stèenkool pro bleem in 1947 het grootste pro bleem zal zijn en dat het tekort aan arbeidskrachten een pro bleem van de eerste grootte is. De mijnwerkers zullen 5 jaar lang van' dienstplicht zijn vrij gesteld en er zal get-acht wor den nog 35000 mijn werkers er Van de raad wordt gevraagd bij te krijgen. Voorts wordt er een beroep gedaan op de vrou wen om fabrieksarbeid te ver- ichten, terwijl get-acht zal wor den ook buitenlandsche arbeids krachten aan te trekken. Slechts als de totale prestatie der industrie be-eikt wordt, al dus het witboek, zal Engeland in staat zijn deze moeilijkheden te overwinnen. Kolendiefstallen te Bremen. 25% van de kolen die in Bre men worden aangevoerd worden op gcraff neerde wijze gestolen De machinisten geven fluitsigna len en door middel van ,code- ieekens op de wagons is het aan ingewijden bekend welke wagon de kostbaarste lading bevat. Onlangs heeft een bende be staande uit 200 man, hoofdza kelijk treinpersoneel, 8 wagons cigaretten en tabak gestolen. De schuldigen werden tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Italianen naar Argentinië. Argentinië heeft gisteren met. Italië een emjgratieovcr- eenkomst gesloten. Deze maand zullen nog 10.000 Itali anen naar Argentinië vertrek ken en daarna Iedere maand 5000. In totaal zullen 100.000 Italianen naar Argentinië amigreeren. De Italianen zul len in Argentinië volkomen met de Argentynsche burgers zijn gelijk gesteld. Lydice wordt herbouwd. De Tsjechische regeering heetf bes'.oten het. dorpje Lydice. dat door de Duitschers als -e- pressaille voor de moord op Heydrich totaai werd verwoest, te herbouwen. Een bedrag van 50 mülioen kronen is hie.- voor reeds beschikbaar gesteld. De „Kortenaar" brengt Engelsch schip op. De Nederlandsche torpedoja ger „Kortenaar" heeft een En gelsch sch'p, dat voor een'CIii neesche reederij vaart, opgè bracht naar Cheribon. Men ver moedde dat het schip wapens aan.boord had. Onderweg moest krachtdadig worden opgetreden en zelfs gedreigd worden met arrestatie van den gezagvoer der. De. lading, die nog verder onderzocht wordt, bleek te be staan uit contrabande in de vorm van autobanden. Min, Beel^naar Liv.burg Min.-president B< <Tb ngr een officieel bezoek - an i.mi burg. Gisteren heeft de miu.-president besprekingen gevoerd met de burgemeesters van Noord-Lim burg en het mijncentrum be zocht. Vanochtend zal hij be sprekingen voeren met Ged. Staten en ais slot van zijn be zoek ontmoet hij vanavond de burgèmeestérs uit Zuid-Lim burg. T.B.C. BESTRIJDING De opbrengst van de collec te te- Goes ten bate van het T.B.C.-fonds „Draagt elkan ders lasten" bedroes- f 864, waarvan f - 35.98'/? afkomstig was van Wilhelminapolder. - PRINSESSE-FILM. In hetGrand Theater te Goes loopt van hedenavond in het journaal de reportage van de, pfinsessëfeesten op 18 Februari met.-opnamen -van de geböprteaangiïté teSóest-r .dijk;. BABY-PAKKETTEN. Op 17 Febr. is te Goes ge boren Albertina Cornelia Roo sendaal en op 18 Febr. Tan netje Dina Goeree. Deze ba- bies zullen een pakket krijgen. AGENDA RAADS VERGADERING. De gemeenteraad van Goes is bijeengeroepen tegen Woens dagavond 26 Februari. De agenda bevat o.a. een voorstel tot afwijzing van het verzoek van de commissie voor huishoudelyke voorlich ting om subsidie vair 250. voor eén te houden tentoon stelling. Ook wordt voorge steld in te willigen het verzoek van het bestuur der vereeni ging tot verstrekken van lage» onderwijs op Geref. grondslag om beschikbaarstelling van gelden voor het stichten van een school. Tenslotte komt op de agenda voor het voorste! tot het vaststellen van een verordening regelende het ver leenen van huldeblijken by ambtsjubilea. SAND NEDERLAND-1NDIE. Dezer dagen werd ir» de zaal van den heer Krijger te Goes een- vergadering gehou den met het doel te komen tot het oprichten van een afdee- üng Goes en omstreken van de Band Nederland-Jndië. Mevr. Geensen—den Doel- ler sprak over het onderwerp: „Wat kunnen wij voor onze j-nannen en jongens in Indië doen?'' Een voorloopig bestuur werd gevormd met als voorzitter de heer Overgaauw en als secre taresse mej E. Stolwijk. FILMS VAN DE WEEK Grand-Theater-Goes Wie van een paar uurtjes van onge dwongen pret houdt, kan tot en met Maandag genieten om de dwaze fratsen van George Formby als „Jan ongeluk", die ditmaal op charmante wyze wordt bijgestaan door Polly Ward Van Dinsdag af draait de uitstekende film „Grijze oogen" met Femand Ledoux", Paul Bernard en Claude Genla. In het bijprogramma gaat het nationale filmpje „De Troon leeft". APOTHEKEN Vanaf heden,tot en met volgende week Vrijdag zijn des nachts* en de geheele Zon dag de volgende, apotheken ge opend. Te Middelburg- spo theek van Pienbroek te Viis singen apotheek Ockenfcurg (Walstraat) eri te Goes de Goesche apotheek. NIPPERS Voor het diploma Ned. Handelscorrespondentie slaag de de heer Th. C Benou van Crabbendijke. De heer A. v. Hoek te Ril land Bath was de eenige motor rijder uit Zeeland, die aan de ster-tocht naar Soestdijk" deel nam. De heer J. C. Ie Grand, ontvanger der directe belas tingen, invoerrechten en accijn zen te Goes, is in gelijke be trekking overgeplaatst naar Roosendaal. 1 De heer N. J. v. Biezen Heinkenszand is aan de veeartsenijschool te Utrecht -reslaagd voor Rijksonderwijzer ln het practisch hoefbeslag. De heer J. Bliek, hoofd assistent der Invoerrechten en Accijnzen te Viissingen, is in gelijke betrekking overge plaatst naar Hansweert. Wemeldinge OUDERAVOND. Dezer dagen hield de veree niging voor Christelijk Volks onderwijs te Wemeldinge haar ouderavond. De voorzitter, de heer J. Wabeke, opende de bij eenkomst, waarna Ds. van Dyk een causerie hield. De heer J. Florusse gaf een over zicht van de school in 19-46 en mej. Hollestelle las enkele schetsen voor. De heer J. Hoo- gerheide hield een lezing over „Onderwijsvernieuwing". Ds. van Dflk sloot met dank gebed de avond. 's-Heer Abtskerke HUWELIJKSFEEST Het echtpaar MinnaarDc Back te 's Heer Abtskerke heeft onder groote belangstel ling zijn 60-jarig- hu.velyks- feest gevierd. De heer W. Minnaar is reeds sedert 70 jaren „schotter" in de Poel. Dat wil zeggen dat hij er da gelijks met de polstok op uit gaat om te controleeren, dat geen vee van de boeren in verkeerde weilanden graast, ln I rihunaal (ioes Donderdag werd voor het tribunaal te Goes het eerst de zaak tegen den 47-j. Iandhou- wersknecht J. A. H. uit Kort- gene voortgezet. Er werden nog twee getuigen gehoord. Her resultaat ,was, dat de zaak voor onbepaalde tijd werd uit gesteld en een nieuwe dag- vaard'ng zal worden uitgebracht aan H. Vervolgens werd voortgezet de zaak tegen den 39-j. tuinier H. v. d. V. uit Kloet.'nge, welke ook op 3 Juli behandeld werd. Destijds we-d een onderzoek naar de geestestoestand van v. d. V. gelast en werd nu het medisch rapport terzake voorge- 'ezen. De verdediger, mr. A. H. Kuipers, meende te mogen aandringen op niet lange- ge ïnterneerd houden van zijn cliënt. Kerknieuws VRIJE EVANG. GEM. In het kerkgebouw van de Vrjje Evang. Gem. te Yerseke zullen op Dinsdag 25, Woens dag 26 en Donderdag 27 Fe bruari a.s conferentie-samen komsten gehouden worden. Als sprekers zullen optreden ds. Hoe.kendjjk uit Baarn, ds. Vasseur uit Bussum en ds. Visser uit Rotterdam Mede werking wordt verleend door een zangkoor en soliste.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 8