Jane Parker «emakI EXCELSIOR" actief persoon met A. Wilking A.J. WiTTE&Zn. A. C. van der Rest m Jeugddienst De eerste liefde" Ned. Ratin Mij. N.V Handelsonderneming „GESTO" DE G0EDK00PE SIMON BOl uitvoering S" i Radio Eleetriciteit Technisch Bureau ELVEE Qeleedst Qranjetocht Zee and-Soestdijk liet alleen voor deviezen! Met. groote vreugde en dank, baarheid geven wt) kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje, dat we wederom de naam PIET gaven. J. POELMAN. G. W. POELMAN- DE JONGE. ELSJE. Middelburg, 20 Februari 1947. Brakstraat 36. Woensdag 26 Febr. a.s. hopen onze geliefde Ou- ders, Behuwd- en Groot- ouders Ds. ADRIAAN VAN DIJK, Predikant bij de Riverside 4: Reformed Church en t BELIA PIETERNELLA KOEKKOEK te Paterson, N.J. (U.S.A.) 250 East 18th Street, de j ■k dag te herdenken, waarop jj; zij vóór 50 jaar in het hu- welijk werden verbonden. ijl Hun dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Newark 7, N.J. (U.S.A.): Ds. P. C. VAN DIJK. F. J. VAN DIJK— STROMDAHL. F. T. VAN DIJK. Kerhonkson, N.Y. (U.S.A.): B. A. VAN DIJK Ellenville, N.Y. (U.S.A.): A. A. VAN DIJK. Woensdag 26 Februari a.s. hopen onze lieve Grootouders 1 A. LAPORT en P. J. LAPORT— KOOLWIJK, de dag te herdenken, waar- op zij vóór 50 jaar in de .j, echt zijn verbonden. Wij hopen, dat nog vele J gelukkige jaren mogen vol- gen. NELLY. J JAN. AREND. RONNY. ANNEMARI. jj. Vlissingen, AnjelierenL 121. Voor de vele bewijzen^ van deelneming, ontvangen bij mijn 45 jarig jubileiftn als Jachtop ziener, betuig ik mijn hartelijke dank' L. N1EUWENHU1JZE. Lewedorp, F 218. Met dank aan God, brengen wij ter kennis, dat na zijn eer ste reis van IVz jaar, tot onze groote blijdschap behouden en gehuwd in onze woning Is te ruggekeerd onze zeer geliefde Pleegzoon FRANS DE BAARE LOSSING, Sergt. Vüegt._Telefonist. Met dank aan allen die met ons hebben medegeleefd. Zijn dankbare Pleegouders, A. M. NORTIER en Vrouw Middelburg, Klein Vlaanderen 73. TANDARTS SMIT, MIDDELBURG, vraagt een ASSISTENTE. Grijpskerke. Degene, die in 1947 een varken wil houden, kan zich opgeven voor de federatie bij het bestuur van het varkens fonds op Dinsdag 25 Februari n.m. 71/2 tot 8i/, uur in het verg. lokaal, tegen betaling van één gulden voor niet- leden. Artistieke bloembindery. Steenenbeer 15, Vlissingen over het Postkantoor, Telefoon 141. OP BADEN-POWELL-DAG SNEEUWKLOKJES. ATTENTIE. De tegen Woensdag 26 Febr. a.s. aangekondigde vergade ring van de oud-leerlingen der R.L.W.S. en de B.V.G. Is, we. gens verkeersmoeilijkheden tot nadere aankondiging UITGESTELD. Besturen der oud.leerlingen RJL.W.S. en B.V.G. De receptie op 24 Febr. a.s. ter gelegenheid van het 25- jarig huwelijksfeest van P. KOSTER en C. C. KOSTER— VEUSWIJMEREN, zal gehou. den worden van 35 uur in het „Slot Ostende" te Goes. Schenstraat 66. VERLOREN pakket lakens en sloopen. Tegen belooning terug te be. zorgen by JACOBS, Singel 307 (noodwoning), Vlissingen. VERLOREN tusschen Goes en Breda een bruin koffertje, inhoudend: 1 paar pantoffels, heerenpantalon en toiletbenoo dlgdheden. Goede beloonln» voor de vinder. P. C. VAN "t WESTEINDE, Westhof C 19. 'a Heer Arenskerke. Wegens teleurstelling ge vraagd MEISJE voor de morgen of drie mor gens in de week. Mevrouw HOOGENDOORNBALJÏ5 Kreukelmarkt 9, Goes. Voor H.H. Sigarenwinkeliers in Zeeland aan fabriekspry'zen, bij grossierderij JAC. HUBREGTSE, „DE TABAKSPELÏALIST", NADORSTWEG B. 119 M„ MIDDELBURG. HOEKLIJSTEN voor SCHILDER IJ EN EN GROOTE FOTO'S. KUNSTHANDEL „RIE MINDERHOUD", Nieuwe Burg 810. MIDDELBURG HUWELIJK. Meisjes en vrouwen v. d.wer. kende en boerenstand. Weet U dat Ned^rlandsch Grootste HuwelfjksbeniiddelingsorganL satie, geheel onder vrouwelij ke directie, voor U zeer /eel serieuze relaties heeft en di recte kennismaking is gega randeerd? Vraagt direct in lichtingen. „Excelsior", Hoofd_ kantoor Ministerpark 18a, Hil versum. Kantoor te Vlissingen" Coosje Buskenstraat 40. Ge opend 25, ook Zat. en Zond. 's Maandags gesloten. Notaris J. L. HERTOGS te Middelburg zal Woensdag 26 Februari 1947, nam. half twee, ten verzoeke van den Heer A. J. KLOMPE, op de Hofstede „Puttendale"te Nieuw, en St. Joosland, k contant, in het openbaar verkoopen: Vosmerrie oud 5 jaar; brui. ne veulendragv.nde merrie oud 6 jaar. 5 melkkoeien; 1 vaars oud 22 maanden; 1 vaars oud 10 maanden; 1 vaarskalf oud 2 maanden. Platte men wagen; vierwie. llge rolslede, dorschrrachine J. I.; benzinemotor 68 P.K., «V -j-oren-, zesb. ij eren, 2 zesb. houten-, 1 vijfb. houten eggen; kettingegge; draaiegge, trekrijf voor paard; rolblok; zaaimachine 1.60 M.; 3 ploe gen; cultivator; vorentrekker; watervat 1000 L; gierpomp; aardappelhor; kortmolen; man. gelmolen; reep en blokken, schoppen; rieken; vorken; brandhout; oud ijzer; en al hetgeen meer zal worden ge. presenteerd. Wegens teleurstelling gevraagd net dienstmeisje v.d. of d.e.n. Aanmelden liefst tusschen 3 en 4 of'7 en 8 uur. Mevr. MOL, Patijnweg 2, Goes. Gevraagd, een DIENSTBODE voor dag en nacht. Mevrouw DANKUS, Vlasmarkt 18, Goes. Ongehuwde vrouw met 2. jarig dichtertje zoekt plaat sing als huishoudster of hulp i- de huishouding. Br. no. A 503, Bur. PZC. Goes. Gevraagd voor dag en nacht flinke zelfstandige dienstbode. Mevrouw LAGAAY, Zonne bloemstraat 29, Goes. Gevraagd door bejaard echt paar te Middelburg met 1 April a.s. of vroeger een hulp in de huishouding voor elke dag, behalve Zon dag, van 9 u. v.m. tot 2 uur n.m. Was buitenshuis. Aan melding: Korte Noordstrr.at 37, beneden, Middelburg. SCHOONHEIDSMIDDELEN IN GROOTE VERSCHEIDENHEID BIJ Ass. Apotheker. LANGE KERKSTRAAT, GOES, TELEFOON 2468. MIDDELBURG vragen voor de afdelingen: Stoffen Kieinvak Babyvak Herenmode. Enig» verkoop-ervoring strekt tot aanbeveling. Sollicitanten, welke wor den opgeroepen, ont vangen reiskosten terug. rrawsa* Te koop een ARBEIDERSWOONHUIS met varkenshok en schuurtje. Te bevragen bij: F. MARSILLE, Groeneweg, Schoondijke. Te koop z.g.a.n. v.o. L. ZOMERMANTEL. Te bevragen: Dorpstraat A 11, Krabbendijke Gevraagd bij dame alleen liefst een DAGMEISJE, Wilhelminastraat 2, Goes. ZONDAG 23 FEBR., 2 UUR, Team-b'Ijartwedstrijdtn tusschen A. B. V. Vlissingen en A. L. M. Goes in het Café van den Heer I. v. d. VELDE, Badhuisstraat 84, Vlissingen. Te koop gevraagd: BOjI- RINNEDOEK en ROUW- SCHORT. J. DE NOOYER, Nieuwstraat 8, Vlissingen. Het LEGER DES HEILS Korps Goes. A.S. ZONDAG 10 uur: Heiligingssamenkomst. 7.30 uur: UITZENDING van Kandidaat J. KOPMELS Allen hartelijk welkom A.S. ZONDAG 23 FEBRUARI is er in de GROTE KERK te GOES. Het onderwerp is n en het wordt behandeld door DS. LELY van NISSE. Voor ons jongeren is dit onderwerp zeker van belang en daarom trotseren wij de kou en zijn OM 5 UUR allen in de DE PLAATSEN ZIJN VRIJ HERVORMDE 'EUGDRAAD. Gevraagd een HOFWXJCKPLEIN 32 rgden van ratten en muizen in de provincie standplaats GOES. Brieven: DEN HAAG Waarom blijft U tobben met zagen Wg kunnen U thans weer helpen aan trelczagec van Zweed3 staal. Pry's voor de lengte 140 cm 14,70 en voor 150 cm. 15,per stuk Wegens beperkte voorraad is spoedige bestelling raad zaam Weesperzyde 185 Ams*erdam~0. Tel. 51450. Wg ontvingen weer een kleine toezending Mooie theekleeden voor sicchts f4,35 Bloemtafelkleeden 60 x 60 cm. f 3,60 U kunt ze zien in onze hoekétalage. TELEFOON 2447. GOES. Restanten koopjes. Wij bieden in diverse leder waren restantkoopjes aan, zóó goedkoop, dat het ongeloofhjk klinkt, als wit U pry zen noe men. Een goede raad kunnen wij U geven: heeft U iets noodig in lederwaren, ziet eerst onza extra lage prijzen. Zooals U weet, wij verkoopen ook op schade-boekje en geven nog bovendien buitengewone goede service, dus voor LEDERWAREN naar jo FIBBE, Vlissingen. Middelburg. Gevraagd huishoudster bij dame alleen. Hulp aan. wezlg. Brieven Jett. N 11, Bur. PZC, Vlissingen. Wie ruilt nw. lichte schort voor omslagdoek? G. DE WAARD, Molenw. C 57, Arne- muiden. IN- EN VERKOOP VAN TWEEDEHANDSCH ARTIKELEN. Tevens de hoogste prijs voor lompen, metalen en oud papier. A. SCHRIJVER EN ZN., Krabbendijke, B 58. I Wéér U ook bent. Iedereen kan dat leeren. Absoluut zéker 34 jaar ervaring hebben dat bewezen Ook U kunt een vlot spreker en verteller zijn Oók U kunt leeren voor de vuist weg te sprekenDuizenden cur sisten vóór U leerden het met de hulp van Datmeijer's schriftelijken cursus ..Vrij spreken". Cursist 106969 schrijft: „Ik voel mij in het spreken veel rustiger en vrijer. Ik heb groote waardeering en lof voor Uw cursus. Zend dezen bon nu eerst even in. (langs deze tyn afknippen a.a.b.J Zend mij vrijblijvend 4iet prospectus over Uw schriftclijkeo cursus „Vrij spreken". NAAM» BEROEP: STRAAT: PLAATS: (invallen in DRUKletters a.u.b) Na invulling, vergezeld van 15 ct. In postzegels, opzenden aan .LEEFT.: No.:..-. BEZOEKT DE van het tamboers- en pijperscorps 99 (Directeur G. DE KOK) in het Schuttershof te Goes op DONDER DAG 27, VRIJDAG 28 FEBRUARI en ZATERDAG 1 MAART. Entréeprys voor de beide eerstgenoemde avonden 1,50; (bel. inbegr.); Zaterdag avond 1 Maart 2,— (bel. Inbegr.). Plaats bespreking op de dag der uitvoering van 13 uur aan de zaal. Aanvang 7.30 uur precies. De zaal ls open om 7 uur en is verwarmd. Zondagavond OPENBAAR DANSEN. Vertrek bus Vlissingen 11.45 u. Te koop PRIMA KINDERWAGEN en gasgeyser, in zeer goede staat. Gr. Markt 26, Goes. Te koop een PITRIETEN WIEG met bedje. Oud Arnemuidscb voetpad 42, Middelburg. Te koop kinderbox, gr. m.; tafel en kapstok (eiken), alles nieuw. DIJKE, Gortstraa-t 59, 1 x b„ Middelburg. Te koop z.g.a.n. KORPL. MARINE JEKKER en BAADJE. Adres: Veerschesingel 182, Middelburg. Te koop lage jongensschoe nen, m. 37. Ruilen jongensjas, leeftijd 14 j, voor jongensjas, 16 —17 jaar. Rijksweg 13, Nieuw en St. Joosland. Te koop FIETS ZONDER BANDEN en transportbagagedrager. Ba- gijnhof 18. Middelburg. Na 6 u. Ook Uw adres voor vakkundige behandeling van Uw radio- en andere electrlsche apparaten is OPRIT 23. VLISSINGEN. flinke jongen of halfwas voor de brood- en banketbak- kerg gevraagd. Bakkerij GROEN OUWE. Scheldestraat 56, Vlissingen. Te koop: WITTE BRUIDS JAPON, satijn met kanten rok en sleep en schoenen. Te be vragen: Scheldestraat 72, :oes. Even goed cpgelei en dan, feesten met Qeteedsi tankt Brood- en Banketbakkei ij Ganzepoortstraat 7 GOES Te koop: jongenscostuum, 1. broek, zgan. Couwervestr. 46, Goes. Stoomen en verven Depót „DE -jELIE", G. BAUTE, Kleermakerg IJzendijke. TE KOOP boerenwagen coksploeg; éénpaards-balar.s- "loeg; stoppel eg;, 2 zesbalks. eggen; electrlsche motor, V2 P.K. H. MINDE'RHOU I Noodwoning 505, Westkapelle. Nogmaals (ïartelgk dank aan den Heer J. C. KRIJGER te GOES voor de mooie en prachtige reis, door hem gratis en vrg- willig georganiseerd. ZEEUWSCHE GROEPEN. Gelegenheid tot het contracteeren van suikerbieten by C. LOUWERSE, Domburg. Te koop compleet nw. h. rijwiel. Brieven letter R 13, PZC, Vlissingen. Mevrouw Jr. C. J. A. BAX vraagt net, eenvoudig meisje voor dag en nacht. Koken l. -en vereischte. Aanmelden- 's avonds na 6 uur of per brief. Koudekerk- scheweg-West 11, Vlissingen Twee jonge hondjes te koop. Beckerstraat 5, Vlis singen. Doch ook voor Zeelands grootste modezaken maken Nêerlands beste confectiefa brieken de meest exclusieve modellen in prachtige stoffen en kwaliteiten, aparte dessins en kleuren Damesmantels - Japonnen - Blouses Rokken - Meisjep- en Klnderjassen en Jurken, enz. enz. enz. Wy wachten U gaarne Wy ruimen alle wlntergoed op fegen sterk verlaagde prij zen. En brengen reeds nu een uitgebreide voorjaarscollectie. U slaagt zeker bij HULST GOES E HOFLEVERANCIERS VAN H.M. DE KONINGIN. Bezoekt onze confectie, afdeling geheel vrijblijvend. BiBiiiiiBiinnimnmiiimiiiiiiiii AANBESTEDING. Namens Ged. Staten van Zee land zal op Woensdag 19 Maart 1947 te 11 uur te Middelburg, Molenwater 85, worden aanbe steed: het herbestraten, over een lengte van 4.3 km., van de Pro vinciale weg Zierikzee-Renesse, tusschen Serooskerke en Renes- se, met bijkomende werken. Het bestek ligt van ten minste tien dagen vóór de dag der aan besteding ter lezing ter Provin ciale Griffie le Middelburg, Dam 6 en bij den Hoofdinge nieur en den Ingenieur van de Provinciale Waterstaat, onder scheidenlijk te Middelburg, Mo- lewater 85, cn Zierikzee en bij den Technisch hoofdambtenaar van die dienst te Zierikzee. Het is van gelijk tijdstip, zoo lang de voorraad strekt, ter Provinciale Griffie verkrijgbaar voor 2.50. Aanwijzing ter plaatse vol gens' bestek. De nota van inlichtingen ligt van 17 Maart 1947 af ter inzage bij den Ingenieur en in afschrift bij den Technisch hoofdambte naar voornoemd. Middelburg, 14 Februari 1947. Meisje vraagt WERK voor de middaguren onver schillig welk. Kan o.a. elk soort breiwerk; Br. no. A 504, Bur. PZC, Goes. Te koop: Duitsche herder, reu, oud 3 jaar. Zeer mooi ge- teekend en vertrouwd bij kin deren. Te bevragen jij: A. THEUNE, Noodwoning 329, Westkapelle. H. JOOSSE - GOES' LANGE \/QRSTSTRAAT 51-53 Jongedames Wy hebben reeds leuke zomerjaponnetjes voor U slechts 10 punten. Weer uit voorraad leverbaar. Ciihbs, volken van een stm. Dundruk-editie Gebonden 5,90. Algemeene Boekhandel J. DE JONGE Lange Kerkstr. 31.33, Goes.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 6