PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Militair bestand Nederland 60*000 boeken Marshall kreeg advies senator bridges vreest samengaan ruslanddu1tschland. Vandaag... in Ned. Indië? komen er nu demarcatielijnen wordt achter gesteld bij vorderingen op de vijanden. 190e Jaargang No. 29 Uitgave van de Firma Froviiciale Zeeuwsche Courant. MiJdelburg- Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en alg- Christelijke feestdageh. W O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 4 Februari '47. ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. f 3-20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaal- Losse nummers 5 cent ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm. minimum per advertentie t 2.— Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. tel 10 (2 HJncn» Middelburg Londensche Kaai 29 tel 2077 en 2924, tioes Turtkade 15. tel 2475, Uostburg üratemastraat 3. tel 102. Terneuzen Brouwerijstr 2, Postrek nr. 35930G P Z.C-. Middelburg. Hel Wereldgebeuren: En dringt aan op een krachtige houding. Styles Bridges, Republi- keinsch Senator voor de Ame- rikaansche staat New-Ham- shjre en lid van de commissie voor buitenlandsche zaken, is in Europa een vrijwel onbe kende figuur. Maar miilioenen Amerikanen hebben enkele da gen geleden zijn naaiji in vet te letters op ue frontpagina's van de kranten kunnen lezen. Senator Bridges heeft n.l. in een speech, die klonk als een klok en vele Republikeinen re- gen-echt uit het hart was ge grepen, een raad gegeven aan Marshall, Amerika's nieuwe minister van buitenlandsche zaken. En deze raad kan in enkele woorden worden sa mengevat: Geen toegevend heid tegenover de Sovjet- Unie, maar een krachtige po litiek. Bridges gaat uit van de stelling, dat Rusland poogt om van Duitschland een satel liet en een bondgenoot te maken. Als Moskou slaagt in het voornemen om de reserves aan arbeidskrachten in Rus land te doen samengaan met de Duitsche technische vaar digheid, zoo meent Bridges, zal de laatste kans om de democratische beschaving te redden, verdwenen zijn. Daar om zal de komende conferen tie over Duitschland van zulk een eminent belang zgn. in Moskou zal Marshall zijn eerste en moeilijkste kracht proef te doorstaan krijgen. Senator Bridges zeide niet te begrepen hoe men zich ver heugd kon toonen over de klaarblijkelijke wil van de Sowjet-Unie om tot samenwer king te komen. Dat is on waardig tegenover die kleinere landen, waarover reeds de schaduw van een Russische agressie zich afteekent_ De •waarheid is, dat de Russische leiders ondanks hun meer te gemoetkomende houding, in wezen geen enkele concessie van belang hebben gedaan. Zij behouden het grondgebied, waarvan zij zich hebben mees ter gemaakt en zg zgn druk ■bezig hun winst te consolidee- ren. De groote Amerikaansche nederlaag van Jalta heeft vol gens Bridges de Ver. Staten veel prestige in de wereld ge kost. Aan Rusland werd toe gestaan groote stukken grond gebied van de nabuurlanden in te palmen en aan 100 mil- lioen menschen met de gebrui kelijke middelen van geweld zrjn systeem op te leggen. Voor alles wat wij Rusland Perzië wil meespreken maar kreeg geen antwoord. Perzië heeft een vijfde nota gezonden naar de Groote Vier, waarin het verzoekt deel te mogen nemen aan de be sprekingen inzake het vredes verdrag met Duitschland. Op de andere vier nota's 'ver kreeg Perzië geen antwoord en daarover maakt de eerste minister Soeltaneh ztjn beklag. Verschroeide aarde in Indo-Chlna? In Hanoi zgn de Franschen met een nieuw offensief be gonnen, dat gestéund wordt door zware artillerie en vlieg tuigen. De 43.000 ton metende „He des France" heeft te Kaap St. .Jacques aangelegd ter ontscheping van achtdui zend man versterkingstroepen. Een Fransch telegram voegt er aan toe, dat de offlcieele Vietnameesche radio maatre gelen van de regeering heeft aangekondigd voor een nieuwe campagne van geweld tegen „binnenvallende kolonisten", waarbij de guerilla-strgders van geheel Indo-China ge ïnstrueerd worden. Fransche autoriteiten te Ha noi vreezen. dat de Vietna- meezen de tactiek der ver schroeide aarde zullen toepas- BOND VAN OUD-STRIJDERS Te Delft werd de „Neder- landsche bond van oud-strjj- ders" opgericht. Op de op richtingsvergadering werd o.m. het woord gevoerd door gene raal H. G. Winkelman. GOEDE DAG VOOR GOUDZOEKER. Volgens een Tass- bericht, heeft in Sibe rië een goudzoeker, Kolesnikof genaamd, een zeldzame goud klomp, met een gewicht van 7 kilogram en 202 gram gevonden. Dc Sovjet-Unie is reeds in het bezit van een van de grootste goudklompen ter wereld, de „groote driehoek", die meer dan 36 kilo gram weegt en 104 jaar geleden in de Oeral is gevonden. hebben toegegeven, zgn wrj beloond met minachting, met gebroken verdragen en met anti-Amerikaansche propagan da. Rusland heeft nooit ge aarzeld al haar moreele, po litieke en economische kracht in de waagschaal te werpen om de balans naar de zijde van de dictatuur te doen door slaan, ten gunste van zjjn sa telliet-sta ten en van de over de geheele wereld verspreide vgfde colonnes. Ik stel mrj voor, dat wij niet meer aar zelen om overal en op elk o ogenblik al onze macht aan te wenden ter verdediging van de vrgheid, de democratische tradities en de vrge wereld handel en vooral van de rech ten van den mensch. Laten wij niet vergeten, dat onze af gevaardigden een lange weg vol moeilijkheden en vernede ringen hebben moeten afleg gen voor zij eindelük, besloten tot een meer krachtige poli tiek. Men kan aannemen, dat met dit bazuingeschal Styles zich tot tolk heeft gemaakt van de zeer gevaarlij ka anti- Russische en imperialistische strooming in Amerika, En he laas is de invloed van Wal lace en een progressieve groep van oud-Roosevelt mede werkers rondom hem voor- looplg te zwak om voldoende tegendruk op Marshall uit fce kunnen oefenen. Proteststaking te Neurenberg. In het gebouw van het Zui veringshof dat von Papen, oud minister van Hitier, be recht, is een bom ontploft. Op de vierde verdieping werden de vensters verbrijzeld. Er is niemand gewond. In hetzelfde ;ebouw is het hoofdkantoor Ier Duitsche Soc. Dem. Partij gevestigd. Verscheidene arrestaties zgn door de Amerikaansche mili taire politie verricht. De algemeene bond van Duitsche vakvereenigingen heeft gisteren alle arbeiders te Neurenberg verzocht van 12 tot 18 uur in staking te gaan „als uiting van hun uit daging aan de krachten van reactie en terrorisme". Dit verzoek wordt gedaan in ver band met een bomaanslag, welke Zaterdag J.L beneden het bureau van dr. Sachs, den zuiveringsrechter, die thans Franz von Papen berecht, werd gepleegd. AFP deelt mede, dat meer dan 25 000 arbeiders en employé's van alle bedrijven en bureaux der stad om 10 uur 's morgens in staking zijn gegaan, zonder het officieele tijdstip af te wachten. Ook alle winkels werden gesloten, de trams reden niet en de lo cale telefoon werkte niet meer. De geallieerde autoriteiten hebben doen weten, dat zij „haar stilzwijgende goedkeu ring" aan de staking geven. Duitschers in Denemarken naar de Russische zóne. De Russische militaire auto riteiten te Berlgn hebben de Deensche regeering een volie- dig uitgewerkt p an voorge legd voor de evacuatie van 15.000 Duitsche vluchtelingen in Denemarken naar de Rus sische zóne. Mep verwacht, dat Sowjet-Russische verte genwoordigers zich binnenkort naar Kopenhagen zullen be geven om nadere besprekin gen hierover te voeren. Vandalisme in Hamburg. De laatste dagen werden in de tentoonstellingsruimte van het Alsterhaus zeven schilde rijen met verf besmeurd. Het betreft hier het oeuvre van den schilder Horst Franz Rad- ziwill. Een aantal der be smeurde doeken moet als ver loren worden b*-chouwd. Automatische verwijdering van roerklampen. Volgens den luchtvaartcor respondent van de Times heeft de Handley Page Company een systeem ontworpen om onge lukken te voorkomen, die het gevolg zijn van het niet-ver wijderen van de roerklampen der vliegtuigen, hetgeen een mogelijke oorzaak werd ge noemd voor de jongste Dako- fe-ramp in Denemarken. Het verwijderen geschiedt volgens dit systeem van de cockpit uit, waar de piloot tegelijk met het star ben der machine automatisch de klampen uit het roer haalt. De machine kan aldus niet vertrekken, wanneer het roer geblokkeerd is - De oud-f>resldent van de Ver. Staten, ihans voorzitter van de Amerikaansche com missie /oor de voedselnood, Herbert Hoover, is per vlieg tuig naar Europa vertrokken. Prins Bernhard naar Stockholm. Kort na het middaguur steeg Maandag, onder gezag voering van kapt. F. Over- ijnder, het K.L.M.-Dakota- vliegtulg, PH-TBG van Schip hol op met bestemming Soes- terberg. Het toestel was door Z.K.H. Prins Bernhard ge charterd voor een speciale vlucht naar Stockholm en te rug, alwaar de Prins de be grafenis zal bijwonen van prins Gustaaf. Adolf Prins Bernhard, die verge zeld wordt van zijn adjudant, ritmeester Geertsema en jhr. mr. C. Deiel, nam in Soester- berg in het toestel plaats. Z.K.H. zal in hetzelfde toe stel naar ons land terugkee- ren. De prinsesjes op de schaats. Terwijl Zaterdagmiddag de ronde van Loosdrecht werd verreden, waren er nog drie kleine schaatsenrijders, die eveneens de aandacht trokken. Het waren de prinsesjes Bea trix, Irene en Margriet, die naar Loosdrecht waren geko men om zich op het gladde ijs te begeven. Beatrix bleek al goed thuis te zijn op de schaats en reed zelfstandig geruime tjjd over de verschillende plassen. Haar zusjes oefenden zich onder leiding van een hofdame in de edele schaatssport. De drie prinsesjes "bleven geruime tiid op de plassen, zoowel in Nieuw- als in Oud- Loosdrecht. Zij hebben een flinke afstand op de schaats afgelegd. Hulde aan het Prinsenkind op de Dam. Het centraal comité van „Oranje- en nationale organisa ties", deelt ons thans mede, dat alle voorbereidingen getroffen zijn om binnen 8 uur, na het bekend worden van de blijde tijding, een sprookjesachtige feestversiering op de Dam te Amsterdam te kunnen doen plaatsen. Op enkele kleinighe den na is het verloop van de Dam-demonstratie eveneens ge regeld. is het 250 jaar gele den, dat de Neder land- sche vlootvoogd Jan Erasmus Reining bij Bilbao verdronk. Ballon-race van de Aero-faire. Op Zaterdag 19 April a.s. Dezer dagen is door het be stuur van de „Aero-Fair" een speciale vergadering gehouden te 's-Gravenhage. Hierbij waren vertegenwoordigers van offi cieele instanties aanwezig. Be sloten werd tot het houden van een internationale ballon- race op Zaterdag 19 April a.s. met startpunt Houtrust. Voor deze raée worden uit- genoodigd de Gordon-Bennet- vaarders dr. Tilgenkamp (Zwit serland), de Franschen Ch. Dollfus en P. Jacquet, de Belg Jean de Vogelaar, de Brit Lord Ventry en de wereldkampioen Janusz uit Polen. Van Neder- landsche zijde zullen waar schijnlijk een of twee ballons het luchtruim kiezen. De bal lons zullen als reclame-object door eenige bekende instellingen worden geadopteerd. De spoorwegen en de kolenslag. Van Zaterdagavond midder nacht tot Maandagmorgen 4.30 uur brachten de Ned. Spoorwe gen 26 kolentreinen van Lim burg naar het Oosten, Westen en Noorden des lands. In nor male omstandigheden zijn het er slechts 6. Iedere kolentrein bestaat uit gemiddeld 42 wa gons. Daar iedere wagon in doorsnee 19 ton kolen bevat, worden per trein rond 800 ton vervoerd. Tezamen hebben de treinen dus 20.800 ton kolen uit Limburg afgevord gedurende het afgeloopen weekend. Vermijden Yan botsingen. Het republikeinsche persbu reau „Antara" meldt uit Djogja, dat de republikeinsche minister van defensie, mr. Amir Sjari- foeddin, op een persconferentie heeft medegedeeld, dat er op militair gebied tusschen de com missie-generaal en de Indonesi sche delegatie overeenstemming is bereikt Zoo werd besloten, dat de demarcatielijnen niet meer door de locale commandan ten zullen worden vastgesteld, maar door de hoogste stafoffi cieren van beide partijen. Na dat de demarcatielijnen zijn vastgesteld, zullen de beide par tijen twee kilometer terugtrek ken en ieder in eigen gebied patrouilleeren im botsingen te vermijden. Maandagmorgen om 10 uur plaatselijke tijd, zijn de bespre kingen tusschen de commissie- generaal en de Indonesische delegatie hervat. Daarbij werd behandeld de procedure, die zal moeten leiden tot de ondertee- kening van Linggadjati. De ge delegeerden dr Gani en Sjari- foeddin, die uit Djogjakarta zijn teruggekeerd, nemen tezamen met den Regent van Sidoardjo en den chef-staf generaal Oe- rip, aan de besprekingen deel. De beide laatsten zouden Maandagmiddag met dr. van Mook vergaderen, ten einde de situatie bij Soerabaja te bespre ken. Binnenkort zullen de. re publikeinsche ministers per ex tra trein naar Djogja reizen voor een kabinetszitting. De le den van het kabinet zullen ver gezeld worden door hun secre tarissen en enkele hooge ambte naren. Te Tamboen zal zich het escorte van Sjarifoeddin bij het gezelschap voegen. GENERALE SYNODE DER NED. HERV. KERK. Van 24 t.m 28 Febr. zal de Generale Synode der Ned. Herv. kerk weer bijeenkomen tc Zeist Woudsohoten)Een van de eerste punten van de zeer volle agenda is de ver kiezing van een moderamen. In behandeling genomen wordt een verzoek van de Herv. Raad voor de Uitwen dige Zending tot het instellen van een ouderlingschap in al gemeene dienst alsmede de verkiesbaarheid van de vrouw tot een kerkelijk ambt. Rijkspostspaarbank schrijft rente bij. Hoewel er nog een groote achterstand is, zal de Rijks postspaarbank geleidelijk aan gelegenheid geven tot het doen bijschrijven van de rente t'm 31 December 1945 in de boek jes. Van tijd tot tijd za! be kend gemaakt worden welke boekjes kunnen worden inge zonden. Hierbij zal. zooals b.v. bij de verstrekking van distri butiebescheiden, een letterin- deeling worden gevolgd. Zij, die in strijd hiermede boekjes, die nog niet voor in zending in aanmerking komen, toch toezenden zullen met groote vertraging in de terug-, zending rekening moeten hou den. Correspondentie moet worden vermeden. De inleggers wordt aanbevolen geen waar depapieren in de boekjes te laten liggen, aangezien de Rijkspostspaarbank zich niet aansprakelijk kan stellen voor het zoek raken van met de boekjes meegezonden stukken. Voorts overtuige men zich dat het juiste adres op het ti telblad is aangegeven. De inleggers wier familie naam met „aa" begint kunnen hun boekjes inzenden in het tijdvak 1020 Februari a.s. Boekjes uitgegeven na 1 Januari 1946 komen nog niet voor inzending in aanmer king. Republikeinsch geld daalt. Behalve het Chineesche nlad ..Sin Po" te Batavia gaf ook het republikeinsche blad Soe- ara Oemoem" een beschouwing over de sterke koersdaling van het republikeinsche geld op Java, waarvan de waarde op 30 Januari j.l. nog slechts 65 Nederlandsch-Indischè centen voor een republikeinsche gul den bedroeg. Laatst genoemd blad drong er óp aan. Jat de republikeinsche regeer ine be halve aan de besprekingen en andere aangelegenheden ook aandacht wijdt aan het lot van het volk en ambtenaren te Ba tavia, die dagelijks groote re moeilijkheden ondervinden door de daling van de waarde van het republikeinsche geld. Zwendel met kolenbonnen. Rechercheurs van de eco nomische recherche te Rottei - dam ..oefenen sinds eenige tgd scherpe controle uit op de aflevering van kolen. Deze controle heeft geleid tot de ontdekking van een knoeierij op groote schaal, gepleegd door de gebr. O. te Rotterdam Deze ïadden vele klantjes uit de armere buurten gelokt met een z.g. spaarsysteem. Weke lijks konden zij een kleinig heid sparen, wat tot voordeeJ zou hébben, dat de kolen a betaald waren als ze gebracht werden. De kolenbonnen moes ten natuurlijk tevoren worden ingeleverd. Een groot deel van de spaargelden bleek door de gebr. O. te zijn verdon keremaand en de meeste bon nen hadden een andere be stemming gekregen. Menschen met kleine Inko mens zijn op deze wijze de dupe geworden. Het Rijkskolenbureau heeft echter de helpende hand ge boden en honderden van deze menschen desondanks niet zonder kolen laten zitten. Hun spaarcentjes zijn zij echter kwijt. Er is snel recht gedaan. De gebr. O. zijn reeds voor hun wandaden veroordeeld tot een jaar en drie maanden ge vangenisstraf, terwijl hun be- d rij fs vergunning werd inge trokken. INTERNATIONAAL CONGRES VAN CHR. STUDENTEN. Aan het eerste internatio nale congres na de oorlog van christelijke studenten, dat in Munster gehouden werd, na men 150 afgevaardigden deel uit Engeland, Frankrijk, Ne derland, Zwitserland en de Britsche bezettingszone. Scherper protesten zijn noodig. Nederland ondervindt thans een zeer onaangename beje gening van de Groote Vier Dg het terugvorderen van goede ren, die de vroegere vijanden uit Neder&nd en Neder- landsch-Indië hebben gestolen. En de protesten, welke de Nederlandsche regeering daar tegen liet uitgaan zgn zwak, zoo zwak, dat ze geen effect sorteeren. Het is op het oogenblik zoo, dat zich in Duitschland nog vele geroofde goederen bevinden, die reeds aangewe zen zijn als Nederlandsch be zit, maar die rustig door de Engelschen en door andere be zettingsautoriteiten in Duitsch land worden vastgehouden. Men weigert die goederen af te geven. Verscheidene Nederlandsche bedrijven zijn de dupe van de ze geallieerde onwilligheid. Nu zijn de Engelschen en Amerikanen nog zoo welwil lend geweest een aantal Ne derlandera in hun l .es toe te laten om te speuren naar het voormalige Nederlandsche be zit. Deze menschen vinden wel eens iets en als de Engelschen of Amerikanen niet in een al te slechte stemming zijn, krij gen ze wel eens toestemming die teruggevonden goederen naar Nederland te brengen. Deze houding in Duitsch land is hoofsch vergeleken bij de stugge afwijzing, die Üe Nederlanders ondervinden bg het terugvorderen van geroof de goederen uit Japan. De Japanners hebben in Ned Indië ontzaggelijk ge stolen. Ze hebbc daar de Ne derlanders en de Nederland sche bedrijven finaal uitge plunderd. Nu wilde de Neder landsche regeering eenige menschen naar Japan zen den om daar zelf Nederlandsch bezit op te sporen, maar de Amerikaansche oezetters heb ben dat zonder meer gewei gerd. De Nederlanders mogen alleen lange lijsten indienen van hetgeen vermist wordt en dan zullen de Amerikanen wel zoeken voor zoover ze er tijd en belangstelling voor hebben. Eenige tyd geleden ontdek ten de -Amerikanen aanzien lijke hoeveelheden zilveren munt uit Nederlanüsch-Indië in Japansche opslagplaatsen. De munt moest rechtens terug naar Nederlandsch-indië. Ze eischten van de Nederlanders, dat de verpakking van deze partijen zilvergeld zorgvuldig omschreven zon worden. De Nederlanders konden die ver pakking niet orecies omschrij ven wantde Japanners hadden de munt overgepakt in Japansche emballage. Nu kragen de Nederlanders deze munt niet terug, want de Amerikanen achten de Neder landsche bezitsrechten niet voldoende bewezen. Zoo gaat het niet alleen met Nederlandsche munt, zoo gaat het met veel Nederlandsch be zit. dat uit Japan teruggevor derd r—it worden. De Ame rikanen hebben er weinig inte resse voor en als er iets ge vonden is, dan hebben ze on- overkomenlrjke bezwaren. Het wordt hoog tijd, dat de Nederlandsche regeering thans krachtiger gaat optreden. Wjj zijn helaas niet in staat zelf de goederen terug te halen, zooals de Russen en Engel schen dat deden in Duitsch land en in Japan. Wij komen op de tweede plaats en wg' komen vermoe delijk voor, heel veel dingen daardoor te laat Maar het schijnt ons toe, dat een fel^ protest tegen deze achterstel-* ling van Nederland op zijn plaats is, opdat de wereld we te hoe weinig wij bereid zijn deze bejegening van onze geallieerden te waardeeren. staan voor U klaar! prov. bibliotheek te middelburg. Vernieuwd en actief. Sedert een paar eeuwen drukken de menschen boeken, tijdschriften en kranten. Er is 'n tijd geweest, dat men ook zonder die bedrukte papleren gelukkig leefde en misschien komt er weer een tgd, dat men de we? naar. geluk en kennis en levensvreugde niet meer in boeken zoekt. Maar voor het oogenblik zijn we toch alle maal een beetje trotsch op onze vaardigheid om daaruit kennis te vergaren en we heb ben allemaal wel eens gesnuf feld in boeken en kranten, die het voorgeslacht ons heeft nagelaten. OUDE JAARGANGEN. Ieder heeft het ook als een bitter verlies gevoeld, dat de Provinciale Bibliotheek van Zeeland de mooiste boeken verzameling- van deze provin cie aan het oorlogsgeweld ten offer is gevallen. Daarbij was een schat van zeldzame lectuur over de geschiedenis van Zeeland en tot die lectuur behoorde helaas de unieke col lectie van 190 ingebonden jaargangen der Zeeuwsche Courant. Zij waren van groot belane voor de historici en men had de moeite genomen deze jaargangen op duurzaam napier te drukken. Helaas zijn ze door het vuur verteerd. Veel erger evenwel was, dat van de 130.000 boeken der, Prov. Bibliotheek het grootste deel verbrandde. KOSTBARE WERKEN GERED. Met één slag werd het op bouwwerk van 80 jaren ver nield. Het begin in 1860 was maar bescheiden: op initiatief van mr. G. Fokker werden de kleine bibliotheken van eenige regeeringscollege's uit de Ab dij samengebracht. Al spoedig groeide de collectie door schenkingen en legaten. In de negentiger jaren kreeg men bovendien de bibliotheek van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in bruikleen. Veel is van dit alles niet overgebleven. Wat evenwei ge spaard bleef is zorgvuldig op geknapt zoonoodig gedroogd na het bad in het bluschwater en staat nu weer in de bi bliotheek. Daartoe bchooren onder meer de vijftig incunabelen, de gravure-albums van Madame de Pompadour en de Blaeu- atlas. EVEN BINNENSTAPPEN In Mei 1941 vond de Prov. Bibliotheek onderdak In een pand aan de Dam. En wan neer U thans, bijna 6 jaar Ia- ter, de moeite neemt hier eens even binnen te stappen (en wij verzekeren U, dat U met open armen zult worden ont vangen!), zal de bibliothecaris, de heer H. Pieters, die reeds 30 jaar zijn goede zorgen aan deze nuttige instelling wijdt, U confronteeren met niet min der dan 60.000 boeken, die tn ruim vijf jaar tijds, hetzij door aankoop, hetzij door schenkin gen of legaten, bijeengekregen zijn. Hieronder bevinden zich alle werken, die de kern vor men van tedere goede weten schappelijke boekerij. RUIMTE TEKORT. Zoo kon tendeele worden hersteld, wat in luttele uren zinloos werd vernield. 60.000 deelen is reeds een respectabel aantal, dat echter vjj mo gen van harte zeggen: geluk kig nog- steeds wordt uitge breid. Helaas groeien mu ren van het perceel aan de Dam niet mee! Men weet niet goed meer, waar men alle boe ken moet laten, en een be hoorlijke studiezaal kan er dan ook eigenlijk niet op over schieten. Wel beschikt men over een kleine, behaaglijk verwarmd vertrek, omzoomd met die boeken, die iedere be langstellende gaarne dicht bij de hand heeft, en in dat vertrek is studiegelegenheid, doch hier moet tevens de bi bliothecaris met zijn kleine staf zich aan de dagelijksche bezigheden, zooals het opbou wen van een nieuwe catalogus (een titanen arbeid!) wijden, hetgeen wel gezellig, maar toch niet ideaal is te noemen. Het is dan ook dringend noodzakelijk, dat men in de naaste omgeving van het te genwoordige gebouw een dé pendance vindt. Men kan nie* wachten op de voltooiing van de nieuw ontworpen oibli- otheek, want de nieuwbouw zal zeker nog wel enkele jaren duren. Dit nieuwe gebouw zal op de plaats van het voorma lige gebouw komen, terwijl de fraaie oude gevel zoo goed mogelijk gerestaureerd zal worden. Het interieur van de bibliotheek wordt hypermo dern terwijl in het nieuwe bouwplan tevens een onder- grondsch magazijn is gepro jecteerd. TE TOEKOMST. De belangstelling voor de Provinciale Bibliotheek is groot, temeer daar men er bemiddeling verleent om boek werken uit andere bibliothe ken in ons land te doen over komen. Deze belangstelling wordt door den bibliothecaris nog aangewakkerd door de leerlingen van de Middelbare scholen met de bibliotheek ver trouwd te maken. Bo vendien bestaat het plan be staande bibliotheken in de pro vincie in te schakelen als „correspondenten" en dépen-, dances. Men mag dankbaar zijn voor deze groeiende Interesse. Het is goed, dat iedere Zeeuw in ziet, welk een rijkdom aan geestelijk voedsel hier voor hem kosteloos ter beschikking staat.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1