PROVIHCIAIE ZEEUWSCHE COURAHT SOEKARNO Staten van Zeeland Memoranda Duitschland van Noorwegen en Joego-Slavië Vandaag... confereert fe Djocja is nu nóg plastisch D1 190e Jaargang - No. 25 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwache Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vlissingtn- Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en alg- Christelijke feestdagen. Donderdag 30 Jan. 1947 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. 3-20 per kwartaal, franco per post, 3,45 per kwartaal- Loase nummers 5 cent. ADVER- TFNTlEPRliS 12 cent oer mm- W O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN minimum per advertentie i 2,— Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. tel 10 (2 'ijttcn) Middelburg: Londensche Kaai 29 tel 2077 'en 2924. Ooes Turfkade 15. tel 2475. Oostburg: Gratemastraat 3, tel 102. Terneuzen Brouwerijstr-2. Postrek 35930C P Z.C-, Middelburg. Het Wereldgebeuren: ALGEMEENE RUSLAND WENSCHT EEN VREDESCONFERENTIE. Frankrijk krijgt weinig steun. Nu de eene regeering na l andere een lgvig memorandum over de toekomst van Duitsch- land naar de plaatsvervanj^rs in Londen zendt, beginnen de s^an.punten zich langzamer hand duidelgker af te bakenen. Over de noodzaak van een nauwgezette controle op het politieke en economische leven in Duitschland, van demilitai- risatie, van heropvoeding tot democratie, van uitschakeling van Pruisen zijn alle geallieer den het wel eens. Men treft in alle memoranda hierover ongeveer gelijkluidende passa ges aan. Daarentegen loopen de meeningen uiteen wat be treft de waag: een gecentra liseerde of een gedecentrali seerde regeeringsvorm. Tot de laatste landen, die hun memoranda aan de plaats vervangers hebben overhan digd, behooren Noorwegen en Joego-Slavië. Noorwegen ls van meening, dat Duitschland als politieke eenheid moet blij ven bestaan; een verdeeling in kleine staten zou alleen maar een overdreven nationaliteits gevoel bg de Duitschers wak ker roepen. Eenheid is tevens noodzakelijk voor het volbren gen van de herstelprestaties. De Duits die economie moet niet weer in handen vallen van Duitsche kartels en trusts, die hiervan gebruik zouden maken voor het voeren van een na tionalistische en agressieve politiek. Het Noorsche standpunt slu-t dus eenigermate aan by het Russische en yeiwonderlijK .is dit niet. Wat'haar buiten- landsche politiek betreft koerst Noorwegen al sinds geruime tijd wat meer in Russisch vaarwater. De Joego-Slavische regee ring is gunstig gestemd t.a.v. de elschen van het Fransche volk dat „driemaal binnen 80 jaar het slachtoffer van Duit sche invasies is geworden". Joego-Slavië legt er in haar memorandum de nadruk op, dat het van alle 18 Wester- sche geallieerden het meest heeft geleden. Tot nu toe heeft het nog geen 0.04 van zijn totale verliezen vergoed gekre gen en daarom dringt Tito's regeering aan op een wat spoediger afwerking van het herstelbetalingsprogram. On- middeliyk begin van de uitle vering van volledige Duitsche fabrieken en van schepen en beschikbaarstelling van Duitsch bezit in Oostenrijk zgn de voornaamste Joego-Slavische eischen. Het kernpunt van het dezer dagen ingediende Russisch me morandum betreft de te volgen werkwgze bg de be sprekingen. Rusland wil .een zelfde weg volgen als bg de eerste vgf vredesverdragen met Italië en de satelliet-sta- ten. Volgens de door de Rus- zul- .c- in iuoskou de Groote Vier een. ontwerp-verdrag voor Duitschland opstellen. Vervol gens zal een vredesconferentie worden gehouden, zooals ver leden zomer in Pargs, om het ontwerp-terdrag te bespreken en daarna zal het ontwerp weer naar de Raad van Mi nisters teruggaan voorzien van de noodige aanbevelingen. Alle geallieerden zullen uiteindelijk het verdrag onderteekenen. Het voorstel van Rusland is nu om op de vredesconferentie een centrale Duitsche regeering te hooren Men beschouwt dit als een belangrijke aanwg'zing, dat Rusland stelling heeft geno men voor een gecentraliseerde regeering en tegen het Fran sche standpunt. Engelsche gijzelaars vrijgelaten. De twee Engelschen, die door de Joodsche verzetsbe- wcg.ng als gijzelaars werden vastgehouden, z\jn weer in vry- heirl gesteld. De politie ontving een rnc- dedee-ing, dat zij majoor Col lins ergens buiten Jeruzalem kon aantreffen. Rechter Wind- ham werd vastgehouden in een textielfabriek, 8 km. voor bij Tel Aviv. Tevoren had het Joodsche bureau van de Jood sche verzetsbeweging de in- Vrrjheidstelling geëischt. Het bureau noemde de ontvoering barbaarsch en de ontvoerders „krankzinnige desperados", die zich buiten de beschaafde Joodsche gemeenschap hebben gesteld. Ven Papen en Fritzsche voor het zuiverings gerechtshof. In Neurenberg wordt op het oogenbük een zuiveringsproces g-.oerd tegen Franz von Pa pen. Op de derde dag van het proces is hjj ervan beschul digd zijn medewerking te heb ben verleend by het geven van finantieele steun aan de wor dende NazL-partg Om verantwoording ge vraagd voor zijn kanselier- schap van Duitschland ant woordde von Papen: „Ik was een medewerker van Hinden burg, niet van Hitler". Hij noemde zichzelf een soort mi nister zonder portefeuille. Ook Hans Fritzsche, voor malig medewerker van Göb- bels en evenals von Papen In Neurenberg vrygesproken staat terecht voor het zuiverings gerechtshof. Op een vraag van den president verklaarde deze radio-propagandist nog nooit „Mein Kampf" te hebben ge lezen Van Hitiers politieke gedachten aangaande h- Oos ten wist hg dan ook niets af. Groenland wordt niet verkocht. In een bericht op de voor pagina maakte de „New York Herald-Tribune'' melding van Amerikaansch-Deensche b: sprekingen over de verkoop van Groenland. Het blad haalt daarbij een Deensch persbericht aan, vol gens hetwelk de koopsom 1.000.000.000 dollar zou bedra gen. Een woordvoerder van het Amerikaansche departement van bultenlandsche zaken ont kende, dat er onderhandelin gen over de aankoop waren gevoerd, of dab de Ver. Sta ten de Deensche regeering een' desbetreffend voorstel hadden doen toekomen. Prinses Juliana en Prins Bernhard voor de radio. Vanavond om 8 uur. Prinses Juliana en Prins Bernhard hebben in verband met de a-s. bigde gebeurtenis in hun gezin, toegestemd in 'n vraaggesprek, dat hedenavond om acht u«r over beide zen ders zal worden uitgezonden. Begrafenis van Prins Gustaaf Adolf. De plechtige begrafenis van Prins Gustaaf Adolf zal 'Dins dag 4 Februari te Stockholm plaats hebben. Eén week hofrouw. De opperceremoniemeester van H.M. de Koningin heeft bekend gemaakt, dat het hof, in opdracht van H.M. wegens het overlijden van Prins Gus taaf Adolf van Zweden week halve rouw zal aanne men, ingaande 30 Januari. Geen proef met vastgezet hoogteroer. In tegenstelling tot geruch ten, als zou de K.L.M. voorne mens zijn binnenkort een Da kota, bemand met vrijwilligers met vastgezet hoogteroer te doen opstggen, met de bedoe ling na te gaan, of de stalen klamp, die na landing voor het vastzetten van het roer wordt gebruikt, de oorzaak geweest kan zgn van de vliegtuigramp te Kopenhagen, vernemen wij van K.L.M.-zijde, dat hiervan geen sprake is. Nieuwe spelling in de Eerste Kamer. Dé Eerste Kamer is bgeen- geroepen tegen Dinsdagavond 4 Februari, 8 uur, ter behan deling van de begrooting van binnenlandsche zaken. Het ligt in het voornemen het wetsontwerp betreffende de schrijfwgze van de Neder- landsche taal in de daarop vol- gende week aan de orde te stellen. ls het 25 jaar geleden, dat te Den Haag de eerste bgeenkomst plaats had van het „Perma nente Hof van interna tionale justitie". Grenscontrole in de trein. De Belgische autoriteiten hebben besloten in het reizi gersverkeer per tréin van en naar Nederland de contröle voortaan in de trein zelf te doen plaats vinden, zoodat de reizigers te Esschen niet meer behoeven uit te stappen Eén ei per week. In tegenstelling tot zekere geruchten als zou de aanvoer van eieren het mogelijk ma ken, dat per veertien dagen per persoon drie eieren be schikbaar worden gesteld, ver neemt het A.N.P. van bevoeg de zijde, dat hiervan nog geen sprake is. Het streven van het depar. tement van landbouw, vissche- rjj en voedselvoorziening zal erop gericht z^jn ,om zoo mo gelijk, zulks aan de hand van de beschikbare hoeveelheden, één ei per week per persoon te distribueeren. ZAL HIJ HET VUREN DOEN STAKEN? Elsch van de commissie-generaal, Aneta meldt dat de suiker fabriek „Waoetoelis" bp Krian practisch onbeschadigd is ge bleven. omdat een Nederland- sche patrouille nog tijdig daar heen kon worden gezonden. Een keine bezetting is achtergeble ven om vernieling te voorko men. Bij de bezetting van Krian zelf hebben de Nederlandsche strijdkrachten, i aldus de Neder landsche militaire woordvoerder, een hoeveelheid kanonnen en ander oorlogsfnaterieel in ba- slag genomen, terwijl ook nog andere suikerfabrieken zijn be zet. De Commissie-Generaal zegt haar communique over de strijd bij Soerabaia: „Men kan nauwelijks ver wachten, dat deze troepen in de g:bieden. die door hen bezet worden gehouden, terwijl zij vaak onder de moeilijkste om standigheden moeten leven, een Reddingsploegen en brandweerlieden bij de re9Ïeu van dc verongelukte K.L.M.-Dakota op het Deensche vliegveld Kastrup. afwachtende houding blijven aannemen, wanneer dagelijks aan de randen van die gebied* door de tegenpartij geweldda den tegen hen worden onderno men en bedreven." Het communiqué besluit met de herhaling, dat slechts door een duidelijk bevel tot het sta ken van het vuren en een behoorlijke uitvoering daarvan, de weg kan worden geopend tol een constructieve politiek en tot de opbouw van dit land in over eenstemming met de te Ling- gadjati geformuleerde overeen komst. SOEKARNO CONFEREERT. Naar het republikeinsche pers bureau Aneta mededeelt, zijn Maandag te Djokjakarta Je hoogste militaire leiders van de republiek ten huize van Soekar- no bijeen gekomen ter bespre king van het militaire accoord, dat onlangs te Batavia is be reikt. Bij deza bijeenkomst waren o.a. tegenwoordig Soekarno, Mohammed Hatta, Sjarifoedin en Soedirman. PARLEMENT BIJEEN. Het republikeinsche persbu reau Aneta deelt mede, dat de republikeinsche regeering heeft besloten om het Knib (voorloo- pig Indonesisch parlement) veertien dagen na de ondertee- këning van de ontwerp- overeen komst van Linggadjati bijeen te roepen. GEVECHTEN OP NOORD-SUMATRA. De Nederlandsche militaire woordvoerder te Batavia heeft Woensdag medegedeeld, dat te Medan de republikeinen, zooals reeds gemeld, .de toezegging hebben gedaan om de order tot het staken van het vuren at ie kondigen, ingaande op 27 Jan. om 7 uur. Ondanks deze belofte zijn op Noord-Sumatra, na deze datum, reeds minstens 22 schendingen van het bestand geconstateerd. Bij Medan ontstond eer, vuurge vecht, waarbijl 14 republikeinen werden gedood en de overigen op.de vlucht gedreven; gewe ren, 7 handgranaten en 6(K) pa tronen werden buitgemaakt. In de sector van Buitenzorg werden republikeinsche stellin Een nabij Masing opgeruimd. e Nederlandsche verliezen bij al deze acties bedroegen een doode, een zwaar en een licht gewonde. Daarom niet langer wachten met het nemen van maatregelen. Nederlahdsch standpunt te Londen toegelicht. Gelgk wg in onze vorige editie reeds In het kort kon den berichten, heeft de Neder landsche delegatie te Londen /oor de plaatsvervangers van de ministers van buitenl. za ken van de Groote Vier de eischen van ons land ten aan- zien van Dultscldand, welke reeds ln een drietal memoranda werden uiteengezet, nader toe gelicht. Mr. van Vredenburch wees er op, dat dé huidige Neder- landsch-Duitsche grens niet alleen volkomen onbevre digend moet worden geacht, maar bovendien vooral ten Zuiden van de RUn het resul taat is van toevallige omstan digheden, meer in het bijzon der van de beslissingen van het Congres van Weenen van 1815, waarop in sterke mate werd tegemoetgekomen aan de eischen van Pruisen. Neder land kan dan ook beslist his torische aanspraken do<?n gel den op de ln het geding ge brachte gebieden. De Ned. regeering ls tot de conclusie gekomen, dat het iringend noodzakelgk is de technische kwesties, welke sa menhangen met de waterstaat kundige toestand van het grensgebied, in samenwerking nauwgezet te bestudeeren. In alle gevallen van secundaire 'oeteekenis waarin het onmo gelijk zou biyken tot overeen stemming te komen, zal er een bindende arbitrage moeten komen. Ook concludeert de Ned. regeering, dat het een kwestie van gezond verstand is er niet van hooge politiek pro. fgt te trekken van de onder vinding en de kennis van Doelmatige verdeeling van woonruimte. Volgens een mededeel in g van den minister van binnenl. za ken zal eerstdaags een wets ontwerp inzake doelmatige verdeeling van de woonruimte in de Ministerraad aan do or de worden gesteld. Samenwoning met politieke delinquenten. De minister van binnenland sche zaken heeft ln antwoord op in de afdeelingen van de lerste Kamer gemaakte op merkingen verklaard, dat het hem practisch niet doenlgk voorkomt personen, die tijdens de oorlog een diep nationaal jesef hebben getoond, uitdruk kelijk vrij te stellen van memvoning met vrijgelaten po litieke delinquenten. In begin sel moet de verplichting tot samenwoning zonder aanzien des persoons worden opgelegd. Wederopbouw en materieele oorlogsschade. De minister van binnenland sche zaken heeft medegedeeld, dat de indiening van een ge wijzigd ontwerp tot regeling van de bijdragen wederopbouw Dubliekr echtelijke lichamen binnen niet al te langè tyd, ongeveer tegeiyk met de wet op de materieele oorlogsscha den, kan worden tegemoet ge zien. Algemeene politieke beschouwingen. Sociale verbeteringen gevraagd. E algemeene berchouwin. gen over de begrooting werden Woensdagmorgen voortgezet. Nadat Dinsdag reeds spre kers van de Party van de Ar beid, de Chr. Hist. Unie en de Staatk. Gereform. Party, hun visie op de vele Zeeuwsche problemen en mogelgkheden en op de zorgwekkende finah- tieele positie van onze provin cie hadden gegeven, kreeg thans de heer Hommes als spreker van de Anti-Rev. Par ty het woord. „Een groote Finantieele voor zichtigheid is dringend gebo den", aldus ceze woordvoerder, die soberheid een goede medi cijn tegen de moeilgkheden op finantieel gebied achtte. Hij ging hierna in op de in het algemeen verslag van de af deelingen naar voren gebrach te problemen. De provinciale vloot oordee'lde hij te klein, terwijl hg de verkeersdiensten op Zon;"ag gaarne beperkt zag. De noodzakelgkheid van goe de lucht- en treinverbindingen erkende hij ten volle. Helaas schij: de stem van Zeeland soms moeilgk tot Den Haag door te dringen, doch ook hier zal de aanhouder w»nnen. De herverkaveling zal net gevolg hebben, dr.t vele boe renjongens moeten imigree- ren. Dit is niet noodig, want cloor Inpoldering is vruchtbare groni hier „Voor het opschep pen". Spr. waarschuwde tegen te ver doorgevoerde centralisatie. Laat er voorts plaats blijven voor het particulier initiatief! De AR. fractie heeft weinig crltiek' op het beleid van het college, doch roept op tot Waakzaamheid. Hg besloot zgn rede met een aanval op de P. v. d. A., waar bij hij liet uitkomen, dat vele sociale verbeteringen voor de oorlog door een rechts kabi net tot stand werden gebracht; tegenover de thans overal te constateeren geestelijke ont reddering stelde hg Gods Woord. De heer Vercauteren (K.V. P.), die hierna de meening van zijn fractie in een rede weergaf, zeide, dat het Neder landsche volk bg de herbouw en het herstel voor 100 op zichzelf is aangewezen. Wat de wenschelijkheid van inpol dering betreft in deze kwestie staan de Prov. Staten zonder onderscheid achter het college. Sociale verbeteringen in onze provincie zgn geboden. Over de vorm van de P.Z.E.M. zal men eerst dan kunnen oordee- len wanneer er voldoende voorlichting over de plannen wordt gegeven. De heer Schets (K.V.P.) zei- de, dat men moet streven naar samenwerking en saamhoorig- heid op de basis van de Chris- telgke beginselen. Hg bepleit te het solidarisme, in welk verband hg herinnerde aan de opvattingen van de K.V P. ten aanzien van de zetelveraecling in het College van Ged. Sta ten. Ook deze spreker releveerde de verlangens en wenschen, die Jn Zeeland ten aanzien van tal van problemen be staan en drong vooral aan op herstel van de haven van Vlis singen. Tevens bepleitte hij herziening van de salarissen van gemeente-secretarissen en verzocht de wedde van de ge meenteontvangers te brengen op 70 van de burgemeesters wedde, of maximaal gelgk te maken aan de minimumwedde van een secretaris. Namens de Party van de Vryheid hoorde men den heer J. v. d. Pefll. Hg gaf een pluimpje aan Ged. Staten om dat zij de vrgheidsidee zoo goed hebben begrepen, beter soms dan het Rijk, en wekte' alle partgen op de geest van altruïsme, die tijdens de bezet ting zoo velen heeft bezield, niet los te laten. Na eén met door de aanwezigen zeer op r's gestelde humor gekruid- poiitieke belgdenis, drong spr. aan op sociale verbeterin gen. Hg verheerlijkte het par ticulier initiatief, doch ver wierp niet geheel de provin ciale medezeggenschap in een bedrijf als de P.Z.E.M. Vervolgens sprak de heer Kremers namens de C.P.N. Hg schetste de groei van het Com. munisme èn hekelde de slech te woningtoestanden In de provincie. Hoe kan het ook anders, wanneer een groot deel van onze deviezen aan de oorlogsproiuctie wordt be steed en zoovele jonge man nen naar Indonesië worden ge stuurd. Hg betreurde het, dat men by de herbouw van ons land het communisme heeft buitengesloten Wat de land aanwinning betreft, zeide spr., dat de communisten bg uit voering hiervan willen zien, dat alle gewonnen gronden, evenals de gronden van land verraders. in een bodemfonds worden bijeengebracht. Hier. door kunnen de kleinste boeren geholpen worden. De heer Kre mers had weinig goede woor den over voor de bestuurstoe- stanJen in „Het Vry'e van Sluis", dat niet ten onrechte „Het-Gedwongene-van-Sluis" wordt genoemd. Hij verlangde onwettig verklaring van net oude bestuur en nieuwe verkie zingen. Tevens drong Hg aan op bevordering -1»» in ;ustria- li*»tia en meende, dat een 5- of 10-jarenplan voor Zeeland gunstig zou zgn. Het kapitaal van de P.Z.E.M. zag hg gaar ne geheel aan de provincie overgaan. De derde spreker namens de K.V.P.. de heer Raas, ver klaarde, dat zyn party in haar geheel niet meer een ongebrei deld particulier bezit voor staat. Hij geloofde echter, dat het particulier initiatief in staat Is de welvaart te bevor deren. Wat de P.Z.E.M.-plan- nen aangaat, betwg'felde hg het of het. juist is de Centrale Zeeland in Vlissingen te ves tigen. De heer Schorer (P.v.d-A.) achtte het wenschelgk, dat de bevolking de gelegenheid krggt kennis te nemen van de ge reedgekomen plannen. Hy ging nog even ln op de opmerkingen, die door ver schillende sprekers ten aan zien van zijn party werden ge uit. „Het begint te lijken op een kraamvisite bij een jong geborene". aldus spr. „Er is echter dispuut over de kleur van het haar en de -levensmo gelijkheden. Welnu, alleen de Godin der Wijsheid is volwas sen ter wereld gekomen, ter- wyi babies met rood haar wel, m?ar met rose haar ze ker niet denkbaar zijn". Spr. betoogde dat Godsgeloof en Socialisme geen tegengestelde polen zyn. Nadat de heer Kaan (C.H nog enkele opmerkingen over de bootdiensten had gemaakt, werd gepauzeerd. Duitschlands naburen. De er varing van de nabuurstateu moet worden aangewend voor het vinden van een oplossing voor het probleem, waarvoor de wereld thans is gesteld. De Ned. regeering wil geen beslag leggen op de tyd fan de plaatsvervangers doori be schouwingen te houden bgv. over de kwestie van Oosten rijk en andere problemen, waarbjj zij niet rechtsstreeks is betrokken. Zg staat dan ook op het standpunt, dat de na- buurstaten alleen moeten deel nemen aan die besprekingen, welke betrekking hebben op kwesties, waarbij zij recht3- streeks of hoofdzakelijk be trokken zijn. De Ned. regeerinK aanvaardt, dat de groote mo gendheden ook verhoudir.gs. gewijze meer Invloed zullen hebben dan de kleinere al is dit niet in overeenstemming met de souvereine gelijkheid van alle landen. ECONOMIE EN FINANCIËN. Dr. Hirschfeld Echtte de economische en financieele eischen van Nederland toe Hrj wees er op, dat Nederland de volgende beginselen van de verklaring van Potsdam onder schrijft: De Duitsche economie moet zoo spoedig als practisch mogelgk is gedecentraliseerd worden, teneinde de huidige overmatige concentratie van economische macht, zooale in het bijzonder in kartels, syn dicaten, trusts en andere mo- nopolistiche groepeeringen wordt belichaamd, te elimi neeren. b. Tijdens de bezètting moet Duitschland behandeld wo-den. als een económlsche eenheid. Het verrichten van her stelbetalingen mopt geschieden onder voorbehoud van voldoen, de hulpmiddelen om het Duit sche volk in staat te stellen zonder hulp van buitenaf te bestaan. NIET WACHTEN! Nadat de Ned. gedelegeerden hun toelichting hadden g*g*- ven, werden him nog verschil lende vragen gesteld. In zijn antwoord op een vraag van den Amerikaansche^ afgevaar digde Murphy verklaarde mr. van Vredenburch de indruk te hebben, dat het nog geruimen tijd kan duren voor een con creet vredesverdrag tot stand komt. Zj. moet met de eco nomische concessies n;et ge wacht worden, tot de totstand koming van het vredesver drag. In het huidige stad'um in Duitschland nog plastisch •materiaal, maar dit zal steeds meer afnemen. Hoe eerder er dus iets geschiedt, hoe beter! In antwoord op een vraag van den Russische afge vaardigde Goesef antwoordde de heer van Vredenburch, dat Nederland niet af wg zend staat tegenover nationalisatie, maar wel tegenover Duitsche rati onalisatie. In een nationalisatie die in* handen zou komen van 'n van de Duitsche staten, is 't ;evaar aanwezig, dat achter het gordijn van de decentrali satie zich toch een economi sche centralisatie zou ontwik kelen. DANK AAN NEDERLAND. Murphy bracht de Ned de legatie ten slotte dank en verklaarde daarbg, dat men zich realiseert hoe Nederland economisch opzicht met Duitschland verbonden is en dat het inzake de Duitsche po litiek uitstekend op de hoogte is. „Wij wgten welk een ver schrikkelijke oorlogstijd Ne derland heeft doorgemaakt en wij zeggen U een welwillende en zorgvuldige bestudeering van de door U naar voren ge brachte punten toe", aldus de Amerikaan, die de vergadering -epresldeerd had. Mr. Oud heeft crltiek op de wederopbouw. Op een te Nymegen gehou den vergadering van Neder landsche gemeenten heeft mr. P. J. Oud ernstige critiek Ia- ten hooren op de organisatie van de wederopbouw in ons land. Er heerscht onrust in Ne derland om het vraagstuk van de wederopbouw, aldus mr. Oud, stijgende onrust. De ge- meentelgke bestuurder voelt, dat het zoo niet langer kan blgven. Myn groote grief is, dat men van de eerste dag aan heeft aangestuurd op een systeem om aan de gemeentelgke zelf standigheid een einde te ma ken. Men zag ons in Den Haag als een soort van onmondigen, men gedroeg zich als de ver lichte despoten der 18de eeuw. ,wy, Nederlandsche gemeen telgke bestuurders wenschen de plaats terug, die wy vóór 1840 hebben ingenomen".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1