PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT Verklaringen Nieuwe koers VIRULY Zeeuwsche Zangers in Ned. Indië? verdedigi de Dakota's Staten van Zeeland naar Amerika? 190e Jaargang - No. 24 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwsthe Courant, MiJdelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vlissingtn. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en alg- Christelijke leestdagen. WO. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 29 Jan. 1947 abonnementsprijs 25 cent per week, 3-20 per kwartaal, franco per post. 3.45 per kwartaal- Los6e nummers 5 cent. adver tentieprijs 12' cent per mm. minimum per advertentie f 2.--* Bureaux gevestigd te Vli-sinecn Walstraat 58-60. tel 10 (2 MjnenV Middelburg l.ondensche Kaai 29 tel 21)77 en 2924. lines Turfkade 15. tel 2475. Oostburg (iratemastraat 3. tel 102. T Brouwerllstf. 2, Poslr.k nr. 359», P Z.C MIJJ.lbt.fe. Het Wereldgebeuren: van Bevin en Nokrasjy Pasha Engelsch-Egyptische onderhandelingen definitief mislukt. Palestina-conferentie begonnen. Met belangstelling heeft het Britsche Lagerhuis Maandag een verklaring van Bevin aan gehoord over de onderhande lingen met Egypte. Bevin ver telde de Britsche volksverte- femvoordigers hoe hij tijdens e moeizame onderhandelin gen had voorgesteld een ver drag van wederzydsche bij stand en een evacuatie-proto col te teekenen en de Soeda- neesche kwestie op een confe rentie tusschen Britsche, Egyptische en Soedaneesche afgevaardigden opnieuw te be st -eken. Op al ceze voorstei len had hij slechts of een ne- fcatief antwoord gekregen of een tegenvoorstel om nieuwe onderhandelingen te beginnen. De Egyptenaren bleven taai vasthouden aan hun eisch tot annexatie van het Soedan-ge- bied Er bleef nu niets anders over" dan het verdrag van 1936 voorloopig van kracht te doen blijven. Bevin sprak' de hoop uit, dat minder styf- hoofdige en meer liberale op vattingen zouden gaan over- heerschen daar voor beide landen eên nieuw verdrag noodzakelijk is. Het ziet er niet naar uit, dat Bevins hoop in vervulling zal gaan. Ongeveer tezelfder tijd dat Bevin in het Lagerhuis sprak, deelde de eerste minis ter van Egypte. Nokrasjy Pasha, aan de Egyptische volksvertegenwoordiging het besluit van zrjn regeering mee om de kwestie van het Britsch- Egyptische verdrag aan de Ver. Naties voor te leggen. Egypte zal zelfs de V. N. ver. zoeken om het'ver. rag van 1936 van nul en geenerlei waarde te verklaren. Met 175 tegen 15 stemmen namen de afgevaardigden daarop een motie van vërtrouwen ln de regeering aan, waarmee de stijfhoofdige opvattingen van de regeering een parlementair fiat kregen. De onderhandelingen zyn nu definitief mislukt en zullen niet meer worden voortgezet. Weinig meer succes kan worden voorspeld ten aanzien van de onderhandelingen over een zoo mogelijk nog ingewik kelder kwestie dan de Egyp tische: de onderhandelingen met de Arabieren over Palesti na. Maandag is te Londen de conferentie in zake Palestina geopend Zooals bekend heb ben de Joden geweigerd aan| ceze conferentie deel te ne men. Reeds dadeiyk na de ope ning legde de leider der Paie. stynsche Arabieren, Djamal Hoesseini de nadruk op de vastbeslotenheid der Arabieren om een verdeeling van Pa lestina met alle middelen te béstrgden. Het vormen van een Jooiische staat in Palestina zou een voortdurende bron van oneenigheid worien. Hoesseini twijfelde er niet aan of de socialistische regeering van Engeland zou haar beloften tegenover een bevriend volk nakomen. Helaas kunnen de Joden aanspraak maken op eenzelfde soort beloften en zy' twyfelen wel. Het Joodsche verzet in Palestina neemt de laatste dagen hand over hand toe. In Jeruzalem ziin twee Engelschen door de terroris ten gevangen genomen en de Britsche Hooge Commissaris heeft gedreigd bepaalde gebie den onder militair bestuur te zullen plaatsen, indien zij niet ongedeerd worden losgelaten. In Tel Aviv is voor onbepaal de tijd een uitgaansverbod voor de nacht aangekondigd. Alle niet-Joodsche burgers zijn bezig deze* stad te verlaten om voor ontvoering gevri waard te biyven. Het g: - hard tegen hard in Palestim MEERVLEESCH. VOORLOOPIG WEER EEN EXTRA-BON. Op de bonnenlijst, welke Donderdag a^. wordt bekend gemaakt, zal weer een extra bon voor 100 gram vleesch voorkomen voor diegenen, die e^n a-, b- of c-kaart hebben. Eenige ty'd geleden moest deze extra bon vervallen, om dat ln de wintermaanden daar voor niet voldoende vleesch beschikbaar was. Thans ig het o.a. tengevolge van gen ruimer aanbod van slachtvarkens mogelijk deze bon voorloopig weer aan te wijzen. GASVERSTEKKING TE TILBURG. Maandag is het bejaarde echtpaar Terschegget te Til burg ten gevolge van gasver- stikking om het leven geko men. Vermoedelgk was er een lek .in de leiding. Nadat men de deur geforceerd had, vond men den 88-jarigen man en zyn 87-jarige vrouw op de grond liggen. Beiden waren reeds overleden. Vandaag ...ls het twee jaar gele den, dat het concentra tiekamp Auschwitz, waar in de oorlog meeh dan 4 mlllïoen menschen door de Duitschers wer den vermoord, door de Russen werd bevrijd Het Britsch-Russische bond genootschap. De Briische minister van bui- tenlandsche zaken, Bevin, heeft op het Engelsche ministerie van buitenlandsche zaken een lang durig onderhoud gehad met den onlangs benoemden Sovjet-Rus- sischen ambassadeur te Londen, Zaroebin, waarbij aan beiden de gelegenheid geboden werd in discussie te treden over het Britsch-Russisch bondgenoot schap in het licht van eenige dagen geleden hieromtrent ge wisselde telegrammen tusschen Stalin en Bevin. Dr. G.'ral afgetreden. De leider der Spaansche re- geer.ng in ballingschap, Jose •iral," heeft by president Bar rio zyn ontslag ingediend. Tegelpk met Giral hebben vier anaere ministers hun ont slag ingediend. Deze ontslag aanvragen houden verband met een beweging ln Spanje, die alle anti-Franco-elemen- ten, met inbegrip van monar chisten en enkele vertegen woordigers van, het leger, wil samenbrengen 'in een regee ring met een breeders basis dan die van Giral. De moord op den Joego-Slav.'schen consul. De Joegoslavische plaats vervangend minister van bui- tenlanische zaken, generaal Velebit, verklaarde Maandag, tgdens een persconferentie, dat de verantwoordelykheid voor het aooden van den Joegosla- vischen consul te Napels „ge heel berust by de Hoöge Brit sche militaire autoriteiten in Italië". De generaal zeide, dat het Incident het resultaat was van een „gematigd optreden te genover oorlogsmisdadigers, waardoor deze militaire for maties in hun kampen kunnen vormen". Hij verklaarde, dat de Joegoslavische regeering het inc-.dent beschouwt als „een der ernstigste in de betrekkin- pend". gen tusschen de Joegoslavische autoriteiten en de Britsche militaire autoriteiten in Italië". Zfn regeering verlangde be straffing van de daders en een nauwkeurig onderzoek door de Britsche regeering. ƒ4000.- schadevérgoeding. Toen op 3 Maart 1945 net Bezuiden houtkwar- tier ln Den Haag werd gebombardeerd, werd er op de linnenkasten van Je Hagenaars een be roep gedaan, omdat er geen verband, lakens en 9loopen waren om de ge wonden te verbinden en te verplegen. De direc teur van een bindery gaf voor dit doel de voorraad linnen van de lands drukkerij. Hg deed van deze daad geen mede- ieeling aan de directie van de Landsdrukkerij »n krygt daarom nu van iet Rijk de boodschap, dat hg dit linnen, ter waarde van 4000, dient te vergoeden. Een ton verduisterd. DOOR BOEKHOUDER VAN DE GEZONDHEIDSRAAD. De Haagsche politie ar resteerde de 31-jarige C. J. R., boekhouder bij de gezondheids raad een onderafdeeling van het ministerie van sociale za ken. Van 1943 af heeft deze boekhouder door het verval- schen van posten ln de boek houding en het verdubbelen van ingediende declaraties kans gezien een bedrag van onge veer honderdduizend gulden te verduisteren. Speciaal tijdens de gezondheids-enquête die in 1945. na de bevrijding, door het geheele .land werd gehou den schgnt hy zyn slag op het gebied van declaraties gesla gen te hebben. ONGERUSTHEID OVER BENOEMINGEN. Onderhandelingen Dinsdagmorgen zyn de be sprekingen tusschen de Com missie-Generaal en de Indonesi sche delegatie te Batavia her vat. Aan Indonesische zijde ontbrak de heer Sjarifoedin, die momenteel de Indonesische militaire autoriteiten te Djok jakarta Inlicht over de over eenstemming, die op de vorige zitting inzake militaire maat regelen is bereikt. Naar Aneta seint, mag men verwachten, dat, nu dr. van Mook uit Soerabaja is terug gekeerd, de gebeurtenissen in deze sector mede onderwerp van bespreking zullen uitma ken. TELEGRAM AAN DEN MINISTERRAAD. Het bestuur van de vereeni- glng Neder land-Indonesië te Amsterdam heeft een telegram gericht aan Dr. L. J. M, Beel, voorzitter van den minister raad. Daarin wordt gezegd, dat deze organisatie met toe nemende ongerustheid en sty- gende bev, eemding kennis genomen heeft van de aard der benoemingen, welke thans ge schieden of ln voorbereiding zijn ter uitbreiding van de CommisslerGeneraal en ter ver vanging van den blykbaar Geen gunstig onthaal van Sovjet-voorstellen. Het Russische voorstel om trent de vorming van een centrale Du'tsche regeering voor de onderteekenlns van het vredesverdrag heeft in Frankrijk treen gunstig ont haal gevonden. Het voors+el ls dan ook re- ge'-eebt in striid met de Fran- sche nota's over Duitschlan'' In Pariis vraagt man zich thans af. hoe de houding van de communistische party zal worden. Vliegboot verongelukt bij Bali. Dinsdag heeft de marine voorlichtingsdienst medege deeld, dat een Catalina-vheg- boot van de marine-luchtvaart dienst op 26 Januari by Gili- manoek (Bali) is verongelukt. De sergeant-vlieger L. Mui- Ier kwam hierby om het le ven, terwijl de overige leden van de bemanning en drie van de vier passagiers werden ge wond, Een passagier bleef on gedeerd. weldra aftredenden luitenant gouverneur-generaal. Het stuur is van oordeel dat door aanwijzing van tegenstanders der huidige regeeringspolltiek, die politiek in gevaar wordt febracht en de met moeite oor de Commissie-Generaal in haar onderhandelingen ver wezenlijkte vertrouwensbasis wordt te niet gedaan. Hoe het vroor. Weerso verzicht, medege deeld doop het K.N.M.I., te De Bilt. In de luchtdrukverdeeling kwamen geen wijzigingen van beteekenis voor De sneeuwzö- ne, die de Balkan en Oosten rijk is gepasseerd, ligt nu over midden-Duitschland en heeft Maandagavond ook de grenzen van ons land overschreden. De intensiteit van de sneeuw val ls echter aanzienlyk afge nomen. Sneeuwhoeveelheden van beteekenis werden ln de afgeloopen 24 uur in ons land niet gemeld. Temperatuuroverzicht van Dinsdagmorgen zeven uur: Twente 8, Den Helder 3, Vlissingen 8. De Bilt 7. Schiphol 7, Eindhoven 12, Leeuwarden 4 Eelde 5. Beek —13, Gilze rijen —10 Parys 9, Bepiyh 11. Lon den 3, Kopenhagen 4, Os lo 3, Praag li Weenen München 18, Milaan —3, Zlirich —12. Pensioenkwestie en opbouwtoelage. De ochtendvergadering. Ambon trouw aan Nederland. Op 25 Januari is onder de auspiciën van de gecombineer de besturen der belangrykste vereenigingen op Ambon een vergadering belegd, waarop besloten werd om in samen werking met de militaire groep ln principe een actie te oeglnnen ten einde met ge bruikmaking van artikel drie van de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati de Zuid-Mo- lukken uit de staat Oost-Indo- nesië te doen treden ter ver krijging van een hechter rijks verband. De vergadering werd byge- woond door ongeveer 3000 per sonen en stond onder leiding van den heer R. J. Metekohy Canberra-conferentie begonnen. In Canberra in Australië heeft dr. Evatt de conferen tie voor niet-zelfbesturende ge bieden in het Zuidelijk gedeel te van de Stille Oceaan geo- ;nd". Hieraan nemen 6 landen deel w.o Nederland. De Nederlandsche delegatie, van Age^nWB;prervra„baV0Oanivang gemaakt met de behande- hol, bestaat uit kolonel Ab-^!n§ ^an de aIgemeene versla- "oel-Kadir dr. H. de Rook; A. gen der afdeelmgen, hetgeen Slaakt het vuren op Noord-Sumatra? Een Nederlandsche militaire woordvoerder deelde te Bata via mede, dat tijdens de be sprekingen te Medan tusschen Nederlandsche en Indonesische civiele autoriteiten, door de laatsten is beloofd, dat de or der tot het staken van het vuren voo^ geheel Noord-Su matra zouworden gegeven op 27 Januari te 7 uur plaatse- ïyke tyd. Voorts beloofde de republikeinsche delegatie, dat de gedurende de laatste maan den uit het Nederlandsche ge bied ontvoerde personen zou den worden teruggezonden. Terwijl ook de vrouwen en kln- ."eren vry gelaten zullen wor den, die reeds sedert 1942 in het republikeinsche kamp*..La- we Segalegale" vastgehouden worden. Als bewys van goeden wil werd voorL, beloofd, dat twee Nederlandsche gijzelaars, die sedert 5 maanden in Slan- tar worden 'evangen gehou den, naar Mefan zullen wor den teruggebracht. Moorden ie Buitenzorg. Het republikeinsche persbu reau Antara deelt mede, dat mr. Amir Sjarifoedin, de repu blikeinsche minister van ce- ?ensie, beschikt over volledige bewyzen, waaruit kan blijken, iat de berichten, die onlangs in de pers verschenen zyn over de moord op de Austra lische officieren van de com missie tot opsporing van oor logsmisdadigers naby Buiten zorg, onjuist zyn. KAREL DOORMAN STRAAT TE AMSTERDAM. Donderdag a.s. zal de com mandant-zeemacht schout-by- nacht J. A Gauw' in Amster dam aanwezig zyn by de her dooping van de „Zeven Pro- vinciënstraat" in „Karei Door manstraat". Dorus Rijkers herdacht. Gisteren wag het 100 jaar gelezen dat Dorus Rijkers, lange tyd de bekénJe schip, per van de in Den Helder ge- statlonneerde roei-reddingboot der Noord-Zuid-Hollanosche Redding Mij., in Den Helder het levenslicht aanschouwde. In intieme kring heeft de ReddingmaatschapnH dit feit her-dacht in Den Helder, waar op het kerkhof bij het graf van den zeeman, die geduren de zyn leven niét minder dan 487 opvarenden van in nood verkeerende schepen wist te redden, door een jongen schip per P. W. Bot, die thans het bevel over de reddingboot „Dorus Rykers" voert, een krans werd neergelegd. Daar op sprak de secretaris-pen ningmeester van het hoofdbe stuur der Reddingmaatschap- py, de heer H Th. de Hooy, een korte uerdënkingsrede uit. Meer mogelijkheden voor de oorzaak van de ramp op Kaslrup Twee en een half uur nadat dat PH-TCR op het vliegveld Kastrup by Kopenhagen was neergestort, landde daar in een andere Dakota de beken de K.L.M.-piloot A. Viruly, die met zijn toestel en passagiers op weg was naar Malmö. Vi ruly was dientengevolge een der eerste leden van het K.L. M.-personeel, die op de plaats ies onheils arriveerde en zich op de hoogte kon stellen. Hy had daarvoor overigens weinig tyd, want enkele uren later moest hy doorvliegen met zyn machine naar Malmö, en maakte de volgende dag, Maandag, de om weg via Stock holm, ten einde daar de passa giers op te nemen, die Gey- sendorffer niet meer kon ver voeren. In Stockholm liet hg zyn Dakota nazien: de moto ren draai;"en niet tot zyn al- geheele voldoening, een olie- leiding moest worden schoon gemaakt en de antenne was beschadigd. Het grondperso neel ln Stockholm was drie uur bezig aan de machine, waarna Viruly naar Kopenha gen vertrok. Boven dë Deen- sche hoofdstad verzocht hy ra diografisch een andere machi ne voor hem klaar te zetten voor het laatste stuk van de reis omdat hem duidelyk was geworden, dat er nieuwe bou gies in de motoren moesten worden gezet. DAKOTA'S. Gevraagd naar zijn bevin dingen, antwoordde Viruly, dat niets hem zoo heeft veront waardigd als de afbrekende critiek op de Dakota-vliegtui- gen. „Inderdaad", ze.de hy, „ik wilde in die machine gisteren niet verder vliegen, maar de allerbeste toestellen moeten nu eenmaal af en toe worden ge epareerd" Hij voegde er aan toe, dat dé pech, die hy met het toestel had, hem geen mo ment had verontru-, en door niemand zou zyn opgemerkt, als de algemeene spanning, die HET EEUWFEEST VAN MICHIGAN. V/at doet Nederland De burgemeester van Oost burg, mr. K. Hoekzema, schrijft ons: In Holland, Michigan, USA, woont nog een groote kolonie Amerikanen bij elkaar, welke oorspronkelijk van Nederland sche afkoyist zyn en ook nog allerlei Nederlansche zéden en gewoonten in zwang houden. Dit jaar viert de kolonie haar eeuwfeest en in verband daarmee is een van deze Ame. rlkaansche Hollanders naar ons land gekomen om te trach ten ideeën te vinden voor de viering- van dit feest. Als idee is daarbij eveneens in overweging genomen de mo gelijkheid om een typisch Hol- landsch koor naar Amerika over te laten komen om door zang en dans het feest op te luisteren. Aan den Amerikaan- schen afgevaardigde let wei geen jury, doch slechts één DE tweede gewone vergade ring van de tweede zit ting der Provinciale Staten, waarin een zeer lange agenda moet worden afgewerkt, is Dinsdagochtend, onder leiding van den Commissaris der Ko ningin, ihr. mr. W. C. Quarles van Ufford, begonnen, bij gewoond door alle leden, met uitzondering van de heeren Bouwman en van 't Westende, die door ziekte verhinderd zijn. Nadat eenige, voorstellen van Ged. St. naar de afdeelingen waren verwezen, werd een aan- J. Beversluis, M. A. Peïupessy, luit. ter zee an der Star en dr. Liem Gian Bo. Duitsche krijgsgevangenen. De Franschen hebben er in herhaaldelijk tot discussie leidde. breedvoerige PENSIOENKWESTIE. Het voorstel tot afwijzing van toegestemd alle Duitsche een verzoek van gepensionneer- krygsgevangenen, die niet in,den van de S. A. des Tram- Frankryk willen blyven er zijn er ongeveer 600.000 voor 1 Oct, as. te repatriee- ren. De Franschen zullen trachten uit de Duitschers een aantal vry willige arbeiders te ,n JAs\ requireeren, die echter als bur-l (P-v-d^-A.)) wenschte, dat o"»"- behandeld znHen worden',aren door deze menschen ways a Vapeur, om verhooging van het hun door de P.Z.E M toegekende pensioen, ontmoette van verschillende zijden veel critiek. De heer A. C. de Baere de gers en volkomen genieten. vryheld zullen ihet oude bedrijf doorgebracht, ten volle zullen meetellen. Hij werd hierin bijgevallen door de leden Kodde (St. Ger.), Kre- mers (Com.) en Schets, K.V.P. welke laatste er op wees, dat de betrokkenen het slachtoffer zijn geworden van de nalatigheid van hun vroegere werkgevers. Een ander geluid liet de heer Stemerding (C.H.) hooren; hij wees op de consequenties, die uit de verwerping van het voor stel van G. S. zu'Ien volgen; men zal dan ook de pensioen regeling van het personeel van andere provinciale bedrijven moeten herzien. Namens Gedeputeerden ant woordde de heer van der Weel, dat G. S. de wensch koesteren zoo veel mogelijk in de nooden van de betrokkenen te voorzien. Hun aanspraak wordt ten volle erkend, doch het is zaak de juiste weg te kiezen. Volgens spr. is de door het Rijk aan gewezen weg de beste. De be trokkenen zullen van de Rijks regeling mer voordeel genieten dan wanneer er zooals zij vragen correcties in de be staande regelingen worden aan gebracht. „Het moreele recht moet hersteld "worden", aldus de heer de Baare in tweede instantie. Enkele leden noodigden Ged. Staten uit de kwestie nader on der oogen te zien. De heer Van der Weel deelde daarop mede, dat het voor de duur van één jaar zal gelden. Na hoofdelijke stemming werd het hierna aangenomen. OPBOUWTOELAGE. Het voorstel tot verleening van een opbouwtoelage over 19461947 aan het provinciaal personeel, bracht eveneens vele tongen in beweging. De heer Visscher (P.v.d.A.) deed aan dringend beroep op G. S. om geen midel onbeproefd te laten om tot een oplossing te komen. Een voorstel van den heer Kod de, om de toelage toe te kennen over 19451946, werd overge nomen. Mevr. van den Broecke (P.v.d.A.) stelde echter voor, het voorstel zoodanig tc wijzi gen, dat het personeel, dat na 1945 in dienst is getreden de toelage (20% van 't bruto loon of salaris) over 19461947 ont vangt. De voorzitter bracht dit amendement in stemming. De stemmen staakten echter (20— 20), zoodat de behandeling uit gesneld werd. Zonder hoofdelijke stemming werden voorstellen tot toeken- pfng van een extra uitkeering •aan gepensionneerden, van een invasie-toelage aangewezen Provinciaal personeel en tot het van toepassing verklaren, voor wat betreft het Prov. personeel, van de voor het rijkspersoneel voorgestelde sa'arisverhooging, door de Prov. Staten overge nomen. Hierna werd gepauzeerd. persoon ls door de afdee- ïing van het departement van Binnenlandsche Zaken, die der- oelyke aangelegenheden regelt, aanbevolen eenige koren in Jeeland te gaan beluisteren, waaronder het koor „De Zeeuwsche Zangers", geheel afgezien van de vraag, of het nderdaad mogelgk zal zijn dit ;oor uit te zenden, hetgeen aog nader onderzocht zal wór den Er ls herhaalde malen de na druk op gelegd, dat er vooral leen ve.wacnungen gekoesterd moesten worden. Heeft men dit toch gedaan, dan was dat tegen beter weten in, en dan treffen nóch den Ameriitaan- schen gast nóch het Departe ment nóch myzelven schuld Door deze Amerikaansche Hollanders in Michigan ls veel voor ons land gedaan in het kader van de hulpactie en nog steeds wordt dit werk voortgezet. De eventueele uit zending van een hoor zou dan nok meer gezien moeten wor den als een uiting van dank van het Nederlandsche volk aan hun stamverwanten in Amerika. Het mag zeker niet zoo zyn, dat een dergelyk koor zou gaan om gelden in te za melen. Daar komt bij. dat door de organisatie van het Ameri kaansche amusementsleven in vakbonden het nagenoeg mogelyk is voor een niet-gecr- ganiseerd gezelschap op te treden tegen entrée-pryzen, waardoor het anders wellicht mogelijk zou zyn dat een koor zichzelf zou bedruipen. Dat de Nederlandsche regeering zelve voor uitzending fondsen zou kunnen vinden, moet-wel uitge- sJ oten geacht worden De gang van zaken ls ech ter weer een illustratie van de recente uitspraak van La Guardla, directeur-generaal van de UNRRA: „De wereld draalt om drie dingen, het eerste is geld en de andere twee zyn niet belangrijk'.1 Afgezien nog echter van de puzzle is er nog het probleem van de overtocht zelve. De booten zjrjn steeds zóó vol, dat het moeilyk zal zyn op de juiste tyd passage voor een betrekkelyk groot gezelschap te kunnen boeken. De uitzending van eqn koor is echter nog niet van de baan, de mogelykheden worden on derzocht. Wellicht brengt de inschakeling- van een of ande re maatschappy oplossing. Het ls echter od zichzelve reeds van groot belang, dat men zich van Amei-ika 'uit op .de hoogte heeft gesteld door een vooraanstaand man. die verder ook met de grootste be langstelling kennis nam het v luk op Kastrup heeft veroorzaakt, zien niet had doen gevoelen. DE ROERKLEM. De deskundige piloot onder schreef volkomen de bevindin gen van ce enquêtecommissie, die bekend heeft; gemaakt, dat een roerklem, die door een nalatigheid niet tijdig zou zijn: verwijdérd, de oorzaak van de ramp zou zijn geweest. Men kan zich afvragen of het met een onbestuurbaar hoogteroer mogelyk is tot een hoogte van meer dan 70 me ter op tg stygen. Viruly meen de van wel. „Als het zoo ge weest is", zoo zeide hij. ,,dan heeft Geysendorffer er niets van kunnen merken terwijl hij zyn machine over de startbaan taxiede. Maar hij moet het byna onmlddellyk in de gaten hebben gekregen toen het toestel los kwam. Toen wa5 het echter te laat en kon hy niet wetende, wat er aan de hand was weinig anders doen dan doorzetten. Opnieuw landen op dat moment met 'n defecte stuurinrichting was oractisch uitgesloten. Daarvoor had het toestel toch ook een te groote snelheid". Naar men weet is de roer- klamp op 80 meter afstand van het wrak teruggevonden. Normaal behooren de klampen in het toestel te worden opge borgen voor de start. Dit schijnt er, op te wijzen, dat de Den niet zooals het be hoorde ln het vliegtuig aan wezig was doch zich nog in de staart zou hebben bevon den. Anders toch lykt het waarschijnlijk, dat men het ap paraat tusschen de resten van de machine had moeten terug vinden. Terwijl het mogelyk is. dat de klamn bij de explosie van de machine od de grond 80 meter is weggeslingerd, snrak Viruly de mogelykheid niet te gen. dat het apparaat reeds los is geraakt nog vóór de ma chine op de grond was terecht gekomen. De piloot wenschte niet op de bevindingen van de commissie vooruit t^ loopen, zoodat op de vraag of de pen wellicht juist ls losgeschoten toen het vliegtuig een hoogte van 70 meter had bereikt, (mogeliik door de luchtdruk of pogingen van Geysendorf fer het hoogteroer naar boven te trekken) het deskundige antwoord van de enquête-com missie zal moeten worden af gewacht. ANDERE MOGELIJK HEDEN? Ten slotte verklaarde Viru ly nog geenszins overtuigd te zyn, Nöar zyn weten onder zocht de commissie nog rivee sndere mogelykheden die zeker in theorie, maar wel licht ook in de practijk de oorzaak van de ramp kunnen zyn geweest. HET GEWICHT. Sprekende over de critiek. die op de K.L.M. is uitge oefend, vooral in de Scandina vische bladen ten aanzien van de belasting der Dakota's, uit te Viruly zich met groote ver ontwaardiging. Hy vertelde, ,hoe hij met zijn collega's ee- durende de oorlogsjaren 1600 vluchten met Dakota's heeft gemaakt van Londen naar Lis sabon, terwijl de machines een totaal gewicht hadden van 29.000 Engelsche ponden. In deze jaren is slechts één toe stel verongelukt en dat was de Dakota, waarin zich o^m. dc bekende Engelsche filmster Leslie Howard bevond. Na de Duitsche capitulatie en bij de wederopbouw van de burger luchtvaart heeft de K.L.M. dit gewicht tot een maximum van 28.000 pond teruggebracht. Met dit gewicht kunnen wij de Dakota's nadat ze los zijn van ie grond, op één motor tot 2000 meter hoogte optrekken, zoo verklaarde hij. Nu beweren de Zweden die de Dakota's n?et zwaarder ia den dan 26.000 pond, dat het gevaarlijk is deze grens te overschrijden, waarmede ik het zeker niet eens ben. Dat hebben immers de oorlogsja ren wel bewezen. Maar dan nog: de verongelukte Dakota had het maximum ge wicht van 28.000 pond n'et bereikt en woog slechts 26.500 Engelsche ponden. Al even groote wartaal noemde Viruly de meen in g als zouden het juist Dakota's" zyn, die verongelukken. ..Overal op ie wereld vliegen de Dakota's in grootere getale dan andere machines en het soreekt dus vanzelf dat er meer Dakota's verongelukken dan machines van andere merken". N.C.R.V.-organist overleden Op 37-jarige leeftijd is te Hilversum de heer W. Wey- ^nd overleden, die als orga nist van de NCRV groote be kendheid genoot. Op weg naar ie studio werd hij vlak voor van het gebouw door een hartver- de Zeeuwsche toestanden. Hamming getroffen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1