PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DeSoedan Montgomery Is Sjahrir communist? RAZENDE BOL HAVENDORP Vandaag 190e Jirgang - No. 21 Uitgave v de pirma pr0viiuinlc Zeeuwsche Courant. Middelburg. Drukkerij F. van de Velde Jr., Ylissirgen- Dit blad vchijnt dagelijks, behalve op Zon- en christelijke feestdagen. W O. DE MIDDELBURQSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 25 Jan. 1947 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. 3.20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaal- Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm. minimum per advertentie f 2.— Bureaux ^st|gd te vii'Singen Walstraet 58-60. tel 10 (2 'ijnen)': Middelburg Londensche Kaai 29 tel 2077 en 2924. Goes r Turfkade 15. rel 2475. Oostburg (iralemastraat 3. tel. 102. Terneuzen Rrouweriistr- 2. Postrek. nr. 359301. P.Z.C.. Middelburg. Het „Wereldgebeuren: Twistappel iusschen Engeland en Egypte EÉN EfONDEELBAAR IS DE LEUS ;r NATIONALISTEN. De zaak vr de Ver. Naties Ten Zuidjvan Egypte, voor een deel bemsd door de Roo- de Zee ligten enorm gebied, de Soedan, t wordt bewoond door en nofrij primitieve be volking, hooakelijk bestaande uit negers e\rabieren en staat dientengevolfop een lage trap van ontwikllig. Maar door de Soedan bomt de Nijl en aan de oevevan deze groote rivier worde^anzienlijke hoe veelheden kaïn verbouwd. Dat alleen al maade Soedan voor de Egyptenat dia bovendien historische ajpraken hebben, een begeeren&ardig gebied. De Egypti$ nationalisten wenschen in fe de Soedan bij hun land te igen en zij heb ben daarvoor ti krachtige leu ze uitgedacht Egypte en de Soedan zijn een ondeelbaar. Het is deze fe, die de reeds maanden aane -gang zijnde onderhandelen tusschèn Egypte en Erland over een nieuw verdraglkens opnieuw in een impasstrengt en waar schijnlijk oorzk zal zijn van hun totale milking. Want bij de Britten vine de Egyptische aanspraken bcjjoelijkerwijs 'n weinig gewilliffehoor. De EngelscR hebben vorig jaar met een raai gebaar aan Egypte snelle volledige .mili taire ontruimiit toegezegd en dat vinden zij lletjes. Zij voe len er weinig or om nu ook nog de Soedanin Egypte prijs te geven. Als gument voeren zij aan, dat zij bevolking van dè Soedan 'zellstuur hebben beloofd en dieelofte niet wil len schenden pr een beslis sing te nemenjie het lot van SoeJan voor es en voor al vastlegt. Ongetjfeld is er on der de inheemse bevolking 'n! sterke groep, naar zelfbe-1 stuur in de toeimst streeft en de Soedan lieveonder eer ver licht Engelsch Istuur dan on der de plak va.de Egyptena- ren 'ziet. Meer ;hter daa be zorgdheid om helot der ievol-1 king spreekt bij e Brittei het overigens geznde «igen- belang een woorie mee. De ontruiming van Igypte tetee- kent immers niet, iat dc ïngel- sche regeering nu maar neteen al haar militaire posties radom de Roode Zee en het Suez-ka- naal prij's wil geven. Integen deel, 'zij zoekt naar gebieden, die Egypte als militaire basis kunnen vervangen en daarbij is uiteraard het oog gevallen op de Soedan. Sinds 1899 is de Soedan een condominion, een soort gemeen schappelijke kolonie van Enge land en Egypte onder gemeen schappelijk EngelschEgyp tisch bestuur.' Totdat de Soedaneesche bevolking politiek zoover gevorderd is, dat zij in staat is zelf een beslissing te nemen wil de Engelsche regee ring deze toestand voorloopig bestendigën. Het sonflict om de Soedan heeft zich de laatste dagen aanzienlijk toegespitst. Met groote meerderheid heeft de Egyptische Senaat een. resolu tie aangenomen, die voortbor duurt op het thema van de „één ondeelbaarheid" en onver zoenlijk staat tegenover het Britsche standpunt. De onder handelingen zijn zoo goed als afgebroken en er is sprake van, dat de Egyptische regeering haar heil hooger op gaat zoeken en de zaak aan de. Ver. Naties zal voorleggen. Of zij voor het forum der naties in het gelijk gesteld zal worden, is zeer de vraag. Een bevredigende regeling zal in elk geval zeer moeilijk te vinden zijn en zeker niet zon der concessies van beide kan ten tot stand komen. Het Radiobesiel. Naar het A.N.P. verneemt is zeer spoedig de benoeming te verwachten van mr. Ph. de Vries, secretaris van de stich ting Radio Nederland, tot ad- junct-regeeringscommissaris voor het radiowezen. Geschiedkundigen mogen Duitsche documenten bestudeeren. De Amerikaansche en Brit sche regeeringen zijn overeen gekomen om de publicatie van officieele stukken van het Duitsche ministerie van bui- tenlandsche zaken en derge lijke documenten aan voor aanstaande historici over te laten. De geleerden zullen vrije toegang hebben tot de Duitsche archieven en zullen alle documenten voor publica tie mogen uithoeken, die naar hun meering noodzakelijk zijn Nieuwe redering in Griekerand. Offensief tegen guerilla-trepen. Tsaldaris, de Grieks<e eer ste minister, heeft jedege- deeld, dat een nieuwe ïalltie- regeering op breedc biis is samengesteld. Zeven van de 8 pdemen- taire partijen waren it met elkaar eens gewordeninzake de formatie van*een Dalitie- fègeering. Tsaldaris verklaardedat de Grieksche generale :af de plannen heeft klaar liggen voor een bes lissen-e aanval op de Grieksche uerilla- strijd.krachtcn. „Wij zullen binnen enkele dagen van het defens:f naar een tegenoffensief ovrgaan", aldus Tsaldaris. Oorlogvoeren in de Poolsreken onmogelijk door ie kou. Een groep van ruim -\jftien- honderd officieren ©i man schappen van het Amclkaan- sche leger heeft geurende eenige weken gekamperd in tenten in de wouden q Fair banks, in Alaska, om Taarne mingen te doen over ie mo- gelijkheden van oorlogvoering bij Poolstreek-tempeaturen, aldus meldt de „Tim©". Vol gens mededeelingen ian den commandant van de goep zou er geen sprake van eenige actie kunnen zjjn bij ien tem peratuur van minder dan vijf tig gra;en Celcius coder nul. Bij een dergelijke temperatuur, aldus de commandant, kan een mensch niet d/ep genoeg inademen, daar de koude lucht zijn longen zou doen bevrie zen. Men kan geen metaal aanpakken en niet eenige tijd achtereen in de buitenlucht verblijven. Sommige mannen werden door de koiide bevan- geu z?odat zö als patiënten behan-eld moesten worden. Yoego-Slavië en Italië. Yoegoe Slavië en Italië heb ben besloten de onderlinge di- Elomatieke betrekkingen te erstellen. Er zullen politieke vertegenwoordigers worden be noemd. die na de ondertee- kening van het vredesverdrag de rang van ambassadeur krijgen. om een goed begrip te krij gen van de Duitsche buiten- landsche Dolitiek vóór en tq- dens de tweede wereldoorlog. Dok gelicht te Soerabaia. De Droogdok-maatschappij te Soerabaia heeft onlangs een dok van 15.500 ton ge licht en hoopt het begin Maart in bedrfjf te kunnen stellen. Op dit oogenblik werkt men met een dok van 2.000 ton. is het 80 jaar geleden, dat de Belgische musi coloog Alfred Wotquen- ne te Lobbes (Henegou wen) werd geboren. MORGEN. is het 10 jaar gele den, dat de gemeente raad van Rotterdam be sloot tot de bouw van de Maastunnel; is het 200 jaar gele den. dat de Nederland- achê'genre-, historie, en portretschilder. etser en boetseerder, Willem van Mieris, te Leiden overleed; viert de befaamde Nederlandsche portret schilder Kees van Don gen te Parijs zijn 70e verjaardag. Er komen witte boonen. Eenige tijd geleden heeft de Ned regeering een overeen komst gesloten met de Tint. Noodvoedselraad voor de im port van een niet onbelangrij ke hoeveelheid witte boonen. Binnenkort kan de eerste hoe veelheid witte boonen in ons land worden verwacht^ Deze boonen zijn aangekocht in ver band met de schaarschte aan fijne peulvruchten. Zij zullen tegen redelijke prijzen ln het binnenland worden afgezet. sprak mei Stalin Paul Ramaiier, de opvolger van Blum. Eischen der Londensche chauffeurs gebillijkt De bijzondere commissie van onderzoek heeft de voornaam ste eischen van de Londen sche chauffeurs, die door hun staking eerder in deze maand de markten ruim een week lang blokkeerden, gerecht vaardigd bevonden. De com missie beval aan, dat een 44-urige wc eek zou wor den toegestaan en wel voor 1 Maart a.s. en dat eveneens de eischen betreffende de be- talingsbasig en het overwerk- geld zouden worden ingewil ligd. De zaak zal nu verder behandeld worden door de ge zamenlijke industrieele raad. En moest zwaar slikken De Amerikaansche bladen „New York Times" en „News week". publiceeren een nage noeg geluidend verslag van het bezoekvan den chef van ie Britsche generale staf, Montgomery, aan Stalin. Hier in wordt gezegd, dat Mont gomery Stalin persoonlijk heeft gerustgesteld inzake de hechtheid van het Britsch- Russische bondgenootschaps verdrag. dat volgens „Praw- da" door Bevin zou z\jn opzij gezet. „Newsweek" schrijft, dat Stalin tijdens het afscheids diner op het Kremlin aan Montgomery gevraagd heeft, wat deze dacht van de kan- Ten van het tot stand komen van een militair verdrag met Cngeland. Montgomery, aldus iet blad, moest zwaar slikken alvorens hij kon antwoorden: .Maar mijnheer Stalin. we '.lebben toch reeds zoo'n ver- Irag geteekend". Stalin moet toen luchtig met de hand heb ben gewuifd, zeggende: „Ik bedoel een echt verdrag geen Bevin-verdrag". „New York Times" schrijft, dat Montgomery van mee ning was, dat hij Stalin van de hechtheid van het verdrag had overtuigd. Daarom was hij zoo verrast door de aan val van „Prawda". Hij stond er op „Prawda" zelf te ant woorden, terwijl hr verzocht zijn antwoord onder de per soon!' "*5 aandacht van Stalin te brengen. Uit doorgaans betrouw bare bron te Stockholm wordt vernomen, dat de Sowjet-re- geering aan Finland heeft verzocht om een half aandeel in de voornaamste maatschap pijen op aandeelen, die eigen dom der Finsche regeering zijn. De „Prawda" heeft overi gens de officieele verklaring van de Britsche regeering, welke gegeven werd naar aan leiding van een artikel in het betrokken blad over een uit lating van Bevin, niet aan vaard. Luchthaven bij Rotterdam. Twee Nederlandsche lucht vaartexperts, de heeren van Heemskerck en Dellaert, keer den uit Amerika terug van een studiereis. Zij bestudeerden daar de groote luchthavens en kregen de ondubbelzinnige be vestiging op de goede weg te zijn met de geprojecteerde ont wikkeling van Schiphol tot up- to-date wereldluchthaven, zoo verzekerden zij Woensdag te Amsterdam. Op een desbetreffende vraag antwoordde de heer Dellaert, dat eerlang stellig een tweede luchthaven naast Schiphol ge bouwd zal moeten worden en dat deze in de nabijheid van Rotterdam zal komen te liggen. Reeds voor de oorlog was het aantal aankomende en vertrek kende vliegtuigen op Schiphol gemiddeld 300 per dag. Daarin waren begrepen de militaire toestellen, de Fokkermachines, etc. Na de oorlog beperkt het verkeer op Schiphol zich tot de civiele lijndiensten, behoudens enkele lesvluchten van de K.L. M. Desondanks werden in Au gustus van het vorig jaar op enkele dagen reeds 285 „move ments" bereikt. Voor hét New Yorksche vliegveld La Guardia is dat aantal gemiddeld 800 per et maal. 10.200 man grondperso- K0RTE PREDICATÏE CONSERVATIEF OF VOORUITSTREVEND Het Evangelie draagt in zich een bewarend element. Allereerst bewaart het ons, onder de hoede Gods, van den booze. Ook zijn wij geroepen het te bewaren. Immers het brengt ons de boodschap Gods, in Jezus Christus. In Hem is het licht der lichten opgegaan. Maar dit Evangelie zal 'ook aangevochten worden. Want het keert zich tegen de zelf zucht en gemakzucht, het eischt de geheele mensch op. dat wij niet leven uit ons zelf. maar uit God. Daarom heeft het bewaren zin'. Het kost strijd, het niet te verliezen. De kerk heet de schatbewaar- ster van het Evangelie. Zij heeft de wacht te houden bij het Woord van God in een we reld, die anders aan zelfvertee- ring zou ondergaan. Maar wat wij te bewaren hebben, is geen dood kapitaal. Het is het zaad. dat wel in de grond bewaard wordt, maar juist daar uitspruit en tot ont wikkeling komt. Het is leven en wekt leven. Hét draagt ook in zich een belofte voor de toekomst. Grondtoon van het Oude Testa ment is, dat de dag des Heeren komt. Ook is in het Nieuwe Testament de blik voorwaarts gericht. Paulus jaagt naar het wit, vergetende hetgeen achter is en Jezus zegt: Niemand, die de hand aan de^ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods. Wij maken onderscheid tus schèn conservatieven en voor- uitstrevenden, naarmate men het oude meer wil bewaren of open staat voor het nieuwe. Het Evangelie staat aan gene zijde van beide. Het is noch oud. noch nieuw. Het is eeuwig. Daarom werkt het critisch in elke tijd. Het keert zich tegen het con servatisme. Niemand doet nieu we wijn in oude lederen zakken. En den vooruitstrevende roept het tot bezinning. Zon'der Mij kunt gij niets doen. Behoudzucht onder meer leidt tot onvruchtbaarheid. Vooruitstreven zonder vaste lijn leidt tot doelloosheid. Jezus zegt: Ik ben de-eerste èn de laatste. Hij is de zekere weg uit bet verleden naar „een lichtende toekomst. Ds. A. W. M. ODÉ. Goes. EERSTE KAMER. Gaf Commissie-Generaal Ned.-Indië prijs De Eerste Kamer bracht voorloopig verslag uit over de begrooting 1947 afdeeling Over- zeesche Gebiedsdeelen Verscheidene leden" uitten hdn ontevredenheid over het ontbreken van gelegenheid om tijdig hun meening te zeggen over het Cheribon-accoora. Eenigen waren van opinie, dat de minister teveel over laat aan den luitenant-gouver neur-generaal. COMMUNISME. Geconstateerd werd. dat het bestand op een mislukking is uitgeloopen. Deze leden ves tigden ook de aandacht op uit latingen van den heer Sjahrir Geruchten over Dr. van Mook. Aneta meldt uit Batavia, dat de geruchten over een af treden thans van Dr. van Mook pertinent onjuist zijn. Commissie-generaal bezoekt Sjahrir. Donderdagmiddag heeft op nieuw een bijeenkomst tuschen de commissie-generaal en de Indonesische delegatie plaats ■gehad, thans ten huize van Sjahrir. Er werd echter geen com muniqué verstrekt. Vrijdag middag zou wederom verga derd worden. Oorlogsmisdadigers komen voor. In de komende weken zal de temporaire krijgsraad te Ba tavia verschillende zaken 'te gen Japansche oorlogsmisda digers in behandeling nemen. In het begin van de volgende maand zal o.m. terechtstaan de bij vele krijgsgevangenen sn geïnterneerden der kam- Den in Tjimahi welbekende Japannees Yamaguchi, die daar plaatselijk militair com mandant der Japanneezen was. Verder zal er o.m. een be gin worden gemaakt met de beruchte Flóreszaak, waarbij niet minder dan 30 Japannee-1 zen voor den rechter zullen vérschijnen. In begin Maart zal de temporaire krijgsraad de zaak tegen de Bataviasche kempéitai in behandeling ne mén. op een open brief in de Daily Worker. Daarin worden namelqk hervormingen aange kondigd, die neerkomen op het verwerkelijken van de commu nistische leer. Zij vreezen, dat onder Sjah rir en Soekarno de republiek Indonesia een voorpost van Rusland zal worden. Critiek werd ook uitgeoe fend op den voorzitter van de Commissie-Generaal, den heer Schermerhom, in verband met zqn welsprekendheid. WOORDEN VAN LOF. Andere leden wezen er daar tegenover op, dat de Com missie-Generaal tegenover de Indonesiërs de komst van Ne derlandsche troepen had door gezet. Zij meenden, dat de Com missie-Generaal een vertrou wenscrisis had bezworen Bezwaar werd gemaakt te gen het persoonlijke karakter van de aanvallen op prof. Schermerhorn en Dr. van Mook. Gevraagd werd in hoeverre Engeland en Amerika invloed hebben uitgeoefend op het ba- sisaccoord. Ook werd gevraagd de zoo genaamde „bindende notulen" van Linggadjati ter lezing te leggen voor de leden. Aangedrongen werd op wachten met de onderteeke- nlng der overeenkomst totdat alle geïnterneerden op Java en Sumatra waren vrijgelaten. Geklaagd werd over de voor lichting uit Ned. Indië. NOTA PROF. MOLENAAR. Brj dit voqrloopig verslag was gevoegd een nota van Prof. Molenaar, waarin uit voerig de vraag wordt behan deld of de bevolking van In donesia 100 vrijheid kan dragen en wat de taak is van het Nederlandsche volk tegen over de Indonesiërs Hij meent dat dé Commis sie-Generaal het koninkrijk der Nederlanden heeft prijsgege ven. Prof. Molenaar stelt tenslot te voor een kleine commissie te vormen, die zal adviseeren over de structuur van het koninkrijk met eerbiediging van de gerechtvaardigde wen schen der Indonesische volke ren. heeft zijn buit prijsgegeven De „Lilian" op eigen kracht weer vlot gekomen. De laatste uren. De zandbank „De razende bol" heeft haar buit, het. 1500 ton metende gestrande Deen- sche s.s. „Lilian", na 11 dagen prys moeten geven. Vrijdag morgen omstreeks 9 uur is het schip op eigen kracht los gekomen nadat de sleepboot „Hudson", die gisteravond b\j springtij heeft getracht de boot naar het nog slechts meter verwijderde diepe wa ter te sleepen, het gestrande schip tot aan de rand der vrij heid had gebracht. Van de 1500 ton pijpaarde. neel zijn op deze luchthaven waarvan in de loop der dagen werkzaam. leen gedeelte overboord moest een geslaagd experiment ER GROEIT EEN NIEUWE GEMEENSCHAP. Weinig klachten. Achter de haven van Vlissin- gen ligt „Havendorp", een blok vormig, Amerikaansch-aange- lcgd complex woningen, met een bestaansrecht van ten hoogste 10 jaar. Even heeft dit dorp de vroede vaderen van Vlissingen. hartkloppingen be zorgd, omdat straten nu een maal hamen moeten hebben. Maar waar van stonde af aan vast stond, dat het „Haven- dorp'' zou zijn, bleek ook deze moeilijkheid te overwinnen. Een Havendorper woont natuurlijk in eén Anker- of Kabelstraat, zonder dat dit veel te beteeke- nen heeft overigens, want de nummering van de huizen gaat, onafhankelijk van de straten, gewoon door. In de „stad" wordt min of meer uit de hoogte over „Ha vendorp" gesproken en men beschouwt er de Havendorpers als zwaar-getroffenen. Maar de Havendorpers gaan rustig hun gang en het leven reilt en zeilt spelen de kinderen, alleen hier heet het geen boulevard, maar tankgracht en net als in de stad „kankert" vader over zijn rookrantsoen en moeder over d,e theebon die uitblijft. En toch zijn ze tevreden in Havendorp. Want hier zitten zc in eigen huis en niet meer ergens bij anderen in, onder nog moeilijker omstandigheden. Er is een bakker, slager, krui denier, sigarenwinkelier, groen tehandelaar, melkboer, schoen maker, postkantoor en distribu tiebureau. Wat al deze dingen aangaat kan Havendorp zich zelf bedruipen. Er staat zelfs nog een pand leeg voor een rijwielhandelaar, die echter op zijn vestigingsvergunning wacht, zooals Havendorp op fietsen wacht, want de bus... KLACHTEN De bus, ja de bus. Ja na tuurlijk men weet en kent de moeilijkheden. waarmee de Stoomtram Wal-heren te kam pen heeft en er is niemand er, net als in de stad. Op straat Havendorp, die verlangt, dat er op slag luxe-bussen zullen gaan rijden. Over het tarief, dat im mers onlangs door het ijveren van de vereeniging „Haven dorps belang" werd verlaagd, wordt ook niet meer gepraat. Maar er is iets anders. Iedere morgen en midddg brengt de bus de leergierige jeugd van Havendorp naar school. Prach tig. Maar vele angstige moeders en bezorgde vaders vragen zich af of er op deze bus geen con ducteur zou kunnen meereizen Want deze bussen worden propvol gestouwd met kinderen. Roerige schoolkinderen, die óf met vrees inhet hart naar de „nare" school toegaan, öf er blij vandaan komen, kinderen zon der toezicht, wat soms bloed neuzen of erger: gescheurde kleereu tengevolge heeft. Er is nog een andere grief, dia. eigenlijk niet zoo zeer Ha vendorp dan wel zijn verbin ding met de stad betreft. De verlichting in Havendorp is uit stekend en meer dan voldoen de. Maar de oude weg naar Havendorp toe is pikke, pikke donker en niet bepaald een aangename wandelweg. DE TOEKOMST. Maar bij deze klachten blij ff het, en tegen alle verwachtin gen in voelt ieder zich thuis in Havendorp. Natuurlijk zijn er menschen, tengevolge van de oorlog zeer zwaar gedupeerd, in Havendorp terechtgekomen, die zoo spoedig mogelijk terug willen naar de stad, -maar dat percentage is zeer gering. In de toekomst zal in Havendorp dan ook zeer zeker aparte gemeen schap ontstaan. De vereeniging „Havendorps belang", die reeds zooveel voor de „dorpelingen" deed, is dien aangaande zeer actief. Men is thans bezig met de bouw van een recreatiezaal aan de Haven weg, die mettertijd de cantine zal vervangen van het Zwit- schersch barakkenkamp (er heerscht tusschen deze beide, zeer verschillende dorpen, een goede verstandhouding) waar alles, tot kerkdiensten toe, in wordt gehouden. Er wordt gewerkt aan een speelplaats voor de kinderen. Havendorp, dat uiterst brand baar is, beschikt over een vrij willige brandweer en een baby-motorspuitje, waarmee re gelmatig wordt geoefend. Het experiment van het nood woningendorp is, alles bijeen genomen, werkelijk geslaagd. Men gaf aan de bewoners niet alleen een eigen woning, maar meer dan dat, een ge meenschap waarin zij zich thuis voelen! worden geworpen om het lichten van het schip te ver gemakkelijken. bevindt zich nog ongeveer 1000 ton in het schip. DE LAATSTE NACHT. 25 meter scheidden de „Li lian" Donderdagavond nog van het diepe water, toen de „Hudson" de kabels strak trok en de bemanning van de „Lilian" met de eigen lie ren het gestrande schip naai de uitgeworpen ankers toe hieuwde. Moeizaam, maar ge stadig schuurde de romp over het zand, terwijl de water pompen onafgebroken het nog steeds naar binnenstroornende water uit het schip loosden. Twee uur lang vochten de mannen tegen de elementen, die langzaam maar zeker werden geslagen. Tijdens het werk kwam de zekerheid van het succes, naarmate mén de rand van de zandbank nader de en daarom besloot de Deensche kapitein geen pijp aarde meer overboord te zet ten Tegen middernacht lag het schip weer vast, doordal de eb was ingetreden. Op dat moment scheidden echter nog slechts enkele meters van zijn vrijheid. Morgens ontplooiden de mannen nieuwe activiteit. De ankers waren reeds op eeni ge afstand van het schip uit geworpen, de kettingen hingen in de lieren van het schip en bü het eerste ochtendgloren liet men de. machinekamer op volle kracht werken. De lie ren draaiden, de kettingen stonden strak en de schroef van het schip sloeg het water kolkend onder de achtersteven uit. Spoedig kwam ter bewe ging in de „Lilian", die ten slotte de laatste meters over de zandbank heen steeds vlug ger aflegde en tot groote vreugde van de bemanning plotseling vlot kwam. De lange strijd was gewon nen. de ankers werden inge haald en op eigen kracht stoomde de „Lilian" voor het eerst na 13 dagen weer vrij en doelbewust op open zee. Hij sloeg de boel liever stuk! „Liever gooi ik mijn woning- in puin, dan dat ik menschen uit Indonesië onderdak geef", zei de 61-jarige Auke Diedorp, een politiek delinquent, die in afwachting van zijn berech ting tijdelijk in vrfjheid was gesteld. Auke Diedorp heeft zich tijdens de oorlog volgens de P.R.A. alles behalve fraai ge dragen. Hij was een vriend van de Duitschers en deed za ken met de soldaten. Deze za ken brachten hem veel geld op. hij bewoont een praentig huis aan een van de grachten in Amsterdam. Om het ver blijf van de Duitschers alhier voor hen te veraangenamen, ging hij des avonds er op uit om meisjes over te halen deel te nemen aan braspartijen met Duitsche officieren. Het huisvestingsbureau was van oordeel, dat Diedorp wel enkele kamers van zijn groote woning ter beschikking zou kunnen stellen van Nederlan ders, die geen dak boven hun hoofd hebben, Hg' weigerde de gegadigden echter de toegang tot zijn huis en toen hij meen de, dat hfj niet bij zón weige ring kon blijven, heeft hij een gedeelte van zijn meubelen stukgeslagen, de vaste wasch- tafels en spiegels in zijn wo ning vernietigd. De P.R.A. heeft Diedorp opnieuw gevangen genomen. Benoemingen in de Hooge Raad. Naar wij vernemen zijn be noemd tot raadsheeren in de Hooge Raad der Nederlanden: mr. H. F. F. Dubois directeur van 's Rijks belastingen en do meinen, te 's-Gravenhage; prof. mr. M. P. Vrij, hoog leeraar in de rechtsgeleerd heid te Groningen; mr. T. Y. Boltjes, raadsheer in het ge rechtshof te Amsterdam en mr. F. J. de Jong. rechter in de rechtbank te s-Gravenha ge. De organisatie van hel bedrijfsleven. Vrijdag-middag; ia door den minister van economische za ken geïnstalleerd, de commis sie uit de Stichting van de Arbeid, welke tot taak heeft, om, aan de hand van eenige door den minister van econo mische zaken in overleg met zijn ambtgenooten vastgestel de richtlijnen een voorontwerp van wet op de publiekrechte lijke organisatie van het. be drijfsleven met toelichting uit te werken. Als voorzitter van genoem de commissie is aangewezen nrofdr. F. J. H. M. van der Ven

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 7