PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Vincent Auriol Morgen kiest Polen Herbouwplicht Zeeuwsch belang bemiddelaar tusschen de partijen Vandaag kan vervallen Toenemende duurte 190e Jaargang - Nr. 15 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vlissingen. op1Zonden alg. Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN minimum per advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. tel. 10 (2 'ijnen) Middelburg Londensche Kaal 29 tel- 2077 en 2924, Goes Turfkade 15, tel 2475, Oos'tburg Gratemastraat 3. tel. 102- Terneuzen Brouwerljstr. 2, Postrek. nr. 359300 P.Z.C-, Middelburg. Zaterdag 18 Jan. 1947 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 3.20 per kwartaal, franco per post, 1 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per Het Wereldgebeuren: HET EXPERIMENT BLUM TEN EINDE. Hoe zal de nieuwe regeering er uit zien Donderdag is de staatsma- chinerie van de Vierde F.ransche Republiek officieel aan het rol len gebracht door de verkiezing - van Vincent Auriol tot presi dent. Na een jaar van ontwer pen, onderhandelen en kiezen is het dan zoover, dat aan de interim-periode van vormgeving aan de nieuwe Fransche consti tutie een eind is gekomen. Daarmee is tevens het kortston dig, maar geslaagd bewind van den held van de dag Leon Blum geëindigd; zooals van te voren bepaald heeft Blum zijn ontslag aangeboden aan den nieuwen president. De grijze staatsman heeft in zijn korte ambtsperiode wel vriend en vijand verbaasd doen staan door zijn onversaagd op treden. Men verwachtte bij zijn verkiezing tot minister-president niet meer dan dat hij als tijde lijk zaakwaarnemer op de ach tergrond zou blijven en belang rijke maatregelen aan zijn op volger zou overlaten. Blum was immers een noodgreep. Maar zie, voor het eerst kreeg Frank rijk een werkelijke regeering. Gesteund door eert groot deel va? de bevolking begon hij op energieke wijze een prijzenslag tegen de duurte. Daarmee ge- paard ging de aankondiging van een stoutmoedig vierjarenplan, dat Frankrijk nieuwe impulsen moest geven tot economisch herstel. En als climar van zijn optre den kwam de onverwachte reis naar Londen, die het sluiten van een Britsch-Fransche alliantie in de nabije toekomst tot resul taat had. Voorwaar, bij Blum komt de ouderdom met nieuwe deugden. De eerste taak van Auriol is nu te beslissen, wien hij zal verzoeken een nieuwe regeering te vormen, de eerste, die grond wettelijk zal regeeren. Auriol staat bekend als een Uitstekend onderhandelaar bemiddelaar en zelfs rechtsche partijgangers zien in hem den man, die geleidelijk is opge klommen tot 'n positie boven de partijen. Niettemin" zal zelfs Au riol al zijn politieke finesse moeten aanwenden om tot een oplossing te komen. Een' voortzetting van het ex periment Blum is onwaarschijn lijk. Een zoo kleine minderheid als de socialisten vormen is daarvoor een te ongezonde par lementaire basis. Bovendien heeft de gestegen populariteit van Blum in zekere zin de poli tieke jalouzie opgewekt van de groote partijen, in het bijzon der van de communisten, die er weinig voor voelen hun steun aan Blum te prolongeeren, zon der dat communisten in het kabinet worden opgenomen. Anderzijds is, nu Frankrijk zes weken lang de mogelijke kracht van een homogene re geering heeft kunnen voelen, een heroptreden van een wan kel en in zich zelf verdeeld drie-partijen-bewind weinig aan lokkelijk, mede omdat de ver houding tusschen communisten en katholieken er niet beter op is geworden. De derde moge lijkheid is een gezamenlijk be wind van socialisten en com munisten. Misschien is de sa menwerking bij de verkiezing van een senaatsvoorzitter en 'n president hiervan het voorspel geweest. Bij de rechtsche katho lieken is deze samenwerking allerminst in goede aarde ge vallen. Symptomatisch is in dit verband, dat Auriol na zijn be noeming alleen de toejuichingen van links in ontvangst had te nemen; katholieken en andere partijen bewaarden een ijzig stilzwijgen. Komt er een rood bewind in Frankrijk, dan zal de socialistische partij zeker niet nalaten politieke munt te slaan uit Blum's successen en een aandeel eischen, dat niet even redig is aan de zetelsterkte. In Frankrijk is echter maar zelden vooruit te zien, welke uitkomst het spel der politici zal hebben. Sjahrir zal teekenen. Na zijn terugkeer uit Djogja- karta heeft de premier van de Indonesische republiek, Soetan Sjahrir verklaard, geen moeilijk heden te verwachten op de weg naar de onderteekening van het accoord van Linggadjati. Uit de aard der zaak kan dit accoord door Soekarno eventueel ver worpen worden, doch naar Sjahrir meende, zal dit niet ge schieden. Het blijft zaak, zoo zeide "hij, dit accoord zoo spoe dig mogelijk te onderteekenen. Er zullen echter nog verschil lende problemen besproken die nen té worden, zooals de rege ling van de militaire aangele genheden. Sjahrir verklaarde voorts, dat de Republiek Indonesia thans het revolutionnaire stadium te boven is. Dit blijkt o.a. uit het feit; dat van de inkomsten, die het vorig jaar op Java 400 mil- lioen bedroegen, thans minder voor het leger en meer voor het onderwijs wordt besteed. is het 370 jaar gele den, dat Jan van Rie- beeck, de Nederlandsche kolonisator van Zuid- Afrika, te Batavia over leed MORGEN' viert Prinses Margriet haar vierde verjaardag; viert Brussel met een feestmaal „Vrouwen avond, ter herinnering aan het feit, dat in 1100 vele Brusselsche kruisvaarders onver wachts terugkeerden; is het 300 jaar gele den, dat de befaamde Nederlandsche genees heer Johan van Bever- wijck, burgemeester en voorzitter van de admi raliteit te Dordrecht, al daar overleed; is het 100 jaar gele den, dat Sir James Y Simpson te Edinburgh voor het eerst ether- verdooving bij bevalling toepaste. Wie is Vincent Auriol? Vincent Auriol, de nieuwe president van Frankrijk is thans 63 jaar oud. Aanvankelijk was hij advocaat en journalist en in 1904 hoofdredacteur van het socialistische blad „Le Midi'". Zijn politieke carrière begon in 1920, toen hij secretaris werd van de socialistische se naatsfractie. In de Volksfrontregeeringen van vlak voor de oorlog vervulde Auriol belang rijke posten. In 1940 werd Auriol gevangen genomen omdat hij had gestemd tegen de uitgebreide volmachten aan Pétain. Hij wist echter te ontsnappen en naar Londen te ontko men. en vandaar naar Algiers. In Algiers nam hij aanstonds zitting in de wetgevende vergade ring. Canada heeft een nieuw wapen. De Canadeesche minister-pre sident heeft bekend gemaakt, dat Canada over een nieuw wa pen beschikt, nl. atomische stof. De nieuwe president van Frank rijk, die voor een moeilijke taak staat. Nieuwe Russische politiek in Duitschland. De onder controle der Sow- jets staande Duitsche pers maakte de volgende besluiten bekend: 1. De ontmanteling van fa brieken wordt stopgezet, 2. De laagste rantsoenen wor de verhoogd, 3. Herstelbetalingen uit de loopende productie zullen dras tisch worden verlaagd. 4. Bepaalde verbruiksgoede- ren zullen geheel worden ge schrapt als herstelbetaling In Britsche ambtelijke krin gen wil men met het geven van commentaar wachten, tot dat nadere bijzonderheden be kend zijn. Men ls in sommige kringen van meening, dat de Russische stap de eenwording van Duitschland zal bevorde ren. Men neemt aan, dat het Sow- jet-Russische militaire bestuur bereid zal worden gevonden „tot economische samensmel ting van de Duitsche bezet tingszones" en overbrugging van een Duitsch centraal be stuur, dat uiteindelijk de Duitsche regeering zal wor den. De oppositie in het nauw. De meest omstreden verkie zingen in Europa zjjn wel die van morgen in Polen. Tot driemaal toe hebben de Angel saksische landen scherpe no ta's gezonden aan de ..Pool- sche regeering, waarin zij pro testeerden tegen de politieke vervolgingen en aandrongen op handhaving der elementaire democratische vrijheden. De Poolsche regeering heeft daarop steeds geantwoord, dat dit een Poolsche binnenïand- sche aangelegenheid is. De verkiezingen zouden volgens haar volkomen vrij zrjn het geen wel hieruit blijkt, dat waarnemers van de oppositie partij tegenwoordig zullen zijn bij het uitbrengen en tellen der stemmen. Politiek ver volgd werden slechts fascisten en saboteurs Het is uit de rapporten van onafhankelijke corresponden ten echter vast komen te staan, dat in Polen inderdaad een niet met de democratie te vereenigen geheime staats politie opereert. Een verslag gever van de „News Chro nicle" somde nog deze week een aantal gevalien op van Polen, die alleen óp grond van politieke uitlatingen werden gearresteerd. Daarnaast staat vast dat aan het optreden vande Poosche boerenpartij tal van belemmeringen ln de weg worden gelegd. Aan de andere kant verhe- len dezelfde correspondenten niet, dat in Polen inderdaad een heftige illegale actie te gen de regeering wordt ge voerd. Vier partijen zijn toegelaten tot de verkiezingen. Ten eer ste het aan het régime ge trouwe partij-blok met de luisterrijke naam „Lijst der democratische partijen en vak- vereenigingen". De lijstaan voerder is president Blerut zelf. Ten tweede de afvalli gen der boerenpartij. Ten der de de Partij van de Arbeid, nauw verbonden met de com munisten en tenslotte de Pool sche boerenpartij van Mico- lacjczyk, de oppositie-partij. De regeering voorspelt een groote overwinning van het democratische blok. Mikolacjc- zyk verklaarde op een pers conferentie, dat het aantal op zijn partij uit te brengen stemmen op acht procent was „vastgesteld". Drie maanden geleden geloofde ik nog, dat men mij tien procent zou toe staan, zei hfj. Volgens zijn schatting waren ruim 80.000 leden van zijnpartij gearres teerd, doch hiervan zijn er vele weer vrijgelaten. De totale uitslag zal niet voor eind Januari bekend wor den gemaakt. NIEUWE REGELING IS SOEPEL. Overdracht mogelijk. Het ministerie van Openba re werken en Wederopbouw deelt het volgende mede: „In een besluit omtrent de fi nanciering: van de woningbouw heeft de minister van open bare werken en wederopbouw een aantal regelingen getrof fen, waardoor het ook voor particuliere bouwers en instel lingen mogelijk is geworden bij de huidige exploitatie- waarde en de sterk gestegen bouwkosten zonder financl- eele tekorten woningen te bouwen. De voornaamste bepalingen van het besluit komen hierop neer, dat het rijk de rente over het bedrag dat ligt tus schen de rendabele bouwkos ten en werkelijke bouwkosten jaarlijks zal vergoeden. Deze bijdrage zal worden uitgekeerd gedurende een tfjd. vak van tien jaar, waarbij uiteraard telkens als de ex- ploitatiewaarde van de wo ning wijziging ondergaat als gevolg van een veranderde huurprijs, de bijdrage in over eenstemming zal worden ge bracht met de gewijzigde om standigheden. Na afloop van dit tijdvak zal de minister bepalen, of dan een uitkeering ineens zal plaats vinden ter grootte van het alsog bestaande verschil tusschen de exploitatiewaarde en de bouwkosten, of wel, dat een jaarlij ksche vergoeding van de rente nog ten hoogste vijf jaar zal voortduren. Na dit tijdvak zal de uitkeering in eens dan automatisch plaats vinden. Het toekennen van de bij dragen en het verleenen van de voorschotten zullen geschie den bij beschikking van dec minister. In de regel, zoo staat vermeld, zullen de bij dragen en voorschotten slechts worden verstrekt voor wonin- STIJGING VAN GROOTHANDELPRIJZEN. Voedingsmiddelen omhoog. Het indexcijfer van groot- handelspnjzen steeg van Oc tober op November 1946 met «1.4 Het indexcijfer van de hoofdgroep voedingsmiddelen had in deze stijging een groot aandeel. Het steeg n.l. met 4.8 tengevolge van prijs stijgingen van granen op de Groninger beurs, van aardap pelen en van kaas. Deze laat ste prijsstijging is gedeeltelijk reeds in het indexcijfer van October tot uiting gekomen De prijsstijging van granen heeft geen verhooging van de consumentenprijs tengevolge, terwijl die voor aardappelen alleen tot 25 November prijs- verhoogend voor den consu ment is geweest. Met ingang van deze datum is de con sumptieprijs voor aardappelen verlaagd. Het indexcijfer der hoofd groep grondstoffen vertoonde een stijging van 0.7 welke werd veroorzaakt door het duurder worden van de ge- importeérde grondstoffen voor chemische producten en pa pier (hputcellulose). Evenals het indexcijfer voor grondstoffen vertoonde ook dat der hoofdgroep afgewerk te producten een geringe stij ging. n.l. 0.8 Deze werd teweeg gebrachtdoor prijs- verhoogingen'van hout- en tex tielproducten, In beide geval len veroorzaakt door de hoo- gere invoerprijzen der grond stoffen. Volgens de door het Cen traal Bureau voor de Statis tiek gepubliceerde indexcijfers was het verloop voor voedings^ middelen als volgt: (op basis Juli 1938—Juni 1939 100.) Juli Nov. Plantaardige 216.8 230.3 Dierlijke 178.8 206.2 Totaal 197.6 218.3 Voor afgewerkte pro ducten: Glas, aardew. 248.6 253.3 Toutwaren 345.2 365.5 Chemische prod. 343.0 309.6 Textielwaren 314.5 333.0 bij Duitsche handej EIGEN FABRIKAAT VERDIENT VOORKEUR. Openstaande rekening. Het Nederlandsche kabinet schenkt thans bijzondere aandacht aan de economische belangen met Duitschland. Vrij. algemeen wordt in Ne derland aangedrongen op hervat ting van het economisch verkeer met Duitschland. Tot nog toe had dit verkeer drie aspecten, namelijk een historisch aspect, en dan de twee na-oorlogsche as pecten, te weten het eerste van de teruggave der geroofde goede ren plus herstelbetalingen en het tweede van de hervatting der normale handelsbetrekkingen met Duitschland. IN HET VERLEDEN. De handel van de provincie Zeeland met Duitschland was in het verleden een uitgesproken importhandel. Sedert Hitler's „kanonnen inplaats van boter"- politiek vertoonde de export van Zeeuwsche landbouwproducten naar Duitschland een afnemende tendenz. Er werden weinig Duit sche deviezen beschikbaar gesteld voor deze export en het gevolg daarvan was, dat Zeeland zijn export vao fruit voornamelijk primeurs zag verkwijnen. Er was nog wat export van peul vruchten, maar daarmee hield het vrijwel op. Zeeland was daar tegenover een vrij goede klant van Duitschland. Het kocht grondstoffen voor zijn metaalindustrie,, veel bedrijfs- machines en groote hoeveelheden textiel. Ook kleinere confectiezaken in Zeeland importeerden textiel uit Duitschland, waarbij Berlijn-sche fabrikanten zorgden voor de goedkoopere kwaliteiten en voor de speciale stoffen ten behoeve van de Zeeuwsche kleederdrach ten. Het toeval wilde namelijk, dat deze Berlijnsche industrie ook werkte voor een streek aan de Oostzee, waar overeenkomstige kleederdrachten nog in de_ mode zijn. De betere confectie en trico- tage's werden aangekocht van de Weensche industrie. Dan was er de belangrijke in voer van ijzerwaren voor woning bouw, landbouw, scheepsbouw enz. Er is een tijd geweest, dat zeker 80 van deze artikelen door Duitschland werd geleverd, waarbij de Duitsche fabrieken, onder anderen te Mannheim, zich toelegden op het leveren van de bijzondere landbouwmachines en werktuigen, die voor de zware Zeeuwsche klei geschikt waren. Er was en aanzienlijke import van Duitsch basalt voor de Zeeuwsche zeeweringen. Tenslotte was er nog de di recte import van allerlei huishou delijke artikelen, die door Zeeuwsche firma's werden in gevoerd en de indirecte import van speelgoederen, welke over Rotterdamsche en Amsterdamsche importeurs naar Zeeland kwamen. NA DE OORLOG. Uiteraard is na de oorlog ge tracht voor deze Duitsche im porten goederen uit andere lan den te koopen of producten van eigen land te leveren. Wat dit laatste betreft mag Zeeland op enkele kleine suc cessen ivijzen. Zoo levert bijvoor beeld thans de Zeeuwsche indus trie groote hoeveelheden veilig- heidsbrillen, die vroeger geïm porteerd werden. De Nederlandsche regeering wijst nu geen deviezen meer toe voor de import van zulke brillen er ontwikkelt zich reeds een aantrekkelijke export. Men is er in Zeeland in geslaagd met mate riaal uit België en Frankrijk dit product te vervaardigen en men heeft zelfs een goed vervangings middel gefabriceerd voor de Duit sche „Kit", die gebruikt werd om het triplex-glas te lijmen. Dan worden op het oogenblik in Zeeland bij duizenden de maasballen gemaakt, waarvan de Nederlandsche vrouwen zoo'n nuttig gebruik maken en die vroeger ook uit Duitschland kwamen. Dit zijn echter kleinig heden in vergelijking met de on misbare artikelen, die Duitsch land leverde en er zal dus in samenwerking met de Nederland sche regeering, die de deviezen- portemonnaie in handen houdt, naar middelen tot herstel van het verkeer met Duitschland of naar import uit andere landen ge streefd moeten worden. Van het grootste belang zal daarbij zijn de import van meta len. Het is misschien wel aardig hier nog even te vermelden, dat een dag voor de Duitsche inval een trein met dur-aluminium uit Duitschland aankwam te Vlissin gen... blijkbaar meenden de aan vallers, dat zij dit kestbaar ma teriaal wjel weet in Zeeland zouden terugvinden. DE ROOF. Wat de teruggave van de uit Zeeland geroofde goederen be treft, staat er nog een aardige re kening met de Duitschers open. Gelukkig is de roof in Zeeland niet zoo intensief uitgevoerd als in de Noordelijke provincies, maar er is uiterst weinig terug gekomen. Weggevoerd werden meubilair uit Joodsch bezit en kunstvoorwerpen, enkele honder den schepen, waaronder sleep- booten, visschersschepen en bin nenvaartschepen, een zwavelzuur- fabriek, een electrische centrale, vijf kilometer transportband enz. Van sommige goederen is be kend. waar zij zich bevinden, maar de geallieerden werken niet mee bij de terugzending. Zoo be vindt zich een nieuwe sleepboot uit Wemeldinge nog steeds te Hamburg, waar het vaartuig dienst doet bij de Wasser polizei. Dan liggen er nog Zeeuwsche vaartuigen te Wesermunde. De vertraagde teruggave is voor Zeeland teleurstellend. Van Duitsche herstelbctalings- leveringen heeft Zeeland evenmin veel bemerkt. Er is wel eens de gen, die niet grooter zijn dan 500 m3. Ook voor woningen met bedrijfsruimte kan dit be sluit worden toegepast, maar dan zal de bedrijfsruimte even_ eens niet meer dan 500 m3 mogen zijn. Aanvragen op grond van de ze regeling moeten worden in gediend bij de gemeenten, waar men wil gaan bouwen. De gemeentebesturen zullen enkele weken na de bekend making van dit besluit over de noodige formulieren kunnen beschikken". H.M. de Koningin reed uit, In een stralend winterzonne tje is H.M. de Koningin Don derdag toegewuifd door en vriendelijk teruggroetend tot de op de Dam, te Amsterdam sa mengestroomde menigte in een kleine sportieve open wagen, waarvan de kap was neerge slagen. tweemaal uitgereden: om 11 uur voor een autotocht door het centrum van de hoofd stad, waarvan zij klokslag 12 uur terugkeerde en des middags om half twee opnieuw in de zelfde wagen voor het maken van een wandeltocht buiten de stad. Prins Bernhard bezoekt Eindhoven. Prins Bernhard zal op 1 JFe- bruari a.s. een officieel bezoek aan Eindhoven brengen. Reeds vroeg in de middag zal hij arri- veeren en ,een défilé bijwonen van de bewoners, 's Avonds zal Prins Bernhard een gezellige avond in het Philips ontspan ningsgebouw bezoeken. De op brengst van deze avond komt ten goede aan de Prins Bern- hard-stichting. Men verwacht, dat naast den Minister-president en Minister Huysmans ook ge neraal Kruis en admiraal Hel- frich aanwezig zullen zijn. BOERDERIJBRAND. Woensdagmiddag had er een groote brand plaats in de boer derij van de wed. -Timmermans te Sprang-Capelle. Een groote hoeveelheid graan, 17 stuks vee, alsmede een stamboekstier gin gen in de vuurzee verloren. Het woonhuis ko ngespaard blijven, evenals de aangrenzende per- ceelen. De brandweer stond vrijwel machteloos. Babykleertjes uit Noorwegen. Met het K.L.M. vliegtuig, dat Donderdag uit Oslo op Schip hol landde zijn twee kisten ver voerd, die voor Prinses Juliana bestemd waren. De kisten be vatten babykleertjes, die door Ned. vrouwen in Noorwegen zijn vervaardigd. In de ziekenafdeeling van de eevangenis te Ludwlgsburg. «raar hij thans ln afwachting van zijn zuivering verblijft, heeft Schacht zijn 53 pagina's omvattende, acte van beschul diging ontvangen. opmerking gemaakt, dat blijkbaar de geallieerden eerst voor zich zelf de noodige herstelgoederen opeischen en dat zij dan denken over vernieling van bepaalde Duitsche bedrijven die heel nuttig in Nederland gebruikt konden worden en daarna pas aandacht schenken aan het helpen van de kleine mogendheden met hun verwoeste gebieden. Misschien krijgt Zeeland nog iets nu de Nederlandsche regee ring het probleem Duitschland zoo stevig bij de geallieerden naar voren heeft gebracht... maar op ruime toewijzing van Duitsche herstelgoederen ■behoeft Zeeland niet te rekenen! ANDERE BELANGEN. Zee-land heeft nooit veel be lang gehad bij de transito-handel naar Duitschland. Dat vervoer richtte zich vrijwel uitsluitend op Rotterdam. -Wel had het eenig voordeel van het personenverkeer tusschen Engeland en Duitsch land via Vlissingen en dan was er voor de oorlog nog eenig toerisme. Er kon zelfs gezegd worden, dat het eiland Walcheren bij Duitsche toeristen in trek was. Velen zullen zich nog de namen van de families Krupp en Sonne- mann herinneren, die des zomers te Domburg toefden. Hun namen staan thans op andere lijsten dan toeristenlijsten. Wij zullen hen en de andere Duitsche bezoekers lie ver in de eerste jaren niet terug zien! Dit is dan het Duitsche han. delsvraagstuk voorzoover het Zeeland betreft. Wij wachten met belangstelling op de oplossing 1 KORTE PRED1CATIE Het kind Jezus bleef te Jeruzalem en Jo zef en zijne moeder, wisten het ntet. Lucas 2 43. Jozef 'en Maria zijn het kind Jezus kwijt geraakt..* Tragisch, men kan Jezus verliezen. Dit is een smar telijke. angstige mogelijk heid. Men kan alleen verlie zen. wat men op een of an dere manier in bezit of in eigendom heeft. De wereld heeft weer Kerstfeest mogen vieren. Jezus is weer aan de menschheid toevertrouwd, voor dit jaar der genade 1947. Men moet onderscheid maken tusschen verliezen en verlaten. Verlaten doet men ex pres. willens en wetens, met opzet. Daar gaat het hier niet over. Verliezen doet men on bewust, eigenlijk per onge luk. Men merkt 't soms pas na jaren. Men kan Jezus verliezen, zonder de opzet te hebben Hem te verlaten. Daarom is het zoo tragisch. Hoe is dat in hemels naam mogelijk Weet eigenlijk niet ieder dat de menschheid Hem noodig heeft? Beroept niet ieder zich op Hem. van uiterst rechts tot uiterst links? Men aanvaardt Hem niet als gave Gods! Men doet wat met Hem, men spant Hem voor het menschelijke karretje. Men is druk met Hem in de weer. Maar men is *nóg drukker met zich zelf en met zijn eigen karretje. En dan ineens: men merkt: men is Jezus kwijt. Was hem soms al jaren kwijt. Wat houdt men dan nog van het Christendom over? Een hoop last en een zware druk. Maar geen blijdschap, geen geluk. Een hard juk en geen dankbaarheid. Dan juicht men veel en juicht men nooit. Jezus is de gave Gods aan de wereld. Alleen door Hem als ga ve Gods te aanvaarden, al tijd weer. elke dag. eigen lijk elk oogenblik, zal men Hem nooit verliezen. Ds. J. S. Hartjes. Vlissingen. Moeilijke redding. Zaterdagochtend heeft Am sterdams burgemeester ten stadhuize den 37-jarigen A. Klasen gehuldigd, die op 6 Januari twee kinderen met groot gevaar voor eigen leven uit een wak onder de Zaag- poortbrug bij het Mamixplem te Amsterdam heeft gered. Reeds verschillende men- schen hadden tevergeefs ge tracht de kinderen te berei ken en moesten hun pogingen met een nat pak bekomen. Klasen, een goed zwemmer, wilde eerst door een der ga ten, ontstaan door de pogin gen van de andere redders, onder het ijs duiken en trach ten zoo de kinderen te berei ken. De afstand was echter te groot. Toen zag hij de on der aan de brug uitstekende balken en ging er aan hangen. Zwaaiend aan zrjn armen van balk tot balk bereikte hij het wak. De kinderen gingen aan zijn schoenen hangen en het eene meisje kon op deze ma nier een touw grijpen, dat men inmiddels naar het wak ge gooid had. Terwijl zij in vei ligheid gebracht werd, liet het andere kind, bevangen door de kou, Klasen's schoen los en schoot onder het ijs. Zonder zich een oogenblik te be denken liet Klasen zich toen in het ongeveer twee-en-halve meter diepe water vallen, wist het kind snel te grijpen en met haar in zijn arm werd hij. eveneens door middel van een touw, in veiligheid ge trokken. Het bewustelooze meisje werd door de G.G.D., die inmiddels was gearri veerd, bijgebracht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1