PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Beslissing op komst in Palestina De Koningin in de Jordaan INDISCHE MILLIARDEN Oranjebaby Wat doe je in de kou ZWEMMEN! RIJKSMUSEUM-PORTIER 190e Jaargang - Nr. 8 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwsche Courant. Middelburg. Drukkerij Firma F. va» de Velde Jr.. Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en alg. Christelijke feestdagen. W O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 10 Jan. 1947 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent f*r week. 1 3.20 per kwartaal, franco per post, 1 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm. minimum per advertentie 2.— Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60, tel 10 (2 lijnen i Middelburg Londensche Kaal 29 tel. 2077 en 2924, üoes Turlkade 15. tel. 2475 Oostburg üratemastraat 3, tei 102. Tcrneuzen Brouwerijs»- 2, Postrek. nr. 359301 P-Z.C-. Middelburg. Hel Wereldgebeuren: Goede kansen voor een Joodsche staat. Strijd tegen extremisme Er zijn teekenen, die er op wijzen, dat de Engelsche re geering aanstalten maakt nu eindelijk de Gordiaansche knoop in Palestina door te hak ken. Meer dan een jaar lang duurt nu reeds de onbevredi gende toestand in dit land en al die tijd is geen enkel van de vele voorgestelde plannen in practijk gebracht. Blijkbaar koesterde Bevln steeds de hoop, dat er vanzelf een wen ding ten goede zou komen. Hoop, dat Amerika er toe ge bracht zou kunnen worden een deel van de last van het man daat op zich te nemen, dat de Zionisten hun eischen zouden matigen, dat met de Arabie ren té praten zou zijn, of dat de terroristen zouden inzien, hoeveel schade zij aan de Joodsche zaak toebrengen Geen van deze verwachtingen is echter in vervulling gegaan en intusschen gaan de beide partijen zich steeds onver zoenlijker gedragen en wordt de kans op een vergelijk min. der. Terecht zien de meeste En. gelsche bladen als de eenige mogelijkheid voor regeling een verdeéïing van Palestina in een Joodsche en een Arabische staat. De Engelsche regeering, schrijft de „Daily Telegraph", moet nu spoedig in die geest beslissen, haar beslissing be kend maken en dan zonder uitstel en zoo noodig met kracht doorvoeren. Het schijnt dat in Londen inderdaad de stichting van een Joodsche staat in Palestina, omvattende 40 van het land en met een vérgaande on afhankelijkheid, in ernstige overweging wordt genomen Dit zou dan gepaard gaan met een krachtige actie óm elke verdere terroristische activi teit van Joodsche extremisten de kop in te drukken. De meer gematigde Joodsche leiders zien trouwens heel goed in, dat voor 100 inwilliging van de Zionistische eischen onder de huidige omstandigheden onmogelijk ls. In Londen ver klaarde Mosje Sjertok, dat het Joodsche bureau bereid is om plannen over de toekomst van Palestina te bespreken. Zelfs in een deel van Palestina, al dus Sjertok. is plaats voor mil- üoenen Joden. Een Joodsche staat zou de Arabieren vol komen gelijke rechten geven en er zou geen sprake zijn van achterstelling op grond van ras. Voor alles is noodig, dat de thans meer dan 200,000 Jo den, die in de kampen dreigen ten onder te gaan, tot Palesti na worden toegelaten. Het aantal terroristen schatte Sjertok op ongeveer 5000. De Arabische staten hebben verklaard, dat zij zich zullen verzetten tegen elk verdeelings- plan en tegen onbeperkte Jood sche immigratie. Het feit. dat zij willen deel nemen aan de nieuwe confe rentie voor Palestina, die 21 Jan. zal beginnen, toont echter dat zij tot overleg bereid zijn. En indien de Palestrjnsche Arabieren een soortgelijke verzetactle beginnen als de Joodsche extremisten, dan dienen de Britsche autoriteten de maatregelen te nemen, die zij maar al te geree tegen over de Joden toepassen. tegen haUFebr. verwacht Eert verslaggever van het A. N.P. heeft een bezoek gebracht aan den man. die wat betreft de a.s. geboorte van een nieuwe Oranjetelg genoemd mag worden als te zijn „het beste geïnfor- meerd", nl. dc. de Grootbe handelend geneesheer van H.K. H. Prinses Juliana. Dr. de Groot is uiteraard een zwijgzaam man, doch het wei nige, dat hij kon mededeelen, was zeer verheugend. Hij zeide n.l. alles is zóó goed, dat ik u niets kan ver tellen. Ik verwacht de geboorte van de Koninkliike baby tegen half Februari, doch zal mij reeds in de eerste week van Fe bruari naar Soestdijk begeven". Hoeveel maal zullen de ka nonnen bulderen? 51 maal of 101 maal? Verandering In Amerikaansche atoompo'itiek Nu Baruch en Byrnes zjjn afgetreden, verwacht men in welingelichte kringen te Lake Succes, dat de Ver. Staten inzake de atoomenergie een minder strakke politiek zullen volgen. Men acht het mogelgk, dat Marshall ten opzichte van het toepassen van 1 t veto-recht bij het straffen van schenders van de atoomovereenkomst, zooals voorgesteld in het plan Baruch, een minder onbuig zame houiing zal aannemen dan Baruch, die daarin ge steund werd dc Bvrnes. Er ïs echter geen sprake van, dat de Ver. Staten het geheim van de vervaardiging van atoombommen zullen prijs geven, voordat een controlee- rende instantie tot stand is ge men. In dit verband is belangrgk, dat de republikeinsehe -sena tor Wiley een resolutie heeft ingediend, waarin wordt voor gesteld de A -ikaansche re geering te verplichten elke in ternationale overeenkomst over de atoomenergie aan de senaat voor te leggen, die deze dan alleen met twee-derde kan aannemen. Op die manier moet blijkbaar de senaat Marshall onder controle hou den. Dooien of vriezen? Weersoverzicht van 9 Jan., medegedeeld door het K.N.M I. te De Bilt. De doolgrens is onder in vloed van de Oceaanactiviteit tot over onze omgeving door- fedrongen. In het Midden uiden werden Donderdag temperaturen boven het vries punt gemeld. In het Noorden daarentegen vroor het nog 5 a 6 graden. Deze dooigrens verplaatst zich nog langzaam verder in Oostelijke richting en zal ongeveer bij onze Oost grens tot staan komen, zoo dat de temperatuur-stijging ook tot Friesland en Gronin gen zal doordringen. In Duitschland, Scandina vië. Polen en de Balkan blijft de vorstperiode aanhouden. De koude lucht blijft dus vlak bij onze grens aanwezig. Bij dergelylse situaties ls hst onmogelijk te zeggen of de dooi in ons land definitief doorzet Immers het even te rugtrekken van de depressie activiteit doet in het Oosten van het land de vorst weer terugkeeren. Bovendien zal de lucht geleidelijk breken, In verband waarmede het op vele plaatsen weer kan opvriezen, De gladheid van de wegen kan daardoor tijdelijk weer toenemen. Kook per radio. Officieel is in de Ver. Staten machtiging ver leend tot „snel koken per radio", zoo meldt United Press. De Raytheon Manufac turing Co. had n.l. de Federal Communications Commission verzocht 'n frequentie beschikbaar te stellen voor haar spe ciale uitzendingen, die zij met de naam „radia- range" aanduidt De maatschappij verklaart, dat het met behulp van de op deze wijze uitge zonden energie mogelijk is „electronisch te ko ken in enkele secon den tijds zijn worstjes of gehaktballetjes gebra den, biscuits gebakken... De genoemde commis sie heeft thans de 2450 megacycle frequentie voor deze doeleinden ter beschikking gesteld. De uitgezonden energie, zoo wordt gezegd, is ook voor diverse industrieele processen beschikbaar. Vandaag... ls het zes jaar gele den, dat de omroepver- esenigingen door de be- zetter werden geliqui- deerd; wordt de nieuwe Stadsschouwburg te Rotterdam, welke plaats biedt aan 1100 perso nen. voor genood! gden geopend met een opvoe ring van Shakespeare's „Driekoningenavond". Gladde wegen In het Noorden. Vooral in de provincies Gro ningen en Friesland waren vele wegen gisteren spiegelglad en dientengevolge vaak slechts met levensgevaar te berijden. Ook de weg over de afsluit dijk was practisch onberijdbaar Verschillende kleinere onge vallen bleven dan ook niet uit en tal van autobusdiensten moesten worden stopgezet. ENTHOUSIASTE ONTVANGST DOOR DE SCHOOLJEUGD. Zwarte koersen in Frankrijk dalen. Dat Blum's maatregelen te gen de prijsstijgingen niet zon der succes zgn gebleven blijkt uit de daling van de zwarte koers van het pond. Van 900 francs daalde deze koers tot 700 francs, hoewel de offici eele koers nog altijd 480 francs is. Breuk bij Italiaansche socialisten. De breuk, die sinds eenige tijd in de gelederen van de, Italiaansche socialisten dreig de, heeft een concrete vorm aangenomen nu de groep Sa_ rogat op een vergadering te Rome besloten heeft zich van de socialistische partij af te scheiden. Sarogat is scherp gekant tegen een fusie met de com munisten. „Daag oKoningin", was het afscheid van een klas van vierjarige kleuters na het be zoek van H. M. de Koningin aan de school der vereenlglng „Tot heil des volks" in de Willemstraat te Amsterdam Om precies twee uur reed H. M. uit en na een rijtoer door de Jordaan kwam de stoet bij de kleuterschool ln de Willemstraat. De twee jongste leerlingen der school, Elsje van Dassen en Evert Jansen, bei den 4 jaar oud, boden de Ko ningin een bos gele rozen aan. De directeur der school, de heer F. A. Stroethoff, hield een toespraak waarin hij een kort overzicht gaf van de werkzaamheden van „Het Heil", zooals de vereenlging in de volksmond heet Hij herin nerde o.a. aan het vele illegale werk. dat tijdens de oorlog in de gebouwen der vereenlging was gedaan en noemde in dit verband de naam van een der voormannen in het verzet, des tijds directeur van een der scholen der vereenlging, de heer H. M. van Randwgk, H M. maakte vervolgens een rondgang' door het ge bouw. Zij onderhield zich met de leerkrachten, sprak met de kinderen, informeerde naar hun werk en bewonderde de vele teekeningen met oranje vlaggen en oranje scheepjes ter eere van het hooge be zoek gemaakt. Bij de grootere jongens woonde H. M. een pad vindersdemonstratie bij, waar bij haar allerlei verkenners kundigheden werden getoond, eenige liedjes werden gezon gen en de welpen namen af scheid met de „yell": „Rood wit-blauw-oranje, Nederland en zijn vorstin, rood-wit- blauw_oranje, leve de Konin gin", en de welpengroet. Ten slotte bezocht H. M. de naai cursus der grootere meisjes. Na een bezoek van een uur verliet de Koningin de school Zij keerde na een korte rijtoer, waarvoor vooral op het Leid- scheplein en op de Dam de be langstelling groot was, weer naar het paleis terug. B.B.O.-PLAQUETTE VOOR DE KONINGIN. Na haar rijtoer heeft de Ko. ningin eenlgé leden van het na de bevrijding opgerichte comi té „Nederland dankt de BB C." ten palelze ontvangen. De voorzitter, de heer Kousema ker, de secretaris, de heer de Looff en de penningmeester, de heer v. d. Klis, boden de Koningin een bronzen plaquet. te aan, welke een verkleind model ls van de gedenkplaat welke door het comité ln Mei 1946 aan de B.B.C. is aange boden en is aangebracht ln het Broadcasting House te Lon den, waar het voor de bezoe. kers en het personeel van de Britsche omroep een blijvende herinnering vormt van de donkere oorlogsdagen en uit in" geeft aan de dank, die 't Ned. volk voor de zoo onontbeerlijke voorlichting van de B.B.C. ge voelt. Woningbouw door particulieren. REGEERING WIL RENTE VERGOEDEN Naar het A.N.P. verneemt, is bij de regeering in voorbe reiding een regeling, waarbij het onrendabele deel van de tegenwoordige zeer hooge bouwkosten van de particuliere woningbouw zal worden opge vangen. Waarschijnlijk zal dit ge schieden door een rentever goeding, welke het rijk aan de betrokkenen zal verleenen, na dat deze gelden door de parti culiere kapitaalmarkt gefour neerd zullen zijn. Amerikanen komen deviezen brengen. Nog slechts eenige geringe moeilijkheden moeten worden opgelost, dan staat de Ameri kaansche touristen niets meer in de weg om in groote ge. tale naar Europa en dus ook naar ons land te komen. Een van de grootste Amerikaan sche reisbureaux heeft reeds een tweetal reis-schema's ge reed voor touristen, die zich per schip en voor een niet te kort verblijf over de groote plas naar Europa laten bren gen: een 25 daagsche toer met 6 dagen 'n Engeland, 3 dagen in Schotland, 3 dage- in Hol land, 1 dag in België, 3 dagen in Parijs, 2 dagen in Norman- dië en 5 dagen in Zwitserland. Voor deze reis bedraagt de prijs van 1000 tot 1500 dollar Voor toeristen die zich min. der lang aan hun zaken of anders kunnen onttrekken, is er keuze tusschen een bootr (6501130 dollars) of een vliegreis (785—985 dollars). Mr. J. J. Belinfante f Te 's-Gravenhage is op 72- jarige leeftijd overleden mr. J. J. Belinfante, een bekend jour nalist, destijds directeur van het Haagsch Persbureau ei voorzitter van de Ned. Schaak, bond. De teraardebestelling vindt Maandagmiddag plaats. Enorme Nederlandsche voorschotten. regeering Op Vlissingen's beroemde zui- derstrand loop ik met das. winterjas en wanten! te ver nikkelen van de kou. Aan de an dere zijde van de boulevard schaatst men' en hier aan het strand wordt... gezwommen! Bij het idee alleen al krijgt een mensch zin om nog behaaglijker weg te duiken in zijn stoel je bij de haard. Het is niet alleen Scheveningen dat zoo'n aspirant- Noordpoolreiziger herbergt, ook Vlissingen telt onder zijn bewo ners een „zwemmer-onverschillig- wat-voor-weer". Het is de 19- jarige A. Meerholz, die nog steeds 3 maal per week een duik in het zilte nat neemt. Hij is er nu zeven minuten in en vier daarvan ben ik al bibbe rend bezig te wachten tot hij er wil komen, dan kan ik ten minste de luwte van de badhokjes weer opzoeken. Gelukkig komt hij daar. Hij zelf vindt zeven minu ten niet eens zoo'n bijzondere prestatie, in de regel zwemt hij 10 minuten. Natuurlijk vraag ik of hij het koud heeft. Nee, koud niet, alleen zijn borst is een beetje rood, maar voor de rest heeft hij nergens last van, hij heeft niet eens kippenvel en dat terwijl ik zoo ongeveer aan de grond sta vast te vriezen. Het is vandaag overigens niet erg Komt er een rente en aflossing Nederland heeft ln de laat ste lUd meer dan 2900 mll- lioen gulden aan Ned.-Indië voorgeschoten en dlf bedrag loopt nog dagelijks op, aldus verklaarde prof. ir. P- Honig, onder-directeur van het de partement econ. zaken te Batavia, aan 'n A.N.P.-re. dacteur. Dit is vooral zoo belangrijk, omdat een groot deel dezer leeningen is ondergebracht bij levensverzekeringsmaat schappijen, zoodat de Neder landsche spaarders hierbij in direct betrokken zrjn. Hierbij, aldus prof. Honig, komt het vraagstuk van de rentebetaling en aflossing naar voren, dat in de loop van. dit jaar meer gedetailleerd onder de oogen moet worden gezien een aangelegenheid, welke in het bijzonder Nederland en de Ne- koud oordeelt hij (het vriest een graad of drie), nee gisteren had ik moeten komen, toen stond er lekker Oostenwindje. Ik ril als ik er aan denk. Ja, hij doet hét louter voor zijn genoegen. In het begin 's morgens om 7 uur, later 's avonds om dezelfde tijd, maar de ochtend- en avondlucht was toch wel een beetje te koud. Nu duikt hij er 's middags om drie uur in, dan profiteert hij nog een beetje van het zonnetje Ja. natuurlijk straks gaat hij nog een baantje rijden. Hoe be staat het, hij moet er toch zelf ;en beetje om lachen. Als ik weg wil fietsen, presen teert hij me een sigaret, „voor het blauwbekken". Ik neem haar aan. een beetje beschaamd, want ik heb het koud... Hoe bestaat het. Moh. Hatta tegen het Nederlandsche leger. In een redevoering te Djog- jakarta heeft Mohammed Hat ta, vice-president der repu bliek, o.m. gezegd, dat *n be langrijk ding is bereikt, n.l. de eenheid van het Laskar ï-taxjat (volksleger) met het volk, waardoor het Indonesi sche volk een besef van kracht gekregen heeft. Daarvan moe ten wij doordrongen zijn, ai- dus Hatta evenals in hoever re de Nederlanders ons willen overweldigen. De Nederlan ders treden agressief op te Buitenzorg, Medan en Padang, terwijl Cheribon zelfs gebom bardeerd is. Kruis en Helfrich rebben in Nederland 'n bewe ging opgezet om de eigen re geering te saboteeren. Bg on ze regesring bestaat de wensch de weg van de vrede te bewandelen, doch wanneer de Nederlanders agressief blg- ven, dan beginnen wij daar mee ook en wij beseffen onze kracht Hatta wees er vervol gens op, dat als de Nederlan ders werkelijk vrede wenschen, zij Linggadjati moeten verwe zenlijken en het Nederlandsche leger ten spoedigste moet worden teruggetrokken, Hatta zeide verder, dat de Nederlandsche militairen en imperialisten de beslissingen van hun eigen regeering sabo teeren en de Indonesiërs tot conflicten dwingen om hen te overdonderen. Hatta vroeg zich af, of de Nederlanders oorlog durfden voeren en een poging zouden durven ondernemen om de In donesiërs te doen buigen. „Het is mogelijk, maar dan zijn zij niet meer een gerespecteerd ras, doch een volk, dat wij minachten". Indien de vrijheid der Indonesiërs erkend wordt, zoo besloot Hatta. dan waar borgt Indonesië 'de welvaart van Nederland, doch als men vasthoudt aan koloniale raties, gaan de Nederlanders hun eigen ondergang tege moet. derlandsch-Indische aangaat. De heer Honig wees er op, dat de Indische landbouwbe drijven op Java en Sumatra nog niet aan herstel toekwa men ln tegenstelling tot de tin- en olie-industrie, de scheep vaart en de landbouw in de Malino-gebieden Bij de voor bereiding van dé technische re habilitatie van Java en Suma tra, moet het personeelspro bleem een definitieve oplossing krijgen en moeten voorzienin gen voor dit personeel, zoodra de mogelijkheid tot hervatting der werkzaamheden openkomt, getroffen worden. De uitwer king van al deze plannen ver keert nog in een stadium van voorbereiding. In ondernemingen en be drijven zullen honderden mil- lioenen guldens nieuw kapi taal noodig zijn. Hiermede be treden wij het terrein van de „ijskoude calculaties". Men is bereid geld in ondernemingen en bedrijven te steken, indien er rechtszekerheid bestaat en indien er een redelijke kans is op rentabiliteit van het ge- investeerde kapitaal. Sjahrir heeft eenige malen betoogd, aldus prof. Honig, dat ln de toekomst zoodanige financieele maatregelen zul len moeten worden geprojec teerd, dat een grooter deel van de winsten aan het In donesische volk ten goede zal komen. Men dient echter in de republiek te bedenken, dat het kapitaal eerst dan naar Indië zal vloeien, wanneer de mogelijkheid van een redelijke interest en zekerheid omtrent de terugbetaling bestaan. Tenslotte verklaarde prof. Honig op een desbetreffende vraag, dat hij zich geheel kon vereenigen met de inhoud van het een dezer dagen gepubli ceerd artikel van Associated Press, waarin weerlegd werd, dat de Vereenigde Staten een zoo groote belangstelling in dië zouden hebben, dat hier uit meer dan/ normale zake lijke aspiraties zouden zijn af te leiden. hanteert pa'et en penseel Zeeuwsch bloed verloochent zich niet. Schilderkunst als tijdpasseering. Kunst ls een ernstige zaak. Wanneer wij de wijde ha! van een groot museum doorschrij den en de groote, hooge zalen binnengaan, overvalt ons een gevoel van eerbied en de sfeer, die er hangt, dwingt ons tot het trekken van een ernstig gezicht en- doet ons gedempt praten. Niet zoo echter, wan neer men het Rijksmuseum te Amsterdam bezoekt op de uren, dat portier J. P. Griep aan het tourniquet de wacht heeft betrokken! Bij ieder kaartje, dat bij uitreikt, geeft hij een kwinkslag op de koop toe, die men geloof het of geloof het niet niet alleen accepteert, maar nog aardig vindt ook. Portier Griep bezit, ondanks zgn naam, telent om het ijs voor den aspirant-be zoeker te breken door hem met een aardig gezegde of ra ke opmerking onmiddellijk in de tentoonstellingsruimte voorkeur gezichten op de Oos- terschelde, waar in woelig wa ter de oestervisschers van Yerseke hun ambacht uitoefe nen. Dit werk, waarvan wij het beste op deze pagina re- produceeren, is er weer een bewijs voor, dat het bloed kruipt, waar het niet kan gaan: Griep is namelijk Zeeuw in hart en nieren en zijn ge boorteland inspireert hem tot zgn beste schilderijen. SELF-MADE MAN. Op een rustige ochtend zijn wij een praatje gaan maken met dezen lcuntzinnigen por tier om te vernemen, hoe hij tot het schilderen is gekomen. „Ik ben op dit gebied een Self-made man". vertelt Griep, die, niettegenstaande het feit, dat hg zijn geboorte provincie reeds lang geleden verlaten heeft, nog steeds met Zeeuwsche tongval spreekt. „Aanvankelijk lag mijn roe ping ergens anders. Ik woonde in Yerseke en het is dus niet verwonderlijk, dat ik het be. thuis te doen zijn. Hij heeft roep der vaderen, de vlsch- echter nog een ander talent: vangst, opvatte. Dit was een in zrjn vrije tijd hanteert hü j zware, maar mooie tijd, waar- palet en penseel en schildert aan ik nog altijd met vreug- zeer verdienstelijk werk, bijl de terugdenk. Ik ontdekte toen de schoonheid van het donkere water en de wilde Hollandsche luchten. In die tijd ik was toen nog maar een broekje teekende ik al veel, booten, watergezichten er krijgstooneeien uit de Napo leontische periode." „Hoe kwam U er toe om Zeeland de rug toe te kee- ren?" „Dat was de schuld van de eerste wereldoorlog. Ik werd /emoblllseerd en bracht het tot sergeant. Ik kwam in Har_ ïingen terecht, waar ik in mijn vrije tijd op de Ambachts school met waterverf leerde werken. Ook in deze tgd tee kende en schilderde ik als lk maar even de kans schoon zag. De olieverftechniek heb ik mij zelf geleerd". Dit laat ste zegt hij niet zonder een zweem van' trots. „Heeft U nooit roeping ge voeld om U geheel op de schilderkunst toe te leggen, zonder daarnaast een betrek king uit te oefenen?" „Neen, ik heb het schilde, ren altijd louter en alleen als liefhebberij beschouwd, waar voor ik mijn vrije tijd reser veerde. Toen de oorlo'g voorbij was, nam ik dienst bg de Mi litaire Politie. Ik heb toen Jan. ge tijd ln Limburg gezeten. Twaalf jaar geleden besloot ik mij hiervan terug te trek- ken en werd portier-suppoost van het Rijksmuseum, een -omgeving, waar ik mij uiteraard erg goed thuis voel, Een Schelde-tafereel van den heer Griep. gens, want ik ben mij natuur lijk heel goed bewust, dat mijn bescheiden pogingen niet in de schaduw kunnen staan van het werk, dat hier hangt. Toch kan ik er mij op beroemen, dat ik op één punt met mijn schilderijen van vissehersboo- ten de meesters, die 'n dergelijk onderwerp kozen, heb over troffen: ik kende namelijk de constructie van de booten van haver tot gort en kon deze schilderen in overeenstemming met de werkelijkheid, terwijl dat bij de anderen heel wat te wenschen overlaat. Maar ik geef toe. dat dit een prac tisch te verwaarloozen onder deel van een kunstwerk Is' ATELIER IN DE HUISKAMER. „Hoe ontstaan Uw schilde rijen en heeft U al eens ge- expo3eerd?" „Zooals ik al zei schilder ik in mijn vrije tijd, dat wil zeg gen 's avonds, want Zondag? .eischen familieplichten mij op. Ik heb gelukkig een ruime huiskamer die ik dan als ate lier gebruik en waarin ik ook dit zonder pretenties overi- groote stukken heb geschil derd. Ik werk bij kunstlicht, doch dit hindert mij niet. Meestal maak ik zeegezichten, soms ook winterlandschappen, fragmenten van zeeslagen of stillevens. Ik schilder gewoon lijk naar een tevoren gemaak te schets. Ik verkoop geregeld schilderijen, niet aan de kunst handel. maar aan particulieren. Éénmaal heb ik deelgenomen aan een tentoonstelling, „Kunst van heden", die Kort voor de oorlog ln Amsterdam werd gehouden. Daar hin°; mijn „Holle weg in Zuid-Limpunf'. „Gaat het schilderen U nog niet vervelen?" „Daar is geen sprake van. Integendeel, ik ga er steeds meer van houden en hoop het nog lang te kunnen doen. Een dergelijke liefhebberij geeft ie leven een extra glansje, breekt de sleur van het öage. lijksch bestaan en houdt je jóng". En met deze wgze woorden keert portier Griep naar het tourniduet terua om van een juist gearriveerd groepje da mes en heeren de tol voor het kunstgenot in ontvangst te nemen. Commissie-Generaal aangekomen. De Commissie-Generaal is Woensdagochtend om 11 uur plaatselijke tgd te Batavia aangekomen. Op het vliegveld waren vele autoriteiten ter verwelkoming aanwezig. De benoeming van Prof. Posthuma. Het college van Commissa rissen van de Ned. Bank heeft er zich accoord mee verklaard om ln verband met de benoe ming van prof. Posthuma als lid der Commissie-Gen., een interne regeling treffen, waar bij deze bij de Nederlandsche Bank tijdelijk op nonactief zou worden gesteld. De heer Wes terman Holstijn zal geduren de zgn afwezigheid de functie van directeur waarnemen. Prof- Posthuma vertrekt 21 Januari a.s. naar Indonesië. Dr. van Mook over Australië Het Australische blad „Ar gus" bevat een bericht van zijn correspondent te Batavia, Graham Jenkins, die zegt, dat dr. van Mook van de Austra lische regeering maatregelen had verwacht om de boycot op Nederlandsche schepen op te heffen, na de onderteeke- ning van de ontwerpovereen komst Het voortduren van de boycot* benadeelt de weder- zijdsche betrekkingen voor een langere periode, dan men op dit moment zou kunnen voor zien, aldus waarschuwde dr. van Mook. Australië zou thans een bloeiende handel met Indonesië gehad hebben, indien het in de huidige situ atie een zelfde houding tegen over Indonesië had aangeno men, als tegenover de Veree nigde Staten of tegenover de rest van de wereld. Dr. van Mook was verder van mee ning, dat de Australische hou ding zonder parallellen was ln de wereldgeschiedenis. INDONESIËR DOOR PRESIDENT TRUMAN ONTVANGEN. De Indonesische eerste se cretaris bij de Nederlandsche ambassade te Washington, mr. R. M. Koesoemo Oetoyo, was Dinsdagavond in nationale kleederdracht aanwezig op een receptie van het corps diplo matique In het Witte Huis, Hij is de eerste Indonesiër, die ooit door president Truman ontvan gen ls. Geen Britsch schip lot zinken gebracht. Naar aanleiding van de be wering, dat een Britsch schip, waarschijnlijk een L.S.T. vaar. tuig, door Ned. geschut en ac tiviteit van Ned. vliegtuigen op 22 Dec. tot zinken zou zgn gebracht, deelt de Marine voorlichtingsdienst mede, dat niets bekend is omtrent eeni ge activiteit in bedoeld gebied en op dien datum.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1