Een derde wereldoorlog 1946 bracht onrust in vele landen Het hefschroef-vliegiuig Hei jaar van Bikini - van Neurenberg - van de vredes conferentie - van de U.N.O.-vergaderingen - van verkie zingen - van stakingen en vliegongelukken NEDERLANDSCH INDUSTRIEEL IN DUITSCHLAND ZEGTNEEN. Nog altijd Nazi-geest. leden Rusland zich in een avon- J tuur storten tegen het prac- tisch ongeschonden en machti ge Amerika bijv. Voor zoo stom moet u die heeren daar in het Oosten nu maar niet aanzien" (Van onzen specialen verslaggever). Men behoeft niet zoo heel erg scherp van gehoor te zijn om de laatste tijd allerlei gruwelverhalen te hooren over de waarschijnlijk heid van het spoedig uitbreken van een nieuwe wereldoorlog en zulks voornamelijk op initiatief van het communistische Rusland. Men meent dan zoo het een en ander te moeten baseeren op de gedragingen van deze staat sedert de capitulatie van Duitschland. Bijv. de houding van de Russi sche delegatie op de Vredescon ferentie te Parijs, gegeven ui* de Nederlandsche dagbladpers be treffende honderden op volle oor logssterkte zijnde Russische divi sies ten Oosten van Berlijn, het potdicht houden van hun gren zen enz. In de wandel wordt er dan nog zoo vanzelfsprekend het een en ander bijgemaakt, zoodat uiteindelijk verhalen de wereld inkomen, die rampzaliger werken dan velen zich kunnen voorstel len. Hoe staat de wereld er toch in werkelijkheid voor? Iedereen weet, dat na het beëindigen van de laatste wereldramp de proble men. legio zijn en geeh sterveling kan natuurlijk met zekerheid zeg gen, hoe het verloop zal zijn. Wij kunnen slechts uit de gebeurte nissen der laatste jaren onze con clusies trekken en deze zijn dan uiteraard verschillend. Bij mijn laatste bezoek aan Duitschland heb ik getracht de meeningen te verzamelen van een aantal voor aanstaande figuren op politiek en economisch terrein en geef deze hierbij weer. IN HAMBURG. In Hamburg stond de directeur van een der grootste Nederland sche industrieën, die aldaar sedert de ineenstorting van Duitschland pogingen in het werk stelt zijn fabrieken, voor zoover nog aan wezig aldaar, weer op gang te brengen, mij een onderhoud toe. „Wat denkt u zoo van de toe stand hier?" „Erger dan slecht". „Hoe bedoelt u dat? op poli tiek, economisch of financieel ter rein?" „Op alle terreinen, die u maar wilt!" „Hoe ziet u de toekomst op za kelijk gebied?" „Dat zal uiteraard afhangen van de politiek der bezettende mogendheden. Voor wat de En- gelsche zóne betreft, ziet het er meer dan slecht uit. Grondstof-' fen worden nagenoeg niet aan gevoerd, zoodat de meeste bedrij ven stilliggen. Arbeidskrachten zijn hier voldoende aanwezig, doch worden niet geëxploiteerd. Arbeidskrachten, de belangrijk ste waarden, die de Duitschers op het oogenblik nog bezitten, Laat Ten de menschen grondstof fen geven en aan het werk zet ten. Ben bekend met de tekorten in Engeland zelf wat dit betreft, doch laat men toch het zwaarste wegen, wat het zwaarst weegt. Van hieruit kunnen dan goedkoop waardevolle eindproducten gele verd worden". ,I(Jyïaar dat weten de Engel- schen toch zelf ook wel? Waarom voeren zij dan deze algemeene verarmingspolitiek? Zijn zij mis schien bang voor een Russische invasie of denkt men soms voor de toekomst groote Duitsche con currentie op de wereldmarkt, in dien de fabrieken weer draaien?" „Een agressieve oorlog door Rusland op korte termijn lijkt m.' absoluut uitgesloten. Het zal in tegendeel juist alles in het weri stellen om een oorlog te voorkc men. Begrijp goed, dat zij daai in het Oosten als op „fluweel zitten en in tegenstellling bijv met de Engelscbca en Amerika nen uit hun zone groote voor-1 deelen trekken. Waarom zal hetl door de oorlog zoo zwaar <ge-i DE RUSSEN. „Hoe ziet u dan het gedrag van de Russische delegatie op de Vredesconferentie te Parijs?" ,Die zgn. dwarsboomerij van die menschen zie ik als tactische manoeuvre om tijd te winnen. Zij consolideeren inmiddels him posities met koorstachtige haast en stellen alles in het werk de Duitsche bevolking geheel en al voor hun levensopvattingen te winnen. Economisch, politiek, cultureel enz. worden die men schen omgezet in denkbeelden van het Kremlin. Daarvoor is tijd noodig". „Wat denkt u van die honder den Russische divisies, die nog op volle oorlogssterkte onder de wapenen zijn?" „Defensief. Rusland laat de tanden zien. In de Westelijke zones botert het nu niet bepaald. Engeland kost dat „grapje" zoo'n 80 millioen pond sterling en Amerika laat een veer van een dikke 100 millioen per jaar. Zoo als gezegd hebben de Russen vele voordeelen uit hun gebied en zullen dit ten koste van alles zien te behouden. Zij trachten daarom ook met alle mogelijke; middelen, niet in het minst de pers, maar ook door het bieden van vele voordeelen in natura, de bevolking volkomen op de hand te krijgen". „Hoe zit dat dan met die groote nederlaag voor de Rus sen bij de laatste verkiezingen? Zij hebben dan toch blijkbaar nog niet al teveel Duitschers van hun weldaden kunnen overtuigen?" ..Begrijpt u goed. Ik ben geen communist, doch op uw uitdruk kelijk verzoek wil ik zoo objec- tief mogelijk zijn. De jarenlange propaganda van Goebbcls consorten laten ook tot nu toe nog hun invloed gelden. Boven dien hebben de ftussen in het be' gin door individueel optreden van hun overwinnende legers nu niet bepaald een degelijke good will gekweekt. U weet natuurlijk ook wel van die plunderverhalen de schandalen op zedelijk terrein o.a. in Berlijn. Neemt u gevoegelijk aan. dat dat tot het verleden behoort en dat Moskou alles in het werk stelt om dit te doen vergeten. Maar ook dat kost tijd. Daarom is het van zoo'n enorm groot belang, dat de Westelijke mogendheden de koers omgooien wat hun po litiek betreft, in Duitschland en de bevolking in de gelegenheid worde gesteld een eenigszins drageljjk bestaan te vinden. Honger, koude, onzekerheid enz. is nu niet bepaald het beste pro pagandamateriaal voor de demo craten". OORLOG Eenige dagen later trof ik in een der luxe zalen van het als officiersclub in gebruik genomen Atlantic Hotel te Hamburg den voormaligen perschef van den Engelsche inlichtingendienst voor Noord-Afrika, Anthony Kerr, neef van den bekenden pbli^cus Sir Archibel Kerr. Deze man, met een ruimen blik op interna tionaal gebied, bleek erg spraak zaam te zijn, althans voor wat betreft zaken, die met het po litieke leven niet veel te maken hebben, hetgeen mijn bedoeling niet was. Eenige geluiden op po litiek terrein heb ik toch evenwel nog kunnen noteeren. „Is u wel eens in Rusland ge weest?" „Inderdaad, maar dat was lang voor de oorlog". „Wat denkt u eigenlijk van de gedragingen der Russen op het oogenblik, ik bedoel sturen zij bijv. op een oorlog met Ame rika aan?" „Dan zouden zij zich wel eens kunnen bezeeren". „Welke bedoeling heeft toch uwe regeering met haar politiek in Duitschland en wat zijn de verwachtingen voor de naaste toe komst in verband met Rusland?" „Ja, ehwilt u nog wat drinken In Berlijn trof ik een officier van het Zweedsche Roode Kruis, die nu niet bepaald een vriend van Moskou genoemd mocht wor den. Op een desbetreffende vraag antwoordde hij mij: „Men mag gevoegelijk aannemen, dat d' dwaze verhoudingen in de vier verschillende sectoren van Ber lijn aanleiding zullen geven tot verwikkelingen, maar een oorlog zal hiervoor zeker niet geriskeerd worden". DE NAZI-GEEST. Ook sprak ik met verschillen de Duitsche industrieeiep, die voor en tijdens de oorlog wel wat in de melk te brokkelen hadden, toch twijfelde ik vaak aan objec tiviteit. Hun toestand is hope loos en de jarenlange nazi-pro- pagada is nog zeker tot op heden merkbaar. Dit getuige ook de leider der C.D.U. (Chr. Dem, Union) in Duitscl.land, de heer Jacob Kaiser, op een onlangs ge houden vergadering in de Duit sche hoofdstad De secretaris van genoemde partij, de heer Der- tinger, gewaagde er o.a. van. dat de Nazigeest nog duidelijk merkbaar was, niet het minst wat de totalitaire idee be treft. Ook laatstgenoemde kon niet aannemen, dat Rusland in de gegeven omstandigheden een oor log zou ontketenen. Laten wij hopen, dat de ver schillende geluiden van optimis tische aard, die ik door geheel Duitschland over het gegeven van dit artikel heb mogen ver nemen, in de toekomst zich niet zullen verloochenen en dat een ieder er zich van bewust moge zijn, dat het in de wereld schop pen van kletspraatjes of het ver spreiden daarvan, zoools in de aanvang van dit artikel bedoeld, een niet tc onderschatten gevaar beteekent. Een oorlog, zoo wereldom vattend en diepingrijpend als die van 19391945, eindigt niet plotseling op het oogen blik, dat de wapenstilstand wordt geteekend. De naweeën doen zich nog jarenlang ge voelen, te heviger, omdat de machtsverschuivingen dit keer ernorm zijn geweest. En zoo is het b/eeld van het tweede naoorlcgsche jaar 1946 dan ook weinig opwek kend geweest: Honger, schaarste en politieke strijd in vele landen, mislukte con ferenties. burgeroorlog op groote schaal in China, op kleine schaal in Iran. en Grie kenland, troebelen in Palestina, Britsch-Indië, Indo-China enz. De groote Twee, Amerika en Rusland Dit alles werd echter over schaduwd door de ontwikke ling van de betrekkingen tus- schen de twee groote machten van deze tijd Amerika Rusland. In Amerika beteekende 1946 definitief het einde van de Roosevelt-periode en het begin van een nieuw tijdperk van ongebreideld kapitalisme. Roo- sevelts vroegere medestanders Hopkins, Ickes, Stettinius, Walace verdwenen één voor één van het politieke tooneel. 5 Nov. behaalden de republi. keinen een groote stembus overwinning en werd het lot van Truman zoo goed als be zegeld. Het laatste spoor van staatsinmenging verdween, er Soeide sociale onrust en deze dde tot een reeks van groote stakingen, de spoorwegstaking van Februari en de mijnsta kingen van Dec., die... helaas geteisterd Europa het meeste schaadden! Onderwijl werd de publieke opinie uitgesproken anti-Russisch en nam de „red scare", de vrees en het wan trouwen voor de Scwjets on. gekende afmetingen aan. InRusland zelf werd de partij-discipline nauwer aan gehaald en grepen de leiders terug naar een meer orthodox Marxisme, hetgeen o.a. in een reeks van zuiveringen in de kunst in de partij tot uiting kwam. Het decolleté is weer iu oude styi. Misdaad. Een correspondent van Punch schrijft dat de jongste Britsche misdaadfilms slap en vervelend zijn. Het is uit gesleten, dat ze gebaseerd zijn op de jongste misdaden in En geland. Zingen. In het restant Asti te New- In het restaurant Asti te lew York mag iedereen zingen 3e kellners zingen, de cliëntè- 'e zingt, de barman zingt Iedereen zingt. Er bestaat igeen enkele afspraak, maar het Is gewoonte, dat er alleen I fragmenten uit opera's worden gezongen. ontplofte met meer resultaat de tweede atoombom onder water. In Aug. werd voort durend bericht over geheim zinnige projectielen over Zwe den, waarschijnlijk afkomstig van een Russisch proefstation bij Peenemtinde Het is alles weinig opwek- kend. Maar de Kerstbood- schapen der staatslieden waren nogal vredelievend en we be hoeven de hoop op wereld vrede dus niet op te geven. POLITIEKE STRIJD IN EUROPA. In Europa was het jaar 1946 een jaar van verkiezin gen en van politieke worste ling tusschen de groepen van de rechter en de linkerzijde. Frankrijk spande met niet minder dan zes verkiezingen de kroon. Het kreeg daarmee een nieuwe grondwet, maar geen stabiele regeering. 21 Jan. werd de Caulle op het zijspoor der politieke werke loosheid gerangeerd. Gouin werd premier en tijdelijk staatshoofd, vervolgens Bi- dault en deze moest op zrjn beurt plaats maken voor Leen Blum. Koningen in bal- j langschap'. In Italië werd koning Vic tor Emanuel, ridder van het droeve figuur, in ballingschap gestuurd en toen op 9 Juni een referendum een republl- keir.sche meerderheid aan wees, volgde zijn zoon Um- berto. Z.M. Koning George van Griekenland zag daaren tegen zijn ballingschap opge heven, toen in Sept. de mo narchisten aan de macht kwa men. Behalve wat Griekenland betreft stond de Balkan in het teeken van sikkel en hamer Bulgarije werd een republiek, in Roemenië en Joego-Slaviê boekten de communisten stem busoverwinningen. Vooral Joego-Slavië stond overigens herhaalde malen in het cen trum der wereldbelangstelling. 17 Juli ontlokte de terecht- steling van Mihailowitsj veel protesten en in October stak onder de katholieken een storm van verontwaardiging op door de veroordeeling van aartsbisschop Stepinac. Het neerschieten van twee Ameri- kaansche vliegtuigen in Aug. werd aanleiding tct een krachtige Amerikaansche de monstratie, waardoor Tito moest inbinden. Nazi-leiders kregen de strop. Huiveringwekkend waren de bizonderheden, die tijdens de vele massa-processen in Duitschland onthuld werden over de beestachtigheden der Nazi's tegenover weerlooze slachtoffers. Maar het pro- Engeland verloor in 1946 één van zijn grootste schrijvers H. G. Wells. De vredesverdragen. Geen wonder, dat mede door de starre houding der Russi sche diplomaten, Oost telkens weer tegenover West kwam te staan en op conferenties de debatten dagenlang onvrucht baar bleveu. Rondom de vre desverdragen was veel gehar rewar. Men zal zich herinne ren, hoe eerst op 29 Juli in het Palais du Luxembourg de officieele vredesconferentie begon, die zich de eerste we ken uitsluitend bezighield met de beroemde procedure-kwes tie: enkelvoudige of twee-der de meerderheid. Op 15 Oct. ging zij uiteen, na tot een serie aanbevelingen aan de Grcote Vier besloten te heb. ben. Eerst in Dec.1, toen Mo- lotov tegemoetkomender werd, werden de verdragen met de vijf as-satelieten geheel vol tooid. De tegenstelling Oost- West kwam ook voortdurend tot uiting in de zittingen van de Veiligheidsraad. De Russi sche groep bracht Indonesië, Griekenland, de Levantkwestie en Franco ter sprake, de An gelsaksische groep Iran. Alleen de laatste klacht had succes, de Russische troepen moesten zich in Mei uit Iran terugtrekken. Eind 1946 boekten de Ver. Naties hu neerste groote suc ces door een geslaagde alge meene vergadering. Na lange discussies over de vraag wat eerst, de kip der collectieve veiligheid of het ei der ont wapening werd besloten in 1947 een ontwapeningsconfe rentie bijeen te roepen. Do Bikinishow De atoombom stond als een dreigingende spookschaduiv achter alle besprekingen. In Jan. werd de atoomcomcissie van de V.N. in het leven ge roepen. De Amerikaan Baruch diende een grootscheeps con troleplan in, doch kon geen Instemming oogsten bij de Russen. IntuSschen ging de atoombom-race voort. 23 Juni werd de wereld onder hoog spanning gezet door de met veel tam-tam aangekondigde Bikini-show. Een maand later bleem Duitschland werd in 1946 geen stap dichter tot een oplossing gebracht. 1 October werd met het velleden afge rekend, toen het gerechtshof te Neurenberg de voornaam ste Nazi-leiders ter dood ver oordeelde. 16 October werd het vonnis voltrokken. Eén ont sprong de dans en pleegde zelfmoord... Goering. Het op zienbarendste proces, dat de wereld ooit gekend heeft was ten einde. En de toekomst van Duitschland? Byrnes pleitte in een opzienbarende rede in Stuutgart voor de Ver. Staten van Duitschland, Churchill in Ziirich voor de Ver. Staten van Eurcpa, onder leiding van Frankrijk en... Duitschland. De communisten leden in Berlijn een groote verkiezings nederlaag, Schumacher waar schuwde in Londen en dreigde daarmee tegelijkertijd voor een heropleving van het,Duitsche nationalisme. In December kwamen de Groote Vier ein delijk overeen in Mei 1947 het probleem Duitschland te be spreken. troepen zich uit Egypte zou den terugtrekken. Bevin werd het met Sydky Pasja over een nieuw verdrag eens, doch de Egyptische oppositie roerde zich krachtig en wist Sydky Pasja tot aftreden te nopen Zij wil meer. dan Engeland wil geven. Onrust in Z.-O. Azië. Het opkomend getij van het Aziatisch nationalisme schiep in 1946 in Z.O. Azië een ver warde toestand. Engeland wor stelde met het probleem India zelfbestuur te geven, zonder het land ten prooi te laten vallen aan burgeroorlog. Een Britsche kabinetscrisis had in het begin van het jaar geen succes. Dan in September een historische gebeurtenis; de eerste Britsch-Indische re geering gevormd. De Moham medanen weigerden mee te werken en bloedige onlusten in Bengalen dwongen de Brit sche regeering de Indische leiders naar Londen te roepen. Resultaat nihil. In Indo-China leidden de onderhandelingen tusschen Frankrijk en de leiders der republiek Viet Nam in Fon- talnebleau aanvankelijk tot eenig resultaat. In December gingen de Vietnameezen echter tot de aanval over en brak de strijd los. In Ned. Indië kwam een voorloopig acc:ord tot stand tusschen een Nederland sche delegatie en de leiders der republiek Indonesia. De geschiedenis van uitma ken hoe het jaar 1946 ge boekstaafd zal worden. Als 'iet jaar der U.N.O., het jaar Ier onrust, het jaar der atoom bommen, het jaar der stakin gen, het jaar van Neurenberg, iet jaar der vliegarmpen, of het jaar der Groote Drie, Vier en Vijf. De Zweedsche bevolking be treurde in 1946 de dood van de populaire eerste minister Per Albln Hansson. Het nabije Oosten. In het nabge Oosten leverde de toestand in Palestina het geheele jaar door koppen cp voor de voorpagina's. Bomaan slagen, toenemende terreur, menschenjacht op illegalé Joodsche immigranten, ont snapping van den Groot- Moefti, mislukte Palestina- conferentie in Londen. Palesti na kostte Bevin evenveel hoofdbrekens als Egypte. 8 Mei werd op sensationeele wijze in het Lagerhuis aan gekondigd, dat de Britsche LUCHTVAART Groote toekomst. (Van onzen luchtvaartmedewerker) Tijdens de afgeloopen oor logsjaren is men er in ge slaagd een nieuw type vlieg tuig te perfectionneeren, n: de helicopter of hefschroefvlieg- tuig, zooals de officieele Ne derlandsche vertaling luidt. Dit alleszins merkwaardige vliegtuigtype onderscheidt zich van de autogiro. doordat eerst, genoemde over twee stel draaiende wieken beschikt. De helicopter kan volkomen lood recht opstijgen en dalen, zij waarts en zelfs achteruit vlie gen. Ofschoon de typen die men tijdens de oorlog in Duitsch land en Amerika heeft ver vaardigd niet volmaakt waren, hebben speciaal de Ameri kaansche helicopters goede diensten bewezen. Ze werden eenvoudig aan boord van een vrachtschip gestationneerd en stegen van het dek op. ten einde de omgeving van het convooi te verkennen. Talrijke Duitsche onderzeebooten wer den door deze helicopters op gespoord en hun positie per radio aan de escorteerende ma rinevaartuigen opgegeven, die voor de rest zorgden. ONBEGRENSD. De theoretische mogelijkhe den voor dit type zijn onbe grensd en dit verklaart dan ook de buitengewoon hardnek kige onderzoekingen, die Ame rikaansche, Fransche en Duit sche technici sinds jaren op dit gebied hebben verricht. De Vereenigde Staten zijn het eerste land, die van het hef- schroefvliegtuig voor het ver voer van post tusschen post kantoren pt) vliegvelden ge. bruik maken. Immers dit type kan overal opstijgen en dalen, het kan zelfs op enkele meters van de grond blijven hangen, waarbij de passagiers per touwladder in en uitstappen. Elk vrij staand pleintje in een stad, elk weiland .werdt een bruik baar vliegterrein voor deze toestellen. LUCHTTAXI'S De eerste commercieele he licopters worden in de V.S. ge bouwd. Ze zullen dienst doen als luchttaxi's voor het per sonenvervoer tusschen vlieg velden en d© nabijgelegen groote steden, voor het post vervoer tusschen postkantoren (ze stijgen en dalen op platte daken) en stations en vlieg velden. Ze doen reeds dienst bg' de Amerikaansche kust wacht en worden ingezet bij het redden van drenkelingen, het aflossen van geïsoleerde vuurtorenwachters uit hun eenzaamheid één der grootste Amerikaansche autobusonder nemingen heeft een aantal 15- persoons luchtbus-helicopters besteld. Talrijke particulieren hebben" hierop reeds een be stelling geplaatst. KOSTBAAR Toch is de aanschaffing van dit type een vrij kostbare ge schiedenis en het zal nog wel enkele jaren duren, voordat de prijs van het hefschroefvlieg- tuig binnen ieders bereik komt. De twee in tegengestelde rich ting van elkaar draaiende rotors vragen een ingewikkeld mechanisme en alleen bouw in groite series tegelijk kan dï kostprijs eenigszins druk ken. We herinneren in dit verband aan de spectaculaire reddingen door midel van en kele helicopters van de slacht offers van een Sabena vlieg tuigongeluk in New Foundland De Belgische Skymaster was midden in diclfte bosschen te recht gekomen. Het hefschroef- vliegtuig was het eenige type vervoermiddel, dat de plek des onheils kon bereiken. Tot nog toe mag men er theoretisch overal mee lan den. Of dit in de toekomst zoo blijven zal, meenen we te betwijelen. Reeds nu worden er lii de Vereenigde Staten plannen uitgewerkt, bepaalde febieden tot verboden lan- ingsgebied' voor helicopters te maken. Teneinde deze be palingen met kracht door te zetten, krijgt de politie van New York en Washington de beschikking over twee heli copters. De snelheid van dit type is niet bgzonder groot; de maximale snelheid van de meeste typen bedraagt 160 km. per uur, de actieradius 500 km Maar dit neemt niet weg. da't de Amerikanen, die altijd een open oog voor de toekomstmogelijkheden hebben, dit toestel de bijnaam van „the modern Magic Carpet" heb ben gegeven. feer cuca en nieuw Het voorlichtingsbureau van de Voedingsraad deelt ons het volgende mede: December sluit zijn reeks van feestda gen met Oudejaarsavond en al spaarde ook dit jaar ons land zijn tegenslagen en teleurstel lingen niet, toch is er In die twaalf maanden heel wat goeds tot stand gebracht. Dat zal ook menig huisvrouw, al tobt ze nog met kapotte kleeren en versleten huisraad en al komt ze nog niet met alle rantsoenen uit, grif toegeven. Zouden wjj" dan Oudejaars avond niet gezellig en huise lijk vieren Natuurlijk moet daar wat lekkers aan te pas kernen. Dus geven wij hier eenige recepten van echte Oudejaarsverrassingen, die ze ker in den smaak zullen val len. Oudejaarsbollen (20 stuks). 200 g (3 kopjes) bloem, 6 g (2 theelepels) bakpoeder, zout, 50 g rozijnen, a 1 kopje water, boter of mar garine, suiker of poedersui ker. De rozijnen wasschen en even weeken in een weinig warm water. Bloem en bakpeeder goed vermengen, zout en water toe voegen, alles goed door elkaar roeren tot een zeer stevig be slag en de rozijnen erdoor mengen. Boter cf margarine smelten in een koekenpan en kleine bollen erin leggen. De ze eerst langzaam gaar bak ken dan omkeeren en vlug de andere kant bruin bakken (plm. 15 minuten). De bollen met suiker of poedersuiker bestrooien. Punch (4 glaasjes): 2 dl (ruim 1 kopje) bessen sap, 3 dl (2 kopjes) thee, 2 dl ruim 1 kopje) water, 70 g (5 eetlepels) suiker, kaneel, kruidnagel (of surrogaat) zout. Het bessensap met de thee en het water aan de kcok brengen. Indien men heele kruidnagel heeft en pijpkaneel, deze even laten trekken in de vloeistof. Heeft men gemalen kruidnagel en kaneel (of sur rogaat) dan deze met de sui ker en iets zout aan de vloei stof toevoegen, wanneer die kookt De punch warm in de gla zen schenken en opdienen. Haringsla. 2 zure haringen. 100 g (1 kleine) gekookte biet, 100 g (1 kleine) appel, 50 g (1 klei ne stronk) witlof, 1 uitje, sel derij, zcut, peper, mayonnaise of azijn en melk. De haringen ontgraten en in kleine stukjes snijden. De ap pels schillen en in stukjes snij den, klokhuizen verwijderen. Het witlof wasschen, het wor telschijfje verwijderen en het witlof snipperen. De gekookte biet afstroopen en in blokjes snijden. Alles dooreen mengen en de gesnipperde ui en de fijngehakte peterselie toevoe gen. De massa op smaak ma ken met zcut, peper, azijn, een scheutje melk of in plaats van de laatste twee ingre diënten mayonnaise toevoegen. De sla in een groote schaal of op kleine bordjes doen en geven als hartig hapje des avonds cf als voorgerecht aan de maaltijd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 15