PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ring voor Cheribon-accoord Groote Vier Sinterklaasbommen waren voor vier families bestemd Zeeuwsche scholieren MINISTER JONKMAN sprak in de Tweede Kamer Vandaag... naar Moskou 189e Jaargang - Nr. 288 Uitgave tier Stichting Provinciale Zeeuwsclie Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F- van de Velde Jr., Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- cn alg- Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 11 Dec. 1946 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 3.20 per kwartaal, franco per post, 3.43 per kwartaal- Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm» minimum per advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. tel. 10 (2 '.ijnen) Middelburg Londensche Kaai 29 tel. 2077 en 2924, Goes Turfkade 15, (el. 2475, Oostburg Gratenaastraat 3, tel. 102, Terneuzen Brouwerljstr- 2, Postrek. nr. 359300 P-Z.C., Middelburg. Oprecht en vastbera den bereid tot hervorming. In de Tweede Kamer heeftl s tig de koninklijke rede van de minister van overzeesche 7 December in art. 16 van de gebiedsdeelen, mr. Jonkman, instructie aangegeven dat Dinsdagmiddag een regee- ringsverklaring afgelegd. Spreker vangt aan met de mededeelirig, dat de regeering thans in staat is zekere be loften in te lossen, welke zij bij monde van den minister president tijdens de algemeene beraadslagingen over de rijks, begrootingen voor 1946 er 1947 heeft gedaan. Die belof ten hielden op de le plaats in, dat de regeering haar In zichten ten aanzien van de nieuwe staatkundige ordening van Nederlandsch-Indië zoo spoedig mogelijk kenbaar zou maken en voorts dat, zoodra haar zou zijn gebleken, dat een aannemelijke overeenkomst met de vertegenwoordigers van de republiek Indonesia bereikbaar was, zij (laarvan aan de Staten-Generaal mede- deeling zou d:en, voordat zij zich zou verbinden een be paalde oplossing van het In donesisch vraagstuk na te streven. Sindsdien is door de com missie-generaal in overleg met een Indonesische delegatie een overeenkomst ontworpen en geparafeerd. Na haar terug keer hier te' lande heeft de commissie-generaal dit ont werp aan de regeering toege licht en op verzoek der re- géering die toelichting in een memorie samengevat, welke aan de Kamer is aangeboden. Indien de regeering thans verklaart, dat het haar voor nemen is de commissie-gene raal te machtigen deze over eenkomst te onderteekenen, moet deze verklaring uiter aard zoo worden verstaan, dat die onderteekening de Nederlandsche regeering tot niets meer of anders verbindt, dan wat volgens .de door de commissie-generaal opgestel de toelichting is overeengeko men met onverkorte inacht neming van wat de regee- ring in deze vergadering ver klaren zal. De overeenkomst moet wor den gezien in het licht van de bij de wet en in haar in structie aan de commissie-ge neraal verstrekte opdracht: het bevorderen van de voor bereiding van een nieuwe rechtsorde voor Nederlandsch- Indië. DE BASIS. Deze overeenkomst stelt dus de nieuwe rechtsorde niet vast, doch beoogt de aan te geven, waarop die zal worden opgetrokken. Aanvaarding van hetgeen door de commissie-generaal in die zin is overeengekomen, komt de regeering wenschelijk cn noodzakelijk voor, omdat liet vooral psychologisch staatkundig geboden is zoo- danige afspraak te maken, wil men daadwerkelijk de ba sis voor een vernieuwde duur zame samenwerking van de Nederlandsche en Indonesi sche volkeren leggen. Psychologisch moeten wij daartoe eerst van vijanden weer vrienden worden, cf in het Indonesisch gezegd van „Moesoeh" weet „temen". De ontworpen overeenkomst spreekt daarvan duidelijk. Staatkundig moeten wg uit drukkelijk de koloniale ver houding verwerpen en het vrij willig volledig deelgenootschap in plaats daarvan deen tre den. DE OUDE VERHOUDING. Welsprekender dan welke eenzijdige verklaring ook, zal deze overeenkomst in het licht stellen, dat Nederland de eeuwenoude koloniale verhou ding, waarvan in het begin van de tweede wereldoorlog nog slechts eenige overblijfse len aanwezig waren, radicaal en voor goed verworpen heeft en dat het bereid is. om op voet van* gelijkheid duurzaam met Indonesië samen verder-te' gaan. Het koninklijk der Ne derlanden is onder Gods ze gen en dank zij Oranje, een schepping van het Nederland sche volk en Nederland had daarin tot de Japansche oc cupatie ook in Indonesië de leiding; thans bieden wij den Indoneslschen volkeren aan het koninkrijk samen te her vormen en aan het vernieuw de staatsverband Neder land, Suriname en de Neder landsche Antillen, en Indone sië in één Unie ve'reenlgd door gemeenschappelijke or ganen, waarin deze allen ver tegenwoordigd zijn, leiding te geven. In dit aanbod Is de richt- i®« w«cwüm» de vernieuwing van de samen werking van de Nederland sche en Indonesische volkeren en andere bevolkingsgroepen van Nederlandsch-Indië op de eerste plaats de instemming van de vertegenwoordigers der Indonesische volkeren be hoeft. In de oprechte en vastbe raden bereidheid tot deze her vorming en tot deze samen werking ligt voor de regee ring het zwaartepunt dezer overeenkomst. NADER OVERLEG. De uitwerking dezer af spraak moet intusschen nog grootendeels volgen, afhan kelijk als die is van nader overleg. De hoofdlijnen van de ge dachte. toekomstige staatkun dige verhoudingen zijn even wel geschetst, waarbij wordt uitgegaan zoowel van de gel dende wettelijke als van de bestaande feitelijke verhoudin gen. Zoo handhaaft art. 15 de nuidige staats- en volken rechtelijke positie van het Ko. ninkrijk der Nederlanden; en erkent art. 1 daarnevens de regeering van de republiek Inoonesie als de facto uit oefenende bet gezag over Ja va, Madoera en Sumatra. Een Nederlandsch-Indone- sisch staatsrecht zal de staats inrichting der Unie beheer- schen, Ned. staatsrecht zal be perkt blijven hierbij voor alsnog volgende de termino logie der ovei-eenkomst tot het koninkrijk (nieuwe st\jl) en Indonesisch staatsrecht zal opgroeien in de Vereemgde Staten. Zoowel de Statenle den als de Unie zullen deel nemen aan het volkenrechte lijk verkeer. VREEMDE MOGENDHEID? Oppervlakkige beoordeeling van de vorm der ontwerp overeenkomst zou nu al kun nen doen denken aan volken rechtelijke verhoudingen, als zou er hier namelijk een ver drag met een vreemde mo gendheid worden gesloten, door de volksvertegenwoordi ging goed te keuren. Nauw keuriger bestudeering van de tekst van aanhef en artikelen leert echter, dat het gaat om de goede betrekkingen tus- schen de volkeren van Neder land en Indonesië in nieuwe vormen van vrijwillige samen werking. In de aanhef zal voor wat de Nederlandsche regeering betreft dan ook de onderwer ping aan de „goedkeuring" van de -volksvertegènwoordi- ging als vervallen moeten worden beschouwd aangezien die passage er slechts aan be doelt te herinneren, dat de Nederlandsche regeering ook in deze aan de controle der Staten-Generaal onderworpen De entwerp-overeenkomst stelt duidelijk in het licht, dat bij de voorbereiding der nieu we rechtsorde ook anderen dan het Nederlandsche volk en de door de republiek ver tegenwoordigde volkeren be langhebbenden zijn ln dit pro ces van staatshervorming: de volkeren van Suriname en de Nederlandsche Antillen, de Malinogebieden enz. DE REPUBLIEK. Naast de aloude, en in rechte nog alomvattende ver antwoordelijkheid der Neder- Aleman, de nieuwe president va« Mexkxy landsche regeering (art. 5 en 15), wordt nu ook naar verantwoordelijkheid van de regeeririg der Republiek ver wezen (art. 5). Zij zal met de Nederlandsche regeering samenwerken tot overbrug ging van de overgangstijd (art. 15), tot vestiging .van de Vereenigde Staten (art. 2) en tot vorming van de Neder- landsch-Indonesische Unie (artt. 6 e.v.) en ten slotte zal zij haar plaats erlangen te midden van de Vereenigde Staten van Indonesië (art. 4). NIEUW GUINEA. De regeering acht het ge- wenscht, dat ook Nieuw-Gui- nea een eigen status ten op zichte van het Koninkrijk (nieuwe stijl) en de Veree nigde Staten moet kunnen ver krijgen, al zou misschien de autochthone bevolking zich nog moeilijk kunnen uitspre-, ken. In het bijzonder immers behoort daar de mogelijkheid opengehouden te worden voor grootere volksplantingen van Nederlanders, op de eerste plaats van Indische Nederlan ders, die onder eigen bestel willen leven. De Grooté Oost en Borneo, en eventueel andere deelgenoo- ten, zullen niet minder tot hun recht moeten kernen dan de Republiek Indonesia er ruimte moeten worden gela ten om desgewenscht en des noods de eene staat in ster ker mate dan de andere de bijstand te doen genieten van het Koninkrijk der Nederlan den (nieuwe stijl), als bedoeld in art. 10b, met daarbij pas sende medeverantwoordelijk heid en medezeggingschap. DE SAMENWERKING. De Staat der Nederlanden wordt een Nederlandsch-ïndo- nesische Unie, waarin de le den der Unie in overwegend federatief verband gaan sa menwerken, terwijl vroeger de rijksdeelen meer unitarisch waren geordend. Samenwer king door middel van eigen unie-organen op het terrein van buitenlandsche betrekkin gen. defensie, financiën er economische en cultureele. be trekkingen wordt beoogd en de ter behartiging van de ge- meenschappeiijKe belangen ge nomen besluiten zullen worden genomen in naam des Konings. in de Unie zal Indonesië zelf standig worden en Neder land zelfstandig b 1 ij v e n. Een meer unitarisch geordend staatsverband zou niet alleen ,de Indonesische vrijheid be knotten, doch ook Nederland sterker ondergeschikt maken dan het wellicht verdragen zou (artt. 68) DE KONINGIN. Aan het hoofd van de Unie staat volgers art. 8 de Ko ning der Nederlanden, aan wien volgens de toelichting van de commissie-generaal op pergezag blijft opgedragen. H.M. <ie Koningin draagt dus de kroon der Unie, onpartijdig troonend boven de leden dei- Unie (evenals in Nederland boven de volksgroepen partjjen) aan het hoofd der Unie immers niet te zien 1 s Koningin der Nederlan den, doch tevens dit zijnde. Hoe de Unie en de Ko ningin aan het hoofd daarvan in de Vereenigde Staten van Indonesië zullen zijn ver tegenwoordigd, wie het staats hoofd der Vereenigde Staten zal zijn, zooals de Koningin vanzelfsprekend het staats hoofd is van het Koninkrgk der Nederlanden (nieuwe stijl) ls in het ontwerp opengelaten. Het is echter duidelijk, dat ook de Vereenigde Staten een staatshoofd zullen behoeven en dat ook dit staatshoofd^ tot het hoofd der Unie in nau we betrekking zal moeten staan. INTERNATIONALE PLAATS. Ook in de internationale samenleving zal Indonesië een eigen plaats gaan innemen. Psychologisch en staatkun dig moet ook de in het tweede lid van art. 17 opgenomen mo gelijkheid van arbitrage wor den verklaard, waarbij uit eindelijk zelfs de bemiddeling van een door den voorzitter van het Internationale Hof van Justitie te benoemen der de kan worden ingeroepen. De regeering ontveinst zich niet, datde commissie-generaal door deze bepaling op te ne men zeer ver is tegemoet ge komen aan het verlangen der republiek om al bjj deze over eenkomst, en gedurende de overgangstijd voordat de nieuwe rechtsorde zal zijn ge vestigd, ten volle als zelfstan dige partij te worden erkend. De regeering heeft na rijp beraad ook deze bepaling aan vaard met inachtneming van de daaraan door de commis sie-generaal gegeven uitleg, welke eenerzijds onverkort Iaat de onderscheiden verant woordelijkheid van partijen, en anderzijds de mogelijkheid van arbitrage niet uitstrekt tct de vaststelling van de nieuwe rechtsorde zelve en welke overigens uiteraard die arbi trage beperkt tot die geschil len, welke uitsluitend op de verhouding tot de republiek betrekking hebben. Samenvattende stemt de re geering derhalve in met de psychologische en staatkun dige strekking der ontwerp overeenkomst en ziet zij in ae daarin neergelegde schets der toekomstige staatkundige ver houdingen de mogelijkheid opend om de beginselen 7 December-rede bevredigend te verwezenlijken. Naar de voorwaarden van het gesleten bestand zal de evacuatie der nog in het ge bied der Republiek geïnter neerden snel moeten worden voltooid. GEEN VERZWAKKING. De voorbereiding der nieuwe rechtsorde in Indonesië, ge lijk overal ter wereld, zal op voldoende machtsmiddelen moeten steunen Er kan niet tot verzwakking cf verminde ring van de troepenmacht worden overgegaan, voordat de waarborgen eener rechts orde aanwezig zijn. Dit is ook het stellig standpunt der regeering. NADERE BESPREKING. De commissie-generaal stelt zich voor na dit politieke accoord over de gewensch- te financieele en economische verhoudingen nadere bespre kingen met de Indonesische delegatie te voeren en ook te dien aanzien tot een afspraak te komen over wat gezamen lijk zal worden nagestreefd. Ook de regeering acht dit noodzakelijk. In dit kader waren dan in het algemeen de voorwaarden te scheppen, waarop Nederland overheid en particulieren voorzoover noodlg gesteund door buitenlandsche onderne mingsgeest bereid zullen zjjn, de volkshuishouding van het nieuwe staatsbestel te dienen in wederkeerigheid, te vens arbeid, vernuft en ka pitaal uit dc gchcele Unie over zoo breed mogelijk gebied productief makende. De re geering zal daartoe de com missie-generaal van nadere instructies voorzien. De regeering meent echter de onderteekening der basis overeenkomst niet -p deze aanvullingen te moeten laten wachten. Bij welslagen met Gods hulp van deze conceptie zouden Indonesië en Neder land aan de wereld een voor beeld geven. In deze geest is de regee ring bereid de door de com missie-generaal medegebrach te ontwerp basis-overeenkomst te doen onderteekenen. is het 5 jaar geleden, dat Duitschland en Ita lië aan de Ver. Staten de oorlog verklaarden; is het 400 jaar gele den. dat de beroemde Deensche sterrenkundige Tycho Brahe te Knud- strup in Schonen werd geboren. BELANGSTELLING. Voor de vergadering der Tweede Kamer, waar heden middag de regeeringsverkla- ring over de Indische kwestie werd afgelegd, was veel be langstelling. Op het Binnen hof kon men al constateeren, dat er iets bijzonders te ge schieden stond. Voor de in gangen groepten verscheidene belangstellenden samen. Te 1 uur opende de voor zitter, Mr. J van Schaik de vergadering. Kort daarna trad de regeering binnen. Alle mi nisters mr. van Kleffens uitgezonderd namen achter de regeeringstafel plaats. De gereserveerde loges waren alle bezet. In de middelste, boven den presidentszetel, had den de leden der commissie- generaal plaats genomen. De gereserveerde tribune was ge heel bezet, evenals de pu blieke tribune. Nadat de stemmingen over de begrooting van buiten landsche zaken geschied tva- ren, werd het woord verleend aan den minister van over zeesche gebiedsdeelen, den heer Jonkman. Onder diepe stilte der vergadering begon deze eenige minuten voor half twee met de voorlezing van de regeeringsverklaring. Het wereldgebeuren OM VERDRAG VOOR DUITSCHLAND OP TE STELLEN. Discussie over plaatsvervangers. Er is in de samenwerking tus- schen de Groote Vier de laatste weken een kentering ten goede te bespeuren. Na vele maanden practijk beginnen de ministers blijkbaar het diplomatieke spel van geven en nemen en het zoe ken naar een .compromis te Ieeren. De vredesverdragen met de voor malige satellieten van Duitschland zijn nu zoo goed als in kannen en kruiken en behoeven nog slechts geteèkend te worden. Ten aanzien van het veel be langrijker verdrag met Duitsch land is Maandag een belangrijke stap voorwaarts gedaan. De mi nisters hebben ingestemd met een voorstel van Molotov om, nu achtereenvolgens in Londen, Pa rijs en New York is vergaderd, de volgende bijeenkomst te Mos kou te houden en dan als belang rijkste punt op de agenda het probleem Duitschland te plaatsen. Molotov gaf daarbij Byrnes de niet overbodige verzekering, dat de Sowjet-Russische regeering aan de pers dezelfde faciliteiten zou verstrekken als in andere steden het geval geweest zou zijn. On danks moeilijkheden op huisves- tingsgebied, aldus Molotov, zal te Moskou voor woonruimte voor Ook een hoofdofficier moest „verdwijnen". Aan de dood ontsnapt. Zooals reeds gemeld, zijn drie militairen uit de Haagsche Frede- rikskazerne gegrepen in verband met de bomaanslag op de familie Boer aan de Prinsegracht te s-Gravenhage. Uit voorloopige verhooren is komen vast te staan, dat nog drie families op Sinter klaasavond door dergelijke surpri ses bedreigd zijn geweeste Een hoofdofficier van het Ned. leger uit Amsterdam is aan de dood ontsnapt, omdat de helsche machine, die naar Amsterdam vervoerd werd, onderweg ont plofte. Sergeant de Boer gaf op 5 De cember vier pakketten met ont plofbare inhoud aan Peterse en deze overhandigde een van de pakketten aan van Haastrecht, die opdracht kreeg dit aan het adres van een hoofdofficier te Amster dam af te leveren. Deze hoofd officier stond bij de leden van het complot niet als „politiek fout" aangeschreven, doch werd vieren wereld-kersifeesi Internationale Vriendschap Naar wij vernemen zal op Za terdagmiddag 14 December in de Schelde-hal een ivcreldkerstfeest worden gehouden voor dc scho lieren, die ouder zijn dan 12 jaar. Op hetzelfde tijdstip vinden ge lijksoortige feesten plaats in on telbare plaatsen, zoowel in de Vereenigde Staten als in de West-Europeesche landen en Tsjecho-Slowakije. Het uitdragen van de internationale vriend schapsgedachte is het doel hier van. Na de oorlog ontstond in Ame rika de World Education Service Councel (W.E.S.C.), die zich als doel stelde een internationale ac tie te organiseeren en door te voer ren om vriendschapsbanden te leggen tusschen de jongeren der geheele wereld. Hieruit werd het plan geboren om Kerstmis 1946 gezamenlijk te vieren als 'n uiting van de vaste wil der jeugd om het „beter te doen" dan de vol wassenen en door internationale vriendschap de basis voor een lange vrede te leggen. Het Landelijk Comité voor In ternationale Vriendschapsfeesten nam, in samenwerking mét Volks herstel, de voorbereiding van de ze feesten in Nederland op zich. In de verschillende plaatsen, waar het kerstfeest gevierd zal worden (in Zeeland zijn dit Vlissingen en het dorp Eikerzee op Schou wen) is een plaatselijk comité ge vormd, bestaande uit vertegen woordigers van onderwijs- ten. De burgemeesters van Vlis singen en Eikerzee zijn Voorzitter. Dit comité zou zich ook belasten met de distributie van de pakket jes, die door de Amerikaansche kinderen aan hun Nederlandsche vrienden en vriendinnen gestuurd zouden worden. Helaas hebben de recente stakingen in het land van de dollar een spaak in het wiel gestoken. De tienduizenden pak ketjes konden namelijk niet meer op tijd in Nederland arrivegren. De meeste comité's hebben derhal ve besloten de Kerstviering uit te stellen, doch het Vlissingsche Co mité heeft terecht gemeend, dat de Kersttijd bij uitstek geschikt is om een internationaal verbroede ringsfeest door zijn vredeskarak- ter reliëf te geven, zoodat het Walcherensche wereldkerstfeest doorgang zal vinden. Circa 900 jongeren, scholieren van de ULO. de Avondschool voor Nijverheids onderwijs, de Gemeentelijke Handelsavondschool cn de Huis houd- en Ambachtsscholen, zullen er aan deelnemen. Zij krijgen, behalve een uitnoodiging hier voor, een folder van het Lande lijk Comité voor Internationale Vriendschapsfeesten, waarin zij worden uitgenoodigd de speciaal voor dit comité vervaardigde kunstkalender te bestellen; wan neer zij 2,— storten wordt deze rechtstreeks naar vrienden en vriendinnen in Amerika of Enge land gezonden. De kalender bevat 28 foto's en beschrijvingen in de Engelsche- en Nederlandsche taal van historische gebouwen in Ne derland, die door oorlogshande lingen vernield werden, waaron- jeugdorganisaties .van alle gezind- der het stadhuis te Midelburg. minder prettige figuur geacht en moest daarom verdwijnen. Van Haastrecht deed zijn bom in de zijtasch van zijn motor en ver trok naar Amsterdam. Trek maar aan het touwtje. Onderweg kreeg hij angst. De bom was gemaakt van een Engel sche handgranaat, waarop een fleschje benzine was gemonteerd. ..Trek maar aan het touwtje, als je het zaakje aflevert" was de ins.tructie, doch van Haastrecht begreep wel, dat vier seconden na dit trekken de. granaat uit elkaar zou vliegen. Onderweg stond sergeant de Vrijer te liften. Van Haastrecht nam hem op het zadel mee. ter wijl hij zelf op de tank ging zït- cen. De jongen schijnt erg in angst te hebben gezeten. Hij heeft zelfs het plan gehad zijn passa gier alles te vertellen. Op 24 km van Amsterdam, omstreeks kwart over vier in de middag, ontplofte het pakket in de achtertasch. Ser geant de Vrijer werd doorzeefd van de scherven. Van Haastrecht kreeg scherven in zijn rechter arm. Onder het voorwendsel, dat hij alles aan zijn commandant moest rapporteeren, liet hij zijn gewonden krijgsmakker in de steek en reed terug in de richting Leiden. Inmiddels was korporaal Pe terse met drie pakketten naar huis in Delft gereden. Zijn vrouw zag de pakketten. Later is hij terug naar Den Haag gereden, waar hij op de Prinsegracht aan twee personen verzocht een der geadresseerde pakketten bij de fam. Boer af te geven. Daarna reed hij met vol gas weg. Zeven minuten later vond de ontploffing bij Boei plaats. ..Ik heb honderden menschen gedood". Den Korporaal Peterse werd bij zijn verhoor gewezen op het risico, dat bij de aanslag op den heer Boer ook andere slachtoffers vielen. Mevrouw was ook heelemaal fout", was zijn commentaar. „Maar het dienstmeisje dan?" vroeg men hem. „Dat is de risico van het vak", antwoordde Peterse; „ik heb in oorlogstijd honderden menschen gedood." Bij het onderzoek, dat nog wordt voortgezet, kwam aan het licht, dat bij de bevrijding tegen den heer Boer een aanklacht bij de P.R.A. werd ingediend, omdat deze o.m. betrokken zou zijn ge weest bij het opruimen van dui ven in de Residentie. Men wist eigenlijk verder niets van den heer Boer, doch nam aan, dat hij fout" was. De namen van den hoofdoffi cier en de beide andere Haagsche personen, voor wie een bom was bestemd, worden nog niet bekend gemaakt, omdat zij zelf nog niet zijn ingelicht. journalisten worden gezorgd. Over-de vraag, of in afwach ting van de bijeenkomst reeds nu speciale plaatsvervangers met de besprekingen zouden beginnen, ontspon zich een lange discussie. Byrnes verzekerde, dat de Ver. Staten niet bereid waren een be sluit, bijv. in zake de grenzen van Duitschland. te nemen, alvorens de zienswijze van de direct be langhebbende landen bekend zou zijn. Tenzij afgevaardigden wer den benoemd, die de standpunten van andere landen zouden ver nemen, konden deze landen geen eischen indienen-. De ministers moesten eerst inlichtingen inwin nen en dan aan de slag gaa, al dus Byrnes. Molotov voelde wei nig voor een bespreking door de plaatsvervangers van de eischen inzake grenswijzigingen met Duitschland. Dat zou alleen tot gevolg hebben, dat „de eetlust van verschillende landen geprik keld zou worden", waardoor on rust in Duitschland zou ontstaan. Alvorens de toekomst van Duitschland te bespreken moeten wij eerst spreken over hetgeen-in het verleden tot stand gekomen is, meende Molotov. Het was Be- vins' meening, dat indien alleen het verleden wordt besproken, dit weinig vooruitzlfnten biedt. Iedereen weet uit eigen bittere ervaring, hoe. verschillend de overeenkomst van Potsdam ge ïnterpreteerd wordt. Een voorbe spreking van de plaatsvervan gers is noodig om de ministers grondig van de bestaande situatie op de hoogte te brengen. Bevïn zag niet in, waarom de plaatsvervangrt-s ook niet alvast een ontwerp-verdrag met Oosten rijk konden opstellen. Er beston den reeds Britsche en Amerikaan sche ontwerp-verdrag en, terwijl de vijf voltooide vredesverdrag en als voorbeeld konden dienen. Hij was van méening, dat ook de Oostenrijksche kwestie te Mos kou besproken zou moeten wor den. Bevin verzocht Molotov dc kwestie van het benoemen van speciale plaatsvervangers nog eens in overweqinq te nemen en Molotov beloofde dat. Eeredocioraat voor de Koningin. Naar het A.N.P. verneemt is H.M. de Koningin benoemd tot doctor honoris causa van de „Faculte libre de theologie protestante de Montpeiiier". De deken der faculteit, prof. dr. Henry Leenhardt, zal Don derdag 12 Decemger a.s. om 12 uur in het paleis aan het Lange Voorhout te 's-Gravenhage aan H.M. de Koningin de doctors bul te overhandigen. Haringvoorraden geblokkeerd. De Ned. regeering heeft met het buitenland verschillende transacties afgesleten, die van direct belang zijn voor onze volkshuishouding. Voor Neder land onontbeerlijke producten oa. kali uit Duitschland (Russische zone) en hout uit Tsjecho-Slowakije zullen worden ingevoerd, waartegen over haring moet worden te ruggeleverd. In verband liiermede heeft de minister van landbouw, visscherij en voedselvoorzie ning de blokkeering van alle hier te lande aanwezige voor raden gezouten haring gelast. Een afleverings- en vervoer- verbod van alle gezouten ha ring is ingesteld. Van Beinum opgenomen in Parijsche kliniek. Eduard van Beinum is Maandagavond voor de aan vang van het concert, dat htf zou dirigeeren, ziek geworden. Hy heeft het concert niet ge leid en is in een kliniek op genomen. Zijn echtgenoote heeft zich gistermiddag per vliegtuig naar Parijs begeven. Omtrent de reden voor zijn opneming in de kliniek is nog niets de finitiefs- bekend. Liftende dame door vrachtauto gegrepen. Maandag heeft op de rijks weg Den HaagAmsterdam in de gemeente Oegstgeest een ernstig ongeluk plaats gehad. De 24-jarige mej. H. D S., die langs de weg stond om te lif ten, werd door een vrachtauto gegrepen Met een schedelbas:s. fractuur is zij ipgcitomUL ln het A"*r-Aemisch Ziekenhui» te Leiden. haar leven t/ffaxfc gftvxwwik

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1