PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Lord Beveridge, TROEPENTELLING EN BEWAPENING Sumner Welles prijst Dr. van Mook ontwerper van 'n befaamd plan De Zeevaartschool bloeit weer 189e Jaargang - Nr. 278 Uitgave der 'Stichting Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vlisslngen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en alg. Christelijke feestdagen. Donderdag 28 Nov. '46 W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN minimum per advertentie 2. ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. 3.20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm. Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. tel. 10 (2 lijnen) Middelburg: Londensche Kaai 20 tel. 2077 en 2924. Goes: Turfkade 15, tel 2475, Oostburg: Gratemastraat 3, tel. 102, Terneuzen: Broiiwerijstr. 2, Postrek. nr. 359300 P-Z.C., Middelburg. Het wereldgebeuren De geschiedenis van een voorstel van Molotov. Het debat duurt voort. Er is op het oogenblik in New-York, In de politieke commissie van de Ver. Naties, een debat aan de gang, dat hoogst belangrijk ls en als een gevaarlijke krachtproef vcor de V.N. is te beschouwen. Wij bedoelen het debat over de troepensterkte in het buiten land en wat daarmee samen hangt. De voorgeschiedenis is de volgende: Twee maanden geleden maakte Molotov in de Veiligheidsraad een voorstel aanhangig, om de Groote Vier in een rapport opgave te laten doen van de troepensterkte in nt>g steeds bezette, maar niet vijandelijke landen. Dat voorstel was zeker niet onredelijk, maar werd niette min met slechts twee stem men vóór verworpen, omdat de meeste leden er alleen maar een propaganda-manoeuvre in zagen. Molotov heeft het daar bij niet laten zitten en de zaak wat men noemt hooger op ge bracht, bjj de algemeene ver gadering van de Ver. Naties. Hetzelfde voorstel vond hier meer steun dan ln de Veilig heidsraad. Alleen Amerika en Engeland bleven zich verzetten •tegen het voorstel, althans te gen de vorm, waarin Molotov het gegoten had. Bevin meen de, dat de kwestie van de troe pensterkte slechts een onder deel was van het een veel meer omvattend vraagstuk, dat van de algemeene beperking van de bewapening. Eerst in dien dit vraagstuk aan de orde zou komen, kon over de troe pensterkte worden gesproken. Molotov voerde daartegen aan, dat men op die manier de eene kwestie in de andere liet schuil f aan en de kwestie van de roepensterkte, die geen uit stel gedoogt, op de lange baan schoof. Geheel ongevoelig voor dit argument was de Britsche delegatie niet, en Maandag bleek de houding van Engeland plotseling een andere te zijn. Noel Baker verklaarde na mens zijn delegatie, dat Enge land zich niet meer tegen het voorstel van Molotov zou ver zetten. mits de telling van de troepen per 1 Jan plaats zou vinden en mits de ingediende opgaven geverificeerd zouden worden Het vergif zit hier in de staart. Verificatie beteekent immers controle op de ver strekte cijfers, inspectie maatregelen en hce vanzelf sprekend dat ook ls, tot nu toe heeft Rusland zich steeds te gen dergelijke maatregelen verzet. Met groote belangstelling werd dan ook Dinsdag het antwoord afgewacht van de Sovjet-delegatie, die met het •trio Molotov, Wisjlnsky en Gromyko op volle sterkte was. Veel wijzer werd de vergade ring echter door het antwoord van Molotov niet gemaakt. Over de voorgestelde inspectie- maatregelen repte hij met geen woord. Daarentegen ver zwakt hij zijn eigen voorstel door er op te wijzen, dat de telling van de troepen op zich zelf eigenlijk slechts van be trekkelijke waarde ls. Belang rijker zjjn de verschillende soorten wapenen, wapens met straalaandrijving, atoomwa pens en wie weet wat nog meer soorten wapens. Noel Baker maakte handig van de zwakte van Molotovs redeneering gebruik door nog eens de onbelangrijkheid van het aantal troepen te onder. streepen. Engeland ls natuur lijk niet bereid inlichtingen te geven over de bewapening, evenmin als Rusland. Wij zul len dat doen zei Baker, als wjj weten, dat dit alles werke lijkheid is en geen schijn. Hij deed op zijn beurt een beroep cp Molotov Qm redelijk te zijn. Tot zoover de stand van het debat. Terecht merkte de Franschman Parodi op, het ge voel te hebben, dat men op die manier niet veel verder zou komen. Tcch zijn de stand punten elkaar nu zoo dicht ge naderd, dat waarschijnlijk overeenstemming in zicht is. De toestand in Indo-China. Volgens te Parjjs ontvan gen berichten verkoopen steeds meer Fransche bewo ners van Indo-China hun be zittingen en treffen zij voor bereidingen het land te ver laten. Men is het in het kabinet niet eens over de te treffen maatregelen. Een groep ge looft dat er binnen het ka der van de met de republiek Vietnam gesloten overeen komst met kracht moet wor den opgetreden. Naar ver luidt wordt deze zienswijze gedeeld door de op het oogenblik te Parijs vertoeven de Fransche hooge commissa ris. De communistische mi nisters daarentegen zijn voor een politiek van vérstrekkende concessies aan Vietnam en hebben herhaaldelijk om ont slag van den Franschen hoo- gen commissaris verzocht. Volgens een telegram uit Vietnam verzoeken de ver zetsgroepen ook om zijn ont slag en willen zij, dat een parlementscommissie van on derzoek wordt uitgezonden. Italië het slachtoffer van mijnstaking. Tengevolge van de Ameri- kaansche mjjnwerkersstaking ziet Italië zich voor een ernstige crisis geplaatst. Het land beschikt nog over een voorraad van 600.000 ton kolen en de industrieele be. drijven zullen op halve kracht moeten gaan werken. Dit zal de werkloosheid doen toene men, met alle politieke en so ciale gevolgen van dien. De regeering onderzoekt de mogelijkheid van het betrek ken van kolen uit andere lan den dan Amerika. Men bestudeert thans een voorstel, volgens hetwelk aan Engeland, Frankrijk en Bel gië zal worden verzocht hun aandeel in de Duitsche steen kool gedeeltelijk af te staan ten behoeve van Italië Dertien jaar voor roofmoordenaar. De Roermondsche rechtbank veroordeelde den 24-jarigen H. Hendriks te Weert, wegens roofmoord op den bejaarden P. J. Moris aldaar, tot 13 jaar gevangenisstraf. De eisch luidde 20 jaar. Smokkelaars op de koffie. Twee Amsterdammers had den in Amsterdam op de zwarte markt koffie gekocht tegen 12 per kg., met de bedoeling deze met flinke winst in Duitschland te ver handelen. In het Noord-Lim- burgsche plaatsje Siebenge- wald werden zij echter met 40 kg. koffie door de kom miezen Ingerekend. De reis eindigde voorloopig in het huis van bewaring te Roermond. Belgische Blokzijl gearresteerd. De P.R.A. Amsterdam is er ln geslaagd te Amsterdam te arresteeren J. L. A. Peremans, bijgenaamd de Belgische Blok zijl, als verdacht van politieke activiteit in Nederland tijdens de bezetting. Peremans is reeds tweemaal ter dood veroordeeld, na de vorige oorlog en in 1945 Men houdt rekening met de mogelijkheid, dat de Belgische regeering zijn uitlevering zal vragen wegens gepleegde oor logsmisdaden. Economische markt in Ned.-Indië. De New-York Herald Tri bune brengt een hoofdartikel van den vroegeren Amerikaan- schen onderminister van bui- tenlandsche zaken Sumner Welles over de Nederlandsch- Indonesische Unie. Hij schrijft: ,De overeenstemming tus- schen de Nederlandsche en de Indonesische onderhande laars over de autonomie van Nederlandsch-Indië is de meest bemoedigende ontwikke ling van de laatste maanden. De onderhandelingen hadden niet onder minder gunstige voorteekenen kunnen aanvan gen. Zij werden overschaduwd door de opstand tegen het Ne derlandsche gezag, welke uit gebroken is na de nederlaag van Japan. Zij werden ver bitterd door de gevangenne ming van Nederlandsche vrou wen en kinderen. Zij werden benadeeld door de onmacht van Groot-Brittannië bij de bevrijding van de eilanden. Zij werden bemoeilijkt door de ac tiviteit van communistische agenten. De onderhandelingen slaagden, tengevolge van de moed van den eersten mi nister Sjahrir en zijn collega's en tengevolge van de visie en het verlichte realisme van de Nederlandsche vertegenwoor digers". Op het ontwerp, dat nu voorloopig is vastgesteld en nog de uiteindelijke goedkeu ring in Den Haag behoeft, heeft dr. van Mook, een van meest vooruitziende be stuurders, die Nederland heeft voortgebracht, lang bij de re geering aangedrongen. Het is niet zonder beteekenis, dat de overeenkomst bereikt is op instignatie van den vorigen minister-president Schermer- horn, verzetsleider gedurende de Duitsche bezetting van Ne. derland, en de Nederlandsche verzetsgroepen, die de over eenkomst krachtig steunen. De oppositie hiertegen komt bijna geheel van de conserva tieve politieke groepen. De ontwerp-overeenkomst biedt den volkeren van Indonesië de grondrechten, welke zij evraagd hebben. Tegelijkertijd maakt het ontwerp de handhaving van nauwe betrekkingen tiisschen het volk van Nederland het volk van Indonesië op voet van volkomen gelijkheid mogelijk. De bevolking van Indonesië zal volkomen zeggenschap over haar interne aangelegen heden hebben. De Koningin der Nederlanden zal echter in naam het hoofd van de Nederlandsch-Indoneslsche Unie blijven. In het voorgestelde plan zullen de Nederlandsche on derdanen dezelfde rechten heb. ben als de Indonesische staats burgers. Er kan echter geen twijfel bestaan, dat zoodra de nationale regeering ln de nieuwe Indonesische republiek en de andere toekomstige autonome staten van de fe deratie zijn geïnstalleerd, de economische macht in de eerste plaats ten gunste van de Indonesische volkeren zelf zal worden aangewend. Wanneer deze overeenkomst de uiteindelijke goedkeuring van de Ned. regeering heeft gekregen, welke goedkeuring op het oogenblik wel verzekerd schijnt, zullen onvermijdelijk vele moeilijkheden rijzen, al vorens de Ver. Staten van In donesië definitief gevestigd zjjn. De politieke, sociale en eco nomische resultaten van deze overeenkomst zullen een ster ke uitwerking hebben in een wereld, welke snel tot de con clusie gebracht wordt, dat de vrijheid, welke de meeste ko loniale volken trachten te ver krijgen, slechts na een langdu rige periode van anarchie en geweld verkregen kan worden. Republiek Indonesia. Korzeligheid. Aan de „Nieuwsgier" van 19 dezer ontleenen wij het volgende over de republikein- sche reactie op de overeen komst van Cheribon: „In de republikeinsche kran ten bljjft een zekere korzelige stemming heerschen, die wel duidelijk maakt, dat de repu blikeinsche autoriteiten het tegenover hün publiek zeker niet makkelijker zullen heb- ben dan de heeren Schermer- horn c.s. tegenover sommige groepen in Nederland". Vandaag ls het 125 jaar ge leden, dat Panama zich losmaakte van Spanje Het behoorde daarna tot 1903 brj de republiek Columbia en werd dat jaar onafhankelijk. Niet minder troepen naar Indonesië. In antwoord op een vraag van den heer Vorrink heeft de minister van oorlog, de heer Flèvez, in de Tweede Kamer medegedeeld, dat het schema der troepenzendingen naar In donesië zich zal moeten- aan- t sen aan de ontwikkeling der omstandigheden. Tot zijn leedwezen had de minister ge constateerd, dat ondanks het Bestand de toestand neg vrij wel hetzelfde is als voordien. Van een vermindering kan in deze omstandigheden voorloo pig geen sprake zijn, hoewel hij het overleg met de commis sie-generaal moet afwachten. .Moord in minnenijd.. Dinsdagavond om elf uur knalden in Amsterdam-Zuid enkele schoten uit de revol ver van een Poolsch militair. Op de hoek van de Mesdag straat en de Helt St Deade st raat vielen een 80-jarige vrouw, G. J. van P. en de 28- jarige bloemenventer C. J. L., bloedend neer De vrouw bleek doodelijk getroffen en overleed bjjna onmiddellijk. De man had schotwonden ln linkerschouder en linkerhand en moest naar een ziekenhuis worden overgebracht. De 35-jarige militair, die be hoorde tot het Engelsche be zettingsleger ln Duitschland, had omgang gehad met de vrouw, wier echtgenoot als politiek delinquent ln een tn- terneeringskamp verblijf houdt. Zij had thans een ver_ houding aangeknoopt met haar medeslachtoffer. In een opwel ling van jaloezie heeft de Pool het paar opgewacht en neer geschoten. Zonder verzet heeft hij zich door een paar burgers laten grijpen en naar het bureau laten overbrengen. Strenge straf voor valsche aanklacht. Overeenkomstig de eisch heeft de rechtbank te 's-Gra- venhage H. Breedveld en zijn vrouw, beiden uit Rotterdam, tot een gevangenisstraf van zes maanden veroordeeld we gens het indienen van een val sche aanklacht. Het echtpaar was gedurende de oorlog ln dienst van den heer C D. van Rossum te Rot terdam, die tijdens de be zetting als waarnemend con sul door de Turksche regee ring was belast met het be heer van het legatiegebouw te 's-Gravenhage en met de behartiging der Turksche be langen in Nederland. Onmiddellijk na de bevrij ding had Breedveld met zijn vrouw tegen den heer van Rossum een aanklacht Inge diend, dat deze tijdens de Mei dagen met handgranaten naar Nederlandsche officieren zou hebben gegooid. Op grond van deze volkomen verzonnen be schuldiging werd de heer van Rossum met zijn echtgenoote gevangen genomen. Amerikaansche critiek op Roemeensche verkiezingen. De Amerikaansche regee ring heeft geweigerd de uit slag van de Roemeensche ver kiezingen te erkennen en be schuldigd de Roemeensche re geering in dat verband van terreurdaden en manipulatie met kiezerslysten. De Amerikaansche regeering kan die verkiezingen niet be schouwen als in overeenstem ming met de verzekering der Roemeensche regeering aan de VS., Groot-Brittannië er de Sovjet-Unie om de over eenkomst van Moskou na te leven. Acheson legde er de nadruk op dat niet-erkenning van de Roemeensche regeering niet in zijn verklaring was vervat. 80 Textielpunten per persoon in 1947. Dr. E L. Kramer, directeur voor Herstel en Voorziening van het ministerie van Eco nomische zaken, heeft Dins dagavond een radiorede ge houden. De heer Kramer deel de mede, dat voor 1946 het zeepverbruik 3 kg. per hoofd bedraagt. Voor de oorlog was dit 8 kg. Het is nog niet te zeggen hoe in 1947 de zeep- voorziening zich zal ontwik kelen. De berichten als zou de tabakskaart voor dames wor den ingetrokken aldus dr. Kramer zijn onjuist. In 1946 zijn nog slechts 175.000 rijwielen voor de be volking beschikbaar gekomen. De behoeften bedragen ten minste 1 millioen fietsen. De capaciteit van onze rijwiel industrie is van die aard, dat, indien zij op volle toeren kan draaien, de wanverhouding tusschen vraag en aanbod op korte termijn grootendeels kan worden rechtgezet. Meer optimistische geluiden kon spr. laten hooren over de ra dio-, textiel-, schoenen- en fietsbandenindustrie. De productie van radio s bedroeg over 1946 260.000 stuks, waarvan er 90.000 voor binnenlandsch gebruik waren bestemd. In 1947 kan een flinke stijging der productie worden verwacht. De produc tie van katoen, kunstzijde en wol is in 1946 toegenomen. Als de raming over het laat ste kwartaal wordt gehaald, ligt de productie nog maar 20 onder de voor-oorlog- sche Er worden thans reeds 2.000.000 m2 wollen stoffen per maand geproduceerd. De productie van overalls be draagt thans ongeveer 40.000 stuks per maand. Er wordt naar gestreefd deze productie op te voeren om aan de vraag te kunnen voldoen. De kousenproductie bedraagt 480.000 paar per jaar. Dit komt neer op nog geen twee paar per vrouw per jaar. Oo.. op het gebied van wollen on derkleed ing is helaas op kor te termijn nog geen verbete ring te verwachten Ten aanzien van 1947 deel de dr. Kramer mede, dat ge streefd wordt naar 80 textiel punten per hoofd als mini mum. Alles zal worden ge daan om dit te bereiken. De gemiddelde maand-pro- ductie in de schoenenindustrie over 1946 heeft 560.000 paar bedragen, dit is ongeveer 56 van de voor-oorlogsche productie. Het streven is er op gericht in 1947 voor ieder een een paar schoenen beschik baar te stellen. Ook voor het nog bestaande probleem der kinderschoenen zal een oplos sing worden gezocht. Sedert Juli 1945 zijn voor de bevolking 2.700.00 buiten en 2 200.000 binnenbanden be schikbaar gesteld. SCHADEREGELING HUISRAAD. Op vragen van het Tweede Kamerlid den heer Peters heeft de minister van Finan ciën o.m. geantwoord, dat hij er aan twijfelt of de beroeps mogelijkheid inzake de sehade- uitkeering voor huisraad zoo weinig bekend zou zijn, dat hiervan in vele gevallen niet binnen de gestelde termijn van één maand gebruik gemaakt zou worden. De minister is echter bereid hieraan ruime bekendheid te geven. STICHTING VAN EEN INTERNAAT. Verder uitbreiding. Het middelbaar technisch onderwijs in Zeeland is weer in opkomst. De Zeevaartschool, die sedert het begin van de oorlog met Duitschland, naar Nijmegen was geëvacueerd, keerde naar Vlissingen terug en begint nu tot bloei te gera ken. Er is zelfs sprake van een gemotiveerde uitbreidinj dezer school, maar daarover straks. In 1940 werd de Zeevaart school door 400 leerlingen be zocht, die verdeeld waren over drie vakgroepen, nameljjk stuurlieden, scheepswerktuig- kundigen en radio-telegrafis ten. Van deze leerlingen kwam bijna-50 uit Zeeland Bij de terugkeer in Septem ber '45 werd het onderwijs hervat met totaal 60 leerlin gen. verdeeld over twee cur susklassen en een herhalings klasse. Het grootste deel van de school bleef toen nog te Njj- megen. Thans zjjn er ongeveer 300 leerlingen, verdeeld over 18 klassen, terwijl het leeraren- corps 23 docenten omvat. Het merkwaardige maar verklaarbare v schijnsel doet zich thans voor, dat meer dan 75 der leerlingen afkomstig ls van andere gewesten dan Zeeland en dat de invloed van de vestiging te Nijmegen nog nawerkt, want ongeveer 80 leerlingen zjjn afkomstig uit Njjmegen en omgeving'-! Dit bewijst wel duidelijk hoe veel beteekenis de vestiging van een onderwijs-instituut heeft voor de streek waarin het blijvend of tijdelijk arbeidt en hoe dringend noodig het is de gelegenheid voor middel bare vakopleiding in Zeeland te handhaven en uit te brei den! Gelukkig bleek de huisves ting van de buitenleerllngen der Zeevaartschool voor Vlis singen geen onoplosbaar pro bleem te zjjn. De jongelui kon den redelijk onder dak ge bracht worden. Ook de school zelf ls goed onder dak gebracht en aange nomen mag worden, dat binnen een termijn van hoogstens vijf jaren de plannen voor 'n vol ledig nieuwe huisvesting ver werkelijkt worden. Op het oogenblik zjjn er voor de school lokalen genoeg en als straks de beraamde uitbrei ding met een „niet-zeevaren- de" afdeellng werktuigkunde doorgaat, dan kan men toch nog wel langerep tijd vooruit met de huidige huisvesting. Behoudens een geringe uit breiding van het docenten- corps, een vergroottng van de montage-hal en een verbete ring van het instrumentarium zal men geen bijzondere voozleningen behoeven te treffen, wanneer de Zeevaart school met deze nieuwe werk- tuigbouwkunde-afdeeling wordt uitgebreid. Een vijftigtal leerlingen kunnen dan zonder veel ex tra-kosten de nieuwe af deeling- bevolken. De organisatie van de Zee vaartschool is zooals uit het bovenstaande wel blijkt de evacuatie-narlgheden te boven, de onderwijsresultaten worden dan ook geleidelijk beter Voor de toekomst mogen dezelfde goede resultaten venvacht worden, die in het verleden werden behaald. Met optimis me kan de nieuwe uitbreiding met een niet-zeevarende af- deeling werktuigbouwkunde te gemoet gezien worden. De ver wachting bestaat, dat het de partement van onderwijs aan deze uibreiding zal medewer ken, omdat de kosten veel la ger'zijn dan brj vestiging van een nieuwe middelbaar-tech nische school elders in de pro vincie, terwijl bovendien voor een school elders de benoodig- de leerkrachten uiterst be zwaarlijk te vinden zouden zjjn. Alles redenen om de ko mende opbloei van Zeeland's eenige middelbaar technische school met vertrouwen af te wachten! In bepaalde kringen is ook dc wenscheljjkheid uitgespro ken. dat aan de „De JRuyter- school" een internaat zal wor den verbonden. Zjjn we wel ingelicht dan staan ,je kansen daarvoor zeer goed. Als gast in ons land. (Van onzen Londenschen correspondent) ËEN van de meest bespro ken mannen van deze laatste jaren, Beveridge, brengt op het oogenblik een bezoek aan Nederland om een eeredoctoraat in ontvangst te nemen. De internationale faam van Lord Beveridge dateert van December 1942 (hij was toen nog Sir William Beve ridge). In die maand kwam zjjn rapport uit over sociale zekerheid, dat hij op verzoek van de toenmalige coalitie- regeering had opgemaakt. HET PLAN BEVERIDGE. De tongen kwamen los over de gansche wereld, want lan ge uittreksels van het rapport werden terstond wereldkundig gemaakt. Heelemaal toevallig en heelemaal onbedoeld kreeg Sir William Beveridge's rap port, dat aan alle Britten in het Vereenigd Koninkrijk, van hoog tot laag, van rijk tot arm, maatschappelijke zeker- Volgelingen van Tacitus. Nu de kanonnen zwijgen, doen de geschiedschrijvers van zich spreken. Prof. J. R. M. Butler ls thans in de voetspo ren van Tacitus, den beroem den Romeinschen geschied schrijver, getreden en zal de militaire geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog schrij ven. Hij heeft zich door het afschrikwekkend voorbeeld van zijn collega, brigade-gene raal J. E Edmonds, die nog steeds aan de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog bezig is, niet laten weerhouden. De laatste kreeg verscheidene stapels documenten, die vele vrachtwagens zouden hebben gevuld, te verwerken, en is thans 85 jaar. Prof. Butler hoopt echter het eerste ont werp binnen tien jaar gereed te hebben, daar ae moderne methoden van verzamelen en opteekenen van gegevens, hem van groot nut zullen zjjn. EERERAAD VOOR ARCHITECTUUR AFGETREDEN. Ook de Eereraad voor Architectuur is thans afgetre den. Hij motiveert dit aftre den met te wijzen op de ver nietiging van een uitspraak t.a.v. een architect, wiens ge val algemeen als een van de meest sprekende voorbeelden van ontrouw aan het vader land zou worden beschouwd. heid toezegde „van de wieg tot het graf", hooge propa gandistische waarde. Als de regeering het plan- Beveridge in zjjn geheel had overgenomen zou het hebben voorzien in uitkeeringen voor alle Britsche burgers, onge acht hun inkomen, in het ge val van werkloosheid, ziekte, huwelijk, moederschap, we duwschap, ouderdom en dood. Het plan ging zeer veel ver der dan waar Groot-Brittan nië'1 met sociale verzekering was: Het verzet tegen het plan kwam van die groepen en die ondernemingen die voelden dat het hun bedrijven aantastte: verzekeringsmaat- schapjjen en hen die hun geld in zulke maatschappjjen be leggen, bankiers, dokters, enz. In het nieuwe witboek der regeering voor sociale verze kering is veel van het rapport Beveridge overgenomen, maar het is in zjjn voorzieningen niet zoo al-omvattend. Lord Beveridge (hij werd onlangs in de adelstand ver heven) is een levendig en krachtig man die men in Londen nog al eens ziet, altjjd in haast en altijd bewegelijk. Hjj is de jongste van een reeks sociale hervormers van groote beteekenis die Enge land heeft voortgebracht. ZIJN LEVENSLOOP. De kennis die hjj ln zijn jeugd vergaarde over maat schappelijke toestanden en een natuurlijk journalistiek talent bezorgden hem een betrekking bjj „The Morning Post", het meest standvastige conserva tieve blad. Beveridge schreef er hoofdartikelen voor. In 1908 verliet hij _'leet Street om een post te aanvaarden in het de partement van den Board of Trade, toen Winston Churchill daar het bewind voerde. Churchill had van Beveridge gehoord als „the boy with some notion of economics and a lot of ideas on social things". Hjj bleef in de Civil Service tot 1919 en bewees er dat hij inderdaad een heele boel idee- en had over maatschappelijke dingen. William Beveridge verliet* den staatsdienst toen hij 41 jaar was. Hij had er dat laatste jaar den hoogsten post bekleed, die van „Permanent under-secretary" secretaris generaal). Voor zijn diensten werd hij beloond met de orde van het Britschè Rjjk. Mr. Beveridge werd Sir William Beveridge of voor hen die met hem omgingen eenvoudig Sir William. Van toen af, vrij van offi- cieele reserve en den stillen arbeid van den staatsdienaar, trad de persoon van Sir Wil liam Beveridge meer in het licht der openbaarheid of werd dat licht meer op hem gewor pen. Hjj werd benoemd tot Hoofd van de Londensche Economische School, een afdee- ling van de Universiteit van Londen. Zjjn invloed op het sociologisch en economisch denken in Engeland werd in dezen post aanmerkelijk groo- ter dan tevoren. Professor Julian S. Huxley, de beroemde Engelsche bioloog en schrjjver, thans secretaris-ge neraal van de UNESCO. Torpedojager en vliegtuigen in actie voor Atjeh. De marine-voorlichtings dienst deelt mede, dat kort na het incident van 7 November de „Piet Hein" wederom door Indonesisch geschut op de kust van Atjeli beschoten is. Daar het niet mogeljjk was de juiste positie van de batterijen te be. palen. werden verkennings- vluchten uitgevoerd door eeni- ;e „Firefly" vliegtuigen van Ie marine, welke tijdens de operatie voortdurend bescho ten werden door Indonesisch afweergeschut. Toen de plaats van de bat terijen bepaald was, werd °P 12 November een gecombi neerde operatie ter zee en in de lucht ingezet, welke uit liep op een hevig gevecht tus schen Je zee- en luchtstrijd krachten eenerzjjds en kust- en luchtafweergeschut aan de an dere kant. Tenslotte werden de Indone sische batterijen door racket- en mitrailleurvuur van de he vig beschoten Flreflys en door granaatvuur van de „Piet Hein" vernield. De Indonesische verliezen zijn niet bekend. Aan Neder landsche zijde werden geen verliezen en geen schade ge leden. Handen afgerukt. Te Loosdrecht is de 20-jari- ge korporaal B. van Wolveren bjj het verrichten van oprui mingswerkzaamheden door het te vroeg ontploffen van een dynamietpatroon, ernstig ge woed. Hem werden belde han den afgerukt, terwijl hjj ook verwondingen aan het gelaat opliep. WERKSCHOENEN. Het C.D.K. deelt mede, dat de distributiediensten op plaatselijk nader te bepalen dagen gedurende het tijdvak van 25 November t.m. 14 De cember a.s. gelegenheid zullen geven voor het indienen van aanvragen voor werkschoe nen. GENERAAL KRULS NAAR BELGIË. Vandaag zal de chef van de generale staf, luitenant- generaal mr. H. J. Kruis, een beleefdheidsbezoek brengen aan den chef van de Belgi sche generale staf, generaal- majoor Baele, zulks naar aan leiding van het bezoek, dat generaal-majoor Baele eenige weken geleden aan Nederland heeft gebracht. NOORD-BRABANT TELEFONEERT WEER AUTOMATISCH. Het laatste telefoondistrict in Noord-Brabant, dat nog geen automatisch telefoonver keer had, namelijk het district ;-Hertogenbosch, is thans op het automatisch net aangeslo ten met de districten Ben Haag Maastricht, Venlo, Breda, Til burg en Eindhoven, echter al leen voor uitgaande gesprek ken. Slechts de abonné's in de districten Breda en Eindhoven kunnen de abonné's ln het dis trict 's-Hertogenbosch terug bellen. Overigens kunnen de Bossche aangeslotenen dus nu alle telefoon-abonné's in ge heel Noord-Brabant. Limburg en het district Den Haag au tomatisch bereiken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1