PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Sluis mpet er weer bovenop Churchill's oplossing voor Palestina Vandaag Kabinetscrisis dreigt in België Optimisme in Batavia 189e jaargang - Nr. 266 Uitgave der Stichting Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en alg. Christelijke feestdagen. Donderdag 14 Nov. '46 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week, 1 3.20 per kwartaal, franco per post, 3.45 per kwartaal. Los6e nummers 5 cent ADVER- W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN minimum per advertentie 2,—- Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. tel. 10 (2 lijnen) Middelburg Londensche Kaal 29 tel. 2077 en 2924, Goes Turfkade 15, tel 2475, Oostburg Gratemastraat 3, tel. 102, Terneuzen Brouwerijstr.2, Postrek nr. 359300 P-Z.C., Middelburg. Groote Zuidpool expeditie van de V.S. Admiraal Byrd heeft de leiding. Het Amerikaansche ministe rie van marine heeft beves tigd- dat admiraal Byrd, die reeds vüf Poolexpedities heeft geleid, zoodra dé omstandighe den het toelaten de leiding op zich zal nemen van de groot ste expeditie naar het Zuid poolgebied, die ooit georgani seerd is. Byrd zal het bevel krijgen over meer dan 4000 menschen, onder wie 3000 geleerden. De expeditie krijgt 12 schepen toegewezen, waaronder drie vliegtuigmoederschepen, en verder nog een aantal onder zeebooten. Byrd heeft met nadruk verklaard, dat het In geen opzicht gaat om inter nationale wedloop" om ura nium te winnen. Toen de plannen voor de ex peditie werden opgesteld, al dus Byrd, werd er zelfs niet over uranium gesproken. Tenslotte erkende Byrd er van op de hoogte te zijn, dat de Sowjet-Unie bezig is een expeditie naar het Zuidpoolge bied voor te bereiden, maar dat de V. S. hierover zeer weinig weten. VOORSTELLEN VAN REPUBLIKEINSCH SENATOR. De republlkeinsche senator Brook, lid van de bestuurs commissie van de Republi- keinsche partij in de Senaat- heeft het ontslag van alle communistische of uiterst links georiënteerde func tionarissen geëlscht, terwijl hij voorts de Inhouding van be voegdheden, welke aan den president der V. S. tijdens de oorlog werden verleend, wenschte, teneinde de terug keer naar een „gezonde" re geering \p>. verhaasten, De Engelsche autoriteiten laten overigens na de dreigen de Joodsohe taal van de laatste dagen niets aan het toeval over. In Engeland is een spe ciaal legertje politieambtena ren op de been gebracht om mogelijkesnoode plannen van Joodsohe terroristen te verhin deren. Uitgebreide voorzorgs maatregelen zijn genomen om bij aankomst van het passa giersschip „Ascania" te Li verpool met 1300 Joden uit het Midden-Oosten /aan boord, een grootscheeps onderzoek te doen plaats hebben. De bagage der passagiers zal aan een drievoudig onderzoek onder worpen worden en speciale be ambten zullen de lading van het schip volledig doorzoeken. Onder de Joden bevinden zich vele studenten en het is be kend, dat zij de zuurdeesem vormen van. het terrorisme. Het Wereldgebeuren STEL HET MANDAAT TER BESCHIKKING DER VER. NATIES. Voorzorgsmaatregelen in Engeland. Tijdens het Lagerhuis-debat, dat volgde op de troonrede van den Engelschen koning, roerde Churchill, sprekend over het buitenlandsch beleid, ook Pa lestina aan. Churchill betreur de het diep, dat de Joden zoo onnoodig waren teleurgesteld, doordat de socialistische partij in gebreke was gebleven de voor de algemeene verkiezin gen gedane beloften te vervul len. Als wij onze beloften aan de Zionisten dan niet kunnen nakomen, meende Churchill, moeten wij ons mandaat voor Palestina onverwijld ter be schikking stellen van de Ver. Naties en ons uit het land te rugtrekken. Dan zal de last, die te zwaar geworden is om alleen te dragen Internationaal worden. Indien Amerika deze stap afkeurt, moet het ons te hulp komen, niet alleen met geld, maar ook met menschen. Het voeren van oorlog met de Joden om Palestina aan de Arabieren te geven is zulk een ongerijmdheid van gedachten als zelden Is voorgekomen in de geschiedenis van de mensch- heid. Merkwaardigerwijs Is Chur chill het wat Palestina betreft blijkbaar geheel eens met den Rus Novikof, die in de politie ke commissie van de Ver. Na ties eveneens van de Engelsche regeering onmiddellijke be schikbaarstelling van het man daat over Palestina had ge- eischt. Het verweer van premier Attlee is maar vrë zwakjes ge weest. Hij betreurde Churchill's opmerkingen en liet uitkomen, dat Engeland nu eenmaal zoo wel de Joodsche kool als de Arabische geit moet sparen, al krijgt men wel de indruk, dat deze laatste meer wordt ge spaard. Het eenlge resultaat van deze politiek is tot nu toe geweest, dat Engeland beide partijen tegen zich in het har nas jaagt. Dat blijkt ook weer uit de jongste officieele ver klaring van de Palestgnsche regeering. Volgens deze ver klaring zullen Illegale immi granten voorrang genieten bij de uitgifte van bewijzen van toelating. Het vastgestelde aantal vergunningen van 1500 per maand blijft echter ge handhaafd. Zoowel In Joodsche als in Arabische kringen is deze verklaring ongunstig ont vangen. „Een concessie aan 't Joodsch terrorisme en een aan moediging tot illegale Immi gratie", luidt t Arabisch com mentaar. „Een schokkende en teleurstellende mededeeling", aldus het Joodsch bureau, om dat het ontoereikende quotum van 1500 Immigranten gehand haafd blijft. Uitspraak inzake Arnold Meyer uitgesteld. De bijzondere raad van assatie zou Woensdag uit spraak doen in de zaak te gen Arnold Meyer, den voor- maligen leider van „Natio naal Front", die door het Bij zonder Gerechtshof te 's-Her- togenbosch was veroordeeld tot een gevangenisstraf van vgf jaar met aftrek van voorarrest, waaronder tevens begrepen de tijd, die hg, op last van het „Militair Gezag" in het kamp te Vught heeft doorgebracht. De Procureur-Fiscaal, prof. Mr. G. E. Langemeyer, had bg de behandeling dezer zaak op 16 October 1.1. geconclu deerd tot vernietiging der sententie van het Bossche Hof, alleen voor wat de bij komende straf betreft. Het hof heeft de uitspraak voor onbepaalde tijd aangehou den, ten einde nadere inlich tingen te verkrijgen omtrent de vraag of Meyer voor zichzelf of voor zijn partij gelden heeft ontvangenvan of door middel van Dultsche zijde Dit onderzoek wordt opge dragen aan het Nederlandsch genootschap tot zedelijke ver betering van gevangenen, dat schriftelijk aan de raad rap port zal uitbrengen. is het 25 jaar gele den, dat tusschen de Vereenigde Staten en Duitschland het vredes verdrag werd gesloten, dat een einde maakte aan dë eerste oorlog' tusschen deze heide sta ten; is het 70 jaar gele den, dat de Dultsche marschencomonist H. L. Blankenburg te Thamp- brueck bij Langensalza werd geboren. Kamerleden teleurgesteld. Uit het voorloopig verslag van de Tweede Kamer blijkt, dat de Kamerleden algemeen uiting gaven aan hun teleur stelling over de houding der geallieerde bezettingsautoritei ten, die Duitschland vrijwel volkomen van ons land afge sloten houden. Een krachtig protest onzerzijds zou hier zeer zeker op zijn plaats zijn, zoo meende men. De Kamerleden zouden dan 'ook gaarne ver nemen welke pogingen de re geering heeft gedaan om in deze onhoudbare toestand verbetering te brengen. In Engeland trad dezer dagen Patricia Mountbatten, dochter van Lord Mountbatten, in het huwelijk met Lord Brabourne. De receptie werd door tal van gasten bijgewoond, ow het Britsche Koninklijk paarMen ziet hier van links naar rechts Lord Mountbatten, kol ningin Elisabeth, de bruidegom, de bruid., Koning George, Pamela Mountbatten zuster van de bruid) en geheel rechts Prinses Elisabeth. Foto R I.B.—R.D.P Communisten voelen zich beleedigd. Gisteren is in België plotse ling een zesde kabinetscrisis sinds het einde van de oorlog gaan dreigen. Twee van de vier communistische minis ters, de minister van we deropbouw, Jean Terfve, en de minister van voedselvoorzie ning, Edgar Lalmand, hébben den minister-president, Ca- miile Huysraans, medegedeeld, dat de communisten zich uit de regeering zullen terugtrekken, indien niet onmiddellijk ge noegdoening wordt gegeven voor ©en aan de communisti sche party aangedane belee- diging. Deze beleedlging bestaat uit het feit, dat de Kamer Dinsdag in gebreke is gebleven om den voorzitter der communistische partg, Julien Lahaut, te kie zen tot een van de vgf vice- voorz^tters van de Kamer. LAHAUT NIET GEKOZEN. Volgens de acht maanden oude overeenkomst tusschen de drie partgen van de coalitie (socialisten, communisten en liberalen) was een van deze functies van vice-voorzltter der Kamer gereserveerd voor de communisten. Bij de Dinsdag in de Kamer gehouden verkie zingen voor deze functie stelde Marchand, afgevaardigde van de Belgische democratische unie, zich onverwacht candi- 26 bommen onvoldoende. Lord Inverchapel, Britsch ambassadeur in de V. S., heeft tijdens een diner fe Washington geantwoord op de „ziekelgke veronderstellingen" dat 6 atoombommen en 20 vliégende bommen een eind zouden maken aan het be staan van Engeland. -.iet gemeenebest ziet de toekomst vol vertrouwen te gemoet, verklaarde hg. Lord Inverchapel wees erop, dat de verstrooiing en verspreiding van het Britsche rijk over en indien India Britsch wil blijven, over zeven landen, de bevolking in geval van nood meer kans geeft niet ge heel ten onder te gaan dan indien zg in één land bijeen woonde. In verband met de politiek van de Labourregeering wees Inverchapel er op, dat on danks alle activiteit van de staat de Britsche economie voor 80 in handen van particulieren zou blijven. daat en hij werd gekozen In de laats van den voorzitter van e communstische partg. De voorzitter van de socialistische partij, Max Buset, betuigde on- middellnk zijn spijt over het feit, dat zekere leden van zijn partg hun stem tegen Lahaut hadden uitgebracht. Ofschoon de stemming geheim was, neemt men aan, dat ongeveer een 25-tal socialistische afge vaardigden op 'het laatste mo ment besloten on deze wgze van hun gezindheid tegen de communisten blijk te .geven Naar verluidt, zouden sóm mige van deze dissidente so cialisten tegen Lahaut per soonlijk gestemd hebben en niet tegen de communistische partij. Deze laatste verlangt thans echter, dat met alle stemmen van de coalitie, met inbegrip van die der dissiden te socialsten, de verkiezing van Marchant ongedaan ge maakt zal worden, en dat La haut in zijn plaats zal worden gekozen; Wordt deze genoeg doening niet gegeven, dan zul len zij de regeering ten val brengen door uit te treden. De evacuatie-huren. Het Tweede Kamerlid de heer Kupers heeft aan den Minister van Financiën vragen gesteld met betrekking tot de huren, die de geëvacueerden moeten betalen die zonder hun vrije verkiezing een aangewe- zen woning hebben gehuurd, waarvan de huurwaarde groo- fer is, dan zg voor dien moes ten betalen. Een vrg groot aantal ge- evacueerden, waarvan sommi gen reeds geruime tgd in hun eigen woning zgn terugge keerd, hebben eerst onlangs vernomen, dat zg zeer groote bedragen schuldig zgn. De heer Kupers heeft ge vraagd of de Minister bereid Is intrekking van deze bepa ling te bevorderen. IR. DOHMEN GEDOOD. Het hqpfd van de plaatselij ke opbouw te Makassar, de heer ir. F. C. Dohmen- is Maandag j.l. tgdens een over val van terroristen vermoord. Een ander werd zwaar ge wond. De terroristen zijn na de overval gevlucht. De leider van de bende ls gearresteerd. R.A.F.-yliegtuig vermist. Een „Meteor" vliegtuig van de R.A.F., dat Dinsdagnacht van het vliegveld Manston naar Eindhoven was vertrok ken, ia niet op zgn plaats van bestemming aangekomen. Het weer was redens de vlucht zeer bewolkt. De bemanning be staat uit één persoon. Ten Westen van Vlissingen is op zee een olievlek waarge nomen. Men stelt thans een onderzoek hiernaar in. Mengelberg wil in hooger beroep. Prof. Dr. Willem Mengel- berg heeft te kennen gege ven, dat hy van plan ls hooger beroep aan te teekenen tegen de beslissing van de eereraad woarbg hem het recht om in Nederland op te treden werd ontzegd. Mengelberg heeft dit voor nemen door een advocaat aan de centrale eereraad kenbaar gemaakt. De basis- waarop het voorgenomen beroep zal zijn gegrond is nog niet be kend. 20 jaar voor moord Dinsdagmorgen stond voor de Roermondsche rechtbank terecht de 24-jarige bosch arbeider H. H. uit Husho- vensweert. Hg had met zgn kameraad B., den ouden al- leenwonenden P. J. Moris te Hushoven op 19 Juli overval len en vermoord. H. bekende voor de recht bank volledig, terwijl B. per tinent ontkende en alle schuld op H. schoof. H., die onbewo gen de feiten toegaf, zelde dat B. hem tot de daad had aangespoord. Het bleek, dat H. een tijdlang S.S. frontar beider in de Oekraine was ge weest. De subst. officier van jus titie, mr. Plumaejers, wees op het cynisme van verdachte en eischte 20 jaar gevangenis straf. De ontploffingen in het. grensgebied. Het ondeilhoud tusschen het Gemeentebestuur van Otter- sum met eenige Nederland- sche en Engelsche officieren heeft tot het resultaat geleid, dat de ontplofbare hoeveelhe den munitie en mgnen in de naaste toekomst tot 1/6 van de thans gebruikelgke hoeveel heid zal worden teruggebracht. Het gunstige gevolg hiervan is, dat de schade, voort vloeiende uit de ontploffingen in het Noord-Limburgsche grensgebied minder erg zullen zgn. Kerst- en Nieuwjaars- gesprekken met Suriname. De dienst der nationale tele grammen, welke 'bestond In het telegraafverkeer met Indone sië. Curasao en Suriname ls met ingang van 1 November 1946 opgeheven. Van 23 December 1946 t.m. 4 Januari 1947 doch niet op 29 December zijn in het rechtstreeksohe radiotelefoon- verkeer van Nederland met Suriname Kerst- en Nieuw- jaarsgesprekken toegelaten te gen het verlaagde tarief van 10,50 voor de eerste drie mi nuten en f 3.50 voor elke mi nuut daarboven. Aanvragen kunnen reeds thans worden ingediend bg de rgkstelefoonkantoren, die ter zake voorts alle verder ge- wenschte inlichtingen verstrek ken. DE TOEKOMST DER NEDERLANDERS. De leden der commissie-generaal zyn Woensdag om 15.30 uur plaatseiyke t\jd met een Catalina-vliegboot uit Cheribon te Bataviateruggekeerd, zy werden verwelkomd door vice- admiraal A. S. Pinke, co mm an dant der Nederlandsche mari ne, en kapitein ter zee W. H. Tetenburg, commandant van de marine luchtvaartdienst ln Nederlandsch-Indië. De leden der commissie-generaal waren niet bereid eenlg commentaar te geven op do basis-overeenkomst, welke te Cheribon was bereikt. Woensdagmorgen heerschte te Batavia in politieke en eco nomische kringen groote vol doening en optimisme als re actie op het bekend worden van het bericht, dat op de meeste punten in het Neder- landsch-lndonesische geschil overeenstemming is bereikt. Financieele en handelskrin gen verklaren, dat het pessi. misme van-de laatste maanden duidelijk aan het afnemen was. Men dient echter af te wach ten, aldus deze kringen, welke oplossing zal gevonden worden met betrekking tot het vraag stuk van het Nederlandsch ka pitaal, de Nederlandsche ar beidskrachten en de opbouw van het economische en indus- trieele leven. De Chinêesche consul-gene. raai zeide, dat de toekomstige positie van de Chineezen zal worden geregeld door een ver drag, dat voor hen niet minder gunstig zal zijn dan voor an dere vreemdelingen. De Arabische gemeenschap Nederlandsche vischaanvoer in Engeland. Van Nederlandsche zgde is aan het Engelsche „Ministry of Agriculture" verzocht Ne derlandsche visschersvaartui- gen gelegenheid te geven hun vangsten aan versche visch ln Engelsche havens aan te voe ren, zulks op grond van het feit, dat vóór de oorlog reeds Nederlandsche aanvoeren ln Engeland plaats hadden en ge durende de oorlog uitgeweken Nederlandsche visschersvaar- tuigen voor een belangrgk deel hebben bggedragen tot de voedselvoorziening van het Vereenigd Koninkrijk. Onlangs Is de gevraagde toestemming afgekomen en reeds hebben eenige stoom trawlers hun verschfe visch ln Engelsche havens gelost. De Nederlandsche aanvoeren In Engeland zullen onze de- viezenpositie vanzelfsprekend verbeteren. BUITENZORG ONRUSTIG. Aan het Buitenzorgsch Dag blad van 2 dézer ontleenen wij de volgende waarschuwing van de Coamacab: „In verband met de vele be schietingen welke de twee laatste nachten hebben plaats gehad, wordt de burgerg ern stig-op het hart gedrukt- om zich, zoodra in de nacht ge schoten wordt, onmiddellijk in de huizen terug te trekken, aangezien het zich ophouden in de buitenlucht levensge- vaarlgk is". IN DE GROOTE OOST. Bij een ontvluchtingspoging uit Pankalamboen (Z.-Borneo) zgn drie gevangenen neerge schoten. .Twee personen wis ten te ontvluchten. De kam pong Seppa- (Z.-Celeebs), is aangevallen 'door een bende van 150 terroristen, die ver moedelijk de zee overgestoken waren. Bg Sabatas, (N.-Mo- lukken), is een massagraf ont dekt, waarin het stoffelijk overschot van 37 Indonesiërs is aangetroffen. Herrezen schoonheid zal nieuwe stroomen vreemdelingen tot zich trekken. Gedetineerden gaan aan het huls staan nog slechts de dikke muren, die de eeuwen trotseer- werk. SLUIS vóór de oorlog... een vriendelijk wonderschoon en stil stadje, dat ln enkele kloeke gebouwen, maar vooral in de zuivere sfeer, welke de oude huizen met hun krullige gevels omgaf, de herinnering bewaarde aan een rijk, een grootsch verleden. Men moest het binnenkomen van de Vlaamsche kant, liefst over het water, zooals jaar ln, jaai4 uit duizenden Engelsche toeristen deden, die vanuit het veel rgkere Brugge met een genoegelijk bootje langs het oude Damme van Jacob van Maerlant een trip naar het Zeeuwsch-Vlaamsche Sluis maakten om daar in de scha duw van de linden langs de Kade onder het genot van een potteke bier in hun onafschei delijke Baedacker in vijftig woorden de geschiedenis van deze eens even rijke als ver maarde koopstad aan het Zwin te lezen Zóó was Sluis, maar Sluis is niet meer... Zeven-en-twintlg dagen vrijwel zinlooze beschie ting, welke aan de bevrgdlng voorafgingen, hebben van Sluis één groote ruïne gemaakt. Van het prachtïg-gave Stad- den. zwaar geschonden over eind. De mooie oude gevels langs de Kade.zijn verdwenen, evenals, het „Kapelletje", dat eigendom van de Ver. „Hen drik de Keyser" was. En ook de Hoofdwacht werd deerlgk gehavend. Tachtig procent van het stadje is immers verwoest. Wat zou er dan nog ongeschonden zgn? En toch moet ook Sluis uit zgn asch herrijzen. Niet gemoderniseerd, zooals de meeste andere steden en dorpen, welke het oorlogslot van Sluis deelden, maar zoo veel mogelijk precies als het was. HET TOERISME. Burgemeester A. F. J Aer- nouts, zelf Slulzenaar van ge boorte, met wien wg dezer da gen over de herbouwplannen spraken, wees er met groote nadruk op, dat het hier om een levensbelang van Sluis gaat: Wg kunnen de toeristen niet misSen en eigenlijk ver wacht ik, dat ze de volgende zomer al zullen komenL al is het dan nog om onze ruines te bekgken... Daarvoor zal echter noodig zgn, dat het de toeristen aan de grens nog wat gemakkelg- ker wordt gemaakt. De Burge meester hoopt ln dit verband bij de grens een wisselkantoor tje te krggen, waar de bezoe kers hun franken voor wat Hol- landsche guldens kunnen In wisselen. EERST. HET STADHUIS. Eerste vereischte voor de herbouw van Sluis is de zeker heid, dat ook het vermaarde Stadhuis weer ln zgn oude glo rie zal herrijzen. Zonder Stad huis, hoeft Sluis niet herbouwd te worden. Dat zou geen zin hebben. Maar gelukkig heeft de Bur gemeester bij het jongste be zoek van Minister Gielen aan Zeelandde besliste toezeg ging gekregen, dat dit Stadhuis herbouwd zal worden. Ook dr. Kalf van „Monumentenzorg" is de situatie reeds persoonlgk wezen opnemen en maatrege len worden getroffen om ver der verval tevoorkomen. RECONSTRUCTIE. Het herbouwplan van ir. F. H. Klokke uit Veere behelst in het algemeen een volkomen recon structie van het oude stadie met zijn mooie gevels en stille straatjes. Natuurlgk zullen achter die gevels woninge* worden gebouwd, die voldoen de modem comfort bieden, maar in het exterieur zal er naar gestreefd worden Sluis zgn oude schoonheid terug te geven. Misschien zelfs nog meer! In het nieuwe plan komt nl. het gedeelte van de Hoogstraat van de Kade tot de Vrgstraat, te vervallen, hetgeen aan de ongëbroken intimiteit van de Kade nog ten goede zal komen. Overigens zal ook het ver-" keer ln de toekomst langs twee wegen door Sluis geleld wor den: van Breskens naar de grens door de Vrgstraat langs het Stadhuis en in omgekeerde richting over de Kade, welke door het terugbrengen van de 'rooilijn- nog Iets verbreed zal kunnen worden. DE VESTINGWALLEN Een ander probleem betreft het herstel van de oude Ves tingwallen, welke Sluis op zoo bekoorlijke wgze omsluiten. Het prachtige geboomte op deze wallen is eveneens aan de oor log ten offer gevallen, maar reeds is overleg gaande met Staatsboschbeheer. de stichting „Menno van Coehoorn" eh de Ned. Heide Mg. om ook deze wallen haar oude schoonheid terug te geven. Burgemeester Aernouts hoopt zelfs deze winter nog aan het werk te kunnen gaan met de 350 gedetineerden, die in het kamp te Sluis verblijven. Zoo- dra het werk op het land afge- loopen is! Al met al zullen er nog wel eenige jaren moeten verloopen voor men werkeiyk zal kun nen constateeren, dat Sluis (herrezen is. Dat neemt echter niet weg, dat van stond af aan aange pakt zal moeten worden. Het mag niet bg schoone plannen Iblgven. Ook Sluis moet er weer bovenop en daarom heeft het recht op de volle belangstel ling en medewerking van ieder, die het wèl meent met i'dit zoo zwaar geslagen uiter ste uithoekje van Nederland. iwas verheugd, dat als een ge volg van deze overeenstem ming de weg tot een hernieu wing van een normaal econo misch leven is geopend. Aan de „Nieuwsgier" te Ba tavia, ontleenen wg de vol gende berichten van republl keinsche kant: De hoofdredacteur van „Merdeka", B. M. Dlah- is door de republlkélnsche jour nal istenvereeniging geschorst in verband met het conflict, als gevolg waarvan Rosihan Anwar, Soejadi en Soetomo uit de redactie van „Merda- ka" verdwenen. De Resident van Bantan- Kyahl Hadji Toebagoes Ach- mand Chatib, is met gevolg in Djokja aangekomen. Ds president heeft een boodschap gericht tot de be volking van Buitenzorg, dat hg, in verband met zgn werk zaamheden niet zelf kan be zoeken, maar in wier midden hij in cfe geest steeds ver toeft. Gemeld wordt, dat de T. R.S.-blokkade om 'Soerabaja voor de bevolking economi- sche en financieele moeilijk heden met zich meebrengt. Voorts wordt bericht, dat Indonesische patrouilles de kampongs ten Westen van Soerabaja geplunderd hebben, maar op de vlucht gingen bg het naderen van Nederland sche patrouilles. Ongeveer 2000 vluchtelingen uit Madoera zgn met hun ge zinnen in ellendige conditie te Soerabaja aangekomen en nog 10.000 anderen worden ver wacht Volgens deze vluchte lingen' is de economische toe stand op Madoera ernstig en heerscht er onder de bevol king een paniekstemming. Kinderpostzegels. De nieuwe kinderpostzegels worden van 2 December tot en met 4 Januari uitgegeven. In aansluiting aan de nieuwe ta rieven zullen de volgende vgf zegels verschijnen: 2 cent met 2 cent toeslag, 4 plus 2, 7 y» plus 2%, 10 plus 5 en 20 plus 5 cent toeslag. De zegels zyn ontworpen door mej. J. Bie- ruma Oosting. Tegelgk met de postzegels verschijnen drie prentbrief kaarten, ontworpen door mevr. FritsKelder, twee door me vr. C. J. de Reedev Styrum twee kaarten door mej. Gun- hild Kristensen en een kaart ontworpen door Edz. Koning Voorts worden blanco brief kaarten uitgegeven in voor- oorlogsch formaat, voorzien van kinderzegels. „Congres voor productie." Maandag 25 November a.s. zal in de stadsschouwburg te Utrecht onder auspiciën van de Nederlandsche stichting voor organisatie een -congres voor de productie" worden ge houden. Op dit congres, zullen verschillende sprekers de pro blemen, welke samenhangen met de eisch om in Neder land te komen tot productie- verhooging vanuit verschillen de gezichtspunten belichten. Met name zal worden uiteen gezet met welke methode en middelen de productie kan worden gestimuleerd. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan de mogelijkheid om zoo wel door geestelijke als door materieele middelen de ar beidsvreugde te verhoogen. Daarnaast zullen mededeelin- gen worden gedaan om reeds m 1947 te komen tot de op^ richting van een Nederland sche bedrijfsschool, waaruit op korten termgn krachten voor de hoogere regionen van het Nederlandsche bedrijfsleven kunnen worden gerecruteerd. Tenslotte zal op het con gres worden besproken op welke wijze een nauwer con tact tusschen de bedrijfsdirec ties en haar personeel tot stand kan worden gebracht- waarbg vooral gedacht wordt aan doeltreffende voorlich tingsmethodes, het scheppen van bedryfsorganen etc. De sigaretten-misère. De vakgroep in tabak en tabaksfabrikaten in de kring Tiel. heeft aan den minister van Economische zaken een telegram gezonden waarin zg dringend verzocht heeft een einde te maken aan de on houdbare toestand van de ta- bakswinkellers door de directe stopzetting van de fabricatie van zwarte sigaretten. Ver hooging der winstmarge, rant- socnvcrhooging om de zwarte handel tegen te gaan- sanee ring, zoodat de bonafide siga renwinkeliers een behoorlijk bestaan hebben en brandstof- fenvoorziening voor win kels.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 1