MAAS SENSATIE! SENSATIE! IjEt KLOKPOEDER De avonturen van Ted Bolt Gegemd papier Meulenberg DANSEN OUDE MARKT 18 - VLISSINGEN - HAVENDORP brochure' N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank VRIJ GELD BESCHIKBAAR «fyoj! IV Cen bontmantel Abonnementen voor militairen in Indië. Het aantal aanvragen voor abonnementen ten behoeve van militairen in Indië ia der mate groot, dat we ons ge dwongen zien de aanmelding voorloopig stop te zetten. Het zal zelfs onmogelijk zijn alle reeds ingediende aan vragen te accepteeren, daar in verband met de vervoers capaciteit slechts een beperkt aantal kranten verzonden kan worden. Zoodra dit kwantum ver hoogd kan worden zal dit na der worden medegedeeld. DE ADMINISTRATIE. PEULVRUCHTEN. De prijzen van peulvruchten van de nieuwe oogst, uitge zonderd die van groene- en spliterwten, zijn belangrijk hooger dan in het vorige win terseizoen. De stijging van de prijs vindt haar oorzaak in de ge ringe oogst aan fijner peul vruchten, zooals bruine boo- nen, capucijners enz., waar door het aanbod zeer klein is. Alleen groene en spliterwten 'vormen een gunstige uitzon dering en zijn in voldoende mate voorhanden om op nor male wijze tegen de vastge stelde maximumprijs van 34 cent per kg. te worden ver kocht. Sport KORFBAL. De uitslagen van de Zeeuw- sche korfbalbond op 2 Nov, waren als volgt: le klasse MadjoeSwift, terrein afgek. 2e klasse: Swift 2Tjoba 5—1; C.V.W. I—Volharding 2 33. 3e klasse A: Beslissingswed strijd V.O.P.ODios 46. (Dios kampioen). 3e klasse E: Beslissingswed strijd I.V.O.Eendracht 41. (I.V.O- kampioen). Afd. Walcheren: O.D.S.V. K.V- 0—4. WEDSTRlJDPIlOGRAMNA VOOR 9 NOVEMBER. Promotie-degradatie le/2e k!.: UitasSwift 2. ie klasse: MadjoeSwift 1. 3e klasse: C.V.W. 2—D-S.V. Afd. Walcheren; T.O.P.V. K.V.; Tovos—O.D.S. Burgerlijke stand VLISSINGEN. Ondertrouwd: P. H. J. Wil- lemse. 58 j. en J. M. Heydens, 47 j.; W. Luwema, 30 j. en de Booij, 30 j.; S. Willemse, 26 j. en J. Huser, 26 j. Getrouwd: A. J. de Smit, 28 j. en L. Donze, 23 j.; P. Sphets, 46 j. en W. de Pagter, 44 j. Geboren: Adriaan, z. van A. Pot en H. C. Corveleijn; Maria L., d. van P. F. Ratelband en E. M. Doherty; Theodora, d. van J. G,unter en M. Moens; Johanna E. M., d. van A. P. Vergeer en C. H. A, E. Mes; Jan, z. van J. de Nootjer én M. Weslerbeke; Jacomina, d. van D. Vos en J de Bruyne; Ar nold,, z. van P. Koolwijk en A. Kemeling. Overleden: I. V. Daelman, 70 j. WESTKAPELLE. Catharina, d.' v. J. Simonse en P Hengst; Jan, z. v. P. v. Vaardighem en G. Heyt; Dlna, d. v. M. Hengst en P. Hui- bregste; Willem J., z. v. J. Faasse en P. Roelse- Pieter, z. v. P. Lievense en S. Minder- houd; Leunis, z v. J. L. de Witte en D. de Witte. Getrouwd: H. Slabber, 35 j. en J. W. Lous, 33 j.; R. Roos, 23 j. en A. Huiszoon, 25 j. Overleden: A. Verhulst, 63 j., echtg. v. K. Louwerse; A. Wil- leboordse, 21 j. ZOUTELANDE. Geboren: Hendrik, z. v. J. Melis en J Francke; Deuntje, d. v. A. Maljaars en E. Ja- kobsen; Anna M., d. v. H. Frima en G, A. Borren. Ondertrouwd: C. Geldof, 27 j. en A. Meijers, 22 j L. Faasse, 28 j. en A. Wijk- huijs, 21 j. Getrouwd: D. Verstraate, 21 j. én S. Kodde, 19 j. SEROOSKERKE. Geboren: Cornelia, d. v. D. Jobse en M. J. de Voogd. Jo hannes- z. v- A. de Wolf en G. Beukema. Dirk Jan, z. v. J. J. Klompe en J. Meijers. Getrouwd: C. P- Willeboer, j.m., 25 jaar en F. Joossé, j.d., 27 jaar. A. Boogaard, j.m-, 25 jaar en H. P. Geldof. j.d., 23 jaar. J. Sinke- j.m., 24 jaar en J. Mol, j.d., 23 jaar. S>. Francke, j.m., 25 jaar en N. Boone. j.d. 23 jaar. Overleden: W. Huijssoon, 8C jaar, echtg. van E. Koole. C. Chriêtiaanse. 51 jaar, echtg. van C. C. de Visser. R. J Westdorp. 44 jaar, echtg. van J. W. Roda, te Middelburg. L. Adrlaanse, 77 jaar, echtg. van L. Jongepier. Officreele publicaties HINDERWET* B. en W. van Vlmsingen brengen ingevolge de artt. 6 en 7 der Hinderwet ter open bare kennis, dat bij hen is ingekomen een verzoek van P. van de Linde alhier, om vergunning tot het oprichten van een brood-, koek- en ban ketbakkerij, waarin zullen worden geplaatst een stalen heetwateroven, een deegkneed- machine met ingebouwde elec tromotor van 2 P.K. en een amandelwrijfmachine met in gebouwde electromotor van 1 P.K. in het perceel Bad huisstraat 38; dat dit verzoek met de bijlagen, vanaf heden op de Gemeentesecretarie (2e afd.) ter visie zal worden ge legd en dat schriftelyk be- BEURSOVERZICHT. STEMMING VEEL VERBETERD. Meer vraag. De stemming op de effecten beurs te Amsterdam was Woensdag veel verbeterd. De omzetten waren weliswaar van matige omvang, doch than9 kon worden geconstateerd, dat zich op vrijwel alle afdeelingen vraag openbaarde, waarte genover de verkoopers zich hadden teruggetrokken. Alles bijeen genomen kon na de in zinking der laatste twee dagen een krachtig herstel worden waargenomen. De Philipsaan- deelen konden zelfs een veer tiental punten monteeren, Uni lever en A.K.U. gingen om streeks een goede 5-tal punten naar boven, ook diverse minder courante1 soorten lagen veel be ter in de markt. Scheepvaart waarden waren goed gedispo neerd en over de geheele linie konden de geleden verliezen ruimschoots worden- ingehaald. Voor Kon. bestond eveneens vraag en de koers kwam ruim schoots bbven 33. Bankaand'ee- len waren goed prijshoudend, maar verhoudingsgewijze niet veel veranderd. De verschil lende soorten cultuuraandeelen profiteerden van het verbeterde sentiment. Op de rubbermarkt wedden Amsterdamrubber een 8-tal punten hooger genoteerd. Van ae suikerfondsen verkeer den in het bijzonder H.V.A. flink in herstel. De beleggingsmarkt was rustig. De Nederlandsc'ne staatspapieren waren goed prijshoudend en in verschei dene gevallen een fractie be ter. Voor de 3 Indische lee ningen evenwel moest nog eenig aanbod worden verwerkt. De Gem. en Prov. obligatiën alsmede pandbrieven werden slechts op bescheiden voet ver handeld. Prolongatie 2&. zwaren bij hun college kunnen worden ingediend. Op de veertiende dag na heden, zijnde 19 Nov. 1946, zal ten Gemeentehuizè, des n.m. 3 uur, gelegenheid wor den gegeven om bezwaren tegen het oprichten dier in richting in te brengen, terwijl daarby zoowel 'de verzoeker als zy, die bezwaren indienen, in de gelegenheid worden ge steld deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren inbrengen, kunnen gedurende drie* dagen vóór 19 Nov. ter Gemeente secretarie (2e afd.) van de ter zake ingekomen schrif turen kennis nemen. Vlisslngen, 5 November 1946. AANSCHAFFING VAN LEERMIDDELEN. B. en W. van Vlissingen brengen ter openbare kennis, dat door de Raad dezer ge meente in zijn vergadering van 1 Nov. is besloten aan het bestuur der Ver. tot Bev. van Christelijk onderwys, t.b. v. de onder haar beheer 3taande Oranjeschool, de be- noodigde gelden beschikbaar te stellen voor het aanschaf fen van nieuwe leermiddelen. De voörzitter van de Her- stelraad te Vlissingen maakt namens de Stichting Herstel Zeeland1945 bekend, dat de aanvraagformulieren voor tex tiel uiterlijk op 9 Nov. a.s. op het Gem. Bur. voor Soc. Za ken, Hendrikstr-, moeten zijn ingeleverd. Scheepvaartberichten Aangekomen in Vlissingen. op de 5e „Zeus" van Brussel, sleepboot -.Blankenburg" met sleep van Duinkerken. „Nova" van Bergen. Vertrokken uit Vlissingen op de 5e „Reiger" en ,-Zeus" naar Londen, „Nova" naar Antwer pen. Gepasseerd naar Antwer pen op 5 November ..Fiducia" var# Rotterdam, „Jacoba" van Leith ,-Paraat" van Londen Op 6 Nov. ..Prins Bernhard" van Amsterdam, ..Heeren gracht" van Rotterdam, -De- pa" uit zee. Gepasseerd vah Antwerpen op 5 Nov* „Groningen". „Li bra" en „Prins Willem van Oranje^' naar Rotterdam. Tempo" naar Londen. Op de 6e „Borneo" naar Yersey, Actjo" naar Londen. Radioprogramma's Vrijdag 8 Nov. Hilversum I. 7 Nieuws; 7.30 Gram.; 8 Nieuws; 9 Concert; 10.45 Voor dracht; 11 Les chanteuses de 21. Ted draal de zich om en liep pardoes tegen den Wandy-ko- - ning op. Snel keek Ted om zich heen of hij geen goed heenkomen kon zoeken. Maar 't was niet nodig. De Wandy wilde hem helemaal niet gevangen nemen. Rita had gelijk gehad. Hij werd nu met onderscheiding behandeld. Gisteren had dezelfde Wandy hem nog bijna de dood ingedreven en nu lachte hij zelfs vriendelijk tegen Ted. Dat gaf Ted moed. ,Zeg ereens, hebbgn jullie werkelijk auto's?" vroeg hij. Gelukkig, de Wandy verstond hem. „Natuurlijk!" zei hy verontwaardigd. „En wat voor 1 Ga maar mee dan zal ik je m^n auto laten zien." Het was een verre wande ling, maar tenslotte kwamen ze aan een gebouwtje, dat een garage moest voorstellen. Het stond er tenminste op. la Colombière; 12 Concert; 12.30 Sportagenda; 13 Nieliws; 14.20 Aeolian Sextet; 16.30 Voor de jeugd; 18 Nieuws; 19.30 „Ons Geloof"; 20 Nieuws; 21 Men vraagten wij draai en: 21.45 Congres Partij Van de Arbeid; 23 Nieuws; 23 40— 24 Philadelphia Symph. Or kest. Hilversum II. 7 Nieuws; 7.30 Orgelconc.8 Nieuws; 9 Wer ken van André Caplet; 10.30 Morgendienst; 11 Cellorecital; 13 Nieuws; 14 Concert; 16 De clinatie .Ballade van de her tenjacht" van» Werumcus Bun- ding; 16.30 Amsterdamsch Ka merorkest; 18 45 Herbert Ernst Groh zingt; 19 Nieuws; 19 30 Causerie vcor Weer- en Ster- rekunde; 20 Nieuws; 21 Radio Philharm. Orkest; 22 Nieuws; 23 Nieuwe Nederl. ^Muziek; 23.30—23.57 Koorzang. FEUILLETON. Ccnle in een oud hart door Udo van Ewoud, Weerbericht RUSJIG HERFSTWEER. Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I., gel dig van Woensdagavond tot Donderdagavond: Plaatselijk 'hevel of mist, overigens meest zwaar be wolkt met hier en daar een tijdelijke opklaring. Droog weer. Weinig wind. Ongeveer dezelfde- temperatuur als gis teren. HOOG- EN LAAGWATER. Donderdag is het hoog water om 12.29 resp. 1.89. Laag water om 6.37 en 19.07 resp. 1.73 en 2.04. ZON EN MAAN. Donderdag komt de zon op om 7.44 en gaat onder om 17.03. De maan komt op om 16.39 en gaat onder om 4.48. Edoch, de liefde pleegt nu eenmaal langs kronkelpaden te gaan en als alle jongemen- schen, die door Amor tezamen zijn gebracht, was voor'Freek en Thea het jonge geluk pri mair en vermocht geen onee- nigheid der beide pa's, hoe diep geworteld ook, hieraan ook maar eenigerlei afbreuk te doen. Ze fietsten en ze ten nisten samen; wanneer Thea boodschappen 'moest doen, voerde haar weg toevallig langs het ouderwetsche kan toor van den graanhandelaar, waar Freek het niét zóó druk kon. hebben met enveloppen dicht- en postzegels opplakken, of hij voelde de nabijheid van z(jn Dulcinea, die hij dan bo ven een der blauwe horren, welke het Interieur van het graankantoor' tegen onbe scheiden blikken van bulten beveiligde^ hartelijk nawuifde. Thea's eenige broer, de jeug dige Jan Willem, een onderne mende Jongeling, zag schier wekelijks kans zijn mager zak geld te verdubbelen door, ten behoeve van het tweetal, waar devolle diens telt als postillon d'amour en arrangeur van meer of minder intieme sa menkomsten te 'verrichten; er was geen zang- of muziekuit voering, geen Nutsavond en geen voorstelling van de Re derijkerskamer. of Thea en Freek gaven er acte de pré- sence. kortom, de wederzijd- sche papa's mochten zich dan nog door zulke diepe kloven van stille haat en onverzoen lijke vijandschap- gescheiden weten, voor hun telgen beston den geen hinderpalen en niets scheen in staat aan deze. te gen de druk groeiende verhou ding, een einde te maken. En tóch moet 't, zei mr. van Everdingen, die dit laatste Juist bij zichzelf vaststelde, hardop. Ik kan als vader niet tolereeren. dat mijn kind zich aan zoo'n nietsnut verslingert! Hij zat alleen in zijn privé kantoor en tikte, als om zijn monoloog kracht bij te zetten met een beenen briefopener op het blad van zijn schrijfbu reau. Vanmorgen, toen hij even met de bus naar de stad was geweest, had een der wethou ders, de schijnheilige steenfa brikant Markus, die tegelijk met hem instapte en met wien hij dus wel samen had moeten reizen, op zijn gewone sarcas tische manier op die onmoge lijke verhouding gezinspeeld, toen hij kwasi belangstellend informeerde naar de welstand van des wethouders oudste dochter, die eenlge maanden geleden na een verloving van ruim acht Jaren met een assis tent op een thee-onderneming, eindelijk als „handschoentje" naar Indië was vertrokken. Ja. ja, we worden oud, man had de tanige Markus, die zelf een goede zestiger was. gezegd. Als de jonge vogels het nest eenmaal gaan verla ten.. En met een veelbete kenend knipoogje had hy er aan toegevoegd: pas maar op, meester, die ervaring zal je vandaag of morgen zelf ook wpl nog opdoen- (Wordt vervolgd.) Getrouwd: CH P. MELIESTE N. MELIESTE VERPOORTEN die, mede namens wederzijd- sche Ouders, hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling by hun huwelijk ontvangen. Nispen, Hybeekschestr. 2E. Op Maandag 11 Nov. J. STURM en N. A. STURM— VERSTRAATE, :j: 2 de dag te herdenken, dat zy vóór 25 jaar in het Huweiyk traden, Dat 5$ nog lang ge spaard mogen blyven is de wensch van hun dankbare kinderen. 2 Olsterwyk; LENIE en Verloofde. Batavia: LEEN. Middelburg: RIE en KOOS JE. Gelegenheid tot felicitee- ren van 35 uur, Rozen- straat 37. y t Middelburg, Nov. 1946. Rijks Tuinbouw Voorlichtings Dienst. M. WATTEL, Lond. Kaai 27, ls VERHUISD naar Oude Veersche weg 15, Middelburg Telefoon na 15 Nov. no. 26 Voortaan iedere Donderdag spreekuur in kantoor Veiling Middelburg van 1.303 uur. VOOR BEDRUKT WIT DRUKKERIJ VP Loskade 53 - Middelburg Telefoon 2750 Bovenzaal Sociëteit „De Vergenoeging" Middelburg. Heden-, Donderdagavond, van 811.30 uur o.l.v. den Heer E. T. F. C. CORVELEIJN. Zuinigheid met zeep. leest men alom. Met Shampoo hoeft U niet zuinig te zijn. We hebben een groote voorraad voor U en alle goede merken, zooals: Castella 22 y2 ct. Pento 20 ct. Zwartkop 20 ct, Proco 29 ct. Blondona 25 ct. Brunetta 25 ct. Voor goede Shampoo naar BYOU, Korte Delft 44, Middelburg. Juffr., 26 j., in bezit diplo ma typen, en kennis van En gels en Duits, zoekt een betrekking in winkel, kantoor of kiosk, te Middelburg of Vlissingen. Br. letter A 51, bureau P.Z.C.. Vlis singen. WISKUNDE NATUURKUNDE MECHANICA. Privélessen voor alle examens door bevoegde leerkracht Brieven lett. E 54, Bur. P.Z.C., Vlissingen. G E B R S. Wy presenteeren Iedere dag vers Gekookte Kroten. Altyd vers Gesneden Soepgroenten. Steeds Rode en Savoye Kool. (Zeer fijn. gesneden). Wortelen en Aardappelen. (Prima geschrapt). Gezouten Snybonen Gezouten Sperciebonen. Blanke Zuurkool. MET WINTER ZON. In de winter zomer In Us verpakt. Vóór Vrydagavond Kunt U bestellen Aardbeien Sperciebonen Kersen Spinazie Meloenen Doperwten Meikersen Asperges Alles met Rabarber suiker Deze artikelen worden door ons a.s. Zaterdag om 2 uur geëtaleerd en kunnen alleen afgehaald worden indien U vóór Vrydagavond besteld heeft VOOR WINTEROPSLAG De Beste Aardappelen. Prima Uien, Wortelen, Gele Raap en Kroten. Onze sorteering Groenten: Bloemkool, Spruiten, Sa voye kool, Rode kool, Wor teltjes, Andy Vie, Sla (Stoof en Krop), Prei, Witte kool, enz. Groente en Fruit in blik. Alle soorten Zuurwa- ren. Gedroogde Groenten. Klein partijtje Tomaten, Nog steeds grote sorteringen APPELEN in diverse prijzen. Ailes aan huis bezorgd I Tel. 412. Reeds 40 jaar naar MAAS. MEISJE gevraagd voor winkel en da mes-kapsalon. P. SANDERS, St. Janstraat, Middelburg Kan een krantenjongen nog millionnair worden? Ieder bereikt wat hij wérkelijk wil. Wat U ook voor succes wilt boeken - U moer „willen", door zetten en.... kunnen verkoópen! We bedoelen niet alleen: goederen verkoopen, maar alles ver* koopent U moet anderen kunnen overtuigen van Uw ideeën, U moet sympathie oogsten, ad rem zijn, vertrouwen winnen. Dat is voor iedere carrière noodig. Dalmeijer's schriftelijke cursus „Verkoopen" is zeer waardevol voor U. Een ongewoon-boeiende cursus met tallooze practische wenken, die U direct met succes kunt toepassen. Vraag nu de gratis fondling Da1mtlj*r', CurtuJjen. Koplnolnn*weg 182, Aid. M 146.A dam.2L Zeod auj lood», vtzplkbciog dt bcodrarc ottr Uw KfcrifoJijiua euxnu „Verkoopen. - De Kerkvoogdij der Herv. Kerk van Arnemuiden roept sollicitanten op voor een ORGANIST. Brieven te richten aan den voorzittdk vóór of op 15 No vember 'a.s., waar nadere In lichtingen te verkrijgen zijn. Voorzitter P. DE VOS, Nieuw- straat A 97, Arnemuiden. SPOED. KAMER gezocht door 2 men. schen, vrouw als dienstbode of huishoudster of vrouw alleen, voor dag en nacht. Brieven lett. Z 50, bur. P.Z.C., Vlissingen. Gevraagd voor direct Prima BOUWK. OPZICHTER voor groot nieuwbouw-object te Vlissingen. Sollicitaties te zenden onder letter F 55, bureau P.Z.C., Vlis singen. Bekwame TIMMERLIEDEN en METSELAARS gevraagd voor nieuwbouw. Fa. Wed. POST ZONEN, C. Buskenstr. 56, Vlissingen. NOORDEINDE 144 's-GRAVENHAGE. By kantoor te MIDDELBURG, Kouaansche Kaai 21. De Bank stelt verkrijgbaar: 3 PANDBRIEVEN a 100 met 2y<> verplichte uitloting, in stukken van 1000.500en 100.—. VOOR EÊRCTE HYPOTHECAIRE GELDLEENINGEN OP BILLIJKE VOORWAARDEN. de bekende twee jongens met één gitaar, zijn vanaf heden weer te engageeren voor uw amusementsavonden e.d Hun nieuwste succesliedjes zyij: „De Nieuwe Tyd" en „Roosje". Zij brengen U een vlot en beschaafd -epertoire. Corr. adres: HAVENDORP 393, VLISSINGEN. Vwjt DE DORPSVROUW^ <L0KP0EDBH uxhdt tkil qtmaqd, kBe» tondaay noy tut gesla/ujrf. En je tnaj 'tyehust wel wéten, Van mijn tywndje kun je étit&t. HET GEHEIM (S DOODGEWOON |J maakt clllC Jongeman zoekt net KOSTHUIS te Middelburg. Brieven no. 1149, bur. P.Z.C., Middelburg. Terston^ gevraagd een Nette Werkvrouw. Walstraat 44, Vlls- Adres: singen. Gevraagd NET MEISJE voor heele of halve dagen. Mevr. BERG, St Jacobsstraat 28, Vlissingen. LOOPJONGEN gevraagd. Bloemenmagazijn BALJEU, Langeviele 56, Mid delburg. Dan kunnen wij U helpen Fingertips- en lange in verschillende kleu ren. Prima coupe en pracht kwaliteit in 't Speciaalhuis voor hoeden en pelteryen MAISON B AARS-S YB RANTS KORTEDÉLFT 33 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 3