MAAS SENSATIE! SENSATIE KLOKPOEDER nfyd! maakt cllli Cen bontmantel De avonturen van Ted Bolt Gegomd papier Meulenberg DANSEN G E B R S. OUDE MARKT 11 - VLISSINGEN - HAVENDORP 10& N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank VRIJ GELD BESCHIKBAAR fc Abonnementen voor militairen in Indië. Het aantal aanvragen voor .abonnementen ten behoeve van militairen in Indië is der mate groot, dat we ons ge dwongen zien de aanmelding voorloopig stop te zetten. Het zal zelfs onmogelijk zijn alle reeds ingediende aan vragen te accepteeren, daar in Verband met de vervoers capaciteit slechts een beeprkt aantal kranten veroznöen kan worden. .Zoodra dit kwantum ver hoogd kan worden zal dit na der worden medegedeeld. DE ADMINISTRATIE. Sport KORFBAL. De uitslagen van de Zeeuw- sche lcorfbalbond op 2 Nov. waren als volgt: le klasse MadjoeSwift, terrein afgek. 2e klasse: Swift 2Tjoba 5—1; C.V.W. I—Volharding 2 33_ 3e'klasse A: Beslissingswed strijd V.O.P.ODios 4—6. (Dios kampioen). 3e klasse E: Beslissingswed strijd I.V.O.Eendracht 41. (I.V.O- kampioenj. Afd Walcheren: O.D.S.V. K.V- 4. WEDSTRUDPROGRAMNA VOOR 9 NOVEMBER. Promotie-degradatie le-'2e ki.: UitaflSwift 2. Ie klasse: Madjoe—Swift 1. 3e klasse: C.V.W. 2—D-S.V. Afd. Walcheren; T.O.P.—V. K.V.; Tovos—O.D.S. DAMKAMPIOENSCHAP. Maandag werd: in de „Graaf van Buren" te Kortgene de le ronde gespeeld om het damkampioenschap van Noord- Beveland- Nadat de voorzitter de avond geopend had, 'deed Dr. L. G. Gelderman uit Kortgene de eerste zet. De uitslag was als volgt: Groep I: C. HollestelleP. Bouterse 02. C. W. v- Dam meJ. Nelisse 02, O. Scherp Jac. Nelisse 11. Groep n: W. J. KosterC. Zwemer 0—2. Joh. Verwerj P- Kole 0—2, Iz. Houtzager- P. Flik weert 02. Groep HI: L. ClementM. Leendertse 11, J. Korsuize Jac. de Smit 02, IG. Besuijen Wilderom 20, Jac. Zwe mer—P. Schrier 02. De tweede ronde zal ge speeld worden te Kamperland op Dinsdag 12 November as. GEREF. KERKEN ART. 31 K.O. Bedankt voor Hilversum Ds. D. Zemel te Axel. Kerknieuws NED. HERV. KERK. Beroepen te Kamperland Ds. A Postma uit Schore. Burgerlijke stand WOLPHAARTSDLJK. Geboren: Pieter A., z. van D. Katsman en M. W. Rooze; Johannes D., z- van J. Kake- beeke en M. Ochtman; Wilhel- mina N.. d. van C. Klooster man en M. Geehe; Gerredina F., d. van D- C. Hannewijk en M. Hoebeke; Wilhelmina A., d. van G- van Strien en W. A. Kloet; Adriana J., d- van H. Kraak en M. van Gilst. Getrouwd: A. van Hertum, 32 j. en A. van 'der Schraaf, 27 j.; L. Kraak, 40 j. en M- A. Knuit, 43 j.; J. Geene, 25 j., en W. J. Rijnsburger, 28 j. Overdeden: A- C. Crucq, 22 j., te Middelburg; E. Hoog straten, weduwe van M. Roo- 69 j. (overleden te Goes). BORSSELE. Geboren: Adriaan, z. v. J. Krijger en F. Walhout; Rochus, z. v. A Boone en S. Schelling? Jacóbus J. H., z. v. J. Nijsten en J. E. Goen- se; Cerellus A. W., z. v. S. Wagenaar en A. F. Berthram; Jozina M., d. v. D. Geschiere en E. v. Liere; Maria A., d. A. de Muynck en S. Din- ïêmanse; Pieter S„ z. v. Chr. Baayens en E. de Visser; Cor nells J., z. v. C. J. Wester- weele en E. Walraven.' Getrouwd: W. Neels, 23 j. en J C. Maas, 23 j.; J. Wit te. 23 j. en M. G. F. de Vil der, 23 j. Ondertrouwd: A. v. d. Ende, 26 j. en A. Nieuwen- huize, 24 j. Overleden: J. Paardekooper, 37 j., echtgenoote v. P. Ver- eizer. YERSEKE. OndertrouwdJ. Vette 25 j. en J. P. Hoebeke, 22 j. Getrouwd: L. Nieuwenhulze, 25 j. en K. J. M. Steketee, 26 j.; J. Scheele, 26 j. en W. Jobse, 26 j.; A. Weststrate, 24 j., te Wemeldinge en D. N. Meulbroek, 22 j. KORTGENE. Geboren: Jan L., z. v. W. Platschorre en C. de Brugne; Willy, z v. J. A. Luijk en W. M. A. Dieleman; Daniël, z. v. A Blok en C. Verhulst; Elisa beth J., d. v. J. M. de Vos en J. de Smit; Johannis J., z. v. G. I. Oele en G. Meerman; Harry C. L., z. v. C. L. Kos ter en C. L. van de Walle; Dina A., d. v. C. L. van den Hoven en J. J. Verburg. Ondertrouwd: P. Koeman, 33 j., te Middelburg en J. A. Verburg, 30 j.; J. van der Maas, 28 j. en E. L. J. de Wild. 24 j.; A. Geensen, 26 j„ te Middelburg en M. A. Steen- dam, 27 j.; G. de Smit, 37 j. en T. C. Hoogei^heide, 36 j.; J. van Antwerpen, 25 j., te 's-Heer Arendskerke en I. Platschorre, 21 j. Getrouwd: M. H. Vogelaar, 23 j. en C. J. Kole. 22 j.; A. Geensen, 26 j., te Middelburg en M, A. Steendam, 27 j.G. de Smit, 37 j. en T. C. Hoo- gerheide, 36 j. Overleden: M. de Vos, 70 j.; D. Bouwsense, 69 j. KLOETINGE. Geboren: Sophia M. M., d. v. P. A. Elderenbosch en H. M. Pel; Gerda J., d. v. T. Vader; Johannis C., z, v. en Wilhelmina P., d. v. I. Nouse en M. J. Hoogst rate; Jacoba C., d. v. J. v. d'. Velde en M. Hoekman. Ondertrouwd: J. P. van Oost, 25 j. en C. F. Oele, 23 j.; H. P. Stokvis, 21 j. en C. den Toonder, 28 j. Getrouwd: J. W. de Vrieze, 33 j. en C. Sonke, 31 j.; L. M. Herjnsdijk, 24 j. en J. K. Kole, 22 j. 'S-HEER ARENDSKERKE. Getrouwd: W. S. Taillie, 34 j. en P. van de Vrie, 32 j.; C. M. Mulder, 24 j. en C. v. d. Guchte, 23 j.; A. Mesu, 36 j. en C. do Hamer, 34 j.; N. Scnoolmeester, 30 j. en M. M. Dieleman, 25 j.; J. Bliek. 36 .j. en A. M. Sonke, 26 j.; P. J. H. Geervliet, 29 j, en L. P. Petiet, 30 j. Geboren: Johannes, z. van D. Witte en A. T. Helmstrijd; Adri, z. van A. Hermes en M. E. Schlossnagel; Jan, z. van P. Te vel en M. P. Jobse; Cornelis I., z. van I. Kole en C. Zuid- dgk; Marinus, zoon van H. van Antwerpen en J. de Jonge; Marinus J., z. van F. Grimminck en G. Folker; Cor nelia P. G., d. van J. Huige en C. Smits; Jacobus, z. van B. Remijn en C. M. van 't West einde; Johannes A., z. van P. Paardekooper en M. Snoep; Machalina T., d. van J. Poel man en A. van Sabben; Maar ten, z. van M. Fraanje en M. Walhout. BEURSOVERZICHT. STEMMING VEEL VERBETERD. Meer vraag. De stemming op de effecten beurs te Amsterdam was Woensdag veel verbeterd. De omzetten waren weliswaar van matige omvang, doch thans kon worden geconstateerd, dat zich op vrijwel alle afdeelingen vraag openbaarde, waarte genover de verkoopers zich hadden teruggetrokken. Alles bijeen genomen kon na de in zinking der laatste.twee dagen een krachtig herstel worden waargenomen. De Philipsaan- deelen konden zelfs een veer tiental punten monteeren, Uni lever en A.K.U. gingen om- strëèks een goede 5-tal punten naar boven, ook diverse minder courante soorten lagen veel be ter in de markt. Scheepvaart waarden waren goed gedispo neerd en over de geheele linie konden de geleden verliezen ruimschoots worden ingehaald. Voor Kon. bestond eveneens vraag en de koers kwam ruim schoots boven 33. Bankaandee- len waren goed prijshoudend, maar verhoudingsgewijze niet veel veranderd. De verschil lende soorten cultuuraandeelen profiteerden van het verbeterde sentiment. Op de rubbermarkt werden Amsterdamrubber een 8-tal punten hooger genoteerd. Van de suikerfondsen' verkeer den in het bijzonder H.V.A. flink in herstel. De beleggingsmarkt was rustig. De Nederlandsche staatspapieren waren goed prijshoudend en in verschei dene gevallen een fractie be ter. Voor de 3 Indische lee ningen evenwel moest nog eenig aanbod worden verwerkt. De Gem. en Prov. obligatiën alsmede pandbrieven werden slechts op bescheiden voet ver handeld. Prolongatie 2*4. Offlcieele publicaties HET HERBOUWPLAN VAN OOSTBURG. Het nieuwe plan is eindelijk gereed en ligt ter inzage bij Ph. de Vugst en bij Hotel du Commerce. Ook is het opge hangen in de étalage van de schoenhandel van wethouder van Kampen. Gaarne zal het gemeentebe stuur schriftelijk op- of aan merkingenontvangen vóór 13 November, opdat deze in de raadsvergadering op 15 Nov. d.a.v. behandeld kunnen wor den- De raadsleden zijn gaarne bereid desgewenscht voorlich ting te geven. Het wordt aan bevolen. dat belanghebbende vereenigingen gezamenlijk het nieuwe plan béstudeeren. Radioprogramma's Vrijdag- 8 Nov. Hilversum I. 7 Nieuws; 7.30 Gram.; 8 Nieuws; 9 Concert; 10,45 Voor dracht; 11 Les chanteuses dc 21. Ted draai de zich om en liep pardoes tegen den Wandy-ko- ning op. Snel keek Ted om zich heen of hg geen goed heenkomen kon zoeken. Maar 't was niet nodig. De Wandy wilde hem helemaal niet gevangen nemen. Rita had gelijk gehad. Hij werd nu met onderscheiding behandeld. Gisteren had dezelfde Wandjr hem nog bgna de dood ingedreven en nu lachte hij zelfs vriendelijk tegen Ted. Dat gaf Ted moed. „Zeg ereens, hebben jullie werkelijk auto's?" vroeg hij. Gelukkig, de Wandy verstond hem. „Natuurlijk!" zei hg verontwaardigd. „En wat voorGa maar mee dan zal ik je mijn auto laten zien." Het was een verre wande ling, maar tenslotte kwamen ze aan een. gebouwtje, dat een garage moest voorstellen. Het stond er tenminste op. la Colombière; 12 Concert; 12.30 Sportagenda; 13 Nieuws; 14.20 Aeohan Sextet; 16.30 Voor de jeugd; 18 Nieuws; 19.30 „Ons Geloof"; 20 Nieuws; 21 Men vraagt.... en wij draai en; 21.45 Congres Partij van de Arbeid; 23 Nieuws; 23.40 24 Philadelphia Symph. Or kest. Hilversum H. 7 Nieuws; 7.30 Orgelconc.; 8 Nieuws; 9 Wer ken van André Caplet; 10.3C Morgendienst; 11 Cellorecital; 13 Nieuws; 14 Concert; 16 De clamatie .Ballade van de her, tenjacht" van Werumcus Bun- ding; 16.30 Amsterdamsch Ka merorkest; 18.45 Herbert Ernst Groh zingt; i9 Nieuws; 19.30 Causerie voor Weer- en Ster- rekunde; 20 Nieuws: 21 Radio Philharm. Orkest; 22 Nieuws; 23 Nieuijve Nederl Muziek; 23.30—23.57 Koorzang. Weerbericht RUSTIG HERFSTWEER. Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I., gel dig van Woensdagavond tot Donderdagavond Plaatselijk nevel of mist, overigens meest zwaar be wolkt met hier en daar een tijdelijke opklaring. Droog weer. Weinig wind. Ongeveer dezelfde temperatuur al£ gis teren. HOOG- EN LAAGWATER. Donderdag is het hoog water om 12.29 resp. 1.89. Laag water óm 6.37 en 19.07 resp. 1.73 en 2 04. ZON EN MAAN. ^Donderdag komt dt zon op om 7.44 en gaat onder om 17.03. De maan komt .op om 16.39 en gaat onder om 4.48. FEUILLETON. Ccnlc in een oud hart door Udo van Ewoud. 30 Edoch, de liefde pleegt nu eenmaal langs kronkelpaden te gaan en als alle jongemen- schen, die door Amor tezamen gebracht, was voor Freek 'hea het jonge geluk pri. mair en vermocht geen onee- nigheid der beide pa's, hoe diep geworteld ook, hieraan ook maar eenigerlei afbreuk te doen. Ze fietst.en en ze ten nisten samen; wanneer Thea boodschappen moest doen, voerde haar weg toevallig langs het ouderwetsche kan toor van den graanhandelaar, waar Freek het niet zóó druk kon hebben met enveloppen dicht- en postzegels opplakken, of hij voelde de nabijheid van zijn Dulcinea, die hij dan bo ven een der blauwe horren, welke het Interieur van het graankantoor tegen onbe scheiden blikken van buiten beveiligde, hartelijk nawuifde. Thea's eenige broer, de jeug dige Jan Willem, een onderne mende jongeling, zag schier wekelijks kans zijn mager zak- jeld te verdubbelen door, ten behoeve van het tweetal, waar devolle diensten als postillon d'amour en arrangeur van meer of minder intieme sa menkomsten te verrichten; er was geen zang- of muziekuit voering. geen Nutsavond er geen voorstelling van de Re derijkerskamer, of Thea er Freek gaven er acte de pré- sence, kortom, de wederzijd- sohe papa's mochten zich dan nog door zulke diepe kloven van stille haaü en onverzoen lijke vijandschap gescheiden weten, voor hun telgen beston den geen hinderpalen en niets scheen in staat aan deze, te gen de druk groeiende verhou ding, een einde te maken. En tóch moet 't, zei rar. van Everdingen, die dit laatste juist bij zichzelf vaststelde, hardop. Ik kan als vader niet tolereeren. dat mijn kind zich aan zoon nietsnut verslingert! Hij zat alleen in zijn privé kantoor en tikte, als om zijn monoloog kracht bij te zetten met een beenen briefopener op het blad van zijn schrijfbu reau. Vanmorgen, toen hij even met de bus naar de stad was geweest, had een der wethou ders, de schijnheilige steenfa brikant Markus, die tegelijk met hem -instapte en met wien hy dus wel samen had moeten reizen, op zijn gewone sarcas tische manier op die onmoge lijke verhouding gezinspeeld, teen hg kwasi belangstellend informeerde naar de welstand van des wethouders oudste dochter, die eenige maanden geleden néi een verloving van ruim acht jaren met een assis tent op een thee-onderneming, eindelijk als .handschoentje" naar Indië was vertrokken. Ja. ja, we worden oud, man had de tanige Markus, die zelf een goede zestiger was, gezegd. Als de jonge vogels het nest eenmaal gaan verla ten.. En met een veelbetee- kenend knipoogje had lig er aan toegevoegd: pas maar op, meester, die ervaring zal je vandaag of morgen zelf ook wel nog opdoen (Wordt vervolgd.) Getrouwd: CH P. MELIESTE N. MELIESTE— VERPOORTEN die, mede namens wederzijd- sche Ouders, hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling btf hun huwelijk ontvangen. Nispen, Hgbeekschestr. 2E. Op Maandag 11 Nov. X a.s. hopen onze geliefde Ouders J. STURM en X N. A. STURM— Z VERSTRAATE, de ïS iag te herdenken," dat X vóór 25 jaar in het X uwelijk traden. Dat zij noj spaard mogen wensch van hun dankbare kinderen. »g lang ge- blgven is de Oisterwijk: erwgk: LENIE en Veigoofde. X Batavia: LEEN. :i« Middelburg: RIE en KOOSJE. Gelegenheid tot felicitee- ren van 35 uur, Rozen- straat 37. Rijks Tuinbouw Voorlichtings Dienst. M. WATTEL, Lnnd. Kaal 27, Is VERHUISD naar Oude Veersche weg 15, Middelburg Telefoon na 15 Nov. no. 26 Voortaan iedere Donderdag spreekuur in kantoor Veiling Middelburg van 1.303 uur. WISKUNDE NATUURKUNDE MECHANICA. Privélessen voor alle examens door bevoegde leerkracht Brieven lett. E 54, Bur. P.Z.C., Vlissingen. _l voor bedrukt wit drukkerij Loskade 53 - Middelburg Telefoon 2750 Bovenzaal Sociëteit „De Vergenoeging" Middelburg. Heden-, Donderdagavond, van 811.30 uur o.l.v. den H«er E. T. F. C. CORVELEIJN. Zuinigheid met zeep. leest men alom. Met Shampoo hoeft U niet zuinig te zijn. We hebben een groote voorraad voor U en alle goede merken, zooals: Castella Pento Zwartkop Proco Blondona Brunetta Voor goede naar BYOU, Korte Delft 44, Middelburg. 22% ct. 20 ct. 20 ct. 29 ct. 25 ct. 25 ct. Shampoo Juffr., 26 j., in bezit diplo ma typen, en. kennis van En gels en Duits, zoekt een betrekking in winkel, kantoor'of lclosk, te Middelburg of Vlissingen. Br. letter A 61, bureau P.Z.C., Vlis singen. Wy presenteeren Iedere dag vers Gekookte Kroten. Altijd vers Gesneden Soepgroenten. Steeds Rode en Savoye Kool. (Zeer fijn gesneden). Wortelen en Aardappelen. (Prima geschrapt). Gezouten Snijbonen Gezouten Sperciebonen. Blanke Zuurkool. MET WINTER ZON. In de winter zomer 1 In ijs verpakt. Vóór Vrijdagavond Kunt U bestellen Aardbeien Sperciebonen Kersen Spinazie Meloenen Doperwten. Meikersen Alles met suiker I Deze artikelen wórden door ons a.s. Zaterdag om 2 uur geëtaleerd en kunnen alleen afgehaald worden indien U vóór Vrijdagavond besteld heeft VOOR WINTER/OPSLAG De Beste Aardappelen. Prima Uien, Wortelen, Gele Raap en Kroten, Onze sorteering Groenten: Bloemkool, Spruiten, Sa voye kool, Rode kool, Wor teltjes, Andijvie, Sla (Stoof en Krop), Prei, Witte kool, enz. Groente en Fruit in blik. Alle soorten Zuurwa- ren. Gedroogde Groenten. Klein partijtje Tomaten, Nog steeds grote sorteringen APPELEN in diverse prijzen. Alles aan huis bezorgd I Tel. 412. Reeds 40 jaar naar MAAS. MEISJE gevraagd voor winkel en da mes-kapsalon. P. SANDERS. St. Janstraat, Middelburg. Kan een krantenjongen nog millionnair worden? Ieder bereikt wat hij wérkelijk wil. Wat U ook voor succes wilt boeken - U moet „willen", door zetten en.... kunnen verkoopen! We bedoelen biet alleen: goederen verkoopen. maar alles ver koopen! U moet anderen kunnen overtuigen van Uw ideeën. U moet sympathie oogsten, ad rem zijn, vertrouwen winnen. Dat is voor iedere carrière noodig. Dalmeijer's schriftelijke cursus „Verkoopen" is zeer waardevol voor U. Een ongewoon-boeiende cursus met tallooze practische wenken, die U direct met succes kunt toepassen. Vraag nu de gratis brochure!' Ns Invultinn [\ufll Zccd raT; zonder verplichting dc brochure over Uw «chrifteJijken curuu „Verkoopen." Ne InvuUkio. Koninginneweg 132, Aid. M 146. A'danvZ. De Kerkvoogdij der Herv. Kerk van Arnemuiden roept sollicitanten op voor een ORGANIST. Brieven te richten aan den voorzitter vóór of op 15 No vember a.s., waar nadere in lichtingen te verkrijgen zijn. Voorzitter P. DE VOS, Nieuw- straat A 97, Arnemuiden. SPOED. KAMER gezocht door 2 men. schen, vrouw als dienstbode of huishoudster of vrouw alleen, voor dag en nacht. Brieven lett. Z 50, bur. P.Z.C., Vlissingen. Gevraagd voor direct Prima BOUWK. OPZICHTER voor groot nieuwbouw-object te Vlissingen. Sollicitaties te zenden onder letter F 55, bureau P.Z.C., Vlis singen. Bekwame TIMMERLIEDEN en METSELAARS gevraagd voor nieuwbouw. Fa. Wed. POST ZONEN, C. Buskenstr. 56, Vlissingen. NO^RDEINDE 144 's-GRAVENHAGE. Bijkantoor te MIDDELBURG, kouaansehe Kaai 21. De Bank stelt verkrijgbaar: 3 PANDBRIEVEN a 100 met 2% verplichte uitloting, in stukken van 1000.500en 100. VOOR EERSTE HYPOTHECAIRE GELDLEENINGEN OP BILLIJKE VOORWAARDEN de bekende twee jongens met één gitaar, zijn vanaf heden weer te engageeren voor uw amusementsavonden e.d Hun nieuwste succesliedjes zijn: „De Nieuwe Tgd" en „Koosje". Zrj brengen U een vlot en beschaafd -epertoire. Corr. adres: HAVENDORP 393, VLISSINGEN. V vajt DE DORPSVROUW KL0KP0EDBR. uxMt Vee/ tpnaaqd. 'kBe*t tondaaj noy net yeslaajd. En je -ntag 't yehust wel uéten. Van tfujti tyumdje ku*t je é£e*t. HET GEHEIM IS DOODGEWOON Jongeman zoekt net KOSTHUIS te Middelburg. Brieven no. 1149, bur. P.Z.C., Middelburg. Terstond gevraagd een Nette Werkvrouw. Adres: Walstraat 44, Vlis singen. Gevraagd NET MEISJE voor heele of halve dagen. Mevr. BERG, St. Jacobsstraat 28, Vlissingen. LOOPJONGEN fevraagd. Bloemenmagazijn ALJEU. Langeviele 56, Mid delburg. Dan kunnen wij U hel Den Fingertips en. lange ln verschillende kleu ren. Prima coupe en pracht kwaliteit in 't Speciaalhuis voor hoeden en pelterijen maison B AA RS-SYB RANTS KORTEDELFT 33 MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 11