MAATWERK ir G.KLAVEH BI A. DE PREE Vlissingen-Helmondia M. de Dreu Co's N.V. DEMONSTREEREN GOES I T.S.C. I (Oosterhout) r eoenaren COSTUUMS EN WINTERJASSEN DAMEN-Dr°gisferij GEOPEND: motorhandel ACTIEVE AGENTEN MIDDELBURG. 1 „SCHUTTERSHOF" I „DE SPOOKBRUILOFT". Dapper en moedig" „Tbeschriioing herbouuj middelburgsch stadhuis" N.V. DRUKKERIJ ALTORFFER CANADAPOTEN. JUFFROUW Kruiningen-Yerseke OPENING Stationsrestauratie- Bedrijf. We/ke Icwaof MJ.feremiasse H. S. DRIJFHOUT - GOES Heden overleed na een geduldig- gedragen lijden, zacht en kalm, onze zeer feliefde Man en Vader, e Heer SAMUEL CORNELIS VAN PIENBROEK, in de ouderdom van 74 jaar'. Middelburg: M. C. v. PIENBROEK— BUT. Amsterdam J. M. v PIENBROEK. Middelburg: G. C. v. PIENBROEK. J. VAN PIENBROEK. Middelburg, 31 Oct. 1946. Noordpoortstraat 13. De teraardebestelling zal plaats hebben a.s. Maandag 2 uur n.m., ver trek Noordpoortstraat 13. Liever geen bezoek. Heden overleed, na een geduldig gedragen lijden, onze beste Zwager en Oom, de Heer SAMUEL CORNELIS VAN PIENBROEK, in de ouderdom van 74 jaar. Uit aller naam, W. BUT. Vlissingen, 31 Oct. 1946 Heden overleed tot onze diepe droefheid, in de ouderdom van 82 jaar, onze innig geliefde Moe der, Behuwdmoeder en Grootmoeder ADRIAN A THEODORA MOOLENBURGH, Weduwe van den Heer Mr. J. H. VAN BEL. Tiel: B. VAN GIJN—VAN BEL N. VAN GIJN en Kinderen. 's-Gravenhage: H. VAN BEL; P P. C. VAN BEL- VAN ADRICHEM BOOGAERT en Kinderen. Tiel. 30 October 1946. Static nsstraat 23 De begrafenis Is bepaald op Zaterdag 2 November on de Algemeene Be graafplaats (Kerkhoflaan) te 's-Gravenhage. Vertrek van Duchattelstr. 17 al daar te twee uur. AIgemr -ne kennisgeving. Heden overleed te O.- en W.-Souburg onze ge liefde Moeder, Behuwd, Groot- en Overgrootmoe der, Mej. ELIZABETH BOSSCHAART, Wed. van J. PH. KEIN, in de gezegende ouderdom van 92 jaar. Namens de familie W. KEIN. O.- en W.-Souburg, 1 November 1946. Nleuwstraat 30. De teraardebestelling zal plaats vinden op Maan dag 4 November om 12 uur v.m. vanaf het sterf- nuis. Ondergeteekende maakt zijn geachte cliënt'le bekend, dat hij met ingang van 4 Novem ber 1946 zijn Bodeszaak zal over doen aan den Heer J. P. ROELSE te Meliskerke. Onder dankzegging voor het genoten vertrouwen, beveelt hij zrjn opvolger in ieders gunst aan. M. MATTHIJSSE, A 23, Meliskerke. o In aansluiting op het boven staande deelt ondergeteeken de het geachte publiek van Me liskerke mede, dat hij de Bodes zaak van den Heer M. -MAT THIJSSE met ingang van 4 November 1946 zal overnemen. Hopende door een nette en vlugge bediening het vertrou wen in gelijke mate als zijn voorganger waardig te mogen worden, houdt hij zich beleefd aanbevolen. J. P. ROELSE. Te koop of te ruil een z.g.a. n. tweeloops JACHTGEWEER. Br. no. 1130. Bur. P.Z.C., Middelburg. Weet U, dat wij ook een DINER bij U aan huis kunnen leve ren! Komt U eens met ons praten. NED. KOFFIEHUIS, Dam 21, Middelburg. WAAROM is het noodig. dat U avond aan avond Uw administratie moet bij werken, als U over dag Uw geheele aan dacht bij de technische leiding van Uw bedrijf noodig hebt? Komt U eens met ons praten, wij kunnen een groot deel van Uw ad ministratieve beslom meringen overnemen! BOEKHOUD- EN BELASTING-ADVIES BUREAU Rozen str. 45, Middelburg. Ambachtsschool - Oostburg, Gevraag'd per 1 Januari 1947 een LERAAR voor voortgezet Lager Onder wijs. Aantal lestijden 14. Sollicitaties vóór 7 Nov. a.s. aan den Directeur der School, J. G. J. BODDERIJ, Expediteur, Sluis, Is van heden af telefonisch aangsloten onder No. 58. Wegens sterfgeval MAAN DAG 4 NOVEMBER de ge heele dag GESLOTEN. Firma A. BLIEK, Nieuwstraat, Middelburg. Te koop nieuwe KINDERWAGEN. Te bevragen: VAN HESE, Scheldestr. 26, Vlissingen. DAGELIJKS kunt U Stoom- en Verfgoederen bezorgen, alle kleuren. Spoedbehandeling 50 hooger. PIET SOMER, Bedde- wijkstraat 7, Middelburg. Tclef. 2059. V.. SCHUTTERSHOF Middelburg. Woensdag 6 Nov. a.s. BEVRIJDINGSDAG VAN MIDDELBURG. Na afloop van de voorstel ling van SIEM NIEUWEN HUIJZEN GROOT BE VRIJ DIN GSB AL met de Babytonband tot 2 uur. Alleen toegang op de plaats- kaarten van SIEM NIEUWEN HUIJZEN. DE DIRECTIE. KOLENSINTELS. Er zijn weer fijne kolenslntels gratis voor het weghalen, uit stekend geschikt voor weg verharding. Zich aanmelden: Electrische Centrale der N.V. P.Z.E.M. te Vlissingen, ingang poort Lamp- slnsstraat. Gymnastiekvereeniging „MEDIOBURGUM" Middelburg. Er is bij de volgende afdeelin- gen nog plaats voor enkele jongens: Vrijdags van 67 uur (lft. 7—11 jaar). Vrijdags van 78 uur (lft. 11—16 jaar) Opgave kan worden gedaan op de clubavonden in het gymn. lokaal van de kweekschool, Heerengracht, of bij het secre tariaat Kinderdyk 26. HET BESTUUR MUZIEKVEKEKNIGING LUCTOR ET EMERGO ZOUTELANDE. Trekking der loterij vindt plaats op Dinsdag 5 No vember a.s., des avonds 7 uur, in de school. HET BESTUUR. Te koop O L I E J A S, m. 48. Oprit 38, Vlissingen 's avonds na 6 uur. VERLüiCL.n iliA.'i -i.i it OORKNOP. Gelieve terug te bezorgen: Lange Noordstr. 66, Middelburg. IS NIET TE In November kunnen wij weer een bepeiki aantal cliënten 'helpen met het maken en keeren van KLEERMAKER IJ DAM 19-20, MIDDELBURG AFSLUITING DUINEN EN STRAND. De burgemeester van Kou- dekerke maakt bekend, dat nu het badseizoen is afgeloopen. het weer verboden is de duinen en het strand te betreden. Koudekerke, de 1 Nov. 1946. De Burgemeester voornoemd, J. L. DREGMANS. Schrale huid DUN A HANDLOTION Geeft U 'n •gave huid. 1.25 per flacon. Noordstr. 44. Middelburg. Te pachten bij inschrijving: Drie percelen BOUWLAND totaal groot 1.21.68 H.A. bij Snabbeldorp in de Gemeente Westkapelle en Zoutelande voor den Heer W. MARIJS te Biggekerke. Inschrijvingen vóór 9 No vember ten kantore van Nota ris Mr. P. LOEFF, Houtkade 11, Middelburg. NIEUWSTRAAT 24 - TEL. 2344 MIDDELBURG Modern vulcaniseeringsbedrijf voor motorbanden SOLIDE FIRMA uit 't Noorden des lands zoekt (liefst goed ingevoerd) voor het contracteeren van tuinbouwproducten tegen goede voorwaarden. Brieven met inlichtingen onder letter LU.F, NIJGH VAN DITMAR, Amsterdam-C. A.S. ZONDAG Aanvang half drie. DENK AAN VOORVERKOOP. Bij niet doorgaan van de wedstrijd blijven plaatsbewijzen geldig tot de eerstvolgende competitiewedstrijd. VOORVERKOOP TE MIDDELBURG BIJ PIET VOGEL. |uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiim WOENSDAG 6 NOVEMBER A.S- - 8 UUR H het lachkanon SIEM NIEUWENHUIJZEN in H een nieuw griezel-blijspel met zang en dans j§ Lachkrampen, angstdroomen, hullende oogen 1 veroorzaakt U SIEM NIEUWENHUIJZEN j§ 1 als „MANUS PIL". 1 PALINA HERVE, LISETTE STEVENS, COLLEEN 1 POLDI, DICK KÖHLER, JOS HEILKER, PAUL ENGELEN Toegangsprijs 2.plus belasting, g Plaatsbespreken Maandag van 3—5 uur. Vöor Vlissin- g gen bij dhr. C. SINKE, Lepelstraat 4. Vanaf heden ook §f s onder telefoon 2668. IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH SK-JftWS sten u bereikbar Het worden. in staat Bescbeiden bedrag Leg iedere maandI Neerlands°ud N.V VERSCHENEN Critische wederwoorden op het vlugschrift „Er op of er onder", door Mr. M. W. G. v. d. Veur. Prijs 0.60. door ir. A. v d. Steur. Ver lucht met 7 zeer fraaie af beeldingen op kunstdruk papier Prijs 0.90. Verkrijgbaar bij de Boekhandel en de Uitgeefster MIDDELBURG. Voor Uw Vereeniging of Firma een Jubileum-revue 7 Deze schrijft HARRY BOTSCHUIJVER (auteur) voor U. Ook schetsen, feestgedichten, clubliederen etc. Revue-schetsen ook in huur voor vereenigingen. Gerard Doustraat 62 n, Amsterdam. ZELDZAAM AANBOD, Wij kunnen U leveren 4000 ZWARE Worden ook'bij kleine partijtjes verkocht. H. S. DRIJFHOUT, Wijngaardstraat 35 - Goes Tel. 2289. Bomen - Zaden - Planten. j*. leder, die op de Bloe- mententoonstelling te Kloetinge een BON ij- ontving, goed voor een medaille, kan deze omwisselen voor de medaille bij: j 's Gravenpoldersestr. 6 Kloetinge. J SCHUTTERSHOF GOES. DONDERDAG 7 en VRIJDAG 8 NOVEMBER, 8 uur, Het lachkanon SIEM NIEUWENHUIJZEN in een nieuw griezel-blijspel met, zang en dans „DE S PO O KB RUIL O FT". SIEM NIEUWENHUIJZEN in zijn nieuwe creatie als „MANUS PIL", met diverse medewerkenden# Pr\js 2.plus belasting. Plaatsbespreken dagelijks van 1—3 uur. De Veilingsver. „Zuid- Beveland" te Goes deelt hier bij mede, dat de circulaire van het Bedrijfschap voor Groen ten en Fruit vermeldt dat telers, resp. pachters hun Fruit ter veiling mogen aanvoeren wanneer zij dit wenschen, dus ook het Fruit hetwelk even tueel nog bewaard zo.u kunnen blijven. TIDA K1RA Parketvloerenfabriek LEEUWARDEN. Levert U zonder vergunning Eikenhouten- parketvloeren Beukenhouten parketvloeren Iepenhouten parketvloeren; Verbeterde houtgranietvloeren. Imitatie parketvloeren. Vraagt prijs en monsters. Vertegenwoordiger voor Zeeland en Brabant, A. JACOBS, Markt Goes. L. v. d. LINDE, Gevraagd in Breda bij dame alleen van middelb. leeftijd, P-G., om gezamenlijk te wonen, met vrije, kost en inwoning. Brieven fr„ A 360, Bureau P.ZrC., Goes. WONINGRUIL. Wie wenscht Woning te Goes te ruilen tegen vrije Woning te Zevenbergen Prima bus- en treinverbin dingen met Breda. Br. no. A 356, bur. P.Z.C., Goes. De Notaris H. JONKERS te Goes, zal ten verzoéke van den Heer S. MIJNSBERGEN te Voorburg, bij inschrijving ver- koopen: WOONHUIS en ERF te Goes aan de Vogelzangsweg nummer 28 in huur bij den Heer MILHOUS voor 6,75 per week. Bezichtiging te bevragen bij den bewoner. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris al waar inschrijvingen worden In gewacht op Dinsdag 12 No vember 1946 tot n.m. 2 uur. Maandag 4 November a.s. van het PRIMA KEUKEN. GOED.E' OONSJMPTIE VERKORT HET WACHTEN. Beleefd aanbevelend, H. J. HENSEMA. Uw e/ ootr hee ft wij Meiper desiruMdig Verloren een HEEREN GABARDINE REGENJAS (donkerblauw) op 22 Oct. jl. te Kwadendamme. Tegen be looning terug te bezorgen bij den monteur P.Z.E.M., Oude- lande. Offi G I Maandag 4 November a.s. Official Ford Dealer, GOES, zal op 1. de nieuwe Fordson Major tractor, welke is uitgerust met rups-instal latie; 2 de nieuwe Fordson Major tractor met hydraulische hef installatie en combi natie met toolbar vo.r cultivatorwerk; 3 de Ingos Ratoped „of populair ge- sproken het vierkante wiel", dat op he.t oudere type Tordson tractor kan worden gemonteerd. Deze belangrijke demonstraties zullen worden gehouden te WILHELMINADORP op de hofstede van BUTEIJN om 2 uur. ZONDAG A.S. COMPETITIEWEDSTRIJD Aanvang 2.30 uur. Terrein „Goes". Leden en donateurs vrije toegang. DUIZENDEN KERSTBOMEN staan alweer voor onze klanten gereserveerd. Bestel reeds nu, of noteer in elk geval ons adres. Vele maten en prijzen. Voor kerk- en zaalgebruik van 3 tot 6 meter. Bij tijdige bestelling wordt prompt op tijd geleverd, ook aan de handel. Wijngaardstraat 35 - Tel. 2289 BOMEN PLANTEN.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 8