De avonturen van Ted Bolt JEUGDDIENST DANSEN H.H. Kleinhandelaren. INLEVERING FRUITBONNEN. N. V. „Stoomtram Walcheren". Kantongerecht Middelburg. SLECHT HEKSEN ETEN... Vijf personen uit Arnemui den brachten een bezoek aan de boomgaard van C. O. te Kapelle. Als tijdstip hadden zij daarvoor uitgekozen het middaguur, waarop de exploi tant van de boomgaard er niet meer was. De speciaal voor hun doel meegebrachte emmer was spoedig voor de helft met kersen gevuld. Dat er nog bewakers in de boom gaard waren achtergebleven, daarmede was evenwel niet gerekend. De nog jeugdige bewakers bleken niettemin volkomen voor hun taak be rekend en het brutale optre den van dit vijftal kon niet beletten dat ze met achter lating van de zich toege- eigende vruchten de boom gaard hadden te verlaten. Zij stonden terecht voor den Kantonrechter en tegen drie hunner was de eisch ze ven dagen gevangenisstraf. De straffen die achtereenvolgens door den Kantonrechter wer den uitgesproken-waren: G. d. N. 40 b s 20 d h; D. S. 30 b s 15 d h; B. d N. 15 b s 2 w t; L. G. 'f 15 b s 10 d h; F. W. 15 b s 10 d h. Hoe begeerig plukrijpe vruchten aan de boom er ook uit kunnen zien, zonder toe stemming van den eigenaar daarvan kan men niet onge straft zijn gang gaan. Wegens dit vergrlrjp stonden o.m. voor den Kantonrechter nog terecht: Th. de K. te Goes: 40 b s 20 d h; A. d. K. te Goes: 40 b s 20 d h; A. G te Wolf aartsdijk: 15 b s '8 d h; L. G. te Wol- faartsdjjk: 15 b s 8 d h; W. M. te 'a Heer Arendskerke: 10 b s 5 d h; Ch. H. te Rilland-Bath: 30 b s 15 d h; A. E. te Goes: 15 b s 2 w tuchtschool; W. d. D. te Goes: 10 b s 5 d h: J. F. te Kwadendamme: 15 b s 8 d h; J. B. te Baarland: 15 b s 8 d h'; I. J. P. te Oude- lande: 6 b s 3 d h; A. P. te Oudelande: 6 b s 3 d h; P. v. d. E. te Lewedorp: 15 b s 8 d h; J. J. te 's Heer Arendskerke: 15 b s 8 d h; J. J. te 's Heer Ai'endskerke 15 b s 1 week tuchtschool; B. d. B. zonder bekende woon- of verblijfplaats: 14 d gev. straf; .T. M. te Arnemuiden: 20 b s 10 d h; G. M. te Arnemuiden 20 b s 10 d h. SCHOOLVERZUIM. Dat ouders hun leerplichtige kinderen naar school moeten sturen an welke goede be doelingen overigens aan het schoolverzuim ook ten grond slag mogen liggen deze dicht nauwgezet hebben na e komen, moge algemeen be kend Zijn. Niettemin bleek dit tot alle ouders nog niet ten volle te zijn doorgedron gen. Wegens overtreding der Leerplichtwet werden door den Kantonrechter veroor deeld: J. J. S. te Goes: 10 b s 5 d h; J. d. R. te Vlis- singen 10 b s 5 d h; J. L. te Middelburg: 20 b s 10 d h; L. P. te Hoedekenskerke: 10 b s 5 d h; J. M. te Ar nemuiden: 10 b s 5 d h; J, V. te Heinkenszand: 10 b s 5 d h; C. H. J. te Kloe- tinge: 30 b s 15 d h; I. op 't H. te Kapelle: 10 b s 5 d h; J L. te Kruiningen: 15 b s S'd h; J. B. te Hoe dekenskerke: 15 b s 8 d h; J. v. B. te Arnemuiden: 25 b s 10 d h; B. J. te Borssele: 20 b s 10 d h. VERKEERSOVER. TREDINGEN. W. v. O. te Goes 15 b s 10 d h; J. Ch. te Seroos- kerke: 3 en 3 b 8 2 en 2 d h; S. v. d. W. te Co- lijnsplaat:6 b s 1 week tuchtschool; J. v. 't W. te Hoedekenskerke: 5 b s 3 d h; J. P. d. P. te Wisseker- ke: 5 b s 3 d h. Kerknieuws ZENDINGSEXAMEN. De dames B. Rotte, M. van Driel. N. Boone, N Corbijn, J. de Rijcke, M. van Leeuwen, T. Steketee. Lavooy en C Verstrate slaagden voor het zendingsexamen, dat hen door Prof. Dr. J- H. Bavinck, ten overstaan van Ds. D. Pol, als vertegenwoordiger der Gene rale Zendlngsdeputaten, ln het Zendingscentrum te Baam werd afgenomen. GEN. SYNODE DER GER. KERKEN. De Gen. Synode der Geref. kerken benoemde tot deputaat voor de geestelijke verzorging van verplegenden en verpleeg den in -ziekenhuizen ds. J. Hindriks te Vlissingen en tot legerpredikant in algemeene dienst ds- Le Coïntre te Ber gen op Zoom. NED. HERV. GEM. Op een vergadering der Ned. Herv. Gemeenten te Vee- re en Kleverskerke is beroe pen de cand|daat W- van Hoo- gevest te Amersfoort. Zeeuwsche Korfbalbond. ZEEUWSCHE KORFBALBOND- UITSLAGEN VAN 26 OCT. 2e kl.: Volharding 2Swift 2 1—5. 3e kl. B: C.V.W. 2—Swift 3 22 3e' kl. C: V.Z O.D.—S.S.S. 1 4—7. Afd. Walcheren: TovosT. O.P. 1—1. Door een 74 overwinning op V.Z.O.D- te Wissekerke heeft S.S.S. 1 uit Colynsplaat het kampioenschap van de 3e klasse C behaald. WEDSTRIJDPROGRAMMA. le kl.. MadjoeSwift 1. 2e kl.: C.V.W 1Volharding 2; Swift 2—Tjoba 3e kl. A: V.O.P.O.—Dlos (beslissingswedstrijd op het terrein van ..Sinoto" te Hein kenszand) 3e kl. E: I.V.O.—Eendracht (beslissingswedstrijd op het terrein van Smèrdlek te St. Maartensdijk. Afd. Walcheren: O.D.S.V. K.V OM HET DAMKAMPIOENSCHAP. De uitslagen van de Zater dag gespeelde partijen uit de voorwedstrjjden op het kam pioenschap van Zeeland zön: A. van OostenA. W. Beu- kema 02, L. GoedbloedW. Lente 11, W. Boogaardvan Sorge 2—0, F. Brandenburg— P. Hoogstrate 20, A. M. Ge lukO. Scherp 02, J. Holle- stelleM. v. a. Weele 02, J. de Smet—A. W. Kaat 11. De stand na de eerste ronde om het damkampioenschap Ju nioren te Yerseke is als volgt: L. Minnaard 8 pnt.. R. Meij- aard 8 pnt., T Beneden 7 pnt., R. Dijkwel 7 pnt., J. Ridder hof 6 pnt., P van Stee 5 p., G. Blom 4 p., H. van Noorden 3 p., T Nobel 3 p., Jac. Luteijn 2 pnt., P. de Bel 2 pnt., J. Huissoon 0 pnt., E. Poelman 0 pnt. VEILINGSVER. „ZUID- BEVELAND", GOES. Veiling van Woensdag 30 Oct. Bramen 90, Mispels 4347 per 100 kg. Groenten: Bloemkool IA 26—38 id. I 20—31, id II 9—19, id. m 7.50—9, Kropsla 4.50—6; Krulselderij 3.50 5.50, alles per 100 stuks; Spruiten I 7482, id. afw, Idenj 100 stuks; dubb. Princesseboonen 34 i07, Witlof 57—92, Toma ten 20—50, Witte kool 1—2, Roode kool 410, Savoye kool 5.50—15. Andijvie 7.50— 50, Prei 1519, Uien 7 '50; Koolrapen 3.508.50, Herfstrapen 23, alles per 100 kg.; Selderij 3.50, Wor telen 1517, Ramenas 5, Ra dijs 4 per 100 bos. BEURSOVERZICHT. BIJNA GEEN AANBOD. Beleggingsmarkt rustig. Over het algemeen genomen was het sentiment echter niet slecht, want tegenover de uierst geringe vraag bestond bgna geen aanbod De bank- aandeelen waren met uitzonde ring van Handelmij. iets beter. De industriepapieren konden zich meerendeels op peil hou den en de toonaangevende soorten zooals Philips en AKU alsmede Calvé waren iets be ter. Unilever evenwel zakte een zestal punten in De claims waren echter met een koers van 211 wat hooger. De scheepvaartmarkt was stil. Voor Koninklijke waren vraag en aanbod met elkander in overeenstemming. Afgedaan werd tegen 335, terwijl de claims 655 golden. Ook voor de tabakken was het moeilijk om tot noteering te komen. In de suikerrubriek waren HVA een kleinigheid lager. De beleggingsmarkt was rustig. De Ned. Staatsobliga- tiën waren wat de 4 papie ren en de jongere 3'/, Jee- nlngen aangaat eerder Iets luier. De pandbrievenmarkt was vrij goed gedisponeerd. Voor gemeentelijke en provin ciale obligatiën kwamen maar heel weinig noteeringen tot stand en de koersen waren na genoeg onveranderd. Prolongatie 2*4 Burgerlijke stand GOES. Overleden: L. de Bruine, 66 j te Wissekerke, echtge noot'van N. Beghtel; J. Paar- dekooper, 37 j.. te Borssele, echtgenoote van P. Verrjzer; M. Reverse, 84 j., te Goes, echtgenoot van E. van de Plassche; E: Hoogstraten, j., te Wolphaartsdijk, weduwe van M. Rooze. Geboren: Jacoba A. M., d. van I. J. P. Catsman-'en van M. Leenhouts; Jacomina, d. van J. M Rijk en van J. de Winter te" 's-Heer Arendsker ke; Maria L., d. van L. Kes- selaar en van A. M. van Eekelen; Wilhelmina, d. van W. de Witte en van J. Alme. kinders; Izaak P., z. van J. Poppe en van M. Boone. 17. Ted stap te met Rita mee. Het ging regelrecht naar het dorp der Wandi's dat in diepe rust ver zonken lag. Ted voelde er zich echter niets lekker. Hij had steeds het idee, dat achter iedere muur een Wandy te voorschijn kon springen, die hem opnieuw gevangen zou nemen. Maar er gebeurde niets. Rita stapte regelrecht op een der woningen toe. „Kom mee naar binnen," zei ze. Ted had er wel niet zo veel zin in, maar hij wilde niet bang schijnen, dus stapte hij manmoedig naar binnen. Ergens in een hoek stond nog een bed leeg. „Ga daar maar liggen," fluis terde Rita. „En slaap lekker. Ik ga nu weg. Morgen zie ik je weer." En zo moe wae Ted na al de doorgestane emoties, dat hg reeds in slaap was gevallen, voordat Rita de hut had verlaten. Ondertrouwd: P. J. van Stee, 25 j en A. E. M. No- man, 22 j.; F. A. Howard, 22 j. te Liverpool en G. Mul der, 23 j. Gehuwd: S. van den Broeke, 28 j. te Tarakan en C. Schef- fers, 29 j. te Goes; G. Th. Alderson. 22 j. te Grimsby en P. Bruel, 17 j.; A. Bruel, 25 j en C. Stroo, 21 j.; C. Ge luk, 38 j. 'te Sint Annaland en A. M. van Gorp. 36 j.; P. A. Snoodijk, 30 j. te Axel en C. van de Visse, 26 j.; P. Verboom, 29 j. en D. G. Wolf, 19 j. Officieele publicaties DISTRDBUT1EDIENST s-KEER ARENDSKERKE. SLUITING AGENTSCHAPPEN- De agentschappen Wemel- dinge, Kattendijkee, Wilhelml- nadorp en Kloetinge "zullen resp. op 8, 9, 9, en 11 Nov. a.s. voor het afhalen en inle veren van formulieren geslo ten zijn. Voor dringende gevallen kan men zich wenden tot de agenten voor waardemateriaal Scheepvaartberlchten Aangekomen te Vlissingen op de 31ste ,-Zijpe" van Ant werpen. Cj^passeerd naar Ant werpen op de 31ste .,In Orde" van Huil, „Hondsrug" van Rotterdam. -Helena" uit zee naar Gent. Gepasseerd van Antwerpen op de 31ste „Coe- ta" naar Gatesworth, ..Walen burg" naar Swansea, „Glasha ven" op de 1ste naar Kopen hagen. Sleepboot „Zwarte Zee" naar Maassluis, ,.Ali" naar zee- Weerbericht OVEKDAG IETS ZACHTEK. Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I-, gel dig van Vrijdagavond tot Za terdagavond. Meest zwaar bewolkt niet plaatselijk eenige lichte regen of motregen. Enkele versprei de opklaringen. Koude nacht met plaatselijk mistvorming. Overdag iets zachter. Geleide lijk verder afnemende wind tusschen O- en Z. HOOG- EN LAAGWATER. Zondag is het hoog water om 8.17 en 21.13 resp. 1.13 en 1.34 NAP. Laag water cm 1.58 en 14.50, resp. 1.23 en 1.43 NAP. Maandag is het hoog water om 9.41 en 22.32, resp. 1.22 en 1.50 NAP. Laag water om 3.31 en 16.18, resp. 1.21 en 1.51 NAP. ZON EN MAAN. Zondag komt de zon op om 7.57 en gaat onder om 17 11. De maan komt op om 15.29 ^n gaat onder om 24.53. Maandag komt de zon op om 7.39 en gaat onder om 17.08. De maan komt op" om 15.49 en gaat onder om 0.48. Radioprogramma's Zondag 3 November. HILVERSUM I. 8.00 Nieuws. 8.30 Voor de tuin; 9.30 Men vraagten wjj draaien; 10.40 In de tuin der poëzie; 12.00 Londensch Philh. orkest; 13.00 Nieuws: 14.05 Boeken half uur; 14.30 Concertgeb.- orkest; 16.30 Sportflitsen; 17.00 Een half uur bij het G. G. cabaret; 18.00 Nieuws; 18.15 Nabeschouwing over de voetbalwedstrijden Sparta- Fegenoord en NOADBW; 19.00 Prot. Studiodienst; 20.00 Nieuws; 21.00 Hersen- ymnastiek; 22.00 „Paul 'laanderen grjipt in". Luister spel; 23.00 Nieuws; 23.30 24.00 „The Skymasters". HILVERSUM II 8.00 Nieuws; 8.15 Hoogmis; '9.30 Nieuws; 9.45 Orkestwerken van Han del; 10.00 Prot. kerkdienst; 12.15 „In 't Boeckhuys"; 13.00 Nieuws; 14.00 „Der Wildschütz; 16.15 Aureliano Pertile zingt; 18.45 Fransche orgelmuziek; 19.30 Nieuws; 19.45 Flitsen van de voetbal wedstrijd Blauw-WitVole- wijekers; 20.15 Stichtsch Ka merorkest; 21.15 „En toch kwam de vrede"; 22.00 Nieuws;- 22.50 Nocturnet van Chopin: 23.30—24.00 Muset te klanken. Maandag 4 Nov, Hilversum I. 7 Nieuws, 7.30 Gram., 8 Nieuws, 10 Morgenwijding. 11 Voordracht. 12 „Ramblers", 13 Nieuws. 1^.45 Song of Nor way, 16.30 Muzikale causerie, 18 Nieuws. 19.45 Landbouw- rubriek. 20.20 Radio Phlh.i orkest. 21.35 Parade der Ver- eenigdfy volkeren, 22 25 Plano recital, 23 Nieuws, 23.45—24 15 minuten met Bing Crosby. Hilversum H. 7 Nieuws- 7.30 Symphonle Orkest, 8 Nieuws, 9.15 Ziekenbezoek, 10.30 Morgendienst, 12 Staf muziekcorps Amsterdamsehe Politie. 13 Nieuws. 14.45 Pi anorecital. 16 Bgbellezing. 18 „Als de bladeren vallen", 18.40 Sportuitslagen, 19 Nieuws, 19.15 Meesterwerken voor klavier, 20 Nieuws. 21.10 Röntgen Strijkorkest. 22 Nws-, 23.30—23.57 Concert. Met groote vreugde geven wij kennis van de geboorte van onze Dochter: VERA MAAIKE L. I. P. VAN AARTSEN, G. C. VAN AARTSEN- v. d. BERG. Halfweg (N.H.), Essenlaan 28. 28 Oct. 1946 Met blgdschap en dankbaar heid geven wij kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje, dat wij weer ADRIAAN JOHANNIS (ADD IE) noemen. JOZ. BOONE. N. J. BOONE— VAN DER WEELE. BRAMMIE. N.- en St. Joosland, 30 Oct. 46 Veerdam 6. EOLISE WALLONNE. Dimanche le 3 novembre a 11 h. du matin dans l'Eglise anglaise: Monsieur le Pasteur R. BLOMMAERT DE LEYDE. Culte de la Réformation. Met groote bljjdschap geven wg hiermede kennis van de geboorte van ons Dochtertje ADRIANA MARIA WOU1EKINA (ANNEKE). J. ZWIGTMAN. A. M. ZWIGTMAN— KOLE. Middelburg, 31 October 1946. Vlisslngsch Wagenplein 28. (Tjjd.: Kraamkliniek). LOUIS F, VAN DE WIEL en NEL BALJfi geven, mede namens weder- zijdsche Ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op Woensdag 11 December a.s., des nam. 1.30 uur. Receptie van 4.305.30 zaal Verbeem, Oranjeplein 1. Oost-Souburg, Paspoortstr. 16. 1896. 1946. Zoo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde t ouders I. FOKKE 3/ en D. FOKKE—BEK op Dinsdag 5 November met groote dankbaarheid X hun 50-jarige echtvereeni- X ging te herdenken. Hun dankbare Kin- deren, Behuwd- en :j; Kleinkinderen. Goes, 2 November 1946. M Gelegenheid tot fellci- teeren Dinsdagmiddag, 5 November van 35 uur, Zusterstraat 9, Goes. Veehouders, die eerste kwa liteit vee wensen aan te bie den voor Landbouwherstel, rij, te Oostburg. Gevraagd worden Stamboek en niet-Stamboek Hoogdr. en nw. melkte vaarsen en koeien, terwijl ook pinken kunnen worden aangeboden. De D.B.H. A. A. L. d'HONDT, op Zondag 3 November 1946, 10.30 uur, ln de Nieuwe Kerk aan de Wilhelminastraat. Voorganger. Ds. SCHOCH, over: De wateren nemen de overhand. Bovenzaal Sociëteit „De Vergenoeging" Middelburg. DEDEN ZATERDAGAVOND, van 811 uur o.l.v. dhr. E. T. F. C. CORVELELJN. Bidstond Hofpleinkerk Middelburg elke Zaterdagavond half acht. Christenen, van welke kerkge meenschap g\j ook zjjt, komt met ons wekelijks "amen dra te bidtle" voor de nooden van land n volk, voor de volkeren der we reld, om de hereeniging van de verdeelde christenheid, en om de komst van het Rijk van Christus. Wat zegt ge? I3 er geen ge meenschappelijke nood meer, zooals in de bezettingstijd Dat kan slechts iemancL vol houden, v'.ie de oogen opzette lijk gesloten houdt. Bg het Rijkskrankzinnigen gesticht te Eindhoven worden voor spoedige indiensttreding gevraagd: enkele Leerling Verpleegsters en enkele Leerling Verplegers. Sollicitaties te richten aan den Geneesheer-Directeur. gevraagd. FIRMA F. DELVOYE, Groenewoud 4244, Vlissingen. Aanmelden 's avonds na 8 uur. Firma's, die interesse heb ben voor SCHRIJF-, TEL- of REKENMACHINES gelieven te reflecteeren ond. lett I.I.B. aan NLJGH Sc VAN DrTMAR, Den Haag. DAMES Voor de nieuwe knipcursus a.s. Maandag 4 Nov., des avonds van 810 uur: De_ monstratie en Proef-les. Vrge toegang voor belangstellenden. MODEVAKSCHOOL Spulstraat 22, Vlissingen. FIRMA A. J. Witte Zonen Artistieke bloemblnderij. Steenenbeer 15, Vlissingen over het Postkantoor, Telefoon 141. Na sluitingstijd 174. \0 Qjt BLOEMWERKEN voor alle gelegenheden BRUIDSBOUQUETTEN ORCHIDEEËN. ANJERS, FREESLA'S, etc. Bruidsdames-bouquetten met bijpassende garnituren. BRUIDSBOÜQUETTEN in teer rose of Thé-rozen bij ^lichtgetinte bruidstot. letten. Deze dienen uiterlijk a.s. Maandag 4 November en Dinsdag 5 November ingeleverd te worden OP OPPLAKVELLEN bij 't Groco kantoor, Kanaalweg 6, Middelburg. Na-inlevering wor.dt niet toegestaan. jjiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiNmni!iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimniiiiii!iiiniiiiiniiiiniü5 De 1947 is verschenen! auiiiimimnimiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiitilimimniiHuiiiiiiiiiii Zes nieuwe, fraaie foto's van het Prinselijk gezin Gedrukt op prachtig chamois-illustratle- papier. Formaat der foto's lóxló cm., van het geheel 18x24 cm. Zes bladen met op elk blad een twee-maande- lijksche kalender. Een pracht St. Nicolaas-, Kerst- of Nieuwjaarscadeau I Een sieraad voor de buiskamer 1 De Prinsessekalender 194Ó is een dave rend succes geweest en was reeds lang voor Nieuwjaar uitverkocht l Verzekert U dus dadelijk van één of meer exempl. Uitsluitend verkrijgb. b/d boekhandel. Prijs f 2.75. Uitgeversbedrijf REFLEX. Rotterdam Mathenesserlaan 310 ^llllllllllilllllllllllllllillllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllüIlM NOTARISHUIS MIDDELBURG. MAANDAG KIJKDAG. DINSDAG KOOPDAG. H.H. AANNEMERS en TIMMERLIEDEN. Direct uit voorraad leverbaar: CEMENTVLOERTEGELS ln prima kwaliteit. TEGELS VOOR VENSTER BANKEN in mooie kleur. NAADLOOS MUURGLAZUUR in diverse uitvoering. Fa. LOUWERSE DE PRIESTER Vlissingsche Singel 18, Telef. 2913, Middelburg. FOCUS-VEILIG Fabriek van Beschermings middelen, heeft plaats voor flinke JONGE MANNEN en HANDIGE MEISJES. Aanmelden v^n 912 en 25.30 Nieuwe Burg 9, Mid delburg. Middel burgsche Mandolineclub „DE TOKKELAARS". UITVOERING met medewerking van: Mandolineclub „De Tokkelaars". „Het Hawaiï-Ensemble". Mandolineclub „Tovido". „P.T.T." Tooneelgezelschap, op Zaterdag 9 November 1946, des avonds 7.45 uur (precies), in het „Schuttershof" te Mid delburg. Zaal open 7 uur. Toegangsprijs f 1.30. Plaatsbespreking en kaart verkoop aan de zaal op 7 Nov. van 56 uur en Zaterdag Nov. van 34 uur. Voor leden en donateurs op Donderdag 7 Nov. van 4.305 uur. Voorverkoop dagelijks aan de volgende adressen: E. WEE- MAES, Noordstraat 55. R, BLIEK, Breestraat 39. Na afloop BAL met do Babyton Band. SCHUTTERSHOF MIDDELBURG. Heden, Zaterdag 2 November, OPENBAAR DANSEN van 811.45 uur, met de BABYTON BAND. DE DIRECTIE. Schouwing van Uit- en Afwateringsmiddelen. Het Bestuur van het water schap „Hoedekenskerke" brengt ter algemeene kennis, dat op 16 December 1946 schouwing zal worden gehou den over de uit- en aïwate- ringsmiddelen. Het Bestuur voornoemd, De Dijkgraaf: IZ. GROENEWEGE. De Ontvanger-Griffier: JAC. UTITERHOEVE. ol zij er niel voor vooll. bij ons als naaister of leerling-machinestikster te komen. Er is nog een plaats voTor haar open. Behalve een goede verdienste, leert zij een vak. waar zij haar leven lang profijt van heeft. De modern ingerichte ateliers en de uitstekende ver zorging van onze mensen, maken het voor haar tot een prettige werkkring. Kom in ieder geval even met ons overleggen. N.V. ZEEUWSCHE CONFECTIEFABRIEKEN MOLENWATER 87 - MIDDELBURG AUTOBUSDIENST Vlissingen (Stad) Vlissingen (Station) en Havendorp v.v. Dienstregeling Ingaande 4 November 1946 tot nadere aankondiging. Alleen op werkdagen. Autobus N.S. Prov.boot Prov.boot N.S. Autobus vertrek vertrek vertrek aankomst aank. vertr.station Bellamypark of Havendorp 4.30 5.— 5.— 5.45 6.13 6.30 6.44 6.45 7.— Hd. 7.34 7.30 7.— 7.15 7.35 8.05 8.— 8.04 8.— Hd. 8.15 Hd. 8-.30 10.— 9.57 10.— 10.15 10.53 10.30 11.— 10.10 Hd. 10.40 Hd. 11.— 11.15 11.30 11.53 11.55 12.10 12.50 12.30 12,— 12.20 12.20 Hd. 12.45 Hd. 13.24 13.30 13.— 13.05 Hd. 13.40 Hd. 14.— 14.— 14.50 15.34 15.20 15.— 15.10 Hd. 15.35 Hd. 15.54 15.50 Hd. 16.15 16.30 16.30 16.30 16.40 Hd. 17.03 16.45 17,— Hd. 17.15 17.48 17.30 18.— 18.13 18.10 Hd. 17.40 18.40 Hd. 19.17 19.43 19.40 Hd. 20.— Hd. 20.30 20.— 20.17 20.15 Hd. 20.40 21.— 21.— 21.20 Hd. 22.15 22.— 21.43 21.45 Hd. 22.30 Hd. 23.— 23.— Hd. 23.20 0.12 0.15 Alleen op Zon- en feestdagen. 5.45 6.13 6.— 7— 7.34 7.15 8.10 Hd. 8.30 8.40 Hd. 9.40 Hd. 10.— 9.57 9.55 Hd. 10.15 10.53 10.30 12.— 11.53 12.— 12.10 12.50 12.30 12.20 12.25 12.50 13.24 134.0 13.30 Hd. 14.— 14.— Hd. 14.30 15.— 15.40 Hd. 16.— 16.— Hd. 16.15 16.30 16.30 16.30 16.40 Hd. 17.03 17.10 Hd. 17.50 18.15 18.30 18.— 18.13 18.15 18.45 19.17 19.43 19.45 20.— 20.30 20.— 20.17 20.20 21.35 Hd. 22.15 21.50 21.43 21.50 Hd. 23.15 Hd. 0.12 0.15 De ritten gemerkt Hd. rijden van of tot Havendorp. Halten zgn Bellamypark, Bet je Wolff plein, hoek Badhuis straat-P Krugerstraat, hoek Scheldestraat-P. Krugerstraat, hoek P. Krugerstraat-Beatrixl., Keersluis, Station en Haven dorp. DE DIRECTEUR.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 7