Wordt 1946-'47 een strenge winter? Laatste nieuws UIT DE PROVINCIE ZEEUWSCHE DAMRUBRIEK. Havendorp krijgt straatverlichting Walcheren Verschillende teekenen wijzen er op. Er zijn voorteekenen, die er op wgzen. dat er een strenge winter op komst is, aldus la zen we in het Gron. Dagblad. Vooral het feit, dat er een overvloed van eikels is, meent men als een aanwijzing in de ze richting te mogen zien. Ook in de aanwezigheid van som mige vogels geeft men aan leiding om t a.v. de tempera tuur van het komende jaarge tijde niet al te optimistisch te zijn. De luchtdrukverdeeling, die ons deze zomer ontzegd bleef en die noodzakelijk was om mooi en warm zomerweer te krggen, brengt in de winter helder, doch zeer koud weer. In de winter bevindt zich nJ. boven Siberië een gebied van hooge druk, dat zich by stren ge winters al vroeg naar het Westen pleegt uit te breiden. Men vindt op de weerkaart dan een uitloopen van dit ge bied boven Scandinavië of de Problemen der Ver. Naties. OOMMISSIES GAAN AAN HET WERK. De algemeene vergadering der Ver. Naties heeft zonder debat het programma aan vaard, dat thans aan de com missies is opgedragen. Het omvat meer dan vijftig pro blemen en kwesties, welke door de verschillende commis sies bestudeerd en besproken zullen moeten worden. Tot de belangrijkste behooren die van het Vetorecht, de Russische voorstellen tot beperking van de alg. bewapening en inzake c^e troepen in niet-vyandelrjke gebieden, de Spaansche kwes tie en de kwestie van de be handeling van Britsch-Indlërs in Zuid-Afrika. Men verwacht, dat met de behandeling door de commis sies en de afhandeling door de algemeene vergadering nof zeker twee maanden gemoei< zullen zijn. DE DUITSCHE VAKBEWEGING. In de Britsche zóne is de verantwoordelijkheid voor opbouw van de vakbeweging op democratische grondslag thans geheel aan de Duitsche vakbewegingsleiders overgela ten door de bepaling, dat de statuten van vakbonden niet langer aan de geallieerde Con- tröleraad te Berlijn ter goed keuring zullen behoeven te worden voorgelegd. DE GAULLE RICHT ZICH TOT HET FRANSCHE VOLK. Generaal de Gaulle heeft zich door een persverklaring opnieuw tot het Fransche volk gericht en dit opgewekt te stemmen op die partijen, die evenals hij, wijziging van de Grondwet wenschen. Ken nelijk bedoelde de Gaulle de Rep. Volksbeweging en de rechtsche partijen. NOG GEEN NIEUWE GRIEKSCHE REGEERING. De Grieksche oppositie-lei ders hebben de besprekingen over de vorming van een nieu we Regeering afgebroken, naar zij verklaarden omdat Tsalda- ris zelf de belangrijkste porte feuilles wil bezetten. Indien Tsaldarls concessies wil doen, kunnen de besprekingen her vat worden Joden Arabieren staken De Nationale Jo'odsche Raad heeft voor Zondag een staking voor geheel Palestina afge kondigd als protest tegen de overbrenging van lmmigran- -ten naar Cyprus. Vandaag zullen de Ara bieren staken ter herdenking van de dag, waarop 29 jaar geleden de Balfour-ver. klaring werd afgegeven. TELEGRAAFKABEL IN ZWARTE HANDEL. Bemanningen van Chineesche jonken hebben de telegraaf dienst tusschen Singapore en Hongkong voor de vierde maal in de laatste paar dagen on. derbroken door het stelen van een stuk telegraafkabel van 1600 meter. De dieven bezor gen zich hiermee een behoor lijk inkomen doordat zij het ijzeren omhulsel op de zwarte markt brengen. DUITSCHE ZUIVERING. De vier speciale zuiverings gerechtshoven van de protes- tantsche kerk in Groot-Hessen hebben tot nog toe 121 geeste lijken op hun gedragingen on derzocht en als .medeplichtig" cn „aanhangers" geclassifi ceerd, 136 anderen mochten hun predikambt blijven ver vullen. DOODSLAG NA EEN VOETBALWEDSTRIJD. Donderdag heeft de Bossche rechtbank van den*B. uit Hel mond. conform de eisch van den Officier van Justitie, ver oordeeld tot 10 jaar gevan genisstraf met aftrek, wegens doodslag- Bij een twist naar aanleiding van de uitslag van een voetbalwedstrijd, die tus schen twee Helmondsche clubs gespeeld was, heeft, van den B. zijn slachtoffer met een mes 7 cm. diep in het hoofd gestoken, waarop deze vrijwel direct overleed. Baltische landen. Tengevolge van de ligging van dit hoogè luchtdrukgebied wordt o.a- ook ons land overstroomd door een N. O. tot O. zeer drooge lucht- clrculatie, die in staat is de bewolking op te lossen, zoodat de hemel dan prachtig blauw Indien een groot gedeelte van Oost- en Midden-Europa bedekt is met een behoorlijk sneeuwdek, dan is een voor waarde geschapen om het hbo- ge luchtdrukgebied lange tijd vast te houden. Wel wordt het winterweer soms afgewisseld door perioden van dooi, het geen mogelijk is, wanneer een depressie uit de Atlantische Oceaan Invloed krijgt, doch deze depressies worden steeds weer door drukstijgingen in Oost Europa gevolgd- In Nederland draalt dan de wind van Z. W. door N. naar O. en de stijgende barometer geeft de zekerheid, dat het koude weer voorloopig de overhand heeft. Het feit nu,*dat zich sedert geruime tijd geen belangrijke drukstijgingen in het N- O. deel van Europa hebben voor gedaan, doet het vei'moeden rijzen, dat met deze drukstg- ging in de komende maanden wel rekening gehouden mag worden, zoodat men een tem peratuur ln de wintermaanden zou mogen verwachten, die veel lager zal zyn, dan die in de voorafgaande jaren. ZIJ KWAMEN TERUG Toen een dezer avon den de officier van piquet In de Jan van Nassaukazerne te Har- derwyk zgn eerste ron de deed, vond hij alle kamers leeg. Ergens op een tafel lag een groot stuk pa-» pier, volgeschreven met handteekeningen, onder de woorden: „We zyn naar huis gegaan, doch komen op eerewoord terug De mannen moesten zich Dinsdagmorgen in schepen naar Indië. Blg- kens inlichtingen waren 's morgens 'alle deser teurs, gesterkt door een zoen van vrouw of meis je, weer op hun post. ONDEUGDELIJKE SPIJSOLIE. De C.C.D. heeft ln samen werking met de politie te Bre da een uitgebreid onderzoek ingesteld naar het clandestien in de handel brengen van on- deugdeiykè olie als spgsolie. welke .verkocht werd in fles- schen, voorzien van vervalsch- te etiketten en afsluitstrooken- Oorspronkelijk was de olie on gekleurd, doch er werd boter- kleursel aan toegevoegd. De olie werd voornameiyk ver kocht aan cafetaria's e.d. Redacteur W. Lente, Koe poortstraat 13, Middelburg. De heer W. Lente zal voortaan deze rubriek ver zorgen in plaats van den heer Strooband Jr., wien zulks door „tijdnood" heiaas niet meer mogeiyk is. Onderstaande stand kwam voor in een partij, gespeeld op 13 Oct. 1946 te Goes, in de voorwedstrijden om het kam pioenschap van Zeeland. Zwart 8 sch. op 3, 8, 13, 14, 15, 18, 20 en 26. Wit 8 sch. op 24, 28, 29, 33, 35, 36, 39 en 42. Wit aan zet speelde 42—*58 waarop zwart antwoordde met 1419!, hiermede zgn tegen- speler voor een moeilijke keus plaatsende. Immers op 38—32 (19x30) 35x24 had kunnen volgen (1823) enz. en op 3530 (19—231 28x19 (26—31) 36x27 (18—22) 27x9 (3x32). Wit speelde 28—23, gaf een schijf op en verloor. Een Interessante stand. Is na 38—32 (19x30) 35x24 (18—23) 29x9 ,(20x27) 36—31! nog winst mogelijk voor zwart? En hier is het einde van een zeer spannende en interessan te partij, gespeeld voor de bordbezetting der Middelburg- sche Damclub. Zwart 6 sch. op 3, 13, 18, 22, 24 en 39. Wit 5 sch. op 7, 26, 32, 35 en 49. Wit aan zet speelde 3530 (24x35) 71, waarop zwart als volgt remise forceerde: (22—27) 1x43 (27x38) 43x4 (35—40) 4—22 (3—9) 22x4 (40—45) 4—22 (45—50) remi se. In de stand zwart 3 en 35, wit 21, 49, dam op 4, zwart aan zet, dus na dezelfde af wikkeling alleen met schijf 26 op 21, zou wit winnen door (35—40 gedw.) 4—18! (40— 45) 18—40 (45x34) 49-44. In de party was deze af wikkeling natuurlijk niet mo gelijk. Wit zou dan nog juist op tempo verloren hebben. Predikbeurten Ned. Herv. Gem. Havendorp 9 ds Schoch; Domburg: 10 ds Smits, 2.30 de heeirWijsman; Arnemuiden: 10 en 2 de heer Zwift(?); Souburg: 8.30 ds Spijkerboer (Jeugddienst), 10 ds Aalbers, 2.30 ds Spykerboer; Rltthem: 10 ds Don, 2.30 da Breukelman; Aagtekerke: 2 x ds Elzinga; Grypskerke: 10 en 2.30 ds van Loon. Geref. Gem. Middelburg: 3 x leesdienst; Aagtekerke: 3 x leesdienst. Geref. Kerk. St. Laurens: 10 leesdienst, 2.30 ds. Visser Vlissingen: 9 en 5,30 ds. Hin- driks; 3 (Havendorp) ds. Hin- driks. Chr. Geref. Kerk Vlissingen: 9.30 Leesdienst. 5 ds. Polman; Middelburg: 2.30 ds. Polman Vryz. Hervormden. Middel burg: 10 ds Hanneman. 7 ds Hanneman Jeugddienst) Vlissingen: vm 10.45 ds Brak man. Evang. Luth. Kerk. Middel burg: 7 dr Stellwag; Vlissin gen: 10 dr Stellwag Dóopsgez. Gem. Vlissingen: 10 ds Stellwag. Egllse Wallonne. Middelburg: 11 pasteur Blommaert, Engel sche Kerk. Geref. Kerk (Art. 31 K.O.). Middelburg: 2 en 7 ds van Hpndt. Het verdrag met Duitschland. NEDERLAND, BELGIft EN LUXEMBURG WILLEN MEESPREKEN. België, Nederland cn Lu xemburg hebben een verzoek ingediend om by de aanstaan de bijeenkomst van de Raad van Ministers van buitenland- sche zaken, die het Duitsche vredesverdrag zullen bespre ken. vertegenwoordigd te zijn- JO VINCENT ZIEK GEWORDEN. De zangeres Jo Vincent, die Vrijdagavond in Londen voor de BBC zou optreden, is plot seling ziek geworden. Haar toestand schijnt niet ernstig te zijn, maar het concert kon toch niet doorgaa*. Zij werd vervangen door de Eng. zan geres Joan Cross. GOEUVERNEUR KASTEEL IN NEDERLAND. Vrijdag is de Gouverneur van Curasao, dr. P. Kasteel, per vliegtuig op Schiphol ge arriveerd. AMELAND GEÏSOLEERD. Niet zoodra zit de wind enkele dagen Oost, of het eiland Ameland is geïsoleerd, als gevolg van de lage wa terstand van de Waddenzee. Donderdag trachtte de post boot van de dienst Ameland Holwerd de pier van Holwerd te bereiken. Er stond echter zoo weinig water op het wad, dat de boot ongeveer 300 m. ,voor de pier aan de grond rliep. By de passagiers, die met het vasteland voor oogen zich plotseling van elke ver binding verstoken zagen, be vond zich ook kardinaal de Jong, die op Ameland waar hg geboren is het 300- jarig bestaan van de R.K. parochie had by'gcwoond. La ter werden de passagiers door de motorboot „Friesland" overgenomen. Ter oplossing nog een twee tal „vooroorlogsche" proble men. Probleem No. I: Zwart 11 sch. op 7. 9, 10, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 29, 36. Wit 11 sch. op 27, 31, 34, 35, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 49. Probleem No II: Zwart 10 sch. op 2, 9, 11'. 12, 17/19, 21, 26, 36. Wit 10 sch. op 20, 28, 29, 34, 38. 39, 41/44. Voor beide geldt: wit speelt en wint. Oplossingen kunnen worden ingezonden tot 14 dagen na plaatsing. Directe uitkeering der oorlogsschade. GEEN VOORSCHOTTEN MEER. De Raad van Vakcentralen heeft onlangs antwoord ont vangen op zgn schry'ven aan de Stichting van de Arbeid naar aanleiding van de klach ten over uitbetaling van oor logsschade. De klachten vinden hun ooraaak in de vertraging, welke bij de uitbetaling van voorschotten is ontstaan, door dat hierbij de Districtsbureaux voor de Oorlogsschade (D.V.B. O.) zijn ingeschakeld. Het Commissariaat voor Oorlogs schade overweegt dan ook de uitbetaling weer als vroeger op te dragen aan de schade-en quête-commissies. Te Middelburg heeft het D. V.O.B. verklaard niet ln staat te zgn voorschotten te verle'e- nen en daar is de Schade-en- quêe-commissie dan ool^de uit- betalngen blijven doen. Het ligt thans in de bedoe ling, dat in het vervolg geen voorschotten meer zullen wor den gegeven, maar direct de eheele uitkeering te geven, in- ien de behoefde aan geldmid delen aanwezig biykt. Wat het bedrag der vergoe dingen aangaat, wordt, volgens dit schrgven vari de Stichting van de Arbeid, de vergoeding voor onroerende goederen ge baseerd op de waarde van f Mei 1940, voor kleeding er huisraad op de huidige aan- schafwaarde, verminderd met een redelijk bedrag voor af schrijving. Minister Lieftinck naar Zeeland. Het ligt ln de bedoeling, dat de minister van financiën Prof. Lieftinck Vr^dag 8 en Zaterdag 9 November een be zoek brengt aan Zeeland. Dit bezoek houdt verband met het ontwerp van de nieuwe oorlogsschadevergoe- dlng en zal evenals in Gelder, land en Limburg een infor matief karakter dragen, Waarschpniyk zal de minister een bespreking voeren met vertegenwoordigers van de Stichting Herstel Zeeland 1945. PRIJZENCONTROLE TE VLISSINGEN. In VLssingen werden tal van zaken aan een controle on derwerpen door de ambtena ren van de Prysbeheersching. Eenige handelaren in fruit bleken zich niet aan de voor geschreven maximumprijzen te houden, terwijl ook lederwa ren en huishoudeiyice electri- sohe artikelen o.a lampekap- pen, te duur werden verkocht. Naast gegeven waarschuwin gen werd in 8 gevallen proces verbaal opgemaakt. DE BELGISCHE BIJDRAGE BOOMPLANT-ACTIE. Het saldo, dat het Belgische Hoste-comité na zijn werk ten behoeve van de Ned. kinderen ter beschikking van de boom- plant-actie op Walcheren kan stellen, bedraagt naar het A. N.P. verneemt 150.000 k 200.000 francs. DE EXPORT VAN OESTERS. In verband met de mindere kwaliteit der kleinere soorten, neemt de Engelsche markt mo menteel slechts grootere soor ten op. De omvang der verzen dingen naar Engeland zijn aanmerkelgk kleiner, dan aan- vankelgk verwacht werd. Ontzetting uit rechten voor Middelburgs N.S.B.-burgermeester. Mr. A. Meerkamp van Emb- den, N.S.B.-burgemeester van Middelburg, die 18 October j.l voor het Tribunaal te Mid delburg terecht stond, werd veroordeeld tot ontzetting uit het recht om openbare amb ten te bskleeden en het recht van kiezen en verkiezingen. Dr. Dina Albertina Felix, hoofdcommies-chartermeester bg het Rijksarchief in Zee land wier zaak in de de zelfde zitting werd behandeld, w§rd veroordeeld tot twee jaar interneering met aftrek, zoodat zy tot 17 Juli 1947 geïnterneerd zal biyven, ontzetting uit de rechten. CANADÏÏESCH SCHIP VASTGELOOPEN. Bij Walsoorden ls het 7161 ton metende Canadeesche stoomschip „Maria G" vast- geloopen. Sleepbooten voeren ter assistentie uit. Aardenburgs raad was te vlug. EN MOEST HET OVER DOEN. In Aardenburg is Donderdag een buitengewoon merkwaardi ge raadsvergadering gehouden. Het is nl. gebleken dat de eerste byeenkomst van de vroede vaderen na de -verkie zing een beetje te vlug ls ge weest nl. binnen de acht da gen na het binnenkomen van de geloofsbrieven van de nieuw gekozen raadsleden. Dienten gevolge zpn de in de eerste vergadering van de nieuwe raad genomen besluiten, de "wethoudersverkiezing incluis, ongeldig geweest eu moest de raad het nu nog eens overdoen. De raadsleden werden dit maal dus opnieuw beëedigd en de op 3 September genomen besluiten bekrachtigd. Met de wethoudersverkie zing ging het iets minder een voudig. In de eerste plaats was wethouder Blondeel vfregens ziekte niet aanwezig; hij kon als niet-beëedigd raadslid dus ook niet gekozen worden. Tot wethouders werden thans be noemd de heeren Lannoye en Sturtewaege en mevr. v. d. Broeckede Man, welke laat ste haar benoeming echter niet aanvaardde. In haar plaats werd toen de heer Catsman gekozen. Fransche oorlogsgraven naar Kapelle. In de raadsvergadering van Kapelle is medegedeeld, dat van Fransche zijde de wensch is geuit alle graven van ge sneuvelden te Kapelle byeen te brengen. Aanleiding hiertoe is de keurige wgze, waarop in deze gemeente de graven tot dusver werden verzorgd. Reeds is gesproken over grondaan koop voor uitbreiding van de begraafplaats. De kosten zul len voor rekening van het Rijk komen. GEMEENTE-SECRETARIS VAN YERSEKE. Door de raad van Yerseke werd tot gemeentesecretaris benoemd de heer J. M. Sinke. „RIO RITA." Zoowel in -Goes, als in Mid delburg werd door Dirk Vrees- wijk's Ned. Theater Combina tie een opvoering van de revue operette „Rio Rita" gegeven. De belangstelling van het pu bliek was niet groot. Het ge- bodene bleef beneden de ver wachting. GEMEENTERAAD VLISSINGEN De arbeidersproblemen yan „De Schelde". De raad van Vlissingen kwam Vrijdagmiddag in ver gadering bijeen voor de be handeling van een korte agen da, waarover overigens toch nog twee volle uren gedis cussieerd werd. De mededee- ling van het bericht, dat bij de verdeeling van het extra contingent brandstoffen voor de geteisterde gebiedtn spe ciale aandacht zal worden ge schonken aan Walcheren gaf wethouder van Poperlng (P. v.d.A.) gelegenheid in ant woord op een vraag van den heer. van Rooyen (C.H.) te antwoorden, dat het toegewe zen quantum nog niet bekend is, zoodat moeilgk over de verdeeling kan worden ge sproken. Het ligt in de be doeling de verstrekking we derom te beperken tot het eigenlijke inundatiegebled, Aan den heer C. W. Reids- ma werd eervol ontslag ver leend als ambtenaar van de Burg Stand. De heeren J. van Loenhout en J. R. Rem werden benoemd tot definitief leeraar, de heeren J. Dinge- manse, A. J. Deker P. 'I. Verhage, A. G. A. Verdonk, J. A. de Bert, W. A. Brizee, C. A Kamermans en J. Kool haas tot tgdelijk leeraar aan de Avondschool voor Nyver- heldsonderwijs. DURE STRAATVERLICH TING; Bij het voorstel om B. en W. een crediet van 10.300 te verleenen voor het aan brengen van een straatverlich ting met 45 lichtmasten op het Havendorp, kwamen veler tongen los. Verschillende raadsleden vonden de zaak weliswaar duur, maar alge meen achtte men deze ver lichting toch dringend noo- dig. De heer de Wit (A.R.) merkte eenigszins Ironisch op, dat hij alle bewondering had voor de snel tot stand ge brachte, verlichting van de Boulevards, maar dat hij zich toch wel eens afvroeg, wan neer de rest van de stad, waar het toch veel drukker is, aan de beurt komt. Spe ciaal werd ook aand,aclit ge vraagd voor de verlichting van Tuindorp, Tuinstad Goed Wonen, terwijl voorts geïnformeerd werd naar de mogelgkheid om tot volledige electrificatie over te gaan. Wethouder van Popering wees op het materialentekort, dat ook de oorzaak is, dat voorloopig nog wel tot her stel van de gasverlichting zal moeten worden overgegaan. De kosten zijn inderdaad hoog, maar de prijzen zijn nu eenmaal enorm gestegen. Voor het voorstel werd aan genomen. moest de burgemees ter nog mededeelen, dat het crediet nog met 3500 zal moeten worden verhoogd in dien de aanleg van een spe ciale kabel voor de verlich ting van het Havendorp voor rekening van de gemeente komt. Hierover wordt nog met de P.Z.E.M. onderhandeld. WETHOUDERS SALARISSEN. Het voorstel inzake de wet houderssalarissen, waarover wö' reeds schreven, werd na eenige discussie vervangen door een voorstel van den heer van Poelje, die het re eeier vond aan Ged. Staten mede te deelen, dat de Raad van oordeel is, dat deze sala rissen op 3006 dienen te worden bepaald. De raad ging hiermede in zgn geheel ac- coord en stelde de termijn, waarvoor dit salaris dan zou de raad-' toch accoord met het voorstel de belasting voor alle luxe honden op 10. per jaar te brengen. SCHELDE-PROBLEMEN Een uitgebreide rondvraag besloot deze vergadering. In antwoord op een vraag van den heer van Poelje (P.v.d. A.) werd namens het college medegedeeld, dat B. en W. den minister hebben doen weten, dat zij voor de op lossing van het probleem van het arbeiderstekort op de Schelde de voorkeur geven aan het bouwen van 1000 woningen of desnoods oarak. ken op korte termijn boven het tewerkstellen van Polen; toch geven B. en W. weer voorkeur aan Polen boven po litieke delinquenten. De heer van Poelje wees nog op de consequenties van het tewerkstellen van zooveel Polen in Vlissingen en ver zocht B. en W. hun aandacht aan dit probleem te wijden. Ook vroeg spr. of het woning tekort wel de eenige oorzaak van het arbeiderstekort ls. Doet de directie wel voldoen de om personeel aan te trekken en laat zy zich nog iets aan de arbeiders gelegen liggen wanneer deze de werkplaatsen eenmaal verla ten hebben? De heer van Rooyen (C.H.) kreeg antwoord op een aan tal schriftelgk gestelde vra- en, waaruit o.m. bleek, dat innenkort een voorstel tot moderniseering van het Bel- lamvpark is te verwachten. Bg liet Streekbureau Walche ren zullen stappen worden on dernomen om te komen tot opruiming van de schuilkel ders, welker verontreiniging nog al eens reden tot klachten geeft. Mevr. Hartjes (C.H.) in formeerde naar het herstel van de Oranjeschool en Prins Wlllemschool. Wethouder Pop- pe (A.R.) kon hierop mede deelen, dat het plan voor de Fr'ns Wlllemschool en de -^hool B ln verband nyat het Lord Templewood in Zeeland. ENGELAND ZAL OP WALCHEREN HELPEN. Vrijdag hebben Lord en Lady Templewood een bezoek aan Zeeland gebracht. Toen zg omstreeks 12 uur te Goes arriveerden, waren daar te hunnef begroeting aanwezig de heeren mi". A. J. van der Weel, wnd. Commissaris van de Koningin, C. Philipse, lid van Ged. Staten, prof. Bijhou wer supervisor voor de her- beplanting van Walcheren, ir. M. de Vink, direct, van de Pla nologische dienst ln Zeeland, ir. Toxopeüs, hoofd van Land- bouwherstel Zeeland, notaris J. L. Verhagen, voorzitter van de Stichting „Nieuw Walche ren", en P. Blauw, hoofd van de Boomeriactie van „Nieuw Walcheren". TOESPRAKEN. Tgdens de maaltgd in hotel „De Korenbeurs" werden Lord en Lady Templewood toege sproken door mr. A. J. v. d. Weel, die de oorlogsgeschiede nis van Walcheren schetste in korte trekken een beeld gaf van de verwoestingen en van het wederopbouw-werk dat in volle gang is. Spr. dankte de hooge Engelsche gasten voor hun belangstelling en wees er op, dat er li/, mlllioen hoo rnen en 2 Va millioen struiken noodig zullen zgn om Walche ren zijn oude schoonheid te hergeven. Lord Templewood bracht hulde aan het Nederlandsche verzet gedurende de oorlog en verklaarde, dat Nederland en Engeland één trek gemeen hebben: de onbreekbare zin voor vrgheid, welke maakt, dat zg nooit geheel verslagen kun nen worden. Met diepe bewondering is 't Britsche jrolk vervuld jegens de Zeeuwen, die, toen het wa ter letterlijk tot de lippen rees, met ongebogen rug het verzet voortzetten en na de bevrij ding onmiddeiiyk de hand aan de ploeg sloegen om wat ver woest was te herbouwen. Lord Templewood verklaarde ner- ens in Europa een land te .ebben gevonden, waar reeds zooveel hersteld is en de we deropbouw zoo energiek wordt aangepakt als juist ln Neder land. Hg verklaarde zich bereid in Engeland alles te doen, wat de belangen van Walcheren kan dienen. Namens de stichting „Nieuw Walcheren" sprak notaris J. L. Verhagen, die wees op de Internationale belangstelling voor de Boomenactie en dank bracht voor hetgeen in Enge land reeds werd verricht. Spr. gaf daarby uiting aan de hoop, dat deze medewerking in de toekomst steeds grooter afme tingen zal aannnemen. TOCHT OVER WALCHEREN. In de middaguren maakte men een tocht over Walche ren, waarbg een bezoek werd gebracht aan Souburg, Rit- them, Vlissingen, Westkapel- le, Domburg en Middelburg. Omstreeks 4 uur vertrokken Lord en Lady Templewood naar België. LOONREGELING BINNENSCHEEPVAART. Voor een vijftal takken van de Binnenscheepvaart, w.o. die van de sleepbooten varende op België en op de Zeeuwschs Stroomen, is een wijziging in de regeling van' loonen en an dere arbeidsvoorwaarden vast gesteld en in de Staatscourant ;epubliceerd. De Zeeuwen in het Nat. Schaaktournooi. In groep vier van het Nat. Schaaktournooi te Lelden heeft de Zeeuw Barendrecht uit Nieuwerkerk (Sch.) thans leiding met 4% punt uit partijen. Hij won namelgk van Kappenhaus en wist bovendien zgn afgebroken party te win nen. In groep vgf verspeelde K. Maartense uit Middelburg zijn kansen op de eerste prgs door zijn partij te verliezen. In deze groep staat Crabbendam aan de kop met 4 punten uit 5 par tijen. „KOLOSSUS" GELICHT. In de haven van Hansweert is men er Donderdag eindelijk in geslaagd met behulp van vijf bokken het wrak van de ..Kolossus" te lichten, waar door de scheepvaart van een hinderlijk obstakel is verlost. Herdenking Westkapelle. Twee jaar na de landing bij Westkapelle, Vrgdag j.l. werd by het monument op een der landingspunten een Engelsche herdenkingsdienst gehouden. De dienst werd geleid door Rev. J. Armstrong, kapelaan bg de derde brigade van het Royal Marines Commando, dat in Westkapelle onder zware verliezen aan land ging. Bij de plechtigheid waren o.m. tegenwoordig de Britsche ma rineattaché Captain Jeffryf, Kapitein M. K Verburg, ver tegenwoordiger van den com mandant van Zeeland, de ver tegenwoordiger van de ,;Stormschool" in Bloemendaal, waar thans de leden van de Hollandsche Actie Comman do's, die aan de landing deel namen, voor zoover zy nog in militaire dienst zijn, hun opleiding ontvangen. Voorts was er een deputatie van de Nederlandsche mari niers en een aantal Engelsche mariniers, die voor deze ge legenheid uit Hamburg waren overgekomen. De Commissaris der Koningin werd verte genwoordigd door Mr. Joh. Pilaar, terwijl ook de burge meesters van Westkapelle en Domburg aanwezig waren. Na afloop van de herdenkings dienst voor de gevallenen, waarbij een Engelsche mari nier de „Last Post" en de re veille blies, werd het Neder landsche en Engelsche volks lied gezongen. Namens de Nederlandsche en Engelsche mariniers en de femeente Westkapelle werden ransen bij het monument* ge legd. moeteif gelden, op drie jaar. Hoewel de heer Marijs (A. R.) nog een poging deed om Inkort aan hout moest wor de belasting voor groote hon-Hen omsrewerkt en nu op- den verhoogd te krijgen, ging'nieuw ter goedkeuring is in- gezonden. Het plan voor de Oranjeschool moest op last van de bouwkundige inspectie van het L.O. worden omge werkt. Het Rijk heeft voor het geheele land 30.000.000 voor het herstel van lagere scholen en 5.000.000 voor het Nijverheidsonderwijs ter be schikking gesteld/ Wanneer ook het plan voor de Neu trale school gereed is, zal nog moeten worden uitgemaakt welke school het eerst aan de beurt komt. Op een vraag van den heer Marijs deed wethouder Pope- ring toezegging, dat de weg naar het Havendorp verhard zal worden. Nadat nog van verschillen de zgden de aandacht was ge vestigd o.m. op het cultureele werk voor de arbeiders van buiten, de vertegenwoordiging van de middenstand in de PrijzencontrÓle-commissie, het probleem van het afvoeren van nuisvull en sluiting van sigarenwinkels op Donderdag middag, werd de vergadering gesloten. Vlissingen MUZIKALE RONDGANG. Bij de herdenking van de bevrijding van Vlissingen zal de Harmonie St. Ceacllia on der leiding vdn den directeur den heer Jac. Hollaers, op Maandag 4 Nov. des 's avonds om half acht een rondgang door de stad maken. Bij het standbeeld van M. A. de Ruy- ter zal een taptoe uitgevoeni worden Afgemarcheerd wordt van de'Groote Markt naar de Boulevard. AFSCHEID VAN J C. VAN TATENHOVE. Donderdagmorgen nam de opzichter van de Reinigings dienst de heer J. C. van Ta tenhove. die de pensioenge rechtigde leeftgd heeft be reikt, afscheid op het stad huis te Vlissingen. Tegen woordig waren het college van B. en W, en een aantal ambtenaren. De hoofdozichter de heer J. Moll gaf een overzicht van de dertig jaren, die de heer van Tatenhove in dienst der gemeente had doorge bracht en prees daarbij diens ijver. Namens alle ambtena ren bood spr. een schilder stuk aan. De Wethouder van Openbare Werken de heer M. A. van Popering, sprak namens het Gemeentebestuur en wees daarbij op de vlotte samen werking van den heer van Tatenhove met zgn personeel. De heer van Tatenhove dankte voor de gesproken woorden en nam vervolgens persoonlijk afscheid van alle ambtenaren. 's Middags werd afscheid genomen van het personeel van de Reinigingsdienst. De heer W. Roelse sprak namens het personeel en bood den heer van Tatenhove een ge schenk aan. De onlangs benoemde op zichter de heer J. Scheffener gaf uiting, aan zijn waardee ring over de wgze, waarop hij was ingeleid bij de dienst. Tenslotte dankte de heef van Tatenhove allen voor de hem gebrachte hulde. Middelburg TERAARDEBESTELLING F. J. VAN HERCULES. Donderdagmiddag werd te Middelburg onder groote pu blieke belangstelling ten grave gedragen, wijlen de heer F. J. van Hercules, die Zondag plot seling in de trein te Dordrecht was overleden. De lijkbaar werd voorafgegaan door het Middelburgsch Muziekkorps, waarvan de overledene onge veer 35 jaar medewerkend lid was. Achtereenvolgens werden treurmarschen van Chopin en Heymans ten gehoore .ge bracht. Achter de baar volgde een groote deputatie collega's. De heer Chr. J. Mazure sprak bij de groeve namens het be stuur van het Middelburgsch Muziekkorps woorden van troost tot de nabestaanden, terwijl ook de heer Joh. Caro als directeur de verdiensten van den overledene 'schetste als een der ijverigste en Actief ste leden van het korps. De heer J. J. M. Snijders sprak namens de directie van de N.V. Vitrite Works- waar de heer van Hercules meer dan 30 jaar arbeidde. Tenslotte sprak, Ds. J. H. Hanneman, waarna een zoon den overledene dankte voor de laatste eer aan zijn vader bewezen. Burgerlijke stand OOSTKAPELLE. Geboren: Pieternella M.. d. van J. Coppoolse en D. S. Job- Leendert A., z. van P. J. Bom en A. M. Huisman.; Mar tina. d. van A. de Visser ca. J. C. Louwerse. Ondertrouwd: J. Vreke. j.m., 24 j. en G. Grebello, j.d., 22 j; H. van der- Heijden, j.m., 28 j. en A. K. Back. i.d., 22 1. Overleden: W. Ludikhuize, 79 j„ man van E. Duvekot; H. Steendam. 86 j., weduw naar van A. Th. de Kok; P. Joosse, 1 maand, 2. van J Joosse en J. Geldof.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1946 | | pagina 2